EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R1147-20220412

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 av den 7 juli 2021 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/2022-04-12

02021R1147 — SV — 12.04.2022 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/1147

av den 7 juli 2021

om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden

(EGT L 251 15.7.2021, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/585 av den 6 april 2022

  L 112

1

11.4.2022
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/1147

av den 7 juli 2021

om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfondenKAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Innehåll

Genom denna förordning inrättas Asyl-, migrations- och integrationsfonden (fonden) för perioden 1 januari 2021–31 december 2027.

I denna förordning fastställs fondens mål, budgeten för perioden 1 januari 2021–31 december 2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. 

sökande av internationellt skydd: en sökande enligt definitionen i artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU ( 1 ).

2. 

person som beviljats internationellt skydd: en person som har beviljats internationellt skydd enligt definitionen i artikel 2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU ( 2 ).

3. 

blandfinansieringsinsats: åtgärder som stöds genom unionens budget, inbegripet inom ramen för blandfinansieringsinstrument enligt artikel 2.6 i budgetförordningen.

4. 

familjemedlem: en tredjelandsmedborgare som definieras som familjemedlem i den unionsrätt som är relevant för det politiska åtgärdsområde som stödjs genom fonden.

5. 

humanitärt mottagande: inresa efter, om så begärts av en medlemsstat, en framställan från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) eller ett annat relevant internationellt organ, av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer, från ett tredjeland till vilket de har fördrivits till medlemsstaternas territorium, som beviljas internationellt skydd eller humanitär status enligt nationell rätt som föreskriver rättigheter och skyldigheter som motsvarar rättigheterna och skyldigheterna i artiklarna 20–34 i direktiv 2011/95/EU för personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande.

6. 

driftsstöd: den del av en medlemsstats tilldelning som får användas som stöd till de offentliga myndigheter som är ansvariga för att fullgöra de uppgifter och tillhandahålla de tjänster som utgör en offentlig tjänst för unionen.

7. 

avlägsnande: avlägsnande enligt definitionen i artikel 3.5 i direktiv 2008/115/EG.

8. 

vidarebosättning: inresa, efter en framställan från UNHCR, av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer, från ett tredjeland till vilket de har fördrivits till medlemsstaternas territorium, som beviljas internationellt skydd och som har tillgång till en varaktig lösning i enlighet med unionsrätten och nationell rätt.

9. 

återvändande: återvändande enligt definitionen i artikel 3.3 i direktiv 2008/115/EG.

10. 

särskilda åtgärder: transnationella eller nationella projekt som ger ett unionsmervärde i enlighet med målen för fonden och för vilka en, flera eller samtliga medlemsstater kan få tilläggsanslag till sina program.

11. 

tredjelandsmedborgare: en person, inbegripet statslösa personer och personer med obestämd nationalitet, som inte är unionsmedborgare enligt definitionen i artikel 20.1 i EUF-fördraget.

12. 

ensamkommande barn: en underårig utan medföljande vuxen enligt definitionen i artikel 2 l i direktiv 2011/95/EU,

13. 

unionsåtgärder: gränsöverskridande projekt eller projekt av särskilt intresse för unionen, som genomförs i överensstämmelse med fondens mål.

14. 

utsatt person: en person som definieras som utsatt person i den unionsrätt som är relevant för det politiska åtgärdsområde som stöds genom fonden.

Artikel 3

Fondens mål

1.  
Fondens politiska mål är att bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmar och till genomförande, stärkande och utveckling av den gemensamma asylpolitiken och den gemensamma invandringspolitiken, i enlighet med relevant unionsregelverk och med fullständig respekt för unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden som härrör från de internationella instrument som de är part i.
2.  

Inom ramen för det politiska mål som anges i punkt 1 ska fonden bidra till att följande specifika mål uppnås:

a) 

Stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension.

b) 

Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.

c) 

Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer.

d) 

Stärka solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt med avseende på de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylutmaningar, bland annat genom praktiskt samarbete.

3.  
Inom ramen för de specifika mål som anges i punkt 2 ska fonden genomföras via de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II.

Artikel 4

Partnerskap

För denna fond ska partnerskap, enligt artikel 8.1 i förordning (EU) 2021/1060, omfatta regionala, och lokala myndigheter, stadsmyndigheter och andra offentliga myndigheter eller organisationer som företräder sådana myndigheter, relevanta internationella organisationer, icke-statliga organisationer såsom flyktingorganisationer och migrantledda organisationer, liksom nationella människorättsinstitutioner och jämställdhetsorgan samt näringslivets och arbetsmarknadens parter.

Artikel 5

Stödets tillämpningsområde

1.  
Inom ramen för dess mål och i enlighet med de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II ska fonden särskilt stödja de åtgärder som förtecknas i bilaga III.

För att hantera oförutsedda eller nya omständigheter ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 för att ändra förteckningen över åtgärder i bilaga III i syfte att lägga till nya åtgärder.

2.  
För att uppnå dess mål får fonden, i linje med unionens prioriteringar, när det är lämpligt stödja sådana åtgärder i och i förhållande till tredjeländer som avses i bilaga III i enlighet med artikel 7 eller 24, beroende på vad som är tillämpligt.
3.  

Vad gäller åtgärder i och i förhållande till tredjeländer ska kommissionen och medlemsstaterna tillsammans med Europeiska utrikestjänsten i enlighet med sina respektive ansvarsområden säkerställa samordning med unionens relevanta politik, strategier och instrument. De ska i synnerhet säkerställa att åtgärder i och i förhållande till tredjeländer

a) 

utförs i synergi och konsekvens med andra åtgärder utanför unionen som stöds genom andra unionsinstrument,

b) 

är konsekventa med unionens externa politik, respekterar principen om en konsekvent politik för utveckling och stämmer överens med de strategiska programplaneringsdokumenten för regionen eller landet i fråga,

c) 

inriktas på åtgärder som inte är utvecklingsrelaterade, och

d) 

tjänar unionens intressen när det gäller unionens interna politik och överensstämmer med verksamheter som vidtas inom unionen.

4.  
Fondens mål ska stödja åtgärder med inriktning på en eller flera målgrupper som omfattas av artiklarna 78 och 79 i EUF-fördraget.

Artikel 6

Jämställdhet och icke-diskriminering

1.  
Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv integreras och att jämställdhet och jämställdhetsintegrering beaktas och främjas vid utformning, genomförande, övervakning, rapportering och utvärdering av program och projekt som stöds inom ramen för fonden.
2.  
Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att utesluta varje form av diskriminering som är förbjuden enligt artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) vid utformning, genomförande, övervakning, rapportering och utvärdering av program och projekt som stöds inom ramen för fonden.

Artikel 7

Tredjeländer som är associerade till fonden

1.  
Fonden ska vara öppen för tredjeländer som uppfyller kriterierna i punkt 2, i enlighet med de villkor som fastställs i ett särskilt avtal som omfattar tredjelandets deltagande i fonden.
2.  
För att ett tredjeland ska kunna vara associerat till fonden i enlighet med punkt 1 ska det ha ingått ett avtal med unionen om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i det tredjelandet.
3.  

Det särskilda avtal som omfattar tredjelandets deltagande i fonden ska som ett minimum

a) 

möjliggöra samarbete med medlemsstaterna och unionens institutioner, organ och byråer inom området asyl, migration och återvändande i en anda som präglas av principerna om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning,

b) 

under hela fondens löptid grundas på principerna om non-refoulement, demokrati, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna,

c) 

säkerställa en rättvis balans vad gäller bidrag från och förmåner till det tredjeland som deltar i fonden,

d) 

föreskriva villkoren för deltagande i fonden, inbegripet beräkningen av ekonomiska bidrag till fonden och dess administrativa kostnader,

e) 

inte ger tredjelandet någon beslutsbefogenhet i fråga om fonden,

f) 

garantera unionens rätt att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning och att skydda sina ekonomiska intressen,

g) 

föreskriva att tredjelandet beviljar de rättigheter och den tillgång som krävs för den behöriga utanordnaren, Olaf och revisionsrätten i enlighet med artikel 8.

De bidrag som avses i första stycket d ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i budgetförordningen.

Artikel 8

Skydd av unionens ekonomiska intressen

När ett tredjeland deltar i fonden genom ett beslut antaget enligt ett internationellt avtal eller på grundval av något annat rättsligt instrument ska tredjelandet bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Olaf och revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Olaf ska dessa rättigheter innefatta rätten att göra utredningar, inklusive kontroller och inspektioner på platsen, i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013.KAPITEL II

BUDGETRAM OCH GENOMFÖRANDERAMAVSNITT 1

Gemensamma bestämmelser

Artikel 9

Allmänna principer

1.  
Stöd som tillhandahålls genom fonden ska komplettera nationella, regionala och lokala interventioner, och inriktas på att tillföra ett unionsmervärde till uppnåendet av fondens mål.
2.  
Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att det stöd som tillhandahålls genom fonden och av medlemsstaterna är förenligt med unionens relevanta åtgärder, politik och prioriteringar, och att det kompletterar stöd som tillhandahålls genom andra unionsinstrument, särskilt instrumenten för finansiering av yttre åtgärder, Europeiska socialfonden+ (ESF+) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).
3.  
Fonden ska genomföras inom ramen för direkt, delad eller indirekt förvaltning i enlighet med artikel 62.1 första stycket a, b och c i budgetförordningen.

Artikel 10

Budget

1.  
Finansieringsramen för genomförandet av fonden för perioden 1 januari 2021–31 december 2027 ska vara 9 882 000 000 EUR i löpande priser.
2.  

Finansieringsramen ska användas enligt följande:

a) 

6 270 000 000 EUR ska anslås till medlemsstaternas program.

b) 

3 612 000 000 EUR ska anslås till den tematiska del som avses i artikel 11.

3.  
Upp till 0,42 % av finansieringsramen ska anslås till tekniskt bistånd på kommissionens initiativ enligt artikel 35 i förordning (EU) 2021/1060.
4.  
I enlighet med artikel 26 i förordning (EU) 2021/1060 får upp till 5 % av det ursprungliga anslaget till en medlemsstat från någon av de fonder som omfattas av den förordningen inom ramen för delad förvaltning på den medlemsstatens begäran överföras till fonden inom ramen för direkt eller indirekt förvaltning. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel 62.1 första stycket a i budgetförordningen eller indirekt i enlighet med led c i det stycket. Dessa medel ska användas till förmån för den berörda medlemsstaten.

▼M1

5.  
Stöd enligt denna förordning får också finansieras genom bidrag från medlemsstaterna och från andra offentliga eller privata givare som externa inkomster avsedda för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i budgetförordningen.

