EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976D0161

76/161/EEG: Rådets beslut av den 8 december 1975 om fastställande av ett gemensamt förfarande för att upprätta och uppdatera en förteckning över informationskällor på miljöområdet inom gemenskapen

OJ L 31, 5.2.1976, p. 8–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 115 - 135
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 140 - 160
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 140 - 160
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 10 - 30
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 10 - 30
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 33 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 33 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 33 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 33 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 33 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 33 - 53
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 33 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 33 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 33 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 19 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 19 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 3 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/161/oj

31976D0161

76/161/EEG: Rådets beslut av den 8 december 1975 om fastställande av ett gemensamt förfarande för att upprätta och uppdatera en förteckning över informationskällor på miljöområdet inom gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 031 , 05/02/1976 s. 0008 - 0028
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0010
"Grekisk specialutgåva
" Område 15 Volym 1 s. 0115
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0010
Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 1 s. 0140
Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 1 s. 0140


RÅDETS BESLUT av den 8 december 1975 om fastställande av ett gemensamt förfarande för att upprätta och uppdatera en förteckning över informationskällor på miljöområdet inom gemenskapen (76/161/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Enligt Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön(3) skall en permanent förteckning över informationskällor på miljöområdet upprättas och genom gemenskapens försorg integreras i det internationella referenssystemet (IRS) inom Förenta nationernas miljöprogram, i andra passande internationella system samt i det europeiska nätverk för dokumentation som avses i rådets beslut 75/200/EEG av den 18 mars 1975 om antagande av en första treårig åtgärdsplan på området för vetenskaplig och teknisk information och dokumentation(4).

Denna förteckning skulle kunna underlätta för alla användare inom gemenskapen, och särskilt för dem som ansvarar för övervakning, skydd och förvaltning av miljön, att få tillgång till befintliga informationskällor. Den kommer också att göra det möjligt att fastställa vilken samordning och harmonisering av informationskällorna som är önskvärd, att föreslå att nya informationssystem upprättas på grundval av behov som ännu inte tillgodosetts samt att integrera informationskällorna i ett harmoniserat europeiskt nätverk.

En sådan förteckning framstår som nödvändig för att inom ramen för den gemensamma marknaden uppnå ett av gemenskapens mål för skyddet av miljön och livskvaliteten. Fördraget ger inte de nödvändiga befogenheterna för detta.

Denna förteckning, som kommer att offentliggöras av kommissionen i form av en förteckning över informationskällor på miljöområdet inom gemenskapen, måsteför varje medlemsstat innehålla upplysningar om vetenskapliga och tekniska informations- och dokumentationscenter, specialistcenter och fristående experter samt pågående eller planerade forskningsprojekt.

För att förteckningen skall kunna upprättas måste medlemsstaterna sända uppgifter om de olika nationella informationskällorna till kommissionen. Ett förfarande för uppdatering av förteckningen bör också fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed fastställs ett gemensamt förfarande för att upprätta och uppdatera en permanent förteckning över informationskällor på miljöområdet inom gemenskapen.

Denna förteckning skall för varje medlemsstat omfatta en lista över

- vetenskapliga och tekniska informations- och dokumentationscenter och -tjänster,

- specialistcenter och fristående experter,

- pågående eller planerade forskningsprojekt.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall samla in uppgifter enligt frågeformuläret i bilagan och sända dem till kommissionen på ett sätt och i en form som överensstämmer med kommissionens behov.

Uppgifterna skall samlas in årligen för att möjliggöra uppdatering av förteckningen. De skall sändas till kommissionen senast fyra månader efter utgången av det år de avser.

Artikel 3

Varje medlemsstat skall utse den nationella myndighet som skall ansvara för att samla in och till kommissionen vidarebefordra de uppgifter som avses i artiklarna 1 och 2 samt underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Kommissionen skall utveckla programvara och metoder för indexering och kodning av den information som avses i artiklarna 1 och 2. Kommissionen skall stå för den automatiserade bearbetningen av denna information och förse medlemsstaterna med en kopia av förteckningen på magnetband eller annat medium samt den programvara som är nödvändig för användningen.

Artikel 5

Kommissionen skall till det internationella referenssystemet (IRS) inom Förenta nationernas miljöprogram på magnetband sända sådan relevant information som medlemsstaterna önskar förmedla till detta system.

