EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31962L1633

Direktiv om ändring av bilagorna 1 och 3 till de direktiv som fastställer de grundläggande normerna för hälsoskydd

OJ 57, 9.7.1962, p. 1633–1649 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 202 - 216
English special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 229 - 244
Greek special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 19 - 34
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 23
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2000; upphävd genom 396L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1962/1633/oj

31962L1633

Direktiv om ändring av bilagorna 1 och 3 till de direktiv som fastställer de grundläggande normerna för hälsoskydd

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 057 , 09/07/1962 s. 1633 - 1649
Finsk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0007
Svensk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0007
Dansk specialutgåva: Serie I Område 1959-1962 s. 0202
Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1959-1962 s. 0229


DIREKTIV om ändring av bilagorna 1 och 3 till de direktiv som fastställer de grundläggande normerna för hälsoskydd

EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPENS RÅD HAR ANTAGIT DESSA DIREKTIV

med beaktande av bestämmelserna i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 31 och 32 i detta,

med beaktande av de direktiv som fastställer de grundläggande normerna för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning, som utfärdades den 2 februari 1959 (Europeiska gemenskapernas officiella tidning, nr 11, den 20 februari 1959),

med beaktande av det yttrande som har gjorts av den grupp av experter som Vetenskapliga och tekniska kommittén har utvalt bland medlemsstaternas vetenskapsmän,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

efter att ha hört Europaparlamentet, och

med beaktande av följande:

De direktiv som fastställer de grundläggande normerna, och särskilt bilagorna till dessa, bör anpassas till de senaste vetenskapliga rönen.

Bilaga 1 till de grundläggande normerna bör kompletteras så att hänsyn tas till sådana uppgifter.

Bilaga 3 utarbetades i en provisorisk form och var avsedd att omarbetas i överensstämmelse med senare slutsatser från Internationella strålskyddskommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven av den 2 februari 1959 som fastställer de grundläggande normerna för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning skall ändras enligt följande:

Bilaga 1 och bilaga 3 skall ersättas med bilaga 1 och bilaga 3 till detta direktiv.

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 1962.

På rådets vägnar

M. COUVE de MURVILLE

Ordförande

BILAGA 1

Rapportering och godkännande före genomförandet behöver inte krävas för aktiviteter som inte överstiger följande värden

§1. Om aktiviteterna motsvarar den skuggade ytan kan kraven om rapportering och godkännande före genomförandet upphävas.

>Hänvisning till >

(Ordinatan visar nuklidernas relativa radiotoxicitet och abskissan aktiviteten i curie.)

§2. De viktigaste radioaktiva nukliderna kan indelas enligt följande, i enlighet med deras relativa radiotoxicitet:

a) Mycket hög radiotoxicitet:

90Sr + 90Y, 210Po, 211At, 226Ra, 227Ac, 228Ra, 228Th, 230Th, 232Th, 237Np, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am, 242Pu, 242Cm, 243Am, 243Cm, 244Cm, 245Cm, 246Cm, 249Cf, 250Cf, 252Cf.

b) Hög radiotoxicitet:

45Ca, 47Ca, 59Fe, 89Sr, 91Y, 106Ru + 106Rh, 126I, 129I, 131I, 140Ba + 140La, 144Ce + 144Pr, 151Sm, 152Eu (13 vuotta), 154Eu, 155Eu, 170Tm, 203Hg, 206Bi, 207Bi, 210Pb + hajoamistuotteet, 210Bi, 212Bi, 212Pb, 223Ra, 224Ra, 227Th, 228Ac, 230Pa, 230U, 233U, 234Th + 234Pa, 235U (234U)(1*), 236U, 238U, 241Pu, 249Bk.

c) Måttlig radiotoxicitet:

22Na, 24Na, 32P, 35S, 36Cl, 41A, 42K, 46Sc, 47Sc, 48Sc, 48V, 52Mn, 54Mn, 55Fe, 56Mn, 57Co, 58Co, 58mCo, 60Co, 59Ni, 63Ni, 64Cu, 65Ni, 65Zn, 69Zn, 69mZn, 72Ga, 73As, 74As, 75Se, 76As, 77As, 82Br, 85mKr, 86Rb, 87Kr, 90Y, 91Sr + 91Y, 92Sr + 92Y, 92Y, 93Y, 93Zr, 93mNb, 95Zr + 95Nb, 95Nb, 96Tc, 97Tc, 97mTc, 97Ru, 99Mo, 99Tc, 103Ru, 103Pd + 103Rh, 105Ru, 105Rh, 105Ag, 109Cd + 109Ag, 109Pd + 109mAg, 110mAg, 111Ag, 113Sn, 114mIn, 115mCd, 115Cd, 122Sb, 124Sb, 125Sb, 125Sn, 125mTe, 127mTe, 127Te, 129mTe, 129Te, 131Ba, 131mTe, 132I, 133Xe, 133I, 134Cs, 134I, 135Cs, 135I, 135Xe, 136Cs, 137Cs + 137mBa, 140La, 141Ce, 142Pr, 143Ce, 143Pr, 147Nd, 147Pm, 149Pm, 152Eu (9 h), 153Sm, 153Gd, 160Tb, 166Ho, 166Dy, 169Er, 171Tm, 175Yb, 177Lu, 181Hf, 181W, 182Ta, 183Re, 185W, 185Os, 186Re, 188Re, 190Ir, 191Os, 191Pt, 192Ir, 193Os, 193mPt, 193Pt, 194Ir, 196Au, 197Pt, 197mHg, 197Hg, 198Au, 199Au, 200Tl, 202Tl, 203Pb, 204Tl, 220Rn, 231Th, 233Pa, 239Np.