▼B

Artikel 11

Allmänna bestämmelser om genomförandet av den tematiska delen

1.  
Det belopp som anges i artikel 10.2 b ska tilldelas på ett flexibelt sätt via en tematisk del genom delad, direkt eller indirekt förvaltning i enlighet med arbetsprogrammen. Med tanke på fondens interna natur ska den tematiska delen främst gagna unionens interna politik i linje med de specifika mål som anges i artikel 3.2.

Finansiering från den tematiska delen ska användas för dess komponenter, vilka är

a) 

särskilda åtgärder,

b) 

unionsåtgärder,

c) 

bistånd i nödsituationer enligt artikel 31,

d) 

vidarebosättning och humanitärt mottagande,

e) 

stöd till medlemsstater för överföring av sökande av internationellt skydd eller personer som beviljats internationellt skydd, som en del av solidaritetsinsatser enligt artikel 20, och

f) 

det europeiska migrationsnätverket enligt artikel 26.

Tekniskt bistånd på kommissionens initiativ, som avses i artikel 35 i förordning (EU) 2021/1060, ska också få stöd från det belopp som anges i artikel 10.2 b i den här förordningen.

2.  
Finansiering från den tematiska delen ska gå till prioriteringar som har ett stort unionsmervärde eller användas för att tillmötesgå brådskande behov, i linje med de överenskomna unionsprioriteringar som återspeglas i bilaga II.

Den finansiering som avses i första stycket i denna punkt, med undantag av finansiering som används för bistånd i nödsituationer i enlighet med artikel 31.1 första stycket a och b, ska enbart stödja de åtgärder som förtecknas i bilaga III, inklusive vidarebosättning och humanitärt mottagande i enlighet med artikel 19 som en del av den externa dimensionen av unionens migrationspolitik.

3.  
Kommissionen ska föra en dialog med civilsamhällesorganisationer och relevanta nätverk, i synnerhet när det gäller att utarbeta och utvärdera arbetsprogrammen för unionsåtgärder som finansieras genom fonden.
4.  
Minst 20 % av medlen från det ursprungliga anslaget till den tematiska delen ska anslås till det specifika mål som anges i artikel 3.2 d.
5.  
När finansiering från den tematiska delen tillhandahålls medlemsstaterna inom ramen för direkt eller indirekt förvaltning, ska kommissionen säkerställa att projekt som påverkas av ett motiverat yttrande från kommissionen med avseende på överträdelseförfaranden enligt artikel 258 i EUF-fördraget som föranleder tvivel avseende utgifternas laglighet och korrekthet eller dessa projekts prestation inte väljs ut.
6.  
När finansiering från den tematiska delen genomförs inom ramen för delad förvaltning ska den berörda medlemsstaten säkerställa att, och kommissionen bedöma om, vid tillämpning av artiklarna 23 och 24.2 i förordning (EU) 2021/1060, de planerade åtgärderna inte påverkas av ett motiverat yttrande från kommissionen med avseende på ett överträdelseförfarande enligt artikel 258 i EUF-fördraget som föranleder tvivel avseende utgifternas laglighet och korrekthet eller åtgärdernas prestation.
7.  
Kommissionen ska inom ramen för de årliga anslagen i unionens budget fastställa det totala belopp som ska avsättas till den tematiska delen.
8.  
Kommissionen ska genom genomförandeakter anta finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen för den tematiska delen, vilka ska identifiera mål och åtgärder som ska stödjas och ange beloppen för var och en av de beståndsdelar som anges i punkt 1 andra stycket i den här artikeln. Finansieringsbeslut ska, i tillämpliga fall, ange det totala belopp som är reserverat för blandfinansieringsinsatser. Finansieringsbeslut kan vara årliga eller fleråriga och får omfatta en eller flera de komponenter i den tematiska del som anges i punkt 1 andra stycket i den här artikeln. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 38.3 i den här förordningen.
9.  
Den tematiska delen ska särskilt stödja åtgärder som omfattas av genomförandeåtgärd 2 d i bilaga II som genomförs av nationella, regionala och lokala myndigheter eller civilsamhällesorganisationer. I det avseendet bör minst 5 % av det ursprungliga anslaget för den tematiska delen rikta sig till lokala och regionala myndigheters genomförande av integrationsåtgärder.
10.  
Kommissionen ska säkerställa att fördelningen av medel bland de specifika mål som anges i artikel 3.2 är rättvis och transparent. Kommissionen ska rapportera om användningen och fördelningen av den tematiska delen mellan de komponenter som anges i punkt 1 andra stycket i den här artikeln, inbegripet om det stöd som tillhandahålls åtgärder i eller i förhållande till tredjeländer inom ramen för unionsåtgärderna.
11.  
Efter antagandet av ett finansieringsbeslut som avses i punkt 8 får kommissionen ändra medlemsstaternas program i enlighet med detta.AVSNITT 2

Stöd och genomförande inom ramen för delad förvaltning

Artikel 12

Tillämpningsområde

1.  
Detta avsnitt ska tillämpas på det belopp som avses i artikel 10.2 a och på de tilläggsmedel som ska genomföras inom ramen för delad förvaltning i enlighet med det finansieringsbeslut för den tematiska delen som avses i artikel 11.
2.  
Stöd enligt detta avsnitt ska genomföras inom ramen för delad förvaltning i enlighet med artikel 63 i budgetförordningen och förordning (EU) 2021/1060.

Artikel 13

Budgetmedel

1.  

Det belopp som anges i artikel 10.2 a ska preliminärt anslås till medlemsstaternas program enligt följande:

a) 

5 225 000 000 EUR i enlighet med bilaga I.

b) 

1 045 000 000 EUR för den justering av anslagen till medlemsstaternas program som avses i artikel 17.1.

2.  
Om det belopp som anges i punkt 1 b i denna artikel inte anslås fullt ut, får det återstående beloppet läggas till det belopp som anges i artikel 10.2 b.

Artikel 14

Förfinansiering

1.  

I enlighet med artikel 90.4 i förordning (EU) 2021/1060 ska förfinansieringen för fonden, om medel finns tillgängliga, betalas i årliga delbetalningar före den 1 juli varje år enligt följande:

a) 

2021: 4 %.

b) 

2022: 3 %.

c) 

2023: 5 %.

d) 

2024: 5 %.

e) 

2025: 5 %.

f) 

2026: 5 %.

2.  
Om en medlemsstats program antas efter den 1 juli 2021 ska de första delbetalningarna utbetalas det år då det antas.

Artikel 15

Medfinansieringsgrader

1.  
Bidraget från unionens budget får inte överstiga 75 % av de totala stödberättigande utgifterna för ett projekt.
2.  
Bidraget från unionens budget får höjas till 90 % av de totala stödberättigande utgifterna för projekt som genomförs inom ramen för särskilda åtgärder.
3.  
Bidraget från unionens budget får höjas till 90 % av de totala stödberättigande utgifterna för sådana åtgärder som förtecknas i bilaga IV.
4.  
Bidraget från unionens budget får höjas till 100 % av de totala stödberättigande utgifterna för driftsstöd.
5.  
Bidraget från unionens budget får höjas till 100 % av de totala stödberättigande utgifterna för bistånd i nödsituationer enligt artikel 31.
6.  
Bidraget från unionens budget får höjas till 100 % av de totala stödberättigande utgifterna för tekniskt bistånd på medlemsstaternas initiativ inom de gränser som anges i artikel 36.5 b vi i förordning (EU) 2021/1060.
7.  
Genom kommissionens beslut om godkännande av en medlemsstats program ska medfinansieringsgraden och det maximala stödbeloppet från fonden fastställas för de typer av åtgärder som täcks av det bidrag som avses i punkterna 1–6.
8.  

I kommissionens beslut om godkännande av en medlemsstats program ska det för varje typ av åtgärd fastställas huruvida medfinansieringsgraden tillämpas avseende

a) 

det totala bidraget, inbegripet de offentliga och privata bidragen, eller

b) 

endast det offentliga bidraget.

Artikel 16

Medlemsstaternas program

1.  
Varje medlemsstat ska säkerställa att de prioriteringar som fastställs i dess program är förenliga med och svarar mot unionens prioriteringar och utmaningar på området asyl- och migrationshantering, och att de är helt i enlighet med relevant unionsregelverk och överenskomna unionsprioriteringar, samtidigt som de fullt ut respekterar unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden som härrör från de internationella instrument som de är part i. När medlemsstaterna fastställer prioriteringarna för sina program ska de säkerställa att de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II beaktas på ett korrekt sätt i dessa program.

Med tanke på fondens interna natur ska medlemsstaternas program främst gagna unionens interna politik i linje med de specifika mål som anges i artikel 3.2 i denna förordning.

Kommissionen ska bedöma medlemsstaternas program i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2021/1060.

2.  

Inom de medel som anslås i artikel 13.1, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 i den här artikeln ska varje medlemsstat i sitt program anslå

a) 

minst 15 % av sina anslagna medel till det specifika mål som anges i artikel 3.2 a, och

b) 

minst 15 % av sina anslagna medel till det specifika mål som anges i artikel 3.2 b.

3.  
En medlemsstat får anslå mindre än de lägsta procentsatser som anges i punkt 2 endast om den i sitt program lämnar en ingående redogörelse för varför anslag av medel under denna nivå inte skulle äventyra uppnåendet av det relevanta målet.
4.  
Kommissionen ska säkerställa att kunskapen och expertisen hos berörda decentraliserade byråer, i synnerhet Easo, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 168/2007 ( 3 ), beaktas utifrån deras behörighetsområden, i ett tidigt skede och i god tid, vid utarbetandet av medlemsstaternas program.
5.  
Kommissionen får när så är lämpligt involvera berörda decentraliserade byråer, inbegripet dem som avses i punkt 4, i de övervaknings- och utvärderingsuppgifter som avses i avsnitt 5, i synnerhet för att säkerställa att de åtgärder som genomförs med stöd av fonden är förenliga med relevant unionsregelverk och överenskomna unionsprioriteringar.
6.  
Efter antagandet av rekommendationer i enlighet med förordning (EU) nr 1053/2013 som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde ska den berörda medlemsstaten, tillsammans med kommissionen, utreda hur den ska hantera resultaten och rekommendationerna genom sitt program, i förekommande fall med stöd av fonden.

Kommissionen får vid behov också utnyttja decentraliserade byråers expertis i specifika frågor som omfattas av dessa byråers befogenheter.

