EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A1215(01)

2000/483/EC: Partnership agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000 - Protocols - Final Act - Declarations

OJ L 317, 15.12.2000, p. 3–353 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 379
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 379
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 001 P. 5 - 354

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/05/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/159/oj

22000A1215(01)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 317 , 15/12/2000 s. 0003 - 0353


Bilaga till beslut nr 1/2000 av Ministerrådet för AVS-EG av 27. juli 2000 om de övergångsbestämmelser som skall gälla från och med den 2 augusti 2000 till dess att partnerskapsavtalet AVS-EG träder i kraft(1)

(1) EGT L 195, 1.8.2000, s. 46.

Partnerskapsavtal

mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

>Plats för tabell>

INGRESS

SOM BEAKTAR Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Georgetown-avtalet om inrättandet av Afrikas, Västindiens och Stillahavsområdets staters grupp (AVS-staterna), å andra sidan,

SOM BEKRÄFTAR sitt åtagande att tillsammans verka för att målen att utrota fattigdom, att åstadkomma en hållbar utveckling och att uppnå en gradvis integrering av AVS-staterna i världsekonomin förverkligas,

SOM ÄR BESLUTNA att genom sitt samarbete ge ett väsentligt bidrag till AVS-staternas ekonomiska, sociala och kulturella utveckling och till ökad välfärd för deras befolkningar, hjälpa AVS-staterna att anta globaliseringens utmaningar samt fördjupa partnerskapet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen i en strävan att ge globaliseringsprocessen en starkare social dimension,

SOM BEKRÄFTAR sin beredvillighet att ge ny livskraft åt sin särskilda förbindelse och att genomföra en sammanhängande, integrerad strategi för ett fördjupat partnerskap som grundar sig på politisk dialog, utvecklingssamarbete, ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser,

SOM ERKÄNNER att ett politiskt klimat som garanterar fred, säkerhet och stabilitet, respekt för de mänskliga rättigheterna, demokratiska principer och rättsstatsprincipen samt sunt styrelseskick är oupplösligt förbundet med långsiktig utveckling; som också erkänner att det i första hand ankommer på de berörda länderna att se till att det upprättas ett sådant klimat,

SOM ERKÄNNER att en sund och långsiktig ekonomisk politik är en förutsättning för utveckling,

SOM HÄNVISAR till principerna i Förenta nationernas stadga och erinrar om Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, slutsatserna från 1993 års Världskonferens om de mänskliga rättigheterna i Wien, konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om barnets rättigheter, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, Genève-konventionerna från 1949 och övriga instrument inom internationell humanitär rätt, konventionen angående statslösas rättsliga ställning från 1954, Genève-konventionen från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning samt New Yorkprotokollet från 1967 angående flyktingars rättsliga ställning,

SOM BETRAKTAR Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter samt den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter som positiva regionala bidrag till respekten för mänskliga rättigheter i Europeiska unionen och i AVS-staterna,

SOM ERINRAR om Librevilleförklaringen och Santo Domingoförklaringen, vilka antogs av AVS-staternas stats- och regeringschefer vid deras toppmöten 1997 och 1999,

SOM ANSER att de mål och principer för utvecklingen som överenskommits vid Förenta nationernas konferenser och det mål som uppställts av OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd om att en halvering av den andel av världens befolkning som lever i extrem fattigdom skall ha uppnåtts senast år 2015 ger en klar och tydlig vision av vad som bör eftersträvas, och att dessa mål och principer skall ligga till grund för samarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen inom ramen för detta avtal,

SOM SÄRSKILT UPPMÄRKSAMMAR de utfästelser som gjorts vid FN-konferenserna i Rio, Wien, Kairo, Köpenhamn, Peking, Istanbul och Rom och som erkänner behovet av ytterligare insatser för att de mål som formulerades vid dessa sammankomster skall kunna förverkligas och för att de handlingsprogram som där fastställdes skall kunna genomföras,

SOM ÄR ANGELÄGNA om att respektera de grundläggande sociala rättigheterna, med beaktande av de principer som slagits fast i Internationella arbetsorganisationens konventioner,

SOM ERINRAR om åtagandena inom ramen för Världshandelsorganisationen,

HAR BESLUTAT ATT INGÅ DETTA AVTAL.

DEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVDELNING I

MÅL, PRINCIPER OCH AKTÖRER

KAPITEL 1

Mål och principer

Artikel 1

Mål för partnerskapet

Gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och AVS-staterna, å andra sidan, nedan kallade "parterna", ingår detta avtal för att främja och påskynda AVS-staternas ekonomiska, kulturella och sociala utveckling för att därigenom bidra till fred och säkerhet och till främjandet av en stabil och demokratisk politisk miljö.

Partnerskapet skall ha sin tyngdpunkt på målet att, i överensstämmelse med målen att åstadkomma en hållbar utveckling och att uppnå en gradvis integrering av AVS-staterna i världsekonomin, minska och på sikt utrota fattigdomen.

Dessa mål och parternas internationella åtaganden skall genomsyra alla utvecklingsstrategier och åtgärdas genom en integrerad strategi i vilken utvecklingens såväl politiska och ekonomiska som sociala, kulturella och miljömässiga aspekter beaktas. Partnerskapet skall utgöra en samlad ram för understödjande av de enskilda AVS-staternas utvecklingsstrategier.

Hållbar ekonomisk tillväxt, utveckling av den privata sektorn, ökad sysselsättning och förbättrat tillträde till produktionsmedlen skall ingå som delar av denna ram. Respekten för individens rättigheter skall understödjas, liksom tillgodoseendet av grundläggande behov, främjandet av social utveckling och förutsättningarna för en rättvis fördelning av tillväxtens resultat. Regionala och subregionala integrationsprocesser som främjar AVS-staternas integration i världsekonomin när det gäller handel och privata investeringar skall uppmuntras och stödjas. Kapacitetsuppbyggnad hos aktörerna i utvecklingen samt förbättringar av den institutionella ram som krävs för social sammanhållning, ett fungerande demokratiskt samhälle och en fungerande marknadsekonomi samt för framväxten av ett aktivt och organiserat civilt samhälle skall vara integrerade delar av strategin. Kvinnors situation och jämställdhetsfrågor skall systematiskt beaktas inom alla områden, politiska såväl som ekonomiska och sociala. Principen om en hållbar förvaltning av naturresurser och miljö skall tillämpas och integreras på alla nivåer av partnerskapet.

Artikel 2

Grundläggande principer

Samarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen, som vilar på rättsligt bindande regler och på förekomsten av gemensamma institutioner, skall bedrivas enligt följande grundläggande principer:

- Likställdhet mellan partnerna och ökat egenansvar för utvecklingsstrategierna: AVS-staterna skall för förverkligandet av målen för partnerskapet i full suveränitet och med beaktande av de grundsatser som anges i artikel 9 fastställa utvecklingsstrategierna för sina ekonomier och samhällen; de berörda länderna och befolkningarna skall genom partnerskapet uppmuntras till ökat egenansvar för utvecklingsstrategierna.

- Deltagande: För att främja deltagandet av övriga samhällssektorer, bland annat den privata sektorn och det civila samhällets organisationer, i det politiska, ekonomiska och sociala skeendet skall partnerskapet, förutom för den centrala regeringen såsom huvudpartner, även stå öppet för andra kategorier av aktörer.

- Dialog samt fullgörandet av ömsesidiga skyldigheter skall spela en central roll: De skyldigheter som parterna ikläder sig inom ramen för sin dialog skall vara grundläggande för deras partnerskap och samarbetsförbindelser.

- Differentiering och regionalisering: Åtgärder och prioriteringar inom ramen för samarbetet skall utformas med hänsyn till partnerns utvecklingsnivå, behov, uppnådda resultat och långsiktiga utvecklingsstrategi. Den regionala dimensionen skall tillmätas särskild vikt. De minst utvecklade länderna skall beviljas särskild behandling. Inlandsstaternas och östaternas sårbarhet skall beaktas.

Artikel 3

Förverkligande av målen i detta avtal

Varje part skall, i den mån den berörs inom ramen för detta avtal, vidta alla lämpliga åtgärder av generell eller särskild natur för att se till att de skyldigheter som härrör från avtalet fullgörs och för att underlätta förverkligandet av avtalets mål. Parterna skall avstå från att vidta åtgärder som kan äventyra dessa mål.

KAPITEL 2

Aktörerna i partnerskapet

Artikel 4

Generell strategi

AVS-staterna skall i full suveränitet fastställa principerna, strategierna och modellerna för utvecklingen av sina ekonomier och samhällen. De skall tillsammans med gemenskapen fastställa de samarbetsprogram som skall upprättas enligt detta avtal. Parterna erkänner dock att icke-statliga aktörer spelar en kompletterande roll i utvecklingsprocessen och kan bidra till den. Icke-statliga aktörer skall därför, när så är lämpligt och på de villkor som anges i detta avtal,

- underrättas om och inbegripas i samråd om riktlinjerna och strategierna för samarbetet, om prioriteringarna i samarbetet, särskilt på områden som direkt berör dem, samt om den politiska dialogen,

- tilldelas finansiella resurser, på de villkor som fastställs i detta avtal, för att stödja lokal utveckling,

- engageras i genomförandet av samarbetsprojekt och samarbetsprogram på områden som berör dem eller där de har en komparativ fördel,

- ges stöd för kapacitetsuppbyggnad på områden av särskild betydelse så att deras kompetens i bland annat organisatoriskt och representativt hänseende och när det gäller upprättande av samrådsformer, bland annat kanaler för kommunikation och dialog, och för att främja strategiska allianser, kan stärkas.

Artikel 5

Information

Åtgärder för att förbättra informationen och öka kännedomen om grunddragen i partnerskapet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen skall stödjas inom ramen för samarbetet. Samarbetet skall också att syfta till att

- främja partnerskap mellan AVS-aktörer och EU-aktörer och till att bygga upp förbindelser mellan dem,

- stärka nätverksaktiviteter samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna.

Artikel 6

Definitioner

1. Bland samarbetsaktörerna skall bland annat följande ingå:

a) Statliga aktörer (på lokal, nationell eller regional nivå).

b) Icke-statliga aktörer:

- Den privata sektorn.

- Näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, däribland fackföreningar.

- Det civila samhället i alla dess former, allt efter de nationella särdragen.

2. De icke-statliga aktörerna skall erkännas av parterna på grundval av i vad mån deras verksamhet svarar mot befolkningens behov, deras särskilda kompetens samt graden av demokrati och öppenhet i deras organisation och förvaltning.

Artikel 7

Kapacitetsuppbyggnad

Det civila samhällets bidrag till utvecklingen kan ökas genom förstärkning inom alla samarbetsområden av samhällsorganisationer och icke-statliga organisationer utan vinstsyfte. Det är därför nödvändigt att

- främja och understödja upprättande och utveckling av sådana organisationer,

- fastställa närmare former för hur organisationerna kan engageras i utformning, genomförande och utvärdering av utvecklingsstrategier och utvecklingsprogram.

AVDELNING II

DEN POLITISKA DIMENSIONEN

Artikel 8

Politisk dialog

1. Parterna skall regelbundet föra en allsidig, balanserad och djup politisk dialog som leder till att båda parterna ikläder sig förpliktelser.

2. Dialogen skall syfta till informationsutbyte och främjande av ömsesidig förståelse; den skall också underlätta fastställandet av gemensamt överenskomna prioriteringar och gemensamma program, särskilt genom erkännande av de samband som finns mellan olika aspekter av förbindelserna mellan parterna och mellan de olika samarbetsområden som anges i detta avtal. Samråd mellan parterna i internationella forum skall underlättas genom denna dialog. Den skall också syfta till att förhindra att det uppstår situationer där någon av parterna kan anse det nödvändigt att tillgripa underlåtenhetsklausulen.

3. Dialogen skall omfatta alla syften och mål som anges i detta avtal och alla frågor av gemensamt, allmänt, regionalt eller subregionalt intresse. Parterna skall genom denna dialog bidra till fred, säkerhet och stabilitet samt främja ett stabilt och demokratiskt politiskt klimat. Dialogen skall omfatta samarbetsstrategier samt allmänna strategier eller sektorsstrategier för bland annat miljö, jämställdhetsfrågor eller migrationsfrågor samt frågor rörande kulturarvet.

4. Dialogen skall bland annat inriktas på specifika politiska frågor av gemensamt intresse eller av allmän betydelse för förverkligandet av detta avtals mål, t.ex. vapenhandel, alltför stora militärutgifter, narkotikahandel och organiserad brottslighet samt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religiös övertygelse eller ras. Dialogen skall också omfatta en regelbunden bedömning av utvecklingen vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratiska principer och rättsstatsprincipen samt sunt styrelseskick.

5. Brett baserade strategier för främjande av fred och för förebyggande, hantering och lösning av våldsamma konflikter skall spela en framträdande roll i dialogen, liksom behovet av att målet om fred och demokratisk stabilitet till fullo beaktas när parterna fastställer vilka samarbetsområden som skall prioriteras.

6. Dialogen skall föras i flexibla former. Den skall vara formell eller informell allt efter behoven, äga rum inom eller utom den institutionella ramen och ske i lämpliga former och på lämplig nivå, t.ex. regional, subregional eller nationell nivå.

7. Regionala och subregionala organisationer samt företrädare för det civila samhället skall knytas till dialogen.

Artikel 9

Grundsatser och grundelement

1. Samarbetet skall inriktas på hållbar utveckling, där människan, som är den viktigaste aktören i utvecklingen och den som utvecklingen främst kommer till godo, sätts i centrum; detta innebär bland annat att alla mänskliga rättigheter skall respekteras och främjas.

Respekt för de mänskliga rättigheterna, inbegripet respekt för grundläggande sociala rättigheter, demokrati grundad på rättsstatsprincipen och en öppen och ansvarsfull förvaltning av offentliga angelägenheter är en oskiljbar del av hållbar utveckling.

2. Parterna hänvisar till sina internationella skyldigheter och åtaganden vad gäller respekt för de mänskliga rättigheterna. De betonar på nytt sitt djupa engagemang för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter, som individer och folk med rätta strävar efter. De mänskliga rättigheterna är universella, bildar en odelbar enhet och är förbundna med varandra. Parterna förbinder sig att främja och skydda alla grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, vare sig det gäller civila och politiska rättigheter eller ekonomiska, sociala, och kulturella rättigheter. Parterna bekräftar i detta sammanhang på nytt jämlikheten mellan män och kvinnor.

Parterna bekräftar på nytt att demokratisering, utveckling och skydd av de grundläggande friheterna och de mänskliga rättigheterna är sinsemellan förbundna och att de ömsesidigt förstärker varandra. Demokratins principer är globalt erkända principer som läggs till grund för organisationen av staten för att garantera legitimiteten i dess maktutövning, lagenligheten i dess handlande, vilken återspeglas i dess konstitutionella och rättsliga system, samt förekomsten av mekanismer för ett aktivt deltagande. Varje land utvecklar, på grundval av allmänt erkända principer, sin egen demokratiska kultur.

Statens struktur och de olika myndigheternas befogenheter skall grundas på rättsstatsprincipen, vilket framför allt skall innebära att det finns tillgång till effektiva rättsmedel, ett oberoende rättsväsende som garanterar likhet inför lagen och en verkställande makt som i alla avseenden är underkastad lagen.

Respekten för de mänskliga rättigheterna, för demokratiska principer och för rättsstatsprincipen, som är grundvalen för partnerskapet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen, skall ligga till grund också för parternas interna och externa politik och utgöra detta avtals grundsatser.

3. I en politisk och institutionell omgivning där mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen respekteras innebär sunt styrelseskick att mänskliga resurser, naturresurser och ekonomiska och finansiella resurser förvaltas på ett öppet och ansvarsfullt sätt så att en rättvis och hållbar utveckling kan uppnås. Det betyder också att det finns klara och tydliga beslutsförfaranden på myndighetsnivå, öppna och ansvarsfulla institutioner, tillämpning av principen om lagens företräde vid förvaltning och fördelning av resurser samt uppbyggnad av förmågan att planera och genomföra åtgärder som särskilt syftar till att förhindra och bekämpa korruption.

Principen om sunt styrelseskick, som ligger till grund för partnerskapet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen, skall genomsyra parternas inrikes- och utrikespolitik och utgöra ett av detta avtals grundelement. Parterna är överens om att endast allvarliga fall av korruption, inbegripet bestickning som leder till sådan korruption, enligt definitionen i artikel 97 skall utgöra en kränkning av det grundelementet.

4. Främjandet av mänskliga rättigheter, demokratiseringsprocesser, befästandet av rättsstatsprincipen och sunt styrelseskick skall aktivt understödjas genom partnerskapet.

Dessa områden kommer att vara viktiga ämnen för den politiska dialogen. Parterna skall i samband med denna dialog lägga särskild vikt vid förändringar som pågår och vid kontinuitet i framstegen. Vid denna regelbundna analys skall varje lands ekonomiska, sociala, kulturella och historiska sammanhang beaktas.

Dessa områden kommer också att vara centrala när det gäller understödjandet av utvecklingsstrategier. Gemenskapen skall, inom ramen för de strategier som den berörda staten och gemenskapen gemensamt kommer överens om, stödja politiska, institutionella och rättsliga reformer och kapacitetsuppbyggnad hos offentliga och privata aktörer och det civila samhället.

Artikel 10

Övriga element i den politiska miljön

1. Parterna anser att följande bidrar till bevarandet och befästandet av ett stabilt och demokratiskt politiskt klimat:

- Hållbar och rättvis utveckling, innefattande bland annat tillträde till produktionsmedel, grundläggande tjänster och rättsväsendet.

- Ökat deltagande av ett aktivt och väl organiserat civilt samhälle och av den privata sektorn.

2. Parterna erkänner att marknadsekonomiska principer, med stöd av öppna konkurrensregler och en sund ekonomisk politik och socialpolitik, bidrar till förverkligandet av partnerskapets mål.

Artikel 11

Fredsskapande åtgärder, konfliktförebyggande och konfliktlösning

1. Parterna skall inom ramen för partnerskapet bedriva en aktiv, vittomfattande och samlad politik för fredsskapande åtgärder, konfliktförebyggande och konfliktlösning. Denna politik skall bygga på principen om ökat egenansvar. Den skall framför allt inriktas på utveckling av regional, subregional och nationell kapacitet och på förebyggande i ett tidigt skede av våldsamma konflikter genom att de egentliga orsakerna till problemen angrips på ett målinriktat sätt och genom en lämplig kombination av alla tillgängliga åtgärdsmedel.

2. Fredsbevarande åtgärder och åtgärder för konfliktförebyggande och konfliktlösning skall särskilt inbegripa stöd till en jämnare fördelning mellan olika samhällsgrupper av de politiska, ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter som står till buds, till förstärkning av den offentliga förvaltningens demokratiska legitimitet och effektivitet, till upprättandet av effektiva mekanismer för att på fredlig väg förena olika gruppintressen och till överbryggande av klyftor mellan olika delar av samhället samt stöd till ett aktivt och väl organiserat civilt samhälle.

3. Åtgärderna skall också inbegripa stöd till medlings-, förhandlings- och försoningsansträngningar, till effektiv regional förvaltning av gemensamma, knappa naturresurser, till demobilisering och återintegrering i samhället av dem som tidigare deltagit i stridigheter och till ansträngningar att åtgärda problemet med barnsoldater samt stöd till åtgärder för en ansvarsfull begränsning av militärutgifter och vapenhandel, bland annat genom understödjande av att överenskomna normer och uppföranderegler sprids och tillämpas. I detta sammanhang skall särskild vikt läggas vid kampen mot antipersonella minor (truppminor) och vid åtgärder för att förhindra en alltför omfattande och okontrollerad spridning av, olaglig handel med och anhopning av handeldvapen och lätta vapen.

4. Om våldsamma konflikter skulle inträffa, skall parterna vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra en upptrappning av våldet, begränsa konflikternas geografiska utbredning och underlätta att tvisterna biläggs på fredlig väg. De skall särskilt vinnlägga sig om att säkerställa att de ekonomiska resurserna för samarbetet används i överensstämmelse med principerna och målen för partnerskapet och förhindra att medel avleds för att användas i krigsföring.

5. När konflikterna bilagts skall parterna vidta lämpliga åtgärder för att underlätta en återgång till fredliga, stabila och hållbara förhållanden. De skall se till att det nödvändiga sambandet mellan akuta åtgärder, återuppbyggnadsinsatser och utvecklingssamarbete upprättas.

Artikel 12

Samstämmigheten mellan gemenskapspolitiken på olika områden och politikens verkningar vad gäller genomförandet av detta avtal

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 96 skall gemenskapen, om den vid utövandet av sina befogenheter avser att vidta en åtgärd som skulle kunna påverka AVS-staternas intressen vad beträffar detta avtals mål, i god tid i förväg underrätta dessa stater. Kommissionen skall i detta syfte samtidigt tillställa AVS-staternas sekretariat sina förslag till åtgärder. Vid behov får även AVS-staterna begära information.

På AVS-staternas begäran skall samråd omgående äga rum, så att hänsyn kan tas till deras synpunkter på åtgärdernas verkningar innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Sedan samrådet ägt rum kan AVS-staterna också framföra synpunkter skriftligen till gemenskapen och lägga fram förslag till ändringar med angivande av hur deras behov bör tillgodoses.

Om gemenskapen inte godtar AVS-staternas förslag, skall den snarast möjligt underrätta dem om detta och ange sina skäl.

AVS-staterna skall också, om möjligt i förväg, informeras om när besluten träder i kraft.

Artikel 13

Migration

1. Migrationsfrågan skall göras till föremål för fördjupad dialog inom ramen för partnerskapet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen.

Parterna bekräftar på nytt sina skyldigheter och åtaganden enligt internationell rätt att garantera respekt för de mänskliga rättigheterna och att undanröja alla former av diskriminering på grund av ursprung, kön, ras, språk eller religiös övertygelse.

2. Parterna är överens om att partnerskap, när det gäller migration, innebär att medborgare från tredje land som lagligen uppehåller sig på deras territorier skall behandlas rättvist, att det skall bedrivas en integrationspolitik som syftar till att dessa medborgare skall beviljas rättigheter och åläggas skyldigheter som är jämförbara med dem som gäller för de egna medborgarna, att icke-diskriminering skall främjas på det ekonomiska området, det sociala området och kulturområdet och att åtgärder skall vidtas mot rasism och främlingsfientlighet.

3. Medlemsstaterna skall i fråga om arbetsvillkor, löneförmåner och entledigande behandla arbetstagare från AVS-staterna som är lagligt anställda på deras territorier på ett sådant sätt att dessa inte diskrimineras på grund av sin nationalitet i förhållande till de egna medborgarna. AVS-staterna skall på motsvarande sätt tillämpa icke-diskriminerande behandling gentemot arbetstagare som är medborgare i någon av medlemsstaterna.

4. Parterna anser att strategier som syftar till att lindra fattigdom, förbättra levnadsförhållanden och arbetsvillkor, skapa sysselsättning samt förbättra utbildning på lång sikt bidrar till normalisering av migrationsflödena.

Parterna skall inom ramen för utvecklingsstrategierna och programplaneringen på nationell och regional nivå beakta kopplingen mellan strukturella problem och migrationsfenomenet med sikte på att stödja ekonomisk och social utveckling av de regioner som migranterna kommer från och minska fattigdomen.

Gemenskapen skall genom nationella och regionala samarbetsprogram stödja utbildning av AVS-staternas medborgare i ursprungslandet, i en annan AVS-stat eller i någon av Europeiska unionens medlemsstater. När det gäller utbildning i en medlemsstat skall parterna se till att åtgärderna inriktas på att AVS-staternas medborgarna skall bli yrkesverksamma i ursprungsländerna.

Parterna skall utarbeta samarbetsprogram som skall syfta till att underlätta för studeranden från AVS-staterna att få tillgång till utbildning, särskilt genom utnyttjande av ny kommunikationsteknik.

5. a) Ministerrådet skall inom ramen för den politiska dialogen diskutera problem som uppstår på grund av illegal invandring för att, om det behövs, fastställa medlen för en förebyggande politik.

b) Parterna är särskilt överens om att de skall sörja för att individens rättigheter och värdighet respekteras i varje förfarande för återsändande av illegala invandrare till ursprungslandet. De berörda myndigheterna skall i detta sammanhang ge dem den hjälp i administrativt hänseende som krävs för återvändandet.

c) Parterna är också överens om följande:

i) - Om en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater olagligen uppehåller sig på en AVS-stats territorium, skall den medlemsstaten, på begäran av den berörda AVS-staten och utan ytterligare formaliteter, godta att medborgaren återvänder och återta denne.

- Om en medborgare i en AVS-stat olagligen uppehåller sig på ett territorium som tillhör någon av Europeiska unionens medlemsstater, skall AVS-staten, på begäran av den berörda medlemsstaten och utan ytterligare formaliteter, godta att medborgaren återvänder och återta denne.

Medlemsstaterna och AVS-staterna skall förse sina medborgare med de identitetshandlingar som krävs för detta.

När det gäller Europeiska unionens medlemsstater skall skyldigheterna enligt denna punkt endast gälla med avseende på personer som enligt förklaring nr 2 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall anses vara deras medborgare i förhållande till gemenskapen. Vad gäller AVS-staterna skall skyldigheterna enligt denna punkt endast gälla med avseende på personer som anses vara deras medborgare i enlighet med deras respektive rättssystem.

ii) Om någon av parterna begär det, skall förhandlingar upptas med AVS-staterna om ingående, i god tro och med iakttagande av relevanta bestämmelser i internationell rätt, av bilaterala avtal om särskilda skyldigheter i fråga om återtagande av deras medborgare och om dessas återvändande. Om någon av parterna anser det nödvändigt, skall dessa avtal också innehålla bestämmelser om återtagande av medborgare från tredje land och av statslösa. I avtalen skall anges vilka kategorier av personer som dessa bestämmelser avser samt regler för deras återtagande och återvändande.

AVS-staterna kommer att beviljas tillräckligt stöd för genomförandet av dessa avtal.

iii) Vid tillämpningen av denna punkt c skall med "parter" avses gemenskapen, varje medlemsstat i Europeiska unionen och varje AVS-stat.

DEL 2

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

Artikel 14

Gemensamma institutioner

Institutionerna i detta avtal skall utgöras av Ministerrådet, Ambassadörskommittén och Gemensamma parlamentsförsamlingen.

Artikel 15

Ministerrådet

1. Ministerrådet skall bestå av ledamöterna av Europeiska unionens råd och ledamöterna av Europeiska gemenskapernas kommission, å ena sidan, och av en regeringsledamot från varje AVS-stat, å andra sidan.

Ordförandeskapet i Ministerrådet skall innehas växelvis av en ledamot av Europeiska unionens råd och en regeringsledamot från en AVS-stat.

Rådet skall som regel sammanträffa en gång årligen på ordförandens initiativ och eljest när det bedöms nödvändigt, i den form och med den geografiska sammansättning som är lämplig med hänsyn till de frågor som skall behandlas.

2. Ministerrådet skall ha till uppgift att

a) föra den politiska dialogen,

b) anta de policyriktlinjer och fatta de beslut som krävs för genomförandet av bestämmelserna i detta avtal, särskilt rörande utvecklingsstrategier för de specifika områden som anges i avtalet eller för varje annat område som kan komma att visa sig relevant, samt fastställa de förfaranden som skall tillämpas,

c) undersöka och lösa problem som riskerar att stå i vägen för ett verksamt och effektivt genomförande av detta avtal eller att utgöra ett hinder för förverkligandet av avtalets mål,

d) se till att samrådsmekanismerna fungerar smidigt.

3. Ministerrådets beslut skall fattas i samförstånd mellan parterna. Dess överläggningar skall vara giltiga endast om hälften av ledamöterna i Europeiska unionens råd, en ledamot av kommissionen och två tredjedelar av de ledamöter som representerar AVS-staternas regeringar är närvarande. Varje ledamot av Ministerrådet som inte har möjlighet att närvara får låta sig företrädas. Ställföreträdaren skall utöva den ledamotens alla rättigheter.

Ministerrådet kan fatta för parterna bindande beslut samt utfärda resolutioner och rekommendationer och avge yttranden. Det skall granska och ta under övervägande resolutioner och rekommendationer som antagits av Gemensamma parlamentsförsamlingen.

Ministerrådet skall föra en löpande dialog med företrädare för näringslivets och arbetsmarknadens parter och med andra aktörer i det civila samhället i AVS-staterna och EU. Samråd kan i detta syfte hållas parallellt med Ministerrådets sammanträden.

4. Ministerrådet får delegera befogenheter till Ambassadörskommittén.

5. Ministerrådet skall anta sin arbetsordning inom sex månader från avtalets ikraftträdande.

Artikel 16

Ambassadörskommittén

1. Ambassadörskommittén skall bestå av varje medlemsstats ständiga representant vid Europeiska unionen och en företrädare för kommissionen, å ena sidan, och av chefen för varje AVS-stats delegation vid Europeiska unionen, å andra sidan.

Ordförandeskapet i Ambassadörskommittén skall innehas växelvis av en ständig representant för en medlemsstat och en delegationschef för en AVS-stat, vilka skall utses av gemenskapen respektive av AVS-staterna.

2. Kommittén skall biträda Ministerrådet i fullgörandet av dess uppgifter och utföra varje uppdrag som rådet ger den. Kommittén skall övervaka genomförandet av detta avtal och framstegen när det gäller förverkligandet av dess mål.

Ambassadörskommittén skall sammanträda regelbundet, särskilt för att förbereda rådets sammanträden, och eljest när det är nödvändigt.

3. Kommittén skall anta sin arbetsordning inom sex månader från avtalets ikraftträdande.

Artikel 17

Gemensamma parlamentsförsamlingen

1. Gemensamma parlamentsförsamlingen skall bestå av lika många företrädare för vardera Europeiska unionen och AVS-staterna. Den skall bestå av ledamöter av Europaparlamentet, å ena sidan, och av ledamöter av parlamenten i var och en av AVS-staterna eller, om detta inte är möjligt, av företrädare som utsetts av respektive parlament i AVS-staterna, å andra sidan. Om inget parlament finns, skall Gemensamma parlamentsförsamlingen först godkänna att en företrädare för den berörda AVS-staten deltar i dess möten.

2. Gemensamma parlamentsförsamlingen skall vara ett rådgivande organ med uppgift att

- främja den demokratiska processen genom dialog och samråd,

- underlätta ökad förståelse mellan Europeiska unionens medlemsstaters och AVS-staternas befolkningar och öka allmänhetens kunskap om utvecklingsfrågor,

- diskutera utvecklingsfrågor och frågor som rör partnerskapet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen, samt

- anta resolutioner och utfärda rekommendationer till Ministerrådet för förverkligande av avtalets mål.

3. Gemensamma parlamentsförsamlingen skall ha två plenarmöten om året, växelvis i Europeiska unionen och i en AVS-stat. För att stärka den regionala integrationen och främja samarbetet mellan de nationella parlamenten kan möten mellan parlamentsledamöter från Europeiska unionen och från AVS-staterna anordnas på regional eller subregional nivå.

Gemensamma parlamentsförsamlingen skall regelbundet ha kontakt med företrädare för näringslivets och arbetsmarknadens organisationer och med andra aktörer i det civila samhället i AVS-staterna och i Europeiska unionen för att få del av deras synpunkter på förverkligandet av avtalets mål.

4. Gemensamma parlamentsförsamlingen skall anta sin arbetsordning inom sex månader från avtalets ikraftträdande.

DEL 3

SAMARBETSSTRATEGIER

Artikel 18

Samarbetsstrategierna skall grundas på utvecklingsstrategier och på ekonomiskt samarbete och handelssamarbete, vilka är förbundna med varandra och kompletterar varandra. Parterna skall se till att deras ansträngningar på de två sistnämnda områdena förstärker varandra.

AVDELNING I

UTVECKLINGSSTRATEGIER

KAPITEL 1

Den allmänna ramen

Artikel 19

Principer och mål

1. Det centrala målet för samarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen skall vara minskning och på sikt utrotande av fattigdom, uppnående av hållbar utveckling samt en gradvis integrering av AVS-staterna i världsekonomin. Ramarna och riktlinjerna för samarbetet skall anpassas till de särskilda förhållandena i varje enskild AVS-stat och utformas så att de främjar lokalt egenansvar av ekonomiska och sociala reformer och en integrering i utvecklingsprocessen av aktörer från den privata sektorn och det civila samhället.

2. Parterna skall i sitt samarbete hänvisa till slutsatserna från Förenta nationernas konferenser och till de mål, riktmärken och handlingsprogram som överenskommits på internationell nivå samt uppföljningen av dessa som grundval för utvecklingsprinciperna. De skall vidare hänvisa till internationellt fastställda mål för utvecklingssamarbetet och särskilt vinnlägga sig om att införa kvalitativa och kvantitativa framstegsindikatorer.

3. Myndigheterna och icke-statliga aktörer i de enskilda AVS-staterna skall överlägga med varandra om landets utvecklingsstrategier och om lokalsamhällets stöd för dessa.

Artikel 20

Tillvägagångsätt

1. Målen för utvecklingssamarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen skall förverkligas genom integrerade strategier omfattande lokalt förankrade åtgärder på det ekonomiska, det sociala och det kulturella området, miljöområdet och det institutionella området. Genom detta samarbete skall det skapas en sammanhängande ram för stöd till AVS-staternas egna utvecklingsstrategier och säkerställas att åtgärderna kompletterar varandra och samspelar med varandra. Strategierna för samarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen skall inom ramen för AVS-staternas utvecklingspolitik och reformer syfta till

a) förverkligande av snabb, hållbar, sysselsättningsskapande tillväxt, utveckling av den privata sektorn och skapande av arbetstillfällen, förbättring av tillträdet till produktiv näringsverksamhet och till produktionsmedel samt främjande av regionalt samarbete och regional integration,

b) understödjande av mänsklig och social utveckling och medverkan till att tillväxtens resultat ges en bred spridning i samhället och fördelas rättvist samt främjande av jämställdhet mellan könen,

c) främjande av kulturella värden i samhället och av samspelet med ekonomiska, politiska och sociala kretsar,

d) understödjande av institutionella reformer och institutionell utveckling och stärkande av de institutioner som är nödvändiga för befästandet av demokrati, för en god förvaltning av offentliga angelägenheter och för en fungerande marknadsekonomi där konkurrensen har fritt spelrum; främjande av kapacitetsuppbyggnad när det gäller utveckling och partnerskap, samt

e) främjande av en miljömässigt hållbar utveckling, återställande av miljön och god praxis på miljöområdet samt främjande av bevarandet av naturresurser.

2. Följande tematiska eller ämnesövergripande frågor skall systematiskt beaktas och integreras inom samtliga samarbetsområden: jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt institutionell uppbyggnad och kapacitetsuppbyggnad. Dessa områden skall också kunna komma i fråga för stöd från gemenskapen.

3. En detaljerad beskrivning av målen och strategierna för utvecklingssamarbetet, särskilt sektorspolitiken och de sektorsspecifika strategierna, skall intas i ett samlat dokument i vilket riktlinjerna för verksamheten inom specifika samarbetsområden eller samarbetssektorer anges. Dessa texter kan omarbetas, ses över eller ändras av Ministerrådet på grundval av en rekommendation från AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete.

KAPITEL 2

Stödområden

AVSNITT 1

Ekonomisk utveckling

Artikel 21

Investeringar och utveckling av den privata sektorn

1. Samarbetet skall syfta till att understödja ekonomiska och institutionella reformer och strategier på nationell eller regional nivå som är nödvändiga för skapandet av ett gynnsamt klimat för privata investeringar och utvecklingen av en dynamisk, livskraftig och konkurrenskraftig privat sektor. Stöd skall också kunna utgå till

a) främjande av dialog och samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn,

b) utveckling av entreprenörsförmåga och företagskultur,

c) privatisering och företagsreform,

d) utveckling och modernisering av medlings- och skiljeförfaranden.

2. Kvalitetsförbättringar, ökad tillgång på och ökad tillgänglighet i fråga om finansiella och icke-finansiella tjänster till privata företag inom såväl den formella som den informella sektorn av ekonomin skall också stödjas genom samarbetet; det skall ske genom

a) mobilisering av privat sparande, både inhemskt och utländskt, till finansieringen av privata företag genom understödjande av strategier för utveckling av en modern finanssektor, inbegripet kapitalmarknad, finansiella institut och hållbar mikrofinansiering,

b) utveckling och förstärkning av institutioner, förmedlare, sammanslutningar, handelskammare samt lokala aktörer inom den privata sektorn som på olika sätt bistår företag eller tillhandahåller icke-finansiella tjänster till företag, t.ex. yrkesmässiga tjänster, tekniska tjänster, företagsledningstjänster, utbildningstjänster och säljunderstödjande tjänster, samt

c) understödjande av institutioner, program, verksamheter och initiativ som kan underlätta utveckling och överföring av teknik, sakkunskap och bästa metoder när det gäller olika aspekter av företagsledning.

3. Samarbetet skall inriktas på att främja näringslivets utveckling genom tillhandahållande av finansieringsgarantier och tekniskt stöd som kan främja och underlätta bildande, etablering, utvidgning, diversifiering, sanering, omstrukturering, modernisering och privatisering av dynamiska, livskraftiga och konkurrenskraftiga företag inom alla sektorer av näringslivet, liksom av finansiella intermediärer, t.ex. institut för utvecklingsfinansiering och riskkapitalförsörjning, och leasingföretag; det skall ske genom

a) införande eller förstärkning av finansieringsinstrument i form av investeringskapital,

b) förbättring av tillgången till viktiga stödfunktioner såsom företagsinformation samt rådgivningstjänster, konsulttjänster och tekniska tjänster,

c) ökning av exporten, särskilt genom kapacitetsuppbyggnad inom handelsrelaterade områden,

d) främjande av kontakter, nätverk och samarbete mellan företag i fråga om t.ex. teknik- och kunskapsöverföring (på nationell nivå, regional nivå och mellan AVS-staterna och Europeiska unionen) samt av sådana partnerskap med privata utländska investerare som är förenliga med målen och riktlinjerna för utvecklingssamarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen.

4. Parterna skall genom sitt samarbete understödja utvecklingen av mikroföretag genom förbättring av tillträdet till finansiella och icke-finansiella tjänster, genom ändamålsenlig politik och lagstiftning för utveckling av sådana företag samt genom tillhandahållande av utbildning och information om bästa metoder när det gäller mikrofinansiering.

5. Stöd till investeringar och till utveckling av den privata sektorn skall omfatta åtgärder och initiativ på såväl makro-, meso- som mikronivå.

Artikel 22

Makroekonomiska reformer och strukturreformer; makroekonomisk politik och strukturpolitik

1. AVS-staterna skall genom samarbetet stödjas i sina ansträngningar att

a) uppnå makroekonomisk tillväxt och stabilisering med hjälp av en stram finans- och penningpolitik som leder till minskad inflation och förbättrad extern balans och budgetbalans, genom stärkt budgetdisciplin, ökad öppenhet och insyn i budgeten samt förbättringar av finanspolitiken i kvalitets- och rättvisehänseende och vad gäller politikens utformning, samt

b) genomföra strukturpolitiska program som syftar till förstärkning av de olika aktörernas roll, särskilt den privata sektorns, och till skapande av ett klimat som befrämjar ökad företagsamhet, ökade investeringar och ökad sysselsättning, eller som syftar till

i) liberalisering av handels- och valutaordningar och införande av valutakonvertibilitet för löpande transaktioner, under hänsynstagande till de särskilda omständigheterna i de enskilda länderna,

ii) stärkande av reformer på arbets- och varumarknaderna,

iii) uppmuntran av reformer av finanssystemen som kan underlätta utvecklingen av stabila system inom och utom bankväsendet, av kapitalmarknader och av finansiella tjänster, inklusive mikrofinansiering,

iv) förbättring av kvaliteten på privata och offentliga tjänster, samt

v) främjande av regionalt samarbete och en gradvis integrering av makroekonomisk politik och penningpolitik i detta.

2. Makroekonomisk politik och makroekonomiska strukturanpassningsprogram skall utformas med beaktande av de berörda ländernas sociala och politiska bakgrund och institutionella kapacitet och skall ha en positiv inverkan på fattigdomslindring och tillgången till sociala tjänster; de skall bygga på följande principer:

a) AVS-staterna skall ha det primära ansvaret för problemanalys och för utformning och genomförande av reformerna.

b) Stödprogrammen skall anpassas till situationen i de enskilda AVS-staterna och beakta de sociala, kulturella och miljömässiga förhållandena i dessa stater.

c) AVS-staternas rätt att själva bestämma inriktningen av sina utvecklingsstrategier och utvecklingsprioriteringar och i vilken ordning dessa skall genomföras, skall erkännas och respekteras.

d) Reformtakten skall vara realistisk och förenlig med varje AVS-stats förmåga och resurser.

e) Kontakterna med och informationen till befolkningen beträffande ekonomiska och sociala reformer och strategier skall förstärkas.

Artikel 23

Utveckling av näringslivet

Samarbetet skall omfatta stöd till hållbara politiska och institutionella reformer samt till investeringar som är nödvändiga för att aktörerna skall kunna få tillträde till näringsverksamheter och produktionsmedel på rättvisa villkor, särskilt följande:

a) Utveckling av utbildningssystem som kan bidra till att öka produktiviteten inom såväl den formella som den informella sektorn av ekonomin.

b) Kapital, kredit och jord, särskilt vad gäller egendomsrätt och nyttjanderätt.

c) Utarbetande av strategier för landsbygdsutveckling som kan utgöra en ram för decentraliserad planering, resursfördelning och resursförvaltning med aktivt deltagande av de direkt berörda.

d) Strategier för jordbruksproduktion, nationella och regionala strategier för en tryggad livsmedelsförsörjning, hållbar utveckling av vattenresurser och fiske samt marina resurser inom AVS-staternas exklusiva ekonomiska zoner. I de fiskeriavtal som kan komma att förhandlas fram mellan gemenskapen och AVS-staterna skall behovet av överensstämmelse med utvecklingsstrategierna på detta område vederbörligen beaktas.

e) Ekonomisk och teknisk infrastruktur samt tjänster inom dessa områden, inbegripet transport, telekommunikationssystem, kommunikationstjänster och utveckling av informationssamhället.

f) Utveckling av en konkurrenskraftig industrisektor, gruvsektor och energisektor, varvid den privata sektorns engagemang och utveckling inom dessa sektorer skall uppmuntras.

g) Utveckling av handel, inbegripet främjande av rättvis handel.

h) Utveckling av affärs-, finans- och bankverksamhet; utveckling av andra tjänstesektorer.

i) Utveckling av turism.

j) Utveckling av infrastruktur och tjänster inom vetenskap, teknik och forskning, inbegripet förbättring, överföring och tillvaratagande av ny teknik.

k) Förstärkning av kapaciteten inom produktionssektorer, särskilt inom offentlig och privat sektor.

Artikel 24

Turism

Med tanke på turistnäringens växande betydelse för tjänstesektorns tillväxt i AVS-staterna och för tillväxten i AVS-staternas internationella handel, näringens förmåga att stimulera andra sektorer av näringslivet och den roll den kan spela när det gäller att utrota fattigdomen skall en hållbar utveckling av turistnäringen i AVS-staterna och subregionerna eftersträvas inom ramen för samarbetet.

AVS-staternas ansträngningar att skapa eller förbättra de rättsliga och institutionella förutsättningarna för utarbetande och genomförande av strategier och program för hållbar turism och att mobilisera resurser för detta skall stödjas genom samarbetsprogrammen och samarbetsprojekten; programmen och projekten skall också vara inriktade på förbättring av sektorns konkurrenskraft, särskilt de små och medelstora företagens konkurrenskraft, på understödjande och främjande av investeringar, på produktutveckling, även utveckling av de kulturer som AVS-staternas ursprungsbefolkningar är bärare av, och på förstärkning av samspelet mellan turism och andra sektorer av näringslivet.

AVSNITT 2

Social och mänsklig utveckling

Artikel 25

Utveckling av den sociala sektorn

1. Samarbetet skall inriktas på att understödja AVS-staternas ansträngningar att utforma generella eller sektorsinriktade strategier och reformer som syftar till att förbättra grundläggande social infrastruktur och grundläggande sociala tjänster med avseende på täckning, kvalitet och tillgänglighet och som beaktar de särskilda behoven hos de mest sårbara och minst gynnade grupperna i samhället, så att den bristande jämlikheten när det gäller tillgång till dessa tjänster kan minskas. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att säkerställa att de offentliga utgifterna inom de sociala sektorerna ligger på en tillräcklig nivå. Samarbetet skall härvidlag syfta till att

a) förbättra utbildningen och bygga upp teknisk förmåga och kompetens,

b) förbättra hälso- och sjukvårdssystem och näringstillförsel, utrota svält och undernäring och se till att livsmedelsförsörjningen är tillräcklig och att livsmedlen är säkra,

c) integrera befolkningsfrågor i utvecklingsstrategierna i syfte att förbättra reproduktiv hälsa, primärhälsovård och familjeplanering samt för att förhindra könsstympning av kvinnor,

d) främja bekämpningen av hiv/aids,

e) öka tryggheten när det gäller försörjningen med hushållsvatten samt förbättra möjligheterna att få tillgång till dricksvatten och tillfredsställande avloppshantering,

f) förbättra tillgången på bra bostäder för alla till överkomliga priser, genom stöd till program för produktion till låga kostnader av bostäder avsedda för låginkomsttagare samt stöd till förbättrad stadsplanering,

g) uppmuntra till social dialog på grundval av aktivt deltagande samt främja respekten för grundläggande sociala rättigheter.

2. Samarbetet skall också syfta till att understödja kapacitetsuppbyggnad på det sociala området, detta kan till exempel gälla utbildningsprogram om hur socialpolitiken kan utformas eller om moderna metoder för förvaltning av sociala projekt och program; det kan också gälla program som befrämjar tekniskt nyskapande och teknisk forskning, uppbyggnad av lokal sakkunskap och främjande av partnerskap samt rundabordssamtal på nationell eller regional nivå, m.m.

3. Utveckling och genomförande av program och system för socialt skydd och social trygghet skall också främjas och understödjas genom samarbetet så att den sociala sammanhållningen kan ökas och "hjälp till självhjälp" och samhällssolidaritet kan stimuleras. Stödet skall bland annat inriktas på utveckling av initiativ som bygger på ekonomisk solidaritet, särskilt genom inrättandet av fonder för social utveckling som är anpassade till lokala behov och lokala aktörer.

Artikel 26

Ungdomsfrågor

Samarbetet skall också inriktas på att understödja upprättandet av en sammanhängande, heltäckande politik för tillvaratagande av den potential som de unga representerar, så att de kan bli bättre integrerade i samhället och till fullo förverkliga sina möjligheter. I detta sammanhang skall samarbetet inriktas på att understödja strategier, åtgärder och insatser som har till syfte att

a) skydda barns och ungdomars rättigheter, särskilt flickors rättigheter,

b) understödja ungdomars färdigheter, energi, innovationsförmåga och potential för att därigenom öka deras möjligheter på det ekonomiska, det sociala och det kulturella området och förbättra deras förutsättningar att få sysselsättning inom produktionssektorn,

c) hjälpa samhällsbaserade institutioner att ge barn möjligheter att utveckla sin fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska potential, samt

d) genom rehabiliteringsprogram återintegrera barn i områden som genomlevt en konflikt.

Artikel 27

Kulturell utveckling

Samarbetet skall på kulturområdet syfta till följande:

a) Den kulturella dimensionen skall integreras på alla nivåer av utvecklingssamarbetet.

b) Kulturella värden och identiteter skall erkännas, bevaras och främjas för att dialog mellan olika kulturer skall bli möjlig.

c) Värdet av kulturarvet skall erkännas, bevaras och främjas och utvecklingsförmågan inom denna sektor understödjas.

d) Kulturnäringarna skall utvecklas och marknadstillträdet för produkter och tjänster inom kultursektorn skall förbättras.

AVSNITT 3

Regionalt samarbete och regional integration

Artikel 28

Generell strategi

Genom samarbetet skall ett effektivt stöd ges till förverkligandet av de mål och prioriteringar som AVS-staterna fastställt inom ramen för samarbetet och integrationen på regional och subregional nivå, inbegripet samarbete mellan regioner och inom AVS-staterna. Det regionala samarbetet kan också omfatta de utomeuropeiska länderna och territorierna och de yttersta randområdena. Stödet skall syfta till att

a) främja en gradvis integrering av AVS-staterna i världsekonomin,

b) påskynda det ekonomiska samarbetet och den ekonomiska utvecklingen, såväl inom AVS-staternas regioner som mellan dessa,

c) främja den fria rörligheten mellan AVS-staterna för personer, varor, tjänster, kapital, arbetskraft och teknik,

d) påskynda diversifieringen av AVS-staternas ekonomier, liksom samordningen och harmoniseringen av den regionala och subregionala samarbetspolitiken, samt

e) främja och utveckla handeln mellan och inom AVS-staterna och med tredje land.

Artikel 29

Regional ekonomisk integration

När det gäller regional ekonomisk integration skall parterna genom sitt samarbete understödja följande:

a) Utveckling och förstärkning av förmågan

i) hos de institutioner och organisationer för regional integration som inrättats av AVS-staterna för att främja regionalt samarbete och regional integration, och

ii) hos nationella regeringar och parlament när det gäller frågor om regional integration.

b) Uppmuntran av de minst utvecklade AVS-staterna att delta i upprättandet av regionala marknader och att utnyttja de fördelar som dessa marknader erbjuder.

c) Genomförande av sektorsinriktade reformprogram på regional nivå.

d) Liberalisering av handel och betalningar.

e) Främjande av gränsöverskridande investeringar, såväl utländska som inhemska, och av andra initiativ till regional eller subregional ekonomisk integration.

f) Hänsynstagande till hur nettoövergångskostnaderna för den regionala integrationen påverkar budgetinkomster och betalningsbalans.

Artikel 30

Regionalt samarbete

1. När det gäller regionalt samarbete skall parterna genom sitt samarbete understödja en rad verksamhets- och ämnesområden inom vilka gemensamma problem aktualiseras och inom vilka det är möjligt att utnyttja skalfördelar, särskilt

a) infrastruktur, särskilt för transport och kommunikation, samt därmed sammanhängande säkerhetsproblem och tjänster, inbegripet utveckling av regionala möjligheter inom informations- och kommunikationsteknik,

b) miljö, förvaltning av vattentillgångar samt energi,

c) hälsa och utbildning,

d) forskning och teknisk utveckling,

e) regionala initiativ för beredskap inför katastrofer och lindrande av deras följder, samt

f) andra områden, däribland rustningskontroll samt bekämpning av narkotika, organiserad brottslighet, penningtvätt, bestickning och korruption.

2. Samarbetet skall också inriktas på understödjande av projekt och initiativ inom ramen för samarbete mellan eller inom AVS-staterna.

3. Samarbetet skall bidra till främjande och utveckling av en politisk dialog på regional nivå inom områden såsom konfliktförebyggande och konfliktlösning, mänskliga rättigheter och demokratisering, besöksutbyte, nätverksaktiviteter samt främjande av rörlighet mellan de olika aktörerna i utvecklingen, särskilt inom det civila samhället.

AVSNITT 4

Tematiska frÅgor och ämnesövergripande frågor

Artikel 31

Jämställdhetsfrågor

Samarbetet skall inriktas på att understödja strategier och program genom vilka möjligheterna för män och kvinnor att delta på lika villkor inom alla områden av det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella livet kan förbättras, säkerställas och breddas. Det skall syfta till att förbättra kvinnors tillgång till de resurser som krävs för att de till fullo skall kunna utöva sina grundläggande rättigheter. Särskilt skall det genom samarbetet skapas en lämplig ram för

a) integrering av och hänsynstagande till jämställdhetsaspekter på alla nivåer av utvecklingssamarbetet, även i makroekonomisk politik och i makroekonomiska strategier och program, samt

b) främjande av konkreta åtgärder till förmån för kvinnor, vilket t.ex. kan gälla

i) deltagande i det politiska livet på nationell och lokal nivå,

ii) stöd till kvinnoorganisationer,

iii) tillträde till grundläggande sociala tjänster, särskilt utbildning, hälsovård och familjeplanering,

iv) tillträde till produktionsmedel, särskilt jord, kredit och arbetsmarknad, samt

v) särskilt hänsynstagande till kvinnor i samband med katastrofbistånd och rehabiliteringsåtgärder.

Artikel 32

Miljö och naturresurser

1. Samarbetet skall när det gäller miljöskydd samt hållbart utnyttjande och hållbar förvaltning av naturresurser syfta till följande:

a) Integrering av principen om miljömässig hållbarhet i alla aspekter av utvecklingssamarbetet och understödjande av program och projekt som genomförs av de olika aktörerna.

b) Uppbyggnad eller förstärkning i vetenskapligt, tekniskt, personellt och institutionellt avseende av kapaciteten när det gäller miljöförvaltning hos alla aktörer på miljöområdet.

c) Understödjande av särskilda åtgärder eller projekt för att angripa frågor som är av avgörande betydelse när det gäller hållbar förvaltning eller som har anknytning till nuvarande eller framtida regionala eller internationella åtaganden beträffande mineraltillgångar och andra naturresurser, t.ex.

i) tropiska skogar, vattenresurser, kust-, havs- och fiskeresurser, djur- och växtliv, jordmån och biologisk mångfald,

ii) skydd av känsliga ekosystem (t.ex. korallrev),

iii) förnybara energikällor, särskilt solenergi, samt energieffektivitet,

iv) hållbar utveckling på landsbygden och i städer,

v) ökenspridning, torka och avskogning,

vi) utveckling av nyskapande lösningar på miljöproblemen i städer, samt

vii) främjande av hållbar turism,

d) Hänsynstagande till frågor om transport och bortskaffande av farligt avfall.

2. Inom ramen för samarbetet skall hänsyn tas till

a) de små AVS-östaternas sårbarhet, särskilt inför hotet från klimatförändringen,

b) de tilltagande problemen med torka och ökenspridning, särskilt i de minst utvecklade staterna och inlandsstaterna, samt

c) institutionell utveckling och kapacitetsuppbyggnad.

Artikel 33

Institutionell utveckling och kapacitetsuppbyggnad

1. De institutionella aspekterna skall systematiskt uppmärksammas inom ramen för samarbetet, som skall inriktas på att understödja AVS-staternas ansträngningar att utveckla och stärka strukturer, institutioner och förfaranden vilka bidrar till

a) främjande och understödjande av demokrati, mänsklig värdighet, social rättvisa och pluralism, med fullständig respekt för mångfalden inom och mellan samhällena,

b) främjande och understödjande av allmän och total respekt för samt skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

c) utveckling och förstärkning av rättsstaten och förbättring av tillgången till rättsmedel, samtidigt som yrkeskunnandet inom rättsväsendet och dess oberoende garanteras, samt

d) säkerställande av en öppen och ansvarsfull verksamhetsförvaltning och administration inom alla offentliga organ.

2. Parterna skall samarbeta i kampen mot bestickning och korruption på alla nivåer i samhället.

3. Samarbetet skall inriktas på att stödja AVS-staternas ansträngningar att utveckla sina offentliga institutioner så att dessa kan fungera som pådrivande krafter i tillväxten och utvecklingen och likaså deras ansträngningar att väsentligt öka effektiviteten när det gäller offentliga tjänster som påverkar medborgarnas vardag. Reformer, rationalisering och modernisering av den offentliga sektorn skall därför stödjas inom ramen för samarbetet. Stödet skall särskilt inriktas på

a) reform och modernisering av offentlig förvaltning,

b) reform av rättsväsendet samt modernisering av domstolsväsendet,

c) förbättring och förstärkning av förvaltningen av offentliga finanser,

d) påskyndande av reformer inom bank- och finanssektorn,

e) förbättring av förvaltningen av offentlig egendom och reform av förfarandena för offentlig upphandling, samt

f) politisk, administrativ, ekonomisk och finansiell decentralisering.

4. Samarbetet skall också inriktas på att understödja återupprättande eller utbyggnad av kapaciteten inom särskilt viktiga delar av den offentliga sektorn liksom på att understödja de institutioner som krävs för en fungerande marknadsekonomi; stödet skall särskilt avse

a) utveckling av den lagstiftnings- och tillsynskapacitet som krävs för en fungerande marknadsekonomi, inbegripet konkurrenspolitik och konsumentpolitik,

b) förbättring av förmågan att analysera, planera, utforma och genomföra politik på olika områden, särskilt det ekonomiska området, det sociala området, miljöområdet och forskningsområdet samt politik rörande vetenskap och teknik och innovationsverksamhet,

c) modernisering, förstärkning och reformering av finansiella och monetära institut samt förbättring av förfaranden,

d) uppbyggnad av den kapacitet på lokal och kommunal nivå som krävs för att det skall bli möjligt att genomföra decentraliseringspolitik och få till stånd ett ökat deltagandet från befolkningens sida i utvecklingsprocessen, samt

e) utveckling av kapaciteten inom andra viktiga områden, exempelvis

i) internationella förhandlingar, samt

ii) förvaltning och samordning av bistånd från tredje land.

5. Samarbetet skall inriktas på att inom alla områden och sektorer som omfattas av utvecklingssamarbetet främja tillkomsten av icke-statliga aktörer, utveckling av deras förmåga samt stärkande av strukturer för information, dialog och samråd mellan dessa aktörer och de offentliga myndigheterna, även myndigheter på regional nivå.

AVDELNING II

EKONOMISKT SAMARBETE OCH HANDELSSAMARBETE

KAPITEL 1

Mål och principer

Artikel 34

Mål

1. Det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet skall syfta till att med beaktande av AVS-staternas politiska ställningstaganden och utvecklingsprioriteringar befordra en smidig och gradvis integrering av AVS-staterna i världsekonomin och därigenom främja en hållbar utveckling av dessa stater och bidra till utrotande av den fattigdom som råder där.

2. Det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet syftar ytterst till att AVS-staterna skall kunna delta i full utsträckning i internationell handel. Behovet av att AVS-staterna aktivt deltar i multilaterala handelsförhandlingar skall i detta sammanhang särskilt uppmärksammas. Med hänsyn till AVS-staternas nuvarande utvecklingsnivå skall det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet inriktas på att AVS-staterna skall kunna möta de utmaningar som globaliseringen representerar och stegvis anpassa sig till de nya förutsättningarna för internationell handel, och på så sätt underlätta deras integrering i den liberaliserade globala ekonomin.

3. Det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet skall därför syfta till förstärkning av AVS-staternas produktions-, leverans- och handelsförmåga och deras möjligheter att dra till sig investeringar. Det skall också syfta till upprättandet av en ny handelsdynamik mellan parterna, en förstärkt handels- och investeringspolitik i AVS-staterna och förbättrade förutsättningar för länderna att hantera handelsrelaterade frågor.

4. Det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet skall genomföras i full överensstämmelse med WTO:s bestämmelser, däribland bestämmelserna om särskild och differentierad behandling, och med beaktande av parternas ömsesidiga intressen och respektive utvecklingsnivå.

