EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0514

Kommissionens direktiv 89/514/EEG av den 2 augusti 1989 om anpassning till teknisk utveckling av direktiv 86/662/EEG om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lin-grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare

OJ L 253, 30.8.1989, p. 35–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 97 - 105
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 97 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/514/oj

31989L0514

Kommissionens direktiv 89/514/EEG av den 2 augusti 1989 om anpassning till teknisk utveckling av direktiv 86/662/EEG om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lin-grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 253 , 30/08/1989 s. 0035 - 0043
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0097
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0097


KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 2 augusti 1989 om anpassning till teknisk utveckling av direktiv 86/662/EEG om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lin-grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare (89/514/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/662/EEG av den 22 december 1986 om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lin-grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare(1), särskilt artikel 8 första strecksatsen i detta, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till vunna erfarenheter har den nuvarande tekniska utvecklingen och det internationella standardiseringsarbete som har ägt rum nu gjort det nödvändigt att anpassa bestämmelserna i bilaga 2 till direktiv 86/662/EEG för att ta hänsyn till den allra senaste utvecklingen.

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av den kommitté för anpassning till teknisk utveckling, som inrättades genom direktivet om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning och som är behörig att anpassa bilagorna till direktiv 86/662/EEG, och särskilt att anta den metod för mätning under verkliga arbetsförhållanden enligt bilaga 2 till nämnda direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2 till direktiv 86/662/EEG ersätts med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall den 1 januari 1990 sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 augusti 1989.

På kommissionens vägnar

Carlo RIPA DI MEANA

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 384, 31.12.1986, s. 1.

BILAGA

"BILAGA 2

METOD FÖR MÄTNING UNDER VERKLIGA ARBETSFÖRHÅLLANDEN AV LUFTBURET BULLER FRÅN HYDRAULISKA GRÄVMASKINER, LIN-GRÄVMASKINER, SCHAKTMASKINER, LASTMASKINER OCH GRÄVLASTARE

RÄCKVIDD

Denna mätmetod skall tillämpas på hydrauliska grävmaskiner, lin-grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare, nedan kallade "jordförflyttningsmaskiner". Här anges det provningsförfarande som används för att bestämma ljudeffektnivån hos sådana jordförflyttningsmaskiner under vanliga arbetsförhållanden vid EEG-typkontroll och kontroll av överensstämmelse.

Detta tekniska provningsförfarande uppfyller kraven enligt bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG(1), och bestämmelserna i nämnda bilaga är tillämpliga på jordförflyttningsmaskiner med följande tillägg:

4. KRITERIER FÖR REDOVISNING AV RESULTAT

4.1. Akustiskt kriterium för omgivningen

Det akustiska kriteriet för en jordförflyttningsmaskins omgivning skall anges som dess ljudeffektnivå LWA.

6.2. Driftsätt under mätningarna

Det avgivna bullret mäts med jordförflyttningsmaskinen arbetande under vanliga driftförhållanden för respektive typ av maskin enligt 6.2.2.

6.2.1. Provning av ljudkällan på tomgång

Ej tillämpligt.

6.2.2. Provning under belastning

De vanliga driftförhållandena för varje maskintyp beskrivs nedan.

Alla tillämpliga säkerhetsregler och tillverkarens instruktioner för maskinens handhavande skall följas under provningen.

Varningsanordningar såsom signalhorn eller backvarningssignal får inte kopplas på medan mätningen pågår.

6.2.2.1. Hydrauliska grävmaskiner eller lin-grävmaskiner

Grävmaskinen skall vara försedd med av tillverkarens avsedd utrustning, såsom grävskopa, lastskopa, gripskopa eller släpskopa. Motorn och hydraulsystemet skall värmas upp till en arbetstemperatur som är normal med hänsyn till omgivningstemperaturen. Manöverreglaget skall ställas in på maximalt läge (hög tomgång). Alla rörelser skall utföras i maximal hastighet, men utan att säkerhetsventilerna aktiveras och utan stötar mot ändlägena.

