EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970D0325

70/325/EEG: Kommissionens beslut av den 18 juni 1970 om den enhetliga rapporteringsblankett enligt vilken medlemsstaterna skall sända kommissionen nödvändiga uppgifter för utarbetandet av den sammanfattande rapport som kommissionen varje år skall överlämna till rådet om tillämpningen i medlemsstaterna av rådets förordning om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter (artikel 17.1 och 17.2 i förordning (EEG) nr 543/69)

OJ L 140, 27.6.1970, p. 20–23 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 338 - 341
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 392 - 395
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 59 - 62
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 141 - 144
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 141 - 144
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 48 - 51
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 48 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1970/325/oj

31970D0325

70/325/EEG: Kommissionens beslut av den 18 juni 1970 om den enhetliga rapporteringsblankett enligt vilken medlemsstaterna skall sända kommissionen nödvändiga uppgifter för utarbetandet av den sammanfattande rapport som kommissionen varje år skall överlämna till rådet om tillämpningen i medlemsstaterna av rådets förordning om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter (artikel 17.1 och 17.2 i förordning (EEG) nr 543/69)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 140 , 27/06/1970 s. 0020 - 0023
Finsk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0048
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0338
Svensk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0048
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0392
"Grekisk specialutgåva
" Område 05 Volym 1 s. 0059
Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0141
Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0141


KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 juni 1970 om den enhetliga rapporteringsblankett enligt vilken medlemsstaterna skall sända kommissionen nödvändiga uppgifter för utarbetandet av den sammanfattande rapport som kommissionen varje år skall överlämna till rådet om tillämpningen i medlemsstaterna av rådets förordning om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter (artikel 17.1 och 17.2 i förordning (EEG) nr 543/69) (70/325/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 543/69(1) av den 25 mars 1969 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter, särskilt artikel 17 i denna,

med beaktande av medlemsstaternas yttranden vid det samråd som hölls av kommissionen i Bryssel den 6 november 1969 i enlighet med artikel 17.2 i rådets ovannämnda förordning (EEG) nr 543/69, och

med beaktande av följande:

I artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 543/69 av den 25 mars 1969 anmodas kommissionen att varje år överlämna en sammanfattande rapport till rådet om tillämpningen av denna förordning i medlemsstaterna. För att kommissionen skall kunna utarbeta denna rapport skall medlemsstaterna varje år sända kommissionen nödvändiga uppgifter enligt en enhetlig rapporteringsblankett som kommer att utarbetas av kommissionen efter samråd med medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall sända kommissionen de uppgifter som avses i artikel 17.2 i rådets förordning (EEG) nr 543/69 av den 25 mars 1969 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter enligt en enhetlig rapporteringsblankett som skall stämma överens med mallen i bilagan till detta beslut; bilagan skall utgöra en integrerad del av detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juni 1970.

På kommissionens vägnar

Jean REY

Ordförande

(1) EGT nr L 77, 29.3.1969, s. 49.

Top