Artikel 6

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts kan kommissionen i samarbete med de behöriga nationella myn digheter som avses i artikel 3 se över den lista över uppgifter som ligger till grund för förteckningen samt metoderna för att upprätta förteckningen, varvid vederbörlig hänsyn skall tas till de bestämmelser som antagits av gemenskapen för harmonisering av förteckningar över forskningsprojekt.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall första gången sända de uppgifter som begärs i frågeformuläret i bilagan inom tre månader efter offentliggörandet av detta beslut i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 december 1975.

På rådets vägnar

M. PEDINI

Ordförande

(1) EGT nr C 157, 14.7.1975, s. 93.

(2) EGT nr C 263, 17.11.1975, s. 36.

(3) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 3.

(4) EGT nr L 100, 21.4.1975, s. 18.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER INFORMATIONSKÄLLOR OM MILJÖSKYDD

FRÅGEFORMULÄR

ALLMÄNT

G1. Sysslar organisationen med

A. FORSKNING JA NEJ (dvs. arbete som bedrivs på systematisk basis för att öka kunskapsbasen och för att använda denna för att finna nya tillämpningar)

Om JA, var vänlig fyll i de avsnitt av frågeformuläret som omfattar

i) allmänna upplysningar om organisationen, sidorna 10 12,

ii) forskningsverksamhet, sidorna 13 18.

B. INFORMATIONS-/DOKUMENTATIONSTJÄNSTER JA NEJ (dvs. ett system av resurser, personal, verksamheter och material för att förse specifika användare med data, information och dokument. Endast följande tjänster skall tas med: a) tjänster som står till förfogande för användare från hela landet, b) tjänster som främst består i att skaffa fram information om miljön, c) tjänster som främst ligger på ett annat område, men för vilka det anses finnas gynnsamma förutsättningar för tillhandahållande av information om miljön).

Om JA, var vänlig fyll i de avsnitt av frågeformuläret som omfattar

i) allmänna upplysningar om organisationen, sidorna 10 12,

ii) informations-/dokumentationstjänster, sidorna 19 24.

C. TILLHANDAHÅLLANDE AV EXPERTKUNSKAP JA NEJ (dvs. varje organisation(1) som har kunskaper om miljöskydd och som är beredd att ge råd på grundval av denna tekniska kompetens. Personer som sysslar med forskning skall undantas).

Om JA, var vänlig fyll i de avsnitt av frågeformuläret som omfattar

i) allmänna upplysningar om organisationen, sidorna 10 12,

ii) expertcenter, sidorna 25 28.

Observera:

Vart och ett av de tre avsnitten innehåller frågor som syftar till att få uppgifter om personalen. I detta frågeformulär avses med akademisk personal personer som har examen från universitet eller specialiserade institut med universitetsstatus eller som har likvärdiga kvalifikationer tilldelade av yrkesförbund eller liknande, medan teknisk personal är annan personal som biträder den akademiska personalen i dess arbete.

G2. Organisationens namn: .

.

Adress: Gatuadress: .

Stad: .

Kommun/län: .

Postnummer: .

Postbox: . . . . . . . . . . . . . Land: .

Telefon: .

Telex/Telegraf: .

Telegramadress: .

G3. Person som fyller i denna blankett:

A. Namn: .

Befattning: .

Adress: (sätt kryss om tillräcklig information ges i G2 ):

Avdelning (i förekommande fall): .

(Moder)organisation: .

.

Gatuadress: .

Stad: .

Kommun/län: .

Postnummer: .

Postbox: . . . . . . . . . . . . . Land: .

Telefon: .

Telex/Telegraf: .

Telegramadress: .

B. Datum för ifyllande av detta frågeformulär: .

C. Det datum de lämnade uppgifterna gäller (om det avviker från G3.B): .

.

G4. Organisationens finansiering (se anmärkningar, sidan 12)

Var vänlig ange följande:

A. Organisationens totala kostnader under det senaste budgetår för vilket data finns.

B. Procentuell andel (%) av organisationens kostnader som härstammar från nedanstående källor:

Kapital Löpande Budgetår (var vänlig precisera)

A. Totala kostnader . . .

(var vänlig ange valutaenhet) .

B. Procentuell andel (%) som härstammar från: Kapital Löpande

Offentlig sektor . .

Näringslivet . .

