EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0113(01)

Avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism

OJ L 8, 13.1.2010, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2010

22010A0113(01)

Avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism

Europeiska unionens officiella tidning nr L 008 , 13/01/2010 s. 0011 - 0016


ÖVERSÄTTNING

Avtal

mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism

EUROPEISKA UNIONEN,

å ena sidan, och

AMERIKAS FÖRENTA STATER,

å andra sidan,

nedan tillsammans kallade parterna,

SOM ÖNSKAR förebygga och bekämpa terrorism och dess finansiering, särskilt genom ömsesidigt informationsutbyte, vilket är ett sätt att skydda sina respektive demokratiska samhällen och gemensamma värderingar, rättigheter och friheter,

SOM STRÄVAR EFTER att öka och främja samarbetet mellan parterna i en anda av transatlantiskt partnerskap,

SOM ERINRAR OM Förenta nationernas konventioner om bekämpning av terrorism och dess finansiering samt relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd om bekämpning av terrorism, särskilt FN:s säkerhetsråds resolution 1373 (2001),

SOM ERKÄNNER att Förenta staternas finansministeriums (nedan kallat Förenta staterna:s finansministerium) program för att spåra finansiering av terrorism (nedan kallat TFTP) har bidragit till att identifiera och gripa terrorister och deras finansiärer, och har genererat många ledtrådar som spridits till behöriga myndigheter runt om i världen i syfte att bekämpa terrorism, av särskilt värde för Europeiska unionens medlemsstater (nedan kallade medlemsstaterna),

SOM NOTERAR vikten av TFTP för att förebygga och bekämpa terrorism och dess finansiering i Europeiska unionen och på andra platser samt Europeiska unionens viktiga roll för att säkerställa att utsedda tillhandahållare av internationella tjänster för betalningsmeddelanden, under strikt iakttagande av bestämmelserna om skydd av integritet och personuppgifter, gör de uppgifter tillgängliga om betalningsmeddelanden som lagras på Europeiska unionens territorium och som krävs för att förebygga och bekämpa terrorism och dess finansiering,

SOM UPPMÄRKSAMMAR artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen om respekt för de grundläggande rättigheterna, principerna om proportionalitet och nödvändighet som rör rätten till respekt för integritet och skydd av personuppgifter enligt artikel 8.2 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europarådets konvention nr 108 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

SOM FRAMHÄVER de gemensamma värderingar som ligger till grund för integritet och skydd av personuppgifter i Europeiska unionen och Förenta staterna, däribland den vikt som båda parter fäster vid rättssäkerhet och rätten att söka effektiva rättsmedel mot oegentliga myndighetsåtgärder,

SOM NOTERAR de rigorösa kontroller och skyddsåtgärder som Förenta staterna:s finansministerium vidtagit för att hantera, använda och sprida uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden i enlighet med TFTP, vilket anges i de påpekanden från Förenta staterna:s finansministerium som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 20 juli 2007 och i Förenta staterna:s federala register den 23 oktober 2007, som avspeglar det pågående samarbetet mellan Förenta staterna och Europeiska unionen i kampen mot global terrorism,

SOM ERINRAR OM att för att kunna säkerställa ett effektivt utövande av sina rättigheter kan alla enskilda personer, oavsett nationalitet, lämna in ett klagomål hos en oberoende dataskyddsmyndighet eller annan liknande myndighet, eller en oberoende och opartisk domstol för att söka effektiva rättsmedel,

SOM UPPMÄRKSAMMAR att det enligt amerikansk lagstiftning är möjligt att på administrativ väg eller inför domstol föra talan mot felhantering av personuppgifter, inbegripet, bland annat, enligt Administrative Procedure Act från 1946 (5 U.S.C. 701 och följande), Inspector General Act från 1978 (5 U.S.C. App.), Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act från 2007 (42 U.S.C. 2000ee och följande), Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. 1030), samt Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552), i ändrad lydelse,

SOM ERINRAR OM att kunder hos finansiella institut och tillhandahållare av tjänster för betalningsmeddelanden enligt Europeiska unionens lagstiftning informeras om att personuppgifter som förekommer i uppgifter om finansiella transaktioner kan överföras till medlemsstaternas eller tredjestaters offentliga myndigheter för brottsbekämpningsändamål,

SOM BEKRÄFTAR att detta avtal inte utgör något prejudikat för framtida avtal mellan Förenta staterna och Europeiska unionen eller mellan parterna och någon annan stat beträffande behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden eller andra former av uppgifter, eller beträffande dataskydd,

