EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0311

Rådets förordning (EEG) nr 311/76 av den 9 februari 1976 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare

OJ L 39, 14.2.1976, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 67 - 67
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2007; upphävd genom 32007R0862

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/311/oj

31976R0311

Rådets förordning (EEG) nr 311/76 av den 9 februari 1976 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 039 , 14/02/1976 s. 0001 - 0001
Finsk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0189
"Grekisk specialutgåva
" Område 05 Volym 2 s. 0067
Svensk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0189
Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0068
Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0068


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 311/76 av den 9 februari 1976 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs(2) yttrande, och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att sammanställa statistik över antalet utländska arbetstagare samt den första anställning som de erhåller inom gemenskapernas medlemsstater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall, i fråga om arbetstagare som är medborgare i en annan medlemsstat eller i ett tredje land, sammanställa statistik över

- antalet arbetstagare och

- den första anställning som ifrågavarande arbetstagare erhåller inom dess område under det år som rapporten avser.

Statistiken skall omfatta följande uppgifter:

- Nationalitet.

- Kön.

- Ålder.

- Näringsgren eller yrkesgrupp.

- Område.

2. Medlemsstaterna skall upprätta statistiken en gång om året, med utnyttjande av de källor som de normalt förfogar över, i synnerhet socialförsäkringsregister, folkräkningsuppgifter samt statistiska uppgifter som rapporterats av arbetsgivare eller av de myndigheter som beviljar uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Artikel 2

1. I samband med ikraftträdandet av denna förordning skall medlemsstaterna till kommissionen insända alla tillgängliga uppgifter av det slag som åsyftas i artikel 1.1.

Senast fem år efter denna förordnings ikraftträdande skall medlemsstaterna till kommissionen insända samtliga uppgifter som åsyftas i artikel 1.1.

2. I samband med uppgifternas insändande till kommissionen skall medlemsstaterna ange de källor som utnyttjats.

Artikel 3

1. Vid genomförande av denna förordning skall medlemsstaterna samarbeta nära med kommissionen.

2. Medlemsstaterna skall senast den 31 mars varje år underrätta kommissionen om de framsteg som de gjort i fråga om tillämpningen av bestämmelsen i artikel 2.1 andra stycket.

Kommissionen skall lämna redogörelse till rådet på grundval av de erhållna uppgifterna.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft första dagen i månaden efter den då förordningen offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 februari 1976.

På rådets vägnar

G. THORN

Ordförande

(1) EGT nr C 129, 11.12.1972, s. 13.

(2) EGT nr C 60, 26.7.1973, s. 7.

Top