Artikel 35

Principer

1. Grundvalen för det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet skall vara ett faktiskt, förstärkt och strategiskt partnerskap. Samarbetet skall vidare grundas på en helhetssyn som bygger på styrkefaktorerna i och resultaten av de tidigare AVS-EG-konventionerna, och alla till buds stående medel skall användas för att genom åtgärder mot begränsningar på utbuds- eller efterfrågesidan bidra till förverkligandet av de mål som anges ovan. Åtgärder för utveckling av handeln skall särskilt uppmärksammas som medel för att öka AVS-staternas konkurrenskraft. Utveckling av handeln skall därför tillmätas tillbörlig vikt i AVS-staternas utvecklingsstrategier, vilka skall stödjas av gemenskapen.

2. Det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet skall bygga på AVS-staternas initiativ till regional integration, eftersom regional integration är ett av de viktigaste instrumenten när det gäller att uppnå en integrering av AVS-staterna i världsekonomin.

3. AVS-staternas och deras regioners olika behov och utvecklingsnivåer skall beaktas i det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet. Parterna bekräftar i detta sammanhang på nytt den vikt de fäster vid att alla AVS-staterna garanteras särskild och differentierad behandling, att den särskilda behandlingen av de minst utvecklade AVS-staterna bibehålls och att de små staternas, inlandsstaternas och östaternas sårbarhet vederbörligen beaktas.

KAPITEL 2

Ny handelsordning

Artikel 36

Villkor

1. Med hänsyn till de mål och principer som anges ovan är parterna överens om att sinsemellan upprätta en ny, med WTO-reglerna förenlig, handelsordning, varigenom hindren för handeln mellan dem gradvis undanröjs och samarbetet inom alla för handeln relevanta områden byggs ut.

2. Parterna är överens om att den nya handelsordningen skall införas gradvis och erkänner därför behovet av en förberedande period.

3. För att övergången till den nya handelsordningen skall underlättas skall, på de villkor som anges i bilaga V till detta avtal, de icke ömsesidiga handelsförmåner som tillämpats inom ramen för den fjärde AVS-EG-konventionen bibehållas under den förberedande perioden för samtliga AVS-stater.

4. Parterna bekräftar i detta sammanhang på nytt betydelsen av de råvaruprotokoll som fogas som tillägg till bilaga V till detta avtal. De är överens om att protokollen måste ses över mot bakgrund av den nya handelsordningen, särskilt med avseende på deras förenlighet med WTO-reglerna, för att de fördelar som härrör från protokollen skall kunna upprätthållas; den särskilda rättsliga ställningen för protokollet om socker skall därvid beaktas.

Artikel 37

Tillvägagångssätt

1. Förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap skall föras under den förberedande perioden, som skall löpa ut senast den 31 december 2007. Såvida parterna inte enats om en annan, tidigare tidpunkt, skall formella förhandlingar om den nya handelsordningen inledas i september 2002 och den nya handelsordningen träda i kraft senast den 1 januari 2008.

2. Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förhandlingarna skall kunna slutföras med framgång innan den förberedande perioden löper ut. Tiden fram till inledandet av de formella förhandlingarna rörande den nya handelsordningen skall därför utnyttjas aktivt för inledande förberedelser inför förhandlingarna.

3. Den förberedande perioden skall också utnyttjas för att bygga upp kapaciteten inom den offentliga och privata sektorn i AVS-staterna, inbegripet åtgärder i konkurrenskraftsförbättrande syfte, och för att förstärka regionala organ och understödja initiativ till regional handelsintegration, vilket vid behov även kan innefatta stöd till budgetanpassning och skattereform, samt för att modernisera och utveckla infrastruktur samt främja investeringar.

4. Parterna kommer regelbundet att granska framstegen i förberedelsearbetet och förhandlingarna och kommer, för att säkerställa att det inte kommer att krävas ytterligare tid för förberedelser eller förhandlingar, att under 2006 företa en formell, heltäckande översyn av de ordningar som planeras för de olika länderna.

5. Förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap kommer att inledas med de AVS-stater som anser sig redo att föra sådana förhandlingar, på den nivå som de bedömer som lämplig och i enlighet med de förfaranden som AVS-gruppen kommit överens om, med beaktande av AVS-staternas regionala integrationsprocess.

6. Gemenskapen kommer under 2004 att göra en bedömning av situationen beträffande de AVS-stater som inte tillhör gruppen minst utvecklade länder och som efter samråd med gemenskapen konstaterar att de inte är i stånd att ingå avtal om ekonomiskt partnerskap, och kommer att pröva alla alternativa möjligheter att ge dessa länder en ny ram för handeln som motsvarar deras situation och är förenlig med WTO-reglerna.

7. Förhandlingarna om avtalen om ekonomiskt partnerskap skall framför allt syfta till fastställandet av en tidsplan för ett gradvis undanröjande, i överensstämmelse med de relevanta WTO-reglerna, av hindren för handel mellan parterna. Vad beträffar gemenskapen skall liberaliseringen av handeln bygga på gemenskapens regelverk och syfta till förbättring av AVS-staternas nuvarande marknadstillträde, bland annat genom en översyn av ursprungsreglerna. AVS-staternas utvecklingsnivå, de socioekonomiska verkningarna i dessa länder av handelsåtgärder samt ländernas förmåga att anpassa sina ekonomier till liberaliseringsprocessen skall beaktas i förhandlingarna. Förhandlingarna skall därför, inom ramen för de WTO-regler som då kommer att gälla, vara så flexibla som möjligt när det gäller fastställandet av en tillräckligt lång övergångstid, slutgiltig produkttäckning, med beaktande av känsliga sektorer, samt graden av asymmetri vad gäller tidtabellen för tullavvecklingen.

8. Parterna skall samarbeta nära med varandra i WTO för att försvara de ordningar de kommer överens om, särskilt med avseende på hur stor flexibilitet som skall tillåtas.

9. Gemenskapen kommer senast under 2000 att inleda en process som utgår från gällande bestämmelser om handel i den fjärde AVS-EG-konventionen och kommer att leda till att i stort sett samtliga produkter från alla de minst utvecklade länderna medges tullfritt tillträde när de multilaterala handelsförhandlingarna avslutats, dock senast 2005. Processen kommer också att innefatta förenkling och översyn av de ursprungsbestämmelser, inbegripet bestämmelser om kumulation, som gäller för exporten från dessa länder.

Artikel 38

Gemensam ministerkommitté för handel

1. En gemensam ministerkommitté AVS-EG för handel skall inrättas.

2. Ministerkommittén för handel skall med särskild uppmärksamhet följa de multilaterala handelsförhandlingar som för närvarande pågår och undersöka hur initiativ till en mera vittgående liberalisering kan påverka handeln mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen och utvecklingen av AVS-staternas ekonomier. Kommittén skall vid behov utfärda rekommendationer för att säkerställa att de fördelar som härrör från handelsordningen mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen upprätthålls.

3. Ministerkommittén för handel skall sammanträda minst en gång per år. Dess arbetsordning skall fastställas av Ministerrådet. Kommittén skall bestå av företrädare för AVS-staterna och för gemenskapen.

KAPITEL 3

Samarbete i internationella forum

Artikel 39

Allmänna bestämmelser

1. Parterna understryker betydelsen av att de deltar aktivt i Världshandelsorganisationen och andra relevanta internationella organisationer, dels genom medlemskap i dessa organisationer, dels genom att de nära bevakar vilka frågor som behandlas i organisationerna och följer deras verksamhet.

2. De är överens om att nära samarbeta när det gäller att identifiera och främja sina gemensamma intressen i samband med internationellt ekonomiskt samarbete och handelssamarbete, särskilt inom ramen för WTO, inbegripet vad gäller deltagandet i fastställande och genomförande av dagordningen för framtida multilaterala handelsförhandlingar. Ett förbättring av tillträdet till gemenskapsmarknaden och andra marknader för varor och tjänster med ursprung i AVS-staterna skall i detta sammanhang ägnas särskild uppmärksamhet.

3. De är också överens om betydelsen av flexibilitet i WTO-reglerna, så att hänsyn kan tas till AVS-staternas utvecklingsnivå och till de svårigheter de ställs inför när de skall fullgöra sina skyldigheter. De är vidare överens om behovet av tekniskt bistånd för att AVS-staterna skall ha möjlighet att genomföra sina åtaganden.

4. Gemenskapen förklarar sig beredd att bistå AVS-staterna i deras ansträngningar att i överensstämmelse med detta avtal bli aktiva medlemmar av dessa organisationer, genom utveckling av förmågan att förhandla, aktivt delta, övervaka och genomföra de berörda avtalen.

Artikel 40

Råvaror

1. Parterna erkänner att det är nödvändigt att sörja för bättre fungerande internationella råvarumarknader och ökad öppenhet på marknaden.

2. De bekräftar att de är villiga att i ökad utsträckning samråda i internationella forum och organisationer där råvarufrågor behandlas.

3. Ett åsiktsutbyte skall i detta syfte, på begäran av någon av parterna, äga rum

- om genomförandet av internationella avtal eller om verksamheten i särskilda mellanstatliga arbetsgrupper, med syftet att förbättra och effektivisera dessa avtal eller grupper med hänsyn till marknadstendenserna, samt

- när det finns förslag om att ett internationellt avtal skall ingås eller förnyas eller att en särskild mellanstatlig arbetsgrupp skall inrättas.

Syftet med åsiktsutbytet skall vara att respektive parts intressen skall kunna beaktas. Åsiktsutbytet kan vid behov äga rum inom ramen för Ministerkommittén för handel.

KAPITEL 4

Handel med tjänster

Artikel 41

Allmänna bestämmelser

1. Parterna understryker den ökande betydelsen av tjänster i internationell handel och tjänsters viktiga bidrag till ekonomisk och social utveckling.

2. De bekräftar på nytt sina respektive åtaganden inom ramen för allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) och understryker behovet av särskild och differentierad behandling av leverantörer av tjänster i AVS-staterna.

3. Gemenskapen åtar sig att inom ramen för förhandlingarna om en fortlöpande liberalisering av handeln med tjänster i enlighet med artikel XIX i GATS i positiv anda överväga AVS-staternas prioriteringar när det gäller förbättringar i EG:s bindningslista och därigenom söka tillgodose deras specifika intressen.

4. Parterna är också eniga om målet att, inom ramen för avtalen om ekonomiskt partnerskap och när de fått viss erfarenhet av att tillämpa mest gynnad nationsbehandling enligt GATS, utvidga sitt partnerskap till att också omfatta liberalisering av tjänster i enlighet med bestämmelserna i GATS, särskilt bestämmelserna om utvecklingsländernas deltagande i avtal om liberalisering.

5. Gemenskapen skall stödja AVS-staternas ansträngningar att förbättra sin förmåga att tillhandahålla tjänster. Tjänster med anknytning till arbetsmarknad, affärsverksamhet, distribution, finans, turism, kultur och byggnadsverksamhet samt relaterade tekniska konsulttjänster skall ägnas särskild uppmärksamhet; strävan skall vara att konkurrenskraften hos dessa tjänster skall förbättras så att såväl volymen som värdet av AVS-staternas handel med varor och tjänster kan ökas.

Artikel 42

Sjötransport

1. Parterna erkänner betydelsen av kostnadseffektiva och ändamålsenliga sjötransporttjänster i en säker och ren marin miljö såsom det viktigaste transportmedlet för underlättande av internationell handel och därmed en av drivkrafterna för ekonomisk utveckling och utveckling av handel.

2. De förbinder sig att främja avreglering inom sjötransportsektorn och att i detta syfte på ett effektivt sätt och på icke-diskriminerande och kommersiell grundval tillämpa principen om obegränsat tillträde till marknaden för internationell sjötransport.

3. Parterna skall bland annat när det gäller tillträde till hamnar, utnyttjande av infrastruktur och andra sjöfartstjänster i hamnarna och därtill knutna avgifter samt i fråga om tullfaciliteter och tilldelning av hamnplatser och faciliteter för lastning och lossning inte behandla fartyg som drivs av medborgare eller företag hos den andra parten eller fartyg som är registrerade på den andra partens territorium mindre gynnsamt än sina egna fartyg.

4. Gemenskapen skall stödja AVS-staternas ansträngningar att utveckla och befrämja kostnadseffektiva och ändamålsenliga sjötransporttjänster i AVS-staterna, med sikte på att få till stånd ett ökat deltagande av AVS-företag inom internationella sjöfartstjänster.

Artikel 43

Informations- och kommunikationsteknik samt informationssamhället

1. Parterna erkänner den viktiga roll som informations- och kommunikationsteknik spelar och ett aktivt deltagande i informationssamhället är en nödvändig förutsättning för att AVS-staterna skall kunna integreras i världsekonomin.

2. De bekräftar därför på nytt sina respektive åtaganden inom ramen för befintliga multilaterala avtal, särskilt det protokoll om grundläggande telekommunikationstjänster som bifogats GATS, och uppmanar de AVS-stater som ännu inte gjort det att tillträda dessa avtal.

3. De är vidare eniga om att aktivt och till fullo delta i de internationella förhandlingar som kan komma att föras på detta område i framtiden.

4. Parterna kommer därför att vidta åtgärder som kan underlätta för AVS-staternas medborgare att få tillträde till informations- och kommunikationsteknik, bland annat följande:

- Utveckling av förnybara energiresurser till rimliga priser och främjande av deras användning.

- Utveckling och användning av billiga trådlösa nät med större täckningsområde.

5. Parterna är också överens om att bygga ut sitt samarbete i fråga om informations- och kommunikationsteknik och informationssamhället. Samarbetet skall framför allt inriktas på säkerställande av en högre grad av komplementaritet mellan och harmonisering av kommunikationssystemen, på nationell, regional och internationell nivå, och på anpassning av systemen till ny teknik.

KAPITEL 5

Handelsrelaterade områden

Artikel 44

Allmänna bestämmelser

1. Parterna erkänner den växande betydelsen av nya områden med anknytning till handel när det gäller underlättandet av en gradvis integrering av AVS-staterna i världsekonomin. De är därför överens om att förstärka sitt samarbete på dessa områden genom fullständigt och samordnat deltagande i relevanta internationella forum och avtal.

2. Gemenskapen skall stödja AVS-staterna i deras ansträngningar att i enlighet med detta avtal och de utvecklingsstrategier som parterna enats om stärka sin förmåga att behandla alla handelsrelaterade områden. Om det behövs skall detta också kunna innefatta förbättring och understödjande av den institutionella ramen.

Artikel 45

Konkurrenspolitik

1. Parterna är överens om att införande och genomförande av en effektiv och sund konkurrenspolitik och effektiva konkurrensregler är av avgörande betydelse när det gäller att åstadkomma och befästa ett investeringsbefrämjande klimat, en hållbar industrialiseringsprocess samt öppenhet vad gäller marknadstillträde.

2. För att säkerställa att konkurrenssnedvridande företeelser undanröjs och med vederbörlig hänsyn till de enskilda AVS-staternas olika utvecklingsnivå och olika ekonomiska behov förbinder sig parterna att genomföra nationella eller regionala regler och strategier, inbegripet kontroll och, under vissa förutsättningar, förbud mot avtal mellan företag, beslut av sammanslutningar av företag eller samordnade åtgärder mellan företag vilka har till syfte eller verkan att förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. Parterna är också överens om att förbjuda ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på gemenskapens marknad eller på AVS-staternas territorium.

3. Parterna är också överens om att öka sitt samarbete på detta område för att tillsammans med de behöriga nationella konkurrensmyndigheterna utforma och understödja en effektiv konkurrenspolitik genom vilken det stegvis kan säkerställas att konkurrensreglerna efterlevs av såväl privata som statliga företag. Samarbetet skall på detta område framför allt avse stöd till utarbetandet av en lämplig rättslig ram och av regler för dess tillämpning på myndighetsplanet, med särskild hänvisning till de minst utvecklade ländernas särskilda situation.

Artikel 46

Skydd av immateriella rättigheter

1. Utan att det påverkar deras ståndpunkter i multilaterala förhandlingssammanhang, erkänner parterna behovet av att säkerställa en tillräcklig och effektiv skyddsnivå vad gäller de immateriella rättigheter som omfattas av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs), inbegripet industriellt och kommersiellt rättsskydd och skydd för geografiska beteckningar, i linje med internationella normer och med sikte på att minska snedvridning av och hinder för bilateral handel.

2. De understryker vikten i detta sammanhang av att TRIPs-avtalet, som ingår som bilaga till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, och konventionen om biologisk mångfald tillträds.

3. De är också överens om nödvändigheten av att, beroende på vilken utvecklingsnivå de uppnått, tillträda alla relevanta internationella konventioner om immateriella rättigheter som avses i del I i TRIPs-avtalet.

4. Gemenskapen, dess medlemsstater och AVS-staterna kan överväga att ingå avtal om skydd av varumärken eller geografiska beteckningar för produkter av särskild betydelse för någon av parterna.

5. I detta avtal avses med immateriella rättigheter i synnerhet upphovsrätt, även upphovsrätten till datorprogram, och närstående rättigheter, inbegripet konstnärliga mönster, samt industriellt rättsskydd, vilket omfattar bruksmodeller, patent, inbegripet rätten till biotekniska uppfinningar och växtsorter och andra effektiva system av eget slag (sui generis), mönster, geografiska beteckningar, inbegripet ursprungsbeteckningar, varumärken för varor eller tjänster, kretsmönster för halvledarprodukter (topografier), rättsligt skydd för databaser och skydd mot illojal konkurrens enligt artikel 10a i Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten samt skydd av konfidentiell information om know-how.

6. Parterna är vidare överens om att stärka sitt samarbete på detta område. Samarbetet skall, på begäran och på de villkor som parterna kommit överens om, bland annat omfatta följande områden: utarbetande av lagar och andra författningar om skydd av immateriella rättigheter och kontroll av reglernas efterlevnad, förhindrande av att rättighetshavare missbrukar eller att konkurrenter kränker sådana rättigheter, inrättande och förstärkning av nationella och regionala byråer och andra organ, vilket även kan omfatta stöd, bland annat i form av utbildning av personal, till regionala organ på det immaterialrättsliga området med uppgift att kontrollera att lagstiftningen om skydd av immateriella rättigheter efterlevs.

Artikel 47

Standardisering och certifiering

1. Parterna är överens om att samarbeta närmare med varandra i fråga om standardisering, certifiering och kvalitetssäkring i syfte att undanröja onödiga tekniska hinder och minska skiljaktigheterna sig emellan på dessa områden och på så sätt underlätta handeln.

De bekräftar i detta sammanhang på nytt sitt åtagande inom ramen för avtalet om tekniska handelshinder, som ingår som bilaga till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen.

2. Samarbetet när det gäller standardisering och certifiering skall syfta till att främja kompatibilitet mellan parternas system och särskilt omfatta följande:

- Åtgärder enligt avtalet om tekniska handelshinder för att, med beaktande av AVS-staternas ekonomiska utvecklingsnivå, främja ökad användning av internationella tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse, inbegripet sektorsspecifika åtgärder.

- Samarbete i fråga om kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring inom utvalda sektorer av betydelse för AVS-staterna.

- Understödjande av initiativ till kapacitetsuppbyggnad i AVS-staterna vad gäller bedömning av överensstämmelse, metrologi och standardisering.

- Utveckling av förbindelser mellan organ för standardisering, bedömning av överensstämmelse och certifiering i AVS-staterna och i Europa.

3. Parterna förbinder sig att i sinom tid överväga att föra förhandlingar om avtal om ömsesidig bedömning av överensstämmelse inom sektorer av ömsesidigt ekonomiskt intresse.

Artikel 48

Åtgärder på det sanitära och fytosanitära området

1. Parterna erkänner varje parts rätt att införa och genomföra åtgärder på det sanitära och fytosanitära området vilka är nödvändiga för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa, förutsatt att åtgärderna inte utgör en godtycklig diskriminering eller allmänt en förtäckt begränsning av handeln. De bekräftar i detta syfte på nytt sina åtaganden inom ramen för avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder, som ingår som bilaga till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, med beaktande av sina respektive utvecklingsnivåer.

2. De förbinder sig också att i överensstämmelse med avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder förstärka samordningen, samrådet och informationsgivningen när det gäller anmälan och tillämpning av föreslagna åtgärder på det sanitära och fytosanitära området, närhelst dessa åtgärder kan tänkas påverka den andra partens intressen. De är också överens om att i syfte att tillvarata sina gemensamma intressen samråda med varandra och samordna sina åtgärder inom ramen för Codex Alimentarius, den internationella byrån för smittsamma husdjurssjukdomar och den internationella växtskyddskonventionen.

3. Parterna är överens om att bygga ut sitt samarbete i syfte att stärka den offentliga och den privata sektorns kapacitet på detta område i AVS-staterna.

Artikel 49

Handel och miljö

1. Parterna bekräftar på nytt sitt åtagande att, med beaktande av sina respektive utvecklingsnivåer, främja utvecklingen av internationell handel på ett sådant sätt att en hållbar och god förvaltning av miljön i enlighet med internationella konventioner och åtaganden på området kan säkerställas. De är överens om att AVS-staternas särskilda behov och krav bör beaktas vid utformningen och genomförandet av miljöåtgärder.

2. Med beaktande av Rio-principerna och för att medverka till att handel och miljö ömsesidigt förstärker varandra i högre utsträckning än vad som nu är fallet är parterna överens om att bygga ut sitt samarbete på detta område. Samarbetet skall i synnerhet syfta till fastställandet av sammanhängande nationella, regionala och internationella strategier, förstärkning av kvalitetskontrollen av varor och tjänster i miljöhänseende samt främjande av miljövänliga produktionsmetoder inom relevanta sektorer.

Artikel 50

Handel och arbetsnormer

1. Parterna bekräftar sin uppslutning kring internationellt erkända arbetsnormer sådana de slagits fast i de relevanta ILO-konventionerna, särskilt de konventioner som rör föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar, avskaffande av tvångsarbete, förbud mot de värsta formerna av barnarbete samt icke-diskriminering i fråga om anställning.

2. De är överens om att öka sitt samarbete på detta område, särskilt i följande avseenden:

- Informationsutbyte om den lagstiftning och de regleringar de tillämpar på arbetsområdet.

- Utarbetande av nationell arbetslagstiftning och förstärkning av befintlig lagstiftning.

- Utbildningsprogram och program för ökad opinionsbildning.

- Kontroll av att bestämmelserna i nationell lagstiftning och andra regleringar på arbetsområdet efterlevs.

3. Parterna är överens om att arbetsnormer inte bör användas i handelsprotektionistiskt syfte.

Artikel 51

Konsumentpolitik och skydd av konsumenters hälsa

1. Parterna är överens om att för att undvika att det uppstår handelshinder är, bygga ut sitt samarbete i fråga om konsumentpolitik och konsumenters hälsa, med beaktande av nationell lagstiftning.

2. Samarbetet skall framför allt syfta till följande: förbättring av den institutionella och tekniska kapaciteten på detta område; upprättande av system för snabbt informationsutbyte rörande farliga produkter; informations- och erfarenhetsutbyte om upprättande och tillämpning av produktövervakning sedan produkter släppts ut på marknaden och om produktsäkerhet; förbättring av informationen till konsumenter om priset på och egenskaper hos produkter och tjänster som bjuds ut på marknaden; främjande av utveckling av oberoende konsumentorganisationer och av kontakter mellan företrädare för konsumentintressen; åtgärder för att få till stånd ökad förenlighet mellan konsumentpolitiska strategier och system; anmälan av åtgärder som vidtas för att kontrollera att gällande bestämmelser efterlevs samt främjande av samarbete när det gäller undersökning av skadliga eller illojala affärsmetoder och genomförande av exportförbud i handeln mellan parterna för varor och tjänster som inte får saluföras i produktionslandet.

Artikel 52

Undantagsbestämmelse på skatteområdet

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 31 i bilaga IV skall mest-gynnad-nationsbehandling som beviljas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal eller i andra ordningar som antagits inom ramen för detta avtal inte tillämpas på skatteförmåner som parterna beviljat eller i framtiden kan komma att bevilja på grundval av avtal om undvikande av dubbelbeskattning, andra skatteöverenskommelser eller nationell skattelagstiftning.

2. Ingen bestämmelse i detta avtal eller i ordningar som antagits inom ramen för detta avtal får tolkas så att det hindrar antagandet eller genomförandet av åtgärder som syftar till att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande i enlighet med skatteregler i gällande avtal om undvikande av dubbelbeskattning, andra skatteöverenskommelser eller nationell skattelagstiftning.

3. Ingen bestämmelse i detta avtal eller i ordningar som antagits inom ramen för detta avtal får tolkas så att det hindrar parterna från att vid tillämpning av relevanta bestämmelser i sin skattelagstiftning skilja mellan skattebetalare med skilda omständigheter, särskilt vad gäller bosättningsort eller den plats där deras kapital är investerat.

KAPITEL 6

Samarbete på andra områden

Artikel 53

Fiskeriavtal

1. Parterna förklarar sig villiga att förhandla fram fiskeriavtal som skall syfta till att garantera långsiktigt hållbara, ömsesidigt tillfredsställande villkor för fiskeaktiviteter i AVS-staterna.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda ordningar som överenskommits mellan utvecklingsländer inom ett och samma geografiska område, inbegripet ömsesidiga ordningar på fiskeområdet, skall AVS-staterna, när de ingår eller genomför sådana avtal, inte diskriminera gentemot gemenskapen eller mellan medlemsstaterna, och gemenskapen skall inte diskriminera gentemot AVS-stater.

Artikel 54

Tryggad livsmedelsförsörjning

1. Gemenskapen förbinder sig, med avseende på tillgängliga jordbruksprodukter, att se till att exportbidragen för en rad produkter, vilka kommer att preciseras med utgångspunkt i de livsmedelsbehov som AVS-staterna anmäler, för samtliga dessa stater kan fastställas längre tid i förväg än vad som hittills varit fallet.

2. Förutfastställelsen skall avse ett år och skall tillämpas varje år så länge detta avtal är i kraft, varvid det skall vara underförstått att nivån på exportbidraget kommer att fastställas i enlighet med de metoder som normalt tillämpas av kommissionen.

3. Särskilda avtal får ingås med de AVS-stater som begär det som ett led i sin politik för en tryggad livsmedelsförsörjning.

4. De särskilda överenskommelser som avses i punkt 3 får inte äventyra produktion och handelsflöden i AVS-regionerna.

DEL 4

SAMARBETE FÖR UTVECKLINGSFINANSIERING

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Mål, principer och riktlinjer samt stödberättigade enheter och organ

Artikel 55

Mål

Samarbetet för utvecklingsfinansiering skall syfta till att genom tillhandahållande av tillräckliga finansiella resurser och ändamålsenligt tekniskt bistånd understödja och främja AVS-staternas ansträngningar att förverkliga de mål som anges i detta avtal, på grundval av ömsesidigt intresse och i en anda av ömsesidigt beroende.

Artikel 56

Principer

1. Samarbetet för utvecklingsfinansiering skall genomföras på grundval av och i överensstämmelse med AVS-staternas mål, strategier och prioriteringar för sin utveckling på nationell såväl som på regional nivå. Hänsyn skall tas till varje stats geografiska, sociala och kulturella kännetecken och till dess särskilda potential. Samarbetet skall vidare utmärkas av följande:

a) Det skall främja lokalt ägarskap på alla nivåer av utvecklingsprocessen.

b) Det skall återspegla ett partnerskap grundat på ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.

c) Vikten av att resursflödet blir förutsebart och tillförlitligt och av att resurser beviljas fortlöpande och på mycket förmånliga villkor skall beaktas.

d) Samarbetet skall vara flexibelt och anpassat till situationen i den enskilda AVS-staten och till det berörda projektets eller programmets särskilda art.

e) Effektivitet, samordning och enhetlighet skall säkerställas.

2. Inom ramen för samarbetet skall de minst utvecklade AVS-staterna beviljas särskild behandling och AVS-inlandsstaternas och AVS-östaternas sårbarhet vederbörligen beaktas. De särskilda behov som uppstår i ett land efter biläggandet av en konflikt skall också uppmärksammas.

Artikel 57

Riktlinjer

1. Åtgärder som finansieras inom ramen för detta avtal skall genomföras av AVS-staterna och gemenskapen i nära samarbete och med iakttagande av principen om likställighet mellan partnerna.

2. Det skall ankomma på AVS-staterna att

a) definiera de mål och prioriteringar som skall ligga till grund för de vägledande programmen,

b) välja ut projekt och program,

c) utarbeta och lägga fram projekt- och programhandlingar,

d) förbereda upphandlingar samt förhandla om och sluta kontrakt,

e) genomföra och förvalta projekt och program,

f) upprätthålla projekt och program.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna ovan kan även stödberättigade icke-statliga aktörer få till uppgift att lägga fram förslag till och genomföra program och projekt inom områden som berör dem.

4. Det skall ankomma på AVS-staterna och gemenskapen gemensamt att

a) i de gemensamma institutionerna fastställa riktlinjerna för utvecklingsfinansieringssamarbetet,

b) anta de vägledande programmen,

c) bedöma projekt och program,

d) se till att deltagande i anbudsinfordringar och kontrakt kan ske på lika villkor,

e) följa och utvärdera verkningarna och resultaten av projekt och program, samt

f) se till att projekt och program verkställs korrekt, utan onödiga dröjsmål och på ett effektivt sätt.

5. Det skall ankomma på gemenskapen att fatta beslut om finansiering av projekt och program.

6. Om inget annat föreskrivs i detta avtal, skall ett beslut som förutsätter godkännande från den andra partens sida godkännas, eller anses ha godkänts, inom 60 dagar från den dag det anmälts av en part.

Artikel 58

Stödberättigade enheter och organ

1. Följande enheter eller organ skall vara berättigade till finansiellt stöd enligt detta avtal:

a) AVS-staterna.

b) Regionala eller mellanstatliga organ där en eller flera AVS-stater ingår och som har givits befogenheter av dessa stater.

c) Gemensamma organ som inrättats av AVS-staterna och gemenskapen för förverkligandet av vissa särskilda mål.

2. Efter godkännande från den eller de berörda AVS-staterna skall även följande vara berättigade till finansiellt stöd:

a) Nationella eller regionala offentliga eller halvoffentliga organ eller lokala myndigheter i AVS-staterna och, särskilt, finansiella institut och utvecklingsbanker i AVS-staterna.

b) Företag och andra privata organisationer samt privata aktörer i AVS-staterna.

c) Företag i en gemenskapsmedlemsstat, för att dessa skall få möjlighet att driva produktiva projekt i en AVS-stats territorium, varvid stöd skall ges som tillägg till företagets egna bidrag.

d) Finansiella intermediärer i AVS-staterna eller gemenskapen vilka tillhandahåller, främjar och finansierar privata investeringar i AVS-staterna.

e) Aktörer som deltar i det decentraliserade samarbetet och andra icke-statliga aktörer i AVS-staterna och gemenskapen.

KAPITEL 2

Tillämpningsområde för finansieringen samt finansieringens art

Artikel 59

Inom ramen för de prioriteringar som fastställts av den eller de berörda AVS-staterna på nationell eller regional nivå kan stöd ges till projekt, program eller andra verksamheter som bidrar till förverkligandet av detta avtals mål.

Artikel 60

Tillämpningsområde

Finansieringen kan bland annat, beroende på vilka behov som föreligger och vilka typer av åtgärder som bedöms vara mest lämpliga, avse stöd för följande:

a) Åtgärder som bidrar till att lindra AVS-staternas skuldbörda och betalningsbalansproblem.

b) Makroekonomiska reformer och strukturreformer; makroekonomisk politik och strukturpolitik.

c) Åtgärder för att lindra de negativa verkningarna av fluktuationer i exportinkomster.

d) Sektorsinriktade strategier och reformer.

e) Institutionell utveckling och kapacitetsuppbyggnad.

f) Program för tekniskt samarbete.

g) Humanitärt bistånd och katastrofbistånd, inbegripet stöd till flyktingar och tvångsförflyttade samt till kortsiktiga återuppbyggnadsåtgärder och katastrofberedskap.

Artikel 61

Finansieringens art

1. Finansieringen skall bland annat avse följande:

a) Finansiering av projekt och program.

b) Krediter, garantiordningar och tillskott till eget kapital.

c) Budgetstöd, antingen direkt, för de AVS-stater vars valuta är konvertibel och fritt kan överlåtas, eller indirekt, genom användande av de motpartsmedel som de olika gemenskapsinstrumenten genererar.

d) Finansiering av den personal och de materiella resurser som krävs för att projekten och programmen skall kunna administreras och övervakas på ett effektivt sätt.

e) Sektorsinriktade eller generella program för importstöd i någon av följande former:

i) Sektorsinriktade importprogram i form av direkt upphandling, inbegripet finansiering av insatsvaror i produktionssystemet och leveranser för förbättring av de sociala tjänsterna.

ii) Sektorsinriktade importprogram, där stödet utgår i form av utländsk valuta som via flera delbetalningar ställs till förfogande för finansiering av import inom bestämda sektorer.

iii) Generella importprogram, där stödet utgår i form av utländsk valuta som via flera delbetalningar ställs till förfogande för finansiering av import allmänt, varvid det kan röra sig om en rad olika produkter.

2. Direkt budgetstöd för understödjande av makroekonomiska reformer eller sektorsreformer skall beviljas om

a) förvaltningen av offentliga medel sker på ett tillräckligt öppet, ansvarsfullt och effektivt sätt,

b) en väl definierad makroekonomisk politik eller sektorspolitik, som fastställts av landet självt och godkänts av de huvudsakliga givarna, finns på plats, och om

c) den offentliga upphandlingen är öppen och medger insyn.

3. Ett liknande budgetstöd skall gradvis beviljas för att understödja sektorspolitik i stället för enskilda projekt.

4. Importprogram och budgetstöd enligt ovan kan också utnyttjas för att bistå stödberättigade AVS-stater som genomför reformer som syftar till inomregional ekonomisk liberalisering och som medför nettoövergångskostnader.

5. Inom ramen för detta avtal skall medel från Europeiska utvecklingsfonden (nedan kallad "fonden"), inbegripet motpartsmedel, resterande medel från tidigare Europeiska utvecklingsfonder, egna medel från Europeiska investeringsbanken (nedan kallad "banken") och, när så är lämpligt, medel från gemenskapens budget användas för att finansiera projekt, program och andra verksamheter som bidrar till förverkligandet av detta avtals mål.

6. Medel som anslås inom ramen för detta avtal får användas för att täcka de sammanlagda lokala och externa kostnaderna för projekt och program, inbegripet finansiering av återkommande kostnader.

AVDELNING II

FINANSIELLT SAMARBETE

KAPITEL 1

Finansiella resurser

Artikel 62

Totalt belopp

1. Det totala beloppet för gemenskapens finansiella stöd i enlighet med detta avtal och de närmare villkoren för finansieringen anges i bilagorna till avtalet.

2. Om en AVS-stat inte skulle ratificera detta avtal eller skulle säga upp det, skall parterna anpassa de belopp som anges i finansprotokollet i bilaga I. De finansiella resurserna skall också anpassas

a) om nya AVS-stater som inte deltagit i avtalsförhandlingarna tillträder avtalet, och

b) om gemenskapen utvidgas.

Artikel 63

Finansieringsmetoder

Finansieringsmetoderna för varje enskilt projekt eller program skall fastställas gemensamt av den eller de berörda AVS-staterna och gemenskapen med hänsyn till

a) AVS-statens/AVS-staternas utvecklingsnivå, geografiska läge samt ekonomiska och finansiella situation,

b) projektets eller programmets art, ekonomiska och finansiella avkastning och sociala och kulturella verkningar, samt

c) om det är fråga om lån, faktorer som borgar för att räntor och amorteringar kommer att betalas.

Artikel 64

Finansiellt stöd som ställs till förfogande via en finansiell intermediär

1. Finansiellt stöd får ställas till förfogande till eller via den berörda AVS-staten eller, med förbehåll för bestämmelserna i detta avtal, via därtill berättigade finansiella institut eller direkt till varje annan stödberättigad mottagare. Om en slutlig mottagare beviljas finansiellt stöd via en intermediär eller om stöd beviljas direkt till en slutlig mottagare i den privata sektorn, skall följande gälla:

a) De villkor på vilka stöd kan ställas till förfogande för en slutlig mottagare via en intermediär eller stöd kan utgå till en slutlig mottagare i den privata sektorn skall fastställas i finaniseringsöverenskommelsen eller lånekontraktet.

b) Den eventuella ekonomiska fördel som uppkommer för intermediären genom förmedlingstransaktionen eller som ett resultat av direktutlåningen till den slutliga mottagaren inom den privata sektorn skall, sedan administrativa kostnader, valutarisker och finansiella risker samt kostnaden för tekniskt bistånd till den slutliga mottagaren beaktats, användas för utvecklingsändamål på de villkor som fastställts i finansieringsavtalet eller lånekontraktet.

2. Om finansieringen äger rum via en finansiell intermediär som är etablerad eller verksam i en AVS-stat, skall det ankomma på detta organ att välja ut och bedöma de enskilda projekten och att förvalta de medel som, på de villkor som anges i detta avtal och efter gemensam överenskommelse mellan parterna, ställs till dess förfogande.

Artikel 65

Samfinansiering

1. De finansiella resurserna enligt detta avtal får, på begäran av AVS-staterna, användas för samfinansiering som äger rum tillsammans med i synnerhet utvecklingsorgan och utvecklingsinstitut, gemenskapens medlemsstater, AVS-stater, tredje land eller internationella eller privata finansiella institut, företag eller exportkreditorgan.

2. Möjligheten till samfinansiering skall särskilt övervägas i de fall ett deltagande från gemenskapens sida kan hjälpa till att mobilisera medel från andra finansieringskällor och det därigenom blir möjligt att ställa ett förmånligt finansieringspaket till den berörda AVS-statens förfogande.

3. Samfinansiering kan ske i form av gemensam finansiering eller parallell finansiering. I varje enskilt fall skall den lösning som är mest lämplig från kostnadseffektivitetssynpunkt ges företräde. Dessutom skall åtgärder vidtas för samordning och harmonisering av gemenskapens och övriga finansieringsorgans insatser, så att antalet förfaranden som AVS-staterna måste engagera sig i blir minsta möjliga och förfarandena kan göras mer flexibla.

4. Samrådet och samordningen med andra givare och samfinansiärer bör när så är möjligt fördjupas och utvecklas genom upprättande av ramavtal om samfinansiering. Riktlinjerna och förfarandena när det gäller samfinansiering bör ses över för att effektivitet och bästa möjliga villkor skall kunna säkerställas.

KAPITEL 2

Skuldlättnad och strukturanpassningsstöd

Artikel 66

Skuldlättnadsstöd

1. För att lindra AVS-staternas skuldbörda och betalningsbalansproblem är parterna överens om att använda resurserna enligt detta avtal för att bidra till internationellt beslutade skuldlättnadsinitiativ till förmån för AVS-staterna. Utnyttjandet av medel som inte tagits i anspråk för åtaganden inom ramen för tidigare vägledande program skall dessutom, från fall till fall, påskyndas genom de instrument för snabb utbetalning som fastställs i detta avtal. Gemenskapen förbinder sig vidare att undersöka hur andra medel än medel från Europeiska utvecklingsfonden på längre sikt skulle kunna användas för att stödja internationellt överenskomna skuldlättnadsinitiativ.

2. På begäran av en AVS-stat kan gemenskapen tillhandahålla

a) stöd när det gäller att undersöka och komma fram till konkreta lösningar vad gäller landets skuldsättningsproblem, även med avseende på inhemsk upplåning, dess svårigheter att sköta skuldtjänsten och dess betalningsbalansproblem,

b) utbildning i skuldförvaltning och internationella förhandlingar i finansfrågor samt stöd till workshops, kurser och seminarier på dessa områden, samt

c) stöd till utveckling av flexibla system och instrument för skuldförvaltning.

3. För att bidra till betalningen av räntor och amorteringar avseende skulder som härrör från lån ur bankens egna medel, särskilda lån och riskkapital får AVS-staterna, på de villkor som de från fall till fall kommer överens om med kommissionen, använda tillgängliga medel i utländsk valuta som avses i detta avtal för sådana betalningar, allt eftersom återbetalningsskyldighet avseende dessa skulder inträder och intill det belopp som krävs för betalningar i nationell valuta.

4. Utan att det påverkar de särskilda diskussioner som äger rum i de relevanta organisationerna förklarar sig parterna, med hänsyn till det internationella skuldproblemets allvar och dess inverkan på den ekonomiska tillväxten, beredda att i samband med de internationella diskussionerna fortsätta att utbyta åsikter om det allmänna skuldproblemet.

Artikel 67

Strukturanpassningsstöd

1. Inom ramen för detta avtal skall makroekonomiska reformer och sektorsreformer som genomförs av AVS-stater stödjas. Parterna skall i detta sammanhang se till att anpassningen är ekonomiskt genomförbar och socialt och politiskt godtagbar. Stödet skall beviljas på grundval av en gemensam bedömning mellan gemenskapen och den berörda AVS-staten av de reformåtgärder på makroekonomisk nivå eller sektorsnivå som vidtas eller övervägs; bedömningen skall möjliggöra en helhetsbedömning av reformansträngningarna. Det är viktigt att stödprogrammen kännetecknas av snabb utbetalning.

2. AVS-staterna och gemenskapen erkänner att det är nödvändigt att uppmuntra reformprogram på regional nivå och tillse att regionala verksamheter som påverkar den nationella utvecklingen vederbörligen beaktas i samband med utformning och genomförande av nationella program. När det gäller strukturanpassningsstöd skall strävan därför också vara att

a) redan i början av problemanalysen inbegripa åtgärder som kan främja regional integration samt beakta följderna av gränsöverskridande anpassning,

b) understödja harmonisering och samordning av makroekonomisk politik och sektorspolitik, även på skatte- och tullområdena, så att den dubbla målsättningen regional integration och strukturreformer på nationell nivå kan uppfyllas,

c) ta hänsyn, antingen genom generella importprogram eller genom budgetstöd, till hur nettoövergångskostnaderna för den regionala integrationen påverkar budgetinkomster och betalningsbalans.

3. AVS-stater som genomför eller överväger att genomföra makroekonomiska reformer eller sektorsreformer skall vara berättigade till strukturanpassningsstöd, varvid hänsyn skall tas till det regionala sammanhanget, reformernas effektivitet, deras förväntade utvecklingseffekter i ekonomiskt, socialt och politiskt hänseende och deras förväntade verkningar med avseende på landets ekonomiska och sociala problem.

4. De AVS-stater som genomför reformprogram vilka erkänts av och stöds av åtminstone de viktigaste multilaterala givarna, eller vilka överenskommits med sådana givare men inte nödvändigtvis erhåller finansiellt stöd från dem, skall automatiskt anses uppfylla förutsättningarna för anpassningsstöd.

5. Strukturanpassningsstöd skall beviljas i flexibla former och utgå i form av sektorsvisa eller generella importprogram eller i form av budgetstöd.

6. Utarbetande och bedömning av strukturanpassningsprogram skall ske och beslut om finansiering av programmen skall fattas i enlighet med avtalets bestämmelser om genomförandeförfaranden och med beaktande av att medlen inom ramen för strukturanpassningsprogrammen skall utbetalas snabbt. Retroaktiv finansiering av en begränsad del av importen med ursprung i AVS-staterna eller gemenskapen skall från fall till fall kunna tillåtas.

7. Vid genomförandet av de enskilda stödprogrammen skall säkerställas att de ekonomiska aktörerna i AVS-staterna får så bred och öppen tillgång som möjligt till programresurserna och att upphandlingsförfarandena överensstämmer med administrativ och kommersiell praxis i den berörda staten. Samtidigt skall bästa möjliga förhållande mellan pris och kvalitet för importerade varor säkerställas, liksom den nödvändiga förenligheten med de framsteg som uppnåtts internationellt när det gäller harmonisering av förfarandena för strukturanpassningsstöd.

KAPITEL 3

Stöd vid kortvariga fluktuationer i exportinkomster

Artikel 68

1. Parterna erkänner att instabilitet i exportinkomsterna, särskilt inom jordbrukssektorn och gruvsektorn, kan påverka AVS-staternas utveckling negativt och äventyra deras möjligheter att förverkliga sina utvecklingsmål. För att lindra de skadliga verkningarna av eventuell instabilitet i exportinkomsterna, bland annat inom jordbrukssektorn och gruvsektorn, skall det därför inom finansieringsramen för stöd till långsiktig utveckling inrättas ett system för tilläggsstöd.

2. Stödet vid kortvariga fluktuationer i exportinkomster skall syfta till att möjliggöra fullföljandet av makroekonomiska och sektorsinriktade reformer och program som äventyras till följd av en inkomstminskning och till att avhjälpa de negativa verkningarna av instabilitet i exportinkomsterna, särskilt inkomsterna från försäljning av jordbruks- och gruvprodukter.

3. Det faktum att AVS-staternas ekonomier är extremt beroende av export, särskilt av export av produkter från jordbruks- och gruvsektorerna, skall beaktas vid resurstilldelningen för ett visst tillämpningsår. De minst utvecklade AVS-staterna, AVS-inlandsstaterna och AVS-östaterna skall i detta sammanhang beviljas en mera gynnsam behandling.

4. De tillkommande resurserna skall ställas till förfogande i enlighet med de särskilda villkor för denna stödform som anges i bilaga II om finansieringsformer och finansieringsvillkor.

5. Gemenskapen skall också stödja marknadsbaserade försäkringsordningar som utformats för AVS-stater som önskar skydda sig mot risken för fluktuationer i exportinkomsterna.

KAPITEL 4

Stöd till sektorspolitik

Artikel 69

1. Samarbetet skall syfta till att genom de olika instrument och åtgärdsformer som anges i detta avtal stödja följande:

a) Sektorsinriktade program och reformer på det sociala området och på det ekonomiska området.

b) Åtgärder för att öka aktiviteten inom produktionssektorn och höja exportens konkurrenskraft.

c) Åtgärder för utbyggnad av tjänster inom den sociala sektorn.

d) Tematiska frågor och ämnesövergripande frågor.

2. Stödet skall, allt efter vad som är lämpligt, tillhandahållas genom

a) sektorsinriktade program,

b) budgetstöd,

c) investeringar,

d) återuppbyggnad,

e) utbildning,

f) tekniskt bistånd, samt

g) institutionellt stöd.

KAPITEL 5

Mikroprojekt och decentraliserat samarbete

Artikel 70

För att lokalsamhällenas utvecklingsbehov skall kunna tillgodoses och för att alla aktörer som deltar i decentraliserat samarbete och har möjlighet att bidra till AVS-staternas självständiga utveckling skall kunna uppmuntras att lägga fram och genomföra initiativ skall sådana utvecklingsinitiativ stödjas genom samarbetet, inom ramen för den berörda AVS-statens nationella lagstiftning och det vägledande programmet. I detta sammanhang skall följande stödjas:

a) Mikroprojekt på lokal nivå som påverkar befolkningens levnadsförhållanden i ekonomiskt eller socialt hänseende, tillgodoser ett tydligt och konstaterat prioriterat behov och genomförs på initiativ av och med aktiv medverkan av det lokalsamhälle som projektet avser.

b) Decentraliserat samarbete, i synnerhet då detta innebär att aktörer som deltar i decentraliserat samarbete i AVS-staterna och deras motsvarigheter i gemenskapen samordnar sina insatser och resurser. Denna form av samarbete skall göra det möjligt att mobilisera kompetens, innovativa arbetsmetoder och resurser hos aktörerna i decentraliserat samarbete till nytta för AVS-statens utveckling.

Artikel 71

1. Mikroprojekt och decentraliserade samarbetsåtgärder får stödjas med finansiella resurser enligt detta avtal. Projekt och program inom ramen för denna form av samarbete kan vara kopplade till de program som de vägledande programmen koncentrerats kring men behöver inte vara det, utan kan också vara ett medel för att nå särskilda mål i de vägledande programmen eller ha tillkommit på initiativ av lokalsamhällen eller av aktörer som deltar i decentraliserat samarbete.

2. Fonden skall bidra till finansieringen av mikroprojekt och decentraliserat samarbete, varvid bidraget normalt inte skall överstiga tre fjärdedelar av den totala kostnaden för varje enskilt projekt och inte får överskrida den nivå som fastställts i det vägledande programmet. Resten skall tillhandahållas

a) av det berörda lokalsamhället, när det är fråga om mikroprojekt (och utgå in natura eller i form av tjänster eller kontanta medel, allt efter lokalsamhällets förmåga att bidra),

b) av de aktörer som deltar i det decentraliserade samarbetet, förutsatt att de finansiella, tekniska, materiella och andra resurser som de ställer till förfogande normalt inte utgör mindre än 25 % av den beräknade kostnaden för projektet eller programmet,

c) undantagsvis av den berörda AVS-staten, antingen genom ett ekonomiskt bidrag eller genom att den ställer utrustning som ägs av det allmänna till förfogande eller genom att den tillhandahåller tjänster.

3. För projekt och program som finansieras inom ramen för mikroprojekt eller decentraliserat samarbete skall de förfaranden gälla som anges i detta avtal, särskilt de förfaranden som anges i de fleråriga programmen.

KAPITEL 6

Humanitärt bistånd och katastrofbistånd

Artikel 72

1. Humanitärt bistånd och katastrofbistånd skall ges till befolkningen i AVS-stater som på grund av naturkatastrofer, kriser framkallade av människan, såsom krig och andra konflikter, eller extraordinära omständigheter med därmed jämförbara verkningar, drabbats av allvarliga ekonomiska och sociala svårigheter av exceptionell art.

2. Humanitärt bistånd och katastrofbistånd skall uteslutande beviljas i förhållande till katastrofoffrens behov och intressen och i överensstämmelse med principerna i internationell rätt på det humanitära området. Det skall särskilt inte förekomma någon diskriminering mellan offren på grund av ras, etnisk härkomst, religion, kön, ålder, nationalitet eller politisk tillhörighet; rätten att nå offren och skyddet av dem skall garanteras, liksom hjälppersonalens säkerhet och skyddet av utrustning.

3. Det humanitära biståndet och katastrofbiståndet skall syfta till att

a) rädda och skydda människoliv under och efter krissituationer som orsakats av naturkatastrofer, konflikter eller krig,

b) med hjälp av all tillgänglig logistik bidra till finansiering och distribution av humanitärt bistånd samt till att de avsedda mottagarna får direkt tillgång till biståndet,

c) främja genomförandet av kortsiktiga återanpassnings- och återuppbyggnadsåtgärder så att de drabbade befolkningsgrupperna återigen kan bli delaktiga i åtminstone ett minimum av socioekonomisk integrering, och att så snart som möjligt skapa förutsättningar för att utvecklingen skall kunna komma i gång igen på grundval av de långsiktiga mål som fastställts av den berörda AVS-staten,

d) avhjälpa behov som uppstått på grund av befolkningsförflyttningar (flyktingar, tvångsförflyttade och återvändande) till följd av naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människan och så länge som det behövs söka tillgodose flyktingarnas och de tvångsförflyttades behov, oavsett var de befinner sig, och underlätta deras frivilliga återflyttning och återintegrering i ursprungslandet, samt

e) hjälpa AVS-staterna att införa system för förebyggande av naturkatastrofer och för katastrofberedskap, däribland system för prognoser och tidig varning, i syfte att mildra följderna av katastrofer.

4. I syfte att tillgodose akuta behov som inte kan täckas genom katastrofbistånd kan ett liknande stöd beviljas AVS-stater som tar emot flyktingar eller återvändande.

5. Med hänsyn till utvecklingskaraktären hos det bistånd som beviljas i enlighet med denna artikel kan stödet undantagsvis, på begäran av den berörda staten, användas tillsammans med medel från det vägledande programmet.

6. Åtgärder för humanitärt bistånd och katastrofbistånd skall vidtas antingen på begäran av den AVS-stat som berörs av en krissituation eller på initiativ av kommissionen, internationella organisationer eller lokala eller internationella icke-statliga organisationer. Biståndet skall förvaltas och genomföras på ett sätt som möjliggör snabba, flexibla och effektiva insatser. Gemenskapen skall vidta adekvata åtgärder som kan underlätta ett snabbt genomförande av de insatser som krävs för att de akuta hjälpbehoven skall kunna tillgodoses.

Artikel 73

1. Hjälpinsatser efter det akuta krisläget för att bidra till den materiella återuppbyggnad och sociala återanpassningsåtgärder som blivit nödvändiga efter en naturkatastrof eller extraordinära omständigheter med därmed jämförbar verkan får genomföras med stöd från gemenskapen enligt detta avtal. Insatserna skall genomföras i effektiva och flexibla former och syfta till att underlätta övergången från det akuta krisläget till utvecklingsskedet, underlätta social och ekonomisk återintegrering av de drabbade befolkningsgrupperna, undanröja, så långt som möjligt, krisens orsaker samt stärka institutioner och de lokala och nationella aktörernas eget ansvarstagande när det gäller utformningen av en politik för hållbar utveckling för den berörda AVS-staten.

2. Kortsiktiga katastrofinsatser skall endast undantagsvis, när hjälpen inte kan finansieras via gemenskapens budget, finansieras med medel från Europeiska utvecklingsfonden.

KAPITEL 7

Investeringsstöd och stöd till utveckling av den privata sektorn

Artikel 74

Samarbetet skall inriktas på att genom ekonomiskt och tekniskt bistånd understödja de riktlinjer och strategier vad gäller investeringar och utveckling av den privata sektorn som anges i detta avtal.

Artikel 75

Främjande av investeringar

AVS-staterna, gemenskapen och dess medlemsstater, vilka erkänner betydelsen av privata investeringar för främjandet av deras utvecklingssamarbete och behovet av åtgärder för att befordra sådana investeringar, skall, var och en inom ramen för sina respektive befogenheter,

a) genomföra åtgärder för att uppmuntra privata investerare som iakttar målen och prioriteringarna för utvecklingssamarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen samt tillämpliga lagar och andra författningar i deras respektive stater att delta i utvecklingsansträngningarna,

b) vidta åtgärder som bidrar till upprättande och upprätthållande av ett förutsägbart och säkert investeringsklimat samt förhandla fram överenskommelser som syftar till att förbättra investeringsklimatet,

c) uppmuntra den privata sektorn i Europeiska unionen att investera i AVS-staterna och att ge sina motparter i AVS-staterna specifikt bistånd inom ramen för ömsesidigt affärssamarbete och partnerskap,

d) underlätta partnerskap och samriskföretag genom att uppmuntra samfinansiering,

e) finansiera sektorsinriktade investeringsforum för att främja partnerskap och investeringar i utlandet,

f) stödja AVS-staterna i deras ansträngningar att dra till sig finansiering, särskilt privat finansiering, för investeringar i infrastruktur och intäktsgenererande infrastruktur av särskilt stor betydelse för den privata sektorn,

g) stödja kapacitetsuppbyggnad hos inhemska investeringsfrämjande organ och andra institut som är engagerade i främjande och underlättande av utländska investeringar,

h) sprida information om investeringsmöjligheter och om villkoren för att bedriva affärsverksamhet i AVS-staterna, samt

i) främja dialog, samarbete och partnerskap inom den privata sektorn på nationell och regional nivå och mellan AVS-staterna och Europeiska unionen, särskilt genom ett näringslivsforum AVS-EU. Verksamheten inom ett sådant näringslivsforum AVS-EU skall stödjas för att det skall bli möjligt att

i) underlätta dialog inom den privata sektorn i AVS-staterna och Europeiska unionen och mellan denna och de organ som upprättas enligt detta avtal,

ii) analysera och med jämna mellanrum förse de relevanta organen med information om alla slags frågor som rör förbindelserna mellan den privata sektorn i AVS-staterna respektive i Europeiska unionen och som har samband med detta avtal eller, allmänt, information om de ekonomiska förbindelserna mellan gemenskapen och AVS-staterna, samt

iii) analysera upplysningar om särskilda sektorsproblem avseende till exempel en viss tillverkningsbransch eller vissa produkttyper på regional eller subregional nivå och se till att informationen överlämnas till de relevanta organen.

Artikel 76

Finansiering av investeringar samt investeringsstöd

1. Genom samarbetet skall långsiktiga finansiella resurser tillhandahållas i syfte att bidra till främjandet av den privata sektorns tillväxt och att medverka till mobiliseringen av inhemskt och utländskt kapital för detta ändamål. Genom samarbetet skall i detta syfte bland annat följande ställas till förfogande:

a) Gåvobistånd i form av finansiellt och tekniskt bistånd till stöd för följande: politiska reformer; utveckling av mänskliga resurser eller utveckling av institutionell kapacitet, inbegripet andra former av institutionellt stöd i samband med en specifik investering; åtgärder för att öka företagens konkurrenskraft och förstärka kapaciteten hos privata finansiella och icke-finansiella intermediärer; underlättande och främjande av investeringar samt åtgärder för förbättring av konkurrenskraften.

b) Rådgivnings- och konsulttjänster som kan bidra till skapandet av ett gynnsamt investeringsklimat. Det skall också upprättas en databas till ledning för och främjande av kapitalflödena.

c) Riskkapital för investeringar i eget kapital och därmed likställt kapital, garantier till stöd för inhemska eller utländska privata investeringar samt lån eller krediter på de villkor som anges i bilaga II till detta avtal (Finansieringsformer och finansieringsvillkor).

d) Lån ur bankens egna medel.

2. Lån ur bankens egna medel skall beviljas i enlighet med bankens stadga och med villkoren i bilaga II till detta avtal.

Artikel 77

Investeringsgarantier

1. Investeringsgarantier har en växande betydelse som verktyg för utvecklingsfinansiering, eftersom de bidrar till att minska projektriskerna och främjar tillflödet av privat kapital. Det skall därför genom samarbetet sörjas för att riskförsäkring i ökad utsträckning ställs till förfogande och utnyttjas för att minska riskerna och därigenom öka investerarnas förtroende för AVS-staterna.

2. Garantier skall erbjudas genom samarbetet, och garantimedel för risktäckning av sådana investeringar som kan komma i fråga för garanti skall ställas till förfogande. Följande skall särskilt stödjas:

a) Återförsäkringsordningar för täckning av utländska direktinvesteringar som företas av garantiberättigade investerare mot rättslig osäkerhet och de viktigaste riskerna för expropriering, valutarestriktioner, krig och civila oroligheter samt kontraktsbrott. Investerare kan försäkra sina projekt med avseende på varje kombination av de fyra typerna av täckning.

b) Garantiprogram för täckning av risk i form av delgarantier för lånefinansiering. Delgarantierna skall kunna avse såväl en del av risken som en del av krediten.

c) Nationella och regionala garantifonder i vilka i synnerhet inhemska finansiella institut eller investerare är engagerade; syftet skall vara att främja finanssektorns utveckling.

3. Samarbetet skall också innefatta stöd till kapacitetsuppbyggnad, institutionellt stöd och deltagande i basfinansieringen av nationella eller regionala initiativ som syftar till att minska den kommersiella risken för investerare (t.ex. garantifonder, tillsynsorgan, skiljeförfaranden och rättsordningar avsedda att öka skyddet för investeringar; förbättring av exportkreditsystem).

