EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R2818

Rådets förordning (EEG) nr 2818/81 av den 29 september 1981 om genomförandet av 1980 års internationella kakaoavtals ekonomiska bestämmelser och övervakningsregler

EGT L 279, 1.10.1981, p. 1–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2818/oj

Related international agreement
Related international agreement

31981R2818

Rådets förordning (EEG) nr 2818/81 av den 29 september 1981 om genomförandet av 1980 års internationella kakaoavtals ekonomiska bestämmelser och övervakningsregler

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 279 , 01/10/1981 s. 0001 - 0027
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 10 s. 0037
Spansk specialutgåva: Område 11 Volym 14 s. 0263
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 10 s. 0037
Portugisisk specialutgåva: Område 11 Volym 14 s. 0263


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2818/81 av den 29 september 1981 om genomförandet av 1980 års internationella kakaoavtals ekonomiska bestämmelser och övervakningsregler

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt rådets beslut av den 30 juni 1981 skall gemenskapen provisoriskt tillämpa 1980 års internationella kakaoavtal med verkan från och med den 1 augusti 1981, den dag då avtalet provisoriskt trädde i kraft.

Den 7 augusti 1981 antog Internationella kakaorådet de ekonomiska bestämmelserna och övervakningsreglerna i avtalet.

I enlighet med artikel 12.4 i 1980 års internationella kakaoavtal skall lämpliga åtgärder vidtas för genomförandet av dessa regler inom gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av 1980 års internationella kakaoavtal skall de ekonomiska bestämmelser och övervakningsregler i avtalet vilka antogs av Internationella kakaorådet den 7 augusti 1981 och vilka anges i bilagan till denna förordning tillämpas i enlighet med följande artiklar.

Artikel 2

1. Varor hänförliga till nr 18.01, 18.03, 18.04 och 18.05 i Gemensamma tulltaxan skall när de importeras till gemenskapen visas upp på det tullkontor som genomför importformaliteter enligt reglerna i det intyg för detta ändamål som avses i artikel 1.

2. De i punkt 1 avsedda varorna skall betraktas som importerade till gemenskapen i den mening som anges i punkt 1 när de har

a) införts för att fritt omsättas,

b) införts för att förädlas inom landet.

Artikel 3

Varor hänförliga till nr 18.01 och 18.03-18.05 i Gemensamma tulltaxan skall när de exporteras från gemenskapen visas upp på det tullkontor som genomför exportformaliteter enligt reglerna i det intyg för detta ändamål som avses i artikel 1.

Artikel 4

Denna förordning skall träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 september 1981.

På rådets vägnar

P. WALKER

Ordförande

BILAGA A

EKONOMISKA BESTÄMMELSER OCH ÖVERVAKNINGSREGLER I 1980 ÅRS INTERNATIONELLA KAKAOAVTAL Anteckning gjord av sekretariatet

För underlättande av reglernas tillämpning och för underlättande av hänvisningar återges nedan, med erforderliga ändringar, de tillämpliga definitionerna i avtalets artikel 2. Dessutom görs några förtydliganden avseende til lämpningen av reglerna 8 och 11.

1. Med kakao avses kakaobönor och kakaoprodukter.

2. med kakaoprodukter avses varor som uteslutande framställs av kakaobönor, som kakaopasta, kakaosmör, osötat kakaopulver, kakaokaka och krossade kakaobönor, liksom sådana andra produkter som innehåller kakao och som rådet om så är nödvändigt får besluta att hänföra dit. Omvandlingsfaktorerna för bönekvivalenter är följande: kakaosmör 1,33, kakaokaka/kakaopulver 1,18, kakaopasta/krossade kakaobönor 1,25. Skal, agnar osv. är inte kakaoprodukter.

3. Med ton avses metriskt ton om 1 000 kg eller 2 204,6 pund och med pund 453,597 gram.

4. Med kakaoåret avses den period om tolv månader som löper från och med den 1 oktober till och med den 30 september.

5. Med export av kakao menas all kakao som förs ut från ett lands tullterritorium, med import av kakao menas all kakao som införs till ett lands tullterritorium och med reexport av kakao export från ett land av kakaobönor eller kakaoprodukter som dessförinnan har importerats till detta land. Vid tillämpning av dessa definitioner skall, för medlem som har mer än ett tullterritorium, med tullterritorium avses denna medlems kombinerade tullterritorier.

6. Med exportörland eller exportörmedlem avses ett land respektive en medlem vars export av kakao uttryckt i termer av bönor överstiger dess import. Dock får ett land vars import av kakao uttryckt i bönor överstiger dess export men vars produktion överstiger dess import om det så önskar betraktas som exportörmedlem.

7. Med importörland eller importörmedlem avses ett land respektive en medlem vars kakaoimport uttryckt i bönor överstiger dess kakaoexport.

8. Med producentland eller producentmedlem avses ett land respektive en medlem som odlar kakao i handelsmässigt betydelsefulla mängder.

9. Med särskild röst avses två tredjedelar av exportmedlemmarnas avgivna röster och två tredjedelar av importmedlemmarnas avgivna röster, räknade var för sig, förutsatt att dessa röster är avgivna av minst hälften av de närvarande och röstande medlemmarna.

10. För varuprover av kakao och kakaopartier inte avsedda att säljas och med en total nettovikt av högst 25 kg behöver inte utfärdas något ICC-intyg (regel 8, punkt i). För varuprover av kakao och kakaopartier som väger mer än 25 kg och som inte är avsedda att säljas samt för såld kakao måste utfärdas ett ICC-intyg. Om det är fråga om ett intyg av typ ICC-1 eller ICC-4, skall bekräftelse ske genom anbringande av kakaoexportmärken, förutsatt att nettovikten uttryckt i bönekvivalenter är 50 kg eller högre (regel 11, punkt h).

11. Importörmedlemmar får exportera obegränsade mängder av osötat kakaopulver utan något intyg av typ ICC-2, förutsatt att varje detaljhandelsförpackning väger mindre än 3,5 kg netto och att sådan export rapporteras kvartalsvis till direktören (regel 8, punkt iii).

