EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31968L0193

Rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar

OJ L 93, 17.4.1968, p. 15–23 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(I) P. 91 - 98
English special edition: Series I Volume 1968(I) P. 93 - 103
Greek special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 39 - 49
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 124 - 132
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 124 - 132
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 32 - 41
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 32 - 41
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 97 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 97 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 3 - 13

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/193/oj

31968L0193

Rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 093 , 17/04/1968 s. 0015 - 0023
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0032
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0091
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0032
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0093 - 0103
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 3 s. 0039
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0124
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0124


RÅDETS DIREKTIV av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (68/193/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

efter samråd med Ekonomiska och sociala kommittén, och

med beaktande av följande:

Produktionen av viner och bordsdruvor är av stor betydelse för jordbruket i Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Tillfredsställande resultat inom vinodlingen är i hög grad beroende av användandet av lämpligt förökningsmaterial. Vissa medlemsstater har därför sedan någon tid begränsat saluföringen av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar till förökningsmaterial av hög kvalitet. Dessa stater har kunnat dra fördel av det systematiska urvalsarbetet som utförts under årtionden och som lett fram till stabila och enhetliga vinstockssorter som, på grund av sina egenskaper, bör vara av stort värde när det gäller att uppnå avsedda syften.

Större produktivitet inom gemenskapens vinodlingssektor kommer att uppnås om medlemsstaterna vid valet av vilka sorter som skall tillåtas för saluföring tillämpar enhetliga och strängast möjliga bestämmelser.

En begränsning av saluföringen till vissa sorter är emellertid bara berättigad om vinodlaren säkert kan få tag på förökningsmaterial av dessa sorter.

Av den anledningen har vissa medlemsstater tillämpat certifieringssystem som under officiell kontroll är avsedda att säkerställa sortäkthet och sortrenhet liksom sundhet, särskilt vad gäller virussjukdomar. Dessa system kan utgöra en del av grunden för ett enhetligt certifieringssystem för gemenskapen.

Ett sådant system bör beträffande saluföringen av förökningsmaterial som producerats inom gemenskapen gälla både inom handeln med andra medlemsstater och på inhemska marknader.

I regel bör förökningsmaterial avsett för produktion av vindruvor eller för produktion av förökningsmaterial bara få saluföras om det har genomgått officiell kontroll och certifierats i enlighet med certifieringsbestämmelserna som elitmaterial eller certifierat material. Valet av de tekniska begreppen "elitmaterial" och "certifierat material" grundar sig på den redan existerande internationella terminologin och på gemenskapens system för andra växtfamiljer och växtarter.

Det vore önskvärt att begränsa saluföringen till certifierat förökningsmaterial av vinstockar som erhållits genom klonförädling. Det är emellertid omöjligt att uppnå detta mål för närvarande eftersom sådant förökningsmaterial inte skulle kunna täcka gemenskapens behov. Saluföring av kontrollerat standardförökningsmaterial, som även det skall vara sortäkta och sortrent men som inte alltid erbjuder samma garanti som förökningsmaterial som erhållits genom klonförädling bör därför tills vidare tillåtas. Denna kategori skall dock efter hand försvinna.

Det är rimligt att de medlemsstater i vilka det inte sker någon förökning av vinstockar eller saluföring av förökningsmaterial undantas från förpliktelsen att genomföra certifiering eller kontroll av standardförökningsmaterial, dock utan att påverka deras förpliktelse att begränsa saluföringen till certifierat material och standardförökningsmaterial.

Med tanke på dess ringa ekonomiska betydelse skall förökningsmaterial som inte saluförs inte omfattas av gemenskapsbestämmelser. Medlemsstaterna skall även fortsättningsvis ha rätt att underställa sådant material särskilda bestämmelser.

Gemenskapsbestämmelserna bör inte tillämpas på förökningsmaterial som bevisligen är avsett för export till tredje land.

Rådet skall senast den 31 december 1969 anta gemenskapsbestämmelser angående förökningsmaterial som producerats i tredje land och som saluförs i gemenskapen.

För att förbättra inte bara de genetiska egenskaperna utan även den yttre beskaffenheten hos gemenskapens förökningsmaterial skall vissa villkor fastställas vad gäller teknisk renhet, kvalitet och klassificering.