4. Utgångspunkten för stödet skall vara att det skall komplettera privata eller offentliga initiativ och tillföra dem ett mervärde, och det skall, när det är möjligt, utgå i partnerskap med privata och andra offentliga organisationer. AVS-staterna och EG kommer inom ramen för AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete att gemensamt studera förslaget om inrättande av ett garantiorgan AVS-EG med uppgift att tillhandahålla och förvalta investeringsgarantiprogram.

Artikel 78

Skydd av investeringar

1. AVS-staterna och gemenskapen och dess medlemsstater bekräftar, var och en inom ramen för sina befogenheter, behovet av att främja och skydda parternas investeringar på varandras territorium och bekräftar i detta sammanhang vikten av att de i ömsesidigt intresse ingår avtal om främjande och skydd av investeringar, vilka också skulle kunna utgöra en grundval för försäkrings- och garantiordningar.

2. För att uppmuntra till europeiska investeringar i utvecklingsprojekt som är av särskild betydelse för AVS-staterna och som AVS-staterna tar initiativ till kan gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och AVS-staterna, å andra sidan, även, om det rör sig om projekt i vilka gemenskapen och europeiska företag bidrar till finansieringen, ingå avtal om specifika projekt av ömsesidigt intresse.

3. Parterna är också överens om att inom ramen för avtalen om ekonomiskt partnerskap och med respekterande av gemenskapens och dess medlemsstaternas respektive befogenheter införa allmänna principer om skydd och främjande av investeringar vilka skall motsvara de principer som i behöriga internationella forum eller bilateralt fastställts som bästa principer på området.

AVDELNING III

TEKNISKT SAMARBETE

Artikel 79

1. Det tekniska samarbetet skall inriktas på att stödja AVS-staterna när det gäller utveckling av arbetskraftsresurser på nationell och regional nivå, fortlöpande utveckling av de institutioner som är nödvändiga för en framgångsrik utveckling, även förstärkning av konsultföretag och andra rådgivande inrättningar i AVS-staterna, samt utbytesarrangemang för konsulter från företag i AVS-staterna och i Europeiska unionen.

2. Det tekniska samarbetet skall vara kostnadseffektivt och relevant för de behov det avser och skall också främja kunskapsöverföring och förbättra kompetensen på nationell och regional nivå. Det tekniska samarbetet skall bidra till förverkligandet av projekt- och programmålen, bland annat ansträngningarna att stärka de nationella eller de regionala utanordnarnas förvaltningsförmåga. Följande skall gälla för det tekniska biståndet:

a) Det skall vara efterfrågestyrt och alltså ställas till förfogande endast på begäran av den eller de berörda AVS-staterna samt vara anpassat till mottagarens behov.

b) Det skall komplettera och stödja AVS-staternas ansträngningar att identifiera sina egna behov.

c) Det skall övervakas och följas upp så att effektivitet i stödet kan garanteras.

d) Deltagande av experter, konsultföretag samt utbildnings- och forskningsinrättningar i AVS-staterna i kontrakt som finansieras med medel från fonden skall uppmuntras, och man skall söka utröna hur kvalificerad personal på nationell eller regional nivå kan engageras i fondens projekt.

e) Utstationering av välutbildad personal från AVS-staterna för tjänstgöring i rådgivande ställning vid institutioner i det egna landet eller i ett grannland eller vid regionala organisationer skall uppmuntras.

f) Det tekniska biståndet skall syfta till utveckling av kunskaperna om vilka begränsningar och möjligheter som gäller i fråga om arbetskraftsresurserna på nationell och regional nivå; det skall också syfta till upprättandet av ett register över experter, konsulter och konsultföretag i AVS-staterna som är lämpliga att anlita för projekt och program som finansieras med medel från fonden.

g) Tekniskt bistånd mellan AVS-staterna skall stödjas i syfte att främja deras utbyte av tekniskt bistånd, ledningskompetens och yrkesmässig sakkunskap.

h) Handlingsprogram för långsiktig institutionell uppbyggnad och för personalutveckling skall utarbetas som en integrerad del av projekt- och programplaneringen, med beaktande av finaniseringsbehoven.

i) Ordningar avsedda att stärka AVS-staternas förmåga att bygga upp egen sakkunskap skall stödjas.

j) Utvecklingen av AVS-staternas förmåga när det gäller planering, genomförande och utvärdering av projekt och vad gäller budgetförvaltning skall ägnas särskild uppmärksamhet.

3. Tekniskt bistånd får inom ramen för avtalets tillämpningsområde tillhandahållas inom alla de områden som samarbetet omfattar. De åtgärder som stöds skall präglas av stor bredd i fråga om räckvidd och innehåll och skall utformas så att de tillgodoser AVS-staternas behov.

4. Tekniskt bistånd kan vara specifikt eller generellt. AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete skall fastställa riktlinjer för genomförandet av det tekniska biståndet.

Artikel 80

För att tendensen till begåvningsflykt från AVS-staterna skall kunna vändas skall gemenskapen hjälpa de AVS-stater som begär det att genom olika incitament till återetablering underlätta för välutbildade medborgare från AVS-staterna som är bosatta i industriländerna att flytta tillbaka.

AVDELNING IV

FÖRFARANDEN OCH FÖRVALTNINGSSYSTEM

Artikel 81

Förfaranden

Förvaltningsförfarandena skall vara öppna och lätta att tillämpa och skall möjliggöra decentralisering av arbetsuppgifter och ansvar till aktörerna på platsen. Genomförandet av utvecklingssamarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen skall vara öppet för icke-statliga aktörer inom områden som berör dem. Närmare bestämmelser om programplanering och om förberedelse, genomförande och förvaltning av det finansiella och tekniska samarbetet anges i bilaga IV om genomförande- och förvaltningsförfaranden. Ministerrådet AVS-EU får se över, omarbeta och ändra dessa bestämmelser på grundval av en rekommendation från AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete.

Artikel 82

Genomförandeansvariga

För genomförandet av finansiellt och tekniskt samarbete enligt detta avtal skall det utses genomförandeansvariga. Närmare bestämmelser om genomförandeansvariga finns i bilaga IV om genomförande- och förvaltningsförfaranden.

Artikel 83

AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete

1. Ministerrådet skall åtminstone en gång om året undersöka i vilken utsträckning målen för samarbetet för utvecklingsfinansiering förverkligas och diskutera allmänna eller specifika problem som uppstått i samband med genomförandet av samarbetet. En AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete, nedan kallad "AVS-EG-kommittén", skall i detta syfte upprättas inom Ministerrådet.

2. AVS-EG-kommittén skall bland annat

a) sörja för att målen och principerna för utvecklingsfinansieringssamarbetet förverkligas generellt sett och fastställa allmänna riktlinjer för ett effektivt genomförande, vid lämplig tidpunkt, av dessa mål och principer,

b) undersöka problem som uppstår i samband med genomförandet av åtgärder inom ramen för utvecklingssamarbetet och föreslå lämpliga åtgärder,

c) se över bilagorna till avtalet för att säkerställa att de fortfarande är relevanta och lägga fram förslag om lämpliga ändringar för godkännande av Ministerrådet,

d) granska åtgärder som vidtas inom avtalets ram för förverkligande av målsättningarna om främjande av utveckling av den privata sektorn och av investeringar samt åtgärder inom ramen för investeringsstödet.

3. AVS-EG-kommittén skall sammanträda kvartalsvis och skall bestå av lika många företrädare för AVS-staterna och för gemenskapen, eller av därtill bemyndigade ställföreträdare för dessa. Kommittén skall sammanträda på ministernivå om någon av parterna begär detta, dock åtminstone en gång per år.

4. Ministerrådet skall fastställa AVS-EG-kommitténs arbetsordning, särskilt de villkor på vilka en medlem får låta sig representeras av någon annan samt antalet medlemmar i kommittén, närmare bestämmelser om kommitténs överläggningar samt regler om ordförandeskap i kommittén.

5. AVS-EG-kommittén får anordna expertmöten i avsikt att undersöka orsakerna till eventuella svårigheter och flaskhalsar som gör att utvecklingssamarbetet inte kan genomföras på ett effektivt sätt. Experterna skall lägga fram rekommendationer till kommittén om hur svårigheterna och flaskhalsarna kan undanröjas.

DEL 5

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DE MINST UTVECKLADE AVS-STATERNA, AVS-INLANDSSTATERNA OCH AVS-ÖSTATERNA

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 84

1. För att de minst utvecklade AVS-staterna, AVS-inlandsstaterna och AVS-östaterna till fullo skall kunna dra fördel av de möjligheter som detta avtal erbjuder och kunna öka takten i sin utveckling skall de minst utvecklade AVS-staterna beviljas särskild behandling inom ramen för samarbetet och vederbörlig hänsyn tas till inlandsstaternas och östaternas sårbarhet. De behov som uppstår hos länder efter biläggandet av en konflikt skall också beaktas.

2. Oberoende av de särskilda åtgärder och bestämmelser beträffande de minst utvecklade staterna, inlandsstaterna och östaterna som anges i de olika kapitlen i detta avtal skall, när det gäller dessa stater och stater som genomlevt en konflikt, särskild uppmärksamhet ägnas åt

a) förstärkning av regionalt samarbete,

b) infrastrukturer för transport och kommunikation,

c) effektivt utnyttjande av havsresurser och saluföring av produkter som framställts ur havsresurser samt, vad gäller inlandsstater, effektivt utnyttjande av insjöfiske,

d) strukturanpassning, med beaktande av ländernas utvecklingsnivå och, i genomförandeskedet, av den sociala dimensionen av sådan anpassning, samt

e) genomförande av livsmedelsstrategier och integrerade utvecklingsprogram.

KAPITEL 2

De minst utvecklade AVS-staterna

Artikel 85

1. De minst utvecklade AVS-staterna skall beviljas särskild behandling för att de skall få möjlighet att bemästra de allvarliga ekonomiska och sociala problem som står i vägen för deras utveckling, så att takten i utvecklingen kan ökas.

2. En förteckning över de minst utvecklade länderna finns i bilaga VI. Förteckningen får ändras genom beslut av Ministerrådet om

a) ett tredje land som befinner sig i en jämförbar situation tillträder avtalet,

b) den ekonomiska situationen i en AVS-stat skulle förändras väsentligt och varaktigt till den grad att staten måste inkluderas i kategorin minst utvecklade länder eller, omvänt, att det inte längre kan motiveras att staten ingår i den kategorin.

Artikel 86

Bestämmelser om de minst utvecklade AVS-staterna finns i artiklarna 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84 och 85.

KAPITEL 3

AVS-inlandsstater

Artikel 87

1. Särskilda bestämmelser och åtgärder skall fastställas för att stödja AVS-inlandsstaterna i deras ansträngningar att övervinna de geografiska nackdelar och andra hinder som står i vägen för deras utveckling, så att de kan påskynda den.

2. En förteckning över AVS-inlandsstaterna finns i bilaga VI. Förteckningen får ändras genom beslut av Ministerrådet om ett tredje land som befinner sig i en jämförbar situation tillträder avtalet.

Artikel 88

Bestämmelser om AVS-inlandsstaterna finns i artiklarna 2, 32, 35, 56, 68, 84 och 87.

KAPITEL 4

AVS-östater

Artikel 89

1. Särskilda bestämmelser och åtgärder skall fastställas för att stödja AVS-inlandsstaterna i deras ansträngningar att övervinna de geografiska nackdelar och andra hinder som står i vägen för deras utveckling, så att de att öka takten i utvecklingen.

2. En förteckning över AVS-östaterna finns i bilaga VI. Förteckningen får ändras genom beslut av Ministerrådet om ett tredje land som befinner sig i en jämförbar situation tillträder avtalet.

Artikel 90

Bestämmelser om AVS-östaterna finns i artiklarna 2, 32, 35, 56, 68, 84 och 89.

DEL 6

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 91

Konflikt mellan detta avtal och andra fördrag

Inga fördrag, konventioner, avtal eller arrangemang mellan en eller flera av gemenskapens medlemsstater och en eller flera AVS-stater får hindra genomförandet av detta avtal.

Artikel 92

Territoriellt tillämpningsområde

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna i detta avtal rörande förbindelserna mellan AVS-staterna och de franska utomeuropeiska departementen, skall avtalet tillämpas på de territorier i vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen äger tillämpning och på de villkor som anges i det fördraget, å ena sidan, och på AVS-staternas territorier, å andra sidan.

Artikel 93

Ratificering och ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras eller godkännas av signatärparterna i enlighet med deras respektive konstitutionella regler och förfaranden.

2. Instrumenten för ratifikation eller godkännande av detta avtal skall deponeras, för AVS-staternas del, hos Europeiska unionens råds generalsekretariat och, för gemenskapens och dess medlemsstaters del, hos AVS-staternas generalsekretariat. Sekretariaten skall genast underrätta signatärstaterna och gemenskapen om detta.

3. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då instrumenten för ratifikation från medlemsstaterna och från åtminstone två tredjedelar av AVS-staterna samt instrumentet med anmälan av gemenskapens godkännande av avtalet har deponerats.

4. En AVS-signatärstat som den dag då detta avtal träder i kraft enligt punkt 3 inte har slutfört förfarandena enligt punkterna 1 och 2 får, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 6, slutföra förfarandena senast 12 månader från den dagen.

För en sådan stat skall avtalet börja tillämpas den första dagen i den andra månaden efter den dag då förfarandena slutförts. Den staten skall erkänna giltigheten av varje åtgärd som vidtas för genomförande av avtalet efter dagen för dess ikraftträdande.

5. I arbetsordningarna för de gemensamma institutioner som inrättas enligt avtalet skall det fastställas på vilka villkor företrädare för de signatärstater som avses i punkt 4 får närvara som observatörer vid institutionernas sammanträden.

6. Ministerrådet får besluta att bevilja särskilt stöd till AVS-stater som varit parter i tidigare AVS-EG-konventioner och som på grund av avsaknaden av statliga organ vilka upprättats enligt normala förfaranden inte kunnat underteckna eller ratificera detta avtal. Stödet kan avse institutionell uppbyggnad och ekonomiska och sociala utvecklingsåtgärder, med beaktande särskilt av behoven hos de mest sårbara befolkningsgrupperna. I detta sammanhang kan sådana stater ta i anspråk de medel för finansiellt och tekniskt samarbete som avses i del 4 av detta avtal.

Trots vad som sägs i punkt 4 får de berörda länderna, om de är signatärstater, fullfölja ratificeringsförfarandet inom tolv månader från återupprättandet av de statliga organen.

Om de berörda staterna varken har undertecknat eller ratificerat avtalet, får de tillträda det genom anslutningsförfarandet enligt artikel 94.

Artikel 94

Anslutning

1. Varje ansökan om anslutning till detta avtal från en självständig stat vars struktur och ekonomiska och sociala situation är jämförbar med AVS-staternas skall inges till Ministerrådet.

Om ansökan godkänns av Ministerrådet, skall den berörda staten ansluta sig till avtalet genom att deponera en anslutningshandling hos Europeiska unionens råds generalsekretariat, som skall överlämna en bestyrkt kopia till AVS-staternas sekretariat och underrätta medlemsstaterna om detta. Ministerrådet får fastställa de ändringar som eventuellt kan krävas.

Den berörda staten skall åtnjuta samma rättigheter och ha samma skyldigheter som AVS-staterna. Dess anslutning får inte oförmånligt påverka de fördelar som de AVS-stater vilka har undertecknat detta avtal åtnjuter enligt bestämmelserna om samarbete för utvecklingsfinansiering. Ministerrådet får fastställa villkoren och de särskilda bestämmelserna för en enskild stats anslutning i ett särskilt protokoll, som skall utgöra en integrerad del av avtalet.

2. Ministerrådet skall underrättas om varje ansökan från tredje land om medlemskap i en ekonomisk sammanslutning av AVS-stater.

3. Ministerrådet skall underrättas om varje ansökan från tredje land om medlemskap i Europeiska unionen. Under förhandlingarna mellan unionen och kandidatlandet skall gemenskapen lämna AVS-staterna alla relevanta upplysningar och AVS-staterna skall i sin tur framföra sina synpunkter till gemenskapen så att den till fullo kan beakta dessa. Gemenskapen skall anmäla varje ny anslutning till Europeiska unionen till AVS-staternas sekretariat.

En ny medlemsstat i Europeiska unionen skall, genom en bestämmelse härom i anslutningsakten, bli avtalsslutande part i detta avtal från och med dagen för anslutningen. Om akten om anslutningen till unionen inte innehåller någon bestämmelse om automatisk anslutning av medlemsstaten till detta avtal, skall medlemsstaten tillträda avtalet genom deponering av en anslutningshandling hos Europeiska unionens råds generalsekretariat, som skall överlämna en bestyrkt kopia till AVS-staternas sekretariat och underrätta medlemsstaterna om detta.

Parterna skall undersöka verkningarna för detta avtal av att nya medlemsstater ansluter sig. Ministerrådet kan fatta beslut om de övergångsåtgärder eller ändringar som eventuellt kan krävas.

Artikel 95

Avtalets giltighetstid samt översynsklausul

1. Detta avtal ingås för en period av tjugo år, med början den 1 mars 2000.

2. Finansprotokollen skall fastställas för en femårsperiod i taget.

3. Gemenskapen och medlemsstaterna, å ena sidan, och AVS-staterna, å andra sidan, skall senast tolv månader före utgången av varje femårsperiod underrätta den andra parten om de vill att bestämmelserna skall ses över med sikte på en eventuell ändring av avtalet. Detta skall emellertid inte gälla bestämmelserna om ekonomiskt samarbete och handelssamarbete, för vilka ett särskilt översynsförfarande skall gälla. Om en part begär en översyn av någon av avtalets bestämmelser, skall den andra parten, utan hinder av denna tidsgräns, ha två månader till sitt förfogande för att begära att översynen utsträcks till andra bestämmelser som har samband med dem som var föremål för den ursprungliga begäran.

Tio månader före utgången av denna femårsperiod skall parterna inleda förhandlingar för att undersöka vilka ändringar som eventuellt bör göras av de bestämmelser som underrättelsen avsåg.

Artikel 93 skall även gälla för ändringarna.

Ministerrådet skall anta de övergångsåtgärder som eventuellt kan krävas i fråga om de ändrade bestämmelserna fram till dess att de träder i kraft.

4. Arton månader före utgången av avtalets totala löptid skall parterna inleda förhandlingar för att undersöka vilka bestämmelser som i fortsättningen skall gälla för deras förbindelser.

Ministerrådet skall anta de övergångsåtgärder som eventuellt kan krävas fram till dess att det nya avtalet träder i kraft.

Artikel 96

Avtalets grundsatser: samrådsförfarande och lämpliga åtgärder vad gällermänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen

1. I denna artikel avses med "part" gemenskapen och Europeiska unionens medlemsstater, å ena sidan, och var och en av AVS-staterna, å andra sidan.

2. a) Om en part, trots den regelbundna politiska dialogen mellan parterna, anser att den andra parten har underlåtit att fullgöra en förpliktelse med avseende på respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratiska principer eller rättsstatsprincipen enligt artikel 9.2, skall den, utom i särskilt brådskande fall, lämna den andra parten och Ministerrådet all relevant information som krävs för en ingående undersökning av situationen i syfte att söka finna en lösning som är godtagbar för båda parterna. I detta syfte skall den kalla den andra parten till samråd om i första hand de åtgärder som den parten har vidtagit eller skall vidta för att avhjälpa situationen.

Samrådet skall äga rum på den nivå och i den form som anses mest lämpliga för att en lösning skall kunna nås.

Samrådet skall inledas senast 15 dagar efter kallelsen till samråd och skall pågå under en tid som skall fastställas i samförstånd och vara beroende av kränkningens art och allvar. Samrådet skall i alla händelser inte pågå längre än 60 dagar.

Om samrådet inte leder till en för bägge parter godtagbar lösning, om samråd avböjs eller i särskilt brådskande fall får lämpliga åtgärder vidtas. Dessa åtgärder skall återkallas så snart orsakerna till att de vidtagits inte längre föreligger.

b) Med begreppet "särskilt brådskande fall" avses exceptionella fall av särskilt allvarlig och uppenbar kränkning av någon av de grundsatser som anges i artikel 9.2 vilken måste åtgärdas omedelbart.

Den part som tillgriper förfarandet för åtgärder i särskilt brådskande fall skall parallellt underrätta den andra parten och Ministerrådet, förutsatt att tiden medger det.

c) Med begreppet "lämpliga åtgärder" avses i denna artikel åtgärder som vidtas i enlighet med internationell rätt och som står i proportion till kränkningen. Vid valet av åtgärder skall de som minst stör detta avtals tillämpning prioriteras. Det skall vara underförstått att ett avbrytande tills vidare av avtalets tillämpning vore att betrakta som en sista utväg.

Åtgärder som vidtas i särskilt brådskande fall skall omedelbart anmälas till den andra parten och till Ministerrådet. På begäran av den berörda parten kan samråd hållas i syfte att närmare undersöka situationen och, om möjligt, finna lösningar. Samrådet skall äga rum i enlighet med bestämmelserna i punkt a andra och tredje styckena.

Artikel 97

Samrådsförfarande och lämpliga åtgärder med avseende på korruption

1. Parterna anser att allvarliga fall av korruption bör föranleda samråd mellan parterna i de fall gemenskapen är en viktig partner vad gäller finansiellt stöd till ekonomiska eller sektorsinriktade strategier eller program.

2. I sådana fall kan vardera parten kalla den andra parten till samråd. Samrådet skall inledas senast 21 dagar efter kallelsen och skall pågå högst 60 dagar.

3. Om samrådet inte leder till en för bägge parter godtagbar lösning, eller om samråd avböjs, skall parterna vidta lämpliga åtgärder. Under alla omständigheter ankommer det i första hand på den part där de allvarliga fallen av korruption inträffat att vidta de åtgärder som krävs för att omedelbart avhjälpa situationen. De åtgärder som någon av parterna vidtar måste stå i proportion till situationens allvar. Vid valet av åtgärder skall de som minst stör detta avtals tillämpning prioriteras. Det skall vara underförstått att ett avbrytande tills vidare av avtalets tillämpning vore att betrakta som en sista utväg.

4. I denna artikel avses med "part" gemenskapen och Europeiska unionens medlemsstater, å ena sidan, och var och en av AVS-staterna, å andra sidan.

Artikel 98

Lösning av tvister

1. Tvister mellan en eller flera medlemsstater, å ena sidan, och en eller flera AVS-stater, å andra sidan, om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall hänskjutas till Ministerrådet.

Under tiden mellan Ministerrådets möten skall sådana tvister hänskjutas till Ambassadörskommittén.

2. a) Om Ministerrådet inte lyckas bilägga tvisten, kan vardera parten begära att den skall lösas genom skiljedom. Varje part skall i detta syfte inom trettio dagar från ingivandet av begäran om skiljedom utse en skiljeman. Misslyckas detta, kan var och en av parterna be Permanenta skiljedomstolens generalsekreterare att utse den andra skiljemannen.

b) De två skiljemännen skall i sin tur inom trettio dagar utse en tredje skiljeman. Misslyckas detta kan var en av parterna be Permanenta skiljedomstolens generalsekreterare att utse den tredje skiljemannen.

c) Om inte skiljemännen beslutar annat, skall den procedur som tillämpas vara den som fastställs i Permanenta skiljedomstolen för internationella organisationer och stater. Skiljemännen skall träffa sitt avgörande inom tre månader med majoritet.

d) Varje part i tvisten skall vara skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att verkställa skiljemännens avgörande.

e) Vid tillämpningen av detta förfarande skall gemenskapen och dess medlemsstater betraktas som den ena parten i tvisten.

Artikel 99

Uppsägning

Detta avtal kan med sex månaders uppsägningstid sägas upp av gemenskapen och dess medlemsstater gentemot varje AVS-stat och av varje AVS-stat gentemot gemenskapen och dess medlemsstater.

Artikel 100

Texternas status

Protokollen och bilagorna till detta avtal skall utgöra en integrerad del av avtalet. Bilagorna II, III, IV och VI får ses över, omarbetas eller ändras av Ministerrådet på grundval av en rekommendation från AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete.

Detta avtal, som upprättats i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, skall deponeras i arkiven tillhörande Europeiska unionens råds generalsekretariat respektive AVS-staternas sekretariat, och en bestyrkt kopia skall av båda sekretariaten överlämnas till regeringen i var och en av signatärstaterna.

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

BILAGOR TILL AVTALET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

>Plats för tabell>

BILAGA I

FINANSPROTOKOLL

1. För de ändamål som anges i detta avtal och för en tid av fem år med början den 1 mars 2000 skall beloppet för gemenskapens finansiella bistånd till AVS-staterna uppgå till totalt 15200 miljoner euro.

2. Det finansiella biståndet från gemenskapen skall innefatta ett belopp på upp till 13500 miljoner euro från den nionde Europeiska utvecklingsfonden ("9:e EUF").

3. Medlen från 9:e EUF skall fördelas mellan samarbetsinstrumenten på följande sätt:

a) 10000 miljoner euro i gåvobistånd skall avsättas till ett anslag för stöd till långsiktig utveckling. Anslaget skall användas för finansiering av nationella vägledande program i enlighet med artiklarna 1-5 i bilaga IV (Genomförande- och förvaltningsförfaranden) till avtalet. Inom ramen för anslaget för stöd till långsiktig utveckling skall

i) 90 miljoner euro avsättas för finansiering av budgeten för Centrum för företagsutveckling,

ii) 70 miljoner euro avsättas för finansiering av budgeten för Centrum för jordbruksutveckling, samt

iii) högst 4 miljoner euro avsättas för de ändamål som avses i artikel 17 i detta avtal (Gemensamma parlamentsförsamlingen).

b) 1300 miljoner euro i gåvobistånd skall avsättas för finansiering av stöd till regionalt samarbete mellan och regional integration av AVS-staterna i enlighet med artiklarna 6-14 i bilaga IV (Genomförande- och förvaltningsförfaranden) till detta avtal.

c) 2200 miljoner euro skall avsättas till investeringsanslaget i enlighet med de villkor som anges i bilaga II (Finansieringsvillor) till detta avtal, utan att detta påverkar finansieringen av de räntesubventioner som föreskrivs i artiklarna 2 och 4 i bilaga II till avtalet och som finansieras med de medel som omnämns i punkt 3 a i denna bilaga.

4. Ett belopp på upp till 1700 miljoner euro skall tillhandahållas från Europeiska investeringsbanken i form av lån ur bankens egna medel. Dessa medel skall anslås för de ändamål som anges i bilaga II (Finansieringsformer och finansieringsvillkor) till detta avtal och i enlighet med de villkor som föreskrivs i bankens stadgar och i relevanta bestämmelser i den nämnda bilagan vad gäller villkor för finansiering av investeringar. Banken får bidra till finansieringen av regionala projekt och program från de medel den förvaltar.

5. Eventuella medel från tidigare Europeiska utvecklingsfonder som återstår den dag då detta finansprotokoll träder i kraft och eventuella åtagandebelopp för pågående projekt, finansierade med medel från dessa fonder vilka skall frigöras vid en senare tidpunkt, skall överföras till 9:e EUF och tas i anspråk i enlighet med villkoren i detta avtal. Medel som på detta sätt överförts till 9:e EUF och som tidigare anslagits till det vägledande programmet för en viss AVS-stat eller AVS-region skall också fortsättningsvis vara anslagna till den staten eller regionen. Det totala beloppet för detta finansprotokoll, plus återstående medel som överförts från tidigare Europeiska utvecklingsfonder, skall avse perioden 2000-2007.

6. Banken skall svara för förvaltningen av lån som beviljas ur bankens egna medel och av åtgärder som finansieras inom ramen för investeringsanslaget. Alla andra resurser enligt avtalet skall förvaltas av kommissionen.

7. Innan detta finansprotokoll löper ut skall parterna bedöma i vilken utsträckning åtaganden och betalningar har genomförts. Denna bedömning skall ligga till grund för en förnyad bedömning av det totala medelsbeloppet och för en uppskattning av behovet av nya resurser för att stödja finansiellt samarbete inom ramen för detta avtal.

8. Om de medel som anslagits för något av instrumenten enligt avtalet helt skulle ha tagits i anspråk innan detta finansprotokoll löper ut, skall Gemensamma ministerrådet för AVS-EG vidta lämpliga åtgärder.

BILAGA II

FINANSIERINGSFORMER OCH FINANSIERINGSVILLKOR

KAPITEL 1

FINANSIERING AV INVESTERINGAR

Artikel 1

Formerna och villkoren för finansiering inom ramen för investeringsanslaget, lån från Europeiska investeringsbanken ur dess egna medel och finansiering av särskilda åtgärder skall vara de som anges i detta kapitel. Medlen får kanaliseras till de finansieringsberättigade företagen direkt eller indirekt, via därtill behöriga investeringsfonder eller kreditförmedlare.

Artikel 2

Medel inom ramen för investeringsanslaget

1. Medlen inom ramen för investeringsanslaget får bland annat användas för följande:

a) Tillhandahållande av riskkapital i form av

i) förvärv av andelar i eget kapital i AVS-företag, inbegripet finansiella institut,

ii) andra former av kapitalbistånd till AVS-företag, inbegripet finansiella institut, samt

iii) garantier och andra former av kreditförstärkning som kan användas för att täcka politiska och andra investeringsrelaterade risker, såväl för utländska som för lokala investerare och långivare.

b) Tillhandahållande av vanliga lån.

2. Förvärv av andelar i eget kapital skall normalt avse icke-kontrollerande minoritetsinnehav, och gottgörelse skall utgå på grundval av det berörda projektets resultat.

3. Andra former av kapitalbistånd kan utgöras av aktieägarförskott, konvertibla obligationer, villkorslån, förlagslån, vinstandelslån eller andra liknande former av stöd. Sådant bistånd kan sålunda särskilt utgå såsom

a) villkorslån, för vilka villkoren i fråga om ränta och amorteringar eller löptid skall knytas till uppfyllandet av vissa villkor avseende projektresultat; vad specifikt gäller villkorslån för förstudier för ett projekt eller annat projektrelaterat tekniskt bistånd får avkall göras på betalningen av ränta och amorteringar om projektet inte skulle komma till stånd,

b) vinstandelslån, för vilka betalningen av ränta och amorteringar och/eller löptiden skall knytas till projektets finansiella avkastning, eller

c) förlagslån, vilka behöver återbetalas först sedan andra skulder har reglerats.

4. Gottgörelsen skall för varje åtgärd specificeras i samband med att lånet beviljas. Emellertid skall

a) när det gäller villkorslån eller vinstandelslån, gottgörelsen normalt utgöras av dels en fast räntesats på högst 3 %, dels en rörlig komponent som knyts till projektresultatet, samt

b) när det gäller förlagslån, räntesatsen vara marknadsrelaterad.

5. För garantier skall avgiften sättas så att den återspeglar de försäkrade riskerna och åtgärdens särdrag.

6. Räntesatsen på vanliga lån skall utgöras av dels en referensräntesats, vilken skall motsvara den räntesats som banken tillämpar för jämförbara lån med motsvarande villkor i fråga om betalningsfri period och amorteringstid, plus ett räntepåslag som skall fastställas av banken.

7. Vanliga lån får i följande fall beviljas på förmånliga villkor:

a) Om det är fråga om infrastrukturprojekt i de minst utvecklade länderna eller i länder som befunnit sig i konflikt vilka är nödvändiga för utveckling av den privata sektorn. Räntesatsen skall sådana fall nedsättas med 3 procentenheter.

b) Om det är fråga om projekt som innefattar omstruktureringsåtgärder inom ramen för privatisering eller som har betydande och klart påvisbara positiva sociala eller miljömässiga verkningar. I sådana fall får lån beviljas med en räntesubvention vars storlek och form skall beslutas med hänsyn till projektets särdrag. Räntesubventionen skall emellertid inte överstiga 3 procentenheter.

Den slutgiltiga räntesatsen får aldrig understiga 50 % av referensräntesatsen.

8. De medel som skall få användas för beviljande av sådana förmåner kommer att ställas till förfogande från investeringsanslaget och får uppgå till högst 5 % av det belopp som totalt anslagits för finansiering av investeringar dels från investeringsanslaget, dels av banken ur dess egna medel.

9. Räntesubventioner får kapitaliseras eller användas i form av bidrag för att stödja projektrelaterat tekniskt bistånd, särskilt till finansiella institut i AVS-staterna.

Artikel 3

Åtgärder inom ramen för investeringsanslaget

1. Investeringsanslaget skall kunna utnyttjas inom alla sektorer av ekonomin för att stödja investeringar som företas av privata aktörer eller affärsdrivande enheter inom den offentliga sektorn, även investeringar i intäktsgenererande ekonomisk och teknisk infrastruktur som är av central betydelse för den privata sektorn. Följande skall gälla för investeringsanslaget:

a) Det skall förvaltas som en fond som automatiskt förnyas och syfta till finansiell bärkraftighet; finansieringsverksamheten skall äga rum på marknadsrelaterade villkor och det skall undvikas att finansieringsstödet förorsakar snedvridningar på lokala marknader eller ersätter privata finansieringskällor.

b) Strävan skall vara att investeringsanslaget skall ha en katalysatoreffekt genom att underlätta mobiliseringen av långfristig lokal finansiering och uppmuntra utländska privata investerare och långivare att engagera sig i projekt i AVS-staterna.

2. När finansprotokollet löper ut skall det ackumulerade nettoåterflödet till investeringsanslaget föras över till nästa protokoll, såvida Ministerrådet inte beslutar något annat.

Artikel 4

Lån ur Europeiska investeringsbankens egna medel

1. Banken skall

a) med hjälp av de medel den förvaltar bidra till AVS-staternas ekonomiska och industriella utveckling nationellt och regionalt och i detta syfte i första hand finansiera produktiva projekt och program eller andra investeringar som syftar till att främja den privata sektorn inom alla delar av ekonomin,

b) etablera ett nära samarbete med nationella och regionala utvecklingsbanker och med banker och finansiella institut i AVS-staterna och i Europeiska unionen, samt

c) i samråd med den berörda AVS-staten vid behov anpassa de ordningar och förfaranden för genomförande av samarbetet för utvecklingsfinansiering som anges i detta avtal, för att ta hänsyn till projektens eller programmens natur och, inom ramen för de förfaranden som fastställs i bankens stadga, handla i enlighet med detta avtals mål.

2. Lån ur bankens egna medel skall beviljas på följande villkor:

a) Referensräntesatsen skall vara den räntesats som banken tillämpar för lån med motsvarande villkor i fråga om valuta och återbetalningsperiod den dag då kontraktet undertecknas eller den dag då utbetalning sker.

b) Emellertid skall

i) projekt inom den offentliga sektorn i princip vara berättigade till en räntesubvention på 3 procentenheter,

ii) projekt inom den privata sektorn vilka faller inom de kategorier som anges i artikel 2.7 i denna bilaga vara berättigade till räntesubventioner på de villkor som anges i den artikeln.

Den slutgiltiga räntesatsen får aldrig understiga 50 % av referensräntesatsen.

c) Beloppet för räntesubventionen, beräknat efter subventionens värde vid tiden för utbetalningen, skall avräknas mot de medel som enligt artikel 2.8 och 2.9 i denna bilaga anslagits för räntesubventioner inom ramen för investeringsanslaget och betalas direkt till banken.

d) Amorteringstiden för lån som banken beviljar ur egna medel skall fastställas på grundval av projektets ekonomiska och finansiella särdrag men får inte överstiga 25 år. Lånen skall normalt omfatta en betalningsfri period som skall fastställas på grundval av projektets genomförandetid.

3. För investeringar som avser företag inom den offentliga sektorn och som finansieras av banken ur dess egna medel får det ställas krav på specifika projektrelaterade garantier eller åtaganden från den berörda AVS-statens sida.

Artikel 5

Villkor beträffande valutarisk

För att verkningarna av växelkursfluktuationer skall kunna minimeras skall valutariskaspekten hanteras på följande sätt:

a) Vid förvärv av andelar i avsikt att förstärka ett företags eget kapital skall som huvudregel valutarisken bäras inom investeringsanslagets ram.

b) Vid riskkapitalfinansiering för små och medelstora företag skall som huvudregel gemenskapen och de andra berörda parterna gemensamt bära valutarisken. Genomsnittligt sett skall valutarisken delas lika.

c) I de fall det är möjligt och lämpligt, särskilt i länder som utmärks av makroekonomisk och finansiell stabilitet, skall strävan vara att lån som beviljas inom ramen för investeringsanslaget skall vara utställda i den berörda AVS-statens egen valuta, vilket innebär att valutarisken de facto bärs av långivaren.

Artikel 6

Villkor för överföring av utländsk valuta

De berörda AVS-staterna skall i fråga om åtgärder enligt detta avtal som de skriftligen godkänt inom ramen för avtalet

a) medge befrielse från alla nationella eller lokala skatter eller andra pålagor på de räntor, provisioner och låneamorteringar som skall betalas enligt den eller de berörda AVS-staternas lagstiftning,

b) ställa den valuta till stödmottagarnas förfogande som krävs för betalningen av ränta, provision och låneamorteringar i enlighet med finansieringsavtal som ingåtts för genomförandet av projekt och program på deras territorier, samt

c) göra den utländska valuta tillgänglig för banken som behövs för överföring av alla belopp den har tagit emot i nationell valuta, till den växelkurs som gäller mellan euro eller de andra valutor i vilka överföring sker och den nationella valutan den dag då överföringen sker. Dessa belopp kan omfatta alla former av betalningar, exempelvis ränta, utdelning, provisioner, avgifter, amorteringar av lån samt inkomster från försäljning av aktier, som skall göras i enlighet med finansieringsavtal som ingåtts för genomförande av projekt och program på deras territorier.

KAPITEL 2

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER

Artikel 7

1. Följande skall med medel från anslaget för gåvobistånd stödjas genom samarbetet:

a) Uppförande av bostäder med låga boendekostnader, i syfte att främja en långsiktig utveckling av bostadssektorn; detta kan även inbegripa möjligheter till sekundärlånefinansiering.

b) Mikrofinansiering i syfte att främja små och medelstora företag och mikroföretag.

c) Kapacitetsuppbyggnad i syfte att stärka och underlätta ett effektivt deltagande av den privata sektorn i den sociala och ekonomiska utvecklingen.

2. Ministerrådet för AVS-EG skall, när avtalet undertecknats och på förslag av AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete, fatta beslut om vilka belopp som skall anslås från anslaget för långsiktig utveckling för att dessa mål skall kunna nås och fastställa närmare bestämmelser för deras användning.

KAPITEL 3

FINANSIERING MED ANLEDNING AV KORTVARIGA FLUKTUATIONER I EXPORTINKOMSTER

Artikel 8

1. Parterna erkänner att förlust av exportinkomster på grund av kortsiktiga fluktuationer kan äventyra finansieringen av utvecklingsbehoven och genomförandet av makroekonomisk politik eller sektorspolitik. Den enskilda AVS-statens grad av beroende av export av varor, särskilt av export av produkter från jordbrukssektorn och gruvsektorn, skall därför vara ett kriterium vid anslagstilldelningen för långsiktig utveckling.

2. För att de negativa effekterna av instabilitet i exportinkomsterna skall kunna lindras och det skall bli möjligt att slå vakt om det utvecklingsprogram som äventyras på grund av inkomstminskningen kan på grundval av artiklarna 9 och 10 tilläggsstöd utgå från de programmedel som avsatts för landets långsiktiga utveckling.

Artikel 9

Kriterier för stödberättigande

1. Rätt till tilläggsstöd skall inträda om

a) - exportinkomsterna minskar med 10 % (2 % om det är fråga om ett land som tillhör de minst utvecklade länderna) jämfört med det aritmetiska genomsnittet av exportinkomsterna under de tre första åren av de fyra första år som föregår tillämpningsåret,

- eller

- om det är fråga om ett land där inkomsterna av export från jordbruks- och gruvsektorerna utgör mer än 40 % av de totala inkomsterna av exporten av varor, inkomsterna från den totala exporten av produkter från jordbrukssektorn och gruvsektorn minskar med 10 % (2 % om det är fråga om ett land som tillhör de minst utvecklade länderna) jämfört med det aritmetiska genomsnittet av exportinkomsterna under de tre första åren av de fyra första år som föregår tillämpningsåret, samt om

b) det förväntade underskottet i de offentliga finanserna för året i fråga eller underskottsprognosen för det påföljande året försämras med 10 %.

2. Rätten till tilläggsstöd skall vara begränsad till fyra på varandra följande år.

3. Tilläggsmedlen skall avspeglas i det berörda landets offentliga räkenskaper. De skall användas i enlighet med reglerna och metoderna för programplaneringen, inbegripet de särskilda bestämmelserna i bilaga IV (Genomförande- och förvaltningsförfaranden), på grundval av avtal som i förväg upprättats mellan gemenskapen och den berörda AVS-staten året efter tillämpningsåret. I samförstånd mellan parterna får medlen användas för att finansiera program som finns upptagna i den nationella budgeten. En del av tilläggsstödet får emellertid också avsättas för specifika sektorer.

Artikel 10

Förskott

Inom ramen för systemet för tilläggsstöd skall det vara möjligt att ge förskott med hänsyn till eventuella förseningar när det gäller framtagandet av konsoliderad handelsstatistik och för att säkerställa att medlen i fråga kan inkluderas i budgeten för året efter tillämpningsåret. Förskott skall ges på grundval av den preliminära exportstatistik som regeringen upprättat och överlämnat till kommissionen innan den officiella slutliga konsoliderade statistiken ges in. Förskottet får som mest uppgå till 80 % av det beräknade beloppet för tilläggsstöd för tillämpningsåret i fråga. De belopp som beviljats skall i samförstånd mellan kommissionen och regeringen anpassas mot bakgrund av den slutgiltiga konsoliderade exportstatistiken och de slutgiltiga uppgifterna avseende underskottet i statens finanser.

Artikel 11

Bestämmelserna i detta kapitel skall ses över senast två efter det att de har börjat tillämpas och därefter på begäran av någon av parterna.

KAPITEL 4

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 12

Löpande betalningar och kapitalrörelser

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 förbinder parterna sig att inte införa några restriktioner på betalningar i fritt konvertibel valuta för bytesbalanstransaktioner mellan bosatta i gemenskapen och bosatta i AVS-staterna.

2. När det gäller kapitalbalanstransaktioner förbinder parterna sig att inte införa restriktioner för den fria rörligheten för kapital i samband med direktinvesteringar i företag som bildats i enlighet med värdlandets lagstiftning eller investeringar som görs i överensstämmelse med detta avtal, inte heller för kapital i anslutning till avveckling eller hemtagning av dessa investeringar eller för eventuella vinster som investeringarna givit upphov till.

3. Om det i en eller flera AVS-stater eller en eller flera av gemenskapens medlemsstater uppstår eller riskerar att uppstå allvarliga betalningsbalanssvårigheter, får AVS-staten, medlemsstaten eller gemenskapen i överensstämmelse med de villkor som fastställts inom ramen för allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) samt artiklarna VIII och XIV i stadgan för Internationella valutafonden (IMF) för en begränsad tid införa restriktioner för löpande transaktioner, vilka dock inte får vara mer långtgående än vad som är nödvändigt för att komma till rätta med betalningsbalanssituationen. Den part som vidtar sådana åtgärder skall omedelbart underrätta de andra parterna om detta och så snart som möjligt överlämna en tidsplan till dem för avveckling av åtgärderna.

Artikel 13

Regler för behandling av företag

När det gäller eventuella regler om etablering och om tillhandahållande av tjänster skall AVS-staterna respektive medlemsstaterna behandla medlemsstaternas medborgare och företag respektive AVS-staternas medborgare och företag på ett icke-diskriminerande sätt. Om en AVS-stat eller medlemsstat i fråga om en given aktivitet är oförmögen till sådan behandling, skall den AVS-stat eller medlemsstat som berörs inte vara bunden till att ge sådan behandling i fråga om den aktiviteten gentemot den förstnämnda statens medborgare och företag.

Artikel 14

Definition av begreppet företag

1. I detta avtal avses med "en medlemsstats eller AVS-stats företag" företag som upprättats enligt civilrätt eller handelsrätt, däribland offentliga eller andra bolag, kooperativa föreningar och varje annan offentligrättslig eller privaträttslig juridisk person eller sammanslutning, med undantag för sådana som inte har vinstsyfte, och som bildats i enlighet med en medlemsstats eller AVS-stats lagstiftning och har sitt stadgeenliga säte, sin centrala administration eller sin huvudsakliga verksamhetsplats i en medlemsstat eller en AVS-stat.

2. Om ett företag endast har sitt stadgeenliga säte i en medlemsstat eller en AVS-stat, måste emellertid dess verksamhet ha en faktisk och fortlöpande anknytning till den medlemsstatens eller AVS-statens ekonomi.

KAPITEL 5

AVTAL OM SKYDD AV INVESTERINGAR

Artikel 15

1. Vid genomförandet av bestämmelserna i artikel 78 i detta avtal skall parterna beakta följande principer:

a) En avtalsslutande stat kan begära förhandlingar om ett avtal om främjande och skydd av investeringar med en annan avtalsslutande stat.

b) De stater som är parter i sådana avtal skall när de inleder förhandlingar om ingående, tillämpning och tolkning av bilaterala eller multilaterala avtal om främjande och skydd av investeringar inte diskriminera mellan de stater som är parter i detta avtal eller gentemot varandra i förhållande till tredje land.

c) De avtalsslutande staterna skall ha rätt att begära att den icke-diskriminerade behandling som avses ovan ändras eller anpassas när detta är nödvändigt med hänsyn till internationella förpliktelser eller förändrade omständigheter.

d) Tillämpningen av de principer som avses ovan får inte ha till syfte eller följd att någon avtalsslutande stats suveränitet kränks.

e) Relationen mellan tidpunkten för ikraftträdandet av ett framförhandlat avtal, bestämmelserna om lösning av tvister samt tidpunkten för de berörda investeringarna skall anges i avtalet med beaktande av bestämmelserna ovan. Parterna bekräftar att retroaktivitet inte skall tillämpas som allmän princip, såvida de avtalsslutande staterna inte bestämmer något annat.

2. För att underlätta framförhandlandet av bilaterala avtal om främjande och skydd av investeringar är parterna överens om att undersöka vilka huvudbestämmelserna skulle kunna vara i ett standardavtal om skydd av investeringar. I denna undersökning, som skall ta sin utgångspunkt i bestämmelserna i befintliga bilaterala avtal mellan de stater som är parter i avtalet, kommer speciell uppmärksamhet att ägnas åt

a) rättsliga garantier varigenom en rättvis och skälig behandling av och skydd för utländska investerare kan säkerställas,

b) en klausul om mest gynnad investerare,

c) skydd i händelse av expropriation och nationalisering,

d) överföring av kapital och vinster, samt

e) internationell skiljedom i händelse av tvister mellan investerare och värdstat.

3. Parterna är överens om att undersöka i vad mån garantisystemen kan tillgodose små och medelstora företags specifika behov av att säkra sina investeringar i AVS-staterna. De ovan nämnda undersökningarna skall inledas så snart som möjligt efter avtalets undertecknande. När de slutförts skall resultaten föreläggas AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete för överväganden och lämpliga åtgärder.

BILAGA III

INSTITUTIONELLT STÖD - CENTRUM FÖR FÖRETAGSUTVECKLING OCH CENTRUM FÖR JORDBRUKSUTVECKLING

Artikel 1

Samarbetet skall omfatta stöd till institutioner som tillhandahåller stöd till företag och främjar jordbrukets och landsbygdens utveckling. I detta sammanhang skall samarbetet bidra till att

a) stärka och utvidga den roll som Centrum för företagsutveckling spelar så att den privata sektorn i AVS-staterna kan få nödvändigt stöd när det gäller främjandet av åtgärder som syftar till utveckling av den privata sektorn, samt

b) stärka och förbättra den roll som Centrum för jordbruksutveckling spelar när det gäller institutionell kapacitetsuppbyggnad i AVS-staterna, särskilt med avseende på informationsförvaltning, i syfte att förbättra tillgången till teknik med vars hjälp produktiviteten inom jordbruket, marknadsföring, livsmedelssäkerhet och landsbygdsutveckling kan förbättras.

Artikel 2

Centrum för företagsutveckling

1. Centrum för företagsutveckling skall stödja genomförandet av strategier för utveckling av den privata sektorn i AVS-staterna genom att tillhandahålla icke-finansiella tjänster till företag i dessa stater samt stödja gemensamma initiativ mellan ekonomiska aktörer i gemenskapen och i AVS-staterna.

2. Centrumet skall sträva efter att hjälpa privata företag i AVS-staterna att bli mera konkurrenskraftiga inom alla sektorer av ekonomin. Det skall särskilt

a) underlätta och främja företagssamarbete och partnerskap mellan företag i AVS-staterna och i Europeiska unionen,

b) hjälpa till att utveckla stödtjänster för företagen genom att understödja kapacitetsuppbyggnad hos organisationer inom den privata sektorn eller stödja aktörer som tillhandahåller tekniska eller yrkesmässiga stödtjänster eller stödtjänster inom förvaltning, handel eller utbildning,

c) stödja investeringsfrämjande verksamheter, exempelvis investeringsfrämjande organisationer, anordnandet av investeringskonferenser, utbildningsprogram, strategi-workshops samt uppföljande investeringsfrämjande besöksresor, samt

d) stödja initiativ som bidrar till utveckling och överföring av teknik, sakkunskap och bästa tillvägagångssätt avseende alla aspekter av företagsledning.

3. Centrum för företagsutveckling skall också

a) informera den privata sektorn i AVS-staterna om avtalets bestämmelser,

b) sprida information bland lokala aktörer i den privata sektorn i AVS-staterna om de krav på produktkvalitet och produktstandard som ställs på exportmarknaderna, samt

c) informera europeiska företag och organisationer i den privata sektorn om affärsmöjligheter och affärsvillkor i AVS-staterna.

4. Centrumets stöd till företagen skall genomföras via kvalificerade och kompetenta nationella eller regionala mellanhänder inom tjänstesektorn.

5. Centrumets verksamhet skall grundas på principen om samordning, komplementaritet och mervärde i förhållande till utvecklingsinitiativ avseende den privata sektorn som tas av offentliga eller privata aktörer. Centrumet skall utöva selektivitet vid utförandet av sina uppgifter.

6. Ambassadörskommittén skall fungera som tillsynsmyndighet för centrumet. Kommittén skall efter detta avtals undertecknande

a) fastställa stadgar och arbetsordning för centrumet, inbegripet dess tillsynsorgan,

b) fastställa verksamhetsregler, budgetförordning och tjänsteföreskrifter,

c) utöva tillsyn över verksamheten hos centrumets organ, samt

d) fastställa regler för hur centrumets budget skall genomföras och antas.

7. Ambassadörskommittén skall utse ledamöterna i centrumets organ på det sätt och enligt de kriterier som kommittén själv fastställt.

8. Centrumets budget skall finansieras i enlighet med de regler som i detta avtal anges för samarbetet för utvecklingsfinansiering.

Artikel 3

Centrum för jordbruksutveckling

1. Centrum för jordbruksutveckling skall ha till uppgift att främja policyutveckling och institutionell kapacitetsutveckling hos organisationer för jordbruks- och landsbygdsutveckling i AVS-staterna samt stärka organisationernas informations- och kommunikationsförmåga. Centrumet skall hjälpa organisationerna att utforma och genomföra strategier och program som syftar till minskning av fattigdom, främjande av en tryggad livsmedelsförsörjning samt bevarande av naturresursbasen för att därigenom bidra till ökad självständighet när det gäller utvecklingen av jordbruk och landsbygd i AVS-staterna.

2. Centrum för jordbruksutveckling skall

a) utveckla och tillhandahålla informationstjänster och se till att tillträdet till forskning, utbildning och nyskapande vad gäller utveckling och utbyggnad inom jordbruks- och landsbygdssektorerna förbättras så att jordbrukets och landsbygdens utveckling därigenom kan främjas, samt

b) utveckla och förstärka AVS-staternas kapacitet så att det skall kunna bli möjligt att

i) förbättra utformningen och förvaltningen av politiska program och strategier för jordbruks- och landsbygdsutveckling på nationell och regional nivå, inbegripet förbättring av kapaciteten när det gäller uppgiftsinsamling, utrednings- och analysarbete i policyfrågor samt policyutformning,

ii) förbättra informations- och kommunikationsförvaltningen, särskilt inom ramen för den nationella jordbruksstrategin,

iii) främja en effektiv informations- och kommunikationsförvaltning mellan institutionerna som redskap i resultatuppföljningen liksom konsortier med regionala och internationella partner,

iv) främja decentraliserad informations- och kommunikationsförvaltning på lokal och nationell nivå,

v) stärka initiativ via regionalt samarbete, samt

vi) utveckla metoder för bedömning av hur politiken påverkar jordbrukets och landsbygdens utveckling.

3. Centrumet skall stödja regionala initiativ och nätverk och se till att programmen för kapacitetsutveckling stegvis blir en gemensam angelägenhet mellan centrumet och lämpliga organisationer i AVS-staterna. Centrumet skall i detta syfte stödja decentraliserade regionala informationsnätverk. Nätverken skall byggas upp stegvis och på ett effektivt sätt.

4. Ambassadörskommittén skall fungera som tillsynsmyndighet för centrumet. Kommittén skall efter detta avtals undertecknande

a) fastställa stadgar och arbetsordning för centrumet, inbegripet dess tillsynsorgan,

b) fastställa verksamhetsregler, budgetförordning och tjänsteföreskrifter,

c) utöva tillsyn över verksamheten hos centrumets organ, samt

d) fastställa föreskrifter för hur centrumets budget skall genomföras och antas.

5. Ambassadörskommittén skall utse ledamöterna i centrumets organ på det sätt och enligt de kriterier som kommittén själv fastställt.

6. Centrumets budget skall finansieras i enlighet med de regler som i detta avtal anges för samarbetet för utvecklingsfinansiering.

BILAGA IV

GENOMFÖRANDE- OCH FÖRVALTNINGSFÖRFARANDEN

KAPITEL 1

PROGRAMPLANERING (PÅ NATIONELL NIVÅ)

Artikel 1

Åtgärder som finansieras med gåvobistånd inom ramen för detta avtal skall programplaneras i början av den period som finansprotokollet omfattar. Med programplanering skall i detta sammanhang avses

a) utarbetande och utveckling av en landstödstrategi på grundval av landets egna mål och strategier för sin utveckling på medellång sikt,

b) ett tydligt angivande från gemenskapens sida av det vägledande programanslag som landet får utnyttja under femårsperioden samt andra relevanta upplysningar,

c) utarbetande och antagande av ett vägledande program för genomförandet av landstödstrategin, samt

d) en översynsprocess omfattande landstödstrategin, det vägledande programmet och de medel som anslagits till programmet.

Artikel 2

Landstödstrategi

Landstödstrategin skall utarbetas av den berörda AVS-staten och EU efter samråd med en bred krets av aktörer i utvecklingsprocessen och skall bygga på tidigare erfarenheter och bästa tillvägagångssätt. Varje stödstrategi skall anpassas till den enskilda AVS-statens behov och svara mot dess specifika omständigheter. Stödstrategin skall vara ett verktyg för prioritering av åtgärder och för uppbyggnad av lokalt ägarskap av samarbetsprogrammen. Eventuella skiljaktigheter mellan landets egen analys och gemenskapens analys skall anges. Följande delar skall alltid ingå i stödstrategin:

a) En analys av landets politiska, ekonomiska och sociala situation och av begränsningsfaktorer, kapacitet och framtidsutsikter, inbegripet en bedömning av grundläggande behov mot bakgrund bland annat av inkomst per capita, befolkningsstorlek, sociala indikatorer och sårbarhet.

b) En detaljerad beskrivning av landets utvecklingsstrategi på medellång sikt, tydligt angivna prioriteringar samt förväntade finansieringsbehov.

c) En översikt över relevanta planer och åtgärder hos andra givare som är verksamma i landet, särskilt hos EU:s medlemsstater i deras egenskap av bilaterala givare.

d) Svarsstrategier med uppgift om det specifika bidrag som EU kan ge. Så långt som möjligt skall dessa svarsstrategier möjliggöra att EU:s insatser kompletterar åtgärder som finansieras av AVS-staten själv eller av andra givare som är verksamma i landet.

e) Uppgift om vilka stödmekanismer som skulle vara mest lämpade för genomförandet av dessa strategier och vilken räckvidd de bör ha.

Artikel 3

Resurstilldelning

1. Resurstilldelningen skall ske på grundval av behov och resultat så som dessa definieras i detta avtal. Härvid skall följande gälla:

a) Behoven skall bedömas på grundval av kriterier såsom inkomst per capita, befolkningsstorlek, sociala indikatorer, skuldsättningsnivå, förlust av exportinkomster samt beroendet av inkomster av export, särskilt av produkter från jordbruks- och gruvsektorerna. De minst utvecklade AVS-staterna skall beviljas särskild behandling, och östaternas och inlandsstaternas sårbarhet skall beaktas. De särskilda behov som uppstår i ett land som befunnit sig i konflikt skall också uppmärksammas.

b) Resultaten skall, på ett objektivt sätt som medger öppenhet och insyn, bedömas på grundval av följande parametrar: framsteg i genomförandet av institutionella reformer, landets resultat när det gäller att utnyttja sina resurser, effektivt genomföra pågående åtgärder, lindra eller faktiskt minska fattigdomen och genomföra åtgärder för hållbar utveckling samt måluppfyllelsen när det gäller makroekonomisk politik och sektorspolitik.

2. De medel som anslås skall bestå av följande två delar:

a) Ett anslag som skall täcka makroekonomiskt stöd, sektorsstrategier samt program och projekt till stöd för målområdena för gemenskapens bistånd.

b) Ett anslag för att täcka oförutsedda behov, exempelvis katastrofhjälp, i de fall stödet inte kan finansieras från EU:s budget, bidrag till internationellt överenskomna skuldlättnadsinitiativ samt stöd för att lindra negativa verkningar av instabilitet i exportinkomster.

3. Det vägledande beloppet skall underlätta den långsiktiga programplaneringen av gemenskapens bistånd till landet i fråga. Tillsammans med icke ianspråktagna medel som tilldelats landet inom ramen för tidigare Europeiska utvecklingsfonder och, om möjligt, medel från gemenskapsbudgeten, skall dessa anslag ligga till grund vid utarbetandet av det vägledande programmet för landet.

4. Åtgärder kommer att vidtas för länder som på grund av exceptionella omständigheter inte har tillgång till normala programanslag.

