EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21983A0312(01)

Protokoll om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor

OJ L 67, 12.3.1983, p. 3–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 115 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 115 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 162 - 185
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 162 - 185
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 101 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 101 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 101 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 101 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 101 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 101 - 124
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 101 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 101 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 101 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 004 P. 16 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 004 P. 16 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 103 P. 3 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1983/101/oj

Related Council decision

21983A0312(01)

Protokoll om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 12/03/1983 s. 0003 - 0018
Finsk specialutgåva Område 11 Volym 10 s. 0162
Svensk specialutgåva Område 11 Volym 10 s. 0162
Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0115
Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0115


PROTOKOLL om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor

DE FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA TILL DETTA PROTOKOLL

SOM ÄR PARTER TILL Konventionen om skyddet av Medelhavet mot förorening, som antogs i Barcelona den 16 februari 1976,

SOM ÄR ANGELÄGNA ATT genomföra punkt 2 i artikel 4 samt artiklarna 8 och 15 i den nämnda konventionen,

SOM UPPMÄRKSAMMAR att den mänskliga verksamheten i Medelhavsområdet, särskilt vad gäller industrialisering och urbanisation samt befolkningsökningen under turistsäsongerna, ökar snabbt,

SOM INSER den fara som förorening från landbaserade källor utgör för den marina miljön och människors hälsa och de allvarliga problem som uppstår därav i många kustområden och flodmynningar i Medelhavet, huvudsakligen på grund av utsläpp av obehandlade, otillräckligt behandlade eller olämpligt omhändertagna hushålls- eller industriutsläpp,

SOM INSER skillnaderna i utvecklingsnivå mellan kuststaterna och tar hänsyn till utvecklingsländernas ekonomiska och sociala tvingande behov, och

SOM ÄR BESLUTNA att i nära samarbete vidta de åtgärder som behövs för att skydda Medelhavet mot förorening från landbaserade källor,

HAR ÖVERENSKOMMIT OM FÖLJANDE.

Artikel 1

De fördragsslutande parterna till detta protokoll (nedan kallade "parterna") skall vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra, minska, bekämpa och övervaka den förorening av Medelhavet som förorsakas av utsläpp från floder, kustanläggningar eller utlopp, eller som härrör från andra landbaserade källor inom deras territorier.

Artikel 2

I detta protokoll avses med

a) konventionen: Konventionen om skyddet av Medelhavet mot förorening, som antogs i Barcelona den 16 februari 1976,

b) organisation: det organ som avses i artikel 13 i konventionen,

c) sötvattensgräns: den punkt i ett vattendrag där vid ebb och under perioder av lågt tillflöde av sötvatten salthalten ökar märkbart på grund av havsvattenförekomsten.

Artikel 3

Det område detta protokoll skall tillämpas på (nedan benämnt "protokollsområdet") skall vara

a) Medelhavsområdet enligt definitionen i artikel 1 i konventionen,

b) vatten på landsidan av de baslinjer från vilka bredden av territorialvattnet mäts och som för vattendrag sträcker sig till sötvattengränsen, och

c) sumpmarker med saltvatten som står i förbindelse med havet.

Artikel 4

1. Detta protokoll skall tillämpas på

a) förorenande utsläpp som når protokollsområdet från landbaserade källor inom parternas territorier, särskilt

- direkt, från utlopp som spills ut i havet eller genom bortskaffande från kustområden,

- indirekt, genom floder, kanaler eller andra vattendrag, däribland underjordiska vattenleder, eller genom avrinning, och

b) förorening från landbaserade källor vilken transporteras av atmosfären, enligt vad som definieras i en til läggsbilaga till detta protokoll och godkänns av parterna i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 17 i konventionen.

2. Detta protokoll skall också tillämpas på förorenande utsläpp från sådana fasta offshore-anläggningar under en parts jurisdiktion som har andra uppgifter än att utforska och exploatera mineraltillgångar i kontinentalsockeln och havsbottnen samt underliggande lager.

Artikel 5

1. Parterna åtar sig att eliminera förorening från landbaserade källor i protokollområdet av de ämnen som anges i bilaga 1 till detta protokoll.

