EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0430(06)

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling - Slutakt - Gemensamma förklaringar - Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter

OJ L 114, 30.4.2002, p. 430–467 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 159 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 159 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 431 - 468

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/10/2012

22002A0430(06)

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling - Slutakt - Gemensamma förklaringar - Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 114 , 30/04/2002 s. 0430 - 0467


Avtal

mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling

EUROPEISKA GEMENSKAPEN (nedan kallad gemenskapen),

å ena sidan, och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET (nedan kallat Schweiz),

å andra sidan,

nedan kallade "parterna",

SOM BEAKTAR PARTERNAS ansträngningar och åtaganden i syfte att avreglera sina respektive marknader för offentlig upphandling, särskilt genom avtalet om offentlig upphandling (GPA) som slöts i Marrakech den 15 april 1994 och trädde i kraft den 1 januari 1996 samt genom nationella bestämmelser om successiv avreglering av marknaderna för offentlig upphandling för att nå verkligt öppna marknader,

SOM BEAKTAR skriftväxlingen av den 25 mars och 5 maj 1994 mellan Europeiska gemenskapernas kommission och schweiziska Office fédéral des affaires économiques extérieures,

SOM BEAKTAR det avtal som ingicks den 22 juli 1972 mellan Schweiz och EG,

SOM ÖNSKAR förbättra och utöka räckvidden för sin respektive bilaga I till GPA,

SOM ÖNSKAR fortsätta sina ansträngningar att avreglera genom att ge varandra tillträde till marknaderna för upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster från teleoperatörer, järnvägsoperatörer, enheter verksamma med annan energi än elektricitet samt privata enheter som tillhandahåller tjänster åt allmänheten och som verkar på grundval av speciella eller exklusiva rättigheter beviljade av en behörig myndighet och på något av områdena dricksvatten, elektricitet, lokaltrafik, flygplatser eller hamnanläggningar,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

KAPITEL I

UTÖKAD RÄCKVIDD FÖR DET AVTAL OM OFFENTLIG UPPHANDLING SOM INGÅTTS INOM VÄRLDSHANDELSORGANISATIONENS RAM

Artikel 1

EG:s förpliktelser

1. För att komplettera och utöka räckvidden i de åtagandengemenskapen har gentemot Schweiz enligt avtalet om offentlig upphandling (GPA), som slöts den 15 april 1994 inom Världshandelsorganisationens (WTO) ram, åtar sig att ändra sina bilagor och de allmänna anmärkningar i tillägg I till GPA enligt följande:

Hänvisningarna till "Schweiz" i första strecksatsen i allmän anmärkning 2 skall utgå, så att schweiziska leverantörer och tjänsteleverantörer, enligt artikel XX, tillåts överklaga kontraktstilldelning av sådana gemenskapsenheter som förtecknas i bilaga 2.2.

2. EG skall anmäla denna ändring till WTO:s sekretariat senast en månad efter det att detta avtal har trätt i kraft.

Artikel 2

Schweiz' förpliktelser

1. För att komplettera och utöka räckvidden i de åtaganden Schweiz har gentemot gemenskapen enligt GPA, åtar sig Schweiz att ändra sina bilagor och allmänna anmärkningar i tillägg I till GPA enligt följande:

Efter punkt 2 i förteckningen över enheter i bilaga 2 skall följande punkt läggas till:

"3. Myndigheter och offentliga organ på distrikts- och kommunnivå"

2. Schweiz skall anmäla denna ändring till WTO:s sekretariat senast en månad efter det att detta avtal har trätt i kraft.

KAPITEL II

UPPHANDLING AV TELEOPERATÖRER, JÄRNVÄGSOPERATÖRER OCH VISSA FÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER ÅT ALLMÄNHETEN

Artikel 3

Mål, definitioner och räckvidd

1. Syftet med detta avtal är att, öppet och utan diskriminering, garantera båda parters leverantörer och tjänsteleverantörer ömsesidigt tillträde till sådan upphandling av varor och tjänster, även bygg- och anläggningsarbeten, som görs av endera partens teleoperatörer, järnvägsoperatörer, enheter verksamma med annan energi än elektricitet eller privata enheter som tillhandahåller tjänster åt allmänheten.

2. I detta avtal avses med

a) teleoperatör: enheter som tillhandahåller eller driver allmänt tillgängliga telenät eller tillhandahåller en eller flera allmänt tillgängliga teletjänster och som antingen är offentliga myndigheter eller företag, eller bedriver verksamhet på grundval av speciella eller exklusiva rättigheter som beviljats av en behörig myndighet hos endera parten,

b) allmänt tillgängligt telenät: den allmänt tillgängliga infrastruktur för telekommunikation som medger överföring av signaler mellan angivna nätanslutningspunkter via tråd, mikrovåg, optiska medel eller med hjälp av andra elektromagnetiska medel,

c) allmänt tillgängliga teletjänster: tjänster som helt eller delvis består av att överföra eller förmedla signaler via det allmänt tillgängliga telenätet med hjälp av telekommunikation, dock inte radio- och televisionssändningar,

d) järnvägsoperatörer: enheter som antingen är offentliga myndigheter eller företag, eller bedriver verksamhet på grundval av speciella eller exklusiva rättigheter som beviljats av en behörig myndighet hos endera parten, och vars verksamhet omfattar att driva järnvägsnät avsedda för transporttjänster åt allmänheten,

e) enheter verksamma med annan energi än elektricitet: enheter som antingen är offentliga myndigheter eller företag, eller bedriver verksamhet på grundval av speciella eller exklusiva rättigheter som beviljats av en behörig myndighet hos endera parten, och vars verksamhet omfattar något av det som sägs i punkt i och ii:

i) Tillhandahållande eller drift av fasta nät för tjänster åt allmänheten i form av produktion, transport eller distribution av gas eller värme, eller försörjning av dessa nät med gas eller värme.