För att säkerställa förökningsmaterialets äkthet skall gemenskapsbestämmelser fastställas vad gäller särhållande av partier, emballering, förslutning och märkning. I detta syfte skall etiketterna vara försedda med de uppgifter som behövs både för genomförandet av den officiella kontrollen och för vinodlarens information samt tydligt understryka systemets gemenskapskaraktär.

För att säkerställa att villkoren vad gäller förökningsmaterialets kvalitet och sortäkthet blir uppfyllda när det saluförs skall medlemsstaterna fastställa lämpliga kontrollåtgärder.

Förökningsmaterial som uppfyller dessa villkor får, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 36 i fördraget, bara omfattas av de restriktioner för saluföringen som fastställs i gemenskapsbestämmelser.

Till dess en gemensam sortförteckning har utarbetats bör sådana restriktioner särskilt omfatta medlemsstaternas rätt att inskränka saluföringen av förökningsmaterial till sådana sorter som har nationellt odlingsvärde. Det är i nuläget inte lämpligt att ta ställning till om och på vilka villkor medlemsstaterna helt eller delvis bör få förbjuda odling av vissa sorter inom sina territorier.

Man bör på vissa villkor godkänna förökningsmaterial som en medlemsstat producerat av elitmaterial som certifierats i en annan medlemsstat, såsom likvärdigt med förökningsmaterial som den senare medlemsstaten producerat själv.

Under perioder när svårigheter uppstår beträffande tillgången på certifierat material av vinstockar av olika kategorier, eller av standardförökningsmaterial, bör förökningsmaterial som uppfyller mindre stränga krav tillfälligt få saluföras.

För att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering och kontroll av standardförökningsmaterial som används i de olika medlemsstaterna och för att möjliggöra framtida jämförelser av förökningsmaterial som certifierats och kontrollerats inom gemenskapen med förökningsmaterial från tredje land, bör gemenskapsförsök utföras i medlemsstaterna för att bedöma kvaliteten hos de olika kategorierna förökningsmaterial.

Det bör överlåtas åt kommissionen att anta vissa tillämpningsföreskrifter för detta direktiv. För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande fastställas för upprättande av ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall tillämpas på vegetativt förökningsmaterial av vinstockar, nedan kallat "förökningsmaterial", som produceras och saluförs inom gemenskapen.

Artikel 2

1. I detta direktiv avser

A. Vinstockar: Växter av släktet Vitis (L.) som är avsedda för produktion av vindruvor eller för användande som förökningsmaterial för sådana växter.

B. Förökningsmaterial:

i) Vinstocksplantor

a) rotade sticklingar: Inte ympade delar av rotade skott som är avsedda att producera rotäkta plantor eller att användas som grundstammar.

b) rotad ympkvist: Delar av skott som sammanfogats genom ympning, med rotad underjordisk del.

ii) Delar av vinstocksplantor

a) skott: Ettåriga skott.

b) rotade grundstamssticklingar: Delar av skott avsedda att utgöra delen under jord vid produktion av rotade ympkvistar.

c) ympkvist: Delar av skott avsedda att utgöra den övre delen vid produktion av rotade ympkvistar eller vid ympning på plats.

d) sticklingar utan rot: Delar av skott avsedda för produktion av rotade sticklingar.

C. Moderkvarter: Plantskolor för produktion av grundstamssticklingar för ympning, sticklingar utan rot eller ympkvistar.

D. Plantskolor för sticklingar: Plantskolor för odling av rotade sticklingar eller rotade ympkvistar.

E. Elitmaterial: Förökningsmaterial

a) som har producerats på odlarens ansvar enligt godtagen praxis för systematiskt upprätthållande av sorten,

b) som är avsett för produktion av förökningsmaterial,

c) som uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för elitmaterial, och

d) som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

F. Certifierat material: Förökningsmaterial

a) som erhålls direkt från elitmaterial av en sort eller, om odlaren så önskar, från förökningsmaterial i ett tidigare led än elitmaterial som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla villkoren i bilagorna 1 och 2 för elitmaterial

b) som är avsett för

- produktion av växtmaterial eller växtdelar som skall användas för produktion av vindruvor, eller

- produktion av vindruvor,

c) som uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för certifierat material, och

d) som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

G. Standardförökningsmaterial: Förökningsmaterial

a) som är sortäkta och sortrent,

b) som är avsett för

- produktion av växtmaterial eller växtdelar

eller som skall användas för produktion av vindruvor,

c) som uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för standardförökningsmaterial, och

d) som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

H. Officiella åtgärder: Åtgärder som vidtas

a) av statliga myndigheter, eller

b) av en juridisk person som handlar på statens ansvar med stöd av offentlig eller privat rätt, eller

c) i fråga om bisysslor som också är under statlig kontroll, av en edsvuren fysisk person,

förutsatt att de under b och c nämnda personerna inte drar någon egen fördel av sådana åtgärder.