2. För detta ändamål skall de, gemensamt eller var och en för sig, på lämpligt sätt utarbeta och genomföra de program och åtgärder som behövs.

3. Dessa program och åtgärder skall särskilt omfatta gemensamma utsläpps- och användningsnormer.

4. Normerna och tidsplanerna för genomförandet av de program och åtgärder som syftar till att undanröja förorening från landbaserade källor skall fastställas av parterna och regelbundet, vid behov vartannat år, ses över för varje ämne som anges i bilaga 1 i enlighet med bestämmelserna i artikel 15 i detta protokoll.

Artikel 6

1. Parterna skall strängt begränsa förorening från landbaserade källor i protokollområdet av ämnen eller källor som förtecknas i bilaga 2 till detta protokoll.

2. För detta ändamål skall de, gemensamt eller var och en för sig, på lämpligt sätt utarbeta och genomföra lämpliga program och åtgärder.

3. Utsläpp skall alltid föregås av att de behöriga nationella myndigheterna utfärdar ett tillstånd som tar vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i bilaga 3 till detta protokoll.

Artikel 7

1. Parterna skall i samarbete med de behöriga internationella organisationerna successivt utforma och anta gemensamma riktlinjer och vid behov normer eller kriterier som särskilt behandlar

a) längden, djupet och läget för rörledningar för avloppsvatten från kustområdet, med särskild hänsyn till de metoder som används för att förbehandla avloppsvatten,

b) särskilda krav för avloppsvatten som kräver separat behandling,

c) kvaliteten på havsvatten för särskilda ändamål som behövs för att skydda människors hälsa, levande resurser och ekosystem,

d) kontrollen och den gradvisa ersättningen av varor, installationer och industriella och andra processer som förorsakar avsevärd förorening av den marina miljön,

e) särskilda krav som rör utsläppta kvantiteter av de ämnen som anges i bilagorna 1 och 2, deras koncentration i avloppsvatten samt utsläppsmetoder.

2. Utan att detta påverkar bestämmelserna i artikel 5 i detta protokoll skall dessa gemensamma riktlinjer, normer eller kriterier ta hänsyn till lokala ekologiska, geografiska och fysikaliska egenskaper, parternas ekonomiska förmåga och deras behov av utveckling, den nuvarande föroreningsnivån och den marina miljöns faktiska absorptionsförmåga.

3. De program och åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6 skall antas med beaktande av att hänsyn måste tas vid deras gradvisa genomförande till kapaciteten att anpassa och ställa om nuvarande installationer, till parternas ekonomiska förmåga och deras behov av utveckling.

Artikel 8

Inom ramen för bestämmelserna i artikel 10 i konventionen och de övervakningsprogram som föreskrivs där samt vid behov i samarbete med de behöriga internationella organisationerna skall parterna så snart som möjligt genomföra övervakningsverksamhet för att

a) systematiskt så långt som möjligt bedöma föroreningsnivåerna längs sina kuster, särskilt i fråga om de ämnen eller källor som anges i bilagorna 1 och 2, samt för att regelbundet lämna information om detta,

b) utvärdera effekterna av de åtgärder som vidtagits enligt detta protokoll för att minska föroreningen av den marina miljön.

Artikel 9

I enlighet med artikel 11 i konventionen skall parterna samarbeta så långt som möjligt på vetenskapliga och teknologiska områden som rör förorening från landbaserade källor, särskilt inom forskning om hur föroreningar tillförs, deras spridning och effekter och om utvecklingen av nya metoder för att behandla, minska eller undanröja dem. För detta ändamål skall parterna särskilt sträva efter att

a) utbyta vetenskaplig och teknisk information,

b) samordna sina forskningsprogram.

Artikel 10

1. Parterna skall samarbeta, direkt eller biträdda av behöriga regionala eller andra internationella organisationer eller bilateralt, i syfte att utforma och så långt som möjligt genomföra program för bistånd till utvecklingsländer, särskilt på vetenskaps-, utbildnings- och teknologiområdena, i syfte att förhindra förorening från landbaserade källor och dess skadliga effekter på den marina miljön.

2. Tekniskt bistånd kan särskilt inbegripa utbildning av vetenskaplig och teknisk personal samt att dessa länder anskaffar, använder och tillverkar lämplig utrustning, på förmånliga villkor som skall överenskommas mellan parterna i fråga.