ii) Exploatering av ett geografiskt område i avsikt att prospektera eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen.

f) privata enheter som tillhandahåller tjänster åt allmänheten: enheter som inte faller under GPA utan bedriver verksamhet på grundval av speciella eller exklusiva rättigheter som beviljats av en behörig myndighet hos endera parten och vars verksamhet omfattar något av det som sägs i punkt i till v:

i) Tillhandahållande eller drift av fasta nät för tjänster åt allmänheten i form av produktion, transport eller distribution av dricksvatten, eller försörjning av dessa nät med dricksvatten.

ii) Tillhandahållande eller drift av fasta nät för tjänster åt allmänheten i form av produktion, transport eller distribution av elektricitet, eller försörjning av dessa nät med elektricitet.

iii) Tillhandahållande av luftburna transportmedel vid flygplatser eller andra transportterminaler.

iv) Tillhandahållande av vattenburna transportmedel i hamnar eller andra transportterminaler.

v) Drift av lokaltrafiknät för att tillhandahålla allmänheten transporttjänster med hjälp av tåg, förarlösa fordon, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana.

3. Detta avtal är tillämpligt på alla lagar, andra författningar eller praxis som rör upphandling och kontraktstilldelning från endera partens teleoperatörer, järnvägsoperatörer, enheter verksamma med annan energi än elektricitet samt privata enheter som tillhandahåller tjänster åt allmänheten (nedan kallade "inbegripna enheter"), varvid definitionerna i denna artikel och specifikationerna i bilaga I-IV gäller.

4. Artikel 4 och 5 är tillämpliga på upphandling med ett värde exklusive moms på minst följande:

a) Upphandling från teleoperatörer

i) 600000 EUR eller motsvarande i särskilda dragningsrätter (SDR) när det gäller varor och tjänster

ii) 5000000 EUR eller motsvarande i särskilda dragningsrätter (SDR) när det gäller bygg- och anläggningsarbeten

b) Upphandling från järnvägsoperatörer och enheter verksamma med annan energi än elektricitet

i) 400000 EUR eller motsvarande i särskilda dragningsrätter (SDR) när det gäller varor och tjänster

ii) 5000000 EUR eller motsvarande i särskilda dragningsrätter (SDR) när det gäller bygg- och anläggningsarbeten

c) Upphandling från privata enheter som tillhandahåller tjänster åt allmänheten

i) 400000 EUR eller motsvarande i särskilda dragningsrätter (SDR) när det gäller varor och tjänster

ii) 5000000 EUR eller motsvarande i särskilda dragningsrätter (SDR) när det gäller bygg- och anläggningsarbeten

Omvandlingen av euro till SDR skall ske på det sätt som anges i avtalet om upphandling (GPA).

5. Detta kapitel är inte tillämpligt när teleoperatörer gör inköp uteslutande för att tillhandahålla teletjänster och andra enheter kan tillhandahålla likadana teletjänster i samma geografiska område på väsentligen samma villkor. Parterna skall snarast underrätta varandra om sådana upphandlingskontrakt. På samma sätt skall detta undantag även gälla upphandling från järnvägsoperatörer, enheter verksamma med annan energi än elektricitet och privata enheter som tillhandahåller tjänster åt allmänheten så snart deras verksamhetsområden avreglerats.

6. Detta avtal är tillämpligt på sådana tjänster, även bygg- och anläggningsarbeten, som förtecknas i avtalets bilagorna VI och VII.

7. Detta avtal är inte tillämpligt på sådana inbegripna enheter som, för gemenskapens del, uppfyller de villkor som anges i artiklarna 2.4, 2.5, 3, 6.1, 7.1, 9.1, 10, 11, 12 och 13.1 i direktiv 93/38/EG, senast ändrat genom direktiv 98/4 av den 16 februari 1998 (EGT L 101, 4.4.1998, s. 1) och, för Schweiz' del, i bilagorna VI och VIII.

Det är inte heller tillämpligt på upphandling från järnvägsoperatörer när syftet är att köpa eller hyra varor som skall användas till att refinansiera upphandlingskontrakt som slutits enligt bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 4

Upphandlingsförfaranden

1. Parterna skall se till att de upphandlingsförfaranden och upphandlingsrutiner som deras inbegripna enheter använder är förenliga med principerna om icke-diskriminering, öppenhet och rättvisa. Dessa förfaranden och rutiner skall åtminstone uppfylla följande krav:

a) Anbudsinfordran skall göras genom ett meddelande om planerad upphandling, ett meddelande om förslag till upphandling eller ett meddelande om uttagning. Dessa meddelanden, eller en sammanfattning av huvudpunkterna i dem, skall offentliggöras på minst ett av de officiella språken i GPA på nationell nivå för Schweiz' del eller, för gemenskapens del, på gemenskapsnivå. De skall innehålla alla upplysningar som behövs i samband med den planerade upphandlingen och, om möjligt, även en upplysning om vilken typ av förfarande som kommer att användas.

