EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980D0686

80/686/EEG: Kommissionens beslut av den 25 juni 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för kontroll och minskning av förorening orsakad av utsläpp av kolväten i havet

OJ L 188, 22.7.1980, p. 11–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 248 - 249
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 171 - 172
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 171 - 172
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 227 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 227 - 228
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 119 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 119 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 16 - 17

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/686/oj

31980D0686

80/686/EEG: Kommissionens beslut av den 25 juni 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för kontroll och minskning av förorening orsakad av utsläpp av kolväten i havet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 188 , 22/07/1980 s. 0011 - 0012
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0227
"Grekisk specialutgåva
" Område 15 Volym 1 s. 0248
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0227
Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0171
Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0171


KOMMISSIONENS BESLUT av den 25 juni 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för kontroll och minskning av förorening orsakad av utsläpp av kolväten i havet (80/686/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Europeiska rådet gav vid sina möten i Köpenhamn den 7 och 8 april 1978, i Bremen den 6 och 7 juli 1978 och i Luxemburg den 27 och 28 april 1980 uttryck för uppfattningen att ett av huvudmålen för gemenskapens åtgärder bör vara att förhindra och bekämpa förorening av havet, särskilt sådan som orsakas av kolväten.

I Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön från 1973(1), kompletterat med åtgärdsprogrammet från 1977(2), betonas att det är av största vikt för Västeuropa att kraftfulla åtgärder vidtas mot de faror som är förbundna med transport av kolväten, däribland faran för allvarlig kustförorening till följd av olyckor på öppna havet, och anges att det är en ytterst viktig uppgift att genom skydd av havet se till att den ekologiska balansen bevaras.

Den 26 juni 1978 antog rådet en resolution om ett åtgärdsprogram för Europeiska gemenskaperna för kontroll och minskning av förorening orsakad av utsläpp av kolväten i havet.(3)

Det är av vikt för kommissionen att kunna rådfråga högt kvalificerade experter i medlemsstaterna angående förorening orsakad av utsläpp av kolväten i havet.

Det är också av vikt för gemenskapen att det finns ett forum där experter kan träffas för att ta del av befintliga kunskaper och erfarenheter som inhämtats i medlemsstaterna, och på så sätt underlätta samordningen av åtgärder som vidtas eller planeras på nationell eller internationell nivå eller på gemenskapsnivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen inrättar härmed en rådgivande kommitté för kontroll och minskning av förorening orsakad av utsläpp av kolväten i havet, nedan kallad "kommittén".

Artikel 2

Kommittén skall ha följande till uppgift:

1. Att råda kommissionen, på anmodan av denna och på eget initiativ, angående alla problem som rör genomförandet av de av gemenskapen beslutade åtgärderna för kontroll och minskning av förorening orsakad av utsläpp av kolväten i havet.

2. Att göra det möjligt att få del av befintliga kunskaper och erfarenheter som inhämtats i medlemsstaterna angående metoder för kontroll och minskning av förorening orsakad av utsläpp av kolväten i havet, och på så sätt underlätta samordningen av åtgärder som vidtagits eller planerats på nationell eller internationell nivå eller på gemenskapsnivå.

Artikel 3

1. Kommittén skall bestå av regeringsexperter med specialistkunskaper på de områden som anges i artikel 2 (tre företrädare för varje medlemsstat).

2. Kommitténs ledamöter skall utses av kommissionen efter förslag från medlemsstaterna.

3. Företrädare för de berörda enheterna på kommissionen skall delta i kommitténs möten.

Artikel 4

En ersättare skall utses för varje kommittéledamot. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 skall en ersättare närvara vid kommitténs möten och delta i dess arbete endast om den ordinarie ledamoten i fråga inte kan närvara.

Artikel 5

Kommissionen skall i informationssyfte offentliggöra förteckningen över ledamöter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Kommittén skall ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 7

Kommittén skall välja sex vice ordförande bland sina ledamöter.

Den skall upprätta ett presidium bestående av ordföranden och vice ordförandena.

Artikel 8

Kommissionens enheter skall förse kommittén och presidiet med sekretariatstjänster.

Artikel 9

Ordföranden får bjuda in personer med expertkunskaper i en fråga på dagordningen att delta i kommitténs arbete.

Experterna skall delta endast i de diskussioner som rör den fråga vilken föranlett deras inbjudan att närvara vid mötet.

Artikel 10

Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 11

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 214 i fördraget är kommitténs ledamöter förpliktade att inte lämna ut upplysningar som de inhämtat genom kommitténs eller presidiets arbete, då kommissionen upplyser dem om att det begärda yttrandet eller den fråga som tagits upp gäller ett konfidentiellt ärende.

I sådana fall skall endast kommittéledamöter och företrädare för kommissionen närvara vid de aktuella mötena.

Artikel 12

Detta beslut träder i kraft den 25 juni 1980.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 1980.

På kommissionens vägnar

Lorenzo NATALI

Vice ordförande

(1) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(2) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.

(3) EGT nr C 162, 8.7.1978, s. 1.

Top