EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0323

Rådets direktiv 75/323/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anslutningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul för strömförsörjning till ljud- och ljussignalutrustningar på redskap, maskiner och släpvagnar avsedda att användas inom jordbruk eller skogsbruk

OJ L 147, 9.6.1975, p. 38–39 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 90 - 91
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 117 - 118
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 117 - 118
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 123 - 124
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 123 - 124
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 190 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 125 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 125 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 13 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 22/04/1980; upphävd genom 31978L0933

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/323/oj

31975L0323

Rådets direktiv 75/323/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anslutningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul för strömförsörjning till ljud- och ljussignalutrustningar på redskap, maskiner och släpvagnar avsedda att användas inom jordbruk eller skogsbruk

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 147 , 09/06/1975 s. 0038 - 0039
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0123
"Grekisk specialutgåva
" Område 13 Volym 3 s. 0090
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0123
Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0117
Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0117


RÅDETS DIREKTIV av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anslutningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul för strömförsörjning till ljud- och ljussignalutrustningar på redskap, maskiner och släpvagnar avsedda att användas inom jordbruk eller skogsbruk (75/323/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som traktorer skall uppfylla enligt nationell lagstiftning avser bl.a. anslutningar för strömförsörjning till ljud- och ljussignalutrustningar på redskap, maskiner och släpvagnar.

Dessa krav skiljer sig åt mellan olika medlemsstater. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen utöver eller i stället för de befintliga reglerna, särskilt för att skapa förutsättningar för att det förfarande för EEG-typgodkännande som behandlas i rådets direktiv 74/150/EEG(3) av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul skall kunna tillämpas på alla typer av traktorer.

De tekniska kraven bör vara de som har antagits av Internationella standardiseringsorganisationen genom dess rekommendation ISO R/1724: Elektriska förbindelser för fordon med 6 eller 12 V elektrisk utrustning (första upplagan, april 1970).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Med jordbruks- eller skogsbrukstraktorer avses varje motorfordon som är försett med hjul eller band och har minst två axlar, vars huvuduppgift grundas på dess dragkraft och som är särskilt konstruerat för att dra, skjuta, bära eller driva vissa redskap, maskiner eller släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk. Fordonet får vara utrustat för transport av gods och passagerare.

2. Detta direktiv är tillämpligt endast på sådana traktorer som avses i punkt 1 och som är försedda med luftfyllda däck och har två axlar samt är konstruerade för en högsta hastighet på mellan 6 och 25 km/h.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en traktor av skäl som hänför sig till dess anslutning för strömförsörjning till ljud- och ljussignalutrustningar på redskap, maskiner eller släpvagnar, om dessa uppfyller de krav som anges i bilagan.

Artikel 3

Ingen medlemsstat får vägra att registrera traktorer eller förbjuda att de saluförs, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till dess anslutning för strömförsörjning till ljud- och ljussignaler på redskap, maskiner eller släpvagnar, om dessa uppfyller de krav som anges i bilagan.

Artikel 4

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa de krav som anges i bilagan till den tekniska utvecklingen skall beslutas enligt förfarandet i artikel 13 i direktiv 74/150/EEG.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 1975.

På rådets vägnar

R. RYAN

Ordförande

(1) EGT nr C 160, 18.12.1969, s. 29.

(2) EGT nr C 48, 16.4.1969, s. 21.

(3) EGT nr L 84, 28.3.1974, s. 10.

BILAGA

Traktorer skall vara försedda med ett fast sjupoligt anslutningsdon enligt rekommendation ISO R/1724, första upplagan, april 1970, som ger 12 V strömförsörjning till ljud- och ljussignalutrustningar på redskap, maskiner och släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk.

Top