EKONOMISKA BESTÄMMELSER OCH ÖVERVAKNINGSREGLER I 1980 ÅRS INTERNATIONELLA KAKAOAVTAL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Regel 1: Dagspriser och referenspriser ..........

5

Regel 2: Rapportering om export, import och malning ..........

5

Regel 3: Export från en producentmedlem till en annan medlem och leveranser av kakaobönor till buffertlagret vid införsel till eller utförsel från en medlems tullterritorium ..........

5

Regel 4: Export av prima kakao eller aromkakao från en i bilaga C angiven producentmedlem till avtalet till en annan medlem ..........

6

Regel 5: Export från en producentmedlem till en icke-medlem ..........

6

Regel 6: Medlemmars import från icke-medlemmar ..........

6

Regel 7: Export av kakao som tidigare importerats av medlemmar (reexport) ..........

7

Regel 8: Undantag från regel 3-7 ..........

7

Regel 9: Ändring av uppgiven bestämmelseort ..........

7

Regel 10: Uppdelning av varupartier ..........

8

Regel 11: Kakaoexport- och kakaoimportmärken ..........

9

Regel 12: Märken för uppdelade försändelser ..........

10

Regel 13: Intygens utformning och utfärdande ..........

10

Regel 14: Intygens giltighet ..........

10

Regel 15: Faktiska nettomängder av kakao mottagna vid bestämmelseorten ..........

11

Regel 16: Förlust av intygsorignal ..........

11

Regel 17: Inrättande av intygande organ ..........

12

Regel 18: Ikraftträdande ..........

12

Regel 19: Genomförande ..........

12

Regel 20: Ändringar ..........

12

Regel 21: Företräde ..........

12

BILAGOR

Bilaga 1: Ursprungsintyg (blankett ICC-1) ..........

13

Bilaga 2: Intyg om reexport (blankett ICC-2) ..........

15

Bilaga 3: Intyg om uppdelning av försändelser (blankett ICC-3) ..........

17

Bilaga 4: Intyg om import från en icke-medlem (blankett ICC-4) ..........

19

Bilaga 5: Ersättningsintyg (blankett ICC-5) ..........

21

Bilaga 6: Förbindelse (att betala buffertlagertillskott när ett ersättningsintyg skall utfärdas) ..........

23

Bilaga 7: Medlemmarnas nationsbeteckningar ..........

24

Regel 1 Dagspriser och referenspriser

a) När det för en eller flera dagar inte går att få noteringar från en av de två kakaomarknader som avses i artikel 26.2, skall de priser som skall användas för denna artikels syften vara det aritmetiska medeltalet av noteringarna för den dag som föregick och för den dag som följde efter den eller de dagar för vilka noteringarna inte var tillgängliga på den marknaden.

b) När den sexmånaders terminsväxelkurs som avses i artikel 26.2 inte är tillgänglig en eller flera dagar på en särskild marknad, skall valutakursen för omvandling av Londonpriserna till USA-cent per viktpund vara det aritmetiska medeltalet av sexmånadersterminsväxelkurserna för den dag som föregick och för den dag som följde efter den eller de dagar för vilka den växelkursen inte var tillgänglig.

c) Referenspriset för en marknadsdag skall beräknas som ett genomsnitt av de fem föregående dagarnas dagspriser.

d) Verkställande direktören skall offentliggöra dagspriserna och referenspriserna vid slutet av varje vecka.

Regel 2 Rapportering om export, import och malning

a) Medlemmarna skall för varje månad förse verkställande direktören med statistiska uppgifter om sin export uppdelade på mottagarländer och om sin import uppdelade på ursprungsländerna. Uppgifterna skall vara honom till handa inom 60 dagar efter ifrågavarande månads slut. Dessa uppgifter skall innefatta alla uppgifter som behövs enligt reglerna för hanteringen av buffertlagret och leveranser av kakao för humanitära och andra icke handelsmässiga ändamål.

b) Medlemmarna skall för varje kvartal förse verkställande direktören med statistiska uppgifter om sin export med uppdelning på de mottagande länderna, om sin import med uppdelning på ursprungsländerna och om malning. Uppgifterna skall lämnas i kvartalsrapporter som skall vara denne till handa inom 90 dagar efter ifrågavarande kvartals slut. De uppgifter som tillhandahålls skall innefatta all den information som begärs i de regler som styr hanteringen av buffertlagret och leveranserna av kakao för humanitära och andra icke handelsmässiga ändamål.

c) Rådet får samarbeta med icke-medlemmar för att få tillgång till de uppgifter som föreskrivs i punkterna a och b.

Regel 3 Export från en producentmedlem till en annan medlem och leveranser av kakaobönor till buffertlagret vid införsel till eller utförsel från en medlems tullterritorium

a) Med de undantag som beskrivs i reglerna 4 och 8 skall varje export av kakao från medlem i vars territorium denna kakao har odlats omfattas av ett giltigt ursprungsintyg och ett giltigt intyg om buffertlagertillskott.

b) Ursprungsintyget skall utfärdas på blankett ICC-1 i enlighet med bilaga I och skall utfärdas endast enligt bestämmelserna i denna regel, av ett intygande organ hos producentmedlemmen. Det intyg om buffertlagertillskott som det hänvisas till i artikel 43 skall ha formen av kakaoexportmärken utfärdade i enlighet med regel 11.

c) Om ett ursprungsintyg omfattar leverans av kakao i annan form än bönor, skall nettovikten uttryckt i bönekvivalenter, beräknad enligt omvandlingsfaktorerna i artikel 28.1, anges under "Anmärkningar" i intygets övre rutfält.

d) Märkena får anbringas på ursprungsintyget endast om det intygande organet fått tillfredsställande bevis på försäljning eller registrering av försäljning eller om det fått andra tillämpliga bevis på att avsikt om att leverera föreligger, och de skall makuleras av det intygande organet på sådant sätt att de inte kan användas igen, samtidigt som de fortfarande skall kunna tydas utan svårighet.

e) När det gäller leveranser av kakaobönor avseende utförsel från buffertlagret i det tullterritorium som tillhör en producentmedlem som är upptagen i förteckningen i bilaga A till avtalet, skall det intygande organet anteckna kontraktsnummer och datum i ruta 14 på ursprungsintygets blankett ICC-1.

f) Ursprungsintygets original, med fast anbringade märken, skall undertecknas, stämplas och dateras av den berörda medlemmens tullmyndighet när denna är säker på att exporten kommer att äga rum. Intygets original skall sedan överlämnas till exportören eller dennes ombud och skall följa med frakthandlingarna till köparen eller i förekommande fall till föreståndaren för buffertlagret.

g) Den blå kopia av originalintyget som beskrivs i regel 13 punkt b skall från det utfärdande intygande organet sändas till verkställande direktören så snart som möjligt och åtminstone inom 14 dagar från dagen för utfärdandet.

h) Det medlemsland som importerar kakaon skall ta emot och vidarebefordra originalet av det giltiga ursprungsintyget till verkställande direktören efter ifyllande av del B i detta. Detta skall ske snarast efter införseln, såvitt möjligt inom en månad efter denna.

