EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008A0227(01)

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz - Slutakt - Förklaringar

OJ L 53, 27.2.2008, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 077 P. 6 - 18

In force

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

11/Sv. 077

HR

Službeni list Europske unije

6


22008A0227(01)


L 053/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.10.2004.


SPORAZUM

između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za određivanje države nadležne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj

EUROPSKA ZAJEDNICA

i

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

dalje u tekstu „ugovorne stranke”,

BUDUĆI DA je Vijeće Europske unije donijelo Uredbu Vijeća (EZ) br. 343/2003 od 18. veljače 2003. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil kojeg je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje (1) (dalje u tekstu: Dublinska uredba), koja je zamijenila Konvenciju o utvrđivanju države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenih u jednoj od država članica Europskih zajednica, koja je potpisana u Dublinu 15. lipnja 1990. (2) (dalje u tekstu: Dublinska konvencija) i budući da je Komisija Europskih zajednica donijela Uredbu (EZ) br. 1560/2003 od 2. rujna 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil kojeg je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje (3), dalje u tekstu „Dublinska provedbena uredba”;

BUDUĆI DA je Vijeće Europske unije donijelo Uredbu Vijeća (EZ) br. 2725/2000 od 11. prosinca 2000. o osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije s ciljem da pomogne utvrditi ugovornu stranku odgovornu za razmatranje zahtjeva za azil u skladu s Dublinskom konvencijom (4) (dalje u tekstu: Uredba Eurodac) i Uredbom Vijeća (EZ) br. 407/2002 od 28. veljače 2002. o utvrđivanju određenih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2725/2000 o osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije (5) (dalje u tekstu: Provedbena uredba Eurodac);

BUDUĆI DA će Švicarska Konfederacija primjenjivati Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (6) (dalje u tekstu: Direktiva o zaštiti osobnih podataka) kako se primjenjuje u državama članicama Europske unije pri obradi podataka za potrebe ovog Sporazuma;

UZIMAJUĆI U OBZIR zemljopisni položaj Švicarske Konfederacije;

BUDUĆI DA će sudjelovanje Švicarske Konfederacije u pravnoj stečevini Zajednice obuhvaćenoj Dublinskom uredbom i Uredbom Eurodac (dalje u tekstu: pravna stečevina Dublin/Eurodac) pomoći jačanju suradnje između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije;

BUDUĆI DA je Europska zajednica sklopila Sporazum s Republikom Islandom i Kraljevinom Norveškom o kriterijima i mehanizama za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj (7) na temelju Dublinske konvencije;

BUDUĆI DA je poželjno da se Švicarska Konfederacija ravnopravno pridruži Islandu i Norveškoj u provedbi, primjeni i razvoju pravne stečevine Dublin/Eurodac;

BUDUĆI DA bi između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije trebao biti sklopljen sporazum koji sadržava prava i obveze slične pravima i obvezama koje su dogovorene između Europske zajednice, s jedne strane, i Islanda i Norveške, s druge strane;

UVJERENI da je između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije potrebno organizirati suradnju vezano uz provedbu, praktičnu primjenu i daljnji razvoj pravne stečevine Dublin/Eurodac;

BUDUĆI DA je potrebno, kako bi se Švicarska Konfederacija pridružila aktivnostima Europske zajednice u područjima obuhvaćenim ovim Sporazumom i kako bi se omogućilo njezino sudjelovanje u tim aktivnostima, uspostaviti odbor u skladu s institucionalnim modelom uspostavljenim za pridruživanje Islanda i Norveške;

BUDUĆI DA je suradnja u područjima obuhvaćenima Dublinskom uredbom i Uredbom Eurodac utemeljena na načelima slobode, demokracije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, koja su posebno zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od 4. studenoga 1950.;

BUDUĆI DA se odredbe glave IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i akti doneseni na temelju te glave Ugovora ne primjenjuju na Kraljevinu Dansku u skladu s Protokolom o stajalištu Danske, koji je Ugovorom iz Amsterdama priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, trebalo bi omogućiti Švicarskoj Konfederaciji i Danskoj da u svojim međusobnim odnosima primjenjuju temeljne odredbe ovog Sporazuma;