Svängaxeln på grävmaskinens överdel skall löpa genom halvsfärens mittpunkt C (se figur 5). Maskinens längsgående mittlinje skall sammanfalla med x-axeln och maskinens främre del skall vara riktad mot punkten B.

Arbetscykeln utan förflyttning av jordmassor skall utgöras av tre svängrörelser i 90° från x-axeln till y-axeln och tillbaka till x-axeln igen. Vid varje svängrörelse skall arbetsutrustningens främre del aktiveras i den ordningsföljd som beskrivs under A, B, C eller D nedan.

(1) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 15.

A. Grävskoputrustning

Ändamålet med arbetscykeln är att simulera grävning av ett dike och tippning av den uppgrävda jordmassan vid sidan om diket. Vid cykelns början skall bommen och skoparmen ställas in så att arbetsutrustningen är utsträckt till 75 % av sin maximala räckvidd och befinner sig 0,5 m över markytan. Skopkanten skall i grävposition stå i 60° vinkel mot provplatsens yta.

Lyft först bommen och drag samtidigt tillbaka skoparmen så att skopan befinner sig 0,5 m över markytan under 50 % av bommens och skoparmens återstående förflyttning. Fäll därefter ut eller in skopan. Lyft skopan genom att lyfta bommen och fortsätt att dra in skoparmen ytterligare för att simulera att skopan kommer tillräckligt högt upp för att nå över dikeskanten (30 % av arbetsutrustningens maximala lyfthöjd). Sväng 90° åt vänster sett ur förarens perspektiv. Lyft bommen under svängrörelsen och sträck ut skoparmen till dess att utrustningen når 60 % av bommens maximala lyfthöjd. Sträck därefter ut skopan till 75 % av dess totala räckvidd. Sträck ut skopan så att skopans skäryta kommer tillbaka i vertikal position. För tillbaka skoputrustningen till utgångspositionen med bommen nedsänkt och skopan indragen.

Upprepa ovanstående operation ytterligare två gånger i följd för att fullborda en arbetscykel.

Arbetscykeln skall upprepas minst tre gånger för att kraven enligt 7.2 skall vara uppfyllda.

B. Lastskoputrustning

Ändamålet med arbetscykeln är att simulera lastning vid en hög mur. Vid cykelns början skall skopan hållas indragen till 75 % och skopans skäryta befinna sig parallellt med marken 0,5 m över markytan.

Sträck sedan ut lastskopan till 75 % av dess maximala räckvidd, varvid skopan skall hållas kvar i sin utgångsriktning. Fäll därefter ut eller in skopan och lyft den till 75 % av dess maximala lyfthöjd med skoparmen utsträckt till 75 % av maximal räckvidd. Sväng 90° åt vänster sett ur förarens perspektiv och påverka tömningsmekanismen när skopan befinner sig i slutet av svängen. Sväng sedan tillbaka till utgångspositionen med skopan i den position som beskrivs i början av denna punkt.

Upprepa ovanstående operation ytterligare två gånger i följd för att fullborda en arbetscykel.

Arbetscykeln skall upprepas minst tre gånger för att kraven enligt 7.2 skall vara uppfyllda.

C. Gripskoputrustning

Ändamålet med arbetscykeln är att simulera grävning av en grop. Se till att gripskopan vid cykelns början är öppen och befinner sig 0,5 m över markytan.

Stäng gripskopan och lyft den halvvägs. Sväng 90° åt vänster sett ur förarens perspektiv. Öppna gripskopan. Sväng tillbaka och sänk samtidigt ned gripskopan till dess utgångsposition.

Upprepa ovanstående operation ytterligare två gånger i följd för att fullborda en arbetscykel.

Arbetscykeln skall upprepas minst tre gånger för att kraven enligt 7.2 skall vara uppfyllda.