Artikel 11

1. Om utsläpp från ett vattendrag som flyter genom två eller flera parters territorier eller utgör en gräns mellan dem kan befaras orsaka förorening av den marina miljön i protokollsområdet, skall parterna i fråga med hänsyn till bestämmelserna i detta protokoll och i den mån dessa berör dem, samarbeta i syfte att säkerställa att protokollet till fullo tillämpas.

2. En part skall inte vara ansvarig för en förorening som har sitt ursprung i ett territorium som tillhör en icke-fördragsslutande stat. Parten i fråga skall emellertid bemöda sig att samarbeta med den staten för att möjliggöra en fullständig tillämpning av protokollet.

Artikel 12

1. Med beaktande av artikel 22 punkt 1 i konventionen skall de berörda parterna i fall då landbaserad förorening som har sitt ursprung i en parts territorium kan befaras direkt skada en eller flera andra parters intressen, på begäran av en eller flera av dem åta sig att inleda samråd i syfte att söka en tillfredsställande lösning.

2. På en berörd parts begäran skall ärendet sättas upp på föredragningslistan för parternas nästa möte i enlighet med artikel 14 i detta protokoll. Mötet får avge rekommendationer i syfte att nå en tillfredsställande lösning.

Artikel 13

1. Parterna skall via organisationen underrätta varandra om åtgärder som vidtagits, om resultat som uppnåtts och, där så blir aktuellt, om svårigheter som uppstått vid tillämpningen av detta protokoll. Förfaranden för att insamla och överlämna dessa uppgifter skall bestämmas vid parternas möten.

2. Dessa uppgifter skall bl.a. omfatta

a) statistiska uppgifter om de tillstånd som beviljats i enlighet med artikel 6 i detta protokoll,

b) data från den övervakning som avses i artikel 8 i detta protokoll,

c) kvantiteter av förorenande ämnen som släppts ut från deras territorier,

d) åtgärder som vidtagits i enlighet med artiklarna 5 och 6 i detta protokoll.

Artikel 14

1. Parternas ordinarie möten skall äga rum i samband med konventionens fördragsslutande parters ordinarie möten, som anordnas i enlighet med artikel 14 i konventionen. Parterna får också genomföra extra möten i enlighet med artikel 14 i konventionen.

2. Möten med parterna till detta protokoll skall bl.a. ha följande uppgifter:

a) Att löpande granska genomförandet av detta protokoll och att överväga hur effektiva de beslutade åtgärderna är, samt bedöma om eventuellt andra åtgärder är tillrådliga, särskilt i form av bilagor.

b) Att vid behov se över och ändra bilagorna till detta protokoll.

c) Att utforma och anta program och åtgärder i enlighet med artiklarna 5, 6 och 15 i detta protokoll.

d) Att i enlighet med artikel 7 i detta protokoll anta gemensamma riktlinjer, normer eller kriterier i den form som parterna beslutar om.

e) Att avge rekommendationer i enlighet med artikel 12.2 i detta protokoll,

f) Att bedöma den information som överlämnats av parterna enligt artikel 13 i detta protokoll.

g) Att fullgöra de andra uppgifter som kan komma i fråga för tillämpningen av detta protokoll.

Artikel 15

1. Parternas möten skall med två tredjedels majoritet anta de program och åtgärder för att minska eller undanröja förorening från landbaserade källor som föreskrivs i artiklarna 5 och 6 i detta protokoll.

2. De parter som inte kan godta ett program eller vissa åtgärder skall underrätta parternas möte om de åtgärder de avser att vidta när det gäller programmet eller åtgärderna i fråga. Dessa parter skall ha möjlighet att när som helst ge sitt samtycke till det program eller de åtgärder som har antagits.

Artikel 16

1. Konventionens bestämmelser om protokoll skall til lämpas på detta protokoll.

2. Den arbetsordning och de ekonomiska regler som antas i enlighet med artikel 18 i konventionen skall til lämpas på detta protokoll, såvida inte parterna till detta protokoll överenskommer om annat.