7.  
Vid behov ska medlemsstatens berörda program ändras i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2021/1060 för att beakta de rekommendationer som avses i punkt 6 i den här artikeln.
8.  
I samarbete och samråd med kommissionen och de relevanta decentraliserade byråerna utifrån deras befogenhetsområden, beroende på vad som är tillämpligt, får den berörda medlemsstaten omfördela medel som omfattas av dess program, i syfte att hantera de rekommendationer som avses i punkt 6 om dessa rekommendationer har ekonomiska följder.
9.  
Medlemsstaterna ska i sina program i synnerhet eftersträva sådana åtgärder som berättigar till högre medfinansieringsgrader enligt förteckningen i bilaga IV. I händelse av oförutsedda eller nya omständigheter eller för att säkerställa ett ändamålsenligt genomförande av finansieringen ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 för att ändra förteckningen i bilaga IV över de åtgärder som berättigar till högre medfinansieringsgrader.
10.  
Medlemsstaternas program får medge att mycket nära släktingar till personer som är föremål för de integrationsåtgärder som avses i bilaga III inkluderas, i den mån det är nödvändigt för ett ändamålsenligt genomförande av sådana åtgärder.
11.  
Om en medlemsstat beslutar att genomföra ett projekt tillsammans med eller i ett tredjeland med stöd från fonden, ska den berörda medlemsstaten samråda med kommissionen innan projektet godkänns.
12.  
Programplanering som avses i artikel 22.5 i förordning (EU) 2021/1060 ska grundas på de interventionstyper som anges i tabell 1 i bilaga VI till den här förordningen och ska innehålla en preliminär uppdelning av de anslagna medlen efter typ av intervention inom varje specifikt mål som anges i artikel 3.2 i den här förordningen.

Artikel 17

Halvtidsöversyn

1.  
Kommissionen ska 2024 tilldela de berörda medlemsstaternas program det tilläggsbelopp som avses i artikel 13.1 b i enlighet med de kriterier som anges i punkterna 1 b och 2–5 i bilaga I. Finansieringen ska gälla från och med den 1 januari 2025.
2.  
Om minst 10 % av det ursprungliga anslaget till ett program enligt artikel 13.1 a i denna förordning inte har täckts av betalningsansökningar som lämnats in i enlighet med artikel 91 i förordning (EU) 2021/1060, ska den berörda medlemsstaten inte vara berättigad till det tilläggsanslag för sitt program som avses i artikel 13.1 b i den här förordningen.
3.  
Vid anslag av medel från den tematiska del som avses i artikel 11 i denna förordning från och med den 1 januari 2025 ska kommissionen beakta de framsteg som gjorts av medlemsstaterna när det gäller att uppnå delmålen i den prestationsram som avses i artikel 16 i förordning (EU) 2021/1060 och konstaterade brister i genomförandet.

Artikel 18

Särskilda åtgärder

1.  
En medlemsstat får ta emot finansiering för särskilda åtgärder utöver anslaget enligt artikel 13.1, förutsatt att den finansieringen därefter är öronmärkt som sådan i dess program och används till att bidra till genomförandet av målen för fonden.
2.  
Finansiering för särskilda åtgärder får inte användas för andra åtgärder i medlemsstatens program, utom under vederbörligen motiverade omständigheter och om det godkänts av kommissionen genom ändring av medlemsstatens program.

Artikel 19

Medel för vidarebosättning och humanitärt mottagande

1.  
Medlemsstaterna ska, utöver anslaget enligt artikel 13.1 a, motta ett belopp på 10 000 EUR för varje person som tas emot genom vidarebosättning.
2.  
Medlemsstaterna ska, utöver anslaget enligt artikel 13.1 a, motta ett belopp på 6 000 EUR för varje person som tas emot genom humanitärt mottagande.
3.  

Det belopp som avses i punkt 2 ska höjas till 8 000 EUR för varje person som mottagits genom humanitärt mottagande och som tillhör en eller flera av nedanstående utsatta grupper:

a) 

Kvinnor och barn i riskzonen.

b) 

Ensamkommande barn.

c) 

Personer med medicinska behov som endast kan tillgodoses genom humanitärt mottagande.

d) 

Personer i behov av humanitärt mottagande av juridiska eller fysiska skyddsrelaterade skäl, inbegripet vålds- och tortyroffer.

4.  
En medlemsstat som tar emot en person som hör till fler än en av de kategorier som anges i punkterna 2 och 3 ska få beloppet endast en gång med avseende på den personen.
5.  
I tillämpliga fall får medlemsstaterna även vara berättigade till respektive belopp för familjemedlemmar till personer som avses i punkterna 1, 2 och 3 om de familjemedlemmarna tas emot för att säkerställa familjesammanhållning.
6.  
De belopp som avses i denna artikel ska ges i form av finansiering som inte är kopplad till kostnaderna i enlighet med artikel 125 i budgetförordningen.
7.  
De belopp som avses i punkterna 1, 2, 3 och 5 ska anslås till medlemsstatens program för första gången genom det finansieringsbeslut genom vilket programmet godkänns. Dessa belopp får inte användas för andra åtgärder i medlemsstatens program utom under vederbörligen motiverade omständigheter, såsom kommissionen godkänt det genom en ändring av det programmet. Dessa belopp får tas med i betalningsansökningarna till kommissionen, förutsatt att den person med avseende på vilken beloppet tilldelas faktiskt har vidarebosatts eller mottagits.
8.  
För att möjliggöra kontroll och revision ska medlemsstaterna bevara den information som är nödvändig för att de personer som har vidarebosatts eller mottagits ska kunna identifieras och dagen för deras vidarebosättning eller mottagande ska kunna fastställas korrekt.
9.  
För att ta hänsyn till rådande inflation, relevant utveckling i fråga om vidarebosättning och andra faktorer som skulle kunna optimera användningen av det ekonomiska incitament som de belopp som avses i punkterna 1, 3 och 5 i denna artikel medför, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 för att vid behov, och inom ramen för tillgängliga medel, justera de beloppen.

Artikel 20

Medel för överföring av sökande av internationellt skydd eller av personer som beviljats internationellt skydd

1.  
En medlemsstat ska, utöver anslaget enligt artikel 13.1, motta ett tilläggsbelopp på 10 000 EUR för varje sökande av internationellt skydd som överförs från en annan medlemsstat i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 ( 4 ) eller som resultat av liknande former av omplacering.
2.  
I lämpliga fall kan medlemsstaterna även vara berättigade till de belopp som avses i punkt 1 i denna artikel för varje familjemedlem till personer som avses i den punkten, förutsatt att dessa familjemedlemmar har överförts för att säkerställa familjesammanhållning i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 604/2013 eller har överförts som ett resultat av liknande former av omplacering.
3.  
Medlemsstaterna ska, utöver anslaget enligt artikel 13.1, motta ett tilläggsbelopp på 10 000 EUR för varje person som beviljats internationellt skydd som överförs från en annan medlemsstat.
4.  
I lämpliga fall får medlemsstaterna även vara berättigade till respektive belopp för familjemedlemmar till personer som avses i punkt 3 om familjemedlemmarna har överförts för att säkerställa familjesammanhållning.
5.  
Den medlemsstat som står för kostnaden för de överföringar som avses i punkterna 1–4 ska motta ett bidrag på 500 EUR för varje sökande av internationellt skydd eller person som beviljats internationellt skydd som överförs till en annan medlemsstat.
6.  
De belopp som avses i denna artikel ska ges i form av finansiering som inte är kopplad till kostnaderna i enlighet med artikel 125 i budgetförordningen.
7.  
De belopp som avses i punkterna 1–5 i denna artikel ska anslås till medlemsstaternas program under förutsättning att den person med avseende på vilken beloppet tilldelas faktiskt har överförts till en medlemsstat eller registrerats som sökande i den ansvariga medlemsstaten i enlighet med förordning (EU) nr 604/2013, beroende på vad som är tillämpligt. Dessa belopp får inte användas för andra åtgärder i medlemsstatens program utom under vederbörligen motiverade omständigheter, såsom kommissionen godkänt det genom en ändring av det programmet.
8.  
För att möjliggöra kontroll och revision ska medlemsstaterna bevara den information som är nödvändig för att de överförda personerna ska kunna identifieras och dagen för deras överföring fastställas korrekt.
9.  
För att ta hänsyn till rådande inflation, relevant utveckling i fråga om omplacering och andra faktorer som skulle kunna optimera användningen av det ekonomiska incitament som de belopp som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel medför, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 för att vid behov och inom ramen för tillgängliga medel justera de beloppen.

Artikel 21

Driftsstöd

1.  
En medlemsstat får använda upp till 15 % av det belopp som tilldelats dess program genom fonden för att finansiera driftsstöd enligt fondens specifika mål.
2.  
När en medlemsstat använder driftsstöd ska den följa relevant unionsregelverk och stadgan.
3.  
En medlemsstat ska i sitt program och i den årliga prestationsrapport som avses i artikel 35 i denna förordning förklara hur användningen av driftsstöd bidrar till att fondens mål uppnås. Innan kommissionen godkänner medlemsstatens program ska den bedöma utgångsläget i de medlemsstater som har meddelat sin avsikt att använda driftsstöd. Kommissionen ska ta hänsyn till den information som tillhandahålls av dessa medlemsstater och, i förekommande fall, information som är tillgänglig som ett resultat av de övervakningsåtgärder som utförs i enlighet med förordning (EU) nr 1053/2013 och som omfattas av tillämpningsområdet för den här förordningen.
4.  
Driftsstödet ska fokuseras på åtgärder som täcks av utgifter som anges i bilaga VII.
5.  
För att hantera oförutsedda eller nya omständigheter, eller för att säkerställa ett ändamålsenligt genomförande av finansieringen ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 för att ändra de stödberättigande åtgärder som förtecknas i bilaga VII.

Artikel 22

Förvaltningskontroller och revisioner av projekt som utförs av internationella organisationer

1.  
Denna artikel är tillämplig på internationella organisationer eller deras organ som avses i artikel 62.1 första stycket c ii i budgetförordningen vilkas system, regler och förfaranden på förhand har varit föremål för en positiv bedömning av kommissionen enligt artikel 154.4 och 154.7 i den förordningen i syfte att indirekt förvalta bidrag som finansieras genom unionsbudgeten (internationella organisationer).
2.  
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 83 första stycket a i förordning (EU) 2021/1060 och artikel 129 i budgetförordningen gäller att den förvaltande myndigheten, om en internationell organisation är stödmottagare enligt definitionen i artikel 2.9 i förordning (EU) 2021/1060, inte ska vara skyldig att utföra de förvaltningskontroller som avses i artikel 74.1 första stycket a i förordning (EU) 2021/1060, förutsatt att den internationella organisationen till den förvaltande myndigheten lämnar in de handlingar som avses i artikel 155.1 första stycket a, b och c i budgetförordningen.
3.  
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 155.1 första stycket c i budgetförordningen ska det i den förvaltningsförklaring som ska lämnas in av den internationella organisationen bekräftas att projektet är förenligt med tillämplig rätt och med villkoren för stöd till projektet.
4.  

