EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977D0585

77/585/EEG: Rådets beslut av den 25 juli 1977 om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan

OJ L 240, 19.9.1977, p. 1–34 (DA, DE, IT, NL)
OJ L 240, 19.9.1977, p. 1–2 (EN, FR)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 45
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 45
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 003 P. 176 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 003 P. 176 - 177
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 012 P. 135 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 15 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/585/oj

31977D0585

77/585/EEG: Rådets beslut av den 25 juli 1977 om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 240 , 19/09/1977 s. 0001 - 0002
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 3 s. 0176
Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0003
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 3 s. 0176
Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 2 s. 0003


RÅDETS BESLUT av den 25 juli 1977 om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan (77/585/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Artikel 24 i konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening föreskriver, att konventionen och protokollen angående detta får undertecknas av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Med beaktande av Europeiska ekonomiska gemenskapens deklaration och av rådsmötet den 22 november 1973 med företrädare för medlemsstaternas regeringar om åtgärdsprogram för miljön(2).

Programmet betonar bland annat det faktum att marin förorening påverkar hela gemenskapen, både vad gäller den väsentliga roll som havet spelar vid bevarandet och tillväxten av arter och med tanke på sjöfartens betydelse för gemenskapens ekonomiska utveckling i harmoni.

Åtgärdsprogrammet som hänvisas till ovan och rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö(3), föreskriver ytterligare att gemenskapen måste genomföra vissa åtgärder för att minska de olika slagen av marin förorening.

Konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening föreskriver särskilt att lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra och minska förorening som vållats av dumpning från fartyg och flygplan, förorening som härrör från utforskningen och utnyttjandet av kontinentalsockeln, havsbotten och dess bottenlager och förorening från landbaserade källor.

Artikel 23 i konventionen föreskriver att ingen part får bli avtalspart därtill, om den inte samtidigt blir avtalspart till minst ett av protokollen och att ingen part får bli en avtalspart till ett protokoll, såvida den inte är eller samtidigt blir en avtalspart till konventionen.

Det förefaller nödvändigt för gemenskapen att anta den här konventionen och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan, för att genom gemensamma marknadens verksamhet uppnå ett av gemenskapens syften inom området för miljöskydd och livskvalitet. Det vidtas dessutom ingen åtgärd i fördraget om nödvändiga befogenheter för detta ändamål.

Konventionen och detta protokoll undertecknades på gemenskapens vägnar den 13 september 1976.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av förorening av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan antas på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texten till konventionen och protokollet bifogas detta beslut.

Artikel 2

Ordföranden för Europeiska gemenskapernas råd skall på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar deponera handlingarna för slutande av konventionen som avses i artikel 25 i den(4).

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1977.

På rådets vägnar

H. SIMONET

Ordförande

276A0216(01)

19.9.77

Nr L 240/3

(1) EGT nr C 259, 4.11.1976, s. 42.

(2) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(3) EGT nr L 129, 18.5.1976, s. 3.

(4) Dagen för ikraftträdandet av konventionen och protokollet kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Top