Artikel 4

Utarbetande och antagande av det vägledande programmet

1. När en AVS-stat fått den information som avses ovan skall den utarbeta och till gemenskapen överlämna ett utkast till vägledande program som skall bygga på och överensstämma med landets egna mål och prioriteringar för utvecklingen sådana dessa angivits i landstödstrategin. Utkastet till vägledande program skall innehålla uppgifter om följande:

a) Den eller de viktigaste sektorer eller områden till vilka stödet bör koncentreras (målsektorer eller målområden).

b) De åtgärder och insatser som är mest lämpade för förverkligandet av de mål som uppställts för målsektorerna eller målområdena.

c) Medel som avsatts för projekt och program som faller utanför målsektorerna, eller huvuddragen i sådana projekt- eller programaktiviteter, samt uppgift om de medel som kommer att avsättas för vart och ett av projekten eller programmen.

d) Uppgift om stödberättigade icke-statliga aktörer och om de medel som anslagits för dessa.

e) Förslag till regionala projekt och program.

f) En reserv för att täcka eventuella ersättningskrav, kostnadsökningar eller oförutsedda utgifter.

2. Utkastet till vägledande program skall i förekommande fall innehålla uppgift om de medel som avsatts för förstärkning av AVS-staternas mänskliga, materiella och institutionella kapacitet att utarbeta och genomföra de nationella och regionala vägledande programmen samt för förbättring av förvaltningen av AVS-staternas offentliga investeringsprojekt.

3. Utkastet till vägledande program skall bli föremål för ett åsiktsutbyte mellan den berörda AVS-staten och gemenskapen. Det vägledande programmet gemensamt av gemenskapen och AVS-staten. Programmet skall när det antagits vara bindande för både gemenskapen och AVS-staten. Det vägledande programmet skall bifogas landstödstrategin och dessutom innehålla uppgift om följande:

a) Specifika och klart avgränsade åtgärder, särskilt åtgärder för vilka åtaganden kan ingås före nästa översyn.

b) En tidsplan för genomförandet av det vägledande programmet och för översyn av det, bland annat med avseende på åtaganden och utbetalningar av medel.

c) Parametrar och kriterier för översynerna.

4. Gemenskapen och den berörda AVS-staten skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att programplaneringsprocessen kan slutföras på så kort tid som möjligt och i alla händelser, utom när exceptionella omständigheter föreligger, inom tolv månader från finansprotokollets undertecknande. Utarbetandet av landstödstrategin och det vägledande programmet skall ingå som led i en kontinuerlig process som skall leda fram till antagandet av ett enda dokument.

Artikel 5

Översynsprocess

1. Det finansiella samarbetet mellan AVS-staten och gemenskapen skall vara flexibelt nog för att det skall kunna säkerställas att åtgärderna hela tiden överensstämmer med detta avtals mål och för att eventuella förändringar när det gäller den berörda AVS-statens ekonomiska situation, prioriteringar eller mål skall kunna beaktas. Den nationella utanordnaren och chefen för kommissionens delegation skall i detta sammanhang

a) företa en årlig verksamhetsöversyn avseende det vägledande programmet, samt

b) företa en översyn av landstödstrategin och det vägledande programmet mot bakgrund av aktuella behov och av programresultaten, dels efter halva löptiden, dels efter löptidens slut.

2. Om de exceptionella omständigheter som avses i bestämmelserna om humanitärt bistånd och katastrofbistånd skulle föreligga, kan översynen genomföras på begäran av någon av parterna.

3. Den nationella utanordnaren och chefen för kommissionens delegation skall

a) vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det vägledande programmet följs och bland annat se till att den tidsplan för åtaganden och utbetalningar som överenskommits i samband med programplaneringen iakttas, samt

b) fastställa eventuella orsaker till förseningar i genomförandet och föreslå lämpliga åtgärder för att avhjälpa situationen.

4. Den årliga verksamhetsöversynen avseende det vägledande programmet skall innefatta en gemensam bedömning av programgenomförandet, varvid resultaten av relevanta uppföljnings- och utvärderingsåtgärder skall beaktas. Översynen skall genomföras lokalt och färdigställas gemensamt av den nationella utanordnaren och chefen för kommissionens delegation inom 60 dagar. Den skall särskilt omfatta en bedömning av följande:

a) De resultat som uppnåtts inom målsektorerna jämfört med fastställda mål, resultatindikatorer och sektorsspecifika policyåtaganden.

b) Projekt och program som faller utanför målsektorerna eller faller inom ramen för fleråriga program.

c) Användningen av medel som avsatts för icke-statliga aktörer.

d) aktiviteten i genomförandet av pågående åtgärder samt en bedömning av i vad mån tidsplanen för åtaganden och betalningar har iakttagits.

e) förlängning av programplaneringsperspektivet till de påföljande åren.

5. Den nationella utanordnaren och chefen för kommissionens delegation skall inom 30 dagar efter verksamhetsöversynens färdigställande överlämna en rapport om resultatet av översynen till kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete. Kommittén skall granska rapporten inom ramen för sina skyldigheter och befogenheter enligt avtalet.

6. Mot bakgrund av de årliga verksamhetsöversynerna får den nationella utanordnaren och chefen för kommissionens delegation i samband med översynerna efter halva löptiden respektive efter löptidens slut, inom de ovan angivna fristerna i följande fall se över och anpassa landstödstrategin:

a) Om det av verksamhetsöversynerna framgår att det finns specifika problem.

b) Mot bakgrund av förändrade omständigheter i en AVS-stat.

Sådana översyner skall slutföras inom ytterligare 30 dagar från färdigställandet av de översyner som skall ske efter halva löptiden respektive efter löptidens slut. Översynen i samband med att finansprotokollet löper ut skall också omfatta anpassningar inför det nya finansprotokollet, både med avseende på resurstilldelning och i fråga om utarbetandet av nästa program.

7. Sedan översynerna efter halva löptiden respektive efter löptidens slut har slutförts kan gemenskapen se över resurstilldelningen med hänsyn till den berörda AVS-statens aktuella behov och resultat.

KAPITEL 2

PROGRAMPLANERING OCH PROGRAMBEREDNING (PÅ REGIONAL NIVÅ)

Artikel 6

Deltagande

1. Det regionala samarbetet skall omfatta åtgärder som gynnar och inbegriper

a) två, flera eller samtliga AVS-stater, eller

b) ett regionalt organ i vilket minst två AVS-stater är medlemmar.

2. Det regionala samarbetet kan också omfatta de utomeuropeiska länderna och territorierna och de yttersta randområdena. De medel som krävs för dessa områdens deltagande skall tillkomma utöver de medel som AVS-staterna tilldelats inom ramen för avtalet.

Artikel 7

Regionala program

De berörda AVS-staterna skall avgöra hur de geografiska regionerna skall avgränsas. Regionala integrationsprogram bör så långt möjligt motsvara programmen hos befintliga regionala organisationer med uppdrag att verka för ekonomisk integration. Om det förekommer överlappande medlemskap i flera relevanta regionala organisationer, skall det regionala integrationsprogrammet i princip motsvara det kombinerade medlemskapet i dessa organisationer. Gemenskapen kommer i detta sammanhang att inom ramen för regionala program tillhandahålla särskilt stöd till grupper av AVS-stater som önskar förhandla fram avtal om ekonomiskt partnerskap med Europeiska unionen.

Artikel 8

Regional programplanering

1. Programplaneringen skall avse varje region. Den skall vara resultatet av ett åsiktsutbyte mellan kommissionen och den eller de vederbörligen bemyndigade berörda regionala organisationerna eller, i avsaknad av sådant bemyndigande, de nationella utanordnarna i länderna i regionen i fråga. Om det är lämpligt kan programplaneringen innefatta samråd med stödberättigade icke-statliga aktörer.

2. Med programplanering avses i detta sammanhang

a) utarbetande och utveckling av en regional stödstrategi på grundval av regionens egna mål och strategier för sin utveckling på medellång sikt,

b) ett tydligt angivande från gemenskapens sida av det vägledande anslag som landet kan komma i åtnjutande av under femårsperioden samt andra relevanta upplysningar,

c) utarbetande och antagande av ett regionalt vägledande program för genomförande av den regionala stödstrategin, samt

d) en översynsprocess omfattande den regionala stödstrategin, det regionala vägledande programmet och de medel som anslagits för varje region.

3. Den regionala stödstrategin skall utarbetas av kommissionen och den eller de vederbörligen bemyndigade regionala organisationerna i samarbete med AVS-staterna i den berörda regionen. Den regionala stödstrategin skall vara ett verktyg för prioritering av åtgärder och uppbyggnad av lokalt ägarskap av de program som stöds. Följande skall alltid ingå i stödstrategin:

a) En analys av den politiska, ekonomiska och sociala situationen i regionen.

b) En bedömning av processen och framtidsutsikterna för den regionala ekonomiska integrationen och för regionens integrering i världsekonomin.

c) En översikt över de regionala strategier och prioriteringar som man följer och över de förväntade finansieringsbehoven.

d) En översikt över relevant verksamhet hos andra externa partner i det regionala samarbetet.

e) En beskrivning av EU:s specifika bidrag till förverkligandet av målen för det regionala samarbetet och den regionala integrationen, vilket så långt möjligt bör komplettera åtgärder som finansieras av AVS-staterna själva eller av andra parter, särskilt EU:s medlemsstater.

Artikel 9

Resurstilldelning

Gemenskapen skall i början av den period som finansprotokollet omfattar för varje region ange vilka medel den får utnyttja under femårsperioden. Den vägledande resurstilldelningen skall grundas på en behovsbedömning och på framsteg och framtidsutsikter vad gäller den regionala samarbets- och integrationsprocessen. Regionala och nationella medel får utnyttjas tillsammans för finansiering av regionala åtgärder som har ett tydligt nationellt inslag för att nivån på insatsen skall kunna bli tillräckligt hög och effektiviteten ökas.

Artikel 10

Regionalt vägledande program

1. På grundval av resurstilldelningen enligt ovan skall den eller de vederbörligen bemyndigade regionala organisationerna eller, i avsaknad av sådant bemyndigande, de nationella utanordnarna i länderna i regionen, utarbeta ett utkast till regionalt vägledande program. I utkastet till program skall bland annat följande anges:

a) Målsektorer och målområden för gemenskapens stöd.

b) De åtgärder och insatser som är mest lämpade för förverkligandet av målen för målsektorerna eller målområdena.

c) Projekt och program med vars hjälp dessa mål skall kunna nås, i den mån projekten eller programmen har kunnat tydligt avgränsas, uppgift om de medel som skall utnyttjas för projekten eller programmen samt en tidsplan för genomförandet.

2. Det regionala vägledande programmet skall antas gemensamt av gemenskapen och den berörda AVS-staten.

Artikel 11

Översynsprocess

Det finansiella samarbetet mellan varje AVS-region och gemenskapen skall vara flexibelt nog för att det skall kunna säkerställas att åtgärderna hela tiden överensstämmer med detta avtals mål och för att eventuella förändringar när det gäller den berörda regionens ekonomiska situation, prioriteringar eller mål skall kunna beaktas. De regionala vägledande programmen skall ses över dels efter halva löptiden för finansprotokollet gått till ända, dels vid löptidens slut för att de skall kunna anpassas till förändrade omständigheter och ett korrekt genomförande skall kunna säkerställas. Sedan översynerna efter halva löptiden respektive efter löptidens slut slutförts kan gemenskapen se över resurstilldelningen mot bakgrund av aktuella behov och resultat.

Artikel 12

Samarbete mellan AVS-staterna

I början av den period som omfattas av finansprotokollet skall gemenskapen för Ministerrådet ange hur stor del av de medel som anslagits till regionalt samarbete som skall avsättas för åtgärder som kommer flera eller samtliga AVS-stater till godo. Sådana åtgärder behöver inte begränsas av begreppet geografisk belägenhet.

Artikel 13

Ansökningar om finansiering

1. Ansökningar om finansiering av regionala program skall inges

a) av vederbörligen bemyndigade regionala organ eller organisationer, eller

b) i programplaneringsskedet, av vederbörligen bemyndigade subregionala organ eller organisationer eller av AVS-stater i de berörda regionerna, förutsatt att åtgärden återfinns i det regionala vägledande programmet.

2. Ansökningar avseende program mellan flera AVS-stater skall inges

a) av minst tre vederbörligen bemyndigade regionala organ eller organisationer tillhörande olika geografiska regioner eller av de nationella utanordnarna för sådana regioner, eller

b) av AVS-ministerrådet eller, genom specifik delegation, AVS-ambassadörskommittén, eller

c) av internationella organisationer som genomför åtgärder vilka bidrar till målen för regionalt samarbete eller regional integration, förutsatt att AVS-ambassadörskommittén först givit sitt godkännande.

Artikel 14

Tillvägagångssätt för genomförandet

1. Regionala program skall genomföras av det ansökande organet eller av varje annan godkänd institution eller varje annat godkänt organ.

2. Program mellan flera AVS-stater skall genomföras av det ansökande organet eller av dess vederbörligen bemyndigade ombud. I avsaknad av ett vederbörligen bemyndigat genomförandeorgan och utan att det påverkar genomförandet av särskilda projekt eller program som förvaltas av AVS-sekretariatet, skall kommissionen ansvara för genomförandet av åtgärder mellan flera AVS-stater.

3. Med hänsyn till målen för regionalt samarbete och till dess egenart skall för åtgärder som vidtas på detta område i tillämpliga fall samma förfaranden följas som de som fastställts för samarbetet för utvecklingsfinansiering.

KAPITEL 3

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT

Artikel 15

Avgränsning, beredning och bedömning av projekt

1. Projekt och program som lagts fram av en AVS-stat skall bli föremål för gemensam bedömning. AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete skall utarbeta allmänna riktlinjer och kriterier för bedömningen av projekt och program.

2. De projekt- eller programhandlingar som utarbetas och överlämnas i ett finansieringsärende skall innehålla alla upplysningar som är nödvändiga för att projektet eller programmet skall kunna bedömas; om ett projekt eller program ännu inte är helt färdigutformat, skall huvuddragen redovisas så att en bedömning blir möjlig. Handlingarna skall officiellt överlämnas till gemenskapen av AVS-staten eller av någon annan berättigad stödmottagare enligt detta avtal.

3. Vid bedömningen av projekten eller programmen skall landets begränsningar när det gäller mänskliga resurser beaktas och det skall tillses att de är upplagda så att de underlättar främjandet av mänskliga resurser. Vidare skall varje AVS-stats särdrag och begränsningar beaktas.

Artikel 16

Finansieringsförslag och beslut om finansiering

1. Slutsatserna av bedömningen skall sammanfattas i ett finansieringsförslag som skall upprättas av gemenskapen i nära samarbete med den berörda AVS-staten. Finansieringsförslaget skall överlämnas till gemenskapens beslutande organ för godkännande.

2. Finansieringsförslaget skall innehålla en preliminär tidsplan för projektets eller programmets tekniska och finansiella genomförande, även för genomförandet av fleråriga program och rambidrag för åtgärder av mindre ekonomisk omfattning, samt behandla varaktigheten av de olika genomförandefaserna. Finansieringsförslaget skall

a) beakta den eller de berörda AVS-staternas synpunkter,

b) samtidigt överlämnas till den eller de berörda AVS-staterna och gemenskapen.

3. Kommissionen skall svara för finansieringsförslagets slutgiltiga utformning och överlämna det, med eller utan ändringar, till gemenskapens beslutande organ. Den eller de berörda AVS-staterna skall ges tillfälle att framföra synpunkter på eventuella ändringar i sak som kommissionen avser att göra i dokumentet. Dessa synpunkter skall återspeglas i det ändrade finansieringsförslaget.

4. Gemenskapens beslutande organ skall meddela sitt beslut inom 120 dagar från den dag då finansieringsförslaget överlämnades enligt ovan.

5. Om finansieringsförslaget inte antas av gemenskapen, skall den eller de berörda AVS-staterna omedelbart underrättas om skälen för beslutet. I ett sådant fall får företrädarna för den eller de berörda AVS-staterna inom 60 dagar därefter begära

a) att saken hänskjuts till den AVS-EG-kommitté för utvecklingsfinaniseringssamarbete som inrättas genom avtalet, eller

b) att de ges möjlighet att bli hörda av gemenskapens beslutande organ.

6. Efter det att den eller de berörda AVS-staterna hörts skall ett slutgiltigt beslut att anta eller avslå finansieringsförslaget fattas av det behöriga gemenskapsorganet; den eller de berörda AVS-staterna får innan beslutet fattas överlämna de upplysningar som de anser nödvändiga som komplement till den information som gemenskapens organ har tillgång till.

7. De fleråriga programmen skall bland annat finansiera utbildning, decentraliserade åtgärder, mikroprojekt, handelsfrämjande åtgärder, åtgärder för utveckling av handel, åtgärdspaket av mera begränsad omfattning inom specifika sektorer, stöd till projekt- eller programförvaltning samt tekniskt samarbete.

8. I de fall som avses ovan kan den berörda AVS-staten till chefen för kommissionens delegation överlämna ett flerårsprogram i vilket den anger programmets huvuddrag, planerade åtgärdstyper samt ett förslag till finansiellt åtagande.

a) Finansieringsbeslutet avseende varje enskilt flerårsprogram skall fattas av chefutanordnaren. Skrivelsen från denne till den nationella utanordnaren med underrättelsen om beslutet skall utgöra finansieringsavtalet.

b) Inom ramen för ett sålunda antaget flerårigt program skall den nationella utanordnaren, eller i tillämpliga fall aktörer som deltar i decentraliserat samarbete och som tilldelats delegerade funktioner i detta syfte eller, i lämpliga fall, andra därtill berättigade stödmottagare, genomföra varje enskild åtgärd i överensstämmelse med de relevanta bestämmelserna i detta avtal och med villkoren i det ovan nämnda finansieringsavtalet. Om genomförandet skall ombesörjas av aktörer som deltar i decentraliserat samarbete eller andra därtill berättigade stödmottagare, skall den nationella utanordnaren och chefen för kommissionens delegation fortsätta att ha det ekonomiska ansvaret samt regelbundet övervaka verksamheten i syfte bland annat att göra det möjligt för de förstnämnda att fullgöra sina skyldigheter.

9. Vid utgången av varje år skall den nationella utanordnaren, i samråd med chefen för kommissionens delegation, överlämna en rapport till kommissionen om genomförandet av de fleråriga programmen.

Artikel 17

Finansieringsavtal

1. Om inte annat anges i detta avtal, skall för varje projekt eller program som finansieras med bidrag från fonden ett finansieringsavtal ingås mellan kommissionen och den eller de berörda AVS-staterna. Om den direkta stödmottagaren inte är en AVS-stat, skall kommissionen fatta finansieringsbeslutet genom skriftväxling med mottagaren.

2. Finansieringsavtalet skall upprättas mellan kommissionen och den eller de berörda AVS-staterna inom 60 dagar efter det att gemenskapens beslutande organ har fattat sitt beslut. Avtalet skall

a) bland annat specificera detaljerna i fondens finansiella åtagande, bestämmelserna och villkoren för finansieringen och de allmänna och specifika bestämmelser som hänför sig till projektet eller programmet samt innefatta en preliminär tidsplan för det praktiska genomförandet av det projekt eller program som omfattas av finansieringsförslaget, och

b) innefatta bestämmelser om anslag för täckande av kostnadsökningar och oförutsedda utgifter.

3. När finansieringsavtalet har undertecknats, skall utbetalningar göras i enlighet med den finansieringsplan som anges i avtalet. Medel som när projekt- eller programkontona avslutas inte utnyttjats skall tillfalla den berörda AVS-staten och skall specificeras i enlighet därmed i fondens räkenskaper. De får användas för finansiering av projekt eller program på det sätt som anges i detta avtal.

Artikel 18

Kostnadsöverskridanden

1. Så snart det framgår att det finns risk för kostnadsöverskridanden utöver den gräns som anges i finansieringsavtalet, skall den nationella utanordnaren via chefen för kommissionens delegation underrätta chefutanordnaren om detta och om de åtgärder som den nationella utanordnaren avser att vidtaga för att täcka sådana kostnadsöverskridanden i förhållande till de tilldelade anslagen, antingen genom en minskning av projektets eller programmets storlek eller genom ianspråktagande av nationella medel eller andra medel som inte härrör från gemenskapen.

2. Om det i samförstånd med gemenskapen beslutas att projektets eller programmets storlek inte skall minskas eller om det inte är möjligt att täcka överskridandena med hjälp av andra medel, får överskridandena intill 20 % av det ekonomiska åtagandet för projektet eller programmet i fråga täckas från det vägledande programmet.

Artikel 19

Retroaktiv finansiering

1. För att en tidig projektstart skall kunna säkerställas, väntetider mellan på varandra följande projekt undvikas och förseningar förebyggas får AVS-staterna i samförstånd med kommissionen, när projektbedömningen avslutats och innan finansieringsbeslutet fattas,

a) utlysa villkorliga anbudsinfordringar för alla typer av kontrakt, samt

b) förhandsfinansiera aktiviteter som gäller igångsättningen av program, förberedande arbete eller säsongsbundet arbete, beställningar av utrustning med långa leveranstider samt vissa pågående verksamheter. Sådan medelsförbrukning skall följa de förfaranden som föreskrivs i detta avtal.

2. Dessa bestämmelser skall inte påverka de befogenheter som tillkommer gemenskapens beslutande organ.

3. AVS-statens utgifter enligt denna artikel skall finansieras retroaktivt inom ramen för projektet eller programmet när finansieringsavtalet väl är undertecknat.

KAPITEL 4

KONKURRENSREGLER OCH FÖRETRÄDESREGLER

Artikel 20

Rätt att deltaga

Utom i de fall undantag beviljas i enlighet med de allmänna bestämmelserna för upphandling eller artikel 22 skall följande gälla:

a) Deltagande i anbudsinfordringar och tilldelning av kontrakt som finansieras av fonden skall stå öppna på lika villkor för

i) fysiska personer, företag eller offentliga eller halvoffentliga organ i AVS-staterna och medlemsstaterna,

ii) kooperativa sammanslutningar och andra offentligrättsliga eller civilrättsliga juridiska personer i medlemsstaterna eller AVS-staterna, samt

iii) samriskföretag eller sammanslutningar av företag i AVS-staterna eller medlemsstaterna.

b) Varor skall ha sitt ursprung i gemenskapen eller AVS-staterna. I detta sammanhang skall begreppet "ursprungsprodukter" bedömas med hänvisning till relevanta internationella avtal, och varor med ursprung i gemenskapen skall innefatta varor med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Artikel 21

Deltagande på lika villkor

AVS-staterna och kommissionen skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa bredast möjliga deltagande på lika villkor i anbudsinfordringar rörande kontrakt om bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster, i förekommande fall även åtgärder för att

a) sörja för att anbudsinfordringarna offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, över Internet, i alla AVS-staternas officiella tidningar och i andra lämpliga medier,

b) undanröja diskriminerande förfaranden eller tekniska specifikationer som kan hindra ett vidsträckt deltagande på lika villkor,

c) uppmuntra samarbete mellan företag i medlemsstaterna och i AVS-staterna,

d) säkerställa att urvalskriterierna specificeras i förfrågningsunderlaget, samt

e) säkerställa att det valda anbudet uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och de urvalskriterier som där anges.

Artikel 22

Undantag

1. För att systemet skall tillförsäkras största möjliga kostnadseffektivitet kan på begäran av de berörda AVS-staterna fysiska eller juridiska personer från utvecklingsländer utanför AVS-statsgruppen tillåtas delta i kontrakt som finansieras av gemenskapen. De berörda AVS-staterna skall vid varje särskilt tillfälle förse chefen för kommissionens delegation med den information som gemenskapen behöver för att kunna besluta om sådana undantag, varvid särskild uppmärksamhet skall ägnas åt

a) den berörda AVS-statens geografiska belägenhet,

b) konkurrenskraften hos entreprenörer, leverantörer och konsulter från medlemsstaterna och AVS-staterna,

c) behovet av att undvika stora ökningar i kostnaderna för genomförandet av kontraktet,

d) transportsvårigheter eller förseningar som beror på leveranstider eller andra liknande problem, samt

e) den teknik som är mest ändamålsenlig och bäst lämpad med hänsyn till de lokala förhållandena.

2. Deltagande av tredje land i kontrakt som finansieras av gemenskapen får också medges

a) om gemenskapen medverkar i finansieringen av regionala eller interregionala åtgärder som innefattar sådana länder,

b) vid samfinansiering av projekt och program, samt

c) vid katastrofbistånd.

3. I undantagsfall och efter överenskommelse med kommissionen får konsultfirmor som anlitar experter vilka är medborgare i tredje land delta i tjänstekontrakt.

Artikel 23

Konkurrensregler

1. För att förenkla och effektivera de allmänna konkurrens- och företrädesreglerna när det gäller åtgärder som finansieras med medel från Europeiska utvecklingsfonden skall kontrakt tilldelas genom öppet förfarande, selektivt förfarande, ramkontrakt, direktupphandling eller genomförande i egen regi enligt följande:

a) Öppen internationell anbudsinfordran genom eller efter offentliggörande av ett meddelande om upphandling i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

b) Öppen lokal anbudsinfordran, vid vilken meddelandet om upphandling endast offentliggörs i den stödmottagande AVS-staten.

c) Selektiv internationell anbudsinfordran, vid vilken den upphandlande enheten efter offentliggörande av ett förhandsmeddelande inbjuder ett begränsat antal kandidater att delta i anbudsinfordran.

d) Direktupphandling enligt ett förenklat förfarande, vid vilket ett meddelande om upphandling inte behöver offentliggöras och den upphandlande enheten inbjuder ett begränsat antal tjänsteleverantörer att inge anbud.

e) Genomförande i egen regi, vid vilket kontraktet genomförs av myndigheter eller offentliga eller halvoffentliga organ i den stödmottagande staten.

2. Kontrakt som finansieras med medel från fonden skall ingås i enlighet med följande:

a) Kontrakt om bygg- och anläggningsarbeten vars värde

i) överstiger 5000000 euro skall tilldelas genom öppen internationell anbudsinfordran,

ii) uppgår till mellan 300000 euro och 5000000 euro skall tilldelas genom öppen lokal anbudsinfordran,

iii) understiger 300000 euro skall tilldelas genom direktupphandling enligt ett förenklat förfarande utan offentliggörande av ett meddelande om upphandling.

b) Varukontrakt vars värde

i) överstiger 150000 euro skall tilldelas genom öppen internationell anbudsinfordran,

ii) uppgår till mellan 30000 euro och 150000 euro skall tilldelas genom öppen lokal anbudsinfordran,

iii) understiger 30000 euro skall tilldelas genom direktupphandling enligt ett förenklat förfarande utan offentliggörande av ett meddelande om upphandling.

c) Tjänstekontrakt vars värde

i) överstiger 200000 euro skall tilldelas genom selektiv internationell anbudsinfordran efter offentliggörande av ett meddelande om upphandling,

ii) understiger 200000 euro skall tilldelas genom direktupphandling enligt ett förenklat förfarande eller genom ett ramkontrakt.

3. Kontrakt om bygg- och anläggningsarbeten, varor eller tjänster till ett värde av högst 5000 euro kan tilldelas direkt utan konkurrensförfarande.

4. Vid selektiv anbudsinfordran skall en kortlista över möjliga anbudsgivare upprättas av den eller de berörda AVS-staterna i samförstånd med chefen för kommissionens delegation, i tillämpliga fall efter en inbjudan till förhandskvalificering efter offentliggörande av ett meddelande om upphandling.

5. Vid direktupphandling skall AVS-staten fritt inleda de diskussioner den finner lämpliga med möjliga anbudsgivare som förts upp på den kortlista som AVS-staten upprättat i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 20-22 och ge kontraktet till den anbudsgivare som den väljer ut.

6. AVS-staterna kan be att kommissionen, direkt eller genom ett behörigt organ, förhandlar om, upprättar, ingår och genomför tjänstekontrakt för deras räkning.

Artikel 24

Genomförande i egen regi

1. När åtgärder genomförs i egen regi skall projekten eller programmen genomföras via myndigheter eller offentliga eller halvoffentliga organ i den eller de berörda staterna eller av den person som ansvarar för genomförandet av åtgärden.

2. Gemenskapen skall bidra till kostnaderna för myndigheterna eller organen i fråga genom att tillhandahålla utrustning eller materiel som de saknar eller genom att ställa medel till förfogande som gör att de kan rekrytera den ytterligare personal i form av experter från den berörda AVS-staten eller från andra AVS-stater som krävs. Gemenskapens deltagande får endast täcka kostnader med anledning av kompletterande åtgärder eller tillfälliga utgifter med anknytning till genomförandet vilka är strikt hänförliga till projektet i fråga.

Artikel 25

Kontrakt om katastrofbistånd

Ingåendet av kontrakt som avser katastrofbistånd skall anpassas till situationens brådskande natur. För alla åtgärder som avser katastrofbistånd får AVS-staten i detta syfte, i samförstånd med chefen för kommissionens delegation, meddela bemyndigande för:

a) slutande av kontrakt genom direktupphandling,

b) genomförande av kontrakt i egen regi,

c) genomförande genom specialiserade organ, samt

d) direkt genomförande från kommissionens sida.

Artikel 26

Företrädesregler

Åtgärder skall vidtas för att främja bredast möjliga deltagande av fysiska och juridiska personer i AVS-staterna i genomförandet av kontrakt som finansieras av fonden så att de fysiska och mänskliga resurserna i dessa stater kan utnyttjas på bästa möjliga sätt. För detta ändamål skall följande gälla:

a) När det gäller kontrakt om bygg- och anläggningsarbeten till ett värde understigande 5 miljoner euro skall anbudsgivare i AVS-staterna, under förutsättning att åtminstone en fjärdedel av kapitalet och ledningspersonalen härrör från en eller flera AVS-stater, ges en prisförmån på 10 % när anbud av likvärdig ekonomisk, teknisk och administrativ kvalitet jämförs.

b) När det gäller varukontrakt skall, oberoende av varornas värde, anbudsgivare i AVS-staterna som erbjuder varor för vilka åtminstone 50 % av kontraktsvärdet är av AVS-ursprung ges en prisförmån på 15 % när anbud av likvärdig ekonomisk, teknisk och administrativ kvalitet jämförs.

c) När det gäller tjänstekontrakt skall, förutsatt att den erforderliga kompetensen finns, företräde ges åt

i) experter, institutioner eller konsultföretag från AVS-staterna när anbud av likvärdig ekonomisk och teknisk kvalitet jämförs,

ii) anbud som inlämnats av ett AVS-företag som ingår i ett konsortium tillsammans med europeiska partner, samt

iii) anbud som inlämnats av europeiska anbudsgivare som anlitar underleverantörer eller experter i AVS-staterna.

d) I de fall det förutses att underleverantörer kommer att anlitas skall den vinnande anbudsgivaren ge företräde för fysiska personer och företag i AVS-staterna som är i stånd att genomföra kontraktet på liknande villkor.

e) AVS-staterna får i anbudsinfordan föreslå de potentiella anbudsgivarna biträde av andra AVS-staters företag eller nationella experter eller konsulter, utvalda genom ömsesidig överenskommelse. Detta samarbete kan ske i form av ett samriskföretag eller underleveranser eller arbetsplatsanknuten utbildning av praktikanter.

Artikel 27

Kontraktstilldelning

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24 skall AVS-staten ge kontraktet åt den anbudsgivare

a) vars anbud har befunnits svara mot förfrågningsunderlaget,

b) som, om det gäller ett bygg- och anläggningskontrakt eller varukontrakt, har givit det förmånligaste anbudet enligt en bedömning på grundval av bland annat

i) priset, driftskostnaderna och underhållskostnaderna,

ii) anbudsgivarens kvalifikationer och de garantier som anbudsgivaren erbjuder samt anbudets tekniska kvaliteter, inklusive erbjudandet om kundservice i AVS-staten, samt

iii) arten av, villkoren och tiden för utförandet av kontrakten samt anpassningen till lokala förhållanden,

c) som, om det gäller ett tjänstekontrakt, har givit det förmånligaste anbudet med hänsyn bland annat till priset, anbudets tekniska värde, den för tillhandahållandet av tjänsterna föreslagna organisationen och metodiken såväl som den föreslagna personalens kompetens, oberoende och tillgänglighet.

2. När två anbud erkänns som likvärdiga på grundval av de ovan angivna kriterierna skall företräde ges

a) i första hand åt en anbudsgivare från en AVS-stat, eller

b) om inget sådant anbud finns, åt den anbudsgivare som

i) medger bästa möjliga användning av AVS-staternas fysiska och mänskliga resurser,

ii) erbjuder de största möjligheterna för underleverantörskontrakt för företag eller fysiska personer i AVS, eller

iii) utgörs av ett konsortium av fysiska personer och företag från AVS-stater och gemenskapen.

Artikel 28

Allmänna bestämmelser för upphandling

1. Tilldelningen av kontrakt som finansieras ur fondens medel skall följa bestämmelserna i denna bilaga och de förfaranden som på rekommendation av AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete antagits genom beslut av Ministerrådet vid dess första möte efter avtalets undertecknande. Dessa förfaranden skall följa bestämmelserna i denna bilaga samt gemenskapens upphandlingsregler för samarbete med tredje land.

2. I avvaktan på att dessa förfaranden antagits skall de regler som för närvarande gäller för Europeiska utvecklingsfonden och som återfinns i de nu gällande allmänna bestämmelserna för upphandling och allmänna villkoren för kontrakt gälla.

Artikel 29

Allmänna villkor för kontrakt

För genomförande av kontrakt om bygg- och anläggningsarbeten, varor eller tjänster vilka finansieras med medel ur fonden skall följande villkor vara tillämpliga:

a) De allmänna villkor för kontrakt finansierade av fonden som Ministerrådet, på rekommendation av AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete, skall anta genom beslut vid sitt första möte efter detta avtals undertecknande.

b) När det gäller samfinansierade projekt och program, om undantag har beviljats tredje part, i påskyndade förfaranden och i andra lämpliga fall, sådana andra allmänna villkor som den berörda AVS-staten och gemenskapen enas om, såsom

i) de allmänna villkor för kontrakt som gäller enligt den berörda AVS-statens lagstiftning eller dess etablerade praxis i fråga om internationella kontrakt, eller

ii) andra internationella allmänna villkor för kontrakt.

Artikel 30

Tvistlösning

Tvister som uppkommer mellan en AVS-stats myndigheter och en entreprenör, leverantör eller tillhandahållare av tjänster under genomförandet av ett kontrakt som finansieras av fonden, skall

a) om det är fråga om ett nationellt kontrakt lösas i enlighet med den berörda AVS-statens nationella lagstiftning,

b) om det är fråga om ett transnationellt kontrakt lösas antingen

i) om kontraktsparterna är överens därom, i överensstämmelse med den berörda AVS-statens nationella lagstiftning eller dess etablerade internationella praxis, eller

ii) genom skiljedom enligt den ordning som Ministerrådet, på rekommendation av AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete, skall anta genom beslut vid sitt första möte efter detta avtals undertecknande.

Artikel 31

Skatte- och tullregler

1. AVS-staterna skall på kontrakt som finansieras av gemenskapen tillämpa skatte- och tullregler som inte är mindre förmånliga än dem som de tillämpar gentemot mest gynnad nation eller gentemot internationella utvecklingsorganisationer med vilka de har förbindelser. Vid fastställandet av mest gynnad nationsbehandlingen skall hänsyn inte tas till regler som den berörda AVS-staten tillämpar gentemot andra AVS-stater eller gentemot andra utvecklingsländer.

2. Om inte annat följer av bestämmelserna ovan skall följande gälla för kontrakt som finansieras av gemenskapen:

a) Kontrakten skall i den stödmottagande AVS-staten inte beläggas med stämpel- eller registreringsavgifter eller med fiskala avgifter med motsvarande verkan, oavsett om sådana avgifter redan existerar eller skall införas i framtiden; dock skall sådana kontrakt registreras i överensstämmelse med de lagar som är i kraft i AVS-staten, och en avgift som svarar mot den lämnade tjänsten får tas ut för registreringen.

b) Vinster eller inkomster som härrör från genomförandet av kontrakt skall vara beskattningsbara i enlighet med den berörda AVS-statens interna fiskala regler, förutsatt att de fysiska eller juridiska personer som erhåller sådan vinst eller inkomst har ett permanent driftsställe i den staten eller att genomförandet av kontraktet tar längre tid än sex månader.

c) Företag som måste importera utrustning för att utföra ett bygg- och anläggningskontrakt skall, om de så begär, när det gäller denna utrustning omfattas av bestämmelserna om temporär import enligt den stödmottagande AVS-statens nationella lagstiftning.

d) Den utrustning som behövs för utförande av uppgifter som anges i ett tjänstekontrakt får importeras temporärt till den eller de stödmottagande AVS-staterna i överensstämmelse med den ifrågavarande statens lagstiftning, fritt från fiskala avgifter, importtullar och andra avgifter med motsvarande verkan, i de fall där dessa avgifter inte utgör ersättning för lämnade tjänster.

e) Import till en stödmottagande AVS-stat inom ramen för varukontrakt skall medges fritt från tullar, skatter eller fiskala avgifter med motsvarande verkan. Ett kontrakt för varor med ursprung i den berörda AVS-staten skall slutas på grundval av varornas pris fritt fabrik, vartill får läggas sådana interna fiskala avgifter som är tillämpliga på dessa varor i AVS-staten.

f) Inköp av bränslen, smörjmedel och kolvätebindemedel samt, i allmänhet, alla varor som används för genomförande av bygg- och anläggningskontrakt skall anses ha ägt rum på den lokala marknaden och skall underkastas de fiskala regler som är tillämpliga enligt gällande lagstiftning i den stödmottagande AVS-staten.

g) Personliga effekter och hushållseffekter, avsedda att användas av fysiska personer, andra än lokalt rekryterade, vars arbetsuppgifter anges i ett tjänstekontrakt samt av medlemmar av deras familjer, får importeras fritt från tullar, skatter och andra fiskala avgifter med motsvarande verkan i enlighet med gällande lagstiftning i den stödmottagande AVS-staten.

3. Frågor som inte omfattas av bestämmelserna ovan om skatte- och tullregler skall förbli underkastade den berörda AVS-statens lagstiftning.

KAPITEL 5

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Artikel 32

Mål

Uppföljningen och utvärderingen skall syfta till att genom regelbunden bedömning av utvecklingsåtgärderna (förberedelser, genomförande och efterföljande åtgärder) öka effektiviteten i pågående och framtida verksamheter.

Artikel 33

Regler för verksamheten

1. Utan att det påverkar de utvärderingar som genomförs av AVS-staterna och kommissionen skall detta arbete utföras gemensamt av AVS-staten/AVS-staterna och gemenskapen. AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete skall se till att det gemensamma uppföljnings- och utvärderingsarbetet har gemensam karaktär. För att bistå kommittén skall kommissionen och AVS-sekretariatet förbereda och genomföra den gemensamma uppföljnings- och utvärderingsverksamheten samt rapportera till kommittén. Kommittén skall vid sitt första möte efter avtalets undertecknande fastställa regler för verksamheten, vilka skall syfta till att säkerställa dess gemensamma karaktär, och varje år godkänna arbetsprogrammet.

2. Uppföljnings- och utvärderingsverksamheten skall särskilt syfta till

a) tillhandahållandet av regelbundna och oberoende bedömningar av åtgärder som vidtas inom ramen för fonden genom jämförelser mellan resultat och mål, för att därigenom

b) möjliggöra för AVS-staterna, kommissionen och de gemensamma institutionerna att vid utformningen och genomförandet av framtida politik och åtgärder ta tillvara tidigare erfarenheter.

KAPITEL 6

FÖRVALTNINGS- OCH GENOMFÖRANDEANSVARIGA

Artikel 34

Chefutanordnare

1. Kommissionen skall utse fondens chefutanordnare, som skall ansvara för förvaltningen av fondens medel. Chefutanordnaren skall ha ansvaret för åtaganden, kontroll, godkännanden samt redovisning beträffande de utgifter som finansieras med medel från fonden.

2. Chefutanordnaren skall

a) ingå utgiftsåtaganden, kontrollera och godkänna utgifter samt föra bok över åtaganden och godkännanden,

b) säkerställa att finansieringsbeslut verkställs,

c) i nära samarbete med den nationella utanordnaren fatta beslut om åtaganden och vidta de finansiella arrangemang som visar sig nödvändiga för att det skall kunna säkerställas att de godkända verksamheterna genomförs på ett från ekonomisk och teknisk synpunkt korrekt sätt,

d) godkänna förfrågningsunderlaget innan en anbudsinfordan utlyses i samband med

i) öppet internationellt anbudsförfarande, samt

ii) selektivt internationellt anbudsförfarande med förhandskvalificering,

e) godkänna förslag till kontraktstilldelning, med förbehåll för de befogenheter som tillkommer chefen för kommissionens delegation enligt artikel 36,

f) säkerställa offentliggörande vid lämplig tidpunkt av internationella anbudsinfordringar.

3. Chefutanordnaren skall vid utgången av varje år lägga fram en detaljerad balansräkning för fonden som visar saldot av de bidrag som betalats till fonden av medlemsstaterna samt de totala utbetalningarna under varje finansieringsrubrik.

Artikel 35

Nationell utanordnare

1. Varje AVS-stats regering skall utse en nationell utanordnare som skall representera den i alla åtgärder som finansieras med fondmedel förvaltade av kommissionen och banken. Den nationella utanordnaren får delegera vissa av dessa funktioner och skall underrätta chefutanordnaren om all sådan delegering. Den nationella utanordnaren skall

a) i nära samarbete med chefen för kommissionens delegation ansvara för förberedande, framläggande och bedömning av projekt och program,

b) i nära samarbete med chefen för kommissionens delegation utlysa anbudsinfordringar vid lokala öppna anbudsförfaranden, ta emot anbud vid lokala och internationella anbudsförfaranden (öppna eller selektiva), utöva ordförandeskapet vid granskningen av inlämnade anbud, fastställa resultatet av denna granskning, underteckna kontrakt och därtill hörande tilläggsavtal samt godkänna utgifter,

c) före utlysandet av en lokal öppen anbudsinfordran överlämna förfrågningsunderlaget till chefen för kommissionens delegation för godkännande inom 30 dagar,

d) slutföra utvärderingen av inlämnade anbud inom anbudens giltighetstid med beaktande av den tid som krävs för godkännande av kontrakten,

e) överlämna resultatet av anbudsgranskningen och ett förslag till kontraktstilldelning till chefen för kommissionens delegation för godkännande inom den tid som anges i artikel 36,

f) kontrollera och godkänna utgifter inom ramen för de medel som han har fått sig tilldelade, samt

g) under genomförandefasen vidta eventuellt nödvändiga anpassningar för att säkerställa att de godkända projekten eller programmen genomförs korrekt från ekonomisk och teknisk synpunkt.

2. Den nationella utanordnaren skall under genomförandefasen, med beaktande av kravet på att chefen för kommissionens delegation skall underrättas, besluta om

a) tekniska justeringar och ändringar i detaljfrågor, förutsatt att ändringarna inte påverkar den valda tekniska lösningen och håller sig inom gränsen för reserven för justeringar,

b) ändringar i kostnadsberäkningen under genomförandet,

c) överföringar mellan olika poster inom ramen för en kostnadsberäkning,

d) ändring av platsen för ett projekt eller program som består av flera delar, om det är motiverat av tekniska, ekonomiska eller sociala skäl,

e) ådömande eller upphävande av dröjsmålsviten,

f) befrielse av borgensmän från deras åtaganden,

g) inköp av varor, oberoende av ursprung, på den lokala marknaden,

h) användning av byggutrustning och byggmaskiner som inte har sitt ursprung i medlemsstaterna eller AVS-staterna, förutsatt att det inte finns någon produktion av jämförbar utrustning eller jämförbara maskiner i medlemsstaterna eller AVS-staterna,

i) tecknande av underkontrakt,

j) slutligt godkännande, förutsatt att chefen för kommissionens delegation är närvarande vid det preliminära godkännandet, godkänner motsvarande protokoll och i förekommande fall är närvarande vid det slutliga godkännandet, särskilt när det i samband med det preliminära godkännandet har gjorts anmärkningar i så stor utsträckning att mera omfattande tillkommande arbeten blivit nödvändiga, samt

k) anlitande av konsulter och andra tekniska experter på tekniskt bistånd.

Artikel 36

Chefen för kommissionens delegation

1. Kommissionen skall i varje AVS-stat eller i varje regional grupp som uttryckligen begär det och med den eller de berörda AVS-staternas godkännande representeras av en delegation under ledning av en delegationschef. Om en delegationschef utses för en grupp av AVS-stater skall lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa att delegationschefen representeras av en i staten bosatt ställföreträdare i var och en av de stater i vilka han inte själv bor. Chefen för kommissionens delegation skall representera kommissionen inom alla dess kompetensområden och verksamheter.

2. I detta syfte och i nära samarbete med den nationella utanordnaren skall chefen för kommissionens delegation

a) på begäran av den berörda AVS-staten delta i och ge bistånd i samband med beredningen av projekt och program samt i förhandlingar om kontrakt rörande tekniskt bistånd,

b) delta i bedömning av projekt och program och iordningställande av förfrågningsunderlag samt i arbetet med att söka finna vägar att förenkla förfarandena för bedömning och genomförande av projekt och program,

c) utarbeta finansieringsförslag,

d) i fråga om lokala öppna anbudsförfaranden och kontrakt om katastrofbistånd, innan den nationella utanordnaren utlyser en anbudsinfordran, godkänna förfrågningsunderlaget, vilket skall ske inom 30 dagar från det att förfrågningsunderlaget har överlämnats till honom av den nationella utanordnaren,

e) närvara vid öppnandet av anbud samt ta emot kopior av dem och av resultaten av granskningen av dem,

f) inom 30 dagar godkänna den nationella utanordnarens förslag till tilldelning av kontrakt vid ett lokalt öppet anbudsförfarande, kontrakt vid direktupphandling, kontrakt avseende katastrofbistånd, tjänstekontrakt samt kontrakt om bygg- och anläggningsarbeten till ett värde av mindre än 5 miljoner euro och varukontrakt till ett värde av mindre än 1 miljon euro,

g) för kontrakt som inte omfattas av ovanstående, inom 30 dagar godkänna den nationella utanordnarens förslag till kontraktstilldelning, förutsatt att det valda anbudet

i) är lägst bland dem som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget,

ii) tillfredsställer alla de i förfrågningsunderlaget angivna urvalskriterierna, och

iii) inte överskrider det belopp som avsatts för kontraktet,

h) om villkoren enligt g inte är uppfyllda vidarebefordra förslaget till kontraktstilldelning till chefutanordnaren, som skall besluta i frågan inom 60 dagar efter det att förslaget mottagits av chefen för kommissionens delegation; om priset för det valda anbudet överstiger det belopp som avsatts för kontraktet, skall chefutanordnaren vid godkännandet av kontraktstilldelningen göra de nödvändiga finansiella åtagandena,

i) godkänna kontrakt och kostnadsförslag om det gäller kontrakt som genomförs i egen regi, tilläggsavtal därtill eller betalningsbemyndiganden utfärdade av den nationella utanordnaren,

j) säkerställa att projekt och program som finansieras med medel ur fonden vilka förvaltas av kommissionen genomförs på ett från finansiell och teknisk synpunkt korrekt sätt,

k) samarbeta med de nationella myndigheterna i den AVS-stat där han representerar kommissionen när det gäller regelbunden utvärdering av verksamheterna,

l) till AVS-staterna överlämna all information och alla relevanta dokument om förfarandena för genomförande av utvecklingsfinansieringssamarbetet, särskilt vad gäller kriterier för bedömningen och utvärderingen av anbud, samt

m) regelbundet underrätta de nationella myndigheterna om gemenskapsåtgärder som kan vara av direkt betydelse för samarbetet mellan gemenskapen och AVS-staterna.

3. Chefen för kommissionens delegation skall ges de instruktioner och delegerade befogenheter som behövs för att alla åtgärder som vidtas inom ramen för avtalet skall kunna underlättas och påskyndas. Varje ytterligare delegation av administrativa eller finansiella befogenheter till delegationschefen utöver de som anges i denna artikel skall anmälas till den nationella utanordnaren och till Ministerrådet.

Artikel 37

Betalningar och nationell utbetalare

1. För verkställandet av betalningar i AVS-staternas nationella valutor skall konton i medlemsstaternas valutor eller i euro öppnas i varje AVS-stat i kommissionens namn hos ett offentligt eller halvoffentligt nationellt finansiellt institut som valts ut i samförstånd mellan AVS-staten och kommissionen. Detta institut skall utöva funktionen som nationell utbetalare.

2. Den nationella utbetalaren skall inte få någon ersättning för sina tjänster, och ingen ränta skall utgå på insatta medel. De lokala kontona skall fyllas på av kommissionen i en medlemsstats valuta eller i euro på grundval av uppskattningar av kommande medelsbehov; uppskattningarna skall göras tillräckligt långt i förväg för att man skall kunna undvika att det uppstår behov av förhandsfinansiering från AVS-staters sida och att utbetalningar försenas.

3. För verkställande av betalningar i euro skall konton i euro öppnas i kommissionens namn hos finansiella institut i medlemsstaterna. Dessa institut skall utöva funktionen som utbetalare i Europa.

4. Utbetalningar från dessa konton kan på uppdrag av kommissionen eller av den delegationschef som agerar på dess vägnar göras för utgifter som godkänts av den nationella utanordnaren eller av chefutanordnaren efter föregående godkännande från den nationella utanordnarens sida.

5. Inom gränserna för de medel som innestår på kontona skall utbetalaren göra utbetalningar vilka godkänts av den nationella utanordnaren eller i tillämpliga fall chefutanordnaren, efter kontroll av att de verifikationsunderlag som uppvisas är korrekta på alla väsentliga punkter samt att betalningsbemyndigandet är giltigt.

6. Kontroll-, godkännande- och utbetalningsförfarandena skall vara slutförda inom 90 dagar från den dag beloppet förfaller till betalning. Den nationella utanordnaren skall utfärda betalningsbemyndigandet och överlämna det till chefen för kommissionens delegation senast 45 dagar före förfallodagen.

7. Krav med anledning av betalningsförseningar skall täckas av den eller de berörda AVS-staterna och av kommissionen ur dess egna medel, var och en avseende den del av förseningen för vilken varje part är ansvarig, i enlighet med förfarandena ovan.

8. Utbetalarna, den nationella utanordnaren, chefen för kommissionens delegation och de ansvariga avdelningarna inom kommissionen skall fortsätta att vara ekonomiskt ansvariga tills kommissionen slutgiltigt godkänt de åtgärder för vilkas genomförande de är ansvariga.

BILAGA V

HANDELSORDNING UNDER DEN FÖRBEREDANDE PERIOD SOM AVSES I ARTIKEL 37.1

KAPITEL 1

ALLMÄNNA HANDELSREGLER

Artikel 1

Produkter med ursprung i AVS-staterna skall få importeras till gemenskapen utan tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

a) För produkter med ursprung i AVS-staterna

- som är upptagna på förteckningen i bilaga I till fördraget och som omfattas av en gemensam organisation av marknaden i den mening som avses i artikel 34 i fördraget, eller

- som vid import till gemenskapen omfattas av särskilda regler vilka införts inom ramen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken

skall gemenskapen vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en mer gynnsam behandling än den som medges tredje land som omfattas av regeln om mest gynnad nation för samma produkter.

b) Om AVS-staterna vid tillämpningen av denna konvention begär att nya produkter inom jordbruket eller jordbruksprodukter som inte är föremål för särskilda regler när denna konvention träder i kraft skall få omfattas av sådana regler, skall gemenskapen granska dessa ansökningar i samråd med AVS-staterna.

c) Utan hinder av det ovan sagda skall gemenskapen, med hänsyn till de särskilda förbindelserna mellan AVS och EG och samarbetets särskilda natur, från fall till fall granska AVS-staternas ansökningar om förmånstillträde till gemenskapsmarknaden för deras jordbruksprodukter, och gemenskapen skall meddela sitt beslut om varje sådan motiverad ansökan, om möjligt inom fyra månader och i varje fall inte mer än sex månader efter dagen för ansökningens ingivande.

Inom ramen för punkt a skall gemenskapen fatta sina beslut särskilt med hänvisning till medgivanden som beviljats utvecklingsländer som är tredje länder. Gemenskapen skall beakta de möjligheter som erbjuds av lågsäsongmarknaden.

d) Reglerna enligt punkt a skall träda i kraft samtidigt med denna konvention och förbli i kraft under hela den förberedande perioden.

Under den förberedande perioden skall dock följande gälla:

- Om gemenskapen låter en eller flera produkter omfattas av en gemensam organisation av marknaden eller av särskilda regler som införs inom ramen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, skall den förbehålla sig rätten att efter samråd i ministerrådet anpassa de bestämmelser som gäller för import av produkterna när de har sitt ursprung i AVS-staterna. I sådana fall skall föreskrifterna i punkt a äga tillämpning.

- Om gemenskapen ändrar den gemensamma organisationen av marknaden för en viss produkt eller de särskilda regler som införts inom ramen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, skall den förbehålla sig rätten att, efter samråd i ministerrådet, ändra de regler som fastställts för produkter med ursprung i AVS-staterna. I sådana fall skall gemenskapen åta sig att se till att produkter med ursprung i AVS-staterna även fortsättningsvis får en fördel jämförbar med den som tidigare åtnjöts avseende produkter med ursprung i tredje land vilka omfattas av regeln om mest gynnad nation.

e) Om gemenskapen avser att sluta ett förmånsavtal med tredje land skall den underrätta AVS-staterna. Samråd skall äga rum i de fall där AVS-staterna så begär för att skydda sina intressen.

Artikel 2

1. Gemenskapen skall på import av varor med ursprung i AVS-staterna inte tillämpa några kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan.

2. Punkt 1 skall inte hindra sådana förbud mot eller begränsningar avseende import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell eller kommersiell äganderätt.

3. Sådana förbud eller begränsningar får dock inte utgöra ett medel för godtycklig eller otillbörlig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln i allmänhet.

I de fall genomförandet av de åtgärder som avses i punkt 2 kan tänkas påverka en eller flera AVS-staters intressen skall samråd hållas på begäran av dessa stater med syfte att nå en tillfredsställande lösning.

Artikel 3

1. I de fall där nya åtgärder eller åtgärder, som fastställts i program som gemenskapen antagit för tillnärmning av lagar och andra författningar i syfte att underlätta varors rörlighet, kan tänkas påverka en eller flera AVS-staters intressen skall gemenskapen, innan dessa åtgärder beslutas, underrätta AVS-staterna om detta genom ministerrådet.

2. För att gemenskapen skall ges möjlighet att ta hänsyn till de berörda AVS-staternas intressen skall samråd hållas på begäran av dessa stater med syfte att nå en tillfredsställande lösning.

Artikel 4

1. När befintliga gemenskapsbestämmelser som antagits i syfte att underlätta varors rörlighet påverkar en eller flera AVS-staters intressen eller när dessa intressen påverkas av tolkningen, tillämpningen eller administrationen av sådana bestämmelser, skall samråd hållas på begäran av de berörda AVS-staterna, med syfte att nå en tillfredsställande lösning.

2. I syfte att finna en tillfredsställande lösning får AVS-staterna även ta upp eventuella andra problem i samband med varors rörlighet till behandling i ministerrådet, när dessa problem kan tänkas härröra från åtgärder som har vidtagits eller planerats av medlemsstaterna.

3. De relevanta gemenskapsinstitutionerna skall i största möjliga utsträckning underrätta ministerrådet om sådana åtgärder så att ett effektivt samråd kan säkerställas.

Artikel 5

1. AVS-staterna skall i fråga om import av varor med ursprung i gemenskapen inte behöva ikläda sig förpliktelser som svarar mot gemenskapens åtaganden enligt denna bilaga när det gäller import av produkter med ursprung i AVS-staterna.

a) AVS-staterna skall i sin handel med gemenskapen inte diskriminera mellan medlemsstaterna och de skall garantera gemenskapen en behandling som inte är mindre gynnsam än mest gynnad nationsbehandling.

b) Mest gynnad nationsbehandling enligt punkt a skall inte gälla i fråga om handel eller ekonomiska förbindelser mellan AVS-staterna eller mellan en eller flera AVS-stater och andra utvecklingsländer.

Artikel 6

Varje part skall meddela ministerrådet sina tulltaxor inom tre månader efter denna konventions ikraftträdande. Varje part skall också meddela ministerrådet eventuella senare ändringar i sin tulltaxa när dessa träder i kraft.

Artikel 7

1. Definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" när det gäller genomförandet av denna bilaga och de därmed sammanhängande metoderna för administrativt samarbete anges i protokoll 1.

2. Ministerrådet får anta ändringar av protokoll 1.

3. I de fall där begreppet "ursprungsprodukter" ännu inte har definierats för en given produkt i enlighet med punkterna 1 och 2 skall varje part fortsätta att tillämpa sina egna regler.

Artikel 8

1. Om importen till gemenskapen av en produkt sker i sådana ökade mängder och under sådana förhållanden att detta vållar eller riskerar att vålla allvarlig skada för tillverkare i gemenskapen av likadana eller direkt konkurrerande produkter, allvarliga störningar inom en ekonomisk sektor eller svårigheter som kan leda till att den ekonomiska situationen i en region försämras, får gemenskapen vidta lämpliga åtgärder på de villkor och enligt de förfaranden som fastställs i artikel 9.

2. Gemenskapen förbinder sig att inte använda andra medel i protektionistiska syften eller att försvåra strukturell utveckling. Gemenskapen kommer att avstå från att vidta skyddsåtgärder med motsvarande verkan.

3. Skyddsåtgärderna skall begränsas till vad som minst stör handeln mellan parterna vid förverkligandet av denna konventions mål och skall inte vara mer långtgående än vad som krävs för att avhjälpa de svårigheter som har uppstått.

4. När skyddsåtgärder vidtas skall hänsyn tas till omfattningen av den berörda AVS-exporten till gemenskapen och till dess utvecklingspotential. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt de minst utvecklade staternas, inlandsstaternas och östaternas intressen.

Artikel 9

1. Förhandssamråd skall äga rum rörande skyddsklausulens tillämpning, både när åtgärder först antas och om deras giltighetstid förlängs. Gemenskapen skall förse AVS-staterna med all den information som behövs för samrådet och skall tillhandahålla de uppgifter på vilkas grundval det kan bestämmas i vilken utsträckning import av en viss produkt från en AVS-stat har lett till de verkningar som avses i artikel 8.1.

2. Om samråd har skett skall skyddsåtgärderna, eller de regler som gemensamt har antagits av de berörda AVS-staterna och gemenskapen, träda i kraft därefter.

3. Förhandssamråd enligt punkterna 1 och 2 skall emellertid inte hindra eventuella omedelbara beslut som gemenskapen i överensstämmelse med artikel 8.1 kan komma att fatta i fall där särskilda omständigheter nödvändiggör sådana beslut.

4. För att underlätta undersökningen av faktorer som kan förorsaka marknadsstörningar skall en mekanism införas för statistisk övervakning av viss export från AVS-staterna till gemenskapen.

5. Parterna förbinder sig att hålla regelbundet samråd med syfte att finna tillfredsställande lösningar på problem som kan uppstå till följd av skyddsklausulens tillämpning.