Regel 4 Export av prima kakao eller aromkakao från en producentmedlem angiven i bilaga C till avtalet till en annan medlem

a) I enlighet med artikel 29.1 skall bestämmelserna i regel inte tillämpas, bortsett från vad som anges i denna regel, på prima kakao eller aromkakao som odlats på det territorium som tillhör en av de producentmedlemmar som förtecknas i punkt 1 i bilaga C till avtalet.

i) Sådan kakao skall omfattas av ett ursprungsintyg på blankett ICC-1 som föreskrivits i bilaga 1, styrkt med anbringandet av tillämpliga kakaoexportmärken. Märkena skall makuleras av det intygande organet på sådant sätt att de inte kan användas igen men fortfarande kan tydas utan svårighet.

ii) Märkena skall utformas så som föreskrivs i punkterna g, h och i i regel 11 och skall övertryckas med beteckningen "C1".

iii) Kakaoexportmärken av typen C1 skall tillhandahållas utan avgift.

iv) Åtminstone 15 arbetsdagar före varje kakaoårs början skall verkställande direktören deponera dessa märken hos varje sådan medlems intygande myndighet efter vederbörliga ändringar enligt bestämmelserna i regel 11 punkt f.

v) Bestämmelserna i regel 3 punkterna c, f, g och h skall inte desto mindre tillämpas på ursprungsintyg för prima kakao eller aromkakao.

b) Med undantag för föreskrifterna i punkt a stycke iii skall bestämmelserna i punkt a i denna regel tillämpas på exportörmedlemmar förtecknade i punkt 2 i bilaga C till avtalet, bortsett från att ursprungsintyget skall bestyrkas av kakaoexportmärken övertryckta med beteckningen "C2".

Verkställande direktören skall deponera kakaoexportmärken av typen C2 hos det ombud som har utsetts i enlighet med regel 11 punkt a åtminstone 15 arbetsdagar före varje kakaoårs början.

Märkena skall utfärdas av ombudet endast mot betalning per extra kontant av det tillämpliga buffertlagertillskottet eller en oåterkallelig garanti att betalning kommer att göras inom tre månader efter det att märkena har tillhandahållits. I de länder där det intygande organet är ett statligt organ eller en statlig organisation behöver en sådan garanti inte lämnas.

Regel 5 Export från en producentmedlem till en icke-medlem

De förfaranden som anges i reglerna 3 och 4 skall tillämpas på export från producentmedlemmar till icke-medlemmar med det undantaget att det giltiga ursprungsintygets original inte skall följa med frakthandlingarna till köparen utan skall av tullmyndigheten hos den berörda producentmedlemmen sändas till verkställande direktören så snart som möjligt och i varje fall inom en månad från exportdagen. Den blå kopia av ursprungsintyget som beskrivs i regel 13 punkt b skall följa med frakthandlingarna till köparen.

Regel 6 Medlemmars import från icke-medlemmar

a) All kakaoimport, inräknat prima kakao eller aromkakao, till medlemmar från icke-medlemmar skall omfattas av ett giltigt importintyg från en icke-medlem och ett giltigt intyg om buffertlagertillskott.

b) Importintyget från en icke-medlem skall utfärdas på blanket ICC-4 så som föreskrivs i bilaga 4. Intyget om buffertlagertillskott skall ha formen av kakaoimportmärken utfärdade i enlighet med regel 11.

c) Importintyget från en icke-medlem skall utfärdas av ett intygande organ i enlighet med bestämmelserna i denna regel. Bestämmelserna i reglerna 3 och 11 skall också tillämpas på medlemmars import från icke-medlemmar.

d) Vid tillämpningen av artikel 35 skall all kakaoimport till en medlem från en icke-medlem anses härröra från en icke-medlem, om inte kakaon åtföljs av ett giltigt ursprungsintyg erhållet från verkställande di rektören i enlighet med regel 9 eller 10. Verkställande direktören skall ha befogenhet att begära in tilläggsinformation utöver den som anges i regel 9 eller 10 före utfärdandet av intyget.

e) Om direktören har skäl att tro att denna bestämmelse hindrar en effektiv tillämpning av artikel 35, skall han omedelbart begära att exekutivkommittén ser över och om så är nödvändigt ändrar bestämmelsen.

Regel 7 Export av kakao som tidigare importerats av medlemmar (reexport)

a) All export av kakao som tidigare importerats av en medlem skall omfattas av ett reexportintyg.

b) Reexportintyget skall ha formen av blankett ICC-2 så som anges i bilaga 2 och skall utfärdas i enlighet med denna regel.

c) När reexportintyget avser kakao in annan form än bönor, skall den nettovikt i bönekvivalenter som erhållits i enlighet med omvandlingsfaktorerna i artikel 28.1 anges under "Anmärkningar" i intygets övre rutfält.

d) Reexportintyg skall utfärdas antingen av det intygande organet eller av tullmyndigheten hos den medlem från vilken kakaon exporteras, beroende på vilket av de två organen medlemmen utser för detta ändamål.

e) Originalet till reexportintyget skall när den kakao som intyget är utfärdat för exporteras bestyrkas av tullmyndigheten hos medlemmen i fråga med ett tullmärke som anbringas när myndigheten försäkrat sig om att utförseln kommer att äga rum.

