EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0155

Rådets direktiv 75/155/EEG av den 4 mars 1975 om ändring för tredje gången av direktiv nr 73/241/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel

OJ L 64, 11.3.1975, p. 21–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 033 P. 59 - 62
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 74 - 77
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 74 - 77
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 80 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 80 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/155/oj

31975L0155

Rådets direktiv 75/155/EEG av den 4 mars 1975 om ändring för tredje gången av direktiv nr 73/241/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 064 , 11/03/1975 s. 0021 - 0024
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0080
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 33 s. 0059
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0080
Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0074
Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0074


RÅDETS DIREKTIV av den 4 mars 1975 om ändring för tredje gången av direktiv nr 73/241/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel (75/155/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Det har visat sig att den nuvarande formuleringen av vissa bestämmelser i rådets direktiv nr 73/241/EEG(2) av den 24 juli 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel, senast ändrat genom direktiv nr 74/644/EEG(3), kan ge upphov till olika tolkningar.

Artikel 6.1 i det direktivet skulle i vissa fall kunna tolkas så att den utesluter försäljningen av chokladvaror i kakor och stänger som väger 85 g per styck, vilket är en mycket vanlig vikt i vissa medlemsstater. Bestämmelserna för att ange nettovikt på varor, vilkas standardvikt är mindre än 50 g per styck och som saluhålls i förpackningar med två eller flera sådana varor, som väger 50 g eller mer, kan tolkas på olika sätt. Definitionerna i bilaga 1 för de olika chokladvaror som innehåller mjölk i alla dess former kan på ett obefogat sätt begränsa fabrikantens val av råvaror. När andra aromatiska ämnen än etylvanillin används, krävs inte någon uppgift om ämnets eller ämnenas beteckning när varorna marknadsförs, utan endast om smakens eller aromens natur. Det ligger i sakens natur att man får hänvisa till mjölk och mjölkvaror när vit choklad marknadsförs.

Dessa bestämmelser bör formuleras tydligare.

Det har visat sig vara nödvändigt att på vissa språk komplettera rubrikerna för de varor som definieras i bilaga 1 under punkterna 1.11 och 1.13.

Beteckningen "Kuvertüre" bör i överensstämmelse med handelssed godtas i den tyska versionen för varor som anges i bilaga 1 under punkterna 1.20.

Uttrycket "filled chocolate" är inte allmänt använt i engelska språket. Andra beteckningar som är bättre kända av konsumenterna bör därför också tillåtas.

Direktiv 73/241/EEG innehåller inte några bestämmelser om märkning av storförpackningar som inte är avsedda för detaljhandeln. Detta gäller till skillnad från senare livsmedelsdirektiv framför allt rådets direktiv nr 74/409/EEG(4) av den 22 juli 1974 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om honung. Detta förhållande måste rättas till.

I direktiv nr 74/644/EEG har den tidpunkt, då nationell lagstiftning bör anpassas till bestämmelserna i direktiv nr 73/241/EEG, flyttats fram till den 1 juli 1975 utan ändring av den tidpunkt då bestämmelserna skall börja gälla.

Förkortningen av tiden mellan bestämmelsernas införande i nationell lagstiftning och deras genomförande kan orsaka praktiska svårigheter. Tiden för att genomföra reglerna i direktiv nr 73/241/EEG bör därför förlängas så att de från och med den 1 januari 1976 tillåter handel med dessa varor, om de stämmer överens med bestämmelserna, och från och med den 1 januari 1977 förbjuder handel med varor som inte stämmer överens med bestämmelserna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv nr 73/241/EEG skall ändras i enlighet med följande artiklar.

Artikel 2

Följande nya strecksats skall införas i artikel 3.1:

"- beteckningen "filled chocolate" får på engelska ersättas med något av följande uttryck: "chocolate with ... filling", "chocolate with ... centre"".

Artikel 3

Artikel 6.1 skall ha följande lydelse:

"1. Choklad, söt choklad, gianduja nötchoklad, mjölkchoklad, mjölkchoklad med hög mjölkhalt, gianduja nötmjölkchoklad, vit choklad och fylld choklad i form av kakor eller stänger, som väger minst 85 g och högst 500 g per styck, får endast marknadsföras i följande styckevikter: 85 g, 100 g, 125 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 400 g och 500 g."