2. Medlemsstaterna får

a) föreskriva att ingen officiell certifiering av förökningsmaterial eller kontroll av standardförökningsmaterial skall äga rum om det normalt inte förekommer någon förökning av vinstockar eller saluföring av förökningsmaterial inom deras territorium,

b) efter det att de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv trätt i kraft, föreskriva att förökningsmaterial som har använts för att inrätta moderkvarter eller plantskolor för sticklingar är likvärdigt med förökningsmaterial som certifierats eller kontrollerats i enlighet med föreskrifterna i detta direktiv, om förökningsmaterialet innan det användes erbjöd samma garantier som förökningsmaterial som certifierats eller kontrollerats i enlighet med föreskrifterna i detta direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att förökningsmaterial av vinstockar inte får saluföras

- om det inte officiellt har certifierats som "elitmaterial" eller som "certifierat material", eller utgör officiellt kontrollerat standardförökningsmaterial, eller

- om det inte uppfyller villkoren i bilaga 2.

2. Medlemsstaterna får fastställa undantag från föreskrifterna i punkt 1

a) i fråga om förökningsmaterial i ett tidigare led än elitmaterial,

b) i fråga om försök eller för vetenskapliga ändamål,

c) i fråga om växtförädlingsarbete.

3. Medlemsstaterna får fastställa undantag vad gäller minsta tillåtna längd för grundstamssticklingar (del III punkt 1 B a i bilaga 2).

4. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 17

a) bemyndiga medlemsstater att fastställa, genom undantag från bestämmelserna i del II punkt 1 i bilaga 2, att klassificera såsom certifierat material rotade ympkvistar vilka består av certifierat material som ympats på standardförökningsmaterial. Bemyndigandet kan endast ges för en fastställd övergångstid och endast fram till dess de berörda medlemsstaterna har tillräcklig tillgång på elitmaterial och certifierat förökningsmaterial för sin nyplantering, och

b) föreskriva att förökningsmaterial av vissa vinstockssorter efter vissa datum inte får saluföras om de inte officiellt certifierats som "elitmaterial" eller "certifierat material".

Artikel 4

Vad gäller villkoren i bilagorna 1 och 2 får medlemsstaterna för den inhemska produktionen fastställa kompletterande eller strängare krav för certifiering av förökningsmaterial eller kontroll av standardförökningsmaterial.

Artikel 5

1. Varje medlemsstat skall upprätta en förteckning över de vinstockssorter som är officiellt godkända för certifiering och för kontroll av standardförökningsmaterial inom dess territorium. Förteckningen skall ange de väsentliga morfologiska och fysiologiska egenskaper som skiljer sorterna från varandra.

2. En sort kan godkännas för certifiering eller kontroll bara om det har slagits fast vid officiella eller officiellt kontrollerade undersökningar, i synnerhet odlingsförsök, att sorten är tillräckligt enhetlig och stabil.

Om det är känt att en sort även saluförs under ett annat namn i ett annat land skall också detta namn införas i sortförteckningen.

3. De godkända sorterna skall genomgå regelbundna officiella kontroller. Om något av villkoren för godkännande för certifiering eller kontroll inte längre uppfylls skall godkännandet återkallas och sorten strykas från förteckningen.

4. Förteckningen och eventuella ändringar som görs i densamma skall genast skickas till kommissionen som därefter underrättar övriga medlemsstater.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall föreskriva att det för kontroll av sorterna skall tas ut officiella prov i enlighet med lämpliga metoder.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall föreskriva att förökningsmaterialet under insamling, behandling, lagring, transport och uppdragning hålls avskilt i partier och märks med sort och, i förekommande fall när det gäller elitmaterial och certifierat material, klonen.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att förökningsmaterialet bara saluförs i tillräckligt homogena partier och i förslutna förpackningar eller buntar som i enlighet med artiklarna 9 och 10 är märkta och försedda med en förslutningsanordning. Emballeringen skall följa föreskrifterna i bilaga 3.