SOM KONSTATERAR att detta avtal inte avviker från de befintliga befogenheterna för medlemsstaternas dataskyddsmyndigheter att skydda enskilda personer när det gäller behandling av deras personuppgifter,

SOM YTTERLIGARE BEKRÄFTAR att detta avtal inte inverkar på några andra avtal eller arrangemang i fråga om brottsbekämpning eller informationsutbyte mellan parterna, eller mellan Förenta staterna och medlemsstaterna,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalets syfte

1. Syftet med detta avtal är att med fullständig respekt för integritet, skyddet av personuppgifter och övriga villkor som fastställs i detta avtal, säkerställa

a) att finansiella betalningsmeddelanden och tillhörande uppgifter som lagras på Europeiska unionens territorium av tillhandahållare av internationella finansiella betalningsmeddelanden vilka enligt detta avtal gemensamt har utsetts, ska göras tillgängliga på begäran av Förenta staterna:s finansministerium i syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra terrorism eller terroristfinansiering, och

b) att relevanta uppgifter som erhållits genom TFTP görs tillgängliga för medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter, myndigheter med ansvar för allmän säkerhet eller terrorismbekämpande myndigheter, eller Europol eller Eurojust, för att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra terrorism eller terroristfinansiering.

2. Förenta staterna, Europeiska unionen och dess medlemsstater ska vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder inom sina befogenheter för att genomföra bestämmelserna och uppnå målen i detta avtal.

Artikel 2

TillämpningsområdeHandlingar som hänför sig till terrorism eller terroristfinansiering

Detta avtal ska tillämpas på erhållande och användning av finansiella betalningsmeddelanden och tillhörande uppgifter för att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra

a) en persons eller en enhets handlingar som inbegriper våld, eller på annat sätt är farliga för människors liv eller skapar risk för skada på egendom eller infrastruktur och som med tanke på deras karaktär och sammanhang rimligen kan anses ha begåtts i syfte att

i) hota eller tvinga en befolkning,

ii) hota offentliga organ eller en internationell organisation eller förmå eller tvinga dem att utföra eller att avstå från att utföra en viss handling, eller

iii) allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation,

b) en person eller en enhet som bistår, står som garant för eller tillhandahåller finansiellt, materiellt eller tekniskt stöd för, eller finansiella eller andra tjänster till, eller till stöd för, de handlingar som avses i led a, eller

c) en person eller en enhet som stödjer, främjar eller försöker begå de handlingar som avses i led a eller b.

Artikel 3

Säkerställande av att den utsedda tillhandahållaren tillhandahåller uppgifter

Europeiska unionen ska, i enlighet med detta avtal, se till att de enheter som parterna i enlighet med detta avtal gemensamt har utsett till tillhandahållare av internationella tjänster för betalningsmeddelanden (nedan kallade utsedda tillhandahållare) ställer till förfogande för Förenta staterna:s finansministerium begärda finansiella betalningsmeddelanden och tillhörande uppgifter i syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra terrorism eller terroristfinansiering (nedan kallade tillhandahållna uppgifter).

Artikel 4

Begäran från Förenta staterna om uppgifter från den utsedda tillhandahållaren

1. Enligt artikel 8 i avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater, undertecknat i Washington den 25 juni 2003, och tillhörande bilateralt instrument om ömsesidig rättslig hjälp mellan Förenta staterna och den medlemsstat i vilken den utsedda tillhandahållaren är etablerad eller där denne lagrar de begärda uppgifterna ska Förenta staternas finansministerium utfärda en begäran grundad på en pågående utredning om en särskild handling enligt artikel 2 som har begåtts eller om vilken det på grundval av redan befintlig information eller bevis finns skäl att anta att den kan komma att begås. För detta ändamål ska Förenta staterna:s finansministerium anses vara en administrativ myndighet för vilken hjälp finns tillgänglig.

2. Begäran ska så klart som möjligt fastställa de uppgifter som lagras av den utsedda tillhandahållaren och som är nödvändiga för ändamålet. Uppgifterna kan omfatta information genom vilken transaktionens upphovsman och/eller mottagare identifieras, däribland namn, kontonummer, adress, nationellt identifikationsnummer och andra personuppgifter som rör betalningsmeddelanden.

I begäran ska det styrkas att uppgifterna är nödvändiga och begäran ska vara så kortfattad som möjligt för att minimera den mängd uppgifter som begärs, med vederbörligt beaktande av geografiska analyser och hot- och sårbarhetsanalyser.