BUDUĆI DA je potrebno osigurati da države s kojima je Europska unija uspostavila pridruživanje radi provedbe, primjene i razvoja pravne stečevine Dublin/Eurodac također primjenjuju tu pravnu stečevinu u svojim međusobnim odnosima;

BUDUĆI DA neometano funkcioniranje pravne stečevine Dublin/Eurodac zahtijeva istodobnu primjenu ovog Sporazuma i sporazuma između stranaka koje su pridružene ili koje sudjeluju u provedbi i razvoju pravne stečevine Dublin/Eurodac koji uređuju njihove međusobne odnose;

S OBZIROM NA pridruživanje Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine;

IMAJUĆI NA UMU vezu između schengenske pravne stečevine i pravne stečevine Dublin/Eurodac;

BUDUĆI DA ta veza zahtijeva da se pravna stečevina Dublin/Eurodac primjenjuje istodobno sa schengenskom pravnom stečevinom,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

1.   Odredbe

Dublinske uredbe,

Uredbe Eurodac,

Provedbene uredbe Eurodac, i

Dublinske provedbene uredbe

provodi Švicarska Konfederacija, dalje u tekstu „Švicarska” i primjenjuje ih u svojim odnosima s drugim državama članicama Europske unije, dalje u tekstu „države članice”.

2.   Države članice primjenjuju uredbe navedene u stavku 1. na Švicarsku.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 4. Švicarska prihvaća, provodi i primjenjuje akte i mjere Europske zajednice o izmjeni odredbi iz stavka 1., ili se na njima temelje, i odluke donesene u skladu s postupcima navedenim u tim odredbama.

4.   Švicarska provodi i primjenjuje, mutatis mutandis, odredbe Direktive o zaštiti osobnih podataka kako su primjenjive na države članice u vezi podataka koji se obrađuju radi provedbe i primjene odredaba iz stavka 1..

5.   Za potrebe stavaka 1. i 2. upućivanja na „države članice” u odredbama iz stavka 1. uključuju i Švicarsku.

Članak 2.

1.   Pri izradi novog zakonodavstva o izmjeni odredaba iz članka 1. ili odredaba koje se na njima temelje Komisija Europskih zajednica, dalje u tekstu „Komisija”, neformalno se savjetuje sa švicarskim stručnjacima na jednak način kao što se savjetuje sa stručnjacima država članica pri izradi svojih prijedloga.

2.   Kad Komisija šalje svoje prijedloge navedene u stavku 1. Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije, dalje u tekstu „Vijeće”, Komisija njihove preslike šalje Švicarskoj.

Na zahtjev jedne ugovorne stranke, može se obaviti prethodna razmjena mišljenja Mješovitoga odbora osnovanog na temelju članka 3.

3.   Ugovorne se stranke, na zahtjev iz vlastitih redova, u Mješovitom odboru u važnim trenucima u fazi prije usvajanja zakonodavstva iz stavka 1., ponovno međusobno savjetuju u postupku stalnog obavješćivanja i savjetovanja.

4.   Ugovorne strane tijekom faze obavješćivanja i savjetovanja surađuju u dobroj vjeri s ciljem olakšavanja djelovanja Mješovitoga odbora, u skladu s ovim Sporazumom.

5.   Predstavnici švicarske Vlade imaju pravo u okviru Mješovitoga odbora davati prijedloge u vezi pitanja iz stavka 1.

6.   Komisija švicarskim stručnjacima osigurava da u najširem mogućem opsegu sudjeluju, ovisno o dotičnim područjima, u pripremi nacrta mjera koje se zatim podnose odborima koji pomažu Komisiji u ostvarivanju njezinih izvršnih ovlasti. U skladu s tim, Komisija se, kada sastavlja svoje prijedloge, savjetuje sa švicarskim stručnjacima na istoj osnovi kao i sa stručnjacima iz država članica.

7.   Kad se predmet uputi Vijeću u skladu s procedurom koja se primjenjuje na tip dotičnog odbora, Komisija Vijeću prosljeđuje mišljenja švicarskih stručnjaka.

Članak 3.