6. Förhandssamrådet, det normala samrådet och övervakningsmekanismen enligt punkterna 1-5 skall genomföras i överensstämmelse med protokoll 2.

Artikel 10

Ministerrådet skall på begäran av någon av de berörda parterna överväga de ekonomiska och sociala verkningarna av skyddsklausulens tillämpning.

Artikel 11

När skyddsåtgärder vidtas, ändras eller upphävs skall särskild uppmärksamhet ägnas åt de minst utvecklade staternas, inlandsstaternas och östaternas intressen.

Artikel 12

För att säkerställa en effektiv tillämpning av denna bilaga är parterna överens om att underrätta och samråda med varandra.

Utöver de fall för vilka samråd särskilt föreskrivs i punkterna 2-9 skall samråd, på begäran av gemenskapen eller AVS-staterna, och i enlighet med de villkor som anges i förfarandereglerna i artikel 12 i detta avtal, även äga rum särskilt i följande fall:

1. Om parterna avser att vidta någon handelsåtgärd som påverkar intressena hos en eller flera parter inom ramen för denna konvention skall de underrätta ministerrådet. Samråd skall äga rum om de berörda parterna så begär, så att deras respektive intressen kan beaktas.

2. Om AVS-staterna under den tid denna bilaga är tillämplig anser att jordbruksprodukter enligt artikel 1.2 a som inte omfattas av särskilda regler borde få komma i fråga för sådana regler, kan samråd i ministerrådet äga rum.

3. Om en part anser att hinder för varurörelser uppstår som resultat av en annan parts gällande regler eller av tolkningen, tillämpningen eller administrationen av dessa regler.

4. Om gemenskapen vidtar skyddsåtgärder i överensstämmelse med artikel 8 i denna bilaga, får samråd om dessa åtgärder äga rum i ministerrådet om de berörda parterna så begär, i synnerhet i syfte att säkerställa att bestämmelserna i artikel 8.3 följs.

Sådant samråd skall slutföras inom tre månader.

KAPITEL 2

SÄRSKILT ÅTAGANDE RÖRANDE SOCKER SAMT NÖT- OCH KALVKÖTT

Artikel 13

1. I överensstämmelse med artikel 25 i den fjärde AVS-EEG-konventionen, som undertecknades i Lomé den 28 februari 1975, och med protokoll 3 till denna, har gemenskapen åtagit sig att tills vidare, utan hinder av andra bestämmelser i denna konvention, köpa och till garanterade priser importera specifika mängder rörsocker, rått eller vitt, som har sitt ursprung i AVS-stater vilka producerar och exporterar rörsocker och som de staterna har åtagit sig att leverera till gemenskapen.

2. Villkoren för genomförandet av ovan nämnda artikel 25 har fastlagts genom det i punkt 1 nämnda protokoll 3. Texten till protokollet är fogad till denna bilaga som protokoll 3.

3. Artikel 8 i denna bilaga skall inte vara tillämplig inom ramen för det nämnda protokollet.

4. För tillämpningen av artikel 8 i det nämnda protokollet får de institutioner som inrättas enligt denna konvention utnyttjas under denna konventions giltighetstid.

5. Artikel 8.2 i det nämnda protokollet skall gälla om den här konventionen inte längre äger tillämpning.

6. De förklaringar som ingår i bilagorna 13, 21 och 22 till slutakten i den fjärde AVS-EEG-konventionen, som undertecknades i Lomé den 28 februari 1975, bekräftas och bestämmelserna i dem skall fortsätta att gälla. Dessa förklaringar är i oförändrad form fogade till protokoll 3.

7. Denna artikel och protokoll 3 skall inte tillämpas på förbindelserna mellan AVS-staterna och de franska utomeuropeiska departementen.

Artikel 14

Det särskilda åtagande beträffande nöt- och kalvkött som fastställs i protokoll 4 skall gälla.

KAPITEL 3

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Protokollen till denna bilaga skall utgöra en integrerad del av bilagan.

PROTOKOLL 1

om definition av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete

INNEHÅLL

>Plats för tabell>

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta protokoll används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder.

b) material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar etc. som används vid tillverkningen av en produkt.

c) produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

d) varor: både material och produkter.

e) tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning).

f) pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material är inkluderat i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

g) värdet av material: tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i det berörda territoriet.

h) värdet av ursprungsmaterial: värdet av ursprungsmaterial enligt tillämpliga delar av definitionen i g.

i) mervärde: priset fritt fabrik med avdrag för tullvärdet av material från tredje land som importerats till gemenskapen, AVS-staterna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT).

j) kapitel och tulltaxenummer: de kapitel och nummer (med fyrställig sifferkod) som används i Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat "Harmoniserade systemet" eller "HS".

k) klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst tulltaxenummer.

l) sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura.

m) territorier: territorier, inbegripet territorialvatten.

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET "URSPRUNGSPRODUKTER"

Artikel 2

Allmänna villkor

1. Vid tillämpningen av bestämmelserna om handelssamarbete i bilaga J skall följande produkter anses ha ursprung i AVS-staterna:

a) Produkter som helt framställts i AVS-staterna enligt artikel 3 i detta protokoll.

b) Produkter som framställts i AVS-staterna och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i AVS-staterna enligt artikel 4 i detta protokoll.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall AVS-staternas territorier betraktas som ett enda territorium.

Ursprungsprodukter som framställts av material som helt framställts eller genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i två eller flera AVS-stater skall anses ha ursprung i den AVS-stat där den senaste bearbetningen eller behandlingen ägde rum, förutsatt att denna bearbetning eller behandling är mer omfattande än vad som anges i artikel 5 i detta protokoll.

Artikel 3

Helt framställda produkter

1. Följande produkter skall anses som helt framställda i AVS-staterna eller i gemenskapen eller i de utomeuropeiska länder och territorier som anges i bilaga III, nedan kallade "ULT":

a) Mineraliska produkter som har utvunnits ur deras jord eller havsbotten.

b) Vegetabiliska produkter som har skördats där.

c) Levande djur som har fötts och uppfötts där.

d) Produkter som har erhållits från levande djur som uppfötts där.

e) Produkter från jakt och fiske som har bedrivits där.

f) Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför territorialvattnen av deras fartyg.

g) Produkter som framställts ombord på deras fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i f.

h) Begagnade varor som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som avfall.

i) Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där.

j) Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför deras territorialvatten, förutsatt att de har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

k) Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i a-j.

2. Med "deras fartyg" och "deras fabriksfartyg" i punkt 1 f och g avses endast fartyg och fabriksfartyg

a) som är registrerade eller anmälda för registrering i någon av gemenskapens medlemsstater eller i en AVS-stat eller i ett ULT,

b) som för ett ULT:s, en medlemsstats eller en AVS-stats flagg,

c) som till minst 50 % ägs av medborgare i stater som är part i avtalet eller medborgare i ett ULT, eller av ett företag med huvudkontor i en av dessa stater eller i ett ULT, i vilket ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av ledamöterna i styrelsen eller tillsynsorganet är medborgare i stater som är part i avtalet eller medborgare i ett ULT, och i vilket dessutom, i fråga om handelsbolag eller aktiebolag, minst hälften av kapitalet tillhör stater som är part i avtalet eller offentliga organ eller medborgare i dessa stater eller i ett ULT,

d) vars besättning, inklusive befälhavare och övriga befäl, till minst 50 % består av medborgare i stater som är part i avtalet eller medborgare i ett ULT.

3. Trots bestämmelserna i punkt 2 skall gemenskapen, på begäran av en AVS-stat, erkänna att fartyg som befraktas eller hyrs av den AVS-staten i avsikt att bedriva fiske i dess exklusiva ekonomiska zon behandlas som "deras fartyg", om följande villkor är uppfyllda:

- AVS-staten har erbjudit gemenskapen möjligheten att förhandla fram ett fiskeavtal men gemenskapen har avvisat erbjudandet.

- Besättningen, inklusive befälhavare och övriga befäl, består till minst 50 % av medborgare i stater som är part i avtalet eller medborgare i ett ULT.

- Befraktnings- eller hyreskontraktet har godkänts av tullsamarbetskommittén AVS-EG i och med att det anses ge AVS-staten tillräckliga möjligheter att utveckla sin förmåga att fiska för egen räkning och, framför allt, innebära att AVS-staten ges ansvaret för den sjöfartsmässiga och kommersiella förvaltningen av det fartyg som har ställts till dess förfogande för en betydande tidsperiod.

Artikel 4

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

1. Vid tillämpningen av detta protokoll skall produkter som inte är helt framställda anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade i AVS-staterna, gemenskapen eller ULT om villkoren i förteckningen i bilaga II är uppfyllda.

I dessa villkor anges för alla produkter som omfattas av detta avtal vilken bearbetning eller behandling icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen skall genomgå, och villkoren gäller endast sådant material. Om en produkt, som genom att uppfylla villkoren i förteckningen har fått ursprungsstatus, används vid tillverkningen av en annan produkt, är alltså de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på den, och ingen hänsyn skall tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

2. Trots vad som sägs i punkt 1 får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i förteckningen inte får användas vid tillverkningen av en produkt ändå användas, om

a) dess totala värde inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik,

b) inget av de procenttal som anges i förteckningen över icke-ursprungsmaterials högsta värde överskrids genom tillämpning av denna punkt.

3. Punkterna 1 och 2 skall tillämpas utom i de fall som anges i artikel 5.

Artikel 5

Otillräckliga bearbetnings- eller behandlingsåtgärder

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall följande åtgärder anses utgöra otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 4 är uppfyllda:

a) Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under transport och lagring (ventilering, utspridning, torkning, kylning, lagring i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra vattenlösningar samt borttagande av skadade delar och liknande åtgärder).

b) Enklare åtgärder bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, sortering, klassificering, hoppassning (inbegripet sammansättning av artiklar till satser), tvättning, målning eller delning.

c) i) Ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin.

ii) Enklare förpackning i flaskor, säckar, fodral, askar, uppsättning på kartor, skivor m.m. samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

d) Anbringande av varumärken, etiketter eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

e) Enklare blandning av produkter, även av olika slag, där en eller flera beståndsdelar i blandningen inte uppfyller de villkor i detta protokoll som gör det möjligt att anse dem som produkter med ursprung i en AVS-stat, gemenskapen eller ULT.

f) Enklare sammansättning av delar i avsikt att framställa en komplett produkt.

g) En kombination av två eller flera av de åtgärder som anges i a-f.

h) Slakt av djur.

2. Alla åtgärder som vidtagits i antingen AVS-staterna, gemenskapen eller ULT i fråga om en viss produkt skall beaktas tillsammans när man fastställer om den bearbetning eller behandling som produkten genomgått skall anses vara otillräcklig enligt punkt 1.

Artikel 6

Ursprungskumulation

Kumulation med ULT och gemenskapen

1. Material med ursprung i gemenskapen eller ULT skall anses som material med ursprung i AVS-staterna när det ingår i en produkt som framställts där. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, förutsatt att det genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än vad som anges i artikel 5.

2. Bearbetning eller behandling i gemenskapen eller ULT skall anses ha ägt rum i AVS-staterna om materialet genomgår ytterligare bearbetning eller behandling i AVS-staterna.

Kumulation med Sydafrika

3. Om inte annat följer av punkterna 4-8 skall material med ursprung i Sydafrika anses ha ursprung i AVS-staterna när det ingår i en produkt som framställts där. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

4. Produkter som erhållit ursprungsstatus enligt punkt 3 skall fortsätta att anses som produkter med ursprung i AVS-staterna endast om det mervärde som tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i Sydafrika. Om så inte är fallet, skall de berörda produkterna anses ha ursprung i Sydafrika. Vid fastställandet av ursprung skall sådant material med ursprung i Sydafrika som inte genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i AVS-staterna inte beaktas.

5. För de produkter som förtecknas i bilaga XI respektive bilaga XII får kumulation enligt punkt 3 tillämpas först 3 respektive 6 år efter det att avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Sydafrika provisoriskt börjat tillämpas. Kumulation enligt punkt 3 skall inte tillämpas på de produkter som förtecknas i bilaga XIII.

6. Trots vad som sägs i punkt 5 får på begäran av AVS-staterna kumulation enligt punkt 3 tillämpas på de produkter som förtecknas i bilagorna XI och XII. Ambassadörskommittén för AVS-EG skall, produkt för produkt, fatta beslut om AVS-staternas begäran, på grundval av en rapport som upprättats av tullsamarbetskommittén för AVS-EG i överensstämmelse med artikel 37. Vid prövningen av ärendena skall risken för kringgående av bestämmelserna om handel i avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Sydafrika beaktas.

7. Kumulation enligt punkt 3 skall tillämpas på de produkter som förtecknas i bilaga XIV först när tullarna på dessa produkter har avskaffats inom ramen för avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Sydafrika. Europeiska kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (C-serien) offentliggöra uppgift om vilken dag villkoren i denna punkt uppfyllts.

8. Kumulation enligt punkt 3 får endast tillämpas om det använda sydafrikanska materialet har erhållit status som ursprungsprodukt genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med de ursprungsregler som anges i detta protokoll. AVS-staterna skall lämna uppgift till gemenskapen om innehållet i de avtal, med tillhörande ursprungsregler, som de ingått med Sydafrika. Europeiska kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (C-serien) offentliggöra uppgift om vilken dag AVS-staterna fullgjort skyldigheterna enligt denna punkt.

9. Trots vad som sägs i punkterna 5 och 7 skall bearbetning och behandling som äger rum i Sydafrika anses ha ägt rum i en annan medlemsstat i Södra Afrikas tullunion om materialet genomgår efterföljande bearbetning eller behandling i denna andra medlemsstat.

10. Trots vad som sägs i punkterna 5 och 7 skall på begäran av AVS-staterna bearbetning och behandling som äger rum i Sydafrika anses ha ägt rum i AVS-staterna om materialet genomgår efterföljande bearbetning eller behandling i en AVS-stat inom ramen för ett avtal om regional ekonomisk integration.

Om inte någon av parterna särskilt begär att beslutet skall hänskjutas till ministerrådet för AVS-EG, skall tullsamarbetskommittén för AVS-EG fatta beslut, i överensstämmelse med artikel 37, om AVS-staternas begäran.

Kumulation med angränsande utvecklingsländer

11. På begäran av AVS-staterna skall material med ursprung i ett angränsande utvecklingsland som inte är en AVS-stat och som är en del av en sammanhängande geografisk enhet anses ha ursprung i AVS-staterna om materialet ingår i en produkt som framställts där. Om följande förutsättningar är uppfyllda behöver materialet inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling:

- Den bearbetning eller behandling som äger rum i AVS-staten skall vara mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 5. Produkter enligt kapitlen 50-63 i Harmoniserade systemet skall dessutom genomgå minst sådan bearbetning eller behandling i AVS-staten att den framställda produkten klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än de nummer enligt vilka det material med ursprung i icke-AVS-utvecklingslandet som använts för att tillverka produkten klassificeras. För de produkter som förtecknas i bilaga IX till detta protokoll skall endast den särskilda behandling som avses i kolumn 3 gälla, oavsett om detta innebär en förändring av tulltaxenumret eller ej.

- AVS-staterna, gemenskapen och övriga berörda länder skall ha ingått en överenskommelse om tillfredsställande administrativa förfaranden genom vilken det kan säkerställas att denna punkt genomförs på ett riktigt sätt.

Denna punkt skall inte tillämpas på produkter av tonfisk enligt kapitlen 3 eller 16 i Harmoniserade systemet, på risprodukter enligt nummer 1006 i Harmoniserade systemet eller på de textilprodukter som förtecknas i bilaga X till detta protokoll.

Vid fastställandet av om produkterna har ursprung i icke-AVS-utvecklingslandet skall bestämmelserna i detta protokoll gälla.

Om inte någon av parterna särskilt begär att beslutet skall hänskjutas till ministerrådet för AVS-EG, skall tullsamarbetskommittén för AVS-EG fatta beslut, i överensstämmelse med artikel 37, om AVS-staternas begäran.

Artikel 7

Bedömningsenhet

1. Bedömningsenheten för tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll skall vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemets nomenklatur.

Av detta följer att

- när en produkt som består av en grupp eller en sammansättning av artiklar klassificeras enligt ett enda tulltaxenummer i Harmoniserade systemet, skall helheten utgöra bedömningsenheten,

- när en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma tulltaxenummer i Harmoniserade systemet, skall varje produkt beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll.

2. Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, skall den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten.

Artikel 8

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet eller inte faktureras separat.

Artikel 9

Satser

Satser enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet skall anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter. När en sats består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter skall dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 10

Neutrala element

För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt behöver ursprunget inte fastställas för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen:

a) Energi och bränsle.

b) Anläggningar och utrustning.

c) Maskiner och verktyg.

d) Varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten.

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 11

Territorialprincip

1. Villkoren i avdelning II för erhållande av ursprungsstatus skall, om inte annat fastställs i artikel 6, vara uppfyllda i AVS-staterna utan avbrott.

2. Om ursprungsvaror som exporterats från AVS-staterna, gemenskapen eller ULT till ett annat land återinförs skall de, såvida inte annat fastställs i artikel 6, inte anses ha ursprungsstatus, såvida det inte på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas

a) att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades, och

b) att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten.

Artikel 12

Direkttransport

1. Den förmånsbehandling som avses i bestämmelserna om handelssamarbete i Bilaga V skall endast tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i detta protokoll och som transporteras direkt mellan AVS-staternas, gemenskapens, ULT:s eller för tillämpningen av artikel 6 Sydafrikas territorium utan att något annat territorium passeras. Produkter som utgör en enda sändning får emellertid transporteras genom andra territorier, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom dessa territorier, förutsatt att produkterna hela tiden övervakas av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte blir föremål för andra åtgärder än lossning, omlastning eller åtgärder för att bevara dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än en AVS-stats, gemenskapens eller ett ULT:s.

2. För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts skall för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

a) ett enda transportdokument som gäller transporten från det exporterande landet genom transitlandet, eller

b) ett intyg som utfärdats av transitlandets tullmyndigheter och som innehåller

i) en exakt beskrivning av produkterna,

ii) datum för produkternas lossning och omlastning samt, i förekommande fall, namnen på de fartyg eller uppgift om de andra transportmedel som använts,

iii) uppgifter om under vilka förhållanden produkterna befunnit sig i transitlandet, eller

c) om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Artikel 13

Utställningar

1. Ursprungsprodukter som har sänts från en AVS-stat till en utställning i ett annat land än de som avses i artikel 6 och som efter utställningen sålts för att importeras till gemenskapen skall vid importen omfattas av bestämmelserna i Bilaga V, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att

a) en exportör har sänt produkterna från en AVS-stat till utställningslandet och ställt ut produkterna där,

b) exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i gemenskapen,

c) produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de hade sänts till utställningen i,

d) produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2. Ett ursprungsintyg skall utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV och på vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress skall anges på intyget. Vid behov kan ytterligare styrkande handlingar krävas som visar under vilka förhållanden produkterna har ställts ut.

3. Bestämmelserna i punkt 1 skall tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler i privat syfte anordnas för försäljning av utländska produkter.

AVDELNING IV

URSPRUNGSINTYG

Artikel 14

Allmänna villkor

1. Produkter med ursprung i AVS-staterna som importeras till gemenskapen skall omfattas av Bilaga V, förutsatt att det uppvisas

a) ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i bilaga IV, eller

b) i de fall som avses i artikel 19.1, en deklaration enligt lydelsen i bilaga V till detta protokoll som exportören lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras (nedan kallad "fakturadeklaration").

2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall ursprungsprodukter enligt detta protokoll i de fall som anges i artikel 25 omfattas av bilaga V utan att någon av de handlingar som anges ovan behöver uppvisas.

Artikel 15

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna i det exporterande landet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.

2. För detta ändamål skall exportören eller dennes befullmäktigade ombud fylla i både varucertifikat EUR.1 och en ansökningsblankett enligt förlagorna i bilaga IV. Dessa blanketter skall fyllas i i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll. Om blanketterna fylls i för hand skall detta göras med bläck och tryckbokstäver. Varubeskrivningen skall anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet inte fylls skall en vågrät linje dras under sista textraden och det tomma utrymmet korsas över.

3. En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i den exporterande AVS-stat där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4. Varucertifikatet EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna i den exporterande AVS-staten om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i AVS-staterna eller i något av de andra länder som avses i artikel 6 och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

5. De utfärdande tullmyndigheterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda. För detta ändamål skall de ha rätt att begära alla slags underlag och att utföra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de bedömer lämplig. De utfärdande tullmyndigheterna skall också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2 är korrekt ifyllda. De skall särskilt kontrollera att fältet för varubeskrivningen har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

6. Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 skall anges i fält 11 på certifikatet.

7. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten faktiskt ägt rum eller säkerställts.

Artikel 16

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

1. Trots vad som sägs i artikel 15.7 får varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter export av de produkter det avser, om

a) det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, eller

b) det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen.

2. Vid tillämpning av punkt 1 skall exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser samt ange skälen för ansökan.

3. Tullmyndigheterna får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand först efter att ha kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande handlingar.

4. Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall förses med någon av följande påskrifter:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Den påskrift som avses i punkt 4 skall göras i fältet "Anmärkningar" på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 17

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1. Om ett varucertifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts får exportören hos den tullmyndighet som utfärdade certifikatet ansöka om ett duplikat, som tullmyndigheten skall utfärda på grundval av de exporthandlingar som den har tillgång till.

2. Ett duplikat som utfärdas på detta sätt skall förses med någon av följande påskrifter:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

3. Den påskrift som avses i punkt 2 skall göras i fältet "Anmärkningar" på duplikatet av varucertifikatet EUR.1.

4. Duplikatet skall ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och gälla från och med samma dag.

Artikel 18

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Om ursprungsprodukter står under kontroll av ett tullkontor i en AVS-stat eller i gemenskapen skall det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1, så att alla eller vissa av dessa produkter kan sändas någon annanstans i AVS-staterna eller gemenskapen. Ersättningsvarucertifikat EUR.1 skall utfärdas av det tullkontor under vars kontroll produkterna står.

Artikel 19

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration

1. En fakturadeklaration enligt artikel 14.1 b får upprättas

a) av en godkänd exportör enligt artikel 20, eller

b) av vilken exportör som helst för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6000 euro.

2. En fakturadeklaration får upprättas om de berörda produkterna kan anses som produkter med ursprung i AVS-staterna eller i något av de andra länder som avses i artikel 6 och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

3. En exportör som upprättar en fakturadeklaration skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i det exporterande landet eller territoriet uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4. En fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom att deklarationen enligt bilaga V till detta protokoll maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, med användning av en av de språkversioner som anges i den bilagan och enligt bestämmelserna i det exporterande landets nationella lagstiftning. Om deklarationen skrivs för hand, skall den skrivas med bläck och tryckbokstäver.

5. Fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av exportören. En godkänd exportör enligt artikel 20 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i exportlandet att han påtar sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration där han identifieras, som om den hade undertecknats av honom för hand.

6. En fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

Artikel 20

Godkänd exportör

1. Tullmyndigheterna i det exporterande landet kan ge en exportör som ofta exporterar produkter som omfattas av bestämmelserna om handelssamarbete i Bilaga V tillstånd att upprätta fakturadeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd måste på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de garantier som behövs för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

2. Tullmyndigheterna får bevilja tillstånd som godkänd exportör på de villkor som de anser lämpliga.

3. Tullmyndigheterna skall tilldela den godkända exportören ett tillståndsnummer som skall anges i fakturadeklarationen.

4. Tullmyndigheterna skall övervaka hur den godkända exportören använder sitt tillstånd.

5. Tullmyndigheterna kan återkalla tillståndet när som helst. De skall göra det när den godkända exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte uppfyller de villkor som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder tillståndet felaktigt.

Artikel 21

Ursprungsintygs giltighet

1. Ett ursprungsintyg skall gälla i tio månader från och med dagen för utfärdandet i exportlandet och skall uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2. Ursprungsintyg som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista dagen enligt punkt 1 får godkännas för förmånsbehandling om underlåtenhet att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter.

3. Även i andra fall när ursprungsintyg uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta ursprungsintygen om produkterna har visats upp för dem före ovannämnda sista dag.

Artikel 22

Transiteringsförfarande

När varorna anländer till en AVS-stat eller ett ULT som inte är ursprungslandet skall ytterligare en giltighetsperiod på fyra månader inledas den dag då transitlandets tullmyndigheter anger följande i fält 7 på varucertifikatet EUR.1:

- Ordet "transit".

- Transitlandets namn.

- Den officiella stämpeln, varav ett avtryck gjorts tillgängligt för kommissionen i enlighet med artikel 31.

- Datum för påskrifterna.

Artikel 23

Uppvisande av ursprungsintyg

Ursprungsintyg skall uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de förfaranden som gäller i det landet. Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprungsintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av bilaga V.

Artikel 24

Import i delleveranser

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet som klassificeras enligt avdelningarna XVI och XVII eller tulltaxenummer 7308 eller 9406 i detta system importeras i delleveranser på begäran av importören och på de villkor som fastställts av importlandets tullmyndigheter, skall ett enda ursprungsintyg för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveransen.

Artikel 25

Undantag från krav på ursprungsintyg

1. Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage skall godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär, om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i detta protokoll och om det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttulldeklarationer CN 22 eller CN 23 eller på ett papper som bifogas det dokumentet.

2. Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk skall inte anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

3. Dessa produkters sammanlagda värde får dessutom inte överstiga 500 euro för småpaket eller 1200 euro för produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 26

Informationsförfarande för kumulationsändamål

1. När artikel 2.2 eller artikel 6.1 tillämpas skall ett varucertifikat EUR.1 eller en leverantörsdeklaration enligt förlagan i bilaga VI A till detta protokoll, som lämnas av exportören i ursprungsstaten, ursprungslandet eller ursprungsterritoriet, utgöra bevis för ursprungsstatus enligt detta protokoll för material från en annan AVS-stat, gemenskapen eller ett ULT.

2. När artiklarna 2.2, 6.2 eller 6.9 tillämpas skall en leverantörsdeklaration enligt förlagan i bilaga VI B till detta protokoll, som lämnas av exportören i ursprungsstaten, ursprungslandet eller ursprungsterritoriet, utgöra bevis för den bearbetning eller behandling som ägt rum i en annan AVS-stat, gemenskapen eller i ett ULT eller Sydafrika.

3. En separat leverantörsdeklaration skall för varje sändning av material lämnas av leverantören på den faktura som avser den sändningen, i en bilaga till den fakturan eller på en följesedel eller någon annan kommersiell handling som avser den sändningen där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras.

4. Leverantörsdeklarationen får göras på en förtryckt blankett.

5. Leverantörsdeklarationen skall undertecknas för hand. När fakturan och leverantörsdeklarationen upprättas med hjälp av elektronisk databehandling behöver leverantörsdeklarationen emellertid inte undertecknas för hand under förutsättning att den ansvarige tjänstemannen i leverantörsföretaget är identifierad på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna i det land eller det territorium där leverantörsdeklarationerna upprättas. Dessa tullmyndigheter får fastställa villkor för genomförandet av denna punkt.

6. Leverantörsdeklarationer skall lämnas till det behöriga tullkontoret i den exporterande AVS-stater till vilken begäran om utfärdande av varucertifikatet EUR.1 lämnas.

7. Leverantörsdeklarationer som har gjorts och informationscertifikat som har utfärdats i överensstämmelse med artikel 23 i protokoll 1 till den fjärde AVS-EG-konventionen före ikraftträdandet av detta protokoll skall fortsätta att vara giltiga.

Artikel 27

Styrkande handlingar

De handlingar som avses i artiklarna 15.3 och 19.3 och som används för att styrka att de produkter som omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses vara produkter med ursprung i en AVS-stat eller i något av de andra länder som avses i artikel 6 och att de uppfyller övriga villkor i detta protokoll, kan t.ex. vara följande:

a) Direkta bevis för de åtgärder som exportören eller leverantören vidtagit för att framställa de berörda varorna, vilka framgår av exempelvis dennes räkenskaper eller interna bokföring.

b) Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i en AVS-stat eller något av de andra länder som avses i artikel 6, om dessa handlingar används i enlighet med inhemsk lagstiftning.

c) Handlingar som styrker att materialet har bearbetats eller behandlats i AVS-staterna, gemenskapen eller ULT och som utfärdats eller upprättats i en AVS-stat, gemenskapen eller ett ULT, om dessa handlingar används i enlighet med inhemsk lagstiftning.

d) Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i AVS-staterna eller i något av de andra länder som avses i artikel 6 i enlighet med detta protokoll.

Artikel 28

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

1. En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 skall under minst tre år bevara de handlingar som avses i artikel 15.3.

2. En exportör som upprättar en fakturadeklaration skall under minst tre år bevara en kopia av denna och de handlingar som avses i artikel 19.3.

3. Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 skall under minst tre år bevara den ansökningsblankett som avses i artikel 15.2.

4. Tullmyndigheterna i importlandet skall under minst tre år bevara de varucertifikat EUR.1 och de fakturadeklarationer som lämnats in hos dem.

Artikel 29

Avvikelser och formella fel

1. Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsintyget endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som uppvisats för tullkontoret för genomförande av formaliteterna vid import av produkterna skall detta inte i sig medföra att ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser de uppvisade produkterna.

2. Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg skall inte leda till att handlingen underkänns, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i intyget är riktiga.

Artikel 30

Belopp i euro

1. De belopp som skall användas i en viss nationell valuta i medlemsstaterna skall utgöra motvärdet i denna valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober 1999.

2. De i euro uttryckta beloppen och deras motvärde i de nationella valutorna i vissa av gemenskapens medlemsstater får vid behov ses över av gemenskapen och skall av gemenskapen meddelas tullsamarbetskommittén senast en månad innan de skall börja tillämpas. Vid denna översyn skall gemenskapen säkerställa att ingen sänkning sker av de belopp som skall användas i nationell valuta och skall dessutom beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reella termer. För det ändamålet får den besluta om att ändra de i euro uttryckta beloppen.

3. Om produkterna faktureras i valutan i en annan medlemsstat i gemenskapen, skall importlandet godkänna det belopp som har meddelats av det berörda landet.

AVDELNING V

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 31

Ömsesidigt bistånd

1. AVS-staterna skall till kommissionen sända avtryck av de stämplar som används samt adresserna till de tullmyndigheter som är behöriga att utfärda varucertifikat EUR.1 och att kontrollera varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer.

Varucertifikat EUR.1 skall godkännas för förmånsbehandling från och med den dag då kommissionen mottar uppgifterna.

Kommissionen skall sända dessa uppgifter till medlemsstaternas tullmyndigheter.

2. För att sörja för att detta protokoll tillämpas på ett riktigt sätt skall gemenskapen, ULT, och AVS-staterna genom de behöriga tullförvaltningarna bistå varandra vid kontrollen av att varucertifikaten EUR.1 och fakturadeklarationerna är äkta och att uppgifterna i dessa handlingar är riktiga.

De tillfrågade myndigheterna skall lämna relevanta uppgifter om de villkor under vilka produkten tillverkats och särskilt ange under vilka förhållanden ursprungsreglerna har iakttagits i de olika berörda AVS-staterna, medlemsstaterna eller ULT.

Artikel 32

Kontroll av ursprungsintyg

1. Efterkontroll av ursprungsintyg skall göras stickprovsvis eller när importlandets tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i detta protokoll.

2. Vid tillämpning av punkt 1 skall importlandets tullmyndigheter återsända varucertifikat EUR.1 och fakturan, om den lämnats in, eller fakturadeklarationen eller en kopia av dessa handlingar till det exporterande landets tullmyndigheter och vid behov ange skälen för undersökningen. Till stöd för begäran om kontroll skall de tillhandahålla alla de erhållna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ursprungsintyget inte är riktiga.

3. Kontrollen skall göras av exportlandets tullmyndigheter. För kontrollen skall de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

4. Om importlandets tullmyndigheter beslutar att tills vidare upphöra att bevilja förmånsbehandling för de berörda produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, skall de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga.

5. De tullmyndigheter som begärt kontrollen skall så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna. Detta resultat måste klart utvisa om handlingarna är äkta och om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i AVS-staterna eller något av de länder som avses i artikel 6 och uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

6. Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung skall kunna fastställas, skall de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

7. När kontrollförfarandet eller någon annan tillgänglig uppgift tycks tyda på att bestämmelserna i detta protokoll överträds skall AVS-staten på eget initiativ eller på begäran av gemenskapen genomföra nödvändiga undersökningar eller se till att sådana undersökningar genomförs snarast möjligt för att överträdelserna skall kunna identifieras och förhindras. Den berörda AVS-staten får i detta syfte erbjuda gemenskapen att delta i undersökningarna.

Artikel 33

Kontroll av leverantörsdeklarationer

1. Kontroll av leverantörsdeklarationer får göras stickprovsvis eller när den importerande statens tullmyndigheter på rimliga grunder betvivlar att handlingarna är äkta eller att uppgifterna om det ifrågavarande materialets verkliga ursprung är riktiga eller fullständiga.

2. De tullmyndigheter till vilka en leverantörsdeklaration lämnas får begära att tullmyndigheterna i den stat där deklarationen gjordes utfärdar ett informationscertifikat enligt förlagan i bilaga VII till detta protokoll. Alternativt får de tullmyndigheter till vilka en leverantörsdeklaration lämnas anmoda exportören att uppvisa ett informationscertifikat utfärdat av tullmyndigheterna i den stat där deklarationen gjordes.

En kopia av informationscertifikatet skall i minst tre år bevaras av det kontor som har utfärdat det.

3. De tullmyndigheter som begärt kontrollen skall så snart som möjligt underrättas om resultatet av kontrollen. Resultatet måste klart utvisa om deklarationen angående materialets status är riktig.

4. Leverantörer skall för kontrolländamål i minst tre år bevara ett exemplar av den handling som innehåller deklarationen tillsammans med alla handlingar som är nödvändiga för att styrka materialets verkliga status.

5. Tullmyndigheterna i den stat där leverantörsdeklarationen upprättas skall ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller som de anser lämpliga i syfte att fastställa om en leverantörsdeklaration är riktig.

6. Ett varucertifikat EUR.1 som utfärdats eller upprättats på grundval av en oriktig leverantörsdeklaration skall anses ogiltigt.

Artikel 34

Tvistlösning

Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artiklarna 32 och 33 uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, eller om frågor uppstår angående tolkningen av detta protokoll, skall tvisterna hänskjutas till tullsamarbetskommittén.

Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter skall lösas enligt lagstiftningen i importlandet.

Artikel 35

Påföljder

Den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller oriktiga uppgifter skall bli föremål för påföljder.

Artikel 36

Frizoner

1. När handel sker med en produkt på grundval av ett ursprungsintyg eller en leverantörsdeklaration och produkten i fråga under transporten befinner sig i en frizon på AVS-staternas territorium, skall AVS-staterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att produkten inte ersätts med andra varor och inte genomgår någon annan hantering än normala åtgärder för att förhindra att den försämras.

2. När ursprungsprodukter importeras till en frizon på grundval av ett ursprungsintyg och där genomgår hantering eller behandling, skall, trots bestämmelserna i punkt 1, de berörda myndigheterna på exportörens begäran utfärda ett nytt varucertifikat EUR.1, om den genomförda hanteringen eller behandlingen är förenlig med bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 37

Tullsamarbetskommitté

1. En tullsamarbetskommitté, nedan kallad "kommittén", skall inrättas med uppgift att genomföra administrativt samarbete som syftar till riktig och likformig tillämpning av detta protokoll samt utföra varje annan uppgift inom tullområdet som kan komma att anförtros åt den.

2. Kommittén skall regelbundet undersöka de effekter som tillämpningen av ursprungsreglerna har på AVS-staterna och särskilt på de minst utvecklade AVS-staterna och skall rekommendera ministerrådet lämpliga åtgärder.

3. Kommittén skall fatta beslut om kumulation på de villkor som anges i artikel 6.

4. Kommittén skall fatta beslut om undantag från detta protokoll på de villkor som anges i artikel 38.

5. Kommittén skall sammanträda regelbundet, särskilt för att förbereda ministerrådets beslut i enlighet med artikel 40.

6. Kommittén skall vara sammansatt av å ena sidan experter från medlemsstaterna och kommissionstjänstemän med ansvar för tullfrågor, å andra sidan experter som representerar AVS-staterna samt tjänstemän inom regionala grupperingar av AVS-staterna med ansvar för tullfrågor. Kommittén får anlita lämplig expertis när så behövs.

Artikel 38

Undantag

1. Undantag från detta protokoll får antas av kommittén när befintliga industriers utveckling eller tillkomsten av nya industrier gör detta motiverat.

Den eller de berörda AVS-staterna skall, antingen innan eller när ärendet inges till kommittén, anmäla sin ansökan om undantag till gemenskapen och ange skälen för begäran enligt punkt 2.

Gemenskapen skall bifalla alla ansökningar från AVS-staterna som är vederbörligen motiverade i enlighet med denna artikel och som inte kan förorsaka en etablerad gemenskapsindustri allvarlig skada.

2. För att underlätta kommitténs granskning av ansökningar om undantag skall den AVS-stat som gör ansökan, med hjälp av blanketten enligt bilaga VIII till detta protokoll, till stöd för sin ansökan lämna så fullständiga uppgifter som möjligt, särskilt om följande:

- Beskrivning av den färdiga produkten.

- Arten och mängden av material med ursprung i tredje land.

- Arten och mängden av material som har ursprung i AVS-stater, gemenskapen eller ULT eller som har behandlats där.

- Tillverkningsprocesser.

- Mervärde.

- Antal anställda i det berörda företaget.

- Förväntad volym av export till gemenskapen.

- Andra möjliga källor för råmaterialförsörjning.

- Skäl för den begärda giltighetstiden mot bakgrund av ansträngningar för att finna nya försörjningskällor.

- Andra iakttagelser.

Samma regler skall gälla för ansökningar om förlängning.

Kommittén får ändra blanketten.

3. Vid granskningen av ansökningar skall särskilt följande beaktas:

a) Den berörda AVS-statens eller de berörda AVS-staternas utvecklingsnivå eller geografiska läge.

b) Fall där tillämpningen av de gällande ursprungsreglerna väsentligt skulle påverka förmågan hos en befintlig industri i en AVS-stat att fortsätta exportera till gemenskapen, med särskild hänsyn till fall där detta skulle kunna leda till att industrins verksamhet upphör.

c) Särskilda fall där det klart kan visas att ursprungsreglerna skulle kunna hindra väsentliga investeringar i en industri och där ett undantag som gynnar genomförandet av investeringsprogrammet skulle möjliggöra ett gradvist uppfyllande av dessa regler.

4. I samtliga fall skall det undersökas om reglerna för ursprungskumulation möjliggör en lösning av problemet.

5. Vidare skall en ansökan om undantag avseende en av de minst utvecklade AVS-staterna eller en AVS-östat granskas välvilligt och med särskild hänsyn till

a) de ekonomiska och sociala konsekvenserna av det beslut som skall fattas, särskilt vad sysselsättningen beträffar, och

b) behovet av att tillämpa undantaget under en period, med beaktande av den berörda AVS-statens särskilda situation och dess svårigheter.

6. Vid granskningen av ansökningarna skall särskild hänsyn från fall till fall tas till möjligheten att ge ursprungsstatus åt produkter i vars sammansättning ingår material med ursprung i angränsande utvecklingsländer, minst utvecklade länder eller utvecklingsländer med vilka en eller flera AVS-stater har särskilda förbindelser, förutsatt att tillfredsställande administrativt samarbete kan upprättas.

7. Trots vad som sägs i punkterna 1-6, skall undantag beviljas om det mervärde som tillförts de icke-ursprungsprodukter som använts i den eller de berörda AVS-staterna utgör minst 45 % av slutproduktens värde, förutsatt att undantaget inte vållar allvarlig skada inom någon ekonomisk sektor i gemenskapen eller i en eller flera medlemsstater.

8. Trots vad som sägs i punkterna 1-7 skall undantag beträffande konserverad tonfisk och tonfiskfilé beviljas endast inom en årlig kvot på 8000 ton för konserverad tonfisk och på 2000 ton för tonfiskfilé.

Ansökningar om sådana undantag inom ramen för de ovan nämnda kvoterna skall överlämnas av AVS-staterna till kommittén, som skall bevilja undantagen automatiskt och genom beslut sätta undantagen i kraft.

9. Kommittén skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att beslut fattas snarast möjligt och i alla händelser senast 75 arbetsdagar efter det att ansökan mottagits av EG:s medordförande i kommittén. Om gemenskapen inte inom denna frist underrättat AVS-staterna om hur den ställer sig till ansökan, skall ansökan anses ha godtagits. Om kommittén inte fattar något beslut, skall ambassadörskommittén anmodas att besluta i ärendet inom en månad från den dag det överlämnas till den.

10. a) Undantaget skall gälla under en viss period som skall bestämmas av kommittén, i allmänhet fem år.

b) Beslutet om undantag får innehålla bestämmelser om förnyelse utan att kommittén behöver fatta ett nytt beslut, under förutsättning att den berörda AVS-staten eller de berörda AVS-staterna tre månader före slutet av varje period lägger fram bevis för att det fortfarande är ur stånd att uppfylla de villkor i detta protokoll från vilka undantag har beviljats.

Om någon invändning görs mot förlängningen skall kommittén granska denna invändning så snart som möjligt och besluta om huruvida undantaget skall förlängas. Kommittén skall förfara på det sätt som anges i c. Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att undvika att tillämpningen av undantaget avbryts.

c) Kommittén får under de perioder som avses i a och b se över villkoren för tillämpningen av undantaget, om det skulle konstateras att en väsentlig förändring ägt rum av de huvudsakliga faktorer som ligger till grund för beslutet att bevilja undantaget. När kommittén avslutat sin översyn får den besluta att ändra sitt beslut vad beträffar undantagets räckvidd eller något annat villkor som tidigare fastställts.

AVDELNING VI

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 39

Särskilda villkor

1. Begreppet "gemenskapen" i detta protokoll skall inte omfatta Ceuta och Melilla. Begreppet "produkter med ursprung i gemenskapen" skall inte omfatta produkter med ursprung i Ceuta och Melilla.

2. Vid fastställande av om produkter skall anses ha ursprung i AVS-staterna vid import till Ceuta och Melilla skall detta protokoll gälla i tillämpliga delar.

3. När produkter som är helt framställda i Ceuta och Melilla, ULT eller gemenskapen genomgår bearbetning eller behandling i AVS-staterna skall de anses vara helt framställda i AVS-staterna.

4. Bearbetning eller behandling i Ceuta och Melilla, ULT eller gemenskapen skall anses ha ägt rum i AVS-staterna, om materialet genomgår ytterligare bearbetning eller behandling i AVS-staterna.

5. Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 skall de otillräckliga åtgärder som anges i artikel 5 inte anses utgöra bearbetning eller behandling.

6. Ceuta och Melilla skall anses som ett enda territorium.

AVDELNING VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 40

Ändring av ursprungsreglerna

Ministerrådet skall i enlighet med artikel 7 i Bilaga V årligen eller när så begärs av AVS-staterna eller av gemenskapen, granska tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll och dessas ekonomiska konsekvenser, så att alla eventuella ändringar eller anpassningar som är nödvändiga kan göras.

Ministerrådet skall bland annat beakta den tekniska utvecklingens konsekvenser för ursprungsreglerna.

De beslut som fattas skall genomföras så snart som möjligt.

Artikel 41

Bilagor

Bilagorna till detta protokoll skall utgöra en integrerad del av denna.

Artikel 42

Genomförande av protokollet

Gemenskapen och AVS-staterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detta protokoll.

Bilaga i till protokoll 1

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGEN I BILAGA II

Anmärkning 1:

I förteckningen anges de krav som gäller för alla produkter för att de skall anses tillräckligt bearbetade eller behandlade i enlighet med artikel 4 i protokollet.

Anmärkning 2:

1. I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som används i Harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i detta system för tulltaxenumret eller kapitlet. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolumn 3 eller 4. Om en post i den första kolumnen föregås av ordet "ex", betyder detta att reglerna i kolumn 3 eller 4 endast gäller för den del av numret eller kapitlet som anges i kolumn 2.

2. Om flera tulltaxenummer är grupperade tillsammans i kolumn 1 eller ett kapitelnummer angivits och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför gjorts i allmänna ordalag, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 3 eller 4 för alla de produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som är grupperade i kolumn 1.

3. Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma tulltaxenummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av tulltaxenumret för vilken motsvarande regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

4. Om en regel anges i både kolumnerna 3 och 4 för en post i de två första kolumnerna, kan exportören välja att tillämpa antingen den regel som anges i kolumn 3 eller den som anges i kolumn 4. Om inte någon ursprungsregel anges i kolumn 4, skall den regel som anges i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 3:

1. Bestämmelserna i artikel 4 i protokollet om produkter som erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter gäller oavsett om denna status erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i gemenskapen eller i AVS-staterna.

Exempel:

En motor enligt tulltaxenummer 8407, för vilken det i regeln föreskrivs att värdet av det icke-ursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, är tillverkad av "annat legerat stål, grovt tillformat genom smidning" enligt tulltaxenummer ex 7224.

Om detta smide har smitts i det berörda landet av ett göt med icke-ursprungsstatus, har det redan fått ursprungsstatus med stöd av regeln för tulltaxenummer ex 7224 i förteckningen. Smidet kan då räknas som ursprungsprodukt vid beräkningen av värdet på motorn, oberoende av om det tillverkats i samma fabrik eller i en annan fabrik i gemenskapen. Värdet av götet med icke-ursprungsstatus skall därför inte räknas med när värdet av det icke-ursprungsmaterial som använts läggs samman.

2. I regeln i förteckningen anges den minsta bearbetning eller behandling som fordras, och ytterligare bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförandet av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Om det i en regel fastslås att icke-ursprungsmaterial på ett visst tillverkningsstadium får användas, är alltså användning av sådant material på ett tidigare tillverkningsstadium tillåten, medan användning av sådant material på ett senare tillverkningsstadium inte är tillåten.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 3.2 kan, om det i en regel anges att "material med vilket nummer som helst" får användas, material med samma nummer som produkten också användas, dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln. Uttrycket "tillverkning av material med vilket nummer som helst, även andra material med nummer ..." innebär däremot att endast material som klassificeras enligt samma nummer som en produkt med en annan varubeskrivning än den som anges för produkten i kolumn 2 får användas.

4. Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

Exempel:

I regeln för tyger enligt nummer 5208-5212 anges att naturliga fibrer får användas och att bl.a. kemiska material också får användas. Denna regel innebär inte att både naturfibrer och kemiska material måste användas. Det är möjligt att använda det ena eller det andra av dessa material eller båda.

5. Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt måste tillverkas av ett visst material, hindrar villkoret givetvis inte användning av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret (se också anmärkning 6.3 nedan i samband med textilier).

Exempel:

Regeln för livsmedelsberedningar enligt nummer 1904, som uttryckligen utesluter användning av spannmål eller av produkter härledda från spannmål, hindrar inte användning av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatsämnen som inte har framställts av spannmål.

Detta gäller dock inte produkter som, trots att de inte kan tillverkas av det specifika material som anges i förteckningen, kan tillverkas av material av samma slag på ett tidigare tillverkningsstadium.

Exempel:

I fråga om ett klädesplagg enligt ex kapitel 62 tillverkat av bondad duk är det, om endast garn som utgör icke-ursprungsprodukt är tillåtet för detta slags plagg, inte möjligt att utgå från bondad duk - även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. fiberstadiet.

6. Om två eller flera procentsatser anges i en regel i förteckningen som det högsta värdet för icke-ursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de specifika material som de är tillämpliga på inte överskridas.

Anmärkning 4:

1. Med begreppet "naturfibrer" avses i förteckningen andra fibrer än konst- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall och, om inte annat anges, inbegriper även sådana fibrer som har kardats, kammats eller behandlats på annat sätt, men inte spunnits.

2. Begreppet "naturfibrer" inbegriper tagel enligt nummer 0503, natursilke enligt nummer 5002 och 5003 samt ullfibrer, fina eller grova djurhår enligt nummer 5101-5105, bomullsfibrer enligt nummer 5201-5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt nummer 5301-5305.

3. Med begreppen "textilmassa", "kemiska material" och "material för papperstillverkning" avses i förteckningen de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50-63 och som kan användas för tillverkning av konst-, syntet- eller pappersfibrer eller konst-, syntet- eller pappersgarn.

4. Med begreppet "konststapelfibrer" avses i förteckningen fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, stapelfibrer eller avfall enligt nummer 5501-5507.

Anmärkning 5:

1. Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen hänvisas till denna anmärkning, skall inte villkoren i kolumn 3 tillämpas på bastextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt, vilket sammanlagt utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla de bastextilmaterial som har använts. (Se också anmärkning 5.3 och 5.4 nedan.)

2. Den tolerans som omnämns i anmärkning 5.1 gäller emellertid endast för blandprodukter som har tillverkats av två eller flera bastextilmaterial.

Följande är bastextilmaterial:

- Silke.

- Ull.

- Grova djurhår.

- Fina djurhår.

- Tagel.

- Bomull.

- Material för papperstillverkning och papper.

- Lin.

- Mjukhampa.

- Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

- Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave.

- Kokosfibrer, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

- Syntetkonstfilament.

- Regenatkonstfilament.

- Elektriskt ledande fibrer.

- Syntetkonststapelfibrer av polypropen.

- Syntetkonststapelfibrer av polyester.

- Syntetkonststapelfibrer av polyamid.

- Syntetkonststapelfibrer av polyakrylonitril.

- Syntetkonststapelfibrer av polyimid.

- Syntetkonststapelfibrer av polytetrafluoretylen.

- Syntetkonststapelfibrer av polyfenylensulfid.

- Syntetkonststapelfibrer av polyvinylklorid.

- Andra syntetkonststapelfibrer.

- Regenatkonststapelfibrer av viskos.

- Andra regenatkonststapelfibrer.

- Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet.

- Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet.

- Produkter enligt nummer 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.

- Andra produkter enligt nummer 5605.

Exempel:

Ett garn enligt nummer 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nummer 5203 och syntetstapelfibrer enligt nummer 5506 är ett blandgarn. Syntetiska stapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka krävs tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa) får därför användas upp till 10 % av garnets vikt.

Exempel:

Ett tyg av ull enligt nummer 5112 tillverkat av ullgarn enligt nummer 5107 och syntetiskt garn av stapelfibrer enligt nummer 5509 är ett blandat tyg. Syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka krävs tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka krävs tillverkning utgående från naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt förberedda för spinning) eller en kombination av båda får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % av tygets vikt.

Exempel:

Tuftad dukvara av textilmaterial enligt nummer 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och bomullsvävnader enligt nummer 5210 är en blandprodukt endast om bomullstyget självt är ett blandtyg gjort av garn som klassificeras enligt två skilda tulltaxenummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva är blandningar.

Exempel:

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial är tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och syntetiskt tyg enligt nummer 5407 är de använda garnerna givetvis två skilda bastextilmaterial och den tuftade dukvaran av textilmaterial är följaktligen en blandprodukt.

3. I fråga om produkter som innehåller "garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet" är denna tolerans 20 % för sådant garn.

4. I fråga om tyger som innehåller remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister, är denna tolerans 30 % för sådana remsor.

Anmärkning 6:

1. I fråga om de textilprodukter i förteckningen som är märkta med en fotnot som hänvisar till denna inledande anmärkning, kan beslag och tillbehör av textilmaterial som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda konfektionsprodukterna användas, om deras vikt inte överstiger 10 % av den sammanlagda vikten av allt ingående textilmaterial.

Med beslag och tillbehör av textilmaterial avses de som klassificeras enligt kapitlen 50-63. Foder och mellanfoder skall inte anses utgöra beslag eller tillbehör.

2. Beslag och tillbehör som inte är tillverkade av textilmaterial och andra använda material som innehåller textilier behöver inte uppfylla villkoren i kolumn 3, även om de inte omfattas av anmärkning 3.5.

3. I enlighet med anmärkning 3.5 får beslag och tillbehör som inte är tillverkade av textilmaterial och som inte har ursprungsstatus, liksom andra produkter som inte innehåller textilier, ändå användas fritt om de inte kan tillverkas av de material som anges i kolumn 3.

- Om det i en regel i förteckningen exempelvis(1) anges att garn skall användas för en viss textilprodukt, t.ex. en blus, hindrar inte detta användning av metallföremål, t.ex. knappar, eftersom knappar inte kan tillverkas av textilmaterial.

4. Då en procentregel gäller skall hänsyn tas till värdet av beslag och tillbehör vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial.

Anmärkning 7:

1. Med "särskilda processer" avses i samband med nummer ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403 följande:

a) Vakuumdestillation.

b) Omfattande fraktionerad omdestillation(2).

c) Krackning.

d) Reformering.

e) Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f) Den process som omfattar alla följande åtgärder: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g) Polymerisering.

h) Alkylering.

i) Isomerisering.

2. Med "särskilda processer" avses i samband med nummer 2710, 2711 och 2712 följande:

a) Vakuumdestillation.

b) Omfattande fraktionerad omdestillation.

c) Krackning.

d) Reformering.

e) Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f) Den process som omfattar alla följande åtgärder: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g) Polymerisering.

h) Alkylering.

i) Isomerisering.

j) Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: avsvavling med väte om de behandlade produkternas svavelinnehåll reduceras med minst 85 % (ASTM D 1266-59 T).

k) Endast för produkter enligt nummer 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

l) Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: vätebehandling, annan än avsvavling, vid vilken väte med ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nummer ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet skall emellertid inte räknas som en särskild process.

m) Endast för eldningsoljor enligt nummer ex 2710: atmosfärisk destillation, om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86.

n) Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nummer ex 2710: bearbetning genom elektrisk högfrekvensurladdning.

3. I fråga om numren ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403: enkla åtgärder såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning och märkning, som tillför ett svavelinnehåll som resultat av att produkter med olika svavelinnehåll blandas, eller någon kombination av dessa eller liknande åtgärder medför inte ursprungsstatus.

(1) Detta exempel ges endast i förklarande syfte och är inte rättsligt bindande.

(2) Se kompletterande anmärkning 4 b till kapitel 27 i Kombinerade nomenklauturen.

Bilaga II till protokoll 1

FöRTECKNING ÖVER BEARBETNING ELLER BEHANDLING AV ICKE-URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKALL FÅ URSPRUNGSSTATUS

Alla produkter som anges i förteckningen behöver inte omfattas av avtalet. Det är därför nödvändigt att beakta avtalets övriga delar.

>Plats för tabell>

Bilaga III till protokoll 1

UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER

I detta protokoll avses med "utomeuropeiska länder och territorier" de nedan förtecknade länder och territorier som avses i del fyra av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(Denna lista är inte bindande för dessa länders och territoriers status eller framtida förändringar i deras status.)

1. Land med speciell relation till Danmark:

- Grönland.

2. Franska utomeuropeiska territorier:

- Nya Kaledonien,

- Franska Polynesien,

- Franska Syd- och Antarktisterritorierna,

- Wallis- och Futunaöarna.

3. Frankrikes collectivités territoriales:

- Mayotte,

- Saint Pierre och Miquelon.

4. Nederländernas utomeuropeiska länder:

- Aruba,

- Nederländska Antillerna:

- Bonaire,

- Curaçao,

- Saba,

- Sint Eustatius,

- Sint Maarten.

5. Förenade kungarikets utomeuropeiska länder och territorier:

- Anguilla,

- Caymanöarna,

- Falklandsöarna,

- Sydgeorgien och Sydsandwichöarna,

- Montserrat,

- Pitcairn,

- Saint Helena med öarna Ascension och Tristan da Cunha,

- Brittiska arktiska territoriet,

- Brittiska territoriet i Indiska oceanen,

- Turks- och Caicosöarna,

- Brittiska Jungfruöarna.

Bilaga IV till protokoll 1

FORMULÄR FÖR VARUCERTIFIKAT

1. EUR.1-varucertifikat skall upprättas på formulär som överensstämmer med förlagan i denna bilaga. Formulären skall tryckas på ett eller flera av de språk på vilka avtalet är upprättat. Certifikaten skall upprättas på något av dessa språk, i enlighet med den exporterande statens nationella rätt. Om de fylls i för hand, skall detta göras med bläck och med tryckbokstäver.

2. Certifikaten skall normalt ha formatet 210 x 297 mm, men en måttvariation i längdled på högst -5 mm eller högst +8 mm kan tillåtas. Papperet skall vara vitt, träfritt, limmat skrivpapper med en vikt av minst 25 g/m2. Det skall ha en tryckt guillocherad bakgrund i grönt som gör alla förfalskningar på mekanisk eller kemisk väg synbara.

3. De exporterande staterna får förbehålla sig rätten att trycka certifikaten själva; de får även låta av dem godkända tryckerier trycka certifikaten. I det sistnämnda fallet skall varje certifikat innehålla en hänvisning till ett sådant godkännande. Varje certifikat skall vara försett med tryckeriets namn och adress, eller med en symbol som gör det möjligt att identifiera tryckeriet. Det skall också bära ett - eventuellt tryckt - serienummer, avsett för identifiering av certifikatet.

>PIC FILE= "L_2000317SV.018901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317SV.019001.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317SV.019101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317SV.019201.EPS">

Bilaga V till protokoll 1

>PIC FILE= "L_2000317SV.019302.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317SV.019401.EPS">

Bilaga VI A till protokoll 1

>PIC FILE= "L_2000317SV.019502.EPS">

Biloaga VI B till protokoll 1

>PIC FILE= "L_2000317SV.019602.EPS">

BILAGA VII TILL PROTOKOLL 1

INFORMATIONSCERTIFIKAT

1. Det formulär för informationscertifikat som anges i denna bilaga skall användas och det skall tryckas på ett eller flera av de språk som avtalet är upprättat på och i överensstämmelse med den exporterande statens nationella lagstiftning. Informationscertifikaten skall fyllas i på ett av dessa språk. Om de är skrivna för hand skall de fylls i med bläck och med versaler. De skall ha ett löpnummer, eventuellt tryckt, varigenom de kan identifieras.

2. Informationscertifikaten skall mäta 210 × 297 mm, men en tolerans på plus 8 mm eller minus 5 mm på längden kan tillåtas. Papperet skall vara vitt skrivpapper och det får inte innehålla mekanisk massa eller väga mindre än 25g/m2.

3. De nationella förvaltningarna får förbehålla sig rätten att trycka formulären själva eller låta dem tryckas av tryckerier som de har godkänt. I det sistnämnda fallet skall varje formulär innehålla en hänvisning till detta godkännande. På formuläret skall även anges tryckeriets namn och adress eller ett märke varigenom det kan identifieras.

