EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L1027

Rådets direktiv 78/1027/EEG av den 18 december 1978 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som veterinär

OJ L 362, 23.12.1978, p. 7–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 52 - 54
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 55 - 58
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 55 - 58
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 17 - 19
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 17 - 19
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 81 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; upphävd genom 32005L0036 . Latest consolidated version: 31/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1027/oj

31978L1027

Rådets direktiv 78/1027/EEG av den 18 december 1978 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som veterinär

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 362 , 23/12/1978 s. 0007 - 0009
Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0017
"Grekisk specialutgåva
" Område 06 Volym 2 s. 0052
Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0017
Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0055
Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0055


RÅDETS DIREKTIV av den 18 december 1978 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som veterinär (78/1027/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 49, 57, 66 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Vid genomförandet av det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer som fastställts i rådets direktiv 78/1026/EEG av den 18 december 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (4) gör jämförbara utbildningar i medlemsstaterna det möjligt att begränsa samordningen inom detta område till kravet att vissa minimistandarder iakttas, som sedan ger medlemsstaterna frihet att organisera utbildningen.

Den samordning av villkoren för utövandet av yrket som avses i detta direktiv utesluter inte samordning vid en senare tidpunkt.

Den samordning som avses i detta direktiv omfattar yrkesutbildning av veterinärer; när det gäller utbildningen gör flertalet medlemsstater f.n. inte någon skillnad mellan veterinärer som utövar sin verksamhet som anställda och dem som är självständigt verksamma yrkesutövare; av det skälet och för att så långt möjligt uppmuntra yrkesutövarnas fria rörlighet inom gemenskapen förefaller det vara nödvändigt att utsträcka tillämpningen av detta direktiv till att även gälla anställda veterinärer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall av de personer som vill påbörja och utöva veterinäryrket kräva att de innehar något av de utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis för veterinärer som avses i artikel 3 i direktiv 78/1026/EEG, som garanterar att personen i fråga under hela utbildningstiden har förvärvat

a) nöjaktiga kunskaper om de vetenskaper som veterinärernas verksamhet bygger på,

b) nöjaktiga kunskaper om friska djurs anatomi och funktioner, deras uppfödning och fortplantning, deras hygien i allmänhet samt deras utfodring inklusive framställnings- och lagringsmetoder för foder som svarar mot deras behov,

c) nöjaktiga kunskaper om djurs beteende och djurskydd,

d) nöjaktiga kunskaper om orsaker, art, förlopp, följder, diagnos och behandling av sjukdomar hos djur, vare sig det gäller enskilda djur eller besättningar, inklusive särskilda kunskaper om de sjukdomar som kan överföras på människan,

e) nöjaktiga kunskaper om förebyggande medicin,

f) nöjaktiga kunskaper om hygien och metoder vid produktion och framställning av samt handel med animaliska livsmedel eller livsmedel av animaliskt ursprung avsedda för människoföda,

g) nöjaktiga kunskaper om lagar och andra författningar som rör de områden som finns uppräknade ovan, och

h) nöjaktig klinisk och praktisk erfarenhet under lämplig handledning.

2. Den samlade utbildningen för veterinärer skall omfatta minst fem års studier på heltid med teoretisk och praktisk undervisning vid ett universitet, en högskola som tillerkänts likvärdig ställning eller under tillsyn av ett universitet och skall innehålla minst de ämnen som finns uppräknade i bilagan.

3. För att bli antagen till denna utbildning måste den studerande inneha ett examensbevis eller intyg som berättigar honom att bli antagen till den aktuella utbildningen vid universitet eller högskolor som tillerkänts likvärdig ställning i en medlemsstat.

4. Detta direktiv påverkar på intet sätt medlemsstaternas möjligheter att inom sitt eget territorium och enligt sin egen lagstiftning tillåta innehavare av utbildnings-, examens- eller andra behörighetsbevis som inte erhållits i en medlemsstat att påbörja och utöva verksamhet som veterinär.

Artikel 2

Detta direktiv skall även tillämpas på de medborgare i medlemsstaterna som i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen (5) som i egenskap av anställda utövar eller kommer att utöva sådan verksamhet som avses i artikel 1 i direktiv 78/1026/EEG.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två år efter dagen för anmälan av direktivet och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 1978.

På rådets vägnar

H.-D. GENSCHER

Ordförande

(1) EGT nr C 92, 20.7.1970, s. 18.

(2) EGT nr C 19, 28.2.1972, s. 10.

(3) EGT nr C 60, 14.6.1971, s. 3.

(4) EGT nr L 362, 23.12.1978, s. 1.

(5) EGT nr L 257, 19.10.1968, s. 2.

BILAGA

UTBILDNINGSPLAN FÖR VETERINÄRER

Utbildningsplanen som leder fram till förvärv av utbildnings-, examens- eller annat behörighetsbevis för veterinärer skall omfatta minst nedanstående ämnen. Undervisning i ett eller flera ämnen får ges som en del av eller i anslutning till andra ämnen.

A. Grundläggande ämnen

- Fysik

- Kemi

- Zoologi

- Botanik

- Biomatematik

B. Särskilda ämnen

Grupp 1: grundläggande vetenskaper

- Anatomi (inklusive histologi och embryologi)

- Fysiologi

- Biokemi

- Genetik

- Farmakologi

- Farmaci

- Toxikologi

- Mikrobiologi

- Immunologi

- Epidemiologi

- Yrkesetik

Grupp 2: kliniska vetenskaper

- Obstetrik

- Patologi (inklusive patologisk anatomi)

- Parasitologi

- Klinisk medicin och kirurgi (inklusive anestesiologi)

- Klinisk undervisning om olika husdjur, fjäderfä och andra djurarter

- Förebyggande medicin

- Radiologi

- Fortplantning och fortplantningsrubbningar- Medicin och hälsoskydd inom det allmänna veterinärväsendet

- Veterinärlagstiftning och rättsmedicin

- Terapeutik

- Propedeutik

Grupp 3: animalisk produktion

- Animalisk produktion

- Animalisk näringslära

- Agronomi

- Lantbruksekonomi

- Kreatursuppfödning

- Veterinärhygien

- Djuretologi och djurskydd

Grupp 4: livsmedelshygien

- Inspektion och kontroll av animaliska livsmedel eller livsmedel av animaliskt ursprung

- Livsmedelshygien och -teknologi

- Praktiskt arbete (inklusive praktiskt arbete på slakterier och andra ställen för hantering av livsmedel)

Den praktiska utbildningen får ske i form av en praktikantperiod, förutsatt att denna sker på heltid och under den behöriga myndighetens direkta tillsyn och inte överstiger sex månader inom ramen för den sammanlagda studier på fem år.

Fördelningen av den teoretiska och praktiska utbildningen på de olika ämnesgrupperna skall avvägas och samordnas på så sätt att de kunskaper och erfarenheter som finns uppräknade i artikel 1.1 i detta direktiv kan förvärvas på ett sätt som gör det möjligt för veterinären att utföra alla sina uppgifter.

Top