b) De fastställda tidsfristerna skall ge leverantörerna och tjänsteleverantörerna tillräcklig tid att utforma och lämna in sina anbud.

c) Dokumentationen om anbudsinfordran skall innehålla alla upplysningar som behövs, särskilt kravspecifikationer samt urvals- och tilldelningskriterier, för att anbudsgivarna skall kunna lämna in anbud som kan tas i beaktande. Dokumentationen skall lämnas till leverantörer och tjänsteleverantörer på begäran.

d) Urvalskriterierna skall vara icke-diskriminerande. När inbegripna enheter använder sig av uttagsförfaranden skall dessa grundas på förutbestämda kriterier, och information om former eller krav för deltagande skall lämnas på begäran.

e) Tilldelningskriterierna kan antingen uttryckas som ekonomiskt mest fördelaktigt anbud, vilket förutsätter ett bedömningssystem för sådant som leveransdag, kostnadseffektivitet, kvalitet, bättre teknik, kundservice, olika garantiåtaganden osv., eller som lägsta pris.

2. Parterna skall se till att de inbegripna enheterna upprättar kravspecifikationer baserade på produktens ändamål snarare än på dess utformning eller utseendemässiga kännetecken. Kravspecifikationerna skall grunda sig på internationella standarder eller, om sådana saknas, på nationella tekniska föreskrifter, vedertagna nationella standarder eller regler och normer för bygg- och anläggningsarbeten. Godtagna eller tillämpade kravspecifikationer vars syfte eller effekt är att onödigt hindra en inbegripen enhet hos den ena parten från att köpa varor eller tjänster härrörande från den andra parten och som därmed motverkar varu- eller tjänsteutbytet mellan parterna är förbjudna.

Artikel 5

Överprövningsförfaranden

1. Parterna skall fastställa icke-diskriminerande, snabba, öppna och effektiva förfaranden som tillåter leverantörer och tjänsteleverantörer att påtala förmodade avtalsbrott i upphandlingsförfaranden där de har eller har haft intressen. De överprövningsförfaranden som fastställs i bilaga V skall tillämpas.

2. Parterna skall se till att deras respektive inbegripna enheter bevarar handlingar om sådana upphandlingsförfaranden som avses i detta kapitel i minst tre år.

3. Parterna skall se till att de beslut som överprövningsinstanserna fattar verkställs.

KAPITEL III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 6

Icke-diskriminering

1. Parterna skall se till att inbegripna enheter etablerade på respektive parts territorium vid upphandling på minst de värden som anges i artikel 3.4 tillämpar förfaranden och rutiner

a) som inte ger en mindre gynnsam behandling åt den andra partens produkter, tjänster, leverantörer eller tjänsteleverantörer än

i) åt inhemska produkter, tjänster, leverantörer eller tjänsteleverantörer eller

ii) åt tredje lands produkter, tjänster, leverantörer eller tjänsteleverantörer,

b) som inte ger en mindre gynnsam behandling åt en leverantör eller tjänsteleverantör etablerad i det egna landet än åt en annan leverantör eller tjänsteleverantör etablerad i det egna landet på grund av aktieinnehav eller inflytande i fysiska eller juridiska personer hos den andra parten,

c) som inte innebär diskriminering mot leverantörer eller tjänsteleverantörer etablerade i det egna landet på grund av att de saluför en produkt eller tjänst som härrör från den andra parten,

d) som inte innebär några motkrav vare sig i samband med uttagning eller val av produkter, tjänster, leverantörer och tjänsteleverantörer eller i samband med anbudsbedömning och kontraktstilldelning.

2. Parterna åtar sig att varken ålägga behöriga myndigheter eller inbegripna enheter, på vilket sätt det vara månde, något agerande som är direkt eller indirekt diskriminerande. Exempel på områden där sådan diskriminering skulle kunna förekomma finns i bilaga X.

3. Parterna åtar sig att stimulera sina inbegripna enheter till att, i förfaranden och rutiner vid upphandling under de värden som anges i artikel 3.4, behandla den andra partens leverantörer och tjänsteleverantörer enligt bestämmelserna i punkt 1. Parterna är överens om att, på grundval av båda parters erfarenheter av relationerna, låta göra en bedömning av hur denna bestämmelse fungerar senast fem år efter det att avtalet har trätt i kraft. För detta ändamål skall den gemensamma kommittén upprätta en förteckning över fall där innehållet i denna artikel 6 tillämpas.

4. Det som sägs i punkt 1, särskilt i led a i och i punkt 2 och 3, saknar tillämplighet när åtgärder vidtas som krävs för gemenskapens integreringsprocess, för att befästa gemenskapens inre marknad eller för att utveckla Schweiz' inre marknad. Det som sägs i punkt 1, särskilt i led a ii, är inte heller tillämpligt på förmånsbehandling på grund av befintliga eller framtida avtal om regional ekonomisk integrering. Tillämpningen av denna bestämmelse får dock inte äventyra ekonomin i detta avtal. De åtgärder som omfattas av denna punkt finns förtecknade i bilaga IX; vardera parten får anmäla andra åtgärder som faller under denna punkt. Samråd i den gemensamma kommittén kommer att hållas på begäran av endera parten för att se till att detta avtal fungerar väl.