1.   Osniva se Mješoviti odbor koji se sastoji od predstavnika ugovornih stranaka.

2.   Mješoviti odbor konsenzusom donosi svoj poslovnik.

3.   Mješoviti se odbor sastaje na inicijativu svojega predsjednika ili na zahtjev bilo kojeg člana.

4.   Mješoviti odbor sastaje se na odgovarajućoj razini, ovisno o potrebama, s ciljem ispitivanja provedbe i praktične primjene odredaba iz članka 1. i razmjene mišljenja o sastavljanju akata i mjera kojima se izmjenjuju odredbe iz članka 1. ili koje se temelje na tim odredbama.

Smatra se da se sve razmjene informacija o ovom Sporazumu odvijaju u skladu s nadležnostima Mješovitog odbora.

5.   Mješovitim odborom predsjedaju naizmjence tijekom razdoblja od šest mjeseci predstavnik Europske zajednice i predstavnik švicarske Vlade.

Članak 4.

1.   Podložno stavku 2., kad Vijeće donese akte ili mjere kojima se izmjenjuju odredbe iz članka 1., ili koje se temelje na tim odredbama, i kad se akti i mjere donesu u skladu s procedurama određenima u tim odredbama, ti se akti i mjere istodobno primjenjuju u državama članicama i Švicarskoj, osim u slučaju izričitih odredaba o suprotnom.

2.   Komisija odmah obavješćuje Švicarsku o donošenju akata ili mjera iz stavka 1. Švicarska odlučuje hoće li prihvatiti njihov sadržaj i hoće li ih primjenjivati u svom unutarnjem pravnom poretku. O ovoj se odluci obavješćuje Komisiju u roku trideset dana od usvajanja dotičnih akata ili mjera.

3.   Ako sadržaj tih akata ili mjera za Švicarsku može postati obvezujući tek nakon što ispuni ustavne odredbe, Švicarska o tome obavješćuje Komisiju u trenutku obavješćivanja. Švicarska odmah pisanim putem obavješćuje Komisiju o ispunjavanju svih ustavnih odredaba. Ako nije potreban referendum, obavijest se obavlja odmah nakon što istekne rok za referendum. Ako je referendum potreban, Švicarska za obavljanje obavijesti ima najviše dvije godine od dana obavijesti Komisije. Od dana utvrđenoga za stupanje na snagu akta ili mjere za Švicarsku i dok ne da obavijest da su ispunjene ustavne odredbe, Švicarska, kad je to moguće, primjenjuje dotični akt ili mjeru privremeno.

4.   Ako Švicarska akt ili mjeru o kojoj je riječ ne može provoditi privremeno, te ako to uzrokuje poteškoće koje narušavaju odvijanje suradnje u okviru Dublin/Eurodac, stanje ispituje Mješoviti odbor. Europska zajednica može poduzeti razmjerne, potrebne mjere protiv Švicarske kako bi osigurala neometano odvijanje suradnje Dublin/Eurodac.

5.   Prihvati li Švicarska akte i mjere navedene u stavku 1. stvaraju se prava i obveze između Švicarske i država članica Europske unije.

6.   Ako:

(a)

Švicarska podnese obavijest o svojoj odluci da ne prihvaća sadržaj nekog akta ili mjere iz stavka 1. na koje su primijenjene procedure navedene u ovom Sporazumu; ili ako

(b)

Švicarska ne podnese obavijest u roku od trideset dana iz stavka 2., ili ako

(c)

Švicarska ne obavi obavijest nakon isteka roka za referendum, u slučaju kad se referendum provodi, u roku od dvije godine kako je utvrđeno u stavku 3. ili ne osigura privremenu provedbu predviđenu u istom podstavku od dana određenog za stupanje na snagu dotičnog akta ili mjere;

ovaj Sporazum se suspendira.

7.   Mješoviti odbor razmatra pitanje koje je dovelo do suspenzije i nastoji riješiti uzroke neprihvaćanja ili neratifikacije u roku od 90 dana. Nakon što ispita sve druge mogućnosti kako bi se zajamčilo daljnje neometano djelovanje Sporazuma, uključujući i mogućnost utvrđivanja istovjetnosti zakona i propisa, može jednoglasno odlučiti o ponovnom uvođenju Sporazuma. Ako je ovaj Sporazum suspendiran i nakon 90 dana, prestaje važiti.