Om kostnader ska ersättas i enlighet med artikel 53.1 a i förordning (EU) 2021/1060 ska den förvaltningsförklaring som ska lämnas in av den internationella organisationen dessutom bekräfta att

a) 

fakturorna och bevisen för att bidragsmottagaren har betalat dem har kontrollerats,

b) 

de räkenskaper eller redovisningskoder som bidragsmottagaren använder för transaktioner med koppling till de utgifter som deklarerats till den förvaltande myndigheten har kontrollerats.

5.  
Om kostnaderna ska ersättas i enlighet med artikel 53.1 b, c eller d i förordning (EU) 2021/1060 ska det i den förvaltningsförklaring som ska lämnas in av den internationella organisationen bekräftas att villkoren för ersättning av utgifterna är uppfyllda.
6.  
De handlingar som avses i artikel 155.1 första stycket a och c i budgetförordningen ska tillhandahållas den förvaltande myndigheten tillsammans med varje betalningsansökan som bidragsmottagaren lämnar in.
7.  
Bidragsmottagaren ska lämna in räkenskaperna till den förvaltande myndigheten senast den 15 oktober varje år. Räkenskaperna ska åtföljas av ett yttrande från ett oberoende revisionsorgan som har upprättats i enlighet med internationellt vedertagna revisionsstandarder. I det yttrandet ska det fastställas om de kontrollsystem som införts fungerar tillfredsställande och är kostnadseffektiva, och om de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Av det yttrandet ska det också framgå om revisionsarbetet föranleder tvivel beträffande vad som anges i de förvaltningsförklaringar som den internationella organisationen lämnat in, inbegripet information om misstänkta bedrägerier. Yttrandet ska innehålla en försäkran om att de utgifter som ingår i de betalningsansökningar som den internationella organisationen lämnar in till den förvaltande myndigheten är lagliga och korrekta.
8.  
Utan att det påverkar befintliga möjligheter att utföra ytterligare revisioner enligt artikel 127 i budgetförordningen ska den förvaltande myndigheten upprätta den förvaltningsförklaring som avses i artikel 74.1 första stycket f i förordning (EU) 2021/1060. Den förvaltande myndigheten ska göra detta genom att förlita sig på de dokument som den internationella organisationen har tillhandahållit enligt punkterna 2–5 och 7 i den här artikeln i stället för att förlita sig på de förvaltningskontroller som avses i artikel 74.1 i förordning (EU) 2021/1060.
9.  
Det dokument som fastställer villkoren för stöd och som avses enligt artikel 73.3 i förordning (EU) 2021/1060 ska innehålla de krav som anges i den här artikeln.
10.  

Punkt 2 är inte tillämplig, och följaktligen ska en förvaltande myndighet vara skyldig att utföra förvaltningskontroller, om

a) 

den förvaltande myndigheten identifierar en särskild risk för oriktigheter eller tecken på bedrägerier avseende ett projekt som inleds eller genomförs av den internationella organisationen,

b) 

den internationella organisationen inte lämnar in de dokument som avses i punkterna 2–5 och 7 till den förvaltande myndigheten,

c) 

de dokument som avses i punkterna 2–5 och 7 och som har lämnats in av den internationella organisationen är ofullständiga.

11.  
Om ett projekt i vilket en internationell organisation är stödmottagare enligt definitionen i artikel 2.9 i förordning (EU) 2021/1060 utgör en del av ett urval enligt artikel 79 i den förordningen får revisionsmyndigheten utföra sitt arbete på grundval av ett delurval av transaktioner som relaterar till det projektet. Om fel upptäcks i delurvalet får revisionsmyndigheten, om så är relevant, begära att den internationella organisationens revisor bedömer hela omfattningen av felen och det totala antalet fel i det projektet.AVSNITT 3

Stöd och genomförande inom ramen för direkt eller indirekt förvaltning

Artikel 23

Tillämpningsområde

Kommissionen ska genomföra stöd enligt detta avsnitt antingen direkt i enlighet med artikel 62.1 första stycket a i budgetförordningen eller indirekt i enlighet med led c i det stycket.

Artikel 24

Stödberättigade enheter

1.  

Följande enheter ska vara berättigade till unionsfinansiering:

a) 

Rättsliga enheter etablerade i

i) 

en medlemsstat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium som är knutet till den,

ii) 

ett tredjeland som är associerat till fonden enligt ett särskilt avtal enligt artikel 7, under förutsättning att det omfattas av arbetsprogrammet och villkoren däri,

iii) 

ett tredjeland som förtecknas i arbetsprogrammet, på de villkor som anges i punkt 3.

b) 

Rättsliga enheter som inrättats enligt unionsrätten eller internationella organisationer som är relevanta för fonden.

2.  
Fysiska personer är inte berättigade till unionsfinansiering.
3.  
De enheter som avses i punkt 1 a iii ska delta som en del av ett konsortium som består av minst två oberoende enheter varav minst en är etablerad i en medlemsstat.

De enheter som deltar som en del av ett konsortium som avses i första stycket i denna punkt ska säkerställa att de åtgärder i vilka de deltar överensstämmer med principerna i stadgan och bidrar till att fondens mål uppnås.

Artikel 25

Unionsåtgärder

1.  
På kommissionens initiativ får fonden användas för att finansiera unionsåtgärder som relaterar till fondens mål, i enlighet med bilaga III.
2.  
Unionsåtgärder får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag, priser och upphandling. De får också tillhandahålla finansiering i form av finansieringsinstrument inom ramen för blandfinansieringsinsatser.
3.  
Bidrag som genomförs inom ramen för direkt förvaltning ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen.
4.  
Medlemmarna i den utvärderingskommitté som bedömer förslagen, som avses i artikel 150 i budgetförordningen, får vara externa experter.
5.  
Bidrag till en ömsesidig försäkringsmekanism får täcka risken i samband med återkrav av medel från mottagare och ska betraktas som en tillräcklig garanti enligt budgetförordningen. Artikel 37.7 i förordning (EU) 2021/695 ( 5 ) ska tillämpas.

Artikel 26

Det europeiska migrationsnätverket

1.  
Fonden ska stödja det europeiska migrationsnätverket och ge det ekonomiska stöd som behövs för dess verksamheter och framtida utveckling.
2.  
Det belopp som ska göras tillgängligt för det europeiska migrationsnätverket på grundval av fondens årliga anslag och det arbetsprogram där prioriteringarna för dess verksamheter fastställs ska efter styrelsens godkännande antas av kommissionen i enlighet med artikel 4.5 a i beslut 2008/381/EG. Kommissionens beslut ska utgöra ett finansieringsbeslut i enlighet med artikel 110 i budgetförordningen. För att säkerställa att medel finns tillgängliga i god tid får kommissionen anta arbetsprogrammet för det europeiska migrationsnätverket i ett separat finansieringsbeslut.
3.  
Ekonomiskt stöd för verksamheter som bedrivs av det europeiska migrationsnätverket ska ges i form av bidrag till de nationella kontaktpunkter som avses i artikel 3 i beslut 2008/381/EG eller upphandling, beroende på vad som är lämpligt, i enlighet med budgetförordningen.

Artikel 27

Blandfinansieringsinsatser

Blandfinansieringsinsatser som beslutas inom ramen för fonden ska genomföras i enlighet med förordning (EU) 2021/523 och avdelning X i budgetförordningen.

Artikel 28

Tekniskt bistånd på kommissionens initiativ

I enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2021/1060 får fonden stödja åtgärder för tekniskt bistånd som genomförs på kommissionens initiativ eller vägnar till en finansieringsgrad på 100 %.

Artikel 29

Revision

Revisioner av användningen av unionens bidrag som utförs av personer eller enheter, inbegripet av andra personer eller enheter än de som fått detta i uppdrag av unionens institutioner, organ eller byråer, ska ligga till grund för den övergripande försäkran enligt artikel 127 i budgetförordningen.

Artikel 30

Information, kommunikation och publicitet

1.  
Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa unionsfinansieringens synlighet, i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat, genom att tillhandahålla enhetlig, ändamålsenlig, meningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten. Unionsfinansieringens synlighet ska säkerställas och sådan information tillhandahållas utom i vederbörligen motiverade fall där det inte är möjligt eller lämpligt att visa sådan information offentligt eller där utlämnandet av sådan informationen är begränsad enligt lag, särskilt av skäl som rör säkerhet, allmän ordning, brottsutredningar eller skydd av personuppgifter. För att säkerställa unionsfinansieringens synlighet ska mottagarna av unionsfinansieringen hänvisa till den finansieringens ursprung när de offentligt informerar om åtgärden och visa unionens emblem.
2.  
För att nå ut till en så bred publik som möjligt ska kommissionen genomföra informations- och kommunikationsåtgärder avseende fonden, åtgärder som vidtagits inom ramen för fonden och erhållna resultat.

Finansiella medel som tilldelas fonden ska också bidra till den gemensamma kommunikationen om unionens politiska prioriteringar, i den mån dessa prioriteringar har anknytning till fondens mål.

3.  
Kommissionen ska offentliggöra arbetsprogrammen för den tematiska del som avses i artikel 11. För stöd som tillhandahålls inom ramen för direkt eller indirekt förvaltning ska kommissionen offentliggöra den information som avses i artikel 38.2 i budgetförordningen på en allmänt tillgänglig webbplats och regelbundet uppdatera denna information. Den informationen ska offentliggöras i ett öppet, maskinläsbart format som tillåter att uppgifterna sorteras, är sökbara, extraheras och jämförs.AVSNITT 4

Stöd och genomförande inom ramen för delad, direkt eller indirekt förvaltning

Artikel 31

Bistånd i nödsituationer

1.  

Fonden ska tillhandahålla ekonomiskt stöd för att åtgärda brådskande och särskilda behov i händelse av vederbörligen motiverade nödsituationer som är en konsekvens av en eller flera av följande omständigheter:

a) 

En exceptionell migrationssituation som kännetecknas av en stor eller oproportionerlig inströmning av tredjelandsmedborgare i en eller flera medlemsstater vilken ställer betydande och omedelbara krav på de medlemsstaternas mottagnings- och förvarsanläggningar, asyl- och migrationshanteringssystem samt asyl- och migrationsförfaranden.

b) 

En massiv tillströmning av fördrivna personer i den mening som avses i rådets direktiv 2001/55/EG ( 6 ).

c) 

En exceptionell migrationssituation i ett tredjeland, inbegripet då personer i behov av skydd kan vara strandsatta på grund av den politiska utvecklingen eller konflikter, särskilt då den kan påverka migrationsströmmarna mot unionen.