f) Om bestämmelseorten är ett medlemsland, skall originalet till reexportintyget överlämnas till exportören eller dennes ombud för att följa med frakthandlingarna. Den blå kopia av exportintyget som anges i regel 13 punkt b skall från det utfärdande organet skickas till verkställande direktören så snart som möjligt och i varje fall inom en månad från dagen för utfärdandet av intyget. Den medlem som importerar kakaon skall snarast efter införseln infordra och, efter ifyllande av del B i detta, vidarebefordra exportintygets original till verkställande direktören, såvitt möjligt inom en månad efter importen.

g) Om mottagaren är ett icke-medlemsland, skall reexportintygets original inte följa med frakthandlingarna till köparen utan skall skickas av tillämplig tullmyndighet eller av det intygande organet hos medlemmen i fråga till verkställande direktören, såvitt möjligt inom en månad från utförseldagen. Den blå kopia av exportintyget som anges i i regel 13 punkt b skall medfölja frakthandlingarna till köparen.

Regel 8 Undantag från reglerna 3-7

Följande export och import skall undantas från bestämmelserna i reglerna 3-7:

i) Varuprover av kakao och kakaopartier som inte är avsedda att säljas och som har en totalvikt av högst 25 kg per varuprov eller parti av kakaobönor, kakaosmör, kakaokakor, kakaopulver, kakaopasta eller krossade kakaobönor.

ii) Små kvantiteter av kakaoprodukter avsedda för direkt förbrukning vilka finns i lager på fartyg, flygplan och andra internationella kommersiella fortskaffningsmedel.

iii) Osötat kakaopulver som exporteras från importörmedlemmar i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt om vardera mindre än 3,5 kg, förutsatt att varje berörd importörmedlem i fråga rapporterar den exporterade kvantiteten för varje kvartal till verkställande direktören inom 30 dagar efter kvartalets slut.

Regel 9 Ändring av uppgiven bestämmelseort

a) i) Om bestämmelseorten ändras från ett medlemsland till ett icke-medlemsland och det giltiga originalintyg som medföljer leveransen är ett ursprungsintyg på blankett ICC-1 som anges i bilaga 1 och detta intyg och kakaon fortfarande är kvar i ursprungslandet, skall det intygande organet i ursprungslandet på det giltiga originalet till intyget intyga att bestämmelseorten har ändrats, förutsatt att tillräckliga bevis företes på var kakaopartiet i fråga befinner sig. Organet skall ge intyget till exportören för överlämnande till tullmyndigheten i det medlemsland som exporterar kakaon i enlighet med regel 5. När direktören får originalintyget, undertecknat, daterat och stämplat av tullmyndigheten, skall han skicka den blå kopia som beskrivs i regel 13 punkt b till tillämpligt intygande organ, om inte denna kopia har behållits av organet i fråga. Detta organ skall intyga att bestämmelseorten har ändrats på den blå kopian och ge denna till exportören eller dennes ombud för översändande till den nye varumottagaren.

ii) Om bestämmelseorten har ändrats från ett medlemsland till ett icke-medlemsland och ändringen görs efter det att kakaon har lämnat producentmedlemmen, skall det giltiga originalintyg som medföljer leveransen överlämnas till tillämpligt intygande organ, som då skall makulera det och skicka det till direktören. Ett nytt intyg på blankett ICC-3 skall, så som anges i bilaga 3, utfärdas av det intygande organet när det fått tillfredsställande bevis på var kakaopartiet i fråga befinner sig. Det makulerade intygets fullständiga referensnummer skall anges i ruta 15 i det nya intygets övre rutfält efter det att ordet "partiell" har strukits. Det nya intygets original skall av det intygande organet sändas till verkställande direktören såvitt möjligt inom inom en månad från dagen för utfärdandet av intyget. Den blå kopia av det nya intyget som beskrivs i regel 13 punkt b skall följa med fraktdokumenten till den nye varumottagaren.

b) i) Om det görs en ändring av bestämmelseorten från ett icke-medlemsland till ett medlemsland, och det giltiga originalintyg som följer med leveransen är ett originalintyg på blanketten ICC-1 som föreskrivs i bilaga 1 och detta intyg, den blå kopia som beskrivs i regel 13 punkt b och kakaon fortfarande är i ursprungslandet, skall det intygande organet i ursprungslandet intyga ändringen av bestämmelseort på det giltiga originalintyget och den blå kopian när tillräckliga bevis för var kakaon finns har framlagts. De förfaranden som anges i regel 3 punkterna g och h skall tillämpas.

ii) Om bestämmelseorten ändras från ett ickemedlemsland till ett medlemsland och ändringen äger rum efter det att kakaon, eller den blå kopia vilken beskrivs i regel 13 punkt b av det i bilaga 1 föreskrivna ursprungsintyget på blankett ICC-1 och vilken följer med leveransen, har lämnat producentmedlemmen, skall verkställande direktören intyga detta när tillräckliga bevis för lämnas om var kakaon finns, innefattande inlämnandet av den blå kopia som beskrivs i regel 13 punkt b av det giltiga originalintyg som det hänvisas till i reglerna 5, 7, 9 och 10. Denna kopia skall utbytas mot det original som innehas av verkställande direktören.

Regel 10 Uppdelning av varupartier

a) Ett intygande organ får på begäran utfärda intyg för uppdelning av varupartier för att dela upp ett parti av kakao som täcks av ett enskilt giltigt originalintyg.

b) Intyget för uppdelning av varupartier skall göras på den blankett ICC-3 som föreskrivs i bilaga 3 och skall utfärdas i enlighet med denna regel.

c) Intyg för uppdelning av varupartier skall utfärdas av det intygande organet endast vid uppvisande av det giltiga originalintyget och när tillräckliga bevis lämnas om var partiet finns.

d) Originalet av varje intyg för uppdelning av varupartier skall bestyrkas genom anbringande därpå av märken för uppdelning av varupartier utfärdade i enlighet med regel 12. Märkena skall makuleras av det intygande organet på ett sådant sätt att de inte kan användas igen men ändå kan tydas utan svårighet. Bestämmelserna i regel 3 punkt c skall tillämpas med vederbörliga ändringar vid uppdelning av varupartier.