3. Begäran ska av Förenta staternas justitieministerium överlämnas till den centrala myndigheten i den medlemsstat i vilken den utsedda tillhandahållaren är etablerad eller där denne lagrar de begärda uppgifterna.

4. Förenta staterna ska samtidigt överlämna en kopia av begäran till den andra medlemsstatens centrala myndighet. Förenta staterna ska också samtidigt överlämna en kopia av begäran till de båda staternas nationella medlemmar i Eurojust.

5. Vid erhållandet av en motiverad begäran i enlighet med punkt 2 ska den centrala myndigheten i den anmodade medlemsstaten kontrollera om begäran överensstämmer med detta avtal och de tillämpliga kraven i det bilaterala avtalet om ömsesidig rättslig hjälp. När den centrala myndigheten avslutat kontrollen ska begäran översändas till den behöriga myndigheten för verkställighet enligt lagstiftningen i den anmodade medlemsstaten.

Om begäran har överlämnats till den centrala myndigheten i den medlemsstat där den utsedde tillhandahållaren är etablerad ska den medlemsstat där uppgifterna lagras bistå vid verkställandet av begäran.

Den begärda åtgärden ska verkställas skyndsamt.

6. Om den utsedda tillhandahållaren av tekniska skäl inte kan urskilja och ta fram de specifika uppgifter som svarar mot begäran ska alla potentiellt relevanta uppgifter överlämnas i samlad form i enlighet med artikel 5.2 till den behöriga myndigheten i den anmodade medlemsstaten.

7. Uppgifterna ska överföras mellan de utsedda myndigheterna i den anmodade medlemsstaten och i Förenta staterna.

8. Europeiska unionen ska se till att den utsedda tillhandahållaren för ett detaljerat register över alla uppgifter som överförts till den behöriga myndigheten i den anmodade medlemsstaten i enlighet med detta avtal.

9. De uppgifter som lagligen har överförts på grundval av denna bestämmelse får, med fullt iakttagande av artikel 5 i detta avtal, undersökas för andra utredningar rörande de typer av handlingar som avses i artikel 2.

Artikel 5

Skyddsåtgärder som ska tillämpas på behandlingen av tillhandahållna uppgifter

1. Förenta staterna:s finansministerium ska se till att tillhandahållna uppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

2. TFTP innehåller inte och ska inte innehålla datautvinning eller någon annan typ av algoritmisk eller automatisk profilering eller datorfiltrering. Förenta staterna:s finansministerium ska se till att skydda personuppgifter med hjälp av följande skyddsåtgärder som ska tillämpas utan diskriminering, vare sig på grundval av nationalitet eller hemland:

a) Tillhandahållna uppgifter ska behandlas enbart för att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra terrorism och finansieringen av den.

b) Alla sökningar i tillhandahållna uppgifter ska grunda sig på redan befintlig information eller bevis som visar att det finns skäl att anta att det finns ett samband mellan den som är föremål för sökningen och terrorism eller dess finansiering.

c) Varje enskild TFTP-sökning i tillhandahållna uppgifter ska vara snävt utformad och visa att det finns skäl att anta att det finns ett samband mellan den som är föremål för sökningen och terrorism eller dess finansiering och ska registreras, inbegripet det samband till terrorism eller dess finansiering som krävs för att inleda sökningen.

d) Tillhandahållna uppgifter ska bevaras i en säker fysisk miljö, lagras separat från andra uppgifter med högnivåsystem och fysiska intrångskontroller för att förhindra otillåten åtkomst till uppgifterna.

e) Åtkomst till tillhandahållna uppgifter ska begränsas till analytiker som utreder terrorism och dess finansiering, och till personer som handhar tekniskt stöd, förvaltning och tillsyn över TFTP.

f) Inga andra kopior av tillhandahållna uppgifter får göras utom säkerhetskopior för återställande av filer i katastrofsituationer.

g) Tillhandahållna uppgifter ska inte vara föremål för manipulering, ändring eller tillägg och får inte länkas med andra databaser.

h) Endast terroristledtrådar som erhålls genom TFTP enligt detta avtal får utbytas med brottsförebyggande myndigheter, myndigheter för allmän säkerhet och terrorismbekämpande myndigheter i Förenta staterna, Europeiska unionen eller tredjestater, för att utreda, upptäcka, förebygga och lagföra terrorism och dess finansiering.