D. Släpskoputrustning

Ändamålet med arbetscykeln är att simulera utgrävning av ett jordlager i ett dike och tippa den utgrävda jordmassan vid sidan om detta. Under cykeln skall bomvinkeln vara 40°. Skopan skall hänga rakt ned från bommens ände och befinna sig 0,5 m över markytan, utan att kedjorna berör marken.

Dra in skopan så att den kommer så nära maskinen som möjligt medan den hålls kvar 0,5 m över markytan. Så snart skopan är indragen, sväng 90° åt vänster sett ur förarens perspektiv. Lyft samtidigt skopan till 75 % av dess maximala lyfthöjd och kör ut skopan så långt den kan komma i lastat tillstånd. Sväng tillbaka samtidigt som skopans tömningsmekanism påverkas och den dras tillbaka till utgångspositionen.

Upprepa ovanstående operation ytterligare två gånger i följd för att fullborda en arbetscykel.

Arbetscykeln skall upprepas minst tre gånger för att kraven enligt 7.2 skall vara uppfyllda.

6.2.2.2. Schaktmaskin

Maskinen skall vara utrustad med av konstruktören avsett schaktblad. Värm upp motorn och hydraulsystemet till den med hänsyn till omgivningstemperaturen normala arbetstemperaturen.

Den provbana maskinen rör sig på framgår av figur 5. Banans x-axel skall sammanfalla med maskinens längsgående mittlinje. Provbanans längd AB skall motsvara 1,4 gånger halvsfärens radie. Provbanans mittpunkt skall sammanfalla med halvsfärens medelpunkt C.

Maskinen skall röra sig framåt i riktning från A till B och backa i riktning från B till A.

Kör maskinen med schaktbladet sänkt till transportläge 0,3 ± 0,05 m ovanför provbanans yta. I samtliga fall skall motorn arbeta på sitt maximala varvtal (hög tomgång) och med konstant hastighet framåt och bakåt. Hastigheten vid körning framåt skall för bandburna maskiner och maskiner med stålhjul ligga nära, men inte över 4 km/t och för maskiner med gummidäck på 8 km/t. Samma växel skall användas vid backning, oberoende av hastigheten. De flesta maskiner klarar detta på första växeln framåt respektive första växeln bakåt. Hastigheten hos maskiner med hydrostatisk drift kan för bandburna maskiner och maskiner med stålhjul ligga mellan 3,5 och 4 km/t och för hjulburna maskiner med gummidäck mellan 7 och 8 km/t, då det är svårt att ställa in gasreglaget på exakta värden.

Maskinen skall under dessa förhållanden köras i båda riktningarna genom halvsfären utan att stanna och utan att röra schaktbladet. Om den lägre växeln medför högre hastighet än den angivna, skall provningen utföras på denna växel och på maximalt motorvarvtal (hög tomgång). På maskiner med hydrostatisk drift skall motorn köras på maximalt varvtal (hög tomgång) och manöverreglaget justeras så att ovannämnda hastigheter uppnås.

Ljudtrycksnivån skall bara mätas när maskinens medelpunkt befinner sig mellan punkterna A och B på provbanan enligt figur 5.

Föraren får justera körriktningen medan maskinen rör sig utefter provbanan för att hålla den kvar på provbanans mittlinje.

Arbetscykeln skall upprepas minst tre gånger för att kraven enligt 7.2 skall vara uppfyllda.

6.2.2.3. Lastmaskin

Maskinen skall vara utrustad med en av tillverkaren avsedd lastskopa. Värm upp motorn och hydraulsystemet till den med hänsyn till omgivningstemperaturen normala arbetstemperaturen.

Alla rörelser skall utföras i maximal hastighet, men utan att säkerhetsventilerna aktiveras och utan stötar mot ändlägena.