e) Om bestämmelseorten är ett medlemsland, skall originalet av det giltiga intyget för uppdelning av varupartier lämnas till den nye varuavsändaren eller dennes ombud och följa med frakthandlingarna till den nye varumottagaren. Den blå kopia av varje intyg för uppdelning av varupartier som beskrivs i regel 13 punkt b liksom det uppvisade giltiga originalintyget i fråga skall sändas till verkställande direktören av det intygande organet såvitt möjligt inom en månad från utfärdandedagen. Den medlem som importerar kakaon skall infordra och sända originalet av det giltiga intyget för uppdelning av varupartier till verkställande direktören, efter ifyllande av del B däri, snarast efter införseln och såvitt möjligt inom en månad efter denna.

f) Om kakao befinner sig till sjöss destinerad till en ickemedlem eller inom en icke-medlems territorium skall intyget för uppdelning av varupartier utfärdas av verkställande direktören vid uppvisande av den blå kopia som beskrivs i regel 13 punkt b och som det hänvisas till i reglerna 5, 7, 9 och 10 och när tillräckliga bevis lämnas för var varupartiet finns. Den blå kopian av varje intyg för uppdelning av varupartier skall av verkställande direktören lämnas till den nye varuavsändaren eller dennes ombud och skall följa med frakthandlingarna till den nye varumottagaren.

g) Regel 9 skall tillämpas om uppdelningen av varupartier innefattar en ändring eller ändringar i bestämmelseorten för hela eller en del av den mängd som täcks av det enskilda giltiga originalintyg som framläggs för det intygande organet. Det nya landet och den nya bestämmelsehamnen eller den oförändrade bestämmelseorten, alltefter vad som är tillämpligt, skall föras in på vart och ett av intygen på blankett ICC-3 för uppdelning av varupartier. Det samlade antalet intyg på blankett ICC-3 för uppdelning av varupartier som utfärdats i stället för det enskilda giltiga originalintyg som framlagts för det intygande organet skall ersätta det nya intyg som det hänvisas till i regel 9 punkt a stycke ii. I detta fall skall ordet "partiell" i ruta 15 på huvudfältet av intyget på blankett ICC-3 för uppdelning av varupartier inte strykas.

h) Utöver det förfarande som skildras i punkterna a, b, c, d, e och g får de respektive organen i varje medlemsland vidta andra praktiska åtgärder som bedöms nödvändiga för att genomföra och uppnå ändamålen med denna regel. Sådana åtgärder skall godkännas av exekutivkommittén i Internationella kakaoorganisationen.

Regel 11 Kakaoexport- och kakaoimportmärken

a) Verkställande direktören skall i varje medlemsland, utom i de medlemsländer som förtecknas i bilaga C punkt 1 till avtalet och de importörmedlemsstater som uppger att ett sådant ombuds tjänster inte behövs under de förhållanden som råder i deras land, utse en bank eller ett finansiellt institut som är oberoende av det intygande organet och kakaomyndigheten i det berörda landet, efter samråd med medlemmen i fråga, att fungera som ombud för Internationella kakaoorganisationen vad gäller kakaoexport- och kakaoimportmärken. Verkställande direktören får, på en medlems förslag, gå med på en annan ordning om han är övertygad om att det utsedda ombudet i en sådan ordning kommer att utföra sina åligganden gentemot organisationen på ett riktigt sätt.

b) Åtminstone 15 arbetsdagar före varje kakaoårs början skall verkställande direktören hos det ombud som utsetts enligt punkt a deponera tillräckligt antal kakaoexportoch kakaoimportmärken för att täcka det beräknade behovet för kakaoåret i fråga plus ett tilläggsantal som en reserv, vilket skall bestämmas av verkställande direktören, för täckande av valörändringar, ersättning av skadade märken etc.

c) Ombudet skall gentemot det intygande organet vara ansvarigt för uppsikten över märkena och deras utfärdande i enlighet med dessa regler och verkställande direktörens anvisningar.

d) Ombudet skall förse det intygande organet med kakaoexport- och kakaoimportmärken i enlighet med bestämmelserna i denna regel endast mot omedelbar betalning av det tillämpliga buffertlagertillskottet eller en oåterkallelig garanti att betalning kommer att göras inom tre månader från dagen för tillhandahållandet av märkena. I länder där det intygande organet är ett statligt organ eller en statlig organisation behöver en sådan garanti inte utfärdas.

e) Internationella kakaoorganisationen skall inte vara ansvarig för några debiteringar som ombud gör för sina tjänster.

f) Varje medlem skall vara ansvarig för den behöriga uppsikten över de kakaomärken som deponerats av verkställande direktören hos ombudet och för användningen av de kakaomärken som överlämnats till dess intygande organ. Efter slutet av kakaoåret och inte senare än den 15 januari följande kakaoår skall varje medlem lämna en slutlig redogörelse till verkställande direktören (innefattande överlämnande av oanvända märken) i den form som föreskrivs av verkställande direktören.

g) Kakaomärken kommer att utfärdas i valörer om 50, 200, 500, 2 000, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 och 500 000 kilogram kakaobönor. Verkställande direktören får tillfoga sådana ytterligare valörer som erfarenheten visar vara nödvändiga och får dra in sådana valörer som inte längre behövs.

h) De kakaoexportmärken som skall anbringas på ursprungsintyget skall överensstämma med nettovikten av kakaobönorna eller, vid fall av kakaoprodukter, nettovikten i bönekvivalenter som täcks av intyget, bortsett från att överskott över den sista hela multipeln av 50 kilogram (eller sådan annan multipel som senare kan komma att bestämmas av verkställande direktören) inte behöver täckas.

i) Kakaoexportmärken skall vara försedda med en individuell beteckning för varje producentmedlemsstat liksom också med kakaoårsbeteckningen. Exportmärken för användning av medlemmar förtecknade i bilagorna C1 och C2 till avtalet kommer att ha tilläggsbeteckningarna "C1" respektive "C2". Kakaoimportmärken avsedda för import från icke-medlemmar skall inte vara försedda med en individuell medlemstatsbeteckning.

j) Kakaomärken får inte bytas mellan medlemstaterna.

k) Kakaoexportmärken skall vara giltiga endast för export som sker under det kakaoår som anges med den kakaoårsbeteckning som tryckts på dem. För denna regels syften skall en export ha bedömts ha ägt rum under det kakaoår för vilket märkena är giltiga, om den datumstämpel som åsatts av tullmyndigheten hos den exportörmedlem som förtecknats i bilaga A eller i bilaga C punkt 2 till avtalet inte avser en dag senare än den 30 september under kakaoåret.

l) Inget i denna regel skall avvika från bestämmelserna i regel 4 om prima kakao eller aromkakao från medlemsländer.