i) Under detta avtals giltighetstid ska Förenta staterna:s finansministerium göra en översyn för att identifiera alla icke framtagna uppgifter som inte längre är nödvändiga för att bekämpa terrorism och dess finansiering. Om sådana uppgifter identifieras, ska förfaranden för att utplåna dem inledas inom två (2) månader från och med den dag de identifierades och slutföras så snart som möjligt därefter men inte senare än åtta (8) månader efter identifieringen, såvida det inte föreligger extraordinära tekniska omständigheter.

j) Om det framkommer att det har överförts uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden som inte hade begärts, ska Förenta staterna:s finansministerium utan dröjsmål och permanent utplåna dessa uppgifter och informera den berörda utsedda tillhandahållaren och den centrala myndigheten i den anmodade medlemsstaten.

k) Om inte annat följer av led i ska alla icke framtagna uppgifter som erhållits före den 20 juli 2007 utplånas senast fem (5) år från detta datum.

l) Om inte annat följer av led i ska alla icke framtagna uppgifter som erhållits den 20 juli 2007 eller därefter utplånas senast fem år (5) från erhållandet av dessa.

m) Information som härrör från tillhandahållna uppgifter, inbegripet information som utbyts enligt led h, ska omfattas av den lagringstid för uppgifter som gäller för den berörda myndigheten i enlighet med dess särskilda bestämmelser och tidsscheman för bevarande av uppgifter.

Artikel 6

Tillräckligt dataskydd

Med förbehåll för fortlöpande respekt för de åtaganden som rör integritet och skydd av de personuppgifter som omfattas av detta avtal, ska Förenta staternas finansministerium anses säkerställa ett dataskydd som är tillräckligt för att behandla finansiella betalningsmeddelanden och därtill hörande uppgifter som överförs från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med detta avtal.

Artikel 7

Spontant tillhandahållande av information

1. Förenta staterna:s finansministerium ska, så snart som det är praktiskt möjligt, för brottsbekämpande myndigheter, myndigheter med ansvar för allmän säkerhet eller terroristbekämpande myndigheter i de berörda medlemsstaterna och, i förekommande fall, för Europol inom ramen för dess befogenheter säkerställa tillgänglighet till information som härrör från TFTP och som kan bidra till att i Europeiska unionen utreda, förebygga, upptäcka och lagföra terrorism och dess finansiering. Varje efterföljande information som kan bidra till att i Förenta staterna utreda, förebygga, upptäcka och lagföra terrorism och dess finansiering ska skickas tillbaka till Förenta staterna på ömsesidig grund.

2. För att underlätta ett effektivt informationsutbyte får Europol utse en kontaktperson hos Förenta staterna:s finansministerium. Parterna ska gemensamt besluta om de närmare reglerna för kontaktpersonens status och uppgifter.

Artikel 8

Begäran från EU om TFTP-sökningar

Om en medlemsstats brottsförebyggande myndighet, myndighet för allmän säkerhet eller myndighet för bekämpning av terrorism eller Europol eller Eurojust fastställer att det finns anledning att tro att en person eller enhet är kopplad till terrorism i enlighet med artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF, ändrat genom rådets rambeslut 2008/919/RIF, får en sådan myndighet begära en sökning av relevant information genom TFTP. Förenta staterna:s finansministerium ska då omedelbart göra en sådan sökning i enlighet med artikel 5, och lämna relevant information som svar på en sådan begäran.

Artikel 9

Samarbete med ett framtida motsvarande EU-system

Om ett EU-system som motsvarar Förenta staterna:s TFTP genomförs i Europeiska unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater, som kräver att uppgifter om betalningsmeddelanden som lagras i Förenta staterna görs tillgängliga i Europeiska unionen, ska Förenta staterna:s finansministerium, på grundval av ömsesidighet och lämpliga skyddsåtgärder, aktivt eftersträva samarbete med alla berörda internationella tillhandahållare av tjänster för betalningsmeddelanden som är etablerade på Förenta staternas territorium.

Artikel 10

Gemensam översyn

1. Parterna ska på begäran av en av parterna och i alla händelser efter sex (6) månader gemensamt se över genomförandet av detta avtal, och särskilt kontrollera att de bestämmelser om skydd för privatlivet, skydd av personuppgifter och ömsesidighet som fastställs i detta avtal följs. Översynen ska omfatta en proportionalitetsbedömning av de tillhandahållna uppgifterna, på grundval av deras betydelse för utredning, förebyggande, upptäckt och lagföring av terrorism och finansiering av terrorism.