Som en reaktion på sådana vederbörligen motiverade nödsituationer får kommissionen besluta att tillhandahålla bistånd i nödsituationer, inbegripet för frivillig omplacering, inom ramen för tillgängliga resurser. I sådana fall ska kommissionen i god tid underrätta Europaparlamentet och rådet om detta.

2.  
Åtgärder i tredjeländer ska genomföras i enlighet med artikel 5.2 och 5.3.
3.  
Bistånd i nödsituationer får anslås till medlemsstaternas program utöver anslaget enligt artikel 13.1 och bilaga I, förutsatt att det därefter är öronmärkt som sådant i medlemsstatens program. Den finansieringen får inte användas för andra åtgärder i medlemsstatens program, utom under vederbörligen motiverade omständigheter och om det godkänts av kommissionen genom ändring av medlemsstatens program. Förfinansiering för bistånd i nödsituationer får, om medel finns tillgängliga, uppgå till 95 % av unionens bidrag.
4.  
Bidrag som genomförs inom ramen för direkt förvaltning ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen.
5.  
Om det är nödvändigt för att genomföra en åtgärd, får bistånd i nödsituationer täcka utgifter som uppkommit före den dag då bidragsansökan eller begäran om bistånd för den åtgärden lämnades in, förutsatt att utgifterna inte uppkom före den 1 januari 2021.
6.  
När det föreligger vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet och för att säkerställa att medel snabbt finns tillgängliga i tid, får kommissionen separat anta ett finansieringsbeslut som avses i artikel 110 i budgetförordningen för bistånd i nödsituationer genom en omedelbart tillämplig genomförandeakt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 38.4. En sådan akt ska fortsätta att gälla under en period på högst 18 månader.

Artikel 32

Kumulativ och alternativ finansiering

1.  
En åtgärd som har fått bidrag genom fonden får också erhålla bidrag från ett annat unionsprogram, inbegripet fonder inom ramen för delad förvaltning, förutsatt att bidragen inte täcker samma kostnader. Reglerna för det relevanta unionsprogrammet ska tillämpas för det motsvarande bidraget till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden. Stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet.
2.  

I enlighet med artikel 73.4 i förordning (EU) 2021/1060 får Eruf eller ESF+ ge stöd till åtgärder som tilldelats en spetskompetensstämpel enligt definitionen i artikel 2.45 i den förordningen. För att tilldelas en spetskompetensstämpel ska åtgärderna uppfylla följande kumulativa villkor:

a) 

De har bedömts i en ansökningsomgång inom ramen för fonden.

b) 

De uppfyller minimikvalitetskraven i den ansökningsomgången.

c) 

De kan inte finansieras inom ramen för den ansökningsomgången på grund av budgetbegränsningar.AVSNITT 5

Övervakning, rapportering och utvärderingUnderavsnitt 1

Gemensamma bestämmelser

Artikel 33

Övervakning och rapportering

1.  
I enlighet med rapporteringskraven i artikel 41.3 första stycket h iii i budgetförordningen ska kommissionen inför Europaparlamentet och rådet lägga fram information om de centrala prestationsindikatorer som förtecknas i bilaga V till den här förordningen.
2.  
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 för att ändra bilaga V i syfte att göra nödvändiga anpassningar av de centrala prestationsindikatorer som förtecknas i den bilagan.
3.  
I bilaga VIII fastställs indikatorerna för rapportering om fondens framsteg när det gäller att uppnå de specifika mål som anges i artikel 3.2. För outputindikatorer ska utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen för 2024 och målen för 2029 ska vara kumulativa.
4.  
Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in effektivt, på ett ändamålsenligt sätt och i god tid. För detta ändamål ska mottagare av unionsmedel, och när så är lämpligt medlemsstaterna, omfattas av proportionella rapporteringskrav.
5.  
För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av fondens framsteg när det gäller att uppnå dess mål ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 i syfte att ändra bilaga VIII för att se över eller komplettera indikatorerna där det anses nödvändigt och i syfte att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättande av en ram för övervakning och utvärdering, inbegripet för projektinformation som ska tillhandahållas av medlemsstaterna. Eventuella ändringar av bilaga VIII ska endast tillämpas på projekt som väljs ut efter det att de ändringarna har trätt i kraft.

Artikel 34

Utvärdering

1.  

Kommissionen ska senast den 31 december 2024 genomföra en halvtidsutvärdering av denna förordning. Utöver det som föreskrivs i artikel 45.1 i förordning (EU) 2021/1060 ska halvtidsutvärderingen bedöma följande:

a) 

Fondens ändamålsenlighet, inbegripet de framsteg som gjorts för att uppnå dess mål, med beaktande av all relevant information som redan finns tillgänglig, särskilt de årliga prestationsrapporter som avses i artikel 35 och de output- och resultatindikatorer som anges i bilaga VIII.

b) 

Effektiviteten i användningen av de medel som anslagits till fonden och effektiviteten i de förvaltnings- och kontrollåtgärder som införts för att genomföra den.

c) 

Den fortsatta relevansen och lämpligheten i de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II.

d) 

Samordningen, samstämmigheten och komplementariteten mellan de åtgärder som får stöd genom fonden och det stöd som ges genom andra unionsfonder.

e) 

Unionsmervärdet av de åtgärder som genomförs inom ramen för fonden.

Den halvtidsutvärderingen ska ta hänsyn till resultaten av efterhandsutvärderingen av verkan av Asyl-, migrations- och integrationsfonden för perioden 2014–2020.

2.  
Utöver vad som föreskrivs i artikel 45.2 i förordning (EU) 2021/1060 ska efterhandsutvärderingen omfatta de delar som förtecknas i punkt 1 i den här artikeln. Dessutom ska fondens verkningar utvärderas.
3.  
Halvtidsutvärderingen och efterhandsutvärderingen ska genomföras i god tid i syfte att bidra till beslutsprocessen, inbegripet i förekommande fall till översynen av denna förordning.
4.  
Kommissionen ska i halvtidsutvärderingen och efterhandsutvärderingen särskilt uppmärksamma utvärderingen av åtgärder som genomförts med, i eller i förhållande till tredjeländer i enlighet med artiklarna 7, 16.11 och 24.Underavsnitt 2

Regler för delad förvaltning

Artikel 35

Årliga prestationsrapporter

1.  
Senast den 15 februari 2023, och senast den 15 februari varje efterföljande år till och med 2031, ska medlemsstaterna till kommissionen lämna in en årlig prestationsrapport enligt artikel 41.7 i förordning (EU) 2021/1060.

Rapporteringsperioden ska omfatta det senaste räkenskapsår, enligt definitionen i artikel 2.29 i förordning (EU) 2021/1060, som föregår det år då rapporten lämnas in. Den rapport som lämnas in senast den 15 februari 2023 ska omfatta perioden från och med den 1 januari 2021.

2.  

De årliga prestationsrapporterna ska särskilt innehålla uppgifter om

a) 

framstegen med att genomföra medlemsstatens program och att uppnå de delmål och mål som anges däri, med hänsyn till de senaste uppgifter som krävs enligt artikel 42 i förordning (EU) 2021/1060,

b) 

eventuella problem som påverkar medlemsstatens programs prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem, inbegripet information om eventuella motiverat yttrande från kommissionen avseende överträdelseförfaranden enligt artikel 258 i EUF-fördraget rörande fondens genomförande,

c) 

komplementariteten mellan de åtgärder som får stöd genom fonden och det stöd som ges genom andra unionsfonder, särskilt åtgärder som vidtagits i eller i förhållande till tredjeländer,

d) 

medlemsstatens programs bidrag till genomförandet av relevanta delar av unionens regelverk och handlingsplaner samt till samarbetet och solidariteten mellan medlemsstaterna,

e) 

genomförandet av kommunikations- och synlighetsåtgärder,

f) 

uppfyllandet av de tillämpliga nödvändiga villkoren och tillämpningen av dem under hela programperioden, i synnerhet överensstämmelsen med grundläggande rättigheter,

g) 

antalet personer som tagits emot genom vidarebosättning och humanitärt mottagande, med hänvisning till de belopp som anges i artikel 19,

h) 

antalet sökande av internationellt skydd och personer som beviljats internationellt skydd som överförts från en medlemsstat till en annan enligt artikel 20,

i) 

genomförandet av projekt i eller i förhållande till ett tredjeland.

De årliga prestationsrapporterna ska innehålla en sammanfattning som omfattar alla led i första stycket i denna punkt. Kommissionen ska säkerställa att de sammanfattningar som medlemsstaterna tillhandahåller översätts till alla unionens officiella språk och offentliggörs.

3.  
Kommissionen får lämna synpunkter på årliga prestationsrapporter inom två månader efter dagen för mottagandet av dessa. Om kommissionen inte lämnar synpunkter inom denna tidsfrist ska rapporten anses vara godkänd.
4.  
Kommissionen ska, på sin webbplats, tillhandahålla länkar till de webbplatser som avses i artikel 49.1 i förordning (EU) 2021/1060.
5.  
I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel ska kommissionen anta en genomförandeakt, genom vilken mallen för den årliga prestationsrapporten fastställs. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 38.2.

Artikel 36

Övervakning och rapportering inom ramen för delad förvaltning

1.  
Övervakning och rapportering i enlighet med avdelning IV i förordning (EU) 2021/1060 ska, i förekommande fall, använda koderna för de interventionstyper som anges i bilaga VI till den här förordningen. För att hantera oförutsedda eller nya omständigheter och för att säkerställa ett ändamålsenligt genomförande av finansieringen ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 i den här förordningen för att ändra bilaga VI.
2.  
Indikatorerna i bilaga VIII till denna förordning ska användas i enlighet med artiklarna 16.1, 22 och 42 i förordning (EU) 2021/1060.Kapitel III

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 37

Utövande av delegeringen

1.  
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.1 andra stycket samt artiklarna 16.9, 19.9, 20.9, 21.5, 33.2, 33.5 och 36.1 ges till kommissionen till och med den 31 december 2027.
3.  
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 5.1 andra stycket samt artiklarna 16.9, 19.9, 20.9, 21.5, 33.2, 33.5 och 36.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  
Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
5.  
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  
En delegerad akt som antas enligt artikel 5.1 andra stycket samt artiklarna 16.9, 19.9, 20.9, 21.5, 33.2, 33.5 eller 36.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 38

Kommittéförfarande

1.  
Kommissionen ska biträdas av kommittén för fonderna för inrikes frågor som inrättats genom artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1148 ( 7 ). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
3.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

4.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

Artikel 39

Övergångsbestämmelser

1.  
Denna förordning ska inte påverka det fortsatta genomförandet eller ändringar av de åtgärder som inletts enligt förordning (EU) nr 516/2014, som ska fortsätta att tillämpas på dessa åtgärder fram till dess att de avslutas.
2.  
Finansieringsramen för fonden får också omfatta de utgifter för tekniskt och administrativt bistånd som är nödvändiga för att säkerställa övergången mellan fonden och de åtgärder som antagits enligt förordning (EU) nr 516/2014.
3.  
I enlighet med artikel 193.2 andra stycket a i budgetförordningen får, med beaktande av det försenade ikraftträdandet av den här förordningen, och för att säkerställa kontinuitet, för en begränsad period, kostnader som uppkommit för åtgärder som får stöd enligt den här förordningen inom ramen för direkt förvaltning och som redan har inletts anses vara stödberättigande från och med den 1 januari 2021, även om dessa kostnader uppkom innan bidragsansökan eller begäran om bistånd lämnades in.
4.  

