EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980D0157

80/157/EEG: Rådets beslut av den 21 januari 1980 om ändring av beslut 75/365/EEG om inrättande av en kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor

OJ L 33, 11.2.1980, p. 15–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 86 - 87
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 102 - 102
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 102 - 102
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 55 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 55 - 55
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 104 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 104 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 104 - 105
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 104 - 105
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 104 - 105
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 104 - 105
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 104 - 105
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 104 - 105
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 104 - 105
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 99 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 99 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/157/oj

31980D0157

80/157/EEG: Rådets beslut av den 21 januari 1980 om ändring av beslut 75/365/EEG om inrättande av en kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 033 , 11/02/1980 s. 0015 - 0016
Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0055
"Grekisk specialutgåva
" Område 06 Volym 2 s. 0086
Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0055
Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0102
Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0102


RÅDETS BESLUT av den 21 januari 1980 om ändring av beslut 75/365/EEG om inrättande av en kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (80/157/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av det förslag till beslut som överlämnats av kommissionen, och

med beaktande av följande:Genom sitt beslut 75/365/EEG (1) inrättade rådet en kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Den skall ha till uppgift att upptäcka och analysera de svårigheter som kan uppstå vid genomförandet av direktiven om etableringsrätt och frihet att tillhandahålla läkartjänster, samla relevant information om de förhållanden under vilka läkarvård ges i medlemsstaterna och avge yttranden som kan vara vägledande för kommissionens arbete angående eventuella ändringar av dessa direktiv.

Det beslutet har ändrats genom beslut 77/455/EEG (2) och 78/689/EEG (3), som ger kommittén bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor samma uppgift i samband med genomförandet av de åtgärder som rådet beslutat om, vad avser det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, och för tandläkare.

Tillämpningen av de bestämmelser, som antagits av rådet, vad avser ett faktiskt utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster, och samordningen av bestämmelser som fastställts i lagar och andra författningar angående den verksamhet som barnmorskor bedriver, kan förorsaka problem. Dessa problem bör behandlas gemensamt.

Kommittén, bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, bör anförtros denna uppgift.

Denna kommittés behörighetsregler bör därför utvidgas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Artikel 2 i beslut 75/365/EEG skall ersättas med följande:"Artikel 2

Kommitténs uppgift skall vara

- att upptäcka och analysera de svårigheter som kan uppstå vid genomförandet av direktiven 75/362/EEG (4), 75/363/EEG (5), 77/452/EEG (6), 77/453/EEG (7), 78/686/EEG (8), och 78/687/EEG (9), 80/154/EEG (10), och 80/155/EEG (11),

- att samla all relevant information om

- de förhållanden under vilka allmän läkarvård och specialistvård ges av läkare i medlemsstaterna,

- de förhållanden under vilka vård ges av sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård i medlemsstaterna,

- de förhållanden under vilka allmän tandvård och specialisttandvård ges av tandläkare i medlemsstaterna,

- de förhållanden under vilka barnmorskors verksamhet bedrivs i medlemsstaterna;- avge yttranden som kan vara vägledande för kommissionens arbete för att eventuellt ändra ovan nämnda direktiv."

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 1980.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

(1) EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 19.

(2) EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 13.

(3) EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 17.

(4) EGT nr L 33, 11.2.1980, s. 1.

(5) EGT nr L 33, 11.2.1980, s. 14.

(6) EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 1.

(7) EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 8.

(8) EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 1.

(9) EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 10.

(10) EGT nr L 33, 11.2.1980, s. 1.

(11) EGT nr L 33, 11.2.1980, s. 8.

Top