2. Medlemsstaterna får vid saluföring av små kvantiteter till slutkonsumenten och vid saluföring av vinplantor i krukor, backar eller lådor fastställa undantag från punkt 1 vad gäller emballering, förslutning och märkning.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall föreskriva att förpackningar och buntar med förökningsmaterial skall förslutas av den som ansvarar för detta på ett sådant sätt att förslutningen, när förpackningen eller bunten öppnas, skadas så att den inte kan återanvändas.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att den som ansvarar för förslutningen på utsidan av förpackningen eller bunten med förökningsmaterial fäster en etikett på något av gemenskapens officiella språk i enlighet med bilaga 4. Fastsättningen skall säkras genom förslutningsanordningen. Etiketten skall vara vit för elitmaterial, blå för certifierat material och mörkgul för standardförökningsmaterial.

2. Medlemsstaterna får föreskriva att varje parti också åtföljs av ett dokument som innehåller samma uppgifter som etiketten.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall sörja för att förökningsmaterialets äkthet säkras från skörd fram till leverans till slutkonsumenten genom ett system av officiella kontroller som fastställs eller godkänns av dem. De skall vidta lämpliga åtgärder för officiell kontroll, minst genom stickprov, av att villkoren i detta direktiv efterlevs under saluföringen av förökningsmaterialet

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall sörja för att elitmaterial och certifierat material som har blivit officiellt certifierat och vars emballage är förslutet och märkt i enlighet med detta direktiv, och standardförökningsmaterial vars emballage är förslutet och märkt i enlighet med detta direktiv inte skall vara underkastat några saluföringsrestriktioner i fråga om egenskaper, undersökningskrav, märkning och förslutning utöver de som fastställs i detta direktiv.

2. Medlemsstaterna kan

a) i fall där ingen av de åtgärder som avses i artikel 3.4 b har vidtagits av kommissionen och trätt i kraft föreskriva att förökningsmaterial av vissa sorter inte får saluföras efter ett visst datum om det inte har certifierats officiellt som "elitmaterial" eller "certifierat material".

b) begränsa saluföringen av förökningsmaterial till förökningsmaterial av de sorter som anges i nationella sortförteckningar på grundval av odlings- och bruksvärde inom deras territorium, fram till dess att en gemensam sortförteckning införts. Villkoren för införande i denna förteckning skall vara desamma för sorter som har sitt ursprung i andra medlemsstater som för nationella sorter.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall föreskriva att förökningsmaterial som direkt härrör från elitmaterial som certifierats i en medlemsstat och odlats i en annan kan certifieras i den stat som producerade elitmaterialet om materialet i fråga har genomgått en fältbesiktning som uppfyller villkoren i bilaga 1 och om officiella undersökningar har visat att villkoren i bilaga 2 har uppfyllts.

Artikel 14

1. För att undanröja de eventuella tillfälliga svårigheter beträffande den allmänna tillgången på elitmaterial, certifierat material eller standardförökningsmaterial som kan uppstå i en eller flera medlemsstater och som inte kan övervinnas inom gemenskapen skall kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 17, bemyndiga en eller flera medlemsstater att under en tid som kommissionen fastställer godkänna för saluföring förökningsmaterial av en kategori för vilken mindre stränga krav gäller.

2. I fråga om en kategori förökningsmaterial av en bestämd sort skall färgen på etiketten vara den som föreskrivs för denna kategori. I samtliga övriga fall skall etiketten vara brun. Etiketten skall alltid ange om det aktuella förökningsmaterialet tillhör en kategori som uppfyller mindre stränga krav.

Artikel 15

1. Detta direktiv skall inte tillämpas i fråga om förökningsmaterial som visats vara avsett för export till tredje land.

2. Rådet skall, på kommissionens förslag, med kvalificerad majoritet senast den 31 december 1969 anta bestämmelser beträffande förökningsmaterial som produceras i tredje land och saluförs inom gemenskapen.