Medlemsstaterna får efter den 1 januari 2021 fortsätta att stödja ett projekt som valts ut och inletts enligt förordning (EU) nr 516/2014, i enlighet med förordning (EU) nr 514/2014, under förutsättning att alla följande villkor är uppfyllda:

a) 

Projektet omfattar två etapper som går att identifiera ur ekonomisk synvinkel med separata verifieringskedjor.

b) 

Projektets totala kostnad överstiger 500 000 EUR.

c) 

Betalningar som den ansvariga myndigheten gjort till bidragsmottagare för projektets första etapp ska ingå i betalningsansökningar till kommissionen enligt förordning (EU) nr 514/2014 och utgifter för projektets andra etapp ska ingå i betalningsansökningar enligt förordning (EU) 2021/1060.

d) 

Projektets andra etapp följer tillämplig rätt och är berättigad till stöd från fonden enligt den här förordningen och förordning (EU) 2021/1060.

e) 

Medlemsstaten åtar sig att slutföra projektet, göra det operativt och rapportera om det i den årliga prestationsrapport som ska lämnas in senast den 15 februari 2024.

Bestämmelserna i den här förordningen och i förordning (EU) 2021/1060 ska tillämpas på andra etappen i ett sådant projekt enligt vad som anges i första stycket i denna punkt.

Denna punkt ska endast tillämpas på projekt som har valts ut inom ramen för delad förvaltning enligt förordning (EU) nr 514/2014.

Artikel 40

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.
BILAGA I

KRITERIER FÖR TILLDELNING AV MEDEL TILL MEDLEMSSTATERNAS PROGRAM

1. De budgetmedel som är tillgängliga enligt artikel 13 ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

a) 

I början av programperioden ska varje medlemsstat erhålla ett fast belopp på 8 000 000 EUR från fonden, med undantag för Cypern, Malta och Grekland, som vardera ska erhålla ett fast belopp på 28 000 000 EUR.

b) 

De återstående budgetmedel som avses i artikel 13 ska fördelas på grundval av följande kriterier:

— 
35 % för asyl.
— 
30 % för laglig migration och integration.
— 
35 % för bekämpning av irreguljär migration inbegripet återvändande.

2. Följande kriterier på asylområdet ska beaktas och ska viktas enligt följande:

a) 

30 % i proportion till det antal personer som ingår i en av följande kategorier:

— 
En tredjelandsmedborgare eller statslös person som har beviljats sådan status som anges i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning, i dess ändrade lydelse enligt New York-protokollet av den 31 januari 1967.
— 
En tredjelandsmedborgare eller statslös person som åtnjuter en form av subsidiärt skydd i den mening som avses i direktiv 2011/95/EU.
— 
En tredjelandsmedborgare eller statslös person som åtnjuter tillfälligt skydd enligt vad som avses i direktiv 2001/55/EG ( 8 ).
b) 

60 % i proportion till det antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som har ansökt om internationellt skydd.

c) 

10 % i proportion till det antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som håller på att vidarebosättas eller har vidarebosatts i en medlemsstat.

3. Följande kriterier på området laglig migration och integration ska beaktas och ska viktas enligt följande:

a) 

50 % i proportion till det totala antalet tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i en medlemsstat.

b) 

50 % i proportion till det antal tredjelandsmedborgare som har erhållit ett första uppehållstillstånd. Följande personkategorier ska dock inte omfattas:

— 
Tredjelandsmedborgare som erhåller ett första anställningsrelaterat uppehållstillstånd med en giltighetstid på mindre än tolv månader.
— 
Tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete enligt rådets direktiv 2004/114/EG ( 9 ) eller, i tillämpliga fall, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 ( 10 ).
— 
Tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa och vistelse i forskningssyfte enligt rådets direktiv 2005/71/EG ( 11 ) eller, i tillämpliga fall, direktiv (EU) 2016/801.

4. Följande kriterier på området bekämpning av irreguljär migration samt återvändande ska beaktas och ska viktas enligt följande:

a) 

70 % i proportion till antalet tredjelandsmedborgare som inte eller inte längre uppfyller villkoren för inresa till och vistelse på medlemsstatens territorium och som är föremål för ett beslut om återvändande enligt nationell rätt, dvs. ett förvaltnings- eller domstolsbeslut som fastslår eller förklarar att vistelsen är olaglig och ålägger en person att återvända.

b) 

30 % i proportion till det antal tredjelandsmedborgare som faktiskt har lämnat medlemsstatens territorium till följd av ett förvaltnings- eller domstolsbeslut om utvisning, oberoende av om det rör sig om ett frivilligt eller påtvingat återvändande.

5. För det ursprungliga anslaget ska referenssiffrorna grunda sig på de årliga statistiska uppgifterna från kommissionen (Eurostat) för åren 2017, 2018 och 2019, på grundval av uppgifter som lämnats av medlemsstaterna före den dag då denna förordning börjar tillämpas i enlighet med unionsrätten. För halvtidsöversynen ska referenssiffrorna grunda sig på de årliga statistiska uppgifter som tagits fram av kommissionen (Eurostat) för åren 2021, 2022 och 2023 på grundval av uppgifter som lämnats av medlemsstaterna i enlighet med unionsrätten. Om medlemsstaterna inte har förelagt kommissionen (Eurostat) statistiken i fråga ska de lämna preliminära uppgifter så snart som möjligt.

6. Innan kommissionen (Eurostat) godtar de uppgifter som avses i punkt 5 som referenssiffror ska den bedöma de statistiska uppgifternas kvalitet, jämförbarhet och fullständighet i enlighet med normala operativa förfaranden. På begäran av kommissionen (Eurostat) ska medlemsstaterna lägga fram de uppgifter som krävs för att göra detta.
BILAGA II

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER

1. Fonden ska bidra till det specifika mål som anges i artikel 3.2 a genom inriktning på följande genomförandeåtgärder:

a) 

Säkerställande av en enhetlig tillämpning av unionens regelverk och prioriteringar som har samband med det gemensamma europeiska asylsystemet.

b) 

Stöd till kapaciteten i medlemsstaternas asylsystem såvitt avser infrastrukturer och tjänster när så krävs, även på lokal och regional nivå.

c) 

Stärkande av samarbetet och partnerskapet med tredjeländer för migrationshantering, bland annat genom att stärka deras kapacitet att förbättra skyddet för personer i behov av internationellt skydd inom ramen för globalt samarbete.

d) 

Tillhandahållande av tekniskt och operativt bistånd till en eller flera medlemsstater, inbegripet i samarbete med Easo.

2. Fonden ska bidra till det specifika mål som anges i artikel 3.2 b genom inriktning på följande genomförandeåtgärder:

a) 

Stöd till utvecklingen och genomförandet av politik som främjar laglig migration och genomförandet av unionens regelverk om laglig migration, inklusive familjeåterförening och efterlevnaden av arbetsnormer.

b) 

Stöd till åtgärder för att underlätta reguljär inresa och bosättning i unionen.

c) 

Stärkande av samarbetet och partnerskapet med tredjeländer för migrationshantering, inbegripet genom lagliga inresevägar till unionen, inom ramen för globalt samarbete på migrationsområdet.

d) 

Främjande av integrationsåtgärder för social och ekonomisk delaktighet för tredjelandsmedborgare, och skyddsåtgärder för utsatta personer i samband med integrationsåtgärder, underlättande av familjeåterförening och förberedande åtgärder för att tredjelandsmedborgare ska kunna delta aktivt i och accepteras av det mottagande samhället, genom medverkan av nationella och särskilt regionala eller lokala myndigheter och civilsamhällesorganisationer, inbegripet flyktingorganisationer och migrantledda organisationer samt arbetsmarknadens parter.

3. Fonden ska bidra till det specifika mål som anges i artikel 3.2 c genom inriktning på följande genomförandeåtgärder:

a) 

Säkerställande av en enhetlig tillämpning av unionens regelverk och politiska prioriteringar i fråga om infrastruktur, förfaranden och tjänster.

b) 

Stöd till en integrerad och samordnad strategi för hantering av återvändande på unions- och medlemsstatsnivå och för kapacitetsutveckling för ett ändamålsenligt, värdigt och hållbart återvändande samt för att minska incitamenten för irreguljär migration.

c) 

Stöd vid frivilligt återvändande, spårande av familjemedlemmar och återintegrering, med samtidig respekt för barnets bästa.

d) 

Stärkande av samarbetet med tredjeländer och deras kapacitet i fråga om återtagande och hållbart återvändande.

4. Fonden ska bidra till det specifika mål som anges i artikel 3.2 d genom inriktning på följande genomförandeåtgärder:

a) 

Stärkande av solidariteten och samarbetet med tredjeländer som påverkas av migrationsflöden, bland annat genom vidarebosättning i unionen och genom andra lagliga vägar till skydd i unionen.

b) 

Stöd till överföringar från en medlemsstat till en annan av sökande av internationellt skydd eller personer som beviljats internationellt skydd.
BILAGA III

STÖDETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. Inom ramen för det politiska mål som anges i artikel 3.1 ska fonden särskilt stödja följande:

a) 

Inrättande och utveckling av nationella, regionala och lokala strategier för asyl, laglig migration, integration, återvändande och irreguljär migration i enlighet med relevant unionsregelverk.

b) 

Inrättande av administrativa strukturer, verktyg och system, inklusive IKT-system, och utbildning av personal, inbegripet personal vid lokala myndigheter och andra berörda parter, där så är lämpligt i samarbete med relevanta decentraliserade byråer.

c) 

Inrättande av kontaktpunkter på nationell, regional och lokal nivå för att tillhandahålla opartisk vägledning, praktisk information och praktiskt bistånd till potentiella bidragsmottagare och stödberättigade enheter avseende alla aspekter av denna fond

d) 

Utveckling, övervakning och utvärdering av politik och förfaranden, bland annat insamling, utbyte och analys av information och data, spridning av kvalitativa och kvantitativa uppgifter och statistik om migration och internationellt skydd och utveckling och tillämpning av gemensamma statistiska verktyg, metoder och indikatorer för att mäta framstegen och utvärdera den politiska utvecklingen.

e) 

Utbyte av information, bästa praxis och strategier, ömsesidigt lärande, studier och forskning, utveckling och genomförande av gemensamma åtgärder och insatser och inrättande av gränsöverskridande samarbetsnätverk.

f) 

Hjälp- och stödtjänster som tillhandahålls med hänsyn tagen till jämställdhetsaspekter som överensstämmer med den berörda personens status och behov, särskilt i fråga om utsatta personer.

g) 

Åtgärder som syftar till ett ändamålsenligt skydd för barn vid migration, inbegripet genomförande av bedömningar av barnets bästa, stärkta förmyndarskapssystem samt utveckling, övervakning och utvärdering av politik och förfaranden till skydd för barn.

h) 

Åtgärder som syftar till att öka medvetenheten bland berörda parter och allmänheten om politik avseende asyl, integration och återvändande, med särskild inriktning på utsatta personer, inbegripet underåriga.