>PIC FILE= "L_2000317SV.019901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317SV.020001.EPS">

Bilaga VIII till protokoll 1

>PIC FILE= "L_2000317SV.020102.EPS">

>PIC FILE= "L_2000317SV.020201.EPS">

Bilaga IX till protokoll 1

FöRTECKNING ÖVER BEARBETNING ELLER BEHANDLING SOM GER EN FRAMSTÄLLD PRODUKT AVS-URSPRUNG OM BEARBETNINGEN ELLER BEHANDLINGEN GÄLLER TEXTILVAROR MED URSPRUNG I DE UTVECKLINGSLäNDER SOM AVSES I ARTIKEL 6.11 I DETTA PROTOKOLL

Textilvaror enligt avdelning XI

>Plats för tabell>

Anmärkning rörande avslutande behandlingar - Särskilda fall

När det gäller vissa typer av tillverkning är utförandet av den avslutande behandlingen, särskilt vid en kombination av avslutande behandlingar, så betydande att dessa måste anses utgöra mer än vanlig avslutande behandling. I dessa särskilda fall kan konfektioneringen inte anses vara fullständig om inte dessa avslutande behandlingar utförts.

Bilaga X till protokoll 1

TEXTILPRODUKTER SOM ÄR UNDANTAGNA FRÅN DET KUMULATIONSFÖRFARANDE MED VISSA UTVECKLINGSLÄNDER SOM AVSES I ARTIKEL 6.11 I DETTA PROTOKOLL

>Plats för tabell>

Bilaga XI till protokoll 1

PRODUKTER FÖR VILKA DE BESTÄMMELSER OM KUMULATION MED SYDAFRIKA SOM AVSES I ARTIKEL 6.3 SKALL TILLÄMPAS TRE ÅR EFTER INLEDANDET AV DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV AVTALET OM HANDEL, UTVECKLING OCH SAMARBETE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH REPUBLIKEN SYDAFRIKA

Industriprodukter

KN-nummer 96

Salt (inbegripet bordssalt och denaturerat salt)

2501 00 51

2501 00 91

2501 00 99

Alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller

2805 11 00

2805 19 00

2805 21 00

2805 22 00

2805 30 10

2805 30 90

2805 40 10

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

2814 10 00

2814 20 00

Natriumhydroxid (kaustiksoda)

2815 11 00

2815 12 00

Zinkoxid; zinkperoxid

2817 00 00

Konstgjord korund

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

Kromoxider och kromhydroxider

2819 10 00

2819 90 00

Manganoxider

2820 10 00

2820 90 00

Titanoxider

2823 00 00

Hydrazin och hydroxylamin

2825 80 00

Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider

2827 10 00

Sulfider; polysulfider

2830 10 00

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 10

2835 25 90

2835 26 10

2835 26 90

2835 29 10

2835 29 90

2835 31 00

2835 39 10

2835 39 30

2835 39 70

Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater)

2836 20 00

2836 40 00

2836 60 00

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror

2841 61 00

Radioaktiva kemiska grundämnen

2844 30 11

2844 30 19

2844 30 51

Isotoper som inte omfattas av nr 2844

2845 10 00

2845 90 10

Karbider, även inte kemiskt definierade

2849 20 00

2849 90 30

Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider

2850 00 70

Cykliska kolväten

2902 50 00

Halogenderivat av kolväten

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 16 00

2903 19 10

2903 19 90

2903 21 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 10

2903 30 31

2903 30 33

2903 30 38

2903 30 90

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 10

2903 44 90

2903 45 10

2903 45 15

2903 45 20

2903 45 25

2903 45 30

2903 45 35

2903 45 40

2903 45 45

2903 45 50

2903 45 55

2903 45 90

2903 46 10

2903 46 20

2903 46 90

2903 47 00

2903 49 10

2903 49 20

2903 49 90

2903 51 90

2903 59 10

2903 59 30

2903 59 90

2903 61 00

2903 62 00

2903 69 10

2903 69 90

Acykliska alkoholer samt halogen- och sulfoderivat av sådana alkoholer

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 10

2905 14 90

2905 15 00

2905 16 10

2905 16 90

2905 17 00

2905 19 10

2905 19 90

2905 22 10

2905 22 90

2905 29 10

2905 29 90

2905 31 00

2905 32 00

2905 39 10

2905 39 90

2905 41 00

2905 42 00

2905 49 10

2905 49 51

2905 49 59

2905 49 90

2905 50 10

2905 50 30

2905 50 99

Fenoler; fenolalkoholer

2907 11 00

2907 15 00

2907 22 10

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 31

2909 30 39

2909 30 90

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 10

2909 49 90

2909 50 10

2909 50 90

2909 60 00

Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar

2910 20 00

Aldehyder, även med annan syrefunktion

2912 41 00

2912 60 00

Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion

2914 11 00

2914 21 00

Mättade acykliska monokarboxylsyror

2915 11 00

2915 12 00

2915 13 00

2915 21 00

2915 22 00

2915 23 00

2915 24 00

2915 29 00

2915 31 00

2915 32 00

2915 33 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 10

2915 39 30

2915 39 50

2915 39 90

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 10

2915 60 90

2915 70 15

2915 70 20

2915 70 25

2915 70 30

2915 70 80

2915 90 10

2915 90 20

2915 90 80

Omättade acykliska monokarboxylsyror

2916 12 10

2916 12 20

2916 12 90

2916 14 10

2916 14 90

Polykarboxylsyror samt deras anhydrider och halogenider

2917 11 00

2917 14 00

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

Karboxylsyror med annan syrefunktion

2918 14 00

2918 15 00

2918 22 00

2918 90 00

Föreningar med aminofunktion

2921 11 10

2921 11 90

2921 12 00

2921 19 10

2921 19 30

2921 19 90

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 10

2921 30 90

2921 41 00

2921 42 10

2921 42 90

2921 43 10

2921 43 90

2921 44 00

2921 45 00

2921 49 10

2921 49 90

2921 51 10

2921 51 90

2921 59 00

Aminoföreningar med syrefunktion

2922 11 00

2922 12 00

2922 13 00

2922 19 00

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 00

2922 30 00

2922 42 10

2922 43 00

2922 49 80

2922 50 00

Föreningar med karboxamidfunktion

2924 21 10

2924 21 90

2924 29 30

Föreningar med nitrilfunktion

2926 10 00

2926 90 90

Svavelorganiska föreningar

2930 20 00

2930 90 12

2930 90 14

2930 90 16

Andra organiska-oorganiska föreningar

2931 00 40

Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatomer

2932 12 00

2932 13 00

2932 21 00

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatomer

2933 61 00

Sulfonamider

2935 00 00

Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska

3102 10 10

3102 10 90

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 10

3102 30 90

3102 40 10

3102 40 90

3102 50 90

3102 60 00

3102 70 90

3102 80 00

3102 90 00

Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska

3103 10 10

3103 10 90

Mineraliska eller kemiska gödselmedel

3105 10 00

3105 20 10

3105 20 90

3105 30 10

3105 30 90

3105 40 10

3105 40 90

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 10

3105 60 90

3105 90 91

3105 90 99

Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung

3201 20 00

3201 90 20

Andra färgämnen

3206 11 00

3206 19 00

3206 20 00

3206 30 00

3206 41 00

3206 42 00

3206 43 00

3206 49 90

3206 50 00

Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska produkter

3802 10 00

3802 90 00

Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel samt bekämpningsmedel mot gnagare

3808 10 20

3808 10 30

3808 30 11

3808 30 13

3808 30 15

3808 30 17

3808 30 21

3808 30 23

3808 30 27

3808 30 30

3808 30 90

Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel

3812 30 20

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel

3814 00 90

Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener

3817 10 10

3817 10 50

3817 10 80

3817 20 00

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor

3824 90 90

Polymerer av eten, i obearbetad form

3901 10 10

3901 10 90

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

Polymerer av propen eller av andra olefiner

3902 10 00

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

Polymerer av styren, i obearbetad form

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

Polymerer av vinylklorid

3904 10 00

3904 21 00

3904 22 00

3904 30 00

3904 40 00

3904 50 00

3904 61 90

3904 69 00

3904 90 00

Polymerer av vinylacetat

3905 12 00

Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser

3907 20 19

3907 20 90

3907 60 90

3907 91 10

3907 91 90

3907 99 10

3907 99 90

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor

3920 10 22

3920 10 28

3920 10 40

3920 10 80

3920 20 21

3920 20 29

3920 20 71

3920 20 79

3920 20 90

3920 30 00

3920 41 11

3920 41 19

3920 41 91

3920 41 99

3920 42 11

3920 42 19

3920 42 91

3920 42 99

3920 51 00

3920 59 00

3920 61 00

3920 62 10

3920 62 90

3920 63 00

3920 69 00

3920 71 11

3920 71 19

3920 71 90

3920 72 00

3920 73 10

3920 73 50

3920 73 90

3920 79 00

3920 91 00

3920 92 00

3920 93 00

3920 94 00

3920 99 11

3920 99 19

3920 99 50

3920 99 90

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor

3921 90 19

Artiklar för transport eller förpackning av varor

3923 21 00

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi

4012 10 30

4012 10 50

4012 10 80

4012 20 90

4012 90 10

4012 90 90

Innerslangar av gummi

4013 10 10

4013 10 90

4013 20 00

4013 90 10

4013 90 90

Läder av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur

4104 10 91

4104 10 95

4104 10 99

4104 21 00

4104 22 90

4104 29 00

4104 31 11

4104 31 19

4104 31 30

4104 31 90

4104 39 10

4104 39 90

Läder av får och lamm

4105 20 00

Läder av andra djur

4107 10 10

4107 29 10

4107 90 10

4107 90 90

Sämskläder (inbegripet nysämskläder)

4108 00 10

4108 00 90

Lackläder och laminerat lackläder

4109 00 00

Konstläder på basis av läder eller läderfibrer

4111 00 00

Kläder och tillbehör till kläder

4203 10 00

4203 21 00

4203 29 10

4203 29 91

4203 29 99

4203 30 00

4203 40 00

Spånskivor och liknande skivor av trä

4410 11 00

4410 19 10

4410 19 30

4410 19 50

4410 19 90

4410 90 00

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat

4412 13 11

4412 13 19

4412 13 90

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 10

4412 22 91

4412 22 99

4412 23 00

4412 29 20

4412 29 80

4412 92 10

4412 92 91

4412 92 99

4412 93 00

4412 99 20

4412 99 80

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten

4418 10 10

4418 10 50

4418 10 90

4418 20 10

4418 20 50

4418 20 80

4418 30 10

4418 90 10

Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral

4420 90 11

4420 90 19

Varor av naturkork

4503 10 10

4503 10 90

4503 90 00

Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial

4601 99 10

Korgmakeriarbeten och andra artiklar

4602 90 10

Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, orderböcker

4820 10 30

Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn

4903 00 00

Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, väggkartor, topografiska kartor och glober

4905 10 00

Dekalkomanier

4908 10 00

4908 90 00

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort

4909 00 10

4909 00 90

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock

4910 00 00

Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder

4911 10 10

4911 10 90

4911 91 80

4911 99 00

Garn av natursilke (annat än garn spunnet av avfall av natursilke)

5004 00 10

5004 00 90

Garn spunnet av avfall av natursilke, inte i detaljhandelsuppläggningar

5005 00 10

5005 00 90

Garn av natursilke samt garn spunnet av avfall av natursilke, i detaljhandelsuppläggningar

5006 00 10

5006 00 90

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

5007 10 00

5007 20 11

5007 20 19

5007 20 21

5007 20 31

5007 20 39

5007 20 41

5007 20 51

5007 20 59

5007 20 61

5007 20 69

5007 20 71

5007 90 10

5007 90 30

5007 90 50

5007 90 90

Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar

5106 10 10

5106 10 90

5106 20 11

5106 20 19

5106 20 91

5106 20 99

Kamgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar

5107 10 10

5107 10 90

5107 20 10

5107 20 30

5107 20 51

5107 20 59

5107 20 91

5107 20 99

Garn (kardgarn eller kamgarn) av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar

5108 10 10

5108 10 90

5108 20 10

5108 20 90

Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar

5109 10 10

5109 10 90

5109 90 10

5109 90 90

Garn av grova djurhår eller tagel

5110 00 00

Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår

5111 11 11

5111 11 19

5111 11 91

5111 11 99

5111 19 11

5111 19 19

5111 19 31

5111 19 39

5111 19 91

5111 19 99

5111 20 00

5111 30 10

5111 30 30

5111 30 90

5111 90 10

5111 90 91

5111 90 93

5111 90 99

Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår

5112 11 10

5112 11 90

5112 19 11

5112 19 19

5112 19 91

5112 19 99

5112 20 00

5112 30 10

5112 30 30

5112 30 90

5112 90 10

5112 90 91

5112 90 93

5112 90 99

Vävnader av grova djurhår eller av tagel

5113 00 00

Sytråd av bomull, även i detaljhandelsuppläggningar

5204 11 00

5204 19 00

5204 20 00

Garn av bomull (annat än sytråd)

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 10

5205 15 90

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 10

5205 35 90

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

Garn av bomull (annat än sytråd)

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 10

5206 15 90

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 10

5206 25 90

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 10

5206 35 90

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 10

5206 45 90

Garn av bomull (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggningar

5207 10 00

5207 90 00

Garn av lin

5306 10 11

5306 10 19

5306 10 31

5306 10 39

5306 10 50

5306 10 90

5306 20 11

5306 20 19

5306 20 90

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn

5308 20 10

5308 20 90

5308 30 00

5308 90 11

5308 90 13

5308 90 19

5308 90 90

Vävnader av lin

5309 11 11

5309 11 19

5309 11 90

5309 19 10

5309 19 90

5309 21 10

5309 21 90

5309 29 10

5309 29 90

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål

5310 10 10

5310 10 90

5310 90 00

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer

5311 00 10

5311 00 90

Sytråd av konstfilament

5401 10 11

5401 10 19

5401 10 90

5401 20 10

5401 20 90

Garn av syntetfilament (annat än sytråd)

5402 10 10

5402 10 90

5402 20 00

5402 31 10

5402 31 30

5402 31 90

5402 32 00

5402 33 10

5402 33 90

5402 39 10

5402 39 90

5402 41 10

5402 41 30

5402 41 90

5402 42 00

5402 43 10

5402 43 90

5402 49 10

5402 49 91

5402 49 99

5402 51 10

5402 51 30

5402 51 90

5402 52 10

5402 52 90

5402 59 10

5402 59 90

5402 61 10

5402 61 30

5402 61 90

5402 62 10

5402 62 90

5402 69 10

5402 69 90

Garn av regenatfilament (annat än sytråd)

5403 10 00

5403 20 10

5403 20 90

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 10

5403 33 90

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av minst 67 decitex

5404 10 10

5404 10 90

5404 90 11

5404 90 19

5404 90 90

Monofilament av regenatmaterial med en längdvikt av minst 67 decitex

5405 00 00

Garn av konstfilament (annat än sytråd)

5406 10 00

5406 20 00

Vävnader av garn av syntetfilament

5407 10 00

5407 20 11

5407 20 19

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

5407 61 10

5407 61 30

5407 61 50

5407 61 90

5407 69 10

5407 69 90

5407 71 00

5407 72 00

5407 73 00

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 00

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

Vävnader av garn av regenatfilament

5408 10 00

5408 21 00

5408 22 10

5408 22 90

5408 23 10

5408 23 90

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

Fiberkabel av syntetfilament

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

Fiberkabel av regenatfilament

5502 00 10

5502 00 90

Syntetstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda

5503 10 11

5503 10 19

5503 10 90

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 10

5503 90 90

Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda

5504 10 00

5504 90 00

Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall)

5505 10 10

5505 10 30

5505 10 50

5505 10 70

5505 10 90

5505 20 00

Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 10

5506 90 91

5506 90 99

Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda

5507 00 00

Sytråd av konststapelfibrer

5508 10 11

5508 10 19

5508 10 90

5508 20 10

5508 20 90

Garn (annat än sytråd), av syntetstapelfibrer

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 10

5509 21 90

5509 22 10

5509 22 90

5509 31 10

5509 31 90

5509 32 10

5509 32 90

5509 41 10

5509 41 90

5509 42 10

5509 42 90

5509 51 00

5509 52 10

5509 52 90

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 10

5509 61 90

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 10

5509 91 90

5509 92 00

5509 99 00

Garn (annat än sytråd), av regenatstapelfibrer

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

Garn (annat än sytråd), av konststapelfibrer

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd

5601 10 10

5601 10 90

5601 21 10

5601 21 90

5601 22 10

5601 22 91

5601 22 99

5601 29 00

5601 30 00

Filt, även impregnerad

5602 10 11

5602 10 19

5602 10 31

5602 10 35

5602 10 39

5602 10 90

5602 21 00

5602 29 10

5602 29 90

5602 90 00

Bondad duk, även impregnerad

5603 11 10

5603 11 90

5603 12 10

5603 12 90

5603 13 10

5603 13 90

5603 14 10

5603 14 90

5603 91 10

5603 91 90

5603 92 10

5603 92 90

5603 93 10

5603 93 90

5603 94 10

5603 94 90

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

5604 10 00

5604 20 00

5604 90 00

Metalliserat garn, även överspunnet

5605 00 00

Överspunnet garn samt remsor

5606 00 10

5606 00 91

5606 00 99

Varor av garn och av remsor

5609 00 00

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial

5701 10 10

5701 10 91

5701 10 93

5701 10 99

5701 90 10

5701 90 90

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader

5801 10 00

5801 21 00

5801 22 00

5801 23 00

5801 24 00

5801 25 00

5801 26 00

5801 31 00

5801 32 00

5801 33 00

5801 34 00

5801 35 00

5801 36 00

5801 90 10

5801 90 90

Handduksfrotté och liknande frottévävnader

5802 11 00

5802 19 00

5802 20 00

5802 30 00

Slingervävnader, andra än band

5803 10 00

5803 90 10

5803 90 30

5803 90 50

5803 90 90

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda

5804 10 11

5804 10 19

5804 10 90

5804 21 10

5804 21 90

5804 29 10

5804 29 90

5804 30 00

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins

5805 00 00

Vävda band med lugg

5806 10 00

5806 20 00

5806 31 10

5806 31 90

5806 32 10

5806 32 90

5806 39 00

5806 40 00

Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial

5807 10 10

5807 10 90

5807 90 10

5807 90 90

Flätor som längdvara; snörmakeriarbeten

5808 10 00

5808 90 00

Vävnader av metalltråd och vävnader

5809 00 00

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

5810 10 10

5810 10 90

5810 91 10

5810 91 90

5810 92 10

5810 92 90

5810 99 10

5810 99 90

Kviltade textilvaror som längdvara

5811 00 00

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum

5901 10 00

5901 90 00

Kordväv av högstyrkegarn av nylon

5902 10 10

5902 10 90

5902 20 10

5902 20 90

5902 90 10

5902 90 90

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda

5903 10 10

5903 10 90

5903 20 10

5903 20 90

5903 90 10

5903 90 91

5903 90 99

Linoleum o.d., även i tillskurna stycken

5904 10 00

5904 91 10

5904 91 90

5904 92 00

Textiltapeter

5905 00 10

5905 00 31

5905 00 39

5905 00 50

5905 00 70

5905 00 90

Gummibehandlade textilvävnader

5906 10 10

5906 10 90

5906 91 00

5906 99 10

5906 99 90

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning

5907 00 10

5907 00 90

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial

5908 00 00

Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial

5909 00 10

5909 00 90

Drivremmar eller transportband

5910 00 00

Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk

5911 10 00

5911 20 00

5911 31 11

5911 31 19

5911 31 90

5911 32 10

5911 32 90

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 90

Luggvaror, inbegripet varor med lång lugg

6001 10 00

6001 21 00

6001 22 00

6001 29 10

6001 29 90

6001 91 10

6001 91 30

6001 91 50

6001 91 90

6001 92 10

6001 92 30

6001 92 50

6001 92 90

6001 99 10

6001 99 90

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker för män eller pojkar

6101 10 10

6101 10 90

6101 20 10

6101 20 90

6101 30 10

6101 30 90

6101 90 10

6101 90 90

Kappor, bilrockar, slängkappor, anoraker för kvinnor eller flickor

6102 10 10

6102 10 90

6102 20 10

6102 20 90

6102 30 10

6102 30 90

6102 90 10

6102 90 90

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar för män eller pojkar

6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6103 49 99

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar för kvinnor eller flickor

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91

6104 69 99

Kalsonger, nattskjortor, pyjamas för män eller pojkar

6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 10

6107 91 90

6107 92 00

6107 99 00

Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor för kvinnor eller flickor

6108 11 10

6108 11 90

6108 19 10

6108 19 90

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00

6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 10

6108 91 90

6108 92 00

6108 99 10

6108 99 90

T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå

6109 10 00

6109 90 10

6109 90 30

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

6112 20 00

6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

6112 39 90

6112 41 10

6112 41 90

6112 49 10

6112 49 90

Kläder av trikå

6113 00 10

6113 00 90

Andra kläder av trikå

6114 10 00

6114 20 00

6114 30 00

6114 90 00

Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d.

6115 11 00

6115 12 00

6115 19 10

6115 19 90

6115 20 11

6115 20 19

6115 20 90

6115 91 00

6115 92 00

6115 93 10

6115 93 30

6115 93 91

6115 93 99

6115 99 00

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå

6116 10 20

6116 10 80

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå

6117 10 00

6117 20 00

6117 80 10

6117 80 90

6117 90 00

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker för män eller pojkar

6201 11 00

6201 12 10

6201 12 90

6201 13 10

6201 13 90

6201 19 00

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

6201 99 00

Kappor, bilrockar, slängkappor, anoraker för kvinnor eller flickor

6202 11 00

6202 12 10

6202 12 90

6202 13 10

6202 13 90

6202 19 00

6202 91 00

6202 92 00

6202 93 00

6202 99 00

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar för män eller pojkar

6203 41 10

6203 41 30

6203 41 90

6203 42 11

6203 42 31

6203 42 33

6203 42 35

6203 42 51

6203 42 59

6203 42 90

6203 43 11

6203 43 19

6203 43 31

6203 43 39

6203 43 90

6203 49 11

6203 49 19

6203 49 31

6203 49 39

6203 49 50

6203 49 90

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar för kvinnor eller flickor

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 10

6204 59 90

6204 61 10

6204 61 80

6204 61 90

6204 62 11

6204 62 31

6204 62 33

6204 62 39

6204 62 51

6204 62 59

6204 62 90

6204 63 11

6204 63 18

6204 63 31

6204 63 39

6204 63 90

6204 69 11

6204 69 18

6204 69 31

6204 69 39

6204 69 50

6204 69 90

Skjortor för män eller pojkar

6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00

6205 90 10

6205 90 90

Undertröjor, kalsonger för män eller pojkar

6207 11 00

6207 19 00

6207 21 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 91 10

6207 91 90

6207 92 00

6207 99 00

Linnen, undertröjor, underklänningar för kvinnor eller flickor

6208 11 00

6208 19 10

6208 19 90

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 11

6208 91 19

6208 91 90

6208 92 10

6208 92 90

6208 99 00

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare

6212 10 00

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

Näsdukar

6213 10 00

6213 20 00

6213 90 00

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor

6214 10 00

6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10

6214 90 90

Slipsar och liknande artiklar

6215 10 00

6215 20 00

6215 90 00

Handskar, halvhandskar och vantar

6216 00 00

Andra konfektionerade tillbehör till kläder

6217 10 00

6217 90 00

Res- och sängfiltar

6301 10 00

6301 20 10

6301 20 91

6301 20 99

6301 30 10

6301 30 90

6301 40 10

6301 40 90

6301 90 10

6301 90 90

Säckar och påsar

6305 10 10

6305 10 90

6305 20 00

6305 32 11

6305 32 81

6305 32 89

6305 32 90

6305 33 10

6305 33 91

6305 33 99

6305 39 00

6305 90 00

Presenningar och markiser; tält; segel

6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

6306 21 00

6306 22 00

6306 29 00

6306 31 00

6306 39 00

6306 41 00

6306 49 00

6306 91 00

6306 99 00

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

6307 10 10

6307 10 30

6307 10 90

6307 20 00

6307 90 10

6307 90 91

6307 90 99

Satser bestående av vävnadsstycken och garn

6308 00 00

Begagnade kläder och andra begagnade artiklar

6309 00 00

Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi

6401 10 10

6401 10 90

6401 91 10

6401 91 90

6401 92 10

6401 92 90

6401 99 10

6401 99 90

Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi

6402 12 10

6402 12 90

6402 19 00

6402 20 00

6402 30 00

6402 91 00

6402 99 10

6402 99 31

6402 99 39

6402 99 50

6402 99 91

6402 99 93

6402 99 96

6402 99 98

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder

6403 12 00

6403 19 00

6403 20 00

6403 30 00

6403 40 00

6403 51 11

6403 51 15

6403 51 19

6403 51 91

6403 51 95

6403 51 99

6403 59 11

6403 59 31

6403 59 35

6403 59 39

6403 59 50

6403 59 91

6403 59 95

6403 59 99

6403 91 11

6403 91 13

6403 91 16

6403 91 18

6403 91 91

6403 91 93

6403 91 96

6403 91 98

6403 99 11

6403 99 31

6403 99 33

6403 99 36

6403 99 38

6403 99 50

6403 99 91

6403 99 93

6403 99 96

6403 99 98

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder

6404 11 00

6404 19 10

6404 19 90

6404 20 10

6404 20 90

Andra skodon

6405 10 10

6405 10 90

6405 20 10

6405 20 91

6405 20 99

6405 90 10

6405 90 90

Delar till skodon (inbegripet överdelar)

6406 10 11

6406 10 19

6406 10 90

6406 20 10

6406 20 90

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 30

6406 99 50

6406 99 60

6406 99 80

Oglaserade "gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor av keramiskt material

6907 10 00

6907 90 10

6907 90 91

6907 90 93

6907 90 99

Glaserade "gatstenar" , trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor av keramiskt material

6908 10 10

6908 10 90

6908 90 11

6908 90 21

6908 90 29

6908 90 31

6908 90 51

6908 90 91

6908 90 93

6908 90 99

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar

6911 10 00

6911 90 00

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar, av andra keramiska material än porslin

6912 00 10

6912 00 30

6912 00 50

6912 00 90

Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material

6913 10 00

6913 90 10

6913 90 91

6913 90 93

6913 90 99

Glasvaror av sådana slag som används som bords- eller köksartiklar

7013 10 00

7013 21 11

7013 21 19

7013 21 91

7013 21 99

7013 29 10

7013 29 51

7013 29 59

7013 29 91

7013 29 99

7013 31 10

7013 31 90

7013 32 00

7013 39 10

7013 39 91

7013 39 99

7013 91 10

7013 91 90

7013 99 10

7013 99 90

Glasfibrer (inbegripet glasull)

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 10

7019 19 90

7019 31 00

7019 32 00

7019 39 10

7019 39 90

7019 40 00

7019 51 10

7019 51 90

7019 52 00

7019 59 10

7019 59 90

7019 90 10

7019 90 30

7019 90 91

7019 90 99

Andra varor av ädel metall

7115 90 10

7115 90 90

Ferrolegeringar

7202 50 00

7202 70 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 99 30

7202 99 80

Stång och profiler av koppar

7407 10 00

7407 21 10

7407 21 90

7407 22 10

7407 22 90

7407 29 00

Tråd av koppar

7408 11 00

7408 19 10

7408 19 90

7408 21 00

7408 22 00

7408 29 00

Plåt och band av koppar

7409 11 00

7409 19 00

7409 21 00

7409 29 00

7409 31 00

7409 39 00

7409 40 10

7409 40 90

7409 90 10

7409 90 90

Folier av koppar (även tryckta eller på baksidan förstärkta)

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

Rör av koppar

7411 10 11

7411 10 19

7411 10 90

7411 21 10

7411 21 90

7411 22 00

7411 29 10

7411 29 90

Rördelar av koppar

7412 10 00

7412 20 00

Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar

7413 00 91

7413 00 99

Duk (även ändlös), galler och nät

7414 20 00

7414 90 00

Spik, stift, häftstift, märlor

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 31 00

7415 32 00

7415 39 00

Fjädrar av koppar

7416 00 00

Kokapparater och andra uppvärmningsapparater

7417 00 00

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar

7418 11 00

7418 19 00

7418 20 00

Andra varor av koppar

7419 10 00

7419 91 00

7419 99 00

Stång och profiler av aluminium

7604 10 10

7604 10 90

7604 21 00

7604 29 10

7604 29 90

Tråd av aluminium

7605 11 00

7605 19 00

7605 21 00

7605 29 00

Plåt och band av aluminium

7606 11 10

7606 11 91

7606 11 93

7606 11 99

7606 12 10

7606 12 50

7606 12 91

7606 12 93

7606 12 99

7606 91 00

7606 92 00

Folier av aluminium

7607 11 10

7607 11 90

7607 19 10

7607 19 91

7607 19 99

7607 20 10

7607 20 91

7607 20 99

Rör av aluminium

7608 10 90

7608 20 30

7608 20 91

7608 20 99

Rördelar av aluminium

7609 00 00

Konstruktioner av aluminium

7610 10 00

7610 90 10

7610 90 90

Cisterner, tankar, kar av aluminium

7611 00 00

Fat, burkar, flaskor, askar av aluminium

7612 10 00

7612 90 10

7612 90 20

7612 90 91

7612 90 98

Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas

7613 00 00

Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium

7614 10 00

7614 90 00

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar

7615 11 00

7615 19 10

7615 19 90

7615 20 00

Andra varor av aluminium

7616 10 00

7616 91 00

7616 99 10

7616 99 90

Bly i obearbetad form

7801 10 00

7801 91 00

7801 99 91

7801 99 99

Volfram och varor av volfram, inbegripet avfall

8101 10 00

8101 91 10

Molybden och varor av molybden, inbegripet avfall

8102 10 00

8102 91 10

8102 93 00

Magnesium och varor av magnesium, inbegripet avfall

8104 11 00

8104 19 00

Kadmium och varor av kadmium, inbegripet avfall

8107 10 10

Titan och varor av titan, inbegripet avfall

8108 10 10

8108 10 90

8108 90 30

8108 90 50

8108 90 70

8108 90 90

Zirkonium och varor av zirkonium, inbegripet avfall

8109 10 10

8109 90 00

Antimon och varor av antimon, inbegripet avfall

8110 00 11

8110 00 19

Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium

8112 20 31

8112 30 20

8112 30 90

8112 91 10

8112 91 31

8112 99 30

Kermeter och varor av kermeter, inbegripet avfall

8113 00 20

8113 00 40

Kärnreaktorer; bränsleelement

8401 10 00

8401 20 00

8401 30 00

8401 40 10

8401 40 90

Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt regulatorer

8410 11 00

8410 12 00

8410 13 00

8410 90 10

8410 90 90

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer

8411 11 90

8411 12 90

8411 21 90

8411 22 90

8411 81 90

8411 82 91

8411 82 93

8411 82 99

8411 91 90

8411 99 90

Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra gaser

8414 10 30

8414 10 50

8414 10 90

8414 20 91

8414 20 99

8414 30 30

8414 30 91

8414 30 99

8414 40 10

8414 40 90

8414 51 90

8414 59 30

8414 59 50

8414 59 90

8414 60 00

8414 80 21

8414 80 29

8414 80 31

8414 80 39

8414 80 41

8414 80 49

8414 80 60

8414 80 71

8414 80 79

8414 80 90

8414 90 90

Gaffeltruckar; andra truckar

8427 10 10

8427 10 90

8427 20 11

8427 20 19

8427 20 90

8427 90 00

Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner

8452 10 11

8452 10 19

8452 10 90

8452 21 00

8452 29 00

8452 30 10

8452 30 90

8452 40 00

8452 90 00

Elektromekaniska hushållsapparater

8509 10 10

8509 10 90

8509 20 00

8509 30 00

8509 40 00

8509 80 00

8509 90 10

8509 90 90

Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare

8516 29 91

8516 31 10

8516 31 90

8516 40 10

8516 40 90

8516 50 00

8516 60 70

8516 71 00

8516 72 00

8516 79 80

Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare

8519 10 00

8519 21 00

8519 29 00

8519 31 00

8519 39 00

8519 40 00

8519 93 31

8519 93 39

8519 93 81

8519 93 89

8519 99 12

8519 99 18

8519 99 90

Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning

8520 10 00

8520 32 19

8520 32 50

8520 32 91

8520 32 99

8520 33 19

8520 33 90

8520 39 10

8520 39 90

8520 90 90

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler

8521 10 30

8521 10 80

8521 90 00

Delar och tillbehör

8522 10 00

8522 90 30

8522 90 91

8522 90 98

Beredda oinspelade media för inspelning av ljud

8523 30 00

Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar

8524 10 00

8524 32 00

8524 39 00

8524 51 00

8524 52 00

8524 53 00

8524 60 00

8524 99 00

Apparater för mottagning av radiotelefoni

8527 12 10

8527 12 90

8527 13 10

8527 13 91

8527 13 99

8527 21 20

8527 21 52

8527 21 59

8527 21 70

8527 21 92

8527 21 98

8527 29 00

8527 31 11

8527 31 19

8527 31 91

8527 31 93

8527 31 98

8527 32 90

8527 39 10

8527 39 91

8527 39 99

8527 90 91

8527 90 99

Televisionsmottagare

8528 12 14

8528 12 16

8528 12 18

8528 12 22

8528 12 28

8528 12 52

8528 12 54

8528 12 56

8528 12 58

8528 12 62

8528 12 66

8528 12 72

8528 12 76

8528 12 81

8528 12 89

8528 12 91

8528 12 98

8528 13 00

8528 21 14

8528 21 16

8528 21 18

8528 21 90

8528 22 00

8528 30 10

8528 30 90

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till

8529 10 20

8529 10 31

8529 10 39

8529 10 40

8529 10 50

8529 10 70

8529 10 90

8529 90 51

8529 90 59

8529 90 70

8529 90 81

8529 90 89

Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella

8531 10 20

8531 10 30

8531 10 80

8531 80 90

8531 90 90

Elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör)

8540 11 11

8540 11 13

8540 11 15

8540 11 19

8540 11 91

8540 11 99

8540 12 00

8540 20 10

8540 20 30

8540 20 90

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 11

8540 89 19

8540 89 90

8540 91 00

8540 99 00

Elektroniska integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar

8542 14 25

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 00

8544 30 90

8544 41 10

8544 41 90

8544 49 20

8544 49 80

8544 51 00

8544 59 10

8544 59 20

8544 59 80

8544 60 10

8544 60 90

8544 70 00

Motorfordon för transport av minst 10 personer

8702 10 91

8702 10 99

8702 90 31

8702 90 39

8702 90 90

Motorfordon för godsbefordran

8704 10 11

8704 10 19

8704 10 90

8704 21 10

8704 21 91

8704 21 99

8704 22 10

8704 23 10

8704 31 10

8704 31 91

8704 31 99

8704 32 10

8704 90 00

Motorfordon för speciella ändamål

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90 10

8705 90 30

8705 90 90

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning

8709 11 10

8709 11 90

8709 19 10

8709 19 90

8709 90 10

8709 90 90

Motorcyklar (inbegripet mopeder)

8711 10 00

8711 20 10

8711 20 91

8711 20 93

8711 20 98

8711 30 10

8711 30 90

8711 40 00

8711 50 00

8711 90 00

Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar

8712 00 10

8712 00 30

8712 00 80

Fotokopieringsapparater

9009 11 00

9009 12 00

9009 21 00

9009 22 10

9009 22 90

9009 30 00

9009 90 10

9009 90 90

Anordningar med flytande kristaller

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 11

9013 80 19

9013 80 30

9013 80 90

9013 90 10

9013 90 90

Armbandsur, fickur och liknande ur

9101 11 00

9101 12 00

9101 19 00

9101 21 00

9101 29 00

9101 91 00

9101 99 00

Armbandsur, fickur och liknande ur

9102 11 00

9102 12 00

9102 19 00

9102 21 00

9102 29 00

9102 91 00

9102 99 00

Vägg- och bordsur med fickursverk

9103 10 00

9103 90 00

Andra ur

9105 11 00

9105 19 00

9105 21 00

9105 29 00

9105 91 00

9105 99 10

9105 99 90

Pianon, inbegripet självspelande pianon; cembalor

9201 10 10

9201 10 90

9201 20 00

9201 90 00

Revolvrar och pistoler

9302 00 10

9302 00 90

Andra eldvapen och liknande artiklar

9303 10 00

9303 20 30

9303 20 80

9303 30 00

9303 90 00

Andra vapen (t.ex. fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär och pistoler)

9304 00 00

Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9...

9305 10 00

9305 21 00

9305 29 10

9305 29 30

9305 29 80

9305 90 90

Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler

9306 10 00

9306 21 00

9306 29 40

9306 29 70

9306 30 10

9306 30 91

9306 30 93

9306 30 98

9306 90 90

Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402)

9401 20 00

9401 90 10

9401 90 30

9401 90 80

Andra möbler samt delar till sådana möbler

9403 40 10

9403 40 90

9403 90 10

9403 90 30

9403 90 90

Resårbottnar till sängar; sängkläder

9404 10 00

9404 21 10

9404 21 90

9404 29 10

9404 29 90

9404 30 10

9404 30 90

9404 90 10

9404 90 90

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet strålkastare)

9405 10 21

9405 10 29

9405 10 30

9405 10 50

9405 10 91

9405 10 99

9405 20 11

9405 20 19

9405 20 30

9405 20 50

9405 20 91

9405 20 99

9405 30 00

9405 40 10

9405 40 31

9405 40 35

9405 40 39

9405 40 91

9405 40 95

9405 40 99

9405 50 00

9405 60 91

9405 60 99

9405 91 11

9405 91 19

9405 91 90

9405 92 90

9405 99 90

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader

9406 00 10

9406 00 31

9406 00 39

9406 00 90

Andra leksaker; skalenliga modeller

9503 10 10

9503 10 90

9503 20 10

9503 20 90

9503 30 10

9503 30 30

9503 30 90

9503 41 00

9503 49 10

9503 49 30

9503 49 90

9503 50 00

9503 60 10

9503 60 90

9503 70 00

9503 80 10

9503 80 90

9503 90 10

9503 90 32

9503 90 34

9503 90 35

9503 90 37

9503 90 51

9503 90 55

9503 90 99

Kvastar, viskor, borstar, penslar

9603 10 00

9603 21 00

9603 29 10

9603 29 30

9603 29 90

9603 30 10

9603 30 90

9603 40 10

9603 40 90

9603 50 00

9603 90 10

9603 90 91

9603 90 99

Jordbruksprodukter

KN-nummer 96

Hästar, åsnor, mulor och mulåsnor, levande

0101 19 90

0101 20 90

Andra levande djur

0106 00 20

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get

0206 30 21

0206 41 91

0206 80 91

0206 90 91

Kött och ätbara slaktbiprodukter

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda

0208 10 11

0208 10 19

0208 90 10

0208 90 50

0208 90 60

0208 90 80

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade

0210 90 10

0210 90 60

0210 90 79

0210 90 80

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta

0407 00 90

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

0410 00 00

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer

0601 20 30

0601 20 90

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar

0602 20 90

0602 30 00

0602 40 10

0602 40 90

0602 90 10

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 49

0602 90 51

0602 90 59

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

Blad, kvistar och andra växtdelar

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 49

0604 99 90

Potatis, färsk eller kyld

0701 90 59

0701 90 90

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök

0703 20 00

Andra grönsaker, färska eller kylda

0709 10 40

0709 51 30

0709 52 00

0709 60 99

0709 90 31

0709 90 71

0709 90 73

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten)

0710 80 59

Grönsaker tillfälligt konserverade

0711 90 10

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade

0712 90 05

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade

0802 12 90

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango

0804 10 00

Citrusfrukter, färska eller torkade

0805 40 95

Vindruvor, färska eller torkade

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner)

0809 40 1012)

0809 40 90

Annan frukt och andra bär, färska

0810 40 50

Frukt, bär och nötter, även ångkokta

0811 20 19

0811 20 51

0811 20 90

0811 90 31

0811 90 50

0811 90 85

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade

0812 90 40

Frukt och bär, torkade

0813 10 00

0813 30 00

0813 40 30

0813 40 95

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0901 90 90

Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor

0907 00 00

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde

1209 11 00

1209 19 00

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor

1212 92 00

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett

1501 00 90

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin

1503 00 90

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade

1508 10 90

1508 90 90

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 99

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja

1513 11 91

1513 11 99

1513 19 11

1513 19 19

1513 19 91

1513 19 99

1513 21 30

1513 21 90

1513 29 11

1513 29 19

1513 29 50

1513 29 91

1513 29 99

Andra vegetabiliska fetter och feta oljor

1515 19 90

1515 21 90

1515 29 90

1515 50 19

1515 50 99

1515 90 29

1515 90 39

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 91

1515 90 99

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor

1516 10 10

1516 10 90

1516 20 91

1516 20 96

1516 20 98

Margarin; ätbara blandningar

1517 10 90

1517 90 91

1517 90 99

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor

1518 00 10

1518 00 91

1518 00 99

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter

1601 00 10

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur

1603 00 10

Melass

1703 10 00

1703 90 00

Kakaomassa, även avfettad

1803 10 00

1803 20 00

Kakaosmör (fett eller olja)

1804 00 00

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat

1805 00 00

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar

2001 90 60

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 91

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt

2004 90 30

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt

2005 70 10

2005 70 90

2005 90 10

2005 90 30

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 75

2005 90 80

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar

2006 00 91

Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar

2008 11 10

2008 11 92

2008 11 96

2008 19 11

2008 19 13

2008 19 51

2008 19 93

2008 30 71

2008 91 00

2008 92 12

2008 92 14

2008 92 32

2008 92 34

2008 92 36

2008 92 38

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 47

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust)

2009 80 36

2009 80 38

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

Jäst (aktiv eller inaktiv)

2102 30 00

Såser samt beredningar för tillredning av såser

2103 10 00

2103 30 90

2103 90 90

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

2104 10 10

2104 10 90

2104 20 00

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2106 90 92

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten

2202 10 00

2202 90 10

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider)

2206 00 31

2206 00 39

2206 00 51

2206 00 59

2206 00 81

2206 00 89

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt

2208 50 11

2208 50 19

2208 50 91

2208 50 99

2208 60 11

2208 60 91

2208 60 99

2208 70 10

2208 70 90

2208 90 11

2208 90 19

2208 90 57

2208 90 69

2208 90 74

2208 90 78

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

2309 10 90

2309 90 91

2309 90 93

2309 90 98

Råtobak; tobaksavfall

2401 10 30

2401 10 50

2401 10 70

2401 10 80

2401 10 90

2401 20 30

2401 20 49

2401 20 50

2401 20 80

2401 20 90

2401 30 00

Cigarrer, cigariller och cigaretter

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning

2403 10 10

2403 10 90

2403 91 00

2403 99 10

2403 99 90

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat

3501 10 90

3501 90 10

3501 90 90

Albuminer

3502 90 70

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor

3823 12 00

3823 70 00

Bilaga XII till protokoll 1

PRODUKTER FÖR VILKA DE BESTÄMMELSER OM KUMULATION MED SYDAFRIKA SOM AVSES I ARTIKEL 6.3 SKALL TILLÄMPAS SEX ÅR EFTER INLEDANDET AV DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV AVTALET OM HANDEL, UTVECKLING OCH SAMARBETE MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH REPUBLIKEN SYDAFRIKA

Industriprodukter (1)

KN-nummer 96

Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent

5208 11 10

5208 11 90

5208 12 11

5208 12 13

5208 12 15

5208 12 19

5208 12 91

5208 12 93

5208 12 95

5208 12 99

5208 13 00

5208 19 00

5208 21 10

5208 21 90

5208 22 11

5208 22 13

5208 22 15

5208 22 19

5208 22 91

5208 22 93

5208 22 95

5208 22 99

5208 23 00

5208 29 00

5208 31 00

5208 32 11

5208 32 13

5208 32 15

5208 32 19

5208 32 91

5208 32 93

5208 32 95

5208 32 99

5208 33 00

5208 39 00

5208 41 00

5208 42 00

5208 43 00

5208 49 00

5208 51 00

5208 52 10

5208 52 90

5208 53 00

5208 59 00

Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent

5209 11 00

5209 12 00

5209 19 00

5209 21 00

5209 22 00

5209 29 00

5209 31 00

5209 32 00

5209 39 00

5209 41 00

5209 42 00

5209 43 00

5209 49 10

5209 49 90

5209 51 00

5209 52 00

5209 59 00

Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent

5210 11 10

5210 11 90

5210 12 00

5210 19 00

5210 21 10

5210 21 90

5210 22 00

5210 29 00

5210 31 10

5210 31 90

5210 32 00

5210 39 00

5210 41 00

5210 42 00

5210 49 00

5210 51 00

5210 52 00

5210 59 00

Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent

5211 11 00

5211 12 00

5211 19 00

5211 21 00

5211 22 00

5211 29 00

5211 31 00

5211 32 00

5211 39 00

5211 41 00

5211 42 00

5211 43 00

5211 49 10

5211 49 90

5211 51 00

5211 52 00

5211 59 00

Andra vävnader av bomull

5212 11 10

5212 11 90

5212 12 10

5212 12 90

5212 13 10

5212 13 90

5212 14 10

5212 14 90

5212 15 10

5212 15 90

5212 21 10

5212 21 90

5212 22 10

5212 22 90

5212 23 10

5212 23 90

5212 24 10

5212 24 90

5212 25 10

5212 25 90

Vävnader av syntetstapelfibrer

5512 11 00

5512 19 10

5512 19 90

5512 21 00

5512 29 10

5512 29 90

5512 91 00

5512 99 10

5512 99 90

Vävnader av syntetstapelfibrer

5513 11 10

5513 11 30

5513 11 90

5513 12 00

5513 13 00

5513 19 00

5513 21 10

5513 21 30

5513 21 90

5513 22 00

5513 23 00

5513 29 00

5513 31 00

5513 32 00

5513 33 00

5513 39 00

5513 41 00

5513 42 00

5513 43 00

5513 49 00

Vävnader av syntetstapelfibrer

5514 11 00

5514 12 00

5514 13 00

5514 19 00

5514 21 00

5514 22 00

5514 23 00

5514 29 00

5514 31 00

5514 32 00

5514 33 00

5514 39 00

5514 41 00

5514 42 00

5514 43 00

5514 49 00

Andra vävnader av syntetstapelfibrer

5515 11 10

5515 11 30

5515 11 90

5515 12 10

5515 12 30

5515 12 90

5515 13 11

5515 13 19

5515 13 91

5515 13 99

5515 19 10

5515 19 30

5515 19 90

5515 21 10

5515 21 30

5515 21 90

5515 22 11

5515 22 19

5515 22 91

5515 22 99

5515 29 10

5515 29 30

5515 29 90

5515 91 10

5515 91 30

5515 91 90

5515 92 11

5515 92 19

5515 92 91

5515 92 99

5515 99 10

5515 99 30

5515 99 90

Vävnader av regenatstapelfibrer

5516 11 00

5516 12 00

5516 13 00

5516 14 00

5516 21 00

5516 22 00

5516 23 10

5516 23 90

5516 24 00

5516 31 00

5516 32 00

5516 33 00

5516 34 00

5516 41 00

5516 42 00

5516 43 00

5516 44 00

5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

Surrningsgarn och tågvirke

5607 10 00

5607 21 00

5607 29 10

5607 29 90

5607 30 00

5607 41 00

5607 49 11

5607 49 19

5607 49 90

5607 50 11

5607 50 19

5607 50 30

5607 50 90

5607 90 00

Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke

5608 11 11

5608 11 19

5608 11 91

5608 11 99

5608 19 11

5608 19 19

5608 19 31

5608 19 39

5608 19 91

5608 19 99

5608 90 00

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda

5702 10 00

5702 20 00

5702 31 10

5702 31 30

5702 31 90

5702 32 10

5702 32 90

5702 39 10

5702 39 90

5702 41 10

5702 41 90

5702 42 10

5702 42 90

5702 49 10

5702 49 90

5702 51 00

5702 52 00

5702 59 00

5702 91 00

5702 92 00

5702 99 00

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade

5703 10 10

5703 10 90

5703 20 11

5703 20 19

5703 20 91

5703 20 99

5703 30 11

5703 30 19

5703 30 51

5703 30 59

5703 30 91

5703 30 99

5703 90 10

5703 90 90

Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial

5704 10 00

5704 90 00

Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial

5705 00 10

5705 00 31

5705 00 39

5705 00 90

Andra dukvaror av trikå

6002 10 10

6002 10 90

6002 20 10

6002 20 31

6002 20 39

6002 20 50

6002 20 70

6002 20 90

6002 30 10

6002 30 90

6002 41 00

6002 42 10

6002 42 30

6002 42 50

6002 42 90

6002 43 11

6002 43 19

6002 43 31

6002 43 33

6002 43 35

6002 43 39

6002 43 50

6002 43 91

6002 43 93

6002 43 95

6002 43 99

6002 49 00

6002 91 00

6002 92 10

6002 92 30

6002 92 50

6002 92 90

6002 93 10

6002 93 31

6002 93 33

6002 93 35

6002 93 39

6002 93 91

6002 93 99

6002 99 00

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar för män eller pojkar

6103 11 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

6103 39 00

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar för kvinnor eller flickor

6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00

6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

6104 29 00

6104 31 00

6104 32 00

6104 33 00

6104 39 00

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6104 49 00

Skjortor av trikå, för män eller pojkar

6105 10 00

6105 20 10

6105 20 90

6105 90 10

6105 90 90

Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller flickor

6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6106 90 30

6106 90 50

6106 90 90

T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå

6109 90 90

Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar av trikå

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 10

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 10

6110 30 91

6110 30 99

6110 90 10

6110 90 90

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå

6111 10 10

6111 10 90

6111 20 10

6111 20 90

6111 30 10

6111 30 90

6111 90 00

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar för män eller pojkar

6203 11 00

6203 12 00

6203 19 10

6203 19 30

6203 19 90

6203 21 00

6203 22 10

6203 22 80

6203 23 10

6203 23 80

6203 29 11

6203 29 18

6203 29 90

6203 31 00

6203 32 10

6203 32 90

6203 33 10

6203 33 90

6203 39 11

6203 39 19

6203 39 90

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar för kvinnor eller flickor

6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 10

6204 19 90

6204 21 00

6204 22 10

6204 22 80

6204 23 10

6204 23 80

6204 29 11

6204 29 18

6204 29 90

6204 31 00

6204 32 10

6204 32 90

6204 33 10

6204 33 90

6204 39 11

6204 39 19

6204 39 90

6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00

6204 49 10

6204 49 90

Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller flickor

6206 10 00

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00

6206 90 10

6206 90 90

Babykläder och tillbehör till sådana kläder

6209 10 00

6209 20 00

6209 30 00

6209 90 00

Kläder av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 och 5907

6210 10 10

6210 10 91

6210 10 99

6210 20 00

6210 30 00

6210 40 00

6210 50 00

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra kläder

6211 11 00

6211 12 00

6211 20 00

6211 31 00

6211 32 10

6211 32 31

6211 32 41

6211 32 42

6211 32 90

6211 33 10

6211 33 31

6211 33 41

6211 33 42

6211 33 90

6211 39 00

6211 41 00

6211 42 10

6211 42 31

6211 42 41

6211 42 42

6211 42 90

6211 43 10

6211 43 31

6211 43 41

6211 43 42

6211 43 90

6211 49 00

Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar och kökshanddukar

6302 10 10

6302 10 90

6302 21 00

6302 22 10

6302 22 90

6302 29 10

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 10

6302 32 90

6302 39 10

6302 39 30

6302 39 90

6302 40 00

6302 51 10

6302 51 90

6302 52 00

6302 53 10

6302 53 90

6302 59 00

6302 60 00

6302 91 10

6302 91 90

6302 92 00

6302 93 10

6302 93 90

6302 99 00

Gardiner (inklusive draperier) och rullgardiner

6303 11 00

6303 12 00

6303 19 00

6303 91 00

6303 92 10

6303 92 90

6303 99 10

6303 99 90

Andra inredningsartiklar

6304 11 00

6304 19 10

6304 19 30

6304 19 90

6304 91 00

6304 92 00

6304 93 00

6304 99 00

Industriprodukter (2)

KN-nummer 96

Väte, ädelgaser och andra ickemetaller:

2804 69 00

Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska eller organiska

2843 10 90

2843 30 00

2843 90 90

Aminoföreningar med syrefunktion

2922 41 00

Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former

7201 10 11

7201 10 19

7201 10 30

7201 20 00

7201 50 90

Ferrolegeringar

7202 11 20

7202 11 80

7202 19 00

7202 21 10

7202 21 90

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 10

7202 41 91

7202 41 99

7202 49 10

7202 49 50

7202 49 90

Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm

7203 90 00

Avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål

7204 50 90

Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former

7206 10 00

7206 90 00

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

7207 11 11

7207 11 14

7207 11 16

7207 12 10

7207 19 11

7207 19 14

7207 19 16

7207 19 31

7207 20 11

7207 20 15

7207 20 17

7207 20 32

7207 20 51

7207 20 55

7207 20 57

7207 20 71

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

Annan stång av järn eller olegerat stål

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

Annan stång av järn eller olegerat stål

7215 90 10

Profiler av järn eller olegerat stål

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former

7218 10 00

7218 91 11

7218 91 19

7218 99 11

7218 99 20

Valsade platta produkter av rostfritt stål

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 10

Valsade platta produkter av rostfritt stål

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 10

7220 90 11

7220 90 31

Stång av rostfritt stål, varmvalsad

7221 00 10

7221 00 90

Annan stång av rostfritt stål

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 30 10

7222 40 10

7222 40 30

Annat legerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former

7224 10 00

7224 90 01

7224 90 05

7224 90 08

7224 90 15

7224 90 31

7224 90 39

Valsade platta produkter av annat legerat stål

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

Valsade platta produkter av annat legerat stål

7226 11 10

7226 19 10

7226 19 30

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

Stång av annat legerat stål, varmvalsad

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

Annan stång av annat legerat stål

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

Spont av järn eller stål

7301 10 00

Banbyggnadsmateriel för järnvägar eller spårvägar

7302 10 31

7302 10 39

7302 10 90

7302 20 00

7302 40 10

7302 90 10

Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn

7303 00 10

7303 00 90

Rördelar (t.ex. kopplingar)

7307 11 10

7307 11 90

7307 19 10

7307 19 90

7307 21 00

7307 22 10

7307 22 90

7307 23 10

7307 23 90

7307 29 10

7307 29 30

7307 29 90

7307 91 00

7307 92 10

7307 92 90

7307 93 11

7307 93 19

7307 93 91

7307 93 99

7307 99 10

7307 99 30

7307 99 90

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare

7309 00 10

7309 00 30

7309 00 51

7309 00 59

7309 00 90

Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare

7310 10 00

7310 21 10

7310 21 91

7310 21 99

7310 29 10

7310 29 90

Behållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas

7311 00 10

7311 00 91

7311 00 99

Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band

7312 10 30

7312 10 51

7312 10 59

7312 10 71

7312 10 75

7312 10 79

7312 10 82

7312 10 84

7312 10 86

7312 10 88

7312 10 99

7312 90 90

Taggtråd av järn eller stål

7313 00 00

Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av järn eller stål

7315 11 10

7315 11 90

7315 12 00

7315 19 00

7315 20 00

7315 81 00

7315 82 10

7315 82 90

7315 89 00

7315 90 00

Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar

7318 11 00

7318 12 10

7318 12 90

7318 13 00

7318 14 10

7318 14 91

7318 14 99

7318 15 10

7318 15 20

7318 15 30

7318 15 41

7318 15 49

7318 15 51

7318 15 59

7318 15 61

7318 15 69

7318 15 70

7318 15 81

7318 15 89

7318 15 90

7318 16 10

7318 16 30

7318 16 50

7318 16 91

7318 16 99

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

Synålar, stickor, snörnålar, virknålar

7319 10 00

7319 20 00

7319 30 00

7319 90 00

Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål

7320 10 11

7320 10 19

7320 10 90

7320 20 20

7320 20 81

7320 20 85

7320 20 89

7320 90 10

7320 90 30

7320 90 90

Kaminer, spisar

7321 11 10

7321 11 90

7321 12 00

7321 13 00

7321 81 10

7321 81 90

7321 82 10

7321 82 90

7321 83 00

7321 90 00

Radiatorer för centraluppvärmning

7322 11 00

7322 19 00

7322 90 90

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar

7323 10 00

7323 91 00

7323 92 00

7323 93 10

7323 93 90

7323 94 10

7323 94 90

7323 99 10

7323 99 91

7323 99 99

Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål

7324 10 90

7324 21 00

7324 29 00

7324 90 90

Andra gjutna varor av järn eller stål

7325 10 20

7325 10 50

7325 10 91

7325 10 99

7325 91 00

7325 99 10

7325 99 91

7325 99 99

Andra varor av järn eller stål

7326 11 00

7326 19 10

7326 19 90

7326 20 30

7326 20 50

7326 20 90

7326 90 10

7326 90 30

7326 90 40

7326 90 50

7326 90 60

7326 90 70

7326 90 80

7326 90 91

7326 90 93

7326 90 95

7326 90 97

Zink i obearbetad form

7901 11 00

7901 12 10

7901 12 30

7901 12 90

7901 20 00

Stoft, pulver och fjäll av zink

7903 10 00

7903 90 00

Motorfordon för transport av minst 10 personer

8702 10 11

8702 10 19

8702 90 11

8702 90 19

Motorfordon för godsbefordran

8704 21 31

8704 21 39

8704 22 91

8704 22 99

8704 23 91

8704 23 99

8704 31 31

8704 31 39

8704 32 91

8704 32 99

Bilaga XIII till protokoll 1

PRODUKTER PÅ VILKA ARTIKEL 6.3 INTE SKALL TILLÄMPAS

Industriprodukter (1)

KN-nummer 96

Bilar och andra motorfordon

8703 10 10

8703 10 90

8703 21 10

8703 21 90

8703 22 11

8703 22 19

8703 22 90

8703 23 11

8703 23 19

8703 23 90

8703 24 10

8703 24 90

8703 31 10

8703 31 90

8703 32 11

8703 32 19

8703 32 90

8703 33 11

8703 33 19

8703 33 90

8703 90 10

8703 90 90

Underreden försedda med motor

8706 00 11

8706 00 19

8706 00 91

8706 00 99

Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon

8707 10 10

8707 10 90

8707 90 10

8707 90 90

Delar och tillbehör till motorfordon

8708 10 10

8708 10 90

8708 21 10

8708 21 90

8708 29 10

8708 29 90

8708 31 10

8708 31 91

8708 31 99

8708 39 10

8708 39 90

8708 40 10

8708 40 90

8708 50 10

8708 50 90

8708 60 10

8708 60 91

8708 60 99

8708 70 10

8708 70 50

8708 70 91

8708 70 99

8708 80 10

8708 80 90

8708 91 10

8708 91 90

8708 92 10

8708 92 90

8708 93 10

8708 93 90

8708 94 10

8708 94 90

8708 99 10

8708 99 30

8708 99 50

8708 99 92

8708 99 98

Industriprodukter (2)

KN-nummer 96

Aluminium i obearbetad form

7601 10 00

7601 20 10

7601 20 91

7601 20 99

Pulver och fjäll av aluminium

7603 10 00

7603 20 00

Jordbruksprodukter (1)

