EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978D0689

78/689/EEG: Rådets beslut av den 25 juli 1978 om ändring av beslut 75/365/EEG om inrättande av en kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor

OJ L 233, 24.8.1978, p. 17–17 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 003 P. 28 - 28
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 46 - 46
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 46 - 46
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 10 - 10
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 10 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 21/01/1980; tyst upphävande genom 380D0157

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/689/oj

31978D0689

78/689/EEG: Rådets beslut av den 25 juli 1978 om ändring av beslut 75/365/EEG om inrättande av en kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 233 , 24/08/1978 s. 0017 - 0017
Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0010
"Grekisk specialutgåva
" Område 05 Volym 3 s. 0028
Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0010
Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0046
Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0046


RÅDETS BESLUT av den 25 juli 1978 om ändring av beslut 75/365/EEG om inrättande av en kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (78/689/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av det förslag till beslut som överlämnats av kommissionen, och

med beaktande av följande:Genom sitt beslut 75/365/EEG (1) inrättade rådet en kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Den har till uppgift att upptäcka och analysera de svårigheter som kan upppstå vid genomförandet av direktiven om etableringsrätt och frihet att tillhandahålla läkartjänster, samla relevant information om de förhållanden under vilka läkarvård ges i medlemsstaterna, och avge yttranden som kan vara vägledande för kommissionens arbete angående eventuella ändringar av dessa direktiv.

Beslutet har ändrats genom beslut 77/465/EEG (2), som ger kommittén bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor samma uppgift i samband med genomförandet av de åtgärder som rådet beslutat om, vad avser det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård.

Tillämpningen av de bestämmelser som antagits av rådet, vad avser ett faktiskt utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster, och samordningen av bestämmelser som fastställts i lagar och andra författningar angående den verksamhet som tandläkare bedriver, kan förorsaka problem. Dessa problem bör bedömas gemensamt.

Kommittén bestående av högre tjänstemän inom hälso- och sjukvård bör anförtros denna uppgift.

Denna kommittés behörighetsregler bör därför utvidgas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Artikel 2 i beslut 75/365/EEG skall ersättas med följande:"Artikel 2

Kommitténs uppgift skall vara

- att upptäcka och analysera de svårigheter som kan uppstå vid genomförandet av direktiven 75/362/EEG (3), 75/363/EEG (4), 77/452/EEG (5) och 77/453/EEG (6), 78/686/EEG (7) och 78/687/EEG (8);- att samla all relevant information om

- de förhållanden under vilka allmän läkarvård och specialistvård ges av läkare i medlemsstaterna,

- de förhållanden under vilka vård ges av sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård i medlemsstaterna,

- de förhållanden under vilka allmän tandvård och specialisttandvård ges av tandläkare i medlemsstaterna;- att avge yttranden som kan vara vägledande för kommissionens arbete för att eventuellt ändra ovan nämnda direktiv."

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1978.

På rådets vägnar

K. von DOHNANYI

Ordförande

(1) EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 19.

(2) EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 13.

(3) EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 1.

(4) EGT nr L 167, 30.6.1975, s. 14.

(5) EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 1.

(6) EGT nr L 176, 15.7.1977, s. 8.

(7) EGT nr L 233, 24.7.1978, s. 1.

(8) EGT nr L 233, 24.8.1978, s. 10.

Top