Artikel 7

Informationsutbyte

1. Parterna skall, när det krävs för att kapitel II skall kunna tillämpas väl, underrätta varandra om sådana planerade ändringar i relevant lagstiftning som påverkar, eller kan påverka, detta avtals tillämpningsområde (förslag till direktiv, utkast till lagar eller andra författningar samt utkast till ändringar i Concordat intercantonal).

2. Vardera parten skall vidare underrätta den andra om allt som rör tolkning och tillämpning av detta avtal.

3. Parterna skall meddela varandra namn på och adresser till de "kontaktpunkter", även på lokal nivå, som har i uppdrag att lämna upplysningar om de rättsregler som påverkar detta avtals och GPA:s tillämpningsområde.

Artikel 8

Tillsynsmyndighet

1. Hos varje part skall det finnas en fristående myndighet med ansvar för tillsyn över detta avtals genomförande. Denna myndighet skall ha behörighet att handlägga anmärkningar eller klagomål på hur detta avtal tillämpas. Den skall agera snabbt och effektivt.

2. Senast två år efter det att detta avtal har trätt i kraft skall denna myndighet också ha behörighet att inleda ett förfarande eller väcka talan i administrativa eller rättsliga instanser mot inbegripna enheter vid brott mot detta avtal i samband med upphandling.

Artikel 9

Skyddsåtgärder

1. När en part anser att den andra har åsidosatt sina förpliktelser enligt detta avtal eller att den andra tillämpar en rättsregel eller ett förfaringssätt som väsentligt inskränker eller riskerar att inskränka de fördelar den förstnämnda parten har av avtalet, och parterna inte kan enas snabbt om en lämplig ersättning eller någon annan lösning, får den drabbade parten, utan att det påverkar denna parts övriga rättigheter och skyldigheter enligt internationell rätt, upphäva tillämpningen av vissa delar av detta avtal, eller eventuellt hela detta avtal, varvid den andra parten omedelbart skall underrättas. Den drabbade parten kan också säga upp avtalet enligt artikel 18.3 nedan.

2. Till sin räckvidd och varaktighet bör dessa åtgärder begränsas till vad som är nödvändigt för att lösa problemen och, om det behövs, återställa jämvikten mellan rättigheterna och skyldigheterna enligt detta avtal.

Artikel 10

Tvistlösning

Varje avtalsslutande part får hänvisa alla tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal till den gemensamma kommittén. Kommittén skall försöka lösa tvisten. All information som behövs för att noggrant undersöka situationen med sikte på en godtagbar lösning skall lämnas till den gemensamma kommittén. Den gemensamma kommittén skall granska alla alternativ som kan trygga detta avtals goda funktion.

Artikel 11

Gemensam kommitté

1. En gemensam kommitté som skall ansvara för förvaltning och god tillämpning av detta avtal inrättas härmed. Den skall i detta syfte vara ett forum för utbyte av synpunkter, utbyte av information och samråd mellan parterna.

2. Den gemensamma kommittén skall bestå av representanter för parterna och skall fatta sina beslut med enhällighet. Den skall fastställa en arbetsordning och kan bilda arbetsgrupper till sin hjälp.

3. För att detta avtal säkert skall fungera väl skall den gemensamma kommittén sammanträda minst en gång per år eller på begäran av endera parten.

4. Den gemensamma kommittén skall regelbundet se över bilagorna till detta avtal. På begäran av endera parten får den gemensamma kommittén ändra bilagorna.

Artikel 12

Informationsteknik

1. Parterna skall samarbeta med sikte på att göra informationen om upphandlingar i deras databaser, särskilt meddelanden om anbudsinfordran och dokumentation om upphandling, likvärdig när det gäller kvalitet och tillgänglighet. De skall vidare samarbeta med sikte på att göra den information som utväxlas elektroniskt mellan de inblandade i samband med offentlig upphandling likvärdig när det gäller kvalitet och tillgänglighet.

2. Parterna skall, efter att dels ha beaktat frågorna kring kompatibilitet och samkörning, dels ha funnit att den information som avses i punkt 1 är likvärdig, vidta nödvändiga åtgärder för att ge den andra partens leverantörer och tjänsteleverantörer tillgång till den information om upphandling, särskilt meddelanden om anbudsinfordringar, som finns i deras databaser. Vardera parten skall således ge den andra partens leverantörer och tjänsteleverantörer tillträde till sina elektroniska upphandlingssystem, särskilt elektroniska anbudsinfordringar. Parterna skall därutöver iaktta bestämmelserna i artikel XXIV.8 i GPA.

Artikel 13

Genomförande

1. Parterna skall vidta alla allmänna och särskilda åtgärder som garanterar att skyldigheterna enligt detta avtal genomförs.

2. Parterna skall avstå från att vidta någon åtgärd som kan äventyra genomförandet av detta avtal.

Artikel 14

Översyn

Tre år efter det att detta avtal har trätt i kraft skall parterna se över dess funktion och, om det behövs, göra tillämpningen bättre.

Artikel 15

Förhållande till WTO-avtal

Detta avtal påverkar inte parternas rättigheter och skyldigheter enligt de avtal som de ingått inom ramen för WTO.

