EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0312

Rådets förordning (EEG) nr 312/76 av den 9 februari 1976 om ändring av bestämmelserna om arbetstagarnas rättigheter inom arbetstagarorganisationer i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen

OJ L 39, 14.2.1976, p. 2–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 69 - 69
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 69 - 69
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 190
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 190
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 163 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 163 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2011; upphävd genom 32011R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/312/oj

31976R0312

Rådets förordning (EEG) nr 312/76 av den 9 februari 1976 om ändring av bestämmelserna om arbetstagarnas rättigheter inom arbetstagarorganisationer i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 039 , 14/02/1976 s. 0002 - 0002
Finsk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0190
"Grekisk specialutgåva
" Område 05 Volym 2 s. 0068
Svensk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0190
Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0069
Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0069


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 312/76 av den 9 februari 1976 om ändring av bestämmelserna om arbetstagarnas rättigheter inom arbetstagarorganisationer i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 49 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Det bör uttryckligen anges i artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om fri rörlighet för arbetstagare inom gemenskapen(3) att arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat och anställda inom en annan medlemsstats territorium även skall åtnjuta likabehandling i fråga om utövande av rättigheter inom arbetstagarorganisationer vad gäller valbarhet till poster inom administrationen eller ledningen av en arbetstagarorganisation.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 8 i förordning (EEG) nr 1612/68 skall ändras enligt följande:

1. Följande skall läggas till i den första meningen i första stycket efter "inklusive rätten att rösta":

"och skall vara valbar till poster inom administrationen eller ledningen av en arbetstagarorganisation".

2. Punkt 2 skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning skall träda i kraft på tredje dagen efter dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 februari 1976.

På rådets vägnar

G. THORN

Ordförande

(1) EGT nr C 280, 8.12.1975, s. 43.

(2) EGT nr C 12, 17.1.1976, s. 2.

(3) EGT nr L 257, 19.10.1968, s. 2.

Top