d) Låg radiotoxicitet:

3H, 7Be, 14C, 18F, 31Si, 37A, 38Cl, 51Cr, 71Ge, 85Kr, 96mTc, 97Zr + 97Nb, 97Nb, 99mTc, 103Rh, 113mIn, 115mIn, 131Cs, 134mCs, 149Nd, 159Gd, 165Dy, 171Er, 191mOs, 197mPt, 201Tl.

§3. För naturligt uran och naturligt torium är gränserna satta till 1×10-4 respektive 1×10-6 curie.

Under antagande att en curie från naturligt uran motsvarar

3,7×1010 sönderfall/sekund av U238,

3,7×1010 sönderfall/sekund av U234 och

1,7×109 sönderfall/sekund av U235.

Under antagande att en curie från naturligt torium motsvarar

3,7×1010 sönderfall/sekund av Th232, och

3,7×1010 sönderfall/sekund av Th228.

§4. För radionukliderna Nd144, Sm147, Rb87, In115 och Re187 kan kraven om rapportering och godkännande före genomförandet upphävas, oavsett vilka kvantiteter som används.

§5. För en blandning av radionuklider med olika radiotoxicitet, bestäms blandningens radiotoxicitet enligt följande: för varje radionuklid som ingår i blandningen beräknas kvoten mellan den kvantitet som ingår uttryckt i curie och den gräns som har fastställts för nukliden i fråga i radiotoxicitetstabellen i § 1 och § 2. Summan av dessa kvoter för alla nuklider som ingår i blandningen får inte överstiga 1.

§6. Radionuklider som inte är upptagna i radiotoxicitetsklasserna i § 2 och vilkas radiotoxicitet är osäker eller okänd skall anses tillhöra kategorin med högst radiotoxicitet.

(1*) Risken är avhängig av innehållet av U234.

m=metastabil.

BILAGA 3(1a)

A. Högsta tillåtna koncentration (HTK) av identifierade radionuklider i dricksvatten och inandningsluft för arbetstagare som ständigt utsätts för strålning i arbetet

(Tabellen grundar sig på värden som har rekommenderats av Internationella strålskyddskommissionen ICRP 1959)

>Plats för tabell>

B. Högsta tillåtna koncentrationer av identifierade radionuklider i DRICKSVATTEN och INANDNINGSLUFT för arbetstagare som ständigt utsätts för strålning i arbetet och som inte är upptagna i tabell A i bilaga 3

>Plats för tabell>

C. Högsta tillåtna koncentration för en känd blandning av identifierade radionuklider i DRICKSVATTEN och INANDNINGSLUFT för arbetstagare som ständigt utsätts för strålning i arbetet

Den formel som har antagits är>Hänvisning till >

där>Hänvisning till >

är summan av kvoterna mellan koncentrationen C av varje nuklid som ingår i blandningen och den högsta tillåtna koncentrationen (HTK) av var och en av dessa nuklider i vatten eller luft, allt efter omständigheterna,

och där K är den koefficient som gör att formeln kan tillämpas på olika exponeringsförhållanden:

K = en tredjedel vid en exponering på 40-48 timmar per vecka i ett kontrollerat område,

K = 1 vid en ständig exponering (168 timmar per vecka) i ett kontrollerat område,

K = 10 vid en ständig exponering (168 timmar per vecka) utanför ett kontrollerat område.

D. Högsta tillåtna koncentration för en blandning av oidentifierade radionuklider i DRICKSVATTEN för arbetstagare som ständigt utsätts för strålning i arbetet

>Plats för tabell>

E. Högsta tillåtna koncentration för en blandning av oidentifierade radionuklider i INANDNINGSLUFT för arbetstagare som ständigt utsätts för strålning i arbetet

>Plats för tabell>

(1a) De sifferuppgifter som har uppgivits i denna bilaga avser ständig bestrålning, beräknad på grundval av 168 timmar per vecka, för arbetstagare som utsätts för strålning inom ett kontrollerat område.

Dessa värden skall multipliceras med 3 vid en arbetsvecka på 40-48 timmar.

Utanför ett kontrollerat område sätts värdena för högsta tillåtna koncentration till en tiondel av värdena i dessa tabeller.

Top