2. Vid översynen ska Europeiska unionen företrädas av ordföranden för Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och två företrädare för medlemsstaternas datatillsynsmyndigheter, varav åtminstone en av dem ska komma från en medlemsstat där en utsedd tillhandahållare är etablerad. Förenta staterna ska företrädas av Förenta staterna:s finansministerium.

3. För översynen ska Förenta staternas finansministerium säkerställa tillgång till relevant dokumentation, relevanta system och relevant personal samt till exakta uppgifter om antalet finansiella betalningsmeddelanden som det haft tillgång till och antalet tillfällen då tips har utbytts. Parterna ska gemensamt fastställa hur översynen ska genomföras.

Artikel 11

Prövning

1. Varje person ska ha rätt att på begäran, med rimliga intervall, utan hinder och utan större tidsutdräkt eller kostnader erhålla en bekräftelse från sin dataskyddsmyndighet på att alla nödvändiga kontroller har utförts i Europeiska unionen för att säkerställa att hans eller hennes rättigheter i fråga om skydd av personuppgifter har respekterats i överensstämmelse med detta avtal och, särskilt, huruvida någon behandling har gjorts av hans eller hennes personuppgifter som strider mot detta avtal. En sådan rättighet kan bli föremål för de nödvändiga och rimliga begränsningar som gäller enligt den nationella lagstiftningen, inbegripet för att skydda allmän eller nationell säkerhet eller för att undvika att påverka förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av brott, med vederbörlig hänsyn tagen till den berörda personens legitima intressen.

2. Parterna ska vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att Förenta staternas finansministerium och den berörda medlemsstaten omedelbart underrättar och samråder med varandra och, vid behov, parterna om de anser att personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot detta avtal.

3. Varje person som anser att hans eller hennes personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot detta avtal, har rätt att söka effektiv administrativ eller rättslig prövning i enlighet med lagstiftningen i Europeiska unionen, dess medlemsstater respektive Förenta staterna.

Artikel 12

Samråd

1. Parterna ska vid behov samråda med varandra så att detta avtal används så effektivt som möjligt, bland annat för att underlätta lösningen av eventuella tvister om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

2. Parterna ska vidta åtgärder för att undvika att ålägga varandra överdrivet tunga bördor genom tillämpningen av detta avtal. Om överdrivet tunga bördor ändå uppkommer ska parterna omedelbart samråda i syfte att underlätta tillämpningen av detta avtal, inbegripet vidtagande av de åtgärder som kan krävas för att reducera redan förekommande och framtida bördor.

3. Parterna ska omedelbart samråda om en tredjepart, inbegripet en myndighet i ett annat land, ifrågasätter eller gör rättsligt anspråk med avseende på någon aspekt av detta avtals konsekvenser eller genomförande.

Artikel 13

Icke-avvikelse

Detta avtal är inte avsett att innebära undantag från eller ändring av Förenta staternas, Europeiska unionens eller dess medlemsstaters lagstiftning. Detta avtal utgör ingen grund för några rättigheter eller förmåner för några andra privata eller offentliga personer eller enheter.

Artikel 14

Upphörande

1. Endera parten får när som helst upphäva eller säga upp detta avtal genom ett meddelande på diplomatisk väg. Upphävandet ska få verkan tio (10) dagar efter dagen för mottagandet av ett sådant meddelande. Upphörandet ska få verkan trettio (30) dagar efter dagen för mottagandet av ett sådant meddelande.

2. Utan hinder av att detta avtal upphävs eller sägs upp, ska alla uppgifter som Förenta staterna:s finansministerium förfogar över enligt detta avtal även fortsättningsvis behandlas i enlighet med detta avtal.

Artikel 15

Slutbestämmelser

1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har utväxlat underrättelser om att de har avslutat sina interna förfaranden i detta syfte.

2. Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 februari 2010, med förbehåll för punkt 3.

3. Om detta avtal inte sägs upp i förtid enligt artikel 14 eller genom överenskommelse mellan parterna, ska avtalet upphöra att gälla den 31 oktober 2010.

4. Så snart som Lissabonfördraget träder i kraft ska parterna försöka ingå ett långfristigt avtal som ska följa på detta avtal.

5. Utfärdat i Bryssel den 30 november 2009 i två original på engelska. Detta avtal ska även upprättas på bulgariska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken. Efter godkännande av båda parterna ska dessa språkversioner vara lika giltiga.

--------------------------------------------------

Top