Artikel 16

Tillämpning i territoriellt hänseende

Detta avtal skall tillämpas på, å ena sidan, de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget, och, å andra sidan, Schweiz' territorium.

Artikel 17

Bilagor

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av detsamma.

Artikel 18

Ikraftträdande och varaktighet

1. Detta avtal skall ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden. Det träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter dagen före den sista anmälan om deponering av ratifierings- eller godkännandeinstrumenten för följande sju avtal:

- Avtal om vissa aspekter rörande offentlig upphandling

- Avtal om fri rörlighet för personer

- Avtal om luftfart

- Avtal om gods och persontransporter på väg och järnväg

- Avtal om handel med jordbruksprodukter

- Avtal om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse

- Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete

2. Detta avtal är ingått för en inledande period på sju år. Avtalet skall förlängas på obestämd tid, om inte Europeiska gemenskapen eller Schweiz före utgången av den inledande sjuårsperioden till den andra avtalsslutande parten anmäler att avtalet inte skall förlängas. Om en sådan anmälan görs skall punkt 4 tillämpas.

3. Europeiska gemenskapen eller Schweiz får säga upp avtalet genom att anmäla sitt beslut till den andra avtalsslutande parten. Om en sådan anmälan görs skall punkt 4 tillämpas.

4. De sju avtal som nämns i punkt 1 skall upphöra att gälla sex månader efter mottagandet av en sådan anmälan om att avtalet inte skall förlängas som avses i punkt 2 eller en sådan anmälan om uppsägning som avses i punkt 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico./Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό./Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic./Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede./Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek./Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos./Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio

i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114SV.043601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114SV.043602.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114SV.043603.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114SV.043604.TIF">

BILAGA I

(avses i artikel 3.1 och 3.2 a-c samt 3.5 i avtalet)

TELEOPERATÖRER SOM OMFATTAS AV AVTALET

Bilaga I A - Gemenskapen

>Plats för tabell>

Dessa teleoperatörer omfattas i den utsträckning direktiv 93/38, senast ändrat genom direktiv 98/4 av den 16 februari 1998 (EGT L 101, 4.4.1998, s. 1), är tillämpligt på dem.

Bilaga I B - Schweiz

Uppgift om de enheter som bedriver verksamhet på teleområdet enligt artikel 3.1 och 3.2 a-c i avtalet

Enheter som tillhandahåller allmänt tillgängliga teletjänster i enlighet med sådant tillstånd som avses i artikel 66, första stycket, i "loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997".

Till exempel: Swisscom.

BILAGA II

(avses i artikel 3.1 och 3.2 d samt 3.5 i avtalet)

JÄRNVÄGSOPERATÖRER SOM OMFATTAS AV AVTALET

Bilaga II A - Gemenskapen

>Plats för tabell>

Bilaga II B - Schweiz

Uppgift om enheter som bedriver järnvägstrafik enligt artikel 3.1 och 3.2 d i avtalet

Chemins de fer fédéraux (CFF)(1)

Enheter i den bemärkelse som avses i artikel 1, andra stycket, och artikel 2, första stycket, i "loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer", i den utsträckning de sysslar med offentlig järnvägstrafik på spår med normal och smal spårvidd(2).

Till exempel: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

(1) Med undantag av delägande och företag som inte verkar direkt på transportområdet.

(2) Med undantag av delägande och företag som inte verkar direkt på transportområdet

BILAGA III

(avses i artikel 3.1 och 3.2 e samt 3.5 i avtalet)

ENHETER MED VERKSAMHET PÅ ENERGIOMRÅDET

Bilaga III A - Gemenskapen

a) Transport eller distribution av gas och värme

>Plats för tabell>

b) Prospektering och utvinning av petroleum och gas

>Plats för tabell>

c) Prospektering och utvinning av kol och andra fasta bränslen

>Plats för tabell>

Bilaga III B - Schweiz

a) Transport eller distribution av gas eller värme

Enheter för transport eller distribution av gas med tillstånd enligt artikel 2 i "loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux".

Enheter för transport eller distribution av värme med tillstånd från kantonen.

Till exempel: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

b) Prospektering och utvinning av petroleum eller gas

Enheter för prospektering och utvinning av petroleum eller gas i enlighet med "Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie".

Till exempel: Seag AG.

c) Prospektering och utvinning av kol och andra fasta bränslen

Inga sådana enheter i Schweiz.

BILAGA IV

(avses i artikel 3.1 och 3.2 f samt 3.5 i avtalet)

PRIVATA ENHETER SOM TILLHANDAHÅLLER OFFENTLIGA TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV DETTA AVTAL

Bilaga IV A - Gemenskapen

a) Produktion, transport eller distribution av dricksvatten

>Plats för tabell>

b) Produktion, transport eller distribution av el

>Plats för tabell>

c) Upphandlande myndigheter inom området lokaltrafiktjänster (tåg, förarlösa fordon, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana)

>Plats för tabell>

d) Upphandlande enheter i fråga om flygplatsanläggningar

>Plats för tabell>

e) Upphandlande myndigheter inom området hamnar och andra terminaler

>Plats för tabell>

Bilaga IV B - Schweiz

Uppgift om privata enheter enligt artikel 3.1 och 3.2 f i avtalet

a) Produktion, transport eller distribution av dricksvatten

Enheter för produktion, transport och distribution av dricksvatten. Dessa enheter drivs i enlighet med lokal eller kantonal lagstiftning, eller genom individuella avtal i enlighet med lagstiftningen