Artikel 16

1. Gemenskapsförsök skall utföras inom gemenskapen för att bedöma kvaliteten på förökningsmaterialet. Försöken skall underställas kontroll av den kommitté som avses i artikel 17.

2. Under det första stadiet skall försöken utföras i syfte att harmonisera de tekniska metoderna vid certifiering av certifierat material och kontroll av standardförökningsmaterial för att uppnå likvärdiga resultat. Så snart detta mål har uppnåtts skall årliga rapporter utarbetas över försöksresultaten och skickas konfidentiellt till medlemsstaterna och kommissionen. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 17 fastställa datum för den första rapporten.

3. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 17 vidta nödvändiga åtgärder för försökens genomförande. Förökningsmaterial som producerats i tredje land kan ingå i försöken.

Artikel 17

1. Vid hänvisningar till förfarandet i denna artikel skall ordföranden, på eget initiativ eller på anmodan av en medlemsstats representant, hänvisa frågan till Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk, nedan kallat "kommittén", som inrättades genom rådets beslut av den 14 juni 1966(2).

2. I kommittén skall medlemsstaternas röster vägas i enlighet med artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden skall inte delta i omröstningar.

3. Kommissionens representant skall ge ett förslag till åtgärder som skall antas. Kommittén skall avge sitt yttrande om åtgärderna i fråga inom den tidsfrist som ordföranden fastställer med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Yttranden skall avges med en majoritet på 12 röster.

4. Kommissionen skall anta bestämmelser som omedelbart skall vara tillämpliga. Om dessa bestämmelser emellertid inte är i överensstämmelse med kommitténs yttrande skall de genast meddelas rådet av kommissionen. I sådana fall kan kommissionen skjuta upp tillämpningen av de bestämmelser som har antagits med högst en månad från och med dagen för meddelandet.

Rådet kan inom en månad med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut.

Artikel 18

Detta direktiv skall inte påverka nationella lagar avsedda att skydda människors, djurs och växters hälsa och liv eller för att skydda industriell och kommersiell egendom.

Artikel 19

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1969 sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 20

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 9 april 1968.

På rådets vägnar

E. FAURE

Ordförande

(1) EGT nr 156, 15.7.1967, s. 30.

(2) EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

BILAGA 1

VILLKOR BETRÄFFANDE ODLINGAR

I Allmänna villkor

1. Växten skall vara sortäkta och sortren.

2. Växtförhållandena och växternas utvecklingsstadium skall vara sådana att de tillåter tillfredsställande kontroll av sortäkthet och sortrenhet.

3. Största noggrannhet skall iakttas för att säkerställa att jorden i plantskolorna som skall producera elitmaterial eller certifierat material inte är infekterad med växtskadegörare, särskilt virus.

4. Förekomsten av växtskadegörare som minskar förökningsmaterialets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

5. Odlingen skall hållas fri från växter som uppvisar symptom på virussjukdomar.

6. Förluster i moderkvarter som är avsedda för produktion av certifierat material får inte överstiga 5 %, och i moderkvarter avsedda för produktion av standardförökningsmaterial får den inte överstiga 10 %. Förlusterna får undantagsvis överstiga dessa procentsatser om det beror på fysiska orsaker.

7. Det skall företas minst en fältbesiktning varje år. Om denna påvisar brister som kan avhjälpas utan att det negativt påverkar förökningsmaterialets kvalitet skall ytterligare en besiktning äga rum.

II Särskilda villkor

1. Plantskolor för sticklingar får inte anläggas inom eller några meter från vinodlingar med produktion av druvor.

2. De delar av vinstocksplantor som används till produktion av rotade sticklingar och rotade ympkvistar skall tas från moderkvarter som har inspekterats och godkänts.

BILAGA 2

VILLKOR BETRÄFFANDE FÖRÖKNINGSMATERIAL

I. Allmänna villkor

1. Förökningsmaterialet skall vara sortäkta och sortrent. En avvikelse på upp till 1 % skall accepteras i handeln med standardförökningsmaterial.

2. Minsta tillåtna tekniska renhet: 96 %.

Som tekniskt orent anses följande:

a) Helt eller delvis uttorkat förökningsmaterial, även om det efter uttorkningen doppats i vatten.

b) Böjt eller skadat förökningsmaterial, särskilt när skadan orsakats av hagel eller frost, eller krossat och avbrutet förökningsmaterial.

