EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0178

Kommissionens direktiv 89/178/EEG av den 22 februari 1989 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar)

OJ L 64, 8.3.1989, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 53 - 54
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 53 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 29/07/1999; upphävd och ersatt av 31999L0045

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/178/oj

31989L0178

Kommissionens direktiv 89/178/EEG av den 22 februari 1989 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 064 , 08/03/1989 s. 0018 - 0018
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0053
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0053


KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 22 februari 1989 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar) (89/178/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar)(1), särskilt artikel 15 i detta, och

med beaktande av följande:

Punkt 2.1 i bilaga 2 till direktiv 88/379/EEG innehåller särskilda bestämmelser om märkning av färger och lacker som innehåller bly. Dessa bestämmelser utgår från blyhalten uttryckt i procent av den totala vikten för preparatet i fråga. Bestämmelsen om blyhalten skall enligt kommissionens direktiv 86/508/EEG(2) revideras senast den 31 december 1988.

Preparat som säljs till allmänheten och som innehåller aktivt klor eller beståndsdelar som kan avge aktivt klor kan i vissa fall utgöra en risk för användare som inte är medvetna om att klor avges. Användarna bör informeras om denna risk.

Preparat som används för svetsning och lödning och som innehåller kadmium (legeringar) är farliga endast då de används. Den som använder sådana preparat bör genom märkning informeras om hur man använder produkterna korrekt och riskfritt.

De särskilda föreskrifterna om märkning av vissa preparat i bilaga 2 till direktiv 88/379/EEG bör därför ändras.

De åtgärder som vidtas enligt detta direktiv överensstämmer med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 88/379/EEG ändras på följande sätt:

1. "0,25 %" i punkt 2.1 i bilaga 2 skall ersättas med "0,15 %".

2. Följande punkter skall införas i bilaga 2:

"7. PREPARAT SOM SÄLJS TILL ALLMÄNHETEN OCH SOM INNEHÅLLER AKTIVT KLOR

Förpackningar till preparat som innehåller mer än 1 % aktivt klor skall vara märkta med följande text:

`Varning! Får inte användas tillsammans med andra varor. Kan avge farliga gaser (klor).`

8. PREPARAT SOM INNEHÅLLER KADMIUM (LEGERINGAR) OCH ÄR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS FÖR SVETSNING ELLER LÖDNING

Förpackningar som innehåller sådana preparat skall vara märkta med följande tydligt läsbara och outplånliga text:

Varning! Innehåller kadmium.

Farliga ångor utvecklas vid användning.

Se tillverkarens anvisningar.

Följ säkerhetsföreskrifterna.`"

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som krävs för att följa detta direktiv före den december 1990 och genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 juni 1991.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 1989.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ordförande

(1) EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 14.

(2) EGT nr L 295, 18.10.1986, s. 31.

Top