EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974L0648

Rådets direktiv 74/648/EEG av den 9 december 1974 om ändring av direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar

OJ L 352, 28.12.1974, p. 43–44 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 131 - 132
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 008 P. 65 - 66
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 008 P. 65 - 66
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 35 - 36
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 35 - 36
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 60 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 60 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 60 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 60 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 60 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 60 - 61
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 60 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 60 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 60 - 61
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 48 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 48 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 7 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/648/oj

31974L0648

Rådets direktiv 74/648/EEG av den 9 december 1974 om ändring av direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 352 , 28/12/1974 s. 0043 - 0044
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0035
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 11 s. 0131
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0035
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 8 s. 0065
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 8 s. 0065


RÅDETS DIREKTIV av den 9 december 1974 om ändring av direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (74/648/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Av de orsaker som anges nedan bör en ändring göras av vissa bestämmelser i rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar(3), ändrat genom direktiv 71/140/EEG(4).

Tillämpningsområdet för direktiv 68/193/EEG bör preciseras.

Medlemsstaterna bör tillåtas dela upp standardförökningsmaterial på grundval av olika kvalitetskriterier.

I vissa områden är växtförhållandena så gynnsamma för framställning av förökningsmaterial att medlemsstaten i fråga bör ges möjlighet att bevilja undantag vad gäller längden på förökningsmaterialet för produktion och saluföring inom dess territorium.

Tillämpningen av direktivet kan orsaka svårigheter vid import till vissa medlemsstater eftersom några av dessa kräver olika uppgifter av importören. Dessa uppgifter bör därför harmoniseras.

Ändringarna i bilagan är främst avsedda att möjliggöra tillämpning av direktivet och bör därför fastställas i enlighet med förfarandet i Ständiga kommittén för utsäde och förökningsmaterial inom jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

Vinodling och saluföring av förökningsmaterial kan i vissa medlemsstater vara av mycket liten ekonomisk betydelse. Dessa medlemsstater bör kunna undantas från de flesta av direktivets bestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets direktiv 68/193/EEG ändras på följande sätt:

Artikel 2

Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Detta direktiv skall tillämpas i fråga om vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (nedan kallat "förökningsmaterial") som saluförs inom gemenskapen."

Artikel 3

Följande punkt 1a skall läggas till artikel 3:

"1a. Medlemsstaterna får dela upp kategorin "standardförökningsmaterial" som fastställs i artikel 2 i klasser som uppfyller särskilda villkor. Dessa särskilda villkor, en beteckning eller en tidsbegränsning, får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17."

Artikel 4

Följande stycke c) skall läggas till artikel 3.4:

"c) bemyndiga medlemsstaterna, utan hinder av vad som sägs i del III, 1B och 2B i bilaga 2, att sänka den fastställda minsta tillåtna längden för förökningsmaterial för produktion och saluföring i vissa områden där ett sådant bemyndigande är befogat på grund av särskilda odlingsvillkor."

Artikel 5

1. Artikel 11 skall betecknas artikel 11.1.

2. Följande punkt 2 skall läggas till artikel 11:

"2. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att följande uppgifter lämnas till de behöriga myndigheterna vid saluföring av vegetativt förökningsmaterial med ursprung i en annan medlemsstat eller i tredje land:

a) art (botanisk beteckning),

b) sort och, i förekommande fall, klon; i fråga om rotade ympkvistar skall dessa uppgifter lämnas för både grundstammen och ympkvisten,

c) kategori,

d) förökningsmaterialets art,

e) produktionsland och officiell kontrollmyndighet,

f) avsändarland,

g) importör,

h) kvantitet av förökningsmaterial.

Närmare bestämmelser för hur dessa uppgifter skall ges skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17."

Artikel 6

Artikel 17a skall ersättas med följande:

"Ändringar i bilagorna som är nödvändiga på grund av utvecklingen beträffande det vetenskapliga och tekniska kunnandet skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17."

Artikel 7

Artikel 18a skall ersättas med följande:

"I enlighet med förfarandet i artikel 17 får en medlemsstat på begäran helt eller delvis befrias från förpliktelsen att tillämpa detta direktiv, med undantag för artiklarna 12.1 och 12a, om vinodling och saluföring av förökningsmaterial är av mycket liten ekonomisk betydelse inom dess territorium."

Artikel 8

Punkt 2 i bilaga 4, avdelning A a) skall ersättas med följande:

"2. Namn och adress, eller identitetsnummer, för den person som ansvarade för förslutningen."

Artikel 9

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1976 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 december 1974.

På rådets vägnar

Ch. BONNET

Ordförande

(1) EGT nr C 2, 9.1.1974, s. 66.

(2) EGT nr C 8, 31.1.1974, s. 19.

(3) EGT nr L 93, 17.4.1968, s. 15.

(4) EGT nr L 71, 25.3.1971, s. 16.

Top