3. Förekomsten av växtskadegörare som minskar förökningsmaterialets användbarhet skall hållas på lägsta möjliga nivå.

II. Särskilda villkor

1. Rotade ympkvistar:

Rotade ympkvistar bestående av elitmaterial som ympats på elitmaterial, eller av elitmaterial som ympats på certifierat material skall klassificeras som elitmaterial. Rotade ympkvistar bestående av certifierat material som ympats på elitmaterial eller av certifierat material som ympats på certifierat material skall klassificeras som certifierat material. Alla andra kombinationer skall klassificeras som standardförökningsmaterial.

2. Delar av unga vinplantor:

Skotten skall ha uppnått tillräcklig förvedning. Förhållandet mellan ved och märg skall vara det normala för den aktuella sorten.

III. Sortering

1. Grundstamssticklingar, sticklingar utan rot och ympkvistar:

A. Diameter

Det minsta tvärsnittets största diameter skall mätas.

a) Grundstamssticklingar och ympkvistar:

aa) Övre diameter:

i) Vitis rupestris och dess korsningar med Vitis vinifera 6 12 mm.

ii) övriga sorter 6,5 12 mm.

Antalet sticklingar med en diameter på högst 7 mm när det gäller Vitis rupestris och dess korsningar med Vitis vinifera, och högst 7,5 mm när det gäller övriga sorter skall inte utgöra mer än 25 % av ett parti.

bb) Största nedre diameter: 14 mm med undantag för ympkvistar som är avsedda för ympning på odlingsplatsen. Snittet skall läggas minst 2 cm nedanför det nedersta ögat.

b) Sticklingar utan rot:

Minsta övre diameter: 3,5 mm.

B. Längd

Längden skall mätas från basen av den nedersta noden till den översta internoden.

a) Grundstamssticklingar: minst 1,05 m.

b) Sticklingar utan rot: minst 55 cm; för Vitis vinifera: 30 cm.

c) Ympkvistar: minst 50 cm med minst fem användbara ögon.

2. Rotade sticklingar

A. Diameter

Största diametern, mätt på mitten av internoden under det översta skottet, får inte vara mindre än 5 mm.

B. Längd

Avståndet från den lägsta punkten där rötter kommer fram till basen på det översta skottet får inte vara mindre än

a) för rotade grundstammar: 30 cm.

b) för andra rotade sticklingar: 22 cm.

C. Rötter

Varje planta skall ha minst tre välutvecklade och väl fördelade rötter. Sorten 420 A behöver emellertid bara ha två välutvecklade rötter under förutsättning att de sitter på motsatta sidor.

3. Rotade ympkvistar

a) Stammen skall vara minst 20 cm lång.

b) Rötterna: varje planta skall ha minst tre välutvecklade och väl fördelade rötter. Sorten 420 A behöver emellertid bara ha två välutvecklade rötter under förutsättning att de sitter på motsatta sidor.

c) Ympning: varje planta skall uppvisa en tillräckligt läkt, regelmässig och fast ympning.

BILAGA 3

EMBALLERING

Innehåll i packe eller bunt:

>Plats för tabell>

BILAGA 4

MÄRKNINGSETIKETT

A. Föreskrivna uppgifter

a) 1. "EG-norm".

2. Producentens namn, adress och registreringsnummer.

3. Den myndighet som ansvarar för certifiering och kontroll, samt medlemsstat.

4. Partiets referensnummer.

5. Sort och, i förekommande fall, klon (beträffande rotade ympkvistar anges klonerna för både grundstamssticklingarna och ympkvistarna).

6. Kategori.

7. Producentland.

8. Kvantitet.

9. Längd för grundstamssticklingar under förutsättning att en medlemsstat beviljar undantag angående minsta tillåtna längd (artikel 3.3).

b) Beträffande "rotade sticklingar" och "rotade ympkvistar" är de uppgifter som avses under a 1, 2, 5, 6 och 7 tillräckliga.

B. Minsta tillåtna storlek

a) 110 mm × 67 mm för grundstamssticklingar avsedda för ympning, ympkvistar och sticklingar utan rot.

b) 80 mm × 70 mm för rotade sticklingar och rotade ympkvistar.

Top