A. Provning under körning

Provbanan som maskinen skall köras på skall vara utformad enligt figur 5. Provbanans x-axel skall sammanfalla med maskinens längsgående mittlinje. Mätsträckans längd AB skall vara 1,4 gånger halvsfärens radie. Provbanans mittpunkt skall sammanfalla med halvsfärens medelpunkt C.

Maskinen skall köras framåt i riktning från A till B och backa i riktning från B till A.

Kör maskinen med tom skopa nedsänkt i transportläge 0,3 ± 0,05 m ovanför provbanans yta. I samtliga fall skall motorn köras på maximalt varvtal (hög tomgång) och med konstant hastighet på framåt- och bakåtväxel. Hastigheten vid körning framåt skall för bandburna maskiner ligga nära men inte överstiga 4 km/t och för hjulburna maskiner ligga på 8 km/t. Vid backning skall samma växel användas oberoende av hastighet.

De flesta maskiner klarar detta på första växeln framåt eller bakåt. Hastigheten hos maskiner med hydrostatisk drift får för bandburna maskiner ligga mellan 3,5 och 4 km/t respektive för maskiner med gummidäck mellan 7 och 8 km/t, då det är svårt att ställa in gasreglaget på exakta värden.

Under dessa förhållanden skall maskinerna köras i båda riktningarna genom halvsfären utan att stanna och utan att röra lastskopan. Om den lägre växeln medför högre hastighet än den angivna, skall provningen utföras på denna växel och på maximalt motorvarvtal (hög tomgång). Rör det sig om maskiner med hydrostatisk drift skall motorn köras på maximalt varvtal (hög tomgång) och manöverreglaget ställas in så att ovannämnda hastigheter uppnås.

Ljudtrycksnivån skall bara mätas när maskinens medelpunkt befinner sig mellan punkterna A och B på provbanan enligt figur 5.

Föraren kan justera körriktningen medan maskinen rör sig utefter provbanan för att hålla den kvar på provbanans mittlinje.

En arbetscykel består av en körning framåt och en bakåt.

Arbetscykeln skall upprepas minst tre gånger för att kraven enligt 7.2 skall vara uppfyllda.

B. Provning under statisk-hydrauliska förhållanden

Lastmaskinens längsgående mittlinje skall sammanfalla med x-axeln och maskinens front skall vara riktad mot punkt B. Mittpunkten på baslängden l i figur 3 skall sammanfalla med halvsfärens medelpunkt C enligt figur 5. Kör motorn på maximalt varvtal (hög tomgång). Välj neutralläge. Lyft skopan från transportposition till 75 % av dess maximala lyfthöjd och sänk sedan ned den till transportläge igen, gör detta tre gånger i följd. Denna sekvens utgör en cykel under statisk-hydrauliska förhållanden.

Cykeln skall upprepas minst tre gånger för att kraven enligt 7.2 skall vara uppfyllda.

6.2.2.4. Grävlastare

Grävlastaren skall vara utrustad med den grävskopa och den lastskopa som är avsedd för den enligt tillverkaren. Värm upp motorn och hydraulsystemet till den med hänsyn till omgivningstemperaturen normala arbetstemperaturen.

Vid grävning skall gasreglaget ställas in på maximal hastighet (hög tomgång) eller på det läge som anges av tillverkaren. Alla rörelser med skopan skall göras med maximal hastighet, men utan att säkerhetsventilerna aktiveras och utan stötar mot ändlägena.

A. Grävningsfunktionen

Maskinens längsgående mittlinje skall sammanfalla med x-axeln och maskinens främre del skall vara vänd mot punkten B, dvs. grävlastarens grävskopsände enligt figur 4 skall vara vänd mot punkten B. Mittpunkten på baslängden l enligt figur 4 skall sammanfalla med halvsfärens medelpunkt C enligt figur 5.

Kör maskinen med grävfunktionen på det sätt som anges i 6.2.2.1 A, varvid svängvinkeln skall vara 45° i stället för 90° som anges där.