Till exempel: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen

b) Produktion, transport eller distribution av el

Enheter för transport och distribution av el till vilka expropriationsrätt kan beviljas i enlighet med "loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant"

Elproducerande enheter i enlighet med "loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques" och "loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique"

Till exempel: CKW, ATEL, EGL

c) Lokaltrafik (tåg, förarlösa fordon, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana)

Enheter som bedriver spårvägstrafik i enlighet med artikel 2, första stycket, i "loi fédérale du 20 décembre 1959 sur les chemins de fer"

Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer i enlighet med artikel 4, första stycket, i "loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus"

Enheter som yrkesmässigt kör passagerarturer enligt tidtabell med tillstånd i enlighet med artikel 4 i "loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route" och när deras linjer fungerar som matarlinje i enlighet med artikel 5.3 i "ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer"

d) Flygplatser

Enheter som driver flygplatser med tillstånd i enlighet med artikel 37, första stycket, i "loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne"

Till exempel: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan

BILAGA V

(avses i avtalets artikel 5 om överprövning)

1. Överprövning skall handhas av en domstol eller ett opartiskt och oberoende tillsynsorgan som inte har något intresse i utgången av upphandlingen, och vars ledamöter står fria från yttre påverkan och vars beslut är rättsligt bindande. En eventuell tidsfrist inom vilken ett överprövningsförfarande kan inledas skall vara minst tio dagar och påbörjas då grunden för klagan blivit känd eller rimligen bör ha varit känd.

Ett tillsynsorgan som inte är en domstol skall antingen vara underkastat rättslig kontroll eller tillämpa förfaranden som tillåter att

a) deltagarna skall höras innan beslut fattas och får vara representerade och åtföljas av biträde vid alla förhandlingar och skall ha tillgång till alla förhandlingar,

b) vittnen kan höras och för förhandlingarna nödvändiga handlingar rörande den upphandling som överprövas skall föreläggas tillsynsorganet,

c) förhandlingarna skall vara offentliga och besluten skall vara skriftliga och innehålla de skäl på vilka beslutet grundas.

2. Parterna skall säkerställa att åtgärder rörande överprövningsförfaranden minst omfattar befogenheter att

antingen

a) så snart som möjligt vidta interimistiska åtgärder i syfte att korrigera den påstådda överträdelsen eller att förhindra ytterligare skada för de berörda intressena, inbegripet åtgärder för att tillfälligt avbryta eller låta avbryta förfarandet för upphandlingen eller genomförandet av alla beslut som fattas av de inbegripna enheterna, och

b) upphäva eller säkerställa att man upphäver lagstridiga beslut, vilket inbegriper borttagandet av diskriminerande tekniska eller ekonomiska krav i meddelanden om anbudsinfordran, i anbudshandlingar eller i andra handlingar i samband med upphandlingen i fråga. Det organ som svarar för överprövningsförfarandet kan dock ha befogenheter som är begränsade till att utdöma skadeersättning till dem som lidit skada på grund av överträdelser, om avtal ingåtts av de inbegripna enheterna

eller befogenheter att utöva indirekta påtryckningar på de inbegripna enheterna i syfte att få dem att åtgärda överträdelser eller att hindra dem från att göra sig skyldiga till överträdelser och förhindra att skador uppstår.

3. I överprövningsförfarandena skall även föreskrivas möjligheten till skadeersättning till personer som lidit skada till följd av överträdelsen. I de fall ersättning begärs på grundval av att ett beslut är lagstridigt får varje part föreskriva att det överklagade beslutet först måste upphävas eller ogiltigförklaras.

BILAGA VI

(avses i artikel 3.6 och 3.7 i avtalet)

TJÄNSTER

Följande tjänster, som finns upptagna i den sektoriella klassificeringen av tjänster i dokument MTN.GNS/W/120, omfattas av detta avtal:

>Plats för tabell>

De åtaganden som parterna gjort inom tjänsteområdet, inbegripet bygg- och anläggningsarbeten, enligt detta avtal är begränsade till de särskilda inledande åtaganden som anges i gemenskapens och Schweiz' slutliga anbud, vilka framlagts inom ramen för Allmänna tjänstehandelsavtalet.

Detta avtal är inte tillämpligt

1) på tjänsteupphandling utförd av en enhet som själv är en upphandlande myndighet i den bemärkelse som avses i detta avtal och i bilagorna 1, 2 och 3 till GPA på grundval av ensamrätt som denna enhet åtnjuter enligt lagar och andra författningar,

2) på tjänsteupphandling utförd av en upphandlande enhet via ett anknutet företag eller utförd för ett gemensamt projekt i syfte att bedriva sådan verksamhet som avses i artikel 3 i detta avtal, via en av dessa upphandlande enheter eller ett till dessa upphandlande enheter anknutet företag, förutsatt att minst 80 % av detta företags genomsnittliga omsättning med avseende på tjänster under de senaste tre åren härrört från tillhandahållande av tjänster till de företag det är anknutet till. När samma eller liknande tjänster tillhandahålls av mer än ett till den upphandlande enheten anknutet företag, skall dessa företags totala omsättning från dessa tjänster beaktas.