2. Inom ramen för det specifika mål som anges i artikel 3.2 a ska fonden särskilt stödja följande åtgärder:

a) 

Tillhandahållande av materiellt bistånd, inbegripet hjälp vid gränsen.

b) 

Genomförande av asylförfaranden i enlighet med asylregelverket, inbegripet tillhandahållande av stödtjänster såsom översättning och tolkning, rättsligt bistånd, spårande av familjemedlemmar och andra tjänster som överensstämmer med den berörda personens status.

c) 

Identifiering av sökande med särskilda förfarande- eller mottagningsbehov, inbegripet snabb identifiering av offer för människohandel, så att de kan hänvisas till specialiserade tjänster, t.ex. psykosociala tjänster och rehabiliteringstjänster.

d) 

Tillhandahållande av specialiserade tjänster, t.ex. psykosociala tjänster och rehabiliteringstjänster till sökande med särskilda förfarande- eller mottagningsbehov.

e) 

Inrättande eller förbättring av infrastrukturerna för mottagning och inkvartering, såsom småskaliga infrastrukturer som tillgodoser behoven hos familjer med underåriga, inbegripet sådana som tillhandahålls av lokala och regionala myndigheter, inklusive möjlighet för flera medlemsstater att utnyttja sådana anläggningar gemensamt.

f) 

Ökning av medlemsstaternas kapacitet att samla in, analysera och mellan sina behöriga myndigheter utbyta information om ursprungsländer.

g) 

Åtgärder i samband med unionens vidarebosättningsprogram eller nationella program för vidarebosättning och humanitärt mottagande, inbegripet förfaranden för att genomföra dessa.

h) 

Ökning av tredjeländers kapacitet att förbättra skyddet av personer i behov av skydd, bland annat genom stöttande av utvecklingen av skyddssystem för migrerande barn.

i) 

Inrättande, utveckling och förbättring av ändamålsenliga alternativ till förvar, i synnerhet när det gäller ensamkommande barn och familjer, inbegripet, där så är lämpligt, icke-institutionell omsorg som är integrerad i nationella system för skydd av barn.

3. Inom ramen för det specifika mål som anges i artikel 3.2 b ska fonden framför allt stödja följande:

a) 

Informationspaket och informationskampanjer för att öka medvetenheten om lagliga migrationsvägar till unionen, inbegripet om unionens regelverk om laglig migration.

b) 

Utveckling av program för rörlighet till unionen, t.ex. cirkulära och tillfälliga migrationsprogram, inbegripet utbildning för att öka anställbarheten.

c) 

Samarbete mellan tredjeländer och rekryteringsföretag, arbetsförmedlingar och migrationsmyndigheter i medlemsstaterna.

d) 

Bedömning och erkännande av kompetenser och kvalifikationer, bland annat yrkeserfarenhet, som förvärvats i ett tredjeland samt deras transparens och deras likvärdighet med sådana som förvärvats i en medlemsstat.

e) 

Stöd i samband med ansökningar om familjeåterförening för att säkerställa ett harmoniserat genomförande av rådets direktiv 2003/86/EG ( 12 ).

f) 

Bistånd, inbegripet rättsligt bistånd och biträde, i samband med ändrad status för tredjelandsmedborgare som redan lagligen är bosatta i en medlemsstat, i synnerhet när det gäller förvärv av en ställning som lagligen bosatt, såsom den definierats på unionsnivå.

g) 

Bistånd till tredjelandsmedborgare som försöker utöva sina rättigheter, i synnerhet avseende rörlighet, inom ramen för unionens instrument för laglig migration.

h) 

Integrationsåtgärder, såsom skräddarsytt stöd i enlighet med tredjelandsmedborgares behov, och integrationsprogram med fokus på rådgivning, utbildning, språk och t.ex. samhällsutbildning och yrkesvägledning.

i) 

Åtgärder för att främja jämlikhet när det gäller tredjelandsmedborgares tillgång till offentliga och privata tjänster och tillhandahållandet av sådana tjänster till tredjelandsmedborgare, inbegripet tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård och psykosocialt stöd, samt anpassning av sådana tjänster till målgruppens behov.

j) 

Samarbete mellan statliga och icke-statliga organ på ett integrerat sätt, bland annat genom samordnade centrum för integrationsstöd, såsom gemensamma kontaktpunkter.

k) 

Åtgärder som möjliggör och främjar tredjelandsmedborgares introduktion till och aktiva deltagande i det mottagande samhället samt åtgärder som främjar acceptans i det mottagande samhället.

l) 

Främjande av utbyten och dialog mellan tredjelandsmedborgarna, det mottagande samhället och myndigheterna, inklusive genom samråd med tredjelandsmedborgarna, samt interkulturell och interreligiös dialog.

m) 

Kapacitetsuppbyggnad avseende integrationstjänster som tillhandahålls av lokala myndigheter och andra relevanta aktörer.

4. Inom ramen för det specifika mål som anges i artikel 3.2 c ska fonden framför allt stödja följande:

a) 

Inrättande eller förbättring av infrastrukturen för öppet mottagande eller förvar, inklusive möjlighet för flera medlemsstater att utnyttja sådana anläggningar gemensamt.

b) 

Införande, utveckling, genomförande och förbättring av effektiva alternativa åtgärder till förvar, inklusive lokalt baserad ärendehantering, i synnerhet när det gäller ensamkommande barn och familjer.

c) 

Införande och förbättring av oberoende och effektiva övervakningssystem för påtvingat återvändande i enlighet med artikel 8.6 i direktiv 2008/115/EG.

d) 

Bekämpning av incitamenten till irreguljär migration, inklusive anställningen av irreguljära migranter, genom effektiva och lämpliga inspektioner på grundval av en riskbedömning, utbildning av personal, inrättande och genomförande av mekanismer genom vilka irreguljära migranter kan kräva tillbaka betalningar och lämna in klagomål mot sina arbetsgivare samt informationskampanjer och medvetandehöjande kampanjer för att informera arbetsgivare och irreguljära migranter om deras rättigheter och skyldigheter enligt direktiv 2009/52/EG.

e) 

Förberedelser för återvändande, inbegripet åtgärder som leder till utfärdande av beslut om återvändande, identifiering av tredjelandsmedborgare, utfärdande av resehandlingar och spårande av familjemedlemmar.

f) 

Samarbete med konsulära myndigheter och migrationsmyndigheter eller andra berörda myndigheter och tjänster i tredjeländer för att erhålla resehandlingar, underlätta återvändande och säkerställa återtagande, bland annat genom utplacering av sambandsmän i tredjeland.

g) 

Stöd till återvändande, i synnerhet stöd vid frivilligt återvändande och information om program för frivilligt återvändande, även genom särskild vägledning till barn i återvändandeförfaranden.

h) 

Avlägsnandeåtgärder, inbegripet därtill hörande åtgärder, i enlighet med de normer som anges i unionsrätten, med undantag för stöd för utrustning för genomförande av tvångsmedel.

i) 

Åtgärder till stöd för de återvändande personernas hållbara återvändande och återintegrering, inklusive ekonomiska incitament, utbildning, anställnings- och sysselsättningsstöd samt uppstartsstöd till ekonomisk verksamhet.

j) 

Faciliteter och stödtjänster i tredjeländer i syfte att säkerställa lämplig tillfällig logi och lämpligt mottagande säkerställs vid ankomsten och, där så är lämpligt, följs av en snabb övergång till lokalsamhällesbaserat boende.

k) 

Samarbete med tredjeländer vad gäller bekämpning av irreguljär migration och vad gäller effektivt återvändande och återtagande.

l) 

Åtgärder som syftar till att öka medvetenheten om lämpliga lagliga migrationsvägar och om riskerna med irreguljär invandring.

m) 

Bistånd och åtgärder i tredjeländer, som bidrar till ett effektivt samarbete mellan tredjeländer och unionen och dess medlemsstater vad gäller återvändande och återtagande och till att stödja återintegrering i samhället i ursprungslandet.

5. Inom ramen för det specifika mål som anges i artikel 3.2 d ska fonden särskilt stödja följande:

a) 

Genomförandet av frivilliga överföringar från en medlemsstat till en annan av sökande av internationellt skydd eller personer som beviljats internationellt skydd.

b) 

Operativt stöd i form av utstationerad personal eller ekonomiskt stöd som tillhandahålls av en medlemsstat till en annan medlemsstat som påverkas av migrationsutmaningar, inklusive stöd till Easo.

c) 

Frivilligt genomförande av nationella program för vidarebosättning eller humanitärt mottagande.

d) 

Stöd från en medlemsstat till en annan medlemsstat som utsätts för migrationsutmaningar i form av inrättande eller förbättring av infrastrukturerna för mottagning.
BILAGA IV

ÅTGÄRDER SOM BERÄTTIGAR TILL HÖGRE MEDFINANSIERINGSGRADER I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 15.3 OCH 16.9

— 
Integrationsåtgärder som genomförs av lokala och regionala myndigheter och civilsamhällesorganisationer, däribland flyktingorganisationer och migrantledda organisationer.
— 
Åtgärder för att utveckla och genomföra ändamålsenliga alternativ till förvar.
— 
Program för stöd vid frivilligt återvändande och frivillig återintegrering och relaterade aktiviteter.
— 
Åtgärder riktade till utsatta personer och sökande av internationellt skydd med särskilda mottagnings- eller förfarandebehov, inklusive åtgärder för att säkerställa ett effektivt skydd av underåriga, särskilt ensamkommande barn, även genom alternativa, icke-institutionella system för omsorg.
BILAGA V

CENTRALA PRESTATIONSINDIKATORER SOM AVSES I ARTIKEL 33.1

Alla indikatorer som avser personer ska rapporteras per åldersgrupp (< 18, 18–60, > 60) och kön.

