EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L1273

Rådets direktiv 80/1273/EEG av den 22 december 1980 om ändring som följd av Greklands anslutning av direktiv 80/154/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster

OJ L 375, 31.12.1980, p. 74–74 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 003 P. 7 - 7
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 125 - 125
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 125 - 125
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 77 - 77
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 77 - 77
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 106 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 106 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 106 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 106 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 106 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 106 - 106
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 106 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 106 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 106 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 101 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 101 - 101

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1273/oj

31980L1273

Rådets direktiv 80/1273/EEG av den 22 december 1980 om ändring som följd av Greklands anslutning av direktiv 80/154/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 375 , 31/12/1980 s. 0074 - 0074
Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0077
"Grekisk specialutgåva
" Område 06 Volym 3 s. 0007
Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0077
Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0125
Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0125


RÅDETS DIREKTIV av den 22 december 1980 om ändring som följd av Greklands anslutning av direktiv 80/154/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (80/1273/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av 1979 års anslutningsakt, särskilt artikel 146 i denna, och

med beaktande av följande:Rådets direktiv 80/154/EEG av den 21 januari 1980 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (1) antogs efter undertecknandet av anslutningsakten.

Med hänsyn till Greklands anslutning krävs vissa ändringar i direktivet för att säkerställa att det tillämpas lika av Grekland och de övriga medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 80/154/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande skall läggas till i artikel 1:

"I Grekland:

'Ìáßá".

2. Följande skall läggas till i artikel 3:

"j. I Grekland:

- ðôõ÷ßï ìáßáò bestyrkt av socialvårdsministeriet,

- ðôõ÷ßï ÁíùôÝñáò Ó÷ïëÞò Óôåëå÷þí Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Ðñïíïßáò, ÔìÞìáôïò Ìáéþí` utfärdat av ÊÁÔÅÅ."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom den tid som fastställts i artikel 20.1 i direktiv 80/154/EEG.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1980.

På rådets vägnar

J. SANTER

Ordförande

(1) EGT nr L 33, 11.2.1980, s. 1.

Top