KN-nummer 96

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor

0101 20 10

Mjölk och grädde, inte koncentrerade

0401 10 10

0401 10 90

0401 20 11

0401 20 19

0401 20 91

0401 20 99

0401 30 11

0401 30 19

0401 30 31

0401 30 39

0401 30 91

0401 30 99

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Potatis, färsk eller kyld

0701 90 51

Baljfrukter och spritade baljväxtfrön, färska eller kylda

0708 10 20

0708 10 95

Andra grönsaker, färska eller kylda

0709 51 90

0709 60 10

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten)

0710 80 95

Grönsaker tillfälligt konserverade

0711 10 00

0711 30 00

0711 90 60

0711 90 70

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango

0804 20 90

0804 30 00

0804 40 20

0804 40 90

0804 40 95

Vindruvor, färska eller torkade

0806 10 29 (3) (12)

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 18

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter

0807 11 00

0807 19 00

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner)

0809 30 11 (5) (12)

0809 30 51 (6) (12)

Annan frukt och andra bär, färska

0810 90 40

0810 90 85

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade

0812 10 00

0812 20 00

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 70

0812 90 95

Frukt och bär, torkade

0813 40 10

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

Peppar av släktet Piper; torkade eller krossade

0904 20 10

Sojabönolja och fraktioner av denna olja

1507 10 10

1507 10 90

1507 90 10

1507 90 90

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja

1512 11 10

1512 11 91

1512 11 99

1512 19 10

1512 19 91

1512 19 99

1512 21 10

1512 21 90

1512 29 10

1512 29 90

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor

1514 10 10

1514 10 90

1514 90 10

1514 90 90

Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar

2008 19 59

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust)

2009 20 99

2009 40 99

2009 80 99

Råtobak; tobaksavfall

2401 10 10

2401 10 20

2401 10 41

2401 10 49

2401 10 60

2401 20 10

2401 20 20

2401 20 41

2401 20 60

2401 20 70

Jordbruksprodukter (2)

KN-nummer 96

Snittblommor och blomknoppar

0603 10 55

0603 10 61

0603 10 69 (11)

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök

0703 10 11

0703 10 19

0703 10 90

0703 90 00

Kål, blomkål, kålrabbi och liknande

0704 10 05

0704 10 10

0704 10 80

0704 20 00

0704 90 10

0704 90 90

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat

0705 11 05

0705 11 10

0705 11 80

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri

0706 10 00

0706 90 05

0706 90 11

0706 90 17

0706 90 30

0706 90 90

Baljfrukter och spritade baljväxtfrön, färska eller kylda

0708 10 90

0708 20 20

0708 20 90

0708 20 95

0708 90 00

Andra grönsaker, färska eller kylda

0709 10 30 (12)

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 10

0709 51 50

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 90

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten)

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 51

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 90 00

Grönsaker tillfälligt konserverade

0711 20 10

0711 40 00

0711 90 40

0711 90 90

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade

0712 20 00

0712 30 00

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor

0714 90 11

0714 90 19

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade

0802 11 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 40 00

Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade

0803 00 11

0803 00 90

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango

0804 20 10

Citrusfrukter, färska eller torkade

0805 20 21 (1) (12)

0805 20 23 (1) (12)

0805 20 25 (1) (12)

0805 20 27 (1) (12)

0805 20 29 (1) (12)

0805 30 90

0805 90 00

Vindruvor, färska eller torkade

0806 10 95

0806 10 97

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0808 10 10 (12)

0808 20 10 (12)

0808 20 90

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner)

0809 10 10 (12)

0809 10 50 (12)

0809 20 19 (12)

0809 20 29 (12)

0809 30 11 (7) (12)

0809 30 19 (12)

0809 30 51 (8) (12)

0809 30 59 (12)

0809 40 40 (12)

Annan frukt och andra bär, färska

0810 10 05

0810 20 90

0810 30 10

0810 30 30

0810 30 90

0810 40 90

0810 50 00

Frukt, bär och nötter, även ångkokta

0811 20 11

0811 20 31

0811 20 39

0811 20 59

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 39

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 95

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade

0812 90 10

0812 90 20

Frukt och bär, torkade

0813 20 00

Vete samt blandsäd av vete och råg

1001 90 10

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål

1008 10 00

1008 20 00

1008 90 90

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar

1105 10 00

1105 20 00

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön

1106 10 00

1106 30 10

1106 30 90

Fetter och oljor av fisk samt fraktioner av sådana fetter eller oljor

1504 30 11

Annat kött eller andra slaktbiprodukter, beredda eller konserverade

1602 20 11

1602 20 19

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 39 29

1602 39 40

1602 39 80

1602 41 90

1602 42 90

1602 90 31

1602 90 72

1602 90 76

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar

2001 10 00

2001 20 00

2001 90 50

2001 90 65

2001 90 96

Svampar och tryffel, beredda eller konserverade

2003 10 20

2003 10 30

2003 10 80

2003 20 00

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal

2006 00 31

2006 00 35

2006 00 38

2006 00 99

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter

2007 10 91

2007 99 93

Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar

2008 11 94

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 95

2008 19 99

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 59

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 59

2008 60 69

2008 60 79

2008 60 99

2008 70 11

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 99 23

2008 99 25

2008 99 26

2008 99 28

2008 99 36

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 49

2008 99 53

2008 99 55

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 74

2008 99 79

2008 99 99

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust)

2009 11 19

2009 11 91

2009 19 19

2009 19 91

2009 19 99

2009 20 19

2009 20 91

2009 30 19

2009 30 31

2009 30 39

2009 30 51

2009 30 55

2009 30 91

2009 30 95

2009 30 99

2009 40 19

2009 40 91

2009 80 19

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 80 97

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 92

2009 90 94

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider)

2206 00 10

Vindruv; rå vinsten

2307 00 19

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall

2308 90 19

Jordbruksprodukter (3)

KN-nummer 96

Levande svin

0103 91 10

0103 92 11

0103 92 19

Levande får och getter

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0105 92 00

0105 93 00

0105 99 10

0105 99 20

0105 99 30

0105 99 50

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

0204 10 00

0204 21 00

0204 22 10

0204 22 30

0204 22 50

0204 22 90

0204 23 00

0204 30 00

0204 41 00

0204 42 10

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

0204 43 10

0204 43 90

0204 50 11

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39

0204 50 51

0204 50 53

0204 50 55

0204 50 59

0204 50 71

0204 50 79

Kött och ätbara slaktbiprodukter

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 32 51

0207 32 59

0207 32 90

0207 33 11

0207 33 19

0207 33 51

0207 33 59

0207 33 90

0207 35 11

0207 35 15

0207 35 21

0207 35 23

0207 35 25

0207 35 31

0207 35 41

0207 35 51

0207 35 53

0207 35 61

0207 35 63

0207 35 71

0207 35 79

0207 35 99

0207 36 11

0207 36 15

0207 36 21

0207 36 23

0207 36 25

0207 36 31

0207 36 41

0207 36 51

0207 36 53

0207 36 61

0207 36 63

0207 36 71

0207 36 79

0207 36 90

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett

0209 00 11

0209 00 19

0209 00 30

0209 00 90

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

0210 11 90

0210 12 11

0210 12 19

0210 12 90

0210 19 10

0210 19 20

0210 19 30

0210 19 40

0210 19 51

0210 19 59

0210 19 60

0210 19 70

0210 19 81

0210 19 89

0210 19 90

0210 90 11

0210 90 19

0210 90 21

0210 90 29

0210 90 31

0210 90 39

Mjölk och grädde, koncentrerade

0402 91 11

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51

0402 91 59

0402 91 91

0402 91 99

0402 99 11

0402 99 19

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91

0402 99 99

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Vassle, även koncentrerad

0404 10 48

0404 10 52

0404 10 54

0404 10 56

0404 10 58

0404 10 62

0404 10 72

0404 10 74

0404 10 76

0404 10 78

0404 10 82

0404 10 84

Ost och ostmassa

0406 10 20 (11)

0406 10 80 (11)

0406 20 90 (11)

0406 30 10 (11)

0406 30 31 (11)

0406 30 39 (11)

0406 30 90 (11)

0406 40 90 (11)

0406 90 01 (11)

0406 90 21 (11)

0406 90 50 (11)

0406 90 69 (11)

0406 90 78 (11)

0406 90 86 (11)

0406 90 87 (11)

0406 90 88 (11)

0406 90 93 (11)

0406 90 99 (11)

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Fågelägg utan skal samt äggula, färska

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Naturlig honung

0409 00 00

Tomater, färska eller kylda

0702 00 15 (12)

0702 00 20 (12)

0702 00 25 (12)

0702 00 30 (12)

0702 00 35 (12)

0702 00 40 (12)

0702 00 45 (12)

0702 00 50 (12)

Gurkor, små gurkor, färska eller kylda

0707 00 10 (12)

0707 00 15 (12)

0707 00 20 (12)

0707 00 25 (12)

0707 00 30 (12)

0707 00 35 (12)

0707 00 40 (12)

0707 00 90

Andra grönsaker, färska eller kylda

0709 10 10 (12)

0709 10 20 (12)

0709 20 00

0709 90 39

0709 90 75 (12)

0709 90 77 (12)

0709 90 79 (12)

Grönsaker tillfälligt konserverade

0711 20 90

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade

0712 90 19

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor

0714 10 10

0714 10 91

0714 10 99

0714 20 90

Citrusfrukter, färska eller torkade

0805 10 37 (2) (12)

0805 10 38 (2) (12)

0805 10 39 (2) (12)

0805 10 42 (2) (12)

0805 10 46 (2) (12)

0805 10 82

0805 10 84

0805 10 86

0805 20 11 (12)

0805 20 13 (12)

0805 20 15 (12)

0805 20 17 (12)

0805 20 19 (12)

0805 20 21 (10) (12)

0805 20 23 (10) (12)

0805 20 25 (10) (12)

0805 20 27 (10) (12)

0805 20 29 (10) (12)

0805 20 31 (12)

0805 20 33 (12)

0805 20 35 (12)

0805 20 37 (12)

0805 20 39 (12)

Vindruvor, färska eller torkade

0806 10 21 (12)

0806 10 29 (4) (12)

0806 10 30 (12)

0806 10 50 (12)

0806 10 61 (12)

0806 10 69 (12)

0806 10 93

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner)

0809 10 20 (12)

0809 10 30 (12)

0809 10 40 (12)

0809 20 11 (12)

0809 20 21 (12)

0809 20 31 (12)

0809 20 39 (12)

0809 20 41 (12)

0809 20 49 (12)

0809 20 51 (12)

0809 20 59 (12)

0809 20 61 (12)

0809 20 69 (12)

0809 20 71 (12)

0809 20 79 (12)

0809 30 21 (12)

0809 30 29 (12)

0809 30 31 (12)

0809 30 39 (12)

0809 30 41 (12)

0809 30 49 (12)

0809 40 20 (12)

0809 40 30 (12)

Annan frukt och andra bär, färska

0810 10 10

0810 10 80

0810 20 10

Frukt, bär och nötter, även ångkokta

0811 10 11

0811 10 19

Vete samt blandsäd av vete och råg

1001 10 00

1001 90 91

1001 90 99

Råg

1002 00 00

Korn

1003 00 10

1003 00 90

Havre

1004 00 00

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål

1008 90 10

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg

1101 00 11

1101 00 15

1101 00 90

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg

1102 10 00

1102 90 10

1102 90 30

1102 90 90

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål

1103 11 10

1103 11 90

1103 12 00

1103 19 10

1103 19 30

1103 19 90

1103 21 00

1103 29 10

1103 29 20

1103 29 30

1103 29 90

Spannmål, bearbetad på annat sätt

1104 11 10

1104 11 90

1104 12 10

1104 12 90

1104 19 10

1104 19 30

1104 19 99

1104 21 10

1104 21 30

1104 21 50

1104 21 90

1104 21 99

1104 22 20

1104 22 30

1104 22 50

1104 22 90

1104 22 92

1104 22 99

1104 29 11

1104 29 15

1104 29 19

1104 29 31

1104 29 35

1104 29 39

1104 29 51

1104 29 55

1104 29 59

1104 29 81

1104 29 85

1104 29 89

1104 30 10

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön

1106 20 10

1106 20 90

Malt, även rostat

1107 10 11

1107 10 19

1107 10 91

1107 10 99

1107 20 00

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor

1212 91 20

1212 91 80

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett

1501 00 19

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

Andra oljor samt fraktioner av sådana oljor

1510 00 10

1510 00 90

Degras

1522 00 31

1522 00 39

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter

1601 00 91

1601 00 99

Annat kött eller andra slaktbiprodukter, beredda eller konserverade

1602 10 00

1602 20 90

1602 32 11

1602 39 21

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

1602 49 90

1602 50 31

1602 50 39

1602 50 80

1602 90 10

1602 90 41

1602 90 51

1602 90 69

1602 90 74

1602 90 78

1602 90 98

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos

1702 11 00

1702 19 00

Pastaprodukter, även kokta eller fyllda

1902 20 30

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter

2007 10 99

2007 91 90

2007 99 91

2007 99 98

Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar

2008 20 11

2008 20 31

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 79

2008 30 91

2008 30 99

2008 40 19

2008 40 31

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 60 19

2008 60 51

2008 60 61

2008 60 71

2008 60 91

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

2008 92 16

2008 92 18

2008 99 21

2008 99 32

2008 99 33

2008 99 34

2008 99 37

2008 99 43

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust)

2009 11 11

2009 19 11

2009 20 11

2009 30 11

2009 30 59

2009 40 11

2009 50 10

2009 50 90

2009 80 11

2009 80 32

2009 80 33

2009 80 35

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2106 90 51

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol

2204 10 19 (11)

2204 10 99 (11)

2204 21 10

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 98

2204 21 99

2204 29 10

2204 29 58

2204 29 75

2204 29 98

2204 29 99

2204 30 10

2204 30 92 (12)

2204 30 94 (12)

2204 30 96 (12)

2204 30 98 (12)

Odenaturerad etylalkohol

2208 20 40

Kli, fodermjöl och andra återstoder

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

Oljekakor och andra fasta återstoder

2306 90 19

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 33

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 43

2309 90 49

2309 90 51

2309 90 53

2309 90 59

2309 90 70

Albuminer

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Jordbruksprodukter (4)

KN-nummer 96

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

0405 20 10

0405 20 30

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen

1302 20 10

1302 20 90

Margarin

1517 10 10

1517 90 10

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos

1702 50 00

1702 90 10

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad)

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Choklad och andra livsmedelsberedningar

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 99

Pastaprodukter, även kokta eller fyllda

1902 11 00

1902 19 10

1902 19 90

1902 20 91

1902 20 99

1902 30 10

1902 30 90

1902 40 10

1902 40 90

Tapioka och tapiokaersättningar

1903 00 00

Livsmedelsberedningar

1904 10 10

1904 10 30

1904 10 90

1904 20 10

1904 20 91

1904 20 95

1904 20 99

1904 90 10

1904 90 90

Bröd, kakor, kex och andra bakverk

1905 10 00

1905 20 10

1905 20 30

1905 20 90

1905 30 11

1905 30 19

1905 30 30

1905 30 51

1905 30 59

1905 30 91

1905 30 99

1905 40 10

1905 40 90

1905 90 10

1905 90 20

1905 90 30

1905 90 40

1905 90 45

1905 90 55

1905 90 60

1905 90 90

Grönsaker, frukt, bär, nötter

2001 90 40

Andra grönsaker

2004 10 91

Andra grönsaker

2005 20 10

Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar

2008 99 85

2008 99 91

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust)

2009 80 69

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe

2101 11 11

2101 11 19

2101 12 92

2101 12 98

2101 20 98

2101 30 11

2101 30 19

2101 30 91

2101 30 99

Jäst (aktiv eller inaktiv)

2102 10 10

2102 10 31

2102 10 39

2102 10 90

2102 20 11

Glassvaror

2103 20 00

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål

2105 00 10

2105 00 91

2105 00 99

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 20

2106 90 98

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Ättika

2209 00 11

2209 00 19

2209 00 91

2209 00 99

Acykliska alkoholer samt halogenderivat av sådana alkoholer

2905 43 00

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

2905 44 99

2905 45 00

Blandningar av luktämnen samt blandningar

3302 10 10

3302 10 21

3302 10 29

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor

3824 60 11

3824 60 19

3824 60 91

3824 60 99

Jordbruksprodukter (5)

KN-nummer 96

Snittblommor och blomknoppar

0603 10 15 (11)

0603 10 29 (11)

0603 10 51 (11)

0603 10 65 (11)

0603 90 00 (11)

Frukt, bär och nötter, även ångkokta

0811 10 90 (11)

Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar

2008 40 51 (11)

2008 40 59 (11)

2008 40 71 (11)

2008 40 79 (11)

2008 40 91 (11)

2008 40 99 (11)

2008 50 61 (11)

2008 50 69 (11)

2008 50 71 (11)

2008 50 79 (11)

2008 50 92 (11)

2008 50 94 (11)

2008 50 99 (11)

2008 70 61 (11)

2008 70 69 (11)

2008 70 71 (11)

2008 70 79 (11)

2008 70 92 (11)

2008 70 94 (11)

2008 70 99 (11)

2008 92 59 (11)

2008 92 72 (11)

2008 92 74 (11)

2008 92 78 (11)

2008 92 98 (11)

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust)

2009 11 99 (11)

2009 40 30 (11)

2009 70 11 (11)

2009 70 19 (11)

2009 70 30 (11)

2009 70 91 (11)

2009 70 93 (11)

2009 70 99 (11)

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol

2204 21 79 (11)

2204 21 80 (11)

2204 21 83 (11)

2204 21 84 (11)

Jordbruksprodukter (6)

KN-nummer 96

Levande nötkreatur och andra oxdjur

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get

0206 10 95

0206 29 91

0206 29 99

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake

0210 20 10

0210 20 90

0210 90 41

0210 90 49

0210 90 90

Mjölk och grädde, koncentrerade

0402 10 11

0402 10 19

0402 10 91

0402 10 99

0402 21 11

0402 21 17

0402 21 19

0402 21 91

0402 21 99

0402 29 11

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91

0402 29 99

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

Vassle, även koncentrerad

0404 10 02

0404 10 04

0404 10 06

0404 10 12

0404 10 14

0404 10 16

0404 10 26

0404 10 28

0404 10 32

0404 10 34

0404 10 36

0404 10 38

0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

0404 90 81

0404 90 83

0404 90 89

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

0405 90 10

0405 90 90

Snittblommor och blomknoppar

0603 10 11

0603 10 13

0603 10 21

0603 10 25

0603 10 53

Andra grönsaker, färska eller kylda

0709 90 60

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten)

0710 40 00

Grönsaker tillfälligt konserverade

0711 90 30

Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade

0803 00 19

Citrusfrukter, färska eller torkade

0805 10 01 (12)

0805 10 05 (12)

0805 10 09 (12)

0805 10 11 (12)

0805 10 15 (12)

0805 10 19 (12)

0805 10 21 (12)

0805 10 25 (12)

0805 10 29 (12)

0805 10 31 (12)

0805 10 33 (12)

0805 10 35 (12)

0805 10 37 (9) (12)

0805 10 38 (9) (12)

0805 10 39 (9) (12)

0805 10 42 (9) (12)

0805 10 44 (12)

0805 10 46 (9) (12)

0805 10 51 (2)

0805 10 55 (2)

0805 10 59 (2)

0805 10 61 (2)

0805 10 65 (2)

0805 10 69 (2)

0805 30 20 (2)

0805 30 30 (2)

0805 30 40 (2)

Vindruvor, färska eller torkade

0806 10 40 (12)

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0808 10 51 (12)

0808 10 53 (12)

0808 10 59 (12)

0808 10 61 (12)

0808 10 63 (12)

0808 10 69 (12)

0808 10 71 (12)

0808 10 73 (12)

0808 10 79 (12)

0808 10 92 (12)

0808 10 94 (12)

0808 10 98 (12)

0808 20 31 (12)

0808 20 37 (12)

0808 20 41 (12)

0808 20 47 (12)

0808 20 51 (12)

0808 20 57 (12)

0808 20 67 (12)

Majs

1005 10 90

1005 90 00

Ris

1006 10 10

1006 10 21

1006 10 23

1006 10 25

1006 10 27

1006 10 92

1006 10 94

1006 10 96

1006 10 98

1006 20 11

1006 20 13

1006 20 15

1006 20 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

1006 40 00

Sorghum

1007 00 10

1007 00 90

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg

1102 20 10

1102 20 90

1102 30 00

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål

1103 13 10

1103 13 90

1103 14 00

1103 29 40

1103 29 50

Spannmål, bearbetad på annat sätt

1104 19 50

1104 19 91

1104 23 10

1104 23 30

1104 23 90

1104 23 99

1104 30 90

Stärkelse; inulin

1108 11 00

1108 12 00

1108 13 00

1108 14 00

1108 19 10

1108 19 90

1108 20 00

Vetegluten, även torkat

1109 00 00

Annat kött eller andra slaktbiprodukter, beredda eller konserverade

1602 50 10

1602 90 61

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros

1701 11 10

1701 11 90

1701 12 10

1701 12 90

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos

1702 20 10

1702 20 90

1702 30 10

1702 30 51

1702 30 59

1702 30 91

1702 30 99

1702 40 10

1702 40 90

1702 60 10

1702 60 90

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 60

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 99

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar

2001 90 30

Tomater, beredda eller konserverade

2002 10 10

2002 10 90

2002 90 11

2002 90 19

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Andra grönsaker, beredda eller konserverade

2004 90 10

Andra grönsaker, beredda eller konserverade

2005 60 00

2005 80 00

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 10

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 51

2007 99 55

2007 99 58

Frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar

2008 30 55

2008 30 75

2008 92 51

2008 92 76

2008 92 92

2008 92 93

2008 92 94

2008 92 96

2008 92 97

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust)

2009 40 93

2009 60 11 (12)

2009 60 19 (12)

2009 60 51 (12)

2009 60 59 (12)

2009 60 71 (12)

2009 60 79 (12)

2009 60 90 (12)

2009 80 71

2009 90 49

2009 90 71

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2106 90 30

2106 90 55

2106 90 59

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol

2204 21 94

2204 29 62

2204 29 64

2204 29 65

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 94

Vermouth och annat vin av färska druvor

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Odenaturerad etylalkohol

2207 10 00

2207 20 00

Odenaturerad etylalkohol

2208 40 10

2208 40 90

2208 90 91

2208 90 99

Kli, fodermjöl och andra återstoder

2302 10 10

2302 10 90

2302 20 10

2302 20 90

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder

2303 10 11

Dextrin och annan modifierad stärkelse

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Jordbruksprodukter (7)

KN-nummer 96

Ost och ostmassa

0406 20 10

0406 40 10

0406 40 50

0406 90 02

0406 90 03

0406 90 04

0406 90 05

0406 90 06

0406 90 07

0406 90 08

0406 90 09

0406 90 12

0406 90 14

0406 90 16

0406 90 18

0406 90 19

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 29

0406 90 31

0406 90 33

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

0406 90 61

0406 90 63

0406 90 73

0406 90 75

0406 90 76

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 82

0406 90 84

0406 90 85

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol

2204 10 11

2204 10 91

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 71

2204 29 72

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

Odenaturerad etylalkohol

2208 20 12

2208 20 14

2208 20 26

2208 20 27

2208 20 62

2208 20 64

2208 20 86

2208 20 87

2208 30 11

2208 30 19

2208 30 32

2208 30 38

2208 30 52

2208 30 58

2208 30 72

2208 30 78

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 52

Fotnoter

KN-nummer 96

(1) (16.5-15.9)

(2) (1.6-15.10)

(3) (1.1-31.5) Med undantag av sorten Emperor

(4) Sorten Emperor eller (1.6-31.12)

(5) (1.1-31.3)

(6) (1.10-31.12)

(7) (1.4-31.12)

(8) (1.1-30.9)

(9) (16.10-31.5)

(10) (16.9-15.5)

(11) Enligt avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Sydafrika kommer den årliga tillväxtfaktorn att tillämpas årligen på de relevanta baskvantiteterna.

(12) Enligt avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Sydafrika skall hela den särskilda tullen erläggas om respektive ingångspris inte uppnås.

Bilaga XIV till protokoll 1

FISKERIPRODUKTER PÅ VILKA ARTIKEL 6.3 TILLFÄLLIGTVIS INTE SKALL TILLÄMPAS

Fiskeriprodukter (1)

KN-nummer 96

Levande fisk

0301 10 90

0301 92 00

0301 99 11

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer

0302 12 00

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 39 11

0302 39 19

0302 66 00

0302 69 21

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer

0303 10 00

0303 22 00

0303 41 11

0303 41 13

0303 41 19

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 32

0303 42 38

0303 42 52

0303 42 58

0303 43 11

0303 43 13

0303 43 19

0303 49 21

0303 49 23

0303 49 29

0303 49 41

0303 49 43

0303 49 49

0303 76 00

0303 79 21

0303 79 23

0303 79 29

Fiskfiléer och annat fiskkött

0304 10 13

0304 20 13

Pastaprodukter, även kokta eller fyllda

1902 20 10

Fiskeriprodukter (2)

KN-nummer 96

Levande fisk

0301 91 10

0301 93 00

0301 99 19

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer

0302 11 10

0302 19 00

0302 21 10

0302 21 30

0302 22 00

0302 62 00

0302 63 00

0302 65 20

0302 65 50

0302 65 90

0302 69 11

0302 69 19

0302 69 31

0302 69 33

0302 69 41

0302 69 45

0302 69 51

0302 69 85

0302 69 86

0302 69 92

0302 69 99

0302 70 00

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer

0303 21 10

0303 29 00

0303 31 10

0303 31 30

0303 33 00

0303 39 10

0303 72 00

0303 73 00

0303 75 20

0303 75 50

0303 75 90

0303 79 11

0303 79 19

0303 79 35

0303 79 37

0303 79 45

0303 79 51

0303 79 60

0303 79 62

0303 79 83

0303 79 85

0303 79 87

0303 79 92

0303 79 93

0303 79 94

0303 79 96

0303 80 00

Fiskfiléer och annat fiskkött

0304 10 19

0304 10 91

0304 20 19

0304 20 21

0304 20 29

0304 20 31

0304 20 33

0304 20 35

0304 20 37

0304 20 41

0304 20 43

0304 20 61

0304 20 69

0304 20 71

0304 20 73

0304 20 87

0304 20 91

0304 90 10

0304 90 31

0304 90 39

0304 90 41

0304 90 45

0304 90 57

0304 90 59

0304 90 97

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk

0305 42 00

0305 59 50

0305 59 70

0305 63 00

0305 69 30

0305 69 50

0305 69 90

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska

0306 11 10

0306 11 90

0306 12 10

0306 12 90

0306 13 10

0306 13 90

0306 14 10

0306 14 30

0306 14 90

0306 19 10

0306 19 90

0306 21 00

0306 22 10

0306 22 91

0306 22 99

0306 23 10

0306 23 90

0306 24 10

0306 24 30

0306 24 90

0306 29 10

0306 29 90

Blötdjur, även utan skal, levande, färska

0307 10 90

0307 21 00

0307 29 10

0307 29 90

0307 31 10

0307 31 90

0307 39 10

0307 39 90

0307 41 10

0307 41 91

0307 41 99

0307 49 01

0307 49 11

0307 49 18

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

0307 49 38

0307 49 51

0307 49 59

0307 49 71

0307 49 91

0307 49 99

0307 51 00

0307 59 10

0307 59 90

0307 91 00

0307 99 11

0307 99 13

0307 99 15

0307 99 18

0307 99 90

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning

1604 11 00

1604 13 90

1604 15 11

1604 15 19

1604 15 90

1604 19 10

1604 19 50

1604 19 91

1604 19 92

1604 19 93

1604 19 94

1604 19 95

1604 19 98

1604 20 05

1604 20 10

1604 20 30

1604 30 10

1604 30 90

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

1605 10 00

1605 20 10

1605 20 91

1605 20 99

1605 30 00

1605 40 00

1605 90 11

1605 90 19

1605 90 30

1605 90 90

Fiskeriprodukter (3)

KN-nummer 96

Levande fisk

0301 91 90

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer

0302 11 90

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer

0303 21 90

Fiskfiléer och annat fiskkött

0304 10 11

0304 20 11

0304 20 57

0304 20 59

0304 90 47

0304 90 49

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning

1604 13 11

Fiskeriprodukter (4)

KN-nummer 96

Levande fisk

0301 99 90

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer

0302 21 90

0302 23 00

0302 29 10

0302 29 90

0302 31 90

0302 32 90

0302 33 90

0302 39 91

0302 39 99

0302 40 05

0302 40 98

0302 50 10

0302 50 90

0302 61 10

0302 61 30

0302 61 90

0302 61 98

0302 64 05

0302 64 98

0302 69 25

0302 69 35

0302 69 55

0302 69 61

0302 69 75

0302 69 87

0302 69 91

0302 69 93

0302 69 94

0302 69 95

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer

0303 31 90

0303 32 00

0303 39 20

0303 39 30

0303 39 80

0303 41 90

0303 42 90

0303 43 90

0303 49 90

0303 50 05

0303 50 98

0303 60 11

0303 60 19

0303 60 90

0303 71 10

0303 71 30

0303 71 90

0303 71 98

0303 74 10

0303 74 20

0303 74 90

0303 77 00

0303 79 31

0303 79 41

0303 79 55

0303 79 65

0303 79 71

0303 79 75

0303 79 91

0303 79 95

Fiskfiléer och annat fiskkött

0304 10 31

0304 10 33

0304 10 35

0304 10 38

0304 10 94

0304 10 96

0304 10 98

0304 20 45

0304 20 51

0304 20 53

0304 20 75

0304 20 79

0304 20 81

0304 20 85

0304 20 96

0304 90 05

0304 90 20

0304 90 27

0304 90 35

0304 90 38

0304 90 51

0304 90 55

0304 90 61

0304 90 65

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk

0305 10 00

0305 20 00

0305 30 11

0305 30 19

0305 30 30

0305 30 50

0305 30 90

0305 41 00

0305 49 10

0305 49 20

0305 49 30

0305 49 45

0305 49 50

0305 49 80

0305 51 10

0305 51 90

0305 59 11

0305 59 19

0305 59 30

0305 59 60

0305 59 90

0305 61 00

0305 62 00

0305 69 10

0305 69 20

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska

0306 13 30

0306 19 30

0306 23 31

0306 23 39

0306 29 30

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning

1604 12 10

1604 12 91

1604 12 99

1604 14 12

1604 14 14

1604 14 16

1604 14 18

1604 14 90

1604 19 31

1604 19 39

1604 20 70

Fiskeriprodukter (5)

KN-nummer 96

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer

0302 69 65

0302 69 81

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer

0303 78 10

0303 78 90

0303 79 81

Fiskfiléer och annat fiskkött

0304 20 83

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning

1604 13 19

1604 16 00

1604 20 40

1604 20 50

1604 20 90

Bilaga XV till protokoll 1

GEMENSAM FÖRKLARING OM KUMULATION

Parterna är överens om att följande definitioner skall gälla vid genomförandet av artikel 6.11 i protokoll 1:

Utvecklingsland: alla länder som OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd uppger vara utvecklingsländer, utom höginkomstländer och länder vars bruttonationalinkomst 1992 översteg 100 miljarder US-dollar i löpande priser.

>Plats för tabell>

PROTOKOLL 2

om genomförandet av artikel 9

1. Parterna är överens om att göra allt för att undvika att de skyddsåtgärder som anges i artikel 8 skall behöva vidtas.

2. Båda parter är övertygade om att ett genomförande av artikel 9.4 och 9.5 skulle göra det möjligt för dem att på ett tidigt stadium uppmärksamma problem som kan uppstå och att under hänsynstagande till alla relevanta faktorer i möjligaste mån kunna undvika att tillgripa åtgärder som gemenskapen skulle föredra att inte behöva vidta gentemot sina förmånsberättigade handelspartner.

3. Båda parter erkänner behovet av att genomföra den ordning för förhandsinformation som föreskrivs i artikel 9.4 och vars syfte är att i fråga om känsliga varor begränsa risken för att skyddsåtgärder plötsligt eller oförutsett behöver tillämpas. Denna ordning kommer att göra det möjligt att upprätthålla ett regelbundet flöde av information om handeln samtidigt som regelbundna samrådsförfaranden möjliggörs. Parterna kommer således att nära kunna följa utvecklingen inom de känsliga sektorerna och upptäcka potentiella problem.

4. Detta resulterar i följande två förfaranden:

a) Mekanismen för statistisk övervakning

Utan att det påverkar tillämpningen av de interna arrangemang som gemenskapen kan komma att tillämpa för övervakning av sin import, föreskrivs i artikel 9.4 inrättandet av en mekanism avsedd att säkerställa statistisk övervakning av viss AVS-export till gemenskapen för att därigenom underlätta undersökningar av sådana händelser som kan förorsaka marknadsstörningar.

Denna mekanism, vars enda syfte är att underlätta utbytet av information mellan parterna, bör enbart gälla för varor som gemenskapen, i den mån den är berörd, betraktar som känsliga.

Genomförandet av denna mekanism kommer att ske i samförstånd på grundval av uppgifter som skall tillhandahållas av gemenskapen och med hjälp av statistisk information som AVS-staterna skall delge kommissionen på dennas begäran.

För ett effektivt genomförande av denna mekanism är det nödvändigt att de berörda AVS-staterna, om möjligt månadsvis, förser kommissionen med statistik avseende sin export till gemenskapen och till var och en av dess medlemsstater av varor som gemenskapen anser vara känsliga.

b) Förfarande för regelbundet samråd

Genom mekanismen för statistisk övervakning kommer parterna att få ökade möjligheter att bevaka sådana utvecklingtendenser när det gäller handeln som kan ge anledning till oro. På grundval av denna information och i överensstämmelse med artikel 9.5 kommer kommissionen och AVS-staterna att med jämna mellanrum kunna samråda för att se till att den artikelns syften kan förverkligas. Dessa samråd kommer att äga rum på begäran av någon av parterna.

5. Om förutsättningarna för tillämpning av skyddsåtgärder enligt artikel 8 skulle föreligga ankommer det på gemenskapen att i överensstämmelse med artikel 9.1 om förhandssamråd om tillämpningen av skyddsåtgärder omedelbart inleda samråd med de berörda AVS-staterna och därvid förse dem med all den information som krävs för dessa samråd, speciellt de uppgifter som är nödvändiga för att det skall kunna avgöras i vilken utsträckning import av en specifik vara från en eller flera AVS-stater vållar eller riskerar att vålla allvarlig skada för tillverkare i gemenskapen av likadana eller direkt konkurrerande produkter, allvarliga störningar inom en ekonomisk sektor i gemenskapen eller svårigheter som kan leda till att den ekonomiska situationen i en region i gemenskapen försämras.

6. Om ingen annan överenskommelse har träffats med den eller de berörda AVS-staterna fram till dess att den 21-dagarsperiod som föreskrivs för dessa samråd löpt ut, får gemenskapens behöriga myndigheter vidta erforderliga åtgärder för genomförande av artikel 8. Dessa åtgärder skall omedelbart meddelas AVS-staterna och omedelbart börja tillämpas.

7. Detta förfarande skall inte hindra åtgärder som skulle kunna vidtas om särskilda omständigheter i den mening som avses i artikel 9.3 skulle föreligga. I detta fall kommer all relevant information utan dröjsmål att överlämnas till AVS-staterna.

8. I detta fall kommer de minst utvecklade staternas, inlandsstaternas och AVS-östaternas intresse att ges speciell uppmärksamhet.

PROTOKOLL 3

med samma text som protokoll 3 om AVS-socker

som ingår i den fjärde AVS-EEG-konventionen, som undertecknades i Lomé den 28 februari 1975, och tillhörande förklaringar som är fogade till den konventionen

PROTOKOLL 3

om AVS-socker

Artikel 1

1. Gemenskapen förbinder sig att för en obestämd tid och till garanterade priser köpa och importera specifika kvantiteter av rörsocker, rått eller vitt, som har sitt ursprung i AVS-staterna och som dessa stater åtar sig att leverera till den.

2. Skyddsklausulen i artikel 10 i konventionen skall inte tillämpas. Detta protokoll skall genomföras inom ramen för förvaltningen av den gemensamma organisationen för sockermarknaden, något som emellertid inte på något sätt skall påverka gemenskapens åtagande enligt punkt 1.

Artikel 2

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 får ingen förändring i detta protokoll träda i kraft förrän en period av fem år har förflutit från den dag då konventionen träder i kraft. Därefter kan överenskomna ändringar träda i kraft vid en tidpunkt som parterna skall fastställa.

2. Villkoren för genomförande av den i artikel 1 angivna garantin skall omprövas före slutet av det sjunde året som de tillämpats.

Artikel 3

1.

>Plats för tabell>

2. Om inte annat följer av artikel 7 får dessa kvantiteter inte minskas utan samtycke av de berörda individuella staterna.

3.

>Plats för tabell>

Artikel 4

1. För varje 12-månadersperiod från och med den 1 juli till och med den 30 juni, nedan kallad "leveransperioden", åtar sig de sockerexporterande AVS-staterna att leverera de kvantiteter som anges i artikel 3.1, med förbehåll för eventuella justeringar som härrör från tillämpningen av artikel 7. Ett liknande åtagande skall gälla de kvantiteter som anges i artikel 3.3 för perioden fram till den 30 juni 1975, vilken likaledes skall betraktas som en leveransperiod.

2. De i artikel 3.3 nämnda kvantiteter som skall levereras fram till och med den 30 juni 1975 skall inkludera leverans på väg från utskeppningshamnen eller, när det gäller inlandsstater, över gränser.

3. För leveranser av AVS-rörsocker under perioden fram till den 30 juni 1975 skall de garanterade priser som är tillämpliga under den leveransperiod vilken börjar den 1 juli 1975 gälla. Identiska arrangemang får tillämpas för därpå följande leveransperioder.

Artikel 5

1. Vitt socker eller råsocker skall på gemenskapsmarknaden saluföras till priser som fritt förhandlas fram mellan köpare och säljare.

2. Gemenskapen skall inte intervenera om en medlemsstat inom sina gränser tillåter försäljningspriser som överstiger gemenskapens tröskelpris.

3. Gemenskapen förbinder sig att till det garanterade priset och inom ramen för överenskomna kvantiteter köpa kvantiteter av vitt socker eller råsocker som inte kan saluföras i gemenskapen till ett pris som är lika med eller högre än det garanterade priset.

4. Det garanterade priset, uttryckt i beräkningsenheter, skall avse oförpackat socker cif gemenskapens europeiska hamnar och skall fastställas med hänsyn till socker av standardkvalitet. Det skall framförhandlas årligen inom den prisskala som tillämpas i gemenskapen under hänsynstagande till alla relevanta ekonomiska faktorer och skall bestämmas senast den 1 maj som omedelbart föregår den leveransperiod till vilken det hänför sig.

Artikel 6

Köp till det garanterade priset enligt artikel 5.3 skall säkerställas genom förmedling av interventionsorganen eller av andra organ som utsetts av gemenskapen.

Artikel 7

1. Om en sockerexporterande AVS-stat under någon leveransperiod på grund av force majeure inte levererar hela sin överenskomna kvantitet, skall kommissionen på begäran av den berörda staten tillåta den ytterligare period för leverans som behövs.

2. Om en sockerexporterande AVS-stat under loppet av en leveransperiod informerar kommissionen om att den inte kommer att kunna leverera hela sin överenskomna kvantitet och att den inte önskar få den ytterligare period som anges i punkt 1, skall kommissionen omfördela den felande kvantiteten för leverans under den ifrågavarande leveransperioden. Sådan omfördelning skall göras av kommissionen efter samråd med de berörda staterna.

3. Om en sockerexporterande AVS-stat under någon leveransperiod av andra skäl än force majeure inte levererar hela sin överenskomna kvantitet, skall för varje följande leveransperiod den överenskomna kvantiteten minskas med den felande kvantiteten.

4. Kommissionen kan eventuellt besluta att den felande kvantiteten för följande leveransperioder skall omfördelas mellan de andra stater som avses i artikel 3. Sådan omfördelning skall göras i samråd med de berörda staterna.

Artikel 8

1. På begäran av en eller flera av de stater som levererar socker enligt villkoren i detta protokoll eller av gemenskapen skall samråd avseende alla åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av detta protokoll äga rum inom en lämplig institutionell ram som skall antas av parterna. För detta ändamål får de genom konventionen upprättade institutionerna användas under konventionens tillämpningstid.

2. I händelse av att konventionen skulle upphöra att gälla skall de i punkt 1 angivna sockerlevererande staterna och gemenskapen anta de institutionella bestämmelser som behövs för att säkerställa fortsatt tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll.

3. De periodiska granskningar som föreskrivs i detta protokoll skall äga rum inom den överenskomna institutionella ramen.

Artikel 9

Speciella sockertyper som traditionellt har levererats till medlemsstaterna av vissa sockerexporterande AVS-stater skall inkluderas i och behandlas på samma grundval som de i artikel 3 avsedda kvantiteterna.

Artikel 10

Bestämmelserna i detta protokoll skall förbli i kraft efter den dag som anges i artikel 91 i konventionen. Efter den tidpunkten kan protokollet sägas upp av gemenskapen gentemot varje AVS-stat och av varje AVS-stat gentemot gemenskapen med två års uppsägningstid.

Bilaga till protokoll 3

FÖRKLARINGAR TILL PROTOKOLL 3

1. Gemensam förklaring om eventuella ansökningar om deltagande i vad som föreskrivs i protokoll 3

Varje ansökan från en AVS-stat som är part i konventionen men som inte i protokoll 3 uttryckligen anges som deltagare i vad som föreskrivs i det protokollet skall prövas(1).

2. Förklaring av gemenskapen om socker med ursprung i Belize, Saint Kitts och Nevis-Anguilla samt Surinam

a) Gemenskapen förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samma behandling som föreskrivs i protokoll 3 av följande kvantiteter av rörsocker, rått eller vitt, med ursprung i:

>Plats för tabell>

b) Dock skall kvantiteterna för perioden fram till den 30 juni 1975 vara som följer:

>Plats för tabell>

3. Förklaring av gemenskapen om artikel 10 i protokoll 3

Gemenskapen förklarar att artikel 10 i protokoll 3, med bestämmelser om en eventuell uppsägning av det protokollet under de förutsättningar som anges i den artikeln, är avsedd som en rättslig säkerhet och inte för gemenskapen utgör någon modifiering eller begränsning av de principer som uppställs i artikel 1 i det protokollet(2).

(1) Bilaga 13 till slutakten i konventionen mellan AVS-EEG.

(2) Bilaga 23 till slutakten i konventionen mellan AVS-EEG.

Bilaga till protokoll 3

SKRIFTVÄXLING MELLAN DOMINIKANSKA REPUBLIKEN OCH GEMENSKAPEN OM PROTOKOLLET OM AVS-SOCKER

Skrivelse nr 1, från Dominikanska republikens regering

Jag har äran att bekräfta att Dominikanska republiken varken nu eller i framtiden önskar ansluta sig till det protokoll om AVS-socker som är bifogat AVS-EEG-konventionen. Dominikanska republiken förbinder sig följaktligen att inte söka anslutning till det nämnda protokollet. Den kommer att sända en skrivelse med detta innehåll till AVS-statsgruppen. Jag skulle uppskatta om Ni ville bekräfta mottagandet av denna skrivelse.

Med utmärkt högaktning

Skrivelse nr 2, från Europeiska gemenskapernas råds president

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

"Jag har äran att bekräfta att Dominikanska republiken varken nu eller i framtiden önskar ansluta sig till det protokoll om AVS-socker som är bifogat AVS-EEG-konventionen. Dominikanska republiken förbinder sig följaktligen att inte söka anslutning till det nämnda protokollet. Den kommer att sända en skrivelse med detta innehåll till AVS-statsgruppen."

Gemenskapen bekräftar sitt godkännande av skrivelsens innehåll.

Med utmärkt högaktning

Bilaga till protokoll 3

AVTAL

i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Barbados, Belize, Folkrepubliken Kongo, Fiji, Kooperativa Republiken Guyana, Jamaica, Republiken Kenya, Demokratiska Republiken Madagaskar, Republiken Malawi, Mauritius, Republiken Surinam, Konungariket Swaziland, Förenade Republiken Tanzania, Trinidad och Tobago, Republiken Uganda, Republiken Zimbabwe samt Saint Kitts och Nevis om det sistnämnda landets tillträde till protokoll 7 om AVS-socker, vilket är bifogat den andra AVS-EEG-konventionen.

Skrivelse nr 1

Bryssel den

Företrädarna för de AVS-stater som avses i protokoll 7 om AVS-socker, vilket är bifogat den andra AVS-EEG-konventionen, och för kommissionen, på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar, har enats om följande:

- Saint Kitts och Nevis inbegrips härmed, med verkan från och med den dag då landet tillträder den andra AVS-EEG-konventionen, i artikel 3.1 i det nämnda protokollet med en överenskommen kvantitet av 14800 ton.

Fram till dess skall bestämmelserna i bilaga IV till rådets beslut 80/1186/EEG av den 16 december 1980 om associeringen av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska ekonomiska gemenskapen fortsätta att gälla.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville erkänna mottagandet av denna skrivelse och bekräfta att skrivelsen och Ert svar utgör ett avtal mellan regeringarna i de ovan nämnda AVS-staterna och gemenskapen.

Med utmärkt högaktning

På Europeiska gemenskapernas

råds vägnar

Skrivelse nr 2

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

"Företrädarna för de AVS-stater som avses i protokoll 7 om AVS-socker, vilket är bifogat den andra AVS-EEG-konventionen, och för kommissionen, på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar, har enats om följande:

- Saint Kitts och Nevis inbegrips härmed, med verkan från och med den dag då landet tillträder den andra AVS-EEG-konventionen, i artikel 3.1 i det nämnda protokollet med en överenskommen kvantitet av 14800 ton.

Fram till dess skall bestämmelserna i bilaga IV till rådets beslut 80/1186/EEG av den 16 december 1980 om associeringen av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska ekonomiska gemenskapen fortsätta att gälla.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville erkänna mottagandet av denna skrivelse och bekräfta att skrivelsen och Ert svar utgör ett avtal mellan regeringarna i de ovan nämnda AVS-staterna och gemenskapen."

Jag bekräftar att regeringarna i de AVS-stater som avses i Er skrivelse samtycker till skrivelsens innehåll.

Med utmärkt högaktning

På regeringarnas vägnar

Bilaga till protokoll 3

AVTAL

i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Barbados, Folkrepubliken Kongo, Fiji, Kooperativa Republiken Guyana, Jamaica, Republiken Kenya, Demokratiska Republiken Madagaskar, Republiken Malawi, Mauritius, Republiken Surinam, Konungariket Swaziland, Förenade Republiken Tanzania, Trinidad och Tobago, Republiken Uganda samt Republiken Zimbabwe om det sistnämnda landets tillträde till protokoll 7 om AVS-socker, vilket är bifogat den andra AVS-EEG-konventionen.

Skrivelse nr 1

Företrädarna för de AVS-stater som avses i protokoll 7 om AVS-socker, vilket är bifogat den andra AVS-EEG-konventionen, för Republiken Zimbabwe och för kommissionen, på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar, har enats om följande:

Republiken Zimbabwe inbegrips härmed, med verkan från och med den 1 juli 1982 och med avseende på perioden fram till den 30 juni 1982, i artikel 3.1 i det nämnda protokollet med en överenskommen kvantitet av 6000 ton.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville erkänna mottagandet av denna skrivelse och bekräfta att skrivelsen och Ert svar utgör ett avtal mellan regeringarna i de ovan nämnda AVS-staterna och gemenskapen.

Med utmärkt högaktning

På Europeiska gemenskapernas

råds vägnar

Skrivelse nr 2

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

"Företrädarna för de AVS-stater som avses i protokoll 7 om AVS-socker, vilket är bifogat den andra AVS-EEG-konventionen, för Republiken Zimbabwe och för kommissionen, på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar, har enats om följande:

Republiken Zimbabwe inbegrips härmed, med verkan från och med den 1 juli 1982 och med avseende på perioden fram till den 30 juni 1982, i artikel 3.1 i det nämnda protokollet med en överenskommen kvantitet av 6000 ton.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville erkänna mottagandet av denna skrivelse och bekräfta att skrivelsen och Ert svar utgör ett avtal mellan regeringarna i de ovan nämnda AVS-staterna och gemenskapen."

Jag bekräftar att regeringarna i de AVS-stater som avses i Er skrivelse samtycker till ovanstående.

Med utmärkt högaktning

På regeringarnas vägnar

Bilaga till protokoll 3

AVTAL

i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Barbados, Belize, Folkrepubliken Kongo, Fiji, Kooperativa Republiken Guyana, Jamaica, Republiken Kenya, Demokratiska Republiken Madagaskar, Republiken Malawi, Mauritius, Republiken Surinam, Konungariket Swaziland, Förenade Republiken Tanzania, Trinidad och Tobago, Republiken Uganda, Republiken Zimbabwe samt Republiken Elfenbenskusten om det sistnämnda landets tillträde till protokoll 7 om AVS-socker, vilket är bifogat den andra AVS-EEG-konventionen.

Skrivelse nr 1

Den grupp av stater från Afrika, Västindien och Stillahavsområdet som avses i protokoll 7 om AVS-socker, vilket är bifogat den andra AVS-EEG-konventionen, Republiken Elfenbenskusten och Europeiska ekonomiska gemenskapen har enats om följande:

Republiken Elfenbenskusten inbegrips härmed, med verkan från och med den 1 juli 1983, i artikel 3.1 i det nämnda protokollet med en överenskommen kvantitet av 2000 ton (mätt som kvantitet vitsocker).

Jag skulle vara tacksam om Ni ville erkänna mottagandet av denna skrivelse och bekräfta att skrivelsen och Ert svar utgör ett avtal mellan regeringarna i de ovan nämnda AVS-staterna och gemenskapen.

Med utmärkt högaktning

På Europeiska gemenskapernas

råds vägnar

Skrivelse nr 2

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

"Den grupp av stater från Afrika, Västindien och Stillahavsområdet som avses i protokoll 7 om AVS-socker, vilket är bifogat den andra AVS-EEG-konventionen, Republiken Elfenbenskusten och Europeiska ekonomiska gemenskapen har enats om följande:

Republiken Elfenbenskusten inbegrips härmed, med verkan från och med den 1 juli 1983, i artikel 3.1 i det nämnda protokollet med en överenskommen kvantitet av 2000 ton (mätt som kvantitet vitsocker).

Jag skulle vara tacksam om Ni ville erkänna mottagandet av denna skrivelse och bekräfta att skrivelsen och Ert svar utgör ett avtal mellan regeringarna i de ovan nämnda AVS-staterna och gemenskapen."

Jag bekräftar att regeringarna i de AVS-stater som avses i Er skrivelse samtycker till innehållet i skrivelsen.

Med utmärkt högaktning

På regeringarnas vägnar

Bilaga till protokoll 3

AVTAL

i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Barbados, Belize, Folkrepubliken Kongo, Fiji, Kooperativa Republiken Guyana, Republiken Elfenbenskusten, Jamaica, Republiken Kenya, Republiken Madagaskar, Republiken Malawi, Republiken Mauritius, Republiken Surinam, Saint Kitts och Nevis, Konungariket Swaziland, Förenade Republiken Tanzania, Republiken Trinidad och Tobago, Republiken Uganda, Republiken Zambia samt Republiken Zimbabwe om Republiken Zambias tillträde till protokoll 8 om AVS-socker, vilket är bifogat den fjärde AVS-EEG-konventionen.

A. Skrivelse nr 1

Bryssel den

Den grupp av stater från Afrika, Västindien och Stillahavsområdet som avses i protokoll 8 om AVS-socker, vilket är bifogat den fjärde AVS-EEG-konventionen, Republiken Zambia och Europeiska gemenskapen har enats om följande:

Republiken Zambia inbegrips härmed, med verkan från och med den 1 januari 1995, i artikel 3.1 i det nämnda protokollet med en överenskommen kvantitet av 0 ton.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville erkänna mottagandet av denna skrivelse och bekräfta att skrivelsen och Ert svar utgör ett avtal mellan regeringarna i de ovan nämnda AVS-staterna och Europeiska gemenskapen.

Med utmärkt högaktning

På Europeiska unionens råds vägnar

B. Skrivelse nr 2

Bryssel den

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

"Den grupp av stater från Afrika, Västindien och Stillahavsområdet som avses i protokoll 8 om AVS-socker, vilket är bifogat den fjärde AVS-EEG-konventionen, Republiken Zambia och Europeiska gemenskapen har enats om följande:

Republiken Zambia inbegrips härmed, med verkan från och med den 1 januari 1995, i artikel 3.1 i det nämnda protokollet med en överenskommen kvantitet av 0 ton.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville erkänna mottagandet av denna skrivelse och bekräfta att skrivelsen och Ert svar utgör ett avtal mellan regeringarna i de ovan nämnda AVS-staterna och Europeiska gemenskapen."

Jag bekräftar att regeringarna i de AVS-stater som avses i Er skrivelse samtycker till innehållet i skrivelsen.

Med utmärkt högaktning

På de regeringars i de AVS-stater

som avses i protokoll 8 vägnar

och på Republiken Zambias regerings vägnar

PROTOKOLL 4

om nöt- och kalvkött

Gemenskapen och AVS-staterna är överens om att vidta nedanstående speciella åtgärder för att göra det möjligt för AVS-stater som är traditionella exportörer av nöt- och kalvkött att bibehålla sin position på gemenskapsmarknaden, så att deras producenter kan garanteras en viss inkomstnivå.

Artikel 1

Inom de gränser som anges i artikel 2 skall tullarna på nöt- och kalvkött med ursprung i AVS-staterna, med undantag av värdetullar, nedsättas med 92 %.

Artikel 2

>Plats för tabell>

Artikel 3

I händelse av en faktisk eller förutsebar nedgång i denna export beroende på katastrofer, såsom torka, cykloner eller djursjukdomar, är gemenskapen villig att överväga lämpliga åtgärder för att säkerställa att kvantiteter som under något år påverkats härav kan levereras under det påföljande året.

Artikel 4

Om någon av de i artikel 2 angivna AVS-staterna under loppet av ett givet år inte är i stånd att leverera den fastställda totala kvantiteten och inte önskar komma i fråga för de åtgärder som avses i artikel 3, får kommissionen fördela återstående mängd mellan de andra berörda AVS-staterna. I så fall skall de berörda AVS-staterna senast den 1 september det året förelägga kommissionen ett förslag med angivande av den eller de AVS-stater som kommer att kunna leverera den tillkommande kvantiteten och med uppgift om vilken AVS-stat som inte kan leverera hela sin tilldelade kvantitet, varvid det skall vara underförstått att denna nya temporära tilldelning inte skall påverka de ursprungliga kvantiteterna.

Kommissionen skall sörja för att beslut fattas senast den 15 november.

Artikel 5

Detta protokoll skall genomföras i överensstämmelse med den gemensamma organisationen av marknaden för nöt- och kalvkött, något som emellertid inte skall påverka de förpliktelser som gemenskapen ikläder sig enligt detta protokoll.

Artikel 6

Om skyddsklausulen i artikel 8.1 i bilagan om handelsordningen under den förberedande perioden skulle komma att tillämpas inom nöt- och kalvköttssektorn, skall gemenskapen vidta nödvändiga åtgärder för att exportvolymen från AVS-staterna till gemenskapen skall kunna upprätthållas på en nivå som är förenlig med gemenskapens förpliktelser enligt detta protokoll.

PROTOKOLL 5

Andra protokollet om bananer

Artikel 1

Parterna erkänner att exporten till gemenskapsmarknaden är av överväldigande ekonomisk betydelse för AVS-leverantörerna av bananer. EU förklarar sig beredd att undersöka och att vid behov vidta åtgärder som syftar till att säkerställa fortsatt livskraft hos AVS-staternas bananexporterande industrier och fortsatta avsättningsmöjligheter för deras bananer på gemenskapsmarknaden.

Artikel 2

Var och en av de berörda AVS-staterna och gemenskapen skall överlägga för att fastställa vilka åtgärder som skall vidtas för att förbätta villkoren för produktionen och försäljningen av bananer. Detta syfte skall främjas med alla de medel som är tillgängliga enligt konventionens bestämmelser om finansiellt, tekniskt, jordbruksmässigt, industriellt och regionalt samarbete. Åtgärderna i fråga skall, med beaktande av förutsättningarna i de enskilda AVS-staterna, speciellt Somalia, utformas så att dessa stater kan bli mera konkurrenskraftiga både på sina traditionella marknader och på gemenskapens marknader. Åtgärder kommer att vidtas på alla stadier från produktion till konsumtion, och de kommer framför allt att täcka följande områden:

- Förbättring av produktionsvillkoren och höjning av kvaliteten genom åtgärder som rör forskning, skörd, förpackning och hantering.

- Transport och lagring.

- Försäljning och handelsfrämjande åtgärder.

Artikel 3

För att dessa mål skall kunna nås kommer de två parterna överens om att överlägga i en ständig gemensam grupp, som skall biträdas av en expertgrupp och som skall ha till uppgift att kontinuerligt följa alla specifika problem som den görs uppmärksam på.

Artikel 4

Om de bananproducerande AVS-staterna skulle besluta att upprätta en gemensam organisation för att nå dessa mål, skall gemenskapen stödja denna organisation och överväga alla framställningar som kan riktas till gemenskapen om att stödja organisationens verksamhet till den del det är fråga om åtgärder som faller inom ramen för regionala planer under rubriken samarbete om utvecklingsfinansiering.

BILAGA VI

FÖRTECKNING ÖVER MINST UTVECKLADE AVS-STATER, AVS-INLANDSSTATER OCH AVS-ÖSTATER

I förteckningarna i det följande anges de minst utvecklade AVS-staterna, AVS-inlandsstaterna och AVS-östaterna.

MINST UTVECKLADE AVS-STATER

Artikel 1

Inom ramen för detta avtal skall följande länder betraktas som minst utvecklade AVS-stater:

Angola

Benin

Burkina Faso

Burundi

Centralafrikanska republiken

Demokratiska republiken Kongo

Djibouti

Ekvatorialguinea

Eritrea

Etiopien

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Kiribati

Komorerna

Lesotho

Liberia

Madagaskar

Malawi

Mali

Mauritanien

Mozambique

Niger

Republiken Kap Verde

Rwanda

Salomonöarna

Samoa

São Tomé och Principe

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tanzania

Tchad

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Zambia

AVS-INLANDSSTATER

Artikel 2

Särskilda åtgärder och bestämmelser har införts för att stödja AVS-inlandsstaterna i deras ansträngningar att övervinna de naturliga och geografiska svårigheter och andra hinder som verkar hämmande på deras utveckling så att de kan öka takten i sin tillväxt.