Članak 5.

1.   Radi postizanja cilja ugovornih stranaka da osiguraju najveću moguću ujednačenu primjenu i tumačenje odredaba navedenih u članku 1., Mješoviti odbor neprestano nadzire razvoj sudske prakse Suda Europskih zajednica, dalje u tekstu „Sud”, i sudsku praksu koja se odnosi na takve odredbe nadležnih švicarskih sudova. U tom smislu ugovorne stranke osiguravaju brz međusobni prijenos podataka o takvoj sudskoj praksi.

2.   Švicarska, u slučajevima kad sud države članice podnese Sudu zahtjev za donošenjem odluke o prethodnom pitanju o tumačenju odredaba navedenih u članku 1., ima pravo podnijeti Sudu podneske ili pisana očitovanja.

Članak 6.

1.   Švicarska svake godine izvještava Mješoviti odbor o načinu na koji su njezina upravna tijela i sudovi primjenjivali i tumačili odredbe navedene u članku 1., kako ih je, prema potrebi, tumačio Sud.

2.   Ako Mješoviti odbor u roku od dva mjeseca nakon što je obaviješten o znatnim razlikama između sudske prakse Suda i sudske prakse švicarskih sudova ili o znatnoj razlici između nadležnih tijela dotičnih država članica i švicarskih nadležnih tijela u njihovoj primjeni odredaba iz članka 1., nije u mogućnosti osigurati ujednačenu primjenu i tumačenje, pokreće se postupak iz članka 7.

Članak 7.

1.   U slučaju spora o primjeni ili tumačenju ovog Sporazuma ili kad nastupi situacija predviđena u članku 6. stavku 2., pitanje se službeno uvrštava kao sporno pitanje na dnevni red Mješovitoga odbora.

2.   Mješoviti odbor ima 90 dana za rješavanje spora, računajući od dana usvajanja dnevnoga reda na koji je pitanje uvršteno.

3.   Kad Mješoviti odbor ne može riješiti spor u roku 90 dana kako je predviđeno u stavku 2., taj se rok produljuje za daljnjih 90 dana radi postizanja konačne namire. Ako na kraju toga roka Mješoviti odbor ne donese nikakvu odluku, ovaj se Sporazum prestaje primjenjivati na kraju zadnjeg dana dotičnog razdoblja.

Članak 8.

1.   Vezano uz upravne troškove i troškove poslovanja povezane s osnivanjem i djelovanjem središnje jedinice sustava Eurodac, Švicarska daje doprinos u opći proračun Europskih zajednica u iznosu od 7,286 % prvotnog referentnog iznosa od 11 675 000 eura, a od financijske godine 2004. godišnji doprinos u iznosu od 7,286 % odgovarajućih odobrenih proračunskih sredstava za dotičnu financijsku godinu.

Što se tiče drugih upravnih troškova i troškova poslovanja povezanih s provedbom ovog Sporazuma, Švicarska daje doprinos u opći proračun Europskih zajednica godišnji iznos koji se izračunava u skladu s njezinim bruto domaćim proizvodom kao postotak bruto domaćeg proizvoda svih država sudionica.

2.   Švicarska ima pravo primati dokumente koji se odnose na ovaj Sporazum i na sastancima Mješovitoga odbora zahtijevati prevođenje na jedan službeni jezik institucija Europskih zajednica po vlastitom izboru.

Članak 9.

Švicarsko nacionalno nadzorno tijelo kojem je povjerena zaštita podataka i nezavisno nadzorno tijelo osnovano u skladu s člankom 286. stavkom 2. Ugovora o osnivanju Europske zajednice surađuju u onoj mjeri koja je potrebna za obavljanje njihovih dužnosti, i poglavito razmjenjuju sve odgovarajuće informacije. Ova dva tijela određuju pravila koja uređuju njihovu uzajamnu suradnju zajedničkim sporazumom.

Članak 10.