Högre utbildning . .

Privata organisationer utan vinstintresse . .

Internationella organisationer . .

Övriga . .

(var vänlig precisera) .

Anmärkningar:

Offentlig sektor - organisationer som till gemenskapen levererar, men normalt inte säljer, sådana tjänster som annars inte på ett enkelt och ekonomiskt sätt kan tillhandahållas, och som fungerar som administrativt organ för gemenskapens ekonomiska och sociala politik.

Näringslivet - alla företag, organisationer och institutioner vilkas huvudsakliga verksamhet är produktion av varor eller tjänster för försäljning till allmänheten till ett pris som är beräknat så att det åtminstone täcker produktionskostnaden.

Högre utbildning - alla universitet, tekniska högskolor och andra institutioner för eftergymnasial utbildning, oavsett hur dessa finansieras och vilken deras rättsliga status är, samt enheter som står under sådana institutioners direkta kontroll.

Privata organisationer utan vinstintresse - huvudsakligen privata organisationer som inte inrättats i första hand i syfte att skapa en vinst.

Internationella organisationer - alla organisationer som inrättats genom avtal mellan stater; medlemmarna kan vara stater eller sammanslutningar som representerar medlemsstaterna.

FORSKNING

>Plats för tabell>

R2. Ange all specialutrustning och alla specialhjälpmedel som forskningsgrupperna har tillgång till (fjärranalysutrustning, anläggningar för ett stort antal djur, fysiska modeller etc.)

.

.

.

.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

DOKUMENTATIONS- OCH INFORMATIONSTJÄNSTER

Anmärkningar:

I denna förteckning har informations- och dokumentationstjänsterna delats in i följande typer av enheter:

Bibliotek - en organiserad samling av utgivna böcker och tidskrifter och annat material för läsning samt audiovisuellt material.

Hänvisningscenter - en organisation som hänvisar personer som söker information eller data till lämpliga källor, men som inte själv tillhandahåller dokument eller data.

Clearinghouse - en organisation som samlar in och för register över forskningsresultat, tillhandahåller dokument som härstammar från forskningsverksamhet och kan hänvisa till andra informationskällor för sådan verksamhet.

Utredningscenter - en organisation som sysslar med kritisk utvärdering av arbete som bedrivs inom ett område.

Databank - en samling kvantitativa data som rör ett specifikt ämne.

Informationscenter - en inrättning som tillhandahåller SDI och hjälpmedel för retrospektiv sökning.

Översättningstjänster - översättning av specialiserat material.

Kontakt-/rådgivningstjänster - främjande av direkt kontakt med användaren med hjälp av personal som utvecklar och upprätthåller kontakt med användare.

D1. Tar organisationen emot förfrågningar?

JA NEJ Om JA, skall förfrågningarna göras per

brev? JA NEJ telefon? JA NEJ telex? JA NEJ Om JA, till vem skall förfrågningarna ställas?

Namn: .

Befattning: .

Adress: (sätt kryss om tillräcklig information ges i

G2 G3 ):

Avdelning (i förekommande fall): .

(Moder)organisation: .

Gatuadress: .

Stad: . Kommun/län: .

Postnummer: . Postbox: . . . . . . . . . . Land: .

Telefon: . Telex/Telegraf: .

Telegramadress: .

D2. Utrustning som är tillgänglig för samtliga tjänster.

Ange all specialutrustning som informations- och dokumentationstjänsterna har tillgång till:

.

.

.

>Plats för tabell>

D4. BIBLIOTEK

A. Var vänlig lämna följande uppgifter om biblioteket:

>Plats för tabell>

B. Utarbetar biblioteket

Om JA, var vänlig precisera(2):

nyförvärvslistor?

JA NEJ bibliografier?

JA NEJ löpande förteckningar om aktuell information?

JA NEJ retrospektiva undersökningar?

JA NEJ övrigt (var vänlig precisera)

JA NEJ C. Har biblioteket några utmärkande egenskaper med direkt relevans för miljöskydd?

JA NEJ Om JA, var vänlig precisera .

.

.

D5. HÄNVISNINGSTJÄNSTER

Utarbetar hänvisningstjänsten

Om JA, var vänlig precisera(3):

adresslistor?

JA NEJ register?

JA NEJ inventarieförteckningar?

