EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982D0497

82/497/EEG: Rådets beslut av den 19 juli 1982 om ingående av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Brasilien om import av maniok från Brasilien och andra leverantörsländer som är medlemmar av Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT)

EGT L 219, 28.7.1982, p. 58–58 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/497/oj

Related international agreement

31982D0497

82/497/EEG: Rådets beslut av den 19 juli 1982 om ingående av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Brasilien om import av maniok från Brasilien och andra leverantörsländer som är medlemmar av Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 219 , 28/07/1982 s. 0058 - 0058
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 10 s. 0127
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0012
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 10 s. 0127
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0012


RÅDETS BESLUT av den 19 juli 1982 om ingående av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Brasilien om import av maniok från Brasilien och andra leverantörsländer som är medlemmar av Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) (82/497/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens rekommendation, och

med beaktande av följande:

Mot bakgrund av marknadsutvecklingen för vissa jordbruksprodukter bör åtgärder vidtas för att uppnå en större stabilitet på marknaden, särskilt vad avser maniok.

För detta ändamål har förhandlingar förts i enlighet med artikel XXVIII i GATT för att tillfälligt upphäva gemenskapens tullkoncession vad avser import av produkter som hänförs till undernummer 07.06 A i den gemensamma tulltaxan.

Under dessa förhandlingar har ett avtal ingåtts med Brasilien i egenskap av första förhandlingsland.

I enlighet med avtalet har gemenskapen möjlighet att för produkter som hänförs till undernummer 07.06 A i den gemensamma tulltaxan begränsa de kvantiteter som får importeras med en importavgift på högst 6 % av värdet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Brasilien om import av maniok från Brasilien och andra leverantörsländer som är medlemmar av GATT godkänns härmed för gemenskapens räkning.

Texten till avtalet bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som är befogad att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 19 juli 1982.

På rådets vägnar

K. OLESEN

Ordförande

Top