1.   Ovaj Sporazum ni na koji način ne utječe na druge sporazume sklopljene između Europske zajednice i Švicarske.

2.   Ovaj Sporazum ni na koji način ne utječe na buduće sporazume koje Europska zajednica sklopi sa Švicarskom.

Članak 11.

1.   Kraljevina Danska može zatražiti da sudjeluje u ovom Sporazumu. Ugovorne stranke, uz suglasnost Kraljevine Danske, utvrđuju uvjete o takvom sudjelovanju u protokolu uz ovaj Sporazum.

2.   Švicarska sklapa sporazum s Republikom Islandom i Kraljevinom Norveškom o uvođenju uzajamnih prava i obveza na temelju njihova odgovarajućega pridruživanja provedbi, primjeni i razvoju pravne stečevine Dublin/Eurodac.

Članak 12.

1.   Ovaj Sporazum ratificiraju ili odobravaju ugovorne stranke. Instrumenti o ratifikaciji ili odobrenju pohranjuju se kod Glavnog tajnika Vijeća koji je depozitar.

2.   Ovaj sporazum stupa na snagu prvoga dana mjeseca nakon obavijesti depozitara ugovornim strankama da je položen konačni instrument o ratifikaciji ili odobrenju.

3.   Članci 2. i 3. i prva rečenica članka 4. stavka 2. primjenjuju se privremeno od dana potpisivanja Sporazuma.

Članak 13.

U vezi akata i mjera donesenih nakon potpisivanja ovog Sporazuma, ali prije njegova stupanja na snagu, tridesetodnevno razdoblje iz zadnje rečenice članka 4. stavka 2. počinje teći od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 14.

1.   Ovaj se Sporazum primjenjuje samo ako se primjenjuju i sporazumi navedeni u članku 11.

2.   Osim toga, ovaj Sporazum se primjenjuje samo ako se primjenjuje i Sporazum sklopljen između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

Članak 15.

1.   Lihtenštajn može pristupiti ovom Sporazumu.

2.   Pristupanje Lihtenštajna uređuje se protokolom uz ovaj Sporazum u kojem se određuju sve posljedice pristupanja, uključujući uvođenje prava i obveza između Lihtenštajna i Švicarske, te između Lihtenštajna, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, u onoj mjeri u kojoj su obvezane ovim Sporazumom, s druge strane.

Članak 16.

1.   Svaka ugovorna stranka može raskinuti ovaj Sporazum pisanom izjavom depozitaru. Ta izjava proizvodi učinke šest mjeseci od njezinog polaganja.

2.   Ako Švicarska otkaže jedan od sporazuma iz članka 11. ili sporazum iz članka 14. stavka 2. smatra se da je ovaj Sporazum otkazan.

Članak 17.

1.   Ovaj se Sporazum sastavlja u dva primjerka na češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom,švedskom i talijanskom jeziku pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

2.   Maltešku jezičnu inačicu ovog Sporazuma ovjeravaju ugovorne stranke na temelju razmjene pisama. Vjerodostojna je na jednak način kao jezici navedeni u stavku 1.

U POTVRDU TOGA dolje potpisani opunomoćenici potpisali su ovaj Sporazum.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  SL L 50, 25.2.2003., str. 1.

(2)  SL C 254, 19.8.1997., str. 1.

(3)  SL L 222, 5.9.2003., str. 3.

(4)  SL L 316, 15.12.2000., str. 1.

(5)  SL L 62, 5.3.2002., str. 1.

(6)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 3.10.2003., str. 1.).

(7)  SL L 93, 3.4.2001., str. 38.


ZAVRŠNI AKT


Opunomoćenici su donijeli sljedeće zajedničke izjave navedene dalje u tekstu i priložene ovom Završnom aktu:

1.

Zajedničku izjavu ugovornih stranaka o jačanju dijaloga;

2.

Zajedničku izjavu ugovornih stranaka o Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti podataka.

Opunomoćenici su također uzeli na znanje izjave navedene dalje u tekstu i priložene ovom Završnom aktu:

1.

Izjavu Švicarske u vezi s člankom 4. stavkom 3. (rok za prihvaćanje novih razvoja pravne stečevine Dublin/Eurodac);

2.

