EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21977A0315(01)

Fiskeavtal mellan, å ena sidan, Europeiska ekonomiska gemenskapen och, å andra sidan, Danmarks regering och Färöarnas landsstyre

OJ L 226, 29.8.1980, p. 12–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 021 P. 122 - 125
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 111 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 111 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 001 P. 49 - 52
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 001 P. 49 - 52
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 014 P. 110 - 113
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 014 P. 110 - 113
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 014 P. 110 - 113
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 014 P. 110 - 113
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 014 P. 110 - 113
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 014 P. 110 - 113
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 014 P. 110 - 113
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 014 P. 110 - 113
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 014 P. 110 - 113
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 242 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 242 - 245
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 104 P. 12 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1980/2211/oj

Related Council regulation

21977A0315(01)

Fiskeavtal mellan, å ena sidan, Europeiska ekonomiska gemenskapen och, å andra sidan, Danmarks regering och Färöarnas landsstyre

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 226 , 29/08/1980 s. 0012 - 0015
Finsk specialutgåva Område 4 Volym 1 s. 0049
Svensk specialutgåva Område 4 Volym 1 s. 0049
"Grekisk specialutgåva
" Område 11 Volym 21 s. 0122
Spansk specialutgåva: Område 04 Volym 1 s. 0111
Portugisisk specialutgåva: Område 04 Volym 1 s. 0111


FISKEAVTAL mellan, å ena sidan, Europeiska ekonomiska gemenskapen och, å andra sidan, Danmarks regering och Färöarnas landsstyre

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN (nedan kallad "gemenskapen"),

å ena sidan, och

DANMARKS REGERING OCH FÄRÖARNAS LANDSSTYRE,

å andra sidan,

SOM ERINRAR SIG Färöarnas ställning som en självstyrande integrerad del av en av medlemsstaterna i gemenskapen,

SOM ERINRAR SIG rådets resolution av den 4 februari 1974 om Färöarnas svårigheter,

SOM BEAKTAR att fisket är av vital betydelse för Färöarna och utgör deras viktigaste näringsverksamhet,

SOM BEAKTAR sin gemensamma önskan att säkerställa bevarandet och den ändamålsenliga förvaltningen av fiskbestånden i vattnen utanför sina kuster,

SOM TAR HÄNSYN TILL att de levande resurserna i vissa områden i deras respektive fiskezoner utgörs av bestånd som är mycket beroende av varandra och som utnyttjas av fiskare från bägge parter,

SOM KONSTATERAR att utvidgningen av fiskezonerna i Atlantregionen kan medföra en förskjutning i fiskeansträngningen, något som kan ha en ogynnsam inverkan på tillståndet för dessa resurser,

SOM INSER att kuststaterna i området under dessa omständigheter har ett grundläggande intresse av bevarandet och den ändamålsenliga förvaltningen av de levande resurserna genom lämpliga åtgärder,

SOM TAR HÄNSYN TILL arbetet vid Förenta nationernas tredje havsrättskonferens,

SOM BEKRÄFTAR att kuststaterna skall utvidga sina jurisdiktionsområden över levande resurser och utöva sina suveräna rättigheter inom dessa områden i syfte att undersöka, utnyttja, bevara och förvalta dessa resurser inom ramen för och i enlighet med folkrättsliga principer,

SOM BEAKTAR att ett beslut har fattats som innebär att från och med den 1 januari 1977 en fiskezon upprättas kring Färöarna som sträcker sig 200 sjömil från kusten inom vilken Färöarna kommer att utöva suveräna rättigheter i syfte att undersöka, utnyttja, bevara och förvalta de levande resurserna och att gemenskapen har kommit överens om att gränserna för medlemsstaternas fiskezoner (nedan kallade "gemenskapens fiskerijurisdiktionsomåde") skall utsträckas till 200 sjömil, varvid fiske inom dessa gränser skall vara avhängigt gemenskapens gemensamma fiskeripolitik,

SOM ÖNSKAR fastställa villkor för det fiske som är av gemensamt intresse för bägge parter,

HAR INGÅTT FÖLJANDE AVTAL:

Artikel 1

Vardera parten skall medge den andra partens fiskefartyg tillgång till fiske inom sitt fiskerijurisdiktionsområde i enlighet med nedanstående bestämmelser.

Artikel 2

Vardera parten skall i lämplig omfattning en gång per år i fråga om sitt fiskerijurisdiktionsområde med förbehåll för sådana ändringar som behövs för att möta oförutsedda omständigheter och på grundval av behovet av en ändamålsenlig förvaltning av de levande resurserna, besluta om följande:

a) Den totala tillåtna fångstmängden för individuella bestånd eller grupper av bestånd med beaktande av de bästa tillgängliga vetenskapliga data den har till sitt förfogande, beståndens inbördes beroende, det arbete som bedrivs vid lämpliga internationella organisationer, och andra relevanta faktorer.

b) Efter eventuellt samråd, fångstkvoter för den andra partens fiskefartyg och de områden inom vilka dessa fångstkvoter får fiskas. De bägge parternas målsättning skall vara att eftersträva en tillfredsställande jämvikt mellan sina fiskemöjligheter i sina respektive fiskezoner. När dessa fiskemöjligheter fastställs skall var och en av parterna beakta

i) bägge parters normala fångster,

ii) behovet av att minimera svårigheterna för bägge parter om fiskemöjligheterna skulle minskas,

iii) alla övriga relevanta faktorer.