3. Detta protokoll skall vara öppet för undertecknande i Aten från och med den 17 maj till och med den 16 juni 1980, och i Madrid från och med den 17 juni 1980 till och med den 16 maj 1981, av varje stat som inbjudits till den konferens om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor som hölls mellan den 12 maj till och med den 17 maj 1980 mellan de befullmäktigade ombuden för kuststaterna i Medelhavsregionen. Det får också undertecknas under samma tid av Europeiska ekonomiska gemenskapen och av varje liknande regional ekonomisk sammanslutning, i vilken minst en medlem är en kuststat i Medelhavsområdet och vilken utövar befogenheter på områden som omfattas av detta protokoll.

4. Detta protokoll skall gälla under förutsättning av ratificering, godkännande eller godtagande. Handlingar för ratificering, godkännande och godtagande skall deponeras hos Spaniens regering, som skall fungera som depositarie.

5. Från och med den 17 maj 1981 får de stater som avses i punkt 3 ovan, Europeiska ekonomiska gemenskapen samt varje sammanslutning som anges i den punkten ansluta sig till detta protokoll.

6. Detta protokoll träder i kraft den 30:e dagen efter det att minst sex instrument avseende ratificering, godkännande eller godtagande av eller anslutning till protokollet har deponerats av de parter som avses i punkt 3 i denna artikel.

Till bekräftelse härav har undertecknade, bemyndigade därtill av sina respektive regeringar, undertecknat detta protokoll.

Utfärdat i Aten den sjuttonde maj nittonhundra åttio i ett exemplar på arabiska, engelska, franska och spanska, varvid alla fyra texter är lika giltiga.

BILAGA 1

A. Följande ämnen, familjer och grupper av ämnen förtecknas utan prioritet med hänvisning till artikel 5 i protokollet. De har valts huvudsakligen på grundval av sin

- giftighet,

- persistens,

- bioackumulation.

1. Organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i den marina miljön(1).

2. Organiska fosforföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i den marina miljön(2).

3. Organiska tennföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i den marina miljön(3).

4. Kvicksilver och kvicksilverföreningar.

5. Kadmium och kadmiumföreningar.

6. Använda smörjoljor.

7. Beständiga syntetiska material som kan flyta, sjunka eller bli kvar i suspension och som kan hindra legitim användning av havet.

8. Ämnen som har visat sig ha cancerframkallande, fosterskadande eller mutagena egenskaper i eller via den marina miljön.

9. Radioaktiva ämnen, inklusive avfall, om utsläppen av dem med hänsyn till skyddet av den marina miljön inte följer principerna för strålskydd enligt de behöriga internationella organisationernas definition.

B. Denna bilaga är inte tillämplig på utsläpp som innehåller de ämnen som förtecknas i avsnitt A i mängder understigande de gränsvärden som gemensamt definierats av parterna.

(1) Med undantag av sådana som är biologiskt oskadliga eller som snabbt omvandlas till biologiskt oskadliga ämnen.

BILAGA 2

A. Följande ämnen, familjer och grupper av ämnen eller föroreningskällor, som förtecknas utan prioritet, för tillämpningen av artikel 6 i protokollet, har valts huvudsakligen på grundval av de kriterier som använts för bilaga 1, med hänsynstagande till att de är allmänt mindre skadliga eller lättare oskadliggörs genom naturliga processer och därför allmänt påverkar mer begränsade kustområden:

1. Följande grundämnen och deras föreningar:

1. Zink

2. Koppar

3. Nickel

4. Krom

5. Bly

6. Selen

7. Arsenik

8. Antimon

9. Molybden

10. Titan

11. Tenn

12. Barium

13. Beryllium

14. Bor

15. Uran

16. Vanadium

17. Kobolt

18. Tallium

19. Tellur

20. Silver

2. Biocider och deras derivat som inte omfattas av bilaga 1.

3. Kiselorganiska föreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i den marina miljön, med undantag av dem som är biologiskt oskadliga eller snabbt omvandlas till biologiskt ofarliga ämnen.

4. Råoljor och kolväten av alla slag.

5. Cyanider och fluorider.

6. Icke biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och andra ytaktiva ämnen.

7. Oorganiska fosforföreningar och elementärt fosfor.

8. Sjukdomsframkallande mikroorganismer.

9. Värmeutsläpp.

10. Ämnen som har skadlig inverkan på smaken eller lukten hos produkter avsedda till människoföda vilka härstammar från vattenmiljön, och föreningar som kan ge upphov till sådana ämnen i den marina miljön.