JA NEJ övrigt (var vänlig precisera)

JA NEJ D6. CLEARINGHOUSE

A. Lägger organisationen ner något särskilt arbete på miljöskyddsområdet?

JA NEJ B. Utarbetar organisationen

Om JA, var vänlig precisera(4):

bibliografier?

JA NEJ löpande förteckningar om aktuell information?

JA NEJ övrigt (var vänlig precisera)

JA NEJ D7. UTREDNINGSCENTER

A. Vad är utredningscentrets huvudsakliga arbetsområde?

B. Utarbetar centret

Om JA, var vänlig precisera(5):

utvärderingar?

JA NEJ handböcker?

JA NEJ datablad?

JA NEJ övrigt (var vänlig precisera)

JA NEJ D8. INFORMATIONSCENTER

A. Använder centret bibliografiska databaser från externa producenter för att kunna tillhandahålla tjänster?

JA NEJ Om JA, var vänlig ange vilka databaser som används:

.

.

.

.

.

B. Sammanställer centret uppgifter från olika bibliografiska databaser för att kunna ge upplysningar om miljöskydd?

JA NEJ C. Hur många användare betjänar centret?

Selektiv spridning av information (SDI): .

Utrustning för retrospektiv sökning: .

D. I vilken utsträckning är bearbetningen av upplysningar automatiserad?

Inte alls Fullständigt Delvis (var vänlig precisera) .

.

.

D9. ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

A. Tillhandahåller centret särskilda översättningstjänster för material med direkt relevans för miljöskydd?

JA NEJ B. Ange från vilka språk och till vilka språk centret gör översättningar:

från . till . från . till .

från . till . från . till .

från . till . från . till .

från . till . från . till .

från . till . från . till .

D10. KONTAKT-/RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

A. I vilken utsträckning inriktar sig verksamheten på problem som rör miljöskydd?

Helt Delvis B. Riktar sig verksamheten till en särskild grupp eller del av gemenskapen?

JA NEJ Om JA, var vänlig precisera.

>Plats för tabell>

EXPERTKUNSKAP

>Plats för tabell>

E1. B. Var vänlig lämna närmare upplysningar om de verksamheter som angetts i E1.A ovan:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

E2. A. Ange de ämnen/problem för vilka centret kan erbjuda rådgivningstjänster (sätt kryss om tillräcklig information lämnas i E1 ):

.

.

.

.

.

B. Ge exempel på tidigare arbeten som utförts om de ämnen/problem som anges i E2.A:

.

.

.

.

.

C. Sätt kryss vid de språk på vilka centrets personal kan utföra det arbete som avses i E2.A:

Danska Engelska Tyska Nederländska Franska Italienska Annat: .

E3. A. Är centrets verksamhet begränsad till vissa kategorier av användare/frågeställare?

JA NEJ Om JA, var vänlig precisera begränsningarna:

.

.

.

.

B. Tillhandahåller centret tjänster utan avgift?

JA NEJ Om NEJ, hur fastställs avgiften?

Endast viss kostnad per arbetstimme Endast viss avgift per tjänst Annat sätt (var vänlig precisera) .

.

.

E4. Kan centret besvara komplicerade tekniska förfragningar?

JA NEJ Om JA, var vänlig lämna följande upplysningar om den källa dit förfrågningar skall riktas (sätt kryss om tillräcklig information lämnas i G2 G3 ):

Namn: .

Adress: Gatuadress: .

Stad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommun/län: .

Postnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postbox: . . . . . . . . . . Land: .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telex/Telegraf: .

Telegramadress: .

E5. Personal(6): Ange hur många anställda ur respektive personalkategori vid centret som sysslar med verksamhet som direkt hänger samman med miljöskydd:

- akademisk personal .

- teknisk personal .

- personal vid centret måd arbetsuppgifter som bar direkt samband med milijövård

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

(1) Fristående personer, t.ex. specialister eller fristående konsulter som inte är knutna till någon organisation, kan uppträda under ett personnamn i G2.

(2) Om möjligt, var vänlig bifoga en publikationslista med uppgifter om hur ofta utgivning sker, priser, tillgänglighet etc..

(3) Om möjligt, var vänlig bifoga en publikationslista med uppgifter om hur ofta utgivning sker, priser, tillgänglighet etc..

(4) För definitioner, se anmärkning på sidan 10.

Top