Artikel 4

Artikel 7.1 e skall ha följande lydelse:

"e. Nettovikten, om inte varorna väger mindre än 50 g. I fråga om varor som väger mindre än 50 g per styck och saluhålls i förpackningar med två eller flera sådana varor, vars sammanlagda nettovikt är 50 g eller mer, anges emellertid antingen på det yttre omslaget den sammanlagda nettovikten eller på varje enhets omslag den individuella nettovikten per styck i den mån denna uppgift är klart läsbar från utsidan; i fråga om ihåliga varor får denna uppgift ersättas med uppgift om lägsta nettovikt."

Artikel 5

Följande nya stycke 2 a skall införas i artikel 7:

"2. a) När de varor som definieras i bilaga 1 läggs i förpackningar eller behållare som rymmer en nettovikt av minst 10 kg och inte saluhålls i detaljhandeln, behöver följande uppgift lämnas endast i medföljande dokument: uppgifter som avses i 1 b-e tillsammans med de uppgifter som anges i punkt 1 f för varor definierade i bilaga 1, punkt 1.1-1.7."

Artikel 6

Första meningen i artikel 14.2 c skall ha följande lydelse:

"c) Bestämmelser som förbjuder marknadsföring av varor i form av kakor eller stänger som väger mer än 75 g men högst 85 g."

Artikel 7

Andra meningen i första stycket samt andra stycket i artikel 15 skall ha följande lydelse:

"De ändrade författningarna skall tillämpas så att de

- från och med den 1 januari 1976 tillåter handel med varor som stämmer överens med bestämmelserna i detta direktiv,

- från och med den 1 januari 1977 förbjuder handel med varor som inte stämmer överens med bestämmelserna i detta direktiv."

Artikel 8

I bilaga 1 skall rubriken till punkt 1.11 ha följande lydelse

- i den tyska versionen:

"1.11 gezuckertes Haushaltskakaopulver, gezuckerter Haushaltskakao, Haushaltsschokoladenpulver",

- i den franska versionen:

"1.11 cacao de ménage sucré en poudre, cacao de ménage sucré, chocolat de ménage en poudré",

- i den italienska versionen:

"1.11 cacao comune zuccherato in polvere, cacao comune zuccherato, cioccolato comune in polvere",

- i den holländska versionen:

"1.11 gesuikerd huishoudcacaopoeder, gesuikerde huishoudcacao, huishoudchocoladepoeder".

Artikel 9

I bilaga 1 skall rubriken till punkt 1.13 ha följande lydelse

- i den tyska versionen:

"1.13 fettarmes oder mageres, gezuckertes Haushalts- kakaopulver, fettarmer oder magerer, guzuckerter Haushaltskakao, stark entöltes, gezuckertes Haushaltskakaopulver, stark entölter, gezuckerter Haushaltskakao",

- i den franska versionen:

"1.13 cacao de ménage maigre sucré en poudre, cacao de ménage maigre sucré, cacao de ménage fortement dégraissé sucré en poudre, cacao de ménage fortement dégraissé sucré",

- i den italienska versionen:

"1.13 cacao comune magro zuccherato in polvere, cacao comune magro zuccherato, cacao comune fortemente sgrassato zuccherato in polvere, cacao comune fortemente sgrassato zuccherato",

- i den holländska versionen:

"1.13 gesuikerd mager huishoudcacaopoeder, gesuikerde magere huishoudcacao, gesuikerde sterk ontvet huishoudcacaopoeder, gesuikerde sterk ontvette huishoudcacao".

Artikel 10

I bilaga 1 skall ordet "surhetsgrad" i punkt 1.14 ändras till "innehåll av fria fettsyror."

Artikel 11

I bilaga 1 skall ordet "Kuvertüre" införas i den tyska versionen av rubriken till punkt 1.20.