De åtgärder som någon av parterna har vidtagit för att reglera fisket i syfte att bevara fiskbestånden genom att upprätthålla dem på eller återställa dem till nivåer som kan ge högsta möjliga avkastning får inte vara av den arten att de inskränker möjligheten att fullt ut utöva de fiskerättigheter som avtalet medger.

Artikel 3

Vardera parten kan kräva att allt fiske som bedrivs inom dess fiskerijurisdiktionsområde av den andra partens fiskefartyg endast får ske mot licens. Den behöriga myndigheten hos vardera parten skall, i lämplig omfattning, i god tid meddela den andra parten namn, registreringsnummer och andra relevanta uppgifter på de fiskefartyg som skall ha rätt att fiska inom den andra partens fiskerijurisdiktionsområde. Den andra parten skall därefter utfärda sådana licenser som överensstämmer med de fiskemöjligheter som medges enligt artikel 2 b.

Artikel 4

1. När den ena partens fiskefartyg fiskar inom den andra partens fiskerijurisdiktionsområde skall de iaktta de bestämmelser som syftar till att bevara fiskbestånden, de övriga villkor som fastställts av den parten och den partens fiskeriföreskrifter.

2. Underrättelse om nya villkor, föreskrifter, lagar eller andra författningar skall ske på lämpligt sätt och i god tid.

Artikel 5

1. Vardera parten skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dess fartyg iakttar bestämmelserna i detta avtal och andra relevanta bestämmelser.

2. Vardera parten får inom sitt fiskerijurisdiktionsområde i överensstämmelse med folkrätten vidta åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att den andra partens fartyg iakttar bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 6

Parterna förpliktar sig att samarbeta för att säkerställa bevarandet och den ändamålsenliga förvaltningen av havets levande resurser, och att underlätta nödvändig vetenskaplig forskning i detta hänseende, särskilt i fråga om följande:

a) Bestånd som förekommer inom båda parternas fiskerijurisdiktionsområden, för att så långt möjligt uppnå en harmonisering av de åtgärder som vidtas för att reglera fisket efter sådana bestånd.

b) Bestånd av allmänt intresse som förekommer inom båda parternas fiskerijurisdiktionsområden och i angränsande områden.

Artikel 7

Parterna är överens om att samråda i frågor som rör genomförandet av detta avtal och huruvida det fungerar tillfredsställande.

Parterna skall föra överläggningar om meningsskiljaktigheter om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal.

Artikel 8

Inget i detta avtal får på något sätt påverka någon av parternas ställningstaganden i havsrättsfrågor.

Artikel 9

Detta avtal skall inte påverka de rättigheter som danska medborgare som är bosatta på Färöarna har i Danmark.

Artikel 10

Detta avtal skall gälla, å ena sidan, för de territorier inom vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen tillämpas och på de villkor som fastställs i det fördraget, och, å andra sidan, för Färöarna.

Artikel 11

Detta avtal skall träda i kraft samma dag som de avtalsslutande parterna underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har genomförts. I avvaktan på avtalets ikraftträdande skall det tillämpas interimistiskt från och med den 1 januari 1977.

Artikel 12

Detta avtal skall gälla under en första period på 10 år från och med dagen för ikraftträdandet. Såvida inte avtalet sägs upp av någon av parterna genom uppsägning minst nio månader före utgången av den perioden skall det gälla under ytterligare perioder om sex år, såvida det inte sägs upp minst sex månader före utgången av en sådan period.

Artikel 13

Parterna är överens om att revidera detta avtal när förhandlingarna om ett multilateralt fördrag har avslutats som ett resultat av Förenta nationernas tredje havsrättskonferens.

Artikel 14

Detta avtal har utfärdats i två exemplar på danska, engelska, franska, italienska, nederländska, tyska och färöiska, varvid var och en av dessa versioner skall vara autentisk.

TILL BESTYRKANDE VARAV undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende marts nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Done at Brussels on the fifteenth day of March in the year one thousand nine hundred and seventyseven.

Fait à Bruxelles, le quinze mars mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addi quindici marzo millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de vijftiende maart negentienhonderd zevenenzeventig.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten März neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Skriva i Bruxelles, tann fimtandi mars 1977.

For Rådet for De europæiske Fælleskaber

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Fyri Europeiska Búskaparliga Felagsskapin

>Hänvisning till film>

For den danske regering of det færøske landsstyre

For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé

Per il governo danese e il governo locale delle isole Færøer

Voor de Regering van Denemarken en de plaatselijke Regering van de Faeröer

Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer

Fyri Donsku stjórnina og Førøye Landsst´yri>Hänvisning till film>

Top