Regel 12 Märken för uppdelning av varupartier

a) Märken för uppdelning av varupartier skall tillhandahållas av verkställande direktören, utan debitering och på begäran av den berörda medlemmen, till det intygande organet hos en importörmedlem för användning strikt i enlighet med regel 10.

b) Bestämmelserna i Regel 11 punkterna g och h skall med vederbörliga ändringar tillämpas för märken för uppdelning av varupartier.

c) Varje medlem skall vara ansvarig för den vederbörliga uppsikten över och användningen av de märken för uppdelning av varupartier som tillhandahålls dess intygande organ. Efter slutet av kakaoåret och inte senare än den 15 januari det följande kakaoåret skall varje berörd medlem framlägga en slutlig redogörelse, innefattande avlämnande av oanvända märken, för verkställande direktören, i den form som föreskrivs av honom.

d) Märken för uppdelning av varupartier skall vara desamma som kakaoimportmärken angivna i regel 11 punkt i, med det undantaget att märkena för uppdelning av varupartier skall vara övertryckta med beteckningen "SC".

Regel 13 Intygens utformning och utfärdande

a) Blanketterna för de intyg som används enligt bestämmelserna i dessa regler skall vara 210 mm breda och 297 mm långa. Dock får en storlek med inte mindre än 200 mm bredd och 280 mm längd tillåtas om den nödvändiggörs av särskilda skäl i den utfärdande medlemstaten.

b) Alla intyg skall ha tryckt form så som föreskrivs i bilagorna I till V till dessa regler och utfärdas i ett original och åtminstone en kopia. Det intygande organet får utfärda så många ytterligare kopior som kan finnas vara nödvändigt. Originalet skall vara klart märkt ORIGINAL och kopian klart märkt KOPIA. Den första kopian skall vara blå.

c) Varje intyg får vara tryckt på två språk, av vilka ett måste vara engelska.

d) Varje medlem kommer att vara ansvarig för tryckningen av sin egen upplaga av de behövliga intygsblanketterna. Verkställande direktören kommer att trycka intygsblankett ICC-5, som kommer att användas endast av honom.

e) Vägledning för utfärdandet och det riktiga ifyllandet av de intyg som föreskrivs i dessa regler skall tillhandahållas av verkställande direktören.

Regel 14 Intygens giltighet

a) Giltigheten av intyg på blanketterna ICC-1, ICC-2 och ICC-4 skall upphöra 15 månader efter utgången av det kvartal under vilket intygen utfärdades.

b) Giltigheten av intyg på blanketten ICC-3 skall upphöra samma dag som det ICC-intyg som täcker det kakaoparti som delas upp börjar gälla.

c) Intyg på blankett ICC-5 skall ha samma upphörandedag som det förlorade originalet.

d) På de intygsblanketter som det hänvisas till i punkterna a, b och c i denna regel skall den utfärdande myndigheten trycka, stämpla eller skriva med maskinskrift i det högra hörnet av intyget följande:

"Giltigt för import eller uppdelning av varupartier till . . ."

och föra in upphörandedagen.

e) Innehavaren av ett ICC-intygs original, vars giltighet har gått ut eller kommer att gå ut strax före dess inlämnande till de tillämpliga myndigheterna i enlighet med berörda bestämmelser i de ekonomiska bestämmelserna och styrreglerna, får ansöka hos verkställande direktören om förlängd giltighet härav vid framläggande av originalintyget och tillfredsställande bevis för belägenheten av den berörda kakaon. Om verkställande direktören är tillfredsställd med det framlagda bevismaterialet, skall han förlänga intygets giltighet genom att förse det med den tillämpliga stämpeln. Förlängningsperioden skall fastställas av verkställande direktören.

Regel 15 Faktiska nettomängder av kakao mottagna vid bestämmelseorten

a) Så snart kontrollvägning genomförs vid bestämmelseorten skall den berörda medlemmen genom sin tullmyndighet underrätta verkställande direktören om den faktiska nettomängd kakao som mottagits på bestämmelseorten med mer än en procent överstiger den nettomängd som anges på det berörda intyget.

b) Den begärda informationen skall tillhandahållas genom införande av den levererade nettovikten i ruta 18 på intyget.

Regel 16 Förlust av intygsoriginal

a) Varje fall av förlust av originalet av ett intyg skall hänvisas till verkställande direktören.

b) Den person, den firma eller det företag som anmäler förlusten av originalintyget kallas härefter "sökanden".

c) Sökanden skall tillhandahålla verkställande direktö ren ett uttalande från det intygande organ som utfärdat det förlorade intyget, med intygande av

i) utfärdandet av intyget i enlighet med de ekonomiska bestämmelserna och styrreglerna, och

ii) det totala värdet av kakaomärken med vilka intyget hade bestyrkts.

d) Utöver den information som lämnats enligt punkt c skall sökanden sända en skriftlig förklaring till verkställande direktören om förlusten av intyget och de åtgärder som vidtagits för att skaffa tillbaka det.

e) Vid mottagandet av de handlingar som krävs i punkterna c och d skall verkställande direktören, om inte ett ersättningsintyg för det intyget redan har utfärdats, omedelbart utfärda ett ersättningsintyg för importen av den berörda kakaon och makulera det förlorade intyget.

f) Om sökanden inte har möjlighet att tillhandahålla de handlingar som föreskrivs i punkt c, skall den sökande förse verkställande direktören med

i) så mycket information som möjligt om den berörda kakaon innefattande, där så är möjligt, hela referensnumret, platsen och dagen för utfärdandet av intyget, ursprung, bestämmelseort, mängd och typ av kakao samt namn och adresser avseende säljaren och köparen, och

ii) en förklaring till förlusten av intyget och de åtgärder som vidtagits för att skaffa tillbaka det.