B. Lastningsfunktionen

Genomför proceduren på det sätt som anges i 6.2.2.3 med grävskopan i transportläge.

6.3. Mätplats

6.3.1. Allmänt

Följande tre yttyper som beskrivs i 6.3.2, 6.3.3 och 6.3.4 får användas på mätplatsen:

a) Ett hårt reflekterande plan (av betong eller icke-porös asfalt).

b) En kombination av hårt reflekterande plan och sand.

c) En yta av sand eller sandjord.

Ett hårt reflekterande plan skall användas vid provning av följande maskiner:

- Maskiner med gummidäck: alla driftförhållanden.

- Grävmaskiner: alla driftförhållanden.

- Bandburna lastmaskiner och grävlastare: drift under statisk-hydrauliska förhållanden.

Kombinationen med ett hårt reflekterande plan och sand skall användas vid provning av lastmaskiner, grävlastare och bandburna schaktmaskiner som rör sig på en sandyta med mikrofonerna placerade ovanför det hårda reflekterande planet.

Alternativt kan man använda sig av en mätplats med bara sand för bandburna lastmaskiner och schaktmaskiner för mätning under körning och under statisk-hydrauliska förhållanden, förutsatt att

1. omgivningskorrektionen K2, som bestäms enligt avsnitt 8.6.2 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG, understiger 3,5 dB, och

2. hänsyn tas till korrektionen vid beräkning av ljudeffektnivån om K2 överstiger 0,5 dB.

6.3.2. Hårt reflekterande plan

Det provområde som omges av mikrofonerna skall utgöras av betong eller icke-porös asfalt.

6.3.3. Kombination av hårt reflekterande plan och sand

Ytan på banan där maskinen provas eller på maskinens arbetsplats skall bestå av fuktig sand med kornstorlek under 2 mm eller av sandjord. Sanddjupet skall uppgå till minst 0,3 m. Om djupet 0,3 m inte är tillräckligt och banden sjunker igenom, skall sandlagrets eller sandjordens tjocklek ökas i motsvarande omfattning. Markytan mellan maskin och mikrofon skall vara hård och reflekterande enligt 6.3.2 så att mätunderlaget utgörs av en reflekterande i stället för en absorberande yta.

En annan lösning är att använda en minimal kombinerad provplats bestående av en sandbana längs ett reflekterande plan. Maskinen skall då köras två gånger framåt i båda riktningarna för vart och ett av de tre mikrofonlägena. Mätning vid backning kan utföras på samma sätt.

6.3.4. Provplats med enbart sand

Sanden skall uppfylla kraven enligt 6.3.3.

6.4. Mätyta, mätavstånd

Vid mätningen skall en halvsfär användas som mätyta.

Halvsfärens radie skall bestämmas med hänsyn till maskinens baslängd l (se figurerna 1, 2, 3 och 4).

Maskinens baslängd skall motsvara

- för grävmaskiner: överdelens totala längd exklusive arbetsutrustning och de stora rörliga delarna, såsom bommen och skoparmen,

- för andra maskiner: maskinens totala längd exklusive sådan arbetsutrustning som schaktblad och skopa.

Radien skall vara

- 4 m om jordförflyttningsmaskinens baslängd l är högst 1,5 m,

- 10 m om jordförflyttningsmaskinens baslängd l är minst 1,5 m och högst 4 m,

- 16 m om jordförflyttningsmaskinens baslängd l överstiger 4 m.

6.4.2. Antal mätpunkter och deras placering

Vid mätningen skall användas sex mätpunkter, numrerade 2, 4, 6, 8, 10 och 12 och anordnade enligt punkt 6.4.2.2 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.

7. MÄTNINGARNAS GENOMFÖRANDE

7.1.1. Mätning av externa ljud

Vid korrigering skall endast bakgrundsljud beaktas.