11. Ämnen som direkt eller indirekt har skadlig inverkan på syrebalansen i den marina miljön, särskilt de som kan orsaka övergödning.

12. Sura eller alkaliska föreningar med sådan sammansättning och i sådan kvantitet att de kan försämra havsvattnets kvalitet.

13. Ämnen som, även om de inte är giftiga, kan bli skadliga för den marina miljön eller på grund av utsläppsmängden kan hindra en legitim användning av havet.

B. Kontrollen och den stränga begränsningen av utsläpp av ämnen som avses i avsnitt A ovan bör genomföras i enlighet med bilaga 3.

BILAGA 3

Vid utfärdandet av ett tillstånd att släppa ut avfall som innehåller ämnen som anges i bilaga 2 eller i avsnitt B i bilaga 1 i detta protokoll skall alltefter omständigheterna särskild hänsyn tas till följande faktorer:

A. Avfallets egenskaper och sammansättning

1. Avfallskällans typ och storlek (t.ex. industriell process).

2. Typ av avfall (ursprung, genomsnittlig sammansättning).

3. Avfallets form (fast, flytande, slam).

4. Sammanlagd mängd (utsläppt volym, t.ex. per år).

5. Utsläppsmönster (fortlöpande, oregelbundet, säsongsmässigt varierande etc.).

6. Koncentrationer för huvudbeståndsdelarna i fråga om ämnen som förtecknas i bilaga 1, ämnen som förtecknas i bilaga 2 och även vid behov andra ämnen.

7. Avfallets fysikaliska, kemiska och biokemiska egenskaper.

B. Egenskaper hos avfallets beståndsdelar med hänsyn till deras skadlighet

1. Persistens (fysisk, kemisk, biologisk) i den marina miljön.

2. Giftighet och andra skadliga effekter.

3. Ackumulering i biologiska material eller sediment.

4. Biokemisk omvandling som ger upphov till skadliga föreningar.

5. Ogynnsamma effekter på syrehalten och syrebalansen.

6. Benägenhet för fysikaliska, kemiska och biokemiska förändringar och samverkan i vattenmiljön med andra havsvattenbeståndsdelar, vilka kan framkalla skadliga biologiska eller andra effekter på något eller några av de användningsområden som förtecknas i punkt E nedan.

C. Platsen där utsläppen äger rum och den mottagande marina miljön

1. Kustområdets hydrografiska, meteorologiska, geologiska och topografiska egenskaper.

2. Plats och typ av utsläpp (mynning, kanal, utlopp, osv.) och närhet till andra områden (t.ex. rekreationsområden, yngelplats, plantskola, områden för fiske och skaldjursfångst) och andra utsläpp.

3. Ursprunglig utspädning som äger rum vid utsläppet till den mottagande marina miljön.

4. Egenskaper hos spridningen, som t.ex. verkan av strömmar, tidvatten och vind på horisontell förflyttning och vertikal blandning.

5. Egenskaper hos det mottagande vattnet med hänsyn till fysikaliska, kemiska, biologiska och ekologiska förhållanden på platsen där utsläppen äger rum.

6. Den mottagande marina miljöns kapacitet att ta emot utsläpp utan ooönskade effekter.

D. Tillgänglig avfallsteknik

Metoderna för att begränsa avfall och utsläpp av flytande industriavfall samt avloppsvatten från hushållen bör väljas med hänsyn till tillgången och användbarheten av

a) alternativa behandlingsmetoder,

b) återbruk eller metoder för eliminering,

c) alternativa typer av avfallshantering på land, och

d) lämplig lågavfallsteknik.

E. Potentiell försämring av marina ekosystem och användningsområden för havsvatten

1. Effekter på människors hälsa genom föroreningsinverkan på

a) ätliga marina organismer,

b) badvatten,

c) estetiskt intryck.

2. Effekter på marina ekosystem, särskilt levande resurser, utrotningshotade arter samt utsatta livsmiljöer.

3. Effekter på annan legitim användning av havet.

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

Top