3) på tjänsteupphandling som syftar till förvärv eller hyra, oavsett finansiering, av tomter, befintliga byggnader eller andra fastigheter, eller upphandling som rör rätt till fastigheter,

4) på upphandling av arbetskraft,

5) på upphandlingar som syftar till inköp, utveckling eller samproduktion av programelement av etermedieorganisationer, eller på upphandling som rör sändningstid.

BILAGA VII

(avses i artikel 3.6 i avtalet)

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Uppgift om de bygg- och anläggningsarbeten som omfattas av avtalet:

1. Definition

Ett avtal om bygg- och anläggningsarbeten är ett avtal vars föremål är att på något sätt utföra bygg- och annläggningsarbeten i den bemärkelse som avses i division 51 i Central Product Classification (CPC).

2. Förteckning över berörda arbeten i division 51 i CPC

>Plats för tabell>

De åtaganden som parterna gjort inom tjänsteområdet, inbegripet bygg- och anläggningsarbeten, enligt detta avtal är begränsade till de särskilda inledande åtaganden som anges i gemenskapens och Schweiz' slutliga anbud, vilka framlagts inom ramen för Allmänna tjänstehandelsavtalet.

BILAGA VIII

(avses i artikel 3.7 i avtalet)

Schweiz

Detta avtal är i Schweiz inte tillämpligt

a) på upphandling som de upphandlande enheterna utför i andra syften än att bedriva sin verksamhet i enlighet med artikel 3.2 och bilagorna I-IV i detta avtal, eller för att bedriva verksamhet utanför Schweiz,

b) på upphandling som syftar till återförsäljning eller uthyrning till tredje man, när den upphandlande enheten inte åtnjuter någon särskild rätt eller ensamrätt att sälja eller uthyra föremålet för upphandlingen och när andra enheter fritt kan sälja eller uthyra föremålet enligt samma villkor som den upphandlande enheten,

c) på upphandling av vatten,

d) på upphandling som utförs av andra upphandlande enheter än offentliga myndigheter, vilka enheter står för försörjning med dricksvatten eller el till offentliga nät, när den berörda enhetens produktion av dricksvatten eller el är nödvändig för annan verksamhet än sådan som avses i artikel 3.2 f i och ii, och när det offentliga nätets försörjning inte är beroende av enhetens egenförbrukning och inte överskrider 30 % av enhetens totala produktion av dricksvatten eller el, med beaktande av medelproduktionen de tre senaste åren, inbegripet innevarande år,

e) på upphandling som utförs av andra upphandlande enheter än offentliga myndigheter, vilka enheter står för försörjning med gas eller värme till offentliga nät, när den berörda enhetens produktion av gas eller värme är en ofrånkomlig följd av annan verksamhet än sådan som avses i artikel 3.2 e i, och när leveranserna till det offentliga nätet enbart syftar till att ekonomiskt utnyttja denna produktion och inte överskrider 20 % av enhetens totala omsättning, med beaktande av medelproduktionen de tre senaste åren, inbegripet innevarande år,

f) på upphandling av energi eller bränslen avsedda för energiproduktion,

g) på upphandling utförd av sådana upphandlande enheter som tillhandahåller offentlig busstrafik, när andra enheter kan fritt tillhandahålla sådana tjänster, i allmänhet eller inom ett begränsat geografiskt område, enligt samma villkor som den upphandlande enheten,

h) på upphandling utförd av upphandlande enheter som bedriver sådan verksamhet som avses i artikel 3.2 d, förutsatt att upphandlingen rör försäljning eller leasing av produkter för refinansiering av upphandling av förnödenheter som utförts i enlighet med detta avtal,

i) på upphandling utförd i enlighet med internationella överenskommelser och som rör parternas gemensamma förverkligande eller drift av ett verk,

j) på upphandling utförd i enlighet med internationella organisationers särskilda bestämmelser,

k) på upphandling som förklarats hemlig av parterna eller när upphandlingen bör genomföras med särskilda säkerhetsåtgärder i enlighet med lagar och andra författningar i de avtalsslutande staterna eller när skyddet av dessa staters viktiga säkerhetsintressen så kräver.

BILAGA IX

(avses i artikel 6.4 i avtalet)

Bilaga IX A - Åtgärder som anmälts av gemenskapen:

Bilaga IX B - Åtgärder som anmälts av Schweiz:

De rättsmedel enligt artikel 6.4 i detta avtal som införts i kantoner och kommuner för upphandling under tröskelvärdet i enlighet med "loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995".

BILAGA X

(avses i artikel 6.2 i avtalet)

Exempel på områden där sådan diskriminering kan förekomma:

Alla rättsliga bestämmelser, förfaranden eller rutiner, såsom avgifter, förmånspriser, lokala villkor för innehåll, lokala villkor för investering eller produktion, villkor för beviljande av licenser eller tillstånd, villkor för finansiering eller anbud som medför diskriminering eller tvingar en av avtalet inbegripen enhet hos den ena parten att diskriminera varor, tjänster eller leverantörer från den andra parten i samband med offentlig upphandling.