g) Verkställande direktören skall därefter undersöka omständigheterna i samband med förlusten och får begära ytterligare information, innefattande tillämpliga handlingar, från sökanden och/eller det intygande organ som utfärdade det förlorade intyget. Om verkställande direktören är tillfredsställd med informationen och de erhållana dokumenten, skall han utfärda ett ersättningsintyg för importen av den berörda kakaon och makulera det förlorade intyget.

h) Som ett alternativ till de förfaranden som beskrivits i punkterna c, d, e, f och g ovan kan de förfaranden som beskrivs i punkterna i, j, k, l och m nedan til lämpas.

i) Sökanden skall förse verkställande direktören med

i) så mycket information som möjligt om den berörda kakaon innefattande, om möjligt, hela referensnumret, plats och dag för utfärdandet av intyget, ursprung, bestämmelseort, mängd och typ av kakao i fråga och namnen och adresserna på säljare och köpare,

ii) en förklaring till förlusten av intyget och de åtgärder som vidtagits för att skaffa tillbaka det, och

iii) ett åtagande från sökanden att, om så är nödvändigt, betala buffertlagertillskotten för nettovikten av de kakaobönor eller nettovikten i bönekvivalenter för den kakaoprodukt som antas ha täckts av det förlorade intyget, vilketdera som är til lämpligt, till den kurs för buffertlagertillskott som gällde vid tiden för utfärdandet av det förlorade intyget, oavsett intygets typ och den berörda kakaons ursprung.

Det åtagande som anges i stycke iii skall tillhandahållas i den form som visas i bilaga 4.

j) Vid erhållandet av informationen och åtagandet skall verkställande direktören, om inte ett ersättningsintyg redan har utfärdats för intyget, omedelbart utfärda ett ersättningsintyg för importen av den berörda kakaon och makulera det förlorade intyget.

k) Verkställande direktören får begära ytterligare information, innefattande tillämpliga handlingar från sökanden och/eller det intygande organ som utfärdade det förlorade intyget, om han anser det nödvändigt.

l) Verkställande direktören skall, om han är tillfredsställd med den information och de handlingar som erhållits, befria sökanden från åtagandet att betala buffertlagertillskottet i fråga.

m) Det belopp som åtagandet omfattar skall förfalla till betalning till verkställande direktören, om det förfarande som beskrivs i punkt k inte utfaller till verkställande direktörens belåtenhet.

n) Det ersättningsintyg som anges i punkterna e, g och j i denna regel skall ha formen av blankett ICC-5 så som föreskrivs i bilaga 5.

o) Verkställande direktören skall se till att ett förlorat intyg för vilket ett ersättningsintyg har utfärdats, därefter inte används för import av kakao. Om ett förlorat intyg återfinns, skall det omedelbart vidarebefordras till verkställande direktören.

p) En månadslista över makulerade intyg skall av verkställande direktören sändas ut till alla medlemmar.

Regel 17 Inrättande av intygande organ

a) För Internationella kakaoorganisationen godtagbara intygande organ skall utses i medlemsländerna av de berörda medlemmarna i samråd med verkställande direktören.

b) Internationella kakaoorganisationen skall inte vara ansvarig för några debiteringar som intygande organ kan göra för sina tjänster.

Regel 18 Ikraftträdande

Internationella kakaorådet skall avgöra dag eller dagar för ikraftträdande av dessa regler.

Regel 19 Genomförande

Verkställande direktören skall vidta de åtgärder som han anser nödvändiga för att säkerställa ett verkningsfullt genomförande av de kontrollåtgärder som föreskrivs i avtalet och i dessa regler.

Regel 20 Ändringar

För varje ändring av dessa regler skall krävas en särskild röst från rådet eller från exekutivkommittén å dess vägnar, och dessa ändringar skall träda i kraft på den dag som bestäms av rådet eller av exekutivkommittén, vilketdera som är tillämpligt.

Regel 21 Företräde

Inget i dessa ekonomiska bestämmelser och övervakningsregler skall sätta bestämmelserna i avtalet åt sidan.

BILAG 1 - ANLAGE 1 - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 1 - ANNEX 1 - ANNEXE 1 - ALLEGATO 1 - BIJLAGE 1

CERTIFICATE OF ORIGIN - CERTIFICAT D'ORIGINE

>Start Grafik>

FORM FORMULE ICC-1

(Form approved by the International Cocoa Organization)

(Formule approuvée par l'Organisation internationale du cacao)

Valid for importation or splitting of consignment until ..........

Valable aux fins d'importation ou de fractionnement de lots jusqu'au ..........

PART A, FOR USE BY ISSUING AUTHORITY - PARTIE A, À REMPLIR PAR L'ORGANISME DÉLIVRANT LE CERTIFICAT

>Slut Grafik>

BILAG 2 - ANLAGE 2 - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 2 - ANNEX 2 - ANNEXE 2 - ALLEGATO 2 - BIJLAGE 2

CERTIFICATE OF RE-EXPORT - CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION

>Start Grafik>

FORM FORMULE ICC-2

(Form approved by the International Cocoa Organization)

(Formule approuvée par l'Organisation internationale du cacao)

Valid for importation or splitting of consignment until ..........

Valable aux fins d'importation ou de fractionnement de lots jusqu'au ..........

PART A, FOR USE BY ISSUING AUTHORITY - PARTIE A, À REMPLIR PAR L'ORGANISME DÉLIVRANT LE CERTIFICAT

>Slut Grafik>

BILAG 3 - ANLAGE 3 - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 3 - ANNEX 3 - ANNEXE 3 - ALLEGATO 3 - BIJLAGE 3

CERTIFICATE FOR SPLITTING OF CONSIGNMENTS - CERTIFICAT DE FRACTIONNEMENT DE LOTS

>Start Grafik>

FORM FORMULE ICC-3

(Form approved by the International Cocoa Organization)

(Formule approuvée par l'Organisation internationale du cacao)

Valid for importation or splitting of consignment until ..........

Valable aux fins d'importation ou de fractionnement de lots jusqu'au ..........