Artikel 3

Följande stater är AVS-inlandsstater:

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Centralafrikanska republiken

Etiopien

Lesotho

Malawi

Mali

Niger

Rwanda

Swaziland

Tchad

Uganda

Zambia

Zimbabwe

AVS-ÖSTATER

Artikel 4

Särskilda åtgärder och bestämmelser har införts för att stödja AVS-östaterna i deras ansträngningar att övervinna de naturliga och geografiska svårigheter och andra hinder som verkar hämmande på deras utveckling så att de kan öka takten i sin tillväxt.

Artikel 5

Följande stater är AVS-östater:

Antigua och Barbuda

Bahamas

Barbados

Dominica

Dominikanska republiken

Fiji

Grenada

Haiti

Jamaica

Kap Verde

Kiribati

Komorerna

Madagaskar

Mauritius

Papua Nya Guinea

Saint Kitts och Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent och Grenadinerna

Salomonöarna

Samoa

São Tomé och Principe

Seychellerna

Tonga

Trinidad och Tobago

Tuvalu

Vanuatu

PROTOKOLL

PROTOKOLL 1

om de gemensamma institutionernas driftskostnader

1. Medlemsstaterna och gemenskapen, å ena sidan, och AVS-staterna, å andra sidan, skall svara för sådana kostnader som beror på deras deltagande i Ministerrådets och dess underordnade organs möten, såväl kostnader för personal, resor och uppehälle som post- och telekommunikationskostnader.

Kostnader i samband med tolkning vid möten, översättning och reproduktion av dokument samt praktiska arrangemang (exempelvis lokaler, utrustning och vaktmästeri) för möten i de gemensamma institutionerna skall bäras av gemenskapen eller av en av AVS-staterna, beroende på om mötena hålls på en medlemsstats eller en AVS-stats territorium.

2. Skiljedomare som utsetts enligt artikel 98 i avtalet skall ha rätt till ersättning för sina kostnader för resor och uppehälle. De sistnämnda skall bestämmas av Ministerrådet.

Hälften av skiljedomarnas kostnader för resor och uppehälle skall bäras av gemenskapen, den andra hälften av AVS-staterna. Kostnader förbundna med registreringskontor som skiljedomarna upprättat, med förberedande undersökningar avseende tvister samt med organiserandet av förhandlingar (lokaler, personal, tolkning, osv.) skall bäras av gemenskapen. Kostnader förbundna med särskilda undersökningar skall regleras tillsammans med de andra kostnaderna, och parterna skall deponera förskott i enlighet med vad som beslutas av skiljedomarna.

3. AVS-staterna skall inrätta en fond som skall förvaltas av deras generalsekretariat och från vilken bidrag skall utgå till finansieringen av kostnaderna för AVS-representanternas deltagande i Gemensamma parlamentsförsamlingens och Ministerrådets möten.

AVS-staterna skall bidra till fonden. För att främja ett aktivt deltagande av samtliga AVS-stater i den dialog som förs i AVS-EG-institutionerna skall gemenskapen bidra till fonden i enlighet med finansprotokollet (4 miljoner euro enligt det första finansprotokollet).

För att ersättning skall kunna utgå från fonden skall utgifterna, förutom villkoren i punkt 1, uppfylla följande villkor:

- Utgifterna skall ha uppkommit för parlamentsledamöter eller, i deras frånvaro, för andra företrädare för AVS-staterna vilka reser från det land de representerar för att delta i Gemensamma församlingens möten, i sammanträden i arbetsgrupper eller i besöksresor som dessa tar initiativ till, eller ha uppkommit som följd av att dessa företrädare, företrädare för det civila samhället eller ekonomiska och sociala aktörer i AVS-staterna har deltagit i samrådsmöten enligt artiklarna 15 och 17 i avtalet.

- Beslut om art, organisation, antal och lokalisering vad gäller möten, besöksresor och arbetsgrupper skall fattas i enlighet med Ministerrådets och Gemensamma parlamentsförsamlingens arbetsordning.

4. Samrådsmöten och möten mellan ekonomiska och sociala aktörer i AVS-staterna och i Europeiska unionen skall organiseras av Europeiska unionens ekonomiska och sociala kommitté. I detta specifika fall skall gemenskapens bidrag till täckande av kostnaderna för deltagandet av de ekonomiska och sociala aktörerna från AVS-staterna betalas direkt till Ekonomiska och sociala kommittén.

AVS-sekretariatet, Ministerrådet och Gemensamma parlamentsförsamlingen får med kommissionens samtycke delegera organiserandet av samrådsmöten med det civila samhället i AVS-staterna till representativa organisationer som godkänts av parterna.

PROTOKOLL 2

om privilegier och immunitet

PARTERNA

önskar genom upprättande av ett protokoll om privilegier och immunitet främja en smidig tillämpning av avtalet samt underlätta förberedandet av arbetet inom ramen för avtalet och genomförandet av de åtgärder som vidtas för dess tillämpning.

Det är därför nödvändigt att fastställa de privilegier och den immunitet som skall tillkomma personer som medverkar i arbete i förbindelse med avtalets tillämpning samt den ordning som skall vara tillämplig på officiella meddelanden i samband med sådant arbete, utan att detta påverkar bestämmelserna i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier som undertecknades i Bryssel den 8 april 1965.

Det är också nödvändigt att fastställa den ordning som skall gälla för AVS-ministerrådets och dess personals egendom, medel och tillgångar.

Genom Georgetown-avtalet av den 6 juni 1975 konstituerades AVS-statsgruppen samt upprättades ett AVS-ministerråd och en ambassadörskommitté; AVS-statsgruppens organ skall betjänas av AVS-staternas sekretariat.

Parterna har kommit överens om följande bestämmelser, som skall bifogas avtalet:

KAPITEL 1

PERSONER SOM DELTAR I ARBETE INOM RAMEN FÖR AVTALET

Artikel 1

Företrädare för medlemsstaternas och AVS-staternas regeringar samt för Europeiska gemenskapernas institutioner, deras rådgivare och experter samt medlemmar av AVS-staternas sekretariat, vilka på medlemsstaternas eller AVS-staternas territorium deltar i arbete som utförs hos avtalets institutioner eller hos de samordnande organen eller deltar i arbete förbundet med avtalets tillämpning skall när de fullgör sina uppgifter eller reser till eller från den ort där de skall fullgöra sina uppgifter åtnjuta gängse privilegier, immunitet och lättnader.

Föregående stycke skall också gälla för ledamöter i Gemensamma parlamentsförsamlingen enligt avtalet, för de skiljedomare som kan komma att utses enligt avtalet, för ledamöterna i de rådgivande organ för de ekonomiska och sociala sektorerna som kan komma att inrättas, för dessa institutioners tjänstemän och anställda och även för ledamöterna av Europeiska investeringsbankens organ och deras personal samt för personalen i Centrum för företagsutveckling och Centrum för jordbruksutveckling.

KAPITEL 2

AVS-MINISTERRÅDETS EGENDOM, MEDEL OCH TILLGÅNGAR

Artikel 2

De lokaler och byggnader som utnyttjas av AVS-ministerrådet för tjänsteändamål skall vara okränkbara. De skall vara skyddade mot husrannsakan, rekvisition, konfiskation och expropriation.

Utom när så erfordras för undersökning av en olyckshändelse förorsakad av ett motorfordon som tillhör det nämnda rådet eller används för dess räkning eller i händelse av en överträdelse av vägtrafikförordningar eller i händelse av en olycka förorsakad av ett sådant fordon, skall AVS-ministerrådets egendom och tillgångar inte göras till föremål för några administrativa eller rättsliga tvångsåtgärder utan bemyndigande från det ministerråd som inrättas genom avtalet.

Artikel 3

AVS-ministerrådets arkiv skall vara okränkbara.

Artikel 4

AVS-ministerrådet, dess tillgångar, inkomster och egendom i övrigt skall vara befriade från all direkt beskattning.

Värdstaten skall, där så är möjligt, vidta erforderliga åtgärder för att efterskänka eller återbetala de belopp för indirekta skatter eller försäljningsskatter som är inkluderade i priset för lös eller fast egendom, i de fall AVS-ministerrådet uteslutande för tjänstebruk gör väsentliga inköp där priset inkluderar skatter av detta slag.

Ingen befrielse skall medges när det gäller skatter, avgifter, tullar eller arvoden som utgör ersättning för tjänster.

Artikel 5

AVS-ministerrådet skall vara befriat från alla tullar och inte vara underkastat några förbud och begränsningar när det gäller import av artiklar avsedda för tjänstebruk. Sålunda importerade artiklar får inte säljas eller på annat sätt överlåtas, vare sig mot betalning eller utan vederlag, inom det lands territorium till vilket de har importerats, utom på villkor som har godkänts av det landets regering.

KAPITEL 3

OFFICIELLA MEDDELANDEN

Artikel 6

Europeiska gemenskapen, institutionerna enligt avtalet och de samordnande organen skall för sina officiella meddelanden och för översändandet av alla sina dokument åtnjuta, på territorierna för de stater som är part i avtalet, den behandling som tillkommer internationella organisationer.

Officiell korrespondens och andra officiella meddelanden från Europeiska gemenskapen, de gemensamma institutionerna enligt avtalet och de samordnande organen skall inte censureras.

KAPITEL 4

AVS-STATERNAS SEKRETARIATS PERSONAL

Artikel 7

1. AVS-ministerrådets sekreterare och biträdande sekreterare samt övriga, av AVS-staterna utsedda medlemmar av AVS-ministerrådets fasta personal i högre tjänsteställning skall i den stat där AVS-ministerrådet har sitt säte under Ambassadörskommitténs ordförandes ansvar åtnjuta de fördelar som tillkommer diplomatiska beskickningars diplomatiska personal. Deras makar och hemmavarande minderåriga barn skall på samma villkor vara berättigade till de fördelar som tillkommer sådan diplomatisk personals makar och minderåriga barn.

2. Medlemmar av den fasta AVS-personalen vilka inte omfattas av punkt 1 skall av sitt värdland befrias från all skatt på löner, ersättningar och traktamenten som AVS-staterna betalar till dem, från den dag då sådana inkomster beskattas till förmån för AVS-staterna.

Ovanstående bestämmelse skall inte gälla för pensioner som AVS-sekretariatet betalar till tidigare anställd personal eller dennas familjemedlemmar, eller för löner, ersättningar eller traktamenten som sekretariatet betalar till sin lokala personal.

Artikel 8

Den stat i vilken AVS-ministerrådet har sitt säte skall ge AVS-staternas sekretariats ständiga personal, utom den som avses i artikel 7.1, juridisk immunitet endast för deras tjänsteutövning. Sådan immunitet skall emellertid inte gälla om en medlem av AVS-staternas sekretariats fasta personal överträder en vägtrafikförordning eller om ett motorfordon som tillhör eller framförs av honom eller henne förorsakar skada.

Artikel 9

Uppgift om namn, befattning och adress beträffande AVS-ambassadörskommitténs ordförande, AVS-ministerrådets sekreterare och biträdande sekreterare samt medlemmar av AVS-staternas sekretariats fasta personal skall av AVS-ministerrådets ordförande regelbundet överlämnas till regeringen i den stat inom vars territorium AVS-ministerrådet har sitt säte.

KAPITEL 5

KOMMISSIONENS DELEGATIONER I AVS-STATERNA

Artikel 10

1. Chefen för kommissionens delegation och den personal som tillsatts för att tjänstgöra vid delegationerna, dock ej lokalt rekryterad personal, skall vara befriade från alla direkta skatter i den AVS-stat där de är stationerade.

2. Artikel 31.2 g i kapitel 4 i bilaga IV skall även gälla den personal som avses i punkt 1.

KAPITEL 6

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 11

De privilegier, den immunitet och de lättnader som föreskrivs i detta protokoll skall tillkomma de berörda enbart i och för ett fullgott fullgörande av deras officiella plikter.

De institutioner och organ som avses i detta protokoll skall ha skyldighet att häva immuniteten närhelst de anser att hävandet av sådan immunitet inte står i strid med deras eget intresse.

Artikel 12

Artikel 98 i avtalet skall tillämpas på tvister som avser detta protokoll.

AVS-ministerrådet och Europeiska investeringsbanken kan vara parter i ett skiljedomsförfarande.

PROTOKOLL 3

om Sydafrika

Artikel 1

Status med vissa förbehåll

1. Sydafrikas deltagande i detta avtal skall vara underkastat de förbehåll som anges i detta protokoll.

2. Bestämmelserna i det bilaterala avtal om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, dess medlemsstater och Sydafrika som undertecknades i Pretoria den 11 oktober 1999 skall ha företräde framför bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 2

Allmänna bestämmelser, politisk dialog och gemensamma institutioner

1. Detta avtals allmänna bestämmelser, institutionella bestämmelser och slutbestämmelser skall gälla för Sydafrika.

2. Sydafrika skall helt och fullt knytas till den övergripande politiska dialogen och delta i de gemensamma institutioner och organ som inrättas enligt avtalet. Sydafrika skall emellertid inte delta i beslutsförfarandet när det gäller beslut med anknytning till bestämmelser som enligt detta protokoll inte är tillämpliga på Sydafrika.

Artikel 3

Samarbetsstrategier

Detta avtals bestämmelser om samarbetsstrategier skall gälla för samarbetet mellan Europeiska gemenskapen och Sydafrika.

Artikel 4

Finansiella resurser

1. Detta avtals bestämmelser om samarbete för utvecklingsfinansiering skall inte tillämpas på Sydafrika.

2. Med avvikelse från denna princip skall Sydafrika emellertid ha rätt att delta i de områden av AVS-staternas och Europeiska gemenskapens samarbete för utvecklingsfinansiering som anges i artikel 8 nedan, varvid det skall vara underförstått att Sydafrikas deltagande helt kommer att finansieras med de medel som föreskrivs i avdelning VII i avtalet om handel, utveckling och samarbete. Om medel enligt det avtalet används för att bekosta deltagande i åtgärder inom ramen för det finansiella samarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen, kommer Sydafrika att ha rätt att delta fullt ut i beslutsförfarandena för genomförandet av sådant stöd.

3. Sydafrikanska fysiska eller juridiska personer skall ha rätt att komma i fråga för kontrakt som finansieras med finansiella resurser enligt detta avtal. De skall härvid emellertid inte åtnjuta den förmånsbehandling som ges fysiska och juridiska personer från AVS-staterna.

Artikel 5

Handelssamarbete

1. Detta avtals bestämmelser om ekonomiskt samarbete och handelssamarbete skall inte tillämpas på Sydafrika.

2. Sydafrika skall emellertid knytas som observatör till den dialog mellan parterna som avses i artiklarna 34-40 i avtalet.

Artikel 6

Protokollens och förklaringarnas tillämplighet

De protokoll och förklaringar till detta avtal som rör delar av avtalet vilka inte är tillämpliga på Sydafrika skall inte gälla för landet. Alla andra förklaringar och protokoll skall gälla.

Artikel 7

Översynsklausul

Detta protokoll kan ändras genom beslut av Ministerrådet.

Artikel 8

Tillämpliga respektive icke tillämpliga bestämmelser

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna ovan anges i följande tabell vilka artiklar i avtalet och dess bilagor som skall tillämpas på Sydafrika och vilka som inte skall tillämpas.

>Plats för tabell>

SLUTAKT

De befullmäktigade ombuden för

Hans Majestät Belgarnas Konung,

Hennes Majestät Drottningen av Danmark,

Förbundsrepubliken Tysklands President,

Hellenska Republikens President,

Hans Majestät Konungen av Spanien,

Franska Republikens President,

Irlands President,

Italienska Republikens President,

Hans Kungliga Höghet Storhertigen av Luxemburg,

Hennes Majestät Drottningen av Nederländerna,

Republiken Österrikes President,

Portugisiska Republikens President,

Republiken Finlands President,

Hans Majestät Konungen av Sverige,

Hennes Majestät Drottningen av Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland,

fördragsslutande parter i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, nedan kallad "gemenskapen" under det att gemenskapens stater nedan kallas "medlemsstater",

samt

Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission,

å ena sidan, och

de befullmäktigade ombuden för

Republiken Angolas president,

Hennes Majestät Drottningen av Antigua och Barbuda,

Samväldet Bahamas statsöverhuvud,

Barbados statsöverhuvud,

Belizes regering,

Republiken Benins president,

Republiken Botswanas president,

Burkina Fasos president,

Republiken Burundis president,

Centralafrikanska republikens president,

Cooköarnas regering,

Republiken Elfenbenskustens president,

Republiken Djiboutis president,

Samväldet Dominicas regering,

Dominikanska republikens president,

Republiken Ekvatorialguineas president,

Staten Eritreas president,

Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens president,

Självständiga demokratiska republiken Fijis president,

Republiken Gabons president,

Republiken Gambias president och statsöverhuvud,

Republiken Ghanas president,

Hennes Majestät Drottningen av Grenada,

Republiken Guineas president,

Republiken Guinea-Bissaus president,

Republiken Guyanas president,

Republiken Haitis president,

Jamaicas statsöverhuvud,

Republiken Kameruns president,

Republiken Kap Verdes president,

Republiken Kenyas president,

Republiken Kiribatis president,

Islamiska förbundsrepubliken Komorernas president,

Demokratiska republiken Kongos president,

Republiken Kongos president,

Hans Majestät Konungen av Konungariket Lesotho,

Republiken Liberias president,

Republiken Madagaskars president,

Republiken Malawis president,

Republiken Malis president,

Republiken Marshallöarnas regering,

Islamiska republiken Mauretaniens president,

Republiken Mauritius president,

Mikronesiska federationens regering,

Republiken Moçambiques president,

Republiken Namibias president,

Republiken Naurus regering,

Republiken Nigers President,

Förbundsrepubliken Nigerias president,

Niues regering,

Republiken Palaus regering,

Hennes Majestät Drottningen av Självständiga staten Papua Nya Guinea,

Republiken Rwandas president,

Hennes Majestät Drottningen av Saint Kitts och Nevis,

Hennes Majestät Drottningen av Saint Lucia,

Hennes Majestät Drottningen av Saint Vincent och Grenadinerna,

Självständiga staten Samoas statsöverhuvud,

Demokratiska republiken São Tomé och Príncipes president,

Republiken Senegals president,

Republiken Seychellernas president,

Republiken Sierra Leones president,

Hennes Majestät Drottningen av Salomonöarna,

Republiken Sydafrikas president,

Republiken Sudans president,

Republiken Surinams president,

Hans Majestät Konungen av Konungariket Swaziland,

Förenade republiken Tanzanias president,

Republiken Tchads president,

Republiken Togos president,

Hans Majestät Konung Taufa'ahau Tupou IV av Tonga,

Republiken Trinidad och Tobagos president,

Hennes Majestät Drottningen av Tuvalu,

Republiken Ugandas president,

Republiken Vanuatus regering,

Republiken Zambias president,

Republiken Zimbabwes regering,

vilka stater nedan kallas "AVS-staterna",

å andra sidan,

har vid sitt möte i Cotonou den 23 juni 2000 för undertecknandet av partnerskapsavtalet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen antagit följande texter:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil./Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind./Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend./Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες./Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand./Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille./Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila./Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend./Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil./Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

FÖRKLARING I

Gemensam förklaring om aktörerna i partnerskapet (artikel 6)

Parterna är överens om att definitionen av "det civila samhället" kan skilja sig betydligt åt beroende på de socioekonomiska och kulturella omständigheterna i de enskilda AVS-staterna. De anser dock att begreppet bland annat kan inbegripa följande organisationer: människorättsorganisationer och andra grupper som verkar för skyddet av de mänskliga rättigheterna, organisationer på gräsrotsnivå, kvinnoorganisationer, ungdomsorganisationer, organisationer för skydd av barns rättigheter, miljörörelser, sammanslutningar på jordbruksområdet, konsumentsammanslutningar, religiösa sammanslutningar, stödstrukturer för utvecklingsarbetet (icke-statliga organisationer, undervisning- och forskningsinrättningar), sammanslutningar på kulturområdet samt medier.

FÖRKLARING II

Kommissionens och Europeiska unionens råds förklaring om bestämmelsen om illegala invandrares återvändande och om återtagande av dessa (artikel 13.5)

Artikel 13.5 skall inte påverka den interna fördelningen av befogenheter gemenskapen och dess medlemsstater vad gäller ingående av avtal om återtagande.

FÖRKLARING III

Gemensam förklaring om deltagande i Gemensamma parlamentsförsamlingen (artikel 17.1)

Parterna bekräftar på nytt Gemensamma parlamentsförsamlingens roll när det gäller att genom dialog mellan parlamentsledamöter främja och försvara demokratiska processer och är överens om att deltagande enligt artikel 17 av företrädare som inte är ledamöter av ett parlament skall tillåtas endast när exceptionella omständigheter föreligger. Sådant deltagande skall före varje möte godkännas av Gemensamma parlamentsförsamlingen.

FÖRKLARING IV

Gemenskapens förklaring om AVS-sekretariatets finansiering

Gemenskapen skall med medel från anslagen till samarbete mellan AVS-staterna bidra till kostnaderna för drift av AVS-sekretariatet.

FÖRKLARING V

Gemenskapens förklaring om finansieringen av de gemensamma institutionerna

Gemenskapen är medveten om att utgifter för tolkning vid möten och för översättning av handlingar huvudsakligen är betingade av dess egna behov och är därför beredd att fortsätta att tillämpa sin tidigare praxis att bekosta sådana utgifter, både för de möten med institutionerna enligt detta avtal som äger rum på en medlemsstats territorium och för de möten med institutionerna som äger rum på en AVS-stats territorium.

FÖRKLARING VI

Gemenskapens förklaring rörande protokollet om privilegier och immunitet

Protokollet om privilegier och immunitet är från folkrättslig synpunkt en multilateral rättsakt. Alla specifika problem som kan uppstå i värdstaten när det gäller tillämpningen av detta protokoll bör dock lösas genom bilateral överenskommelse med den staten.

Gemenskapen har noterat AVS-staternas önskemål om ändring av vissa bestämmelser i protokoll 2, särskilt vad gäller statusen för personalen vid AVS-sekretariatet, Centrum för företagsutveckling och Centrum för jordbruksutveckling.

Gemenskapen är villig att tillsammans med AVS-staterna söka finna lämpliga lösningar när det gäller AVS-staternas önskemål med sikte på inrättandet av ett separat juridiskt instrument enligt ovan.

Utan att detta innebär någon avvikelse i fråga om de förmåner som AVS-sekretariatet, Centrum för företagsutveckling, Centrum för jordbruksutveckling samt deras personal åtnjuter skall värdlandet i detta sammanhang

1. visa förståelse när det gäller tolkningen av begreppet "högre tjänsteman", en tolkning som man bör komma fram till genom ömsesidig överenskommelse,

2. erkänna de befogenheter som Ministerrådets ordförande delegerar till Ambassadörskommitténs ordförande i syfte att förenkla genomförandet av artikel 9 i protokollet,

3. samtycka till att personalen vid AVS-sekretariatet, Centrum för företagsutveckling och Centrum för jordbruksutveckling beviljas vissa lättnader så att deras installation i värdlandet kan underlättas, samt

4. på lämpligt sätt undersöka skatterelaterade frågor som rör AVS-sekretariatet, Centrum för företagsutveckling och Centrum för jordbruksutveckling samt deras personal.

FÖRKLARING VII

Medlemsstaternas förklaring rörande protokollet om privilegier och immunitet

Medlemsstaterna skall inom ramen för sina respektive lagar och andra författningar sträva efter att inom sina territorier underlätta för diplomater från AVS-staterna vilka är ackrediterade hos gemenskapen, de medlemmar av AVS-sekretariatet som avses i artikel 7 i protokoll 2, vilkas namn och befattningar skall anmälas i enlighet med artikel 9 i det protokollet, samt AVS-personal med chefsbefattningar vid Centrum för företagsutveckling och Centrum för jordbruksutveckling att förflytta sig i samband med sin tjänsteutövning.

FÖRKLARING VIII

Gemensam förklaring rörande protokollet om privilegier och immunitet

Inom ramen för sina respektive lagar och andra författningar skall AVS-staterna bevilja kommissionens delegationer privilegier och immunitet liknande dem som beviljas diplomatiska beskickningar, så att delegationerna på ett tillfredsställande och effektivt sätt kan fullgöra sina uppgifter enligt avtalet.

FÖRKLARING IX

Gemensam förklaring rörande artikel 49.2 om handel och miljö

Parterna är synnerligen medvetna om de särskilda risker som är förbundna med radioaktivt avfall och kommer i fråga om sådant avfall att avstå från varje form av kvittblivning som skulle inkräkta på staternas suveränitet eller hota miljön eller folkhälsan i andra länder. De lägger den största vikt vid utvecklingen av det internationella samarbetet i syfte att skydda miljön och folkhälsan mot denna typ av risker. I denna avsikt bekräftar de sin beslutsamhet att aktivt bidra till det arbete som pågår inom Internationella atomenergiorganet (IAEA) för att utarbeta en internationellt godkänd uppförandekodex.

Begreppet "radioaktivt avfall" definieras i direktiv 92/3/Euratom av den 3 februari 1992 om övervakning och kontroll av transport av radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från gemenskapen som ämnen vilka innehåller eller är kontaminerade med radionuklider och för vilka det inte finns någon användning. Direktivet är tillämpligt på transport av radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från gemenskapen närhelst kvantiteter och koncentration överskrider de nivåer som har fastställts i artikel 3.2 a och b i direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996. Genom de angivna nivåerna säkerställs grundläggande säkerhetsstandarder för skydd av arbetstagares och allmänhetens hälsa mot de risker som är förbundna med joniserande strålning.

Transport av radioaktivt avfall omfattas av en ordning med förhandstillstånd enligt rådets direktiv 92/3/Euratom. Enligt artikel 11.1 b i direktivet skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inte tillåta transporter av radioaktivt avfall till en stat som har undertecknat den fjärde AVSEEG-konventionen och som inte är medlem av gemenskapen, dock med beaktande av artikel 14. Gemenskapen försäkrar att artikel 11 i direktiv 92/3/Euratom kommer att ändras så att den omfattar alla parter i det här avtalet som inte är medlemmar av gemenskapen. Fram till dess kommer gemenskapen att handla som om de ovannämnda parterna redan omfattades.

Parterna skall på alla sätt anstränga sig att underteckna och så snart som möjligt ratificera Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall samt 1995 års ändring av konventionen enligt beslut III/1.

FÖRKLARING X

AVS-staternas förklaring om handel och miljö

AVS-staterna är djupt oroade över miljöproblemen generellt och över de gränsöverskridande transporterna av farligt avfall, kärnavfall och annat radioaktivt avfall i synnerhet.

När det gäller tolkning och tillämpning av bestämmelserna i artikel 32.1 d i avtalet har AVS-staterna förklarat sig fast beslutna att låta sig vägledas av principerna och bestämmelserna i Afrikanska enhetsorganisationens (OAU) resolution om kontroll av gränsöverskridande överföringar av farligt avfall och bortskaffande av sådant avfall i Afrika, sådana dessa principer och bestämmelser formuleras i dokumentet AHG 182 (XXV).

FÖRKLARING XI

Gemensam förklaring om AVS-staternas kulturarv

1. Parterna framhåller sin gemensamma vilja att på internationell, bilateral och privat nivå och inom ramen för detta avtal främja bevarandet och berikandet av varje AVS-stats kulturarv.

2. Parterna erkänner behovet av att i syfte att främja utveckling av informationsutbytet rörande AVS-staternas kulturarv underlätta för historiker och forskare från AVS-staterna att få tillträde till arkiv.

3. De erkänner det ändamålsenliga i att stödja lämpliga åtgärder, särskilt på utbildningsområdet, för bevarande, skydd och utställning av kulturgods och kulturminnesmärken, inbegripet antagande och genomförande av ändamålsenlig lagstiftning.

4. De understryker vikten av att gemensamma kulturaktiviteter genomförs, att rörligheten underlättas för konstnärliga utövare i AVS-staterna och i Europa samt att kulturföremål som är symboliska för deras kulturer och civilisationer blir föremål för utbyte så att den ömsesidiga förståelsen och solidariteten mellan deras respektive befolkningar kan ökas.

FÖRKLARING XII

AVS-staternas förklaring om återlämnande eller återställande av kulturell egendom

AVS-staterna vädjar till gemenskapen och dess medlemsstater att, i den mån de erkänner AVS-staternas legitima rätt till kulturell identitet, främja återlämnandet eller återställandet av kulturell egendom som har tagits från AVS-staterna och nu finns i medlemsstaterna.

FÖRKLARING XIII

Gemensam förklaring om upphovsrätt

Parterna erkänner att främjandet av skyddet av upphovsrätt är en nödvändig del av kulturellt samarbete, vars syfte är att berika alla mänskliga uttrycksformer. Ett sådant skydd är vidare en förutsättning för att produktions-, spridnings- och publiceringsaktiviteter skall kunna främjas och utvecklas.

Parterna skall därför inom ramen för kultursamarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen söka främja och understödja respekten för upphovsrätt och närstående rättigheter.

Gemenskapen kan i detta sammanhang och i enlighet med de regler och förfaranden som anges i avtalet komma att erbjuda finansiellt och tekniskt stöd till spridning av information om upphovsrätt, utbildning av ekonomiska aktörer när det gäller skydd av sådana rättigheter samt utformning av nationell lagstiftning genom vilken skyddet kan förbättras.

FÖRKLARING XIV

Gemensam förklaring om regionalt samarbete och de yttersta randområdena (artikel 28)

Hänvisningen till de yttersta randområdena avser den spanska autonoma regionen Kanarieöarna, de fyra franska utomeuropeiska departementen, dvs. Guadeloupe, Guyana, Martinique och Réunion, samt de portugisiska autonoma regionerna Azorerna och Madeira.

FÖRKLARING XV

Gemensam förklaring om anslutning

Varje anslutning av tredje land till detta avtal skall ske i överensstämmelse med de bestämmelser och mål som fastställs i artikel 1 respektive artikel 2 i det av AVS-statsgruppen ingångna Georgetown-avtalet, som ändrades i november 1992.

FÖRKLARING XVI

Gemensam förklaring om anslutning av de utomeuropeiska länder och territorier som avses i del fyra i EG-fördraget

Gemenskapen och AVS-staterna är beredda att låta de utomeuropeiska länder och territorier som avses i del fyra i EG-fördraget och som har blivit självständiga ansluta sig till detta avtal, såvida de önskar fortsätta sina förbindelser med gemenskapen i denna form.

FÖRKLARING XVII

Gemensam förklaring om artikel 66 i avtalet (skuldlättnad)

Parterna är överens om följande principer:

a) Parterna kommer på längre sikt att söka uppnå en förbättring av initiativet för kraftigt skuldtyngda fattiga länder (HIPC-initiativet) och verka för en fördjupad, breddad och påskyndad skuldlättnad för AVS-staterna.

b) Parterna kommer också att verka för att det tas initiativ till och upprättas stödordningar för skuldminskning när det gäller de AVS-stater som ännu inte är berättigade att omfattas av HIPC-initiativet.

FÖRKLARING XVIII

EU:s förklaring om finansprotokollet

Inom ramen för det totala beloppet på 13,5 miljarder euro för den nionde Europeiska utvecklingsfonden skall 12,5 miljarder euro omedelbart ställas till förfogande när finansprotokollet träder i kraft. Resterande 1,0 miljard euro skall ställas till förfogande på grundval av den resultatöversyn som avses i punkt 7 i finansprotokollet och som skall genomföras under 2004.

Vid bedömningen av behovet av nya resurser skall resultatöversynen till fullo beaktas liksom den tidpunkt efter vilken åtaganden inte längre kan ingås avseende medel från den nionde Europeiska utvecklingsfonden.

FÖRKLARING XIX

Rådets och kommissionens förklaring om programplaneringsprocessen

Gemenskapen och dess medlemsstater bekräftar på nytt den vikt de fäster vid överenskommelsen om att programplaneringsprocessen för genomförandet av stöd som finansieras med medel från den nionde Europeiska utvecklingsfonden skall reformeras.

Gemenskapen och dess medlemsstater anser i detta sammanhang att en korrekt genomförd översynsordning är det viktigaste redskapet för en framgångsrik programplanering. Genom den översynsprocess som överenskommits när det gäller genomförandet av den nionde Europeiska utvecklingsfonden kommer kontinuitet i programplaneringsprocessen att säkerställas, samtidigt som löpande anpassningar av landstödstrategin möjliggörs så att förändringar vad gäller den berörda AVS-statens behov och prestationsförmåga kan återspeglas.

För att fördelarna av denna reform till fullo skall kunna utnyttjas och effektivitet i programplaneringsprocessen säkerställas bekräftar gemenskapen och dess medlemsstater på nytt sin politiska uppslutning kring följande principer:

Översynerna skall så långt möjligt genomföras i den berörda AVS-staten. Översynernas lokalisering skall inte hindra medlemsstaterna eller kommissionens huvudkontor från att vid behov följa eller delta i programplaneringsprocessen.

De frister som fastställts för slutförandet av översynerna skall iakttas.

Översynerna får inte bli ett isolerat inslag i programplaneringsprocessen. De skall betraktas som ett styrmedel genom vilket resultaten av den regelbundna (månatliga) dialogen mellan den nationella utanordnaren och chefen för kommissionens delegation kommer till uttryck.

Översynerna får inte innebära en ökad administrativ belastning för någon av parterna. Viss disciplin måste därför iakttas när det gäller förfarandena och rapporteringskraven i anslutning till programplaneringsprocessen. Medlemsstaternas och kommissionens respektive roller i beslutsfattandet kommer i detta syfte att ses över och anpassas.

FÖRKLARING XX

Gemensam förklaring om verkningarna av fluktuationer i exportinkomster för sårbara små AVS-stater, AVS-östater och AVS-inlandsstater

Parterna noterar AVS-staternas oro över att villkoren i ordningen för tilläggsstöd till länder med fluktuerande exportinkomster är sådana att sårbara små AVS-stater, AVS-östater eller AVS-inlandsstater med instabila exportinkomster riskerar att inte få tillräckligt stöd.

Parterna är överens om att från och med ordningens andra tillämpningsår, på begäran av en eller flera AVS-stater som har erfarit svårigheter och på grundval av ett förslag från kommissionen, se över villkoren för ordningen så att verkningarna av sådana fluktuationer kan avhjälpas.

FÖRKLARING XXI

Gemenskapens förklaring om artikel 3 i bilaga IV

Underrättelsen enligt artikel 3 i bilaga IV om ett vägledande belopp kommer inte att gälla för AVS-stater med vilka gemenskapen tillfälligt avbrutit samarbetet.

FÖRKLARING XXII

Gemensam förklaring om de jordbruksprodukter som avses i artikel 1.2 a i bilaga V

Parterna har noterat att gemenskapen avser att vidta de åtgärder som nämns i bilagan och som fastställs den dag då avtalet undertecknas i syfte att för vissa jordbruksprodukter och behandlade produkter ge AVS-staterna den förmånsbehandling som föreskrivs i artikel 1.2 a.

De har noterat att gemenskapen har förklarat att den kommer att vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att motsvarande förordningar på jordbruksområdet antas i god tid och att förordningarna, i de fall det är möjligt, träder i kraft samtidigt med den övergångsordning som kommer att införas efter undertecknandet av det avtal som skall ersätta den fjärde AVS-EG-konventionen, som undertecknades i Lomé den 15 december 1989.

Förmånsbehandling som är tillämplig på jordbruksprodukter och livsmedel med ursprung i AVS-staterna

>Plats för tabell>

FÖRKLARING XXIII

Gemensam förklaring om marknadstillträde inom ramen för partnerskapet mellan Europeiska gemenskapen och AVS-staterna

Parterna godtar det faktum att båda sidor avser att delta i förhandlingarna om och genomförandet av avtal om fortsatt multilateral och bilateral liberalisering av handeln.

Parterna noterar gemenskapens åtagande att senast 2005 ge de minst utvecklade länderna fritt tillträde till sina marknader för så gott som samtliga produkter.

De erkänner samtidigt, med avseende på AVS-staternas förmånstillträde till gemenskapens marknad, att denna vidare liberaliseringsprocess skulle kunna leda till att AVS-staternas relativa konkurrensposition försämras; detta skulle kunna äventyra deras utvecklingsansträngningar vilka gemenskapen är angelägen om att stödja.

Parterna är därför överens om att undersöka alla åtgärder som kan behöva vidtas för att AVS-staternas konkurrensposition på gemenskapens marknad skall kunna upprätthållas under den förberedande perioden. Undersökningen kan bland annat omfatta tidsmässiga krav, ursprungsregler, sanitära och fytosanitära åtgärder samt genomförandet av särskilda åtgärder för att åtgärda problem på utbudssidan i AVS-staterna. Målet skall vara att möjliggöra för AVS-staterna att utnyttja sin nuvarande eller potentiella komparativa fördel på gemenskapsmarknaden. Med tanke på sitt åtagande att samarbeta inom WTO är parterna överens om att denna undersökning skall genomföras med beaktande även av varje utvidgning inom ramen för WTO av de handelsfördelar som medlemsstaterna kan komma att erbjuda utvecklingsländerna.

Den gemensamma ministerkommittén för handel bör i detta syfte avge rekommendationer på grundval av en inledande översyn utförd av kommissionen och AVS-sekretariatet. Europeiska unionens råd kommer att ta ställning till rekommendationerna på grundval av ett förslag från kommissionen varvid strävan kommer att vara att de fördelar som härrör från handelsordningen mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen skall bibehållas.

Europeiska unionens råd understryker för sin del sin förpliktelse att beakta verkningarna för handeln mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen av avtal eller andra åtgärder som vidtas av gemenskapen. Rådet uppmanar kommissionen att systematiskt genomföra nödvändiga konsekvensbedömningar. Åtgärderna skall avse den förberedande perioden och utformas med beaktande av EG:s gemensamma jordbrukspolitik.

Den gemensamma ministerkommittén för handel skall följa upp genomförandet av denna förklaring och lägga fram rapporter för Ministerrådet.

FÖRKLARING XXIV

Gemensam förklaring om ris

1. Parterna erkänner att ris är av betydelse för flera AVS-staters ekonomiska utveckling när det gäller sysselsättning, utländsk valuta samt social och politisk stabilitet.

2. De erkänner också betydelsen av gemenskapens marknad för ris. Gemenskapen bekräftar på nytt sitt åtagande att verka för ökad konkurrenskraft och effektivitet inom AVS-staternas rissektor så att en livskraftig och hållbar industri kan upprätthållas och en smidig integrering av AVS-staterna i världsekonomin därigenom kan underlättas.

3. Gemenskapen är beredd att i samråd med den berörda AVS-sektorn ställa tillräckliga medel till förfogande för finansiering under den förberedande perioden av ett integrerat sektorsspecifikt utvecklingsprogram för AVS-staternas risexportörer, vilket särskilt skulle kunna inbegripa följande:

- Förbättring av produktionsförutsättningar och produkternas kvalitet genom åtgärder inriktade på forskning, skörd och hantering.

- Transport och lagring.

- Förbättring av risexportörernas konkurrenskraft.

- Hjälp till risproducenterna i AVS-staterna när det gäller uppfyllandet av de standarder och normer i fråga om miljö och avfallshantering som gäller på de internationella marknaderna, däribland gemenskapsmarknaden.

- Marknadsföring och handelsfrämjande åtgärder.

- Program för utveckling av biprodukter som ger ett ökat förädlingsvärde.

Detta åtgärdspaket kommer att finansieras i de risexporterande AVS-staterna på nationell grundval, enligt överenskommelse mellan parterna, genom särskilda sektorsprogram som skall följa de bestämmelser och metoder som gäller för programplaneringen samt, på kort sikt, efter beslut av Ministerrådet, genom utnyttjande av ännu icke fördelade EUF-medel.

4. Parterna framhåller på nytt sitt åtagande att nära samarbeta för att säkerställa att AVS-staterna till fullo kan dra fördel av de handelsförmåner som gemenskapen beviljat för ris. De är överens om betydelsen av att all risexport till gemenskapen med AVS-ursprung genomförs effektivt och på ett sätt som medger insyn.

5. Gemenskapen kommer efter avtalets ikraftträdande att undersöka AVS-rissektorns situation med hänsyn till den fortsatta utvecklingen av gemenskapens marknad för ris. Parterna är överens om att i detta syfte tillsammans med AVS-staterna och företrädare för den berörda sektorn inrätta en gemensam arbetsgrupp, som skall sammanträda årligen. Gemenskapen förbinder sig också att samråda med AVS-staterna om alla bilaterala eller multilaterala beslut som kan påverka AVS-risnäringens konkurrensställning på gemenskapsmarknaden.

FÖRKLARING XXV

Gemensam förklaring om rom

Parterna erkänner romsektorns betydelse för flera AVS-staters och AVS-regioners ekonomiska och sociala utveckling och det viktiga bidrag som den ger till sysselsättning, exportinkomster och statens inkomster. De erkänner att rom är en jordbruksindustriell förädlingsprodukt i AVS-staterna som, om lämpliga insatser görs, har möjlighet att konkurrera på världsmarknaden. De erkänner därför att alla åtgärder måste vidtas som är nödvändiga för att AVS-staternas nuvarande konkurrensnackdel skall kunna övervinnas. De noterar i detta sammanhang också åtagandet i rådets och kommissionens förklaring av den 24 mars 1997 om att verkningarna av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna om samtidigt avskaffande av tullen på vissa alkoholhaltiga drycker till fullo skall beaktas i framtida förhandlingar och ordningar avseende romsektorn. De erkänner vidare att det är synnerligen angeläget att AVS-producenterna blir mindre beroende av marknaden för rom av standardkvalitet.

Parterna är därför överens om behovet av en snabb utveckling av AVS-staternas romnäring så att exportörerna av AVS-rom kan konkurrera på gemenskapens marknad och på de internationella marknaderna för alkoholhaltiga drycker. De är i detta syfte överens om att genomföra följande:

1. Rom, arrak och taffia enligt HS-nummer 22 08 40 med ursprung i AVS-staterna eller AVS-regionerna skall enligt detta avtal och varje avtal som kan komma i dess ställe få införas tullfritt och utan kvantitativa begränsningar.

2. Gemenskapen åtar sig att sörja för att det råder rättvisa konkurrensbetingelser på gemenskapsmarknaden och att AVS-rom inte missgynnas eller diskrimineras på denna marknad i förhållande till romproducenter från tredje land.

3. Gemenskapen kommer när den behandlar eventuella ansökningar om undantag från artikel 1.4 1 och 1.4.2 i rådets förordning (EG) nr 1576/89 av den 29 mars 1989 att samråda med AVS-staterna och beakta deras särskilda intressen.

4. Gemenskapen är beredd att tillhandahålla tillräckliga medel för finansiering under den förberedande perioden, i samråd med den berörda AVS-sektorn, av ett integrerat sektorsspecifikt utvecklingsprogram för AVS-staternas romexportörer, vilket bland annat skulle kunna innefatta följande:

- Åtgärder för att förbättra befintliga romexportörers konkurrenskraft.

- Hjälp till skapandet av romvarumärken eller romsorter per AVS-region eller AVS-stat.

- Hjälp till utformning och genomförande av marknadsföringskampanjer.

- Hjälp till romproducenterna i AVS-staterna när det gäller uppfyllandet av de standarder och normer i fråga om miljö och avfallshantering som gäller på de internationella marknaderna, däribland gemenskapsmarknaden.

- Hjälp till de romproducerande företagen i AVS-staterna att övergå från massproduktion av standardvaror till produktion av märkesprodukter i högre prisklasser.

Detta åtgärdspaket kommer att finansieras på nationell och regional grundval, enligt överenskommelse mellan parterna, genom särskilda sektorsprogram som skall följa de bestämmelser och metoder som gäller för programplaneringen samt, på kort sikt, efter beslut av Ministerrådet, genom utnyttjande av icke fördelade medel från Europeiska utvecklingsfonden.

5. Gemenskapen förbinder sig att undersöka hur indexeringen av den prispunkt, angiven i samförståndsavtalet om rom i avtalet från mars 1997 om sprit, vid vilken tullar skall tillämpas på import av rom från ett land som inte är en AVS-stat påverkar AVS-staternas romnäring. Gemenskapen kommer mot denna bakgrund att vid behov vidta lämpliga åtgärder.

6. Gemenskapen förbinder sig att i en gemensam arbetsgrupp, som skall sammanträda regelbundet, samråda med AVS-staterna om specifika frågor som aktualiseras med anledning av dessa åtaganden. Gemenskapen förbinder sig också att samråda med AVS-staterna om alla bilaterala eller multilaterala beslut, inbegripet beslut om tullsänkningar och om utvidgning av gemenskapen, som kan komma att påverka AVS-romnäringens konkurrensställning på gemenskapsmarknaden.

FÖRKLARING XXVI

Gemensam förklaring om nöt- och kalvkött

1. Gemenskapen åtar sig att sörja för att de AVS-stater som omfattas av protokollet om nöt- och kalvkött till fullo kan utnyttja de fördelar som härrör från protokollet. Gemenskapen förbinder sig i detta syfte att genom antagande i god tid av lämpliga regler och förfaranden se till att bestämmelserna i protokollet kan genomföras.

2. Gemenskapen åtar sig vidare att genomföra protokollet på ett sådant sätt att AVS-staterna kan saluföra sitt nöt- och kalvkött under hela året utan onödiga begränsningar. Gemenskapen kommer dessutom att hjälpa AVS-exportörerna av nöt- och kalvkött att förbättra sin konkurrenskraft, bland annat genom åtgärder för att avhjälpa problem på utbudssidan, i överensstämmelse med de utvecklingsstrategier som anges i detta avtal och inom ramen för nationella och regionala vägledande program.

3. Gemenskapen kommer i anslutning till de initiativ som unionen avser att ta inom ramen för WTO:s integrerade ram för de minst utvecklade länderna att överväga de minst utvecklade AVS-staternas önskemål om att få exportera sitt nöt- och kalvkött på förmånsvillkor.

FÖRKLARING XXVII

Gemensam förklaring om bestämmelserna om tillträde till marknaderna i de franska utomeuropeiska departementen för de produkter med ursprung i AVS-staterna som avses i artikel 1.2 i bilaga V

Parterna bekräftar på nytt att bestämmelserna i bilaga V är tillämpliga på förbindelserna mellan de franska utomeuropeiska departementen och AVS-staterna.

Gemenskapen skall, så länge som avtalet är i kraft, ha rätt att mot bakgrund av de franska utomeuropeiska departementens utvecklingsbehov ändra bestämmelserna om tillträde till deras marknader för produkter med ursprung i de AVS-stater som avses i artikel 1.2 i bilaga V.

Vid sin prövning av ett eventuellt utnyttjande av denna möjlighet kommer gemenskapen att beakta den direkta handeln mellan AVS-staterna och de franska utomeuropeiska departementen. Information och samråd skall ske enligt de förfaranden som anges i artikel 12 i bilaga V.

FÖRKLARING XXVIII

Gemensam förklaring om samarbete mellan AVS-staterna och deras grannländer bland de utomeuropeiska länderna och territorierna och de franska utomeuropeiska departementen

Parterna skall uppmuntra till ökat regionalt samarbete i Västindien, Stillahavsområdet och Indiska oceanen mellan AVS-staterna och deras grannländer bland de utomeuropeiska länderna och territorierna och de franska utomeuropeiska departementen.

Parterna uppmanar berörda avtalsslutande parter att samråda med varandra om hur ett sådant samarbete kan befrämjas och att i detta sammanhang, i överensstämmelse med deras respektive politik och specifika situation i regionen, vidta åtgärder som kan möjliggöra initiativ på det ekonomiska området, däribland initiativ för utveckling av handeln, på det sociala området och på kulturområdet.

Eventuella handelsavtal som rör de franska utomeuropeiska departementen får innehålla bestämmelser om särskilda åtgärder till förmån för produkter från dessa departement.

Frågor som gäller samarbetet på dessa olika områden skall bringas till Ministerrådets kännedom så att det hålls informerat om de framsteg som görs.

FÖRKLARING XXIX

Gemensam förklaring om produkter som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken

Parterna erkänner att de produkter som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken är underkastade särskilda regler och ordningar, särskilt vad gäller skyddsåtgärder. Avtalets bestämmelser om skyddsklausul får tillämpas på sådana produkter endast i den mån de är förenliga med dessa reglers och ordningars särskilda natur.

FÖRKLARING XXX

AVS-staternas förklaring om artikel 1 i bilaga V

AVS-staterna, som är medvetna om den obalans och diskrimineringseffekt som följer av den mest gynnad nationsbehandling som enligt artikel 1.2 a i bilaga V är tillämplig på gemenskapsmarknaden när det gäller produkter med ursprung i AVS-staterna, bekräftar på nytt sin tolkning, nämligen att det genom det samråd som föreskrivs i den artikeln skall säkerställas att AVS-staternas viktigaste exportprodukter omfattas av en behandling som är minst lika gynnsam som den som gemenskapen tillämpar gentemot länder som åtnjuter behandling som mest gynnad tredje nation.

Samråd skall också äga rum om

a) en eller flera AVS-stater visar att de har utvecklingsmöjligheter beträffande en eller flera specifika produkter för vilka tredje länder som har rätt till förmånsbehandling åtnjuter en mera gynnsam behandling,

b) en eller flera AVS-stater avser att till gemenskapen exportera en eller flera specifika produkter för vilka tredje länder med rätt till förmånsbehandling åtnjuter en mera gynnsam behandling.

FÖRKLARING XXXI

Gemenskapens förklaring om artikel 5.2 a i bilaga V

Samtidigt som gemenskapen samtycker till att texten till artikel 9.2 a i den andra AVS-EEG-konventionen återges i artikel 5.2 a i bilaga V bekräftar den på nytt sin tolkning av den texten, nämligen att AVS-staterna skall bevilja gemenskapen en behandling som inte är mindre gynnsam än den som i enlighet med handelsavtal ger industriländer, såvida dessa industriländer inte beviljar AVS-staterna större förmåner än vad gemenskapen ger.

FÖRKLARING XXXII

Gemensam förklaring om icke-diskriminering

Parterna är överens om att gemenskapen, trots de särskilda bestämmelserna i bilaga V till detta avtal, inte skall diskriminera mellan AVS-staterna inom ramen för den handelsordning som anges i den bilagan, men att hänsyn skall tas till bestämmelserna i avtalet och till specifika autonoma initiativ som tas i multilaterala sammanhang, exempelvis gemenskapens initiativ till förmån för de minst utvecklade länderna.

FÖRKLARING XXXIII

Gemenskapens förklaring om artikel 8.3 i bilaga V

Om gemenskapen vidtar de absolut nödvändiga åtgärder som avses i denna artikel, kommer den att sträva efter att välja sådana åtgärder som med hänsyn till geografisk omfattning eller berörda produkttyper minst skulle störa AVS-staternas export.

FÖRKLARING XXXIV

Gemensam förklaring om artikel 12 i bilaga V

Parterna är överens om att följande ordning bör gälla för det samråd som avses i artikel 12 i bilaga V:

i) Parterna kommer att tillhandahålla all nödvändig och relevant information om den eller de specifika frågor saken gäller i god tid så att diskussionerna kan inledas snabbt och i alla händelser inte senare än en månad efter det att begäran om samråd har tagits emot.

ii) Tremånadersperioden för samråd kommer att börja löpa den dag då denna information tas emot. Inom tremånadersfristen kommer sakgranskningen av informationen att slutföras inom en månad och det gemensamma samrådet på ambassadörskommitténivå inom två månader därefter.

iii) Om den slutsats som man kommit fram till inte är godtagbar för båda parter, kommer frågan att hänskjutas till Ministerrådet.

iv) Om ingen för båda parterna godtagbar lösning antas av Ministerrådet, kommer rådet att fatta beslut om på vad sätt de meningsskiljaktigheter som konstaterats under samrådet skall kunna lösas.

FÖRKLARING XXXV

Gemensam förklaring rörande protokoll 1 till bilaga V

Om AVS-staterna skulle komma att tillämpa särskild behandling i tullhänseende för produkter med ursprung i gemenskapen, inbegripet Ceuta och Melilla, kommer bestämmelserna i protokoll 1 att gälla i tillämpliga delar. I alla andra fall där den behandling som AVS-staterna tillämpar förutsätter att det uppvisas ett ursprungsbevis, skall dessa stater godta ursprungsintyg som upprättats i enlighet med de relevanta internationella avtalen.

FÖRKLARING XXXVI

Gemensam förklaring rörande protokoll 1 till bilaga V

1. Vid tillämpningen av artikel 12.2.c i protokollet skall ett transportdokument som utfärdats i den första ilastningshamnen för transport till gemenskapen vara likvärdigt med genomgångskonossementet för varor som täcks av varucertifikat utfärdade i AVS-inlandsstater.

2. För produkter som exporteras från AVS-inlandsstater och som placerats i lager någon annanstans än i AVS-staterna eller de länder och territorier som avses i bilaga III till protokollet kan varucertifikat utfärdas på de villkor som anges i artikel 16 i protokollet.

3. För tillämpningen av artikel 15.4 i protokollet kommer varucertifikat EUR.1 som utfärdats av en behörig myndighet och försetts med en påskrift av tullmyndigheterna att godtas.

4. För att hjälpa företagen i AVS-staterna i deras ansträngningar att finna nya leverantörer så att de kan dra största möjliga fördel av protokollets bestämmelser om ursprungskumulation kommer åtgärder att vidtas för att se till att Centrum för företagsutveckling bistår aktörer i AVS-staterna när det gäller att upprätta lämpliga kontakter med leverantörer i AVS-staterna, gemenskapen eller de utomeuropeiska länderna och territorierna; åtgärder kommer också att vidtas för att främja förbindelserna när det gäller industriellt samarbete bland de berörda aktörerna.

FÖRKLARING XXXVII

Gemensam förklaring rörande protokoll 1 till bilaga V om fiskeriprodukters ursprung

Gemenskapen erkänner att AVS-östaterna har rätt till utveckling och rationellt utnyttjande av fiskeriresurserna i alla vatten inom deras jurisdiktion.

Parterna är överens om att de befintliga ursprungsreglerna behöver ses över så att det kan utrönas om bestämmelserna eventuellt behöver ändras mot bakgrund av det första stycket.

AVS-staterna och gemenskapen, som är medvetna om sina respektive angelägenheter och intressen, är överens om att i syfte att nå en för båda sidor tillfredsställande lösning fortsätta att undersöka de problem som beror på att fiskeriprodukter som härrör från fångster i zoner inom AVS-staternas nationella jurisdiktion införs på gemenskapens marknader. Denna granskning skall genomföras efter avtalets ikraftträdande och äga rum inom Tullsamarbetskommittén, som vid behov skall biträdas av lämpliga experter. Resultaten av granskningen skall under loppet av avtalets första tillämpningsår framläggas för Ambassadörskommittén och senast under loppet av dess andra tillämpningsår för Ministerrådet för överväganden i dessa institutioner i syfte att nå en för båda sidor tillfredsställande lösning.

Beträffande bearbetning av fiskeriprodukter i AVS-staterna förklarar sig gemenskapen beredd att förutsättningslöst pröva ansökningar om undantag från ursprungsreglerna för bearbetade produkter från denna produktionssektor vilka har sin grund i tvingande landningskrav enligt fiskeriavtal med tredje land. Vid sin prövning kommer gemenskapen särskilt att beakta att de berörda tredje länderna borde utgöra den normala marknaden för sådana produkter efter bearbetningen, såvida de inte är avsedda för konsumtion inom landet eller regionen i frågad.

FÖRKLARING XXXVIII

Gemenskapens förklaring rörande protokoll 1 till bilaga V om territorialvattens utsträckning

Gemenskapen erinrar om att den maximala utsträckningen av territorialvatten enligt relevanta och erkända folkrättsliga principer begränsas till 12 nautiska mil och förklarar att den vid tillämpningen av protokollets bestämmelser kommer att beakta denna gräns i samtliga de fall där protokollet hänvisar till detta begrepp.

FÖRKLARING XXXIX

AVS-staternas förklaring rörande protokoll 1 till bilaga V vad avser fiskeriprodukters ursprung

AVS-staterna bekräftar på nytt den uppfattning som de genomgående gett uttryck för under förhandlingarna om ursprungsregler för fiskeriprodukter och vidhåller följaktligen att, som en följd av utövandet av deras suveräna rättigheter över fiskeriresurserna i vatten inom deras nationella jurisdiktion, inbegripet den exklusiva ekonomiska zonen, sådan den definieras i Förenta Nationernas havsrättskonvention, alla fångster som hämtas i dessa vatten och obligatoriskt landas i AVS-staters hamnar för bearbetning bör ha ursprungsstatus.

FÖRKLARING XL

Gemensam förklaring om tillämpningen av regeln om värdetolerans inom tonfisksektorn

Europeiska gemenskapen förbinder sig att vidta lämpliga åtgärder för att den värdetoleransregel som anges i artikel 4.2 i protokoll 1 till bilaga V skall få full verkan inom tonfisksektorn.

Gemenskapen kommer i detta syfte att senast den dag då detta avtal undertecknas ange på vilka villkor den tonfiskkvantitet på 15 % som inte har ursprungsstatus får användas enligt den artikeln. Gemenskapen kommer i sitt förslag att närmare ange hur beräkningsmetoden skall baseras på varucertifikat EUR 1.

Parterna är överens om att, i fall det skulle visa sig svårt att uppnå den flexibilitet som tillämpningen av denna metod syftar till, efter två års tillämpning ta upp metoden till förnyad prövning.

FÖRKLARING XLI

Gemensam förklaring om artikel 6.11 i protokoll 1 till bilaga V

Gemenskapen samtycker till att mot bakgrund av artikel 40 i protokoll 1 från fall till fall överväga varje väl underbyggd framställning som efter avtalets undertecknande inges beträffande textilprodukter som undantagits från kumulation med angränsande utvecklingsländer (artikel 6.11 i protokoll 1).

FÖRKLARING XLII

Gemensam förklaring om ursprungsregler: Kumulation med Sydafrika

Tullsamarbetskommittén AVS-EG är beredd att så snart som möjligt pröva varje framställning om kumulation av bearbetning och behandling enligt artikel 6.10 i bilaga V som inges av regionala organisationer vilka representerar en hög grad av regional ekonomisk integration.

FÖRKLARING XLIII

Gemensam förklaring om bilaga 2 till protokoll 1 till bilaga V

Om tillämpningen av reglerna i bilaga II skulle leda till att AVS-staternas export påverkas menligt, kommer gemenskapen att undersöka och, om det behövs, vidta lämpliga motåtgärder för att avhjälpa situationen så att den tidigare situationen kan återställas (Ministerrådets beslut 2/97).

Gemenskapen har noterat de önskemål beträffande ursprungsreglerna som AVS-staterna framfört i samband med förhandlingarna. Gemenskapen samtycker till att mot bakgrund av artikel 40 i protokoll II och från fall till fall ta upp varje väl underbyggd framställning om förbättringar av ursprungsreglerna i bilaga II till övervägande.

Top