Artikel 12

I bilaga 1 skall punkt 1.21 ha följande lydelse:

"1.21 Mjölkchoklad

En vara som framställts dels av kakaokärnor, kakaomassa, kakaopulver eller fettreducerat kakaopulver och sackaros med eller utan tillsats av kakaosmör, och dels av mjölk eller av torrsubstans från helt eller delvis torkad helmjölk eller från helt eller delvis skummad mjölk, och i förekommande fall, av grädde, helt eller delvis torkad grädde, smör eller smörfett. Varan skall - med förbehåll för definitionerna på mjölkchokladströssel, gianduja nötmjölkchoklad och överdragsmjölkchoklad - ha följande egenskaper:

>Plats för tabell>

Dessa procenttal skall beräknas sedan vikten på de tillsatser, som anges i avsnitt 5-8, har dragits ifrån"

Artikel 13

I bilaga 1 skall punkt 1.22 ha följande lydelse:

"1.22 Mjölkchoklad med hög mjölkhalt

En vara som framställts dels av kakaokärnor, kakaomassa, kakaopulver eller fettreducerat kakaopulver och sackaros, med eller utan tillsats av kakaosmör, och dels av mjölk eller av torrsubstans från helt eller delvis torkad helmjölk eller från helt eller delvis skummad mjölk och eventuellt av grädde, helt eller delvis dehydrerad grädde, smör eller smörfett.

Varan skall ha följande egenskaper:

>Plats för tabell>

Dessa procenttal skall beräknas sedan vikten på de tillsatser, som anges i avsnitt 5-8, har dragits ifrån."

Artikel 14

I bilaga 1 skall punkt 1.23 ha följande lydelse:

"1.23 Mjölkchokladströssel, mjölkchokladflingor

Mjölkchoklad i form av strössel eller flingor med följande egenskaper, vilka avviker från dem som anges i stycket 1, punkt 1.21:

>Plats för tabell>

Artikel 15

I bilaga 1 skall punkt 1.24 ha följande lydelse:

"1.24 Nötmjölkchoklad med gianduja (eller en beteckning med avledning av ordet "gianduja")

En vara som framställts dels av mjölkchoklad med minst 10 % mjölktorrsubstans och dels av finmalda hasselnötter så att 100 g av varan innehåller högst 40 g och minst 15 g hasselnötter. Mandel, hasselnötter och andra nötsorter får också tillsättas, antingen hela eller sönderdelade, i sådan mängd att de tillsammans med de malda hasselnötterna inte utgör mer än 60 % av varans totala vikt."

Artikel 16

I bilaga 1 skall punkt 1.26 ha följande lydelse:

"1.26 Vit choklad

En vara utan färgade substanser och som framställts av kakaosmör, sackaros och av mjölk eller torrsubstans som framställts av helt eller delvis torkad helmjölk eller helt eller delvis skummad mjölk och eventuellt av grädde, helt eller delvis dehydrerad grädde, smör eller smörfett. Varan skall ha följande egenskaper:

>Plats för tabell>

Dessa procenttal skall beräknas sedan vikten på de tillsatser som anges i avsnitt 5-8 har dragits ifrån."

Artikel 17

I bilaga 1 skall i punkt 5 b andra strecksatsen i andra stycket ha följande lydelse:

"- när andra smakämnen än etyl-vanillin används, genom att till beteckningen foga uttrycket "...smak" eller "...arom". Uppgiften om arten av smak eller arom skall anges med lika stora bokstäver som orden "smak" och "arom". Varje hänvisning till naturligt ursprung bör förbehållas naturliga smakämnen."

Artikel 18

I bilaga 1 punkt 7 b skall texten under i ha följande lydelse:

"i) mjölk och mjölkvaror när den färdiga varan inte är mjölkchoklad, mjölkchoklad med hög mjölkhalt, överdragsmjölkchoklad eller vit choklad,"

Artikel 19

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att följa detta direktiv före den 1 juli 1975 och de skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 20

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 1975.

På rådets vägnar

M. A. CLINTON

Ordförande

(1) EGT nr C 5, 8.1.1975, s. 65.

(2) EGT nr L 228, 16.8.1973, s. 23.

(3) EGT nr L 349, 28.12.1974, s. 63.

(4) EGT nr L 221, 12.8.1974, s. 10.

Top