PART A, FOR USE BY ISSUING AUTHORITY - PARTIE A, À REMPLIR PAR L'ORGANISME DÉLIVRANT LE CERTIFICAT

>Slut Grafik>

BILAG 4 - ANLAGE 4 - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 4 - ANNEX 4 - ANNEXE 4 - ALLEGATO 4 - BIJLAGE 4

CERTIFICATE OF IMPORT FROM A NON-MEMBER - CERTIFICAT D'IMPORTATION EN PROVENANCE D'UN NON-MEMBRE

>Start Grafik>

FORM FORMULE ICC-4

(Form approved by the International Cocoa Organization)

(Formule approuvée par l'Organisation internationale du cacao)

Valid for importation or splitting of consignment until ..........

Valable aux fins d'importation ou de fractionnement de lots jusqu'au ..........

PART A, FOR USE BY ISSUING AUTHORITY - PARTIE A, À REMPLIR PAR L'ORGANISME DÉLIVRANT LE CERTIFICAT

>Slut Grafik>

BILAG 5 - ANLAGE 5 - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ 5 - ANNEX 5 - ANNEXE 5 - ALLEGATO 5 - BIJLAGE 5

REPLACEMENT CERTIFICATE - CERTIFICAT DE REMPLACEMENT

>Start Grafik>

FORM FORMULE ICC-5

(Form approved by the International Cocoa Organization)

(Formule approuvée par l'Organisation internationale du cacao)

Valid for importation or splitting of consignment until ..........

Valable aux fins d'importation ou de fractionnement de lots jusqu'au ..........

PART A, FOR USE BY THE EXECUTIVE DIRECTOR - PARTIE A, À REMPLIR PAR LE DIRECTEUR EXÉCUTIF

>Slut Grafik>

BILAGA 6

FÖRBINDELSE

(Ange närmare uppgifter om den kakao som omfattas av det intyg som gått förlorat, bl.a. nettovikten av kakaoböner i tillämpliga fall eller nettovikten i bönekvivalenter.)

Jag/vi förbinder mig/oss härmed att till Internationella kakaoorganisationens verkställande direktör betala 1 USA cent per viktpund av ovan angivna nettovikt/nettovikt i bönekvivalenter.

Motsvarande belopp skall betalas till Internationella kakaoorganisationens verkställande direktör när det förfarande som anges i regel 16 punkt k i de ekonomiska reglerna och kontrollbestämmelserna inte har genomförts på ett sätt som verkställande direktören godkänner.

Om det förlorade originalintyget skulle återfinnas, skall jag/vi omedelbart sända det till verkställande direktören.

>Start Grafik>

..........

(Ort)

..........

(Datum)

..........

(Namnteckning av firmatecknare)>Slut Grafik>

BILAGA 7

MEDLEMMARNAS NATIONSBETECKNINGAR

(den 7 augusti 1981)

>Plats för tabell>

ANNEXE>

BILAGA B

Övergångsbestämmelser för 1980 års internationella kakaoavtals ekonomiska bestämmelser och övervakningsregler

1. All kakao under transport eller i tullupplag innen kakaoavtalets ekonomiska bestämmelser och övervakningsregler träder i funktion skall undantas från bestämmelserna i reglerna 3, 4, 5, 6, 7, 9 och 10. Import av sådan kakao efter det att reglerna trätt i funktion skall dock inte vara tillåten för medlemmarna annat än när sändningarna omfattas av befrielseintyg. Befrielseintyg skall utfärdas av de intygande myndigheterna antingen i exportörländer eller i importörländer och av intygande organ i importörländer vad gäller kakao från ickemedlemsländer.

2. All kakao som exporteras av exportörländer eller importeras av importörländer efter det att de ekonomiska reglerna och kontrollbestämmelserna har trätt i funktion men enligt kontrakt som tecknats före den 1 augusti 1981 skall undantas från betalning av det buffertlagertillskottt som föreskrivs i artikel 35 i avtalet. Sådan export eller import skall dock omfattas av vederbörliga ICC-intyg enligt reglerna 3, 4, 5, 6, 7, 9 och 10 i de ekonomiska reglerna och kontrollbestämmelserna.

3. All kakao som exporteras, reexporteras eller importeras efter det att de ekonomiska reglerna och kontrollbestämmelserna har trätt i kraft och enligt kontrakt som tecknats den 1 augusti 1981 eller senare skall omfattas av alla bestämmelser i de ekonomiska reglerna och kontrollbestämmelserna.

4. För att komma i fråga för befrielse enligt punkt 2 ovan måste medlemmarna se till att följande uppgifter om kontrakt som importörer slutit om köp från icke-medlemskällor och alla förstahandskontrakt som exportörer slutit om försäljning ges in till de intygande organen i deras länder före den 1 oktober 1981: Kontraktets datum, exportens/importens ursprung, kvantitet (faktisk och bönekvivalenter), typp (bönor, smör, pulver, pasta), utskeppningsperiod och destination.

5. De intygande organen i medlemsländerna skall före den 1 november 1981 sända all enligt punkt 4 inkommen information till verkställande direktören.

6. Den information verkställande direktören tar emot skall läggas till grund för bestämning av den befrielse från buffertlagertillskott som medlemsländerna har rätt till enligt övergångsbestämmelserna.

7. Det övergångsintyg som avses i punkt 1 skall ha den form som föreskrivs av verkställande direktören. Varje medlem skall vara ansvarig för att trycka de blanketter för befrielsintyg som medlemmen behöver. Blanketterna får vara på två språk varav ett engelska. Anvisningar för utfärdande och riktigt ifyllande av blanketterna skall lämnas av verkställande direktören.

>Start Grafik>

INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION ORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO

EXEMPTION CERTIFICATE CERTIFICAT D'EXEMPTION

(Form approved by the International Cocoa Organization)

(Formule approuvée par l'Organisation internationale du cacao)

Valid for importation or splitting of consignment until ..........

Valable aux fins d'importation ou de fractionnement de lots jusqu'au ..........

PART A, FOR USE BY ISSUING AUTHORITY - PARTIE A, À REMPLIR PAR L'ORGANISME DÉLIVRANT LE CERTIFICAT

>Slut Grafik>

Top