Specifikt mål som anges i artikel 3.2 a

1. Antalet deltagare som anser att utbildningen är användbar i arbetet.

2. Antalet deltagare som tre månader efter utbildningsverksamheten rapporterat att de utnyttjar de färdigheter och kompetenser som de förvärvat under utbildningen.

3. Antalet personer som placerats i alternativ till förvar, varvid separat ska anges

3.1 

antalet ensamkommande barn som placerats i alternativ till förvar,

3.2 

antalet familjer som placerats i alternativ till förvar.

Specifikt mål som anges i artikel 3.2 b

1. Antalet språkkursdeltagare som efter språkkursen har förbättrat sina kunskaper i värdlandets språk med minst en nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk eller en nationell motsvarighet.

2. Antalet deltagare som rapporterat att aktiviteten varit till hjälp för deras integration.

3. Antalet deltagare som har ansökt om erkännande eller bedömning av deras kvalifikationer eller kompetenser som förvärvats i ett tredjeland.

4. Antalet deltagare som ansökt om status som varaktigt bosatt.

Specifikt mål som anges i artikel 3.2 c

1. Antalet återvändande personer som återvänt frivilligt.

2. Antalet återvändande personer som avlägsnats.

3. Antalet återvändande personer i alternativ till förvar.

Specifikt mål som anges i artikel 3.2 d

1. Antalet personer som ansökt om och personer som beviljats internationellt skydd och som överförts från en medlemsstat till en annan.

2. Antalet personer som vidarebosatts.

3. Antalet personer som beviljats inresa genom humanitärt mottagande.
BILAGA VI

INTERVENTIONSTYPERTABELL 1: KODER FÖR INTERVENTIONSOMRÅDE

I.  Det gemensamma europeiska asylsystemet

001

Mottagningsvillkor

002

Asylförfaranden

003

Genomförande av unionens regelverk

004

Migrerande barn

005

Personer med särskilda mottagnings- och förfarandebehov

006

Unionens vidarebosättningsprogram eller nationella program för vidarebosättning och humanitärt mottagande (Bilaga III 2 g)

007

Driftsstöd

II.  Laglig migration och integration

001

Utveckling av integrationsstrategier

002

Offer för människohandel

003

Integrationsåtgärder – information och orientering, gemensamma kontaktpunkter

004

Integrationsåtgärder – språkkurser

005

Integrationsåtgärder – samhällsutbildning och annan utbildning

006

Integrationsåtgärder – introduktion till, deltagande i och utbyten med värdsamhället

007

Integrationsåtgärder – grundläggande behov

008

Åtgärder före avresa

009

Program för rörlighet

010

Förvärv av ställning som lagligen bosatt

011

Utsatta personer, inbegripet ensamkommande barn

012

Driftsstöd

III.  Återvändande

001

Alternativ till förvar

002

Förhållanden vid mottagning/förvar

003

Återvändandeförfaranden

004

Stöd vid frivilligt återvändande

005

Stöd till återintegrering

006

Avlägsnandeåtgärder/återvändandeinsatser

007

Övervakningssystem för påtvingat återvändande

008

Utsatta personer, inklusive ensamkommande barn

009

Åtgärder för att ta itu med incitamenten till irreguljär migration

010

Driftsstöd

IV.  Solidaritet och rättvis ansvarsfördelning

001

Överföring till en annan medlemsstat

002

Stöd från en medlemsstat till en annan medlemsstat, inbegripet stöd till Easo

003

Vidarebosättning (artikel 19)

004

Humanitärt mottagande (artikel 19)

005

Stöd, i form av infrastruktur för mottagning, till en annan medlemsstat

006

Driftsstöd

V.  Tekniskt bistånd

001

Information och kommunikation

002

Förberedelse, genomförande, övervakning och kontroller

003

Utvärdering och studier, datainsamling

004

KapacitetsuppbyggnadTABELL 2: KODER FÖR ÅTGÄRDSTYP

001

Utveckling av nationella strategier

002

Kapacitetsuppbyggnad

003

Utbildning för tredjelandsmedborgare

004

Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer

005

Utbyte av information och bästa praxis

006

Gemensamma åtgärder/insatser (mellan medlemsstater)

007

Kampanjer och information

008

Utbyten och utstationering av experter

009

Studier, pilotprojekt och riskbedömningar

010

Förberedelser, övervakning samt administrativ och teknisk verksamhet

011

Tillhandahållande av bistånd och stödtjänster till tredjelandsmedborgare

012

Infrastruktur

013

UtrustningTABELL 3: KODER FÖR GENOMFÖRANDE

001

Åtgärder som omfattas av artikel 15.1

002

Särskilda åtgärder

003

Åtgärder som förtecknas i bilaga IV

004

Driftsstöd

005

Bistånd i nödsituationerTABELL 4: KODER FÖR SÄRSKILDA TEMAN

001

Samarbete med tredjeländer

002

Åtgärder i eller i förhållande till tredjeländer

003

Inget av ovanstående
BILAGA VII

UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL DRIFTSSTÖD

Inom ramen för alla specifika mål som anges i artikel 3.2 ska driftsstödet täcka följande:

— 
Personalkostnader.
— 
Kostnader för tjänster, t.ex. underhåll eller utbyte av utrustning, inklusive IKT-system.
— 
Kostnader för tjänster, t.ex. underhåll och reparationer av infrastruktur.
BILAGA VIII

OUTPUT- OCH RESULTATINDIKATORER SOM AVSES I ARTIKEL 33.3

Alla indikatorer som avser personer ska rapporteras uppdelat per åldersgrupp (< 18, 18–60, > 60) och kön.

Specifikt mål som anges i artikel 3.2 a

Outputindikatorer

1. Antalet deltagare som fått stöd, varvid separat ska anges

1.1 

antalet deltagare som fått rättsligt bistånd,

1.2 

antalet deltagare som fått andra typer av stöd, inklusive information och bistånd under hela asylförfarandet ( 13 ),

1.3 

antalet utsatta personer som fått stöd.

2. Antalet deltagare i utbildningsverksamheter.

3. Antalet nyinrättade platser vid mottagningsinfrastrukturer i enlighet med unionens regelverk, varvid separat ska anges

3.1 

antalet nyinrättade platser för ensamkommande barn.

4. Antalet renoverade/moderniserade platser vid mottagningsinfrastrukturer i enlighet med unionens regelverk, varvid separat ska anges

4.1 

antalet renoverade eller moderniserade platser för ensamkommande barn.

Resultatindikatorer

5. Antalet deltagare som anser att utbildningen är användbar i arbetet.

6. Antalet deltagare som tre månader efter utbildningsverksamheten rapporterat att de utnyttjar de färdigheter och kompetenser som de förvärvat under utbildningen.

7. Antalet personer som placerats i alternativ till förvar, varvid separat ska anges

7.1 

antalet ensamkommande barn som placerats i alternativ till förvar,

7.2 

antalet familjer som placerats i alternativ till förvar.

Specifikt mål som anges i artikel 3.2 b

Outputindikatorer

1. Antalet deltagare som omfattas av åtgärder före avresa.

2. Antalet lokala och regionala myndigheter som fått stöd för att genomföra integrationsåtgärder.

3. Antalet deltagare som fått stöd, varvid separat ska anges

3.1 

antalet deltagare i språkkurser,

3.2 

antalet deltagare i samhällsinformationsutbildningar,

3.3 

antalet deltagare som fått personlig yrkesvägledning.

4. Antalet informationspaket och informationskampanjer för att öka medvetenheten om lagliga migrationsvägar till unionen.

5. Antalet deltagare som fått information eller bistånd i samband med ansökan om familjeåterförening.

6. Antalet deltagare som omfattas av program för rörlighet.

7. Antalet integrationsprojekt där lokala och regionala myndigheter är bidragsmottagare.

Resultatindikatorer

8. Antalet språkkursdeltagare som efter språkkursen har förbättrat sina kunskaper i värdlandets språk med minst en nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk eller en nationell motsvarighet.

9. Antalet deltagare som rapporterat att aktiviteten varit till hjälp för deras integration.

10. Antalet deltagare som har ansökt om att få sina kvalifikationer eller kompetenser som förvärvats i ett tredjeland erkända eller bedömda.

11. Antalet deltagare som ansökt om status som varaktigt bosatt.

Specifikt mål som anges i artikel 3.2 c

Outputindikatorer

1. Antalet deltagare i utbildningsverksamheter.

2. Antalet inköpta utrustningar, inklusive antalet inköpta eller uppdaterade IKT-system.

3. Antalet återvändande personer som fått återintegreringsstöd.

4. Antalet inrättade platser i förvarsenheter.

5. Antalet moderniserade eller renoverade platser i förvarsenheter.

Resultatindikatorer

6. Antalet återvändande personer som återvänt frivilligt.

7. Antalet återvändande personer som avlägsnats.

8. Antalet återvändande personer i alternativ till förvar.

Specifikt mål som anges i artikel 3.2 d

Outputindikatorer

1. Antalet personer som erhållit utbildning.

2. Antalet deltagare som fått stöd före avresan.

Resultatindikatorer

3. Antalet personer som ansökt om och personer som beviljats internationellt skydd och som överförts från en medlemsstat till en annan.

4. Antalet personer som vidarebosatts.

5. Antalet personer som beviljats inresa genom humanitärt mottagande.( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 60).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 20.12.2011, s. 9).

( 3 ) Rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (EUT L 53, 22.2.2007, s. 1).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31).

( 5 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/695 av den 28 april 2021 om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, om fastställande av dess regler för deltagande och spridning och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013 (EUT L 170, 12.5.2021, s. 1).

( 6 ) Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta (EGT L 212, 7.8.2001, s. 12).

( 7 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1148 av den 7 juli 2021 om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (se sidan 48 i detta nummer av EUT).

( 8 ) Uppgifterna ska beaktas endast vid aktivering av direktiv 2001/55/EG.

( 9 ) Rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (EUT L 375, 23.12.2004, s. 12).

( 10 ) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (EUT L 132, 21.5.2016, s. 21).

( 11 ) Rådets direktiv 2005/71/EG av den 12 oktober 2005 om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte (EUT L 289, 3.11.2005, s. 15).

( 12 ) Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EUT L 251, 3.10.2003, s. 12).

( 13 ) Denna indikator genereras automatiskt för systemets rapportering genom att antalet deltagare som fått rättsligt bistånd dras av från antalet deltagare som fått stöd. Data för denna indikator genereras av systemet SFC2021 för rapporteringsändamål. Medlemsstaterna behöver inte rapportera data för denna indikator, eller fastställa delmål eller mål.

Top