Izjavu Europske komisije o odborima koji pomažu Europskoj komisiji u provođenju njezinih izvršnih ovlasti.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


ZAJEDNIČKE IZJAVE UGOVORNIH STRANAKA

 

ZAJEDNIČKA IZJAVA UGOVORNIH STRANAKA O JAČANJU DIJALOGA

Ugovorne stranke naglašavaju važnost bliskog, produktivnog dijaloga između svim stranaka koje sudjeluju u provedbi odredaba navedenih u članku 1. stavku 1. Sporazuma.

U skladu s člankom 3. stavkom 1. Sporazuma, Komisija poziva stručnjake iz država članica da prisustvuju sastancima Mješovitoga odbora radi razmjene mišljenja sa Švicarskom o svim pitanjima kojima se bavi ovaj Sporazum.

Ugovorne stranke napominju da su država članica spremne prihvatiti ovaj poziv i sudjelovati u razmjeni mišljenja sa Švicarskom o svim pitanjima kojima se bavi ovaj Sporazum.

ZAJEDNIČKA IZJAVA UGOVORNIH STRANAKA O DIREKTIVI 95/46/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI PODATAKA

U okviru Sporazuma ugovorne se stranke slažu da, što se tiče Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka, sudjelovanje predstavnika Švicarske Konfederacije odražava koncept uspostavljen razmjenom pisama o odborima koji pomažu Europskoj komisiji u provođenju izvršnih ovlasti i koja su priložena sporazumu sklopljenom između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.


DRUGE IZJAVE

 

IZJAVE ŠVICARSKE O ČLANKU 4. STAVKU 3. (ROKOVI ZA PRIHVAĆANJE NOVOG RAZVOJA PRAVNE STEČEVINE DUBLIN/EURODAC);

Najdulji rok od dvije godine određen člankom 4. stavkom 3. obuhvaća i odobravanje i provedbu akta ili mjere. Uključuje sljedeće faze:

pripremnu fazu,

parlamentarni postupak,

krajnji rok za referendum (100 dana od službene objave akta) i, prema potrebi,

referendum (organizacija i glasovanje).

Savezno vijeće odmah obavješćuje Vijeće i Komisiju o završetku svake od ovih faza.

Savezno vijeće obvezuje se upotrijebiti sva raspoloživa sredstva kako bi osiguralo da se gore navedene faze završe što je prije moguće.

IZJAVA EUROPSKE KOMISIJE U VEZI ODBORA KOJI POMAŽU EUROPSKOJ KOMISIJI U PROVOĐENJU NJEZINIH IZVRŠNIH OVLASTI.

Trenutačno su odbori koji pomažu Europskoj komisiji u provođenju njezinih izvršnih ovlasti u vezi s provedbom, primjenom i razvojem pravne stečevine Dublin/Eurodac:

odbor osnovan člankom 27. Uredbe (EZ) br. 343/2003 (Odbor Dublin), i

odbor osnovan Uredbom (EZ) br. 2725/2000 (Odbor Eurodac).

ZAJEDNIČKA IZJAVA O ZAJEDNIČKIM SASTANCIMA MJEŠOVITIH ODBORA

Delegacija Europske komisije,

delegacije koje predstavljaju vlade Republike Islanda i Kraljevine Norveške,

delegacija koja predstavlja Vladu Švicarske Konfederacije,

odlučile su organizirati sastanke mješovitih odbora, osnovanih Sporazumom između Europske zajednice i Islanda i Norveške o kriterijima i mehanizmima za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj, s jedne strane, i sporazuma između Europske komisije i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u državi članici ili u Švicarskoj, s druge strane.

Primjećuju da zajednička održavanja tih sastanaka zahtijevaju pragmatičan dogovor u vezi s predsjedanjem tim sastancima kad predsjedanje preuzimaju pridružene države u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u državi članici ili u Švicarskoj ili sa Sporazumom između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj.

Primjećuju želju pridruženih država da od dana stupanja na snagu Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u državi članici ili u Švicarskoj ustupe, prema potrebi, predsjedanje i da se međusobno izmjenjuju kao predsjedatelji po abecednom redu njihovih imena.


Top