7.1.5. Närvaro av reflekterande föremål

En okulärbesiktning inom en omkrets vars radie är tre gånger mäthalvsfärens radie och vars medelpunkt sammanfaller med halvsfärens medelpunkt räcker för att konstatera om bestämmelserna enligt punkt 6.3 tredje stycket i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG är uppfyllda.

7.2. Mätning av ljudtrycksnivån LpA

Mätning av ljudtrycksnivåerna LpA skall ske enligt bestämmelserna i punkt 7.2 första stycket i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.

Ljudtrycksnivåerna LpA skall mätas minst tre gånger. Om ljudtrycksnivåerna vid två av dessa mätningar inte avviker mer än 1 dB från varandra, behövs inga ytterligare mätningar; i annat fall skall mätningarna fortsätta till dess att två värden erhålls som inte avviker mer än 1 dB från varandra. För den A-vägda ljudtrycksnivån skall det aritmetiska medelvärdet av de två högsta värdena som avviker mindre än 1 dB från varandra väljas.

8. UTVÄRDERING AV MÄTRESULTATEN

8.1.1. Kvadratiska medelvärdet vid en mätpunkt

8.1.1.1. Schaktmaskiner

Eftersom körning framåt och bakåt utgör två olika arbetsfunktioner, skall tiden och ljudtrycksnivån mätas för vardera körriktningen. Följande formel skall användas för beräkning av den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån LpAeq,T, uttryckt i decibel för schaktmaskinen:

LpAeq,T = 10 lg >NUM>1/

>DEN>T1 + T2

[(T1 × 100,1LpAeq,1) + (T2 × 100,1LpAeq,2)]där

T1 är tiden för körning framåt på den beskrivna provbanan;

T2 är tiden för körning bakåt på den beskrivna provbanan;

LpAeq,1 och LpAeq,2 är de värden som fastställts under tidsperioderna T1 och T2.

8.1.1.2. Lastmaskiner

(a) Kombinerat resultat för båda körfunktionerna

Eftersom körning framåt och bakåt är två olika arbetsfunktioner, skall tiden och ljudtrycksnivån mätas för vardera körriktningen. Följande formel skall användas för beräkning av den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån LpAeq,3, uttryckt i decibel för lastmaskinens kombinerade cykel:

LpAeq,T = 10 lg >NUM>1/

>DEN>T1 + T2

[(T1 × 100,1LpAeq,1) + (T2 × 100,1LpAeq,2)]där

T1 är tiden för körning framåt på den beskrivna provbanan;

T2 är tiden för körning bakåt på den beskrivna provbanan;

LpAeq,1 och LpAeq,2 är de värden som fastställts för tidsperioderna T1 och T2.

(b) Kombinerat resultat för körcykler och cykler under statisk-hydrauliska förhållanden

Använd följande formel för beräkning av den ekvivalenta A-vägda ljudtrycksnivån LpAeq,T uttryckt i decibel för en lastmaskins kompletta cykel:

LpAeq,T = 10 lg [(0,5 × 100,1LpAeq,3) + (0,5 × 100,1LpAeq,4)]

där:

LpAeq,3 är det värde som fastställts under rörelse på den beskrivna provbanan;

LpAeq,4 är det värde som fastställts för statisk-hydrauliska förhållanden.

8.1.1.3. Grävlastare

Använd följande formel för beräkning av den ekvivalenta A-vägda ljudtrycksnivån LpAeq,T uttryckt i decibel för en grävlastares kompletta cykel:

LpAeq,T = 10 lg (0,8 × 100,1LpAeq,grävskopsfunktion + 0,2 × 100,1LpAeq,lastskopsfunktion)

där:

LpAeq,grävskopsfunktion är det värde som fastställts vid grävskopsdrift;

LpAeq,lastskopsfunktion är det värde som fastställts vid lastskopsdrift.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

Figur 5: Provbana som maskinen körs på>Slut Grafik>

"

Top