Slutakt

De befullmäktigade ombuden för

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

har vid ett möte den tjugoförsta juni år nittonhundranittionio i Luxemburg för att underteckna avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling antagit de gemensamma förklaringar som anges nedan och som bifogas denna slutakt:

Gemensam förklaring av de atalsslutande parterna om upphandlingsförfaranden och överprövningsförfaranden.

Gemensam förklaring av de atalsslutande parterna om tillsynsmyndigheter.

Gemensam förklaring av de atalsslutande parterna om uppdatering av bilagorna.

Gemensam förklaring om ytterligare framtida förhandlingar.

Vidare har de beaktat följande förklaringar som bifogas denna slutakt:

Förklaring av Schweiz om reciprocitetsprincipen när det gäller öppning av marknaderna på regional och kommunal nivå för leverantörer av produkter och tillhandahållare av tjänster från EG. Förklaring om Schweiz' deltagande i kommittéer.

Som gjordes i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäuisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114SV.046501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114SV.046502.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114SV.046503.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114SV.046504.TIF">

GEMENSAM FÖRKLARING AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

om upphandlingsförfaranden och överprövningsförfaranden

Parterna är överens om att de uppfyller sina skyldigheter enligt artiklarna 4 och 5 i avtalet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling i och med att de kräver, å ena sidan, att de schweiziska inbegripna enheterna respekterar reglerna i WTO-avtalet om offentlig upphandling och, å andra sidan, att de inbegripna enheterna i gemenskapen och dess medlemsstater respekterar direktiv 93/38/EEG, senast ändrat genom direktiv 98/4/EG av den 16 februari 1998 (EGT L 101, 1.4.1998, s. 1), och direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 (EGT L 76, 23.3.1992, s. 14).

GEMENSAM FÖRKLARING AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

om tillsynsmyndigheter

För gemenskapens del kan den tillsynsmyndighet som avses i artikel 8 i detta avtal vara EG-kommissionen eller en fristående nationell myndighet i en medlemsstat, utan att någon av dem är ensam behörig att vidta åtgärder enligt detta avtal. Enligt artikel 211 i EG-fördraget har EG-kommissionen redan den behörighet som avses i artikel 8.2.

För Schweiz' del kan tillsynsmyndigheten vara en federal myndighet för hela territoriet eller en kantonal myndighet för de områden som ligger under dennas behörighet.

GEMENSAM FÖRKLARING AV DE AVTALSSLUTANDEN PARTERNA

om uppdatering av bilagorna

De avtalsslutande parterna förbinder sig att uppdatera bilagorna till avtalet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling senast en månad efter avtalets ikraftträdande.

GEMENSAM FÖRKLARING

om ytterligare framtida förhandlingar

Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet förklarar sin avsikt vara att inleda förhandlingar i syfte att ingå avtal på områden av gemensamt intresse, såsom uppdatering av protokoll 2 till frihandelsavtalet från 1972 och Schweiz' deltagande i vissa gemenskapsprogram för utbildning, ungdomsfrågor, medier, statistik och miljö. Dessa förhandlingar bör förberedas snarast efter det att de aktuella bilaterala förhandlingarna slutförts.

FÖRKLARING AV SCHWEIZ

om reciprocitetsprincipen när det gäller öppning av marknaderna på regional och kommunal nivå för leverantörer av produkter och tillhandahållare av tjänster från eg

Enligt reciprocitetsprincipen och i syfte att begränsa tillträdet för leverantörer av produkter och tillhandahållare av tjänster från EG till de kontrakt som tilldelas i Schweiz på regional och kommunal nivå kommer Schweiz att efter första stycket i allmän anmärkning 1 i sina bilagor till WTO-avtalet om offentlig upphandling införa följande nya stycke:

"vad gäller kontrakt som av de enheter som nämns i punkt 3 i bilaga 2 tilldelas leverantörer av produkter och tillhandahållare av tjänster från Kanada, Israel, Japan, Sydkorea, Norge, Förenta staterna, Hongkong (Kina), Singapore och Aruba".

FÖRKLARING

om Schweiz deltagande i kommittéer

Rådet godtar att företrädare för Schweiz deltar som observatörer i följande kommittéers och expertgruppers möten när frågor som berör Schweiz behandlas:

- Kommittéer rörande forskningsprogram, inbegripet Kommittén för vetenskaplig och teknisk forskning (CREST).

- Administrativa kommittén för social trygghet för migrerande arbetare.

- Samordningsgruppen för ömsesidigt erkännande av examensbevis avseende högre utbildning.

- De rådgivande kommittéerna rörande flyglinjer och konkurrensreglernas tillämpning på lufttransportområdet.

Omrösningarna i kommittéerna kommer att äga rum utan de schweiziska företrädarnas närvaro.

Vad gäller övriga kommittéer för områden som omfattas av dessa avtal och på vilka Schweiz antingen har införlivat gemenskapens regelverk eller tillämpar likvärdiga bestämmelser, kommer kommissionen att samråda med experter från Schweiz enligt förfarandet i artikel 100 i EES-avtalet.

Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter

Eftersom den slutliga anmälan om fullföljande av erforderliga förfaranden för ikraftträdandet av de sju avtalen inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet å andra sidan, vilka undertecknades i Luxemburg den 21 juni 1999, gjordes den 17 april 2002 kommer dessa avtal att träda i kraft samtidigt den 1 juni 2002.

Top