EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1014-20140928

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1014/2014 av den 22 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 vad gäller innehåll i och konstruktion av ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem för verksamhet som finansieras inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1014/2014-09-28

2014R1014 — SV — 28.09.2014 — 000.003


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1014/2014

av den 22 juli 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 vad gäller innehåll i och konstruktion av ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem för verksamhet som finansieras inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden

(EGT L 283 27.9.2014, s. 11)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 347, 3.12.2014, s.  46 (1014/2014)

►C2

Rättelse, EGT L 260, 7.10.2015, s.  31 (1014/2014)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1014/2014

av den 22 juli 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 vad gäller innehåll i och konstruktion av ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem för verksamhet som finansieras inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifondenEUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 ( 1 ), särskilt artikel 107.1 jämförd med artikel 109.1, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 107 i förordning (EU) nr 508/2014 föreskrivs inrättandet av ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem för att mäta hur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) fungerar. Detta system bör i synnerhet bidra till att visa landvinningar och framsteg inom den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken, utvärdera EHFF-insatsernas allmänna verkan, ändamålsenlighet, effektivitet och relevans, bidra till att göra stödet till den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken mer målinriktat, stödja en gemensam kunskapsprocess i samband med övervakning och utvärdering, och tillhandahålla solida, faktabaserade utvärderingar av EHFF:s insatser, vilka kan användas i beslutsprocessen.

(2)

Innehållet i och utformningen av det gemensamma övervaknings- och utvärderingssystemet bör fastställas i syfte att säkerställa tillräcklig och lämplig utvärdering. Det är därför nödvändigt att fastställa en förteckning över gemensamma indikatorer som medlemsstaterna kan använda så att data kan sammanställas på unionsnivå och kommissionen kan bedöma hur EHFF fungerar i förhållande till de strategiska mål som fastställs i förordning (EU) nr 508/2014.

(3)

Enligt artikel 109 i förordning (EU) nr 508/2014 bör de gemensamma indikatorerna vara tillämpliga på varje program och hänföra sig till såväl programmets ursprungssituation som till dess finansiella genomförande och resultat. Samma gemensamma indikatorer ska också användas för den resultatöversyn som avses i artikel 21.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 ( 2 ).

(4)

De gemensamma indikatorerna bör vara förenliga med indikatorerna för programprioriteringar i artikel 27.4 i förordning (EU) nr 1303/2013, bland annat indikatorer för anslagna utgifter, aktivitetsindikatorer för de insatser som får stöd och resultatindikatorer för de berörda prioriteringarna. De bör också omfatta kontextindikatorer som rör den ursprungliga situationen före genomförandet av programmet.

(5)

De indikatorer som avses i artikel 107.2 i förordning (EU) nr 508/2014 avser programmets effekter på nivån för varje unionsprioritiering, och omfattas inte av denna förordning,

(6)

För att man snabbt ska kunna genomföra de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Kontroll- och utvärderingssystemets innehåll och struktur

1.  Det gemensamma övervaknings- och utvärderingssystem som avses i artikel 107 i förordning (EU) nr 508/2014 ska bestå av följande delar:

a) En insatslogik som visar samspelet mellan prioriteringar, berörda havsområden och åtgärder enligt artikel 18.1 a och artikel 116 i förordning (EU) nr 508/2014.

b) De gemensamma indikatorerna enligt artikel 109 i förordning (EU) nr 508/2014.

c) De relevanta ackumulerade uppgifterna om de insatser som valts ut för finansiering, i enlighet med artikel 97.1 a i förordning (EU) nr 508/2014.

d) En årlig rapport om genomförandet av det operativa programmet enligt artikel 114 i förordning (EU) nr 508/2014 jämförd med artikel 50 i förordning (EU) nr 1303/2013.

e) Den utvärderingsplan som avses i artikel 115 i förordning (EU) nr 508/2014 jämförd med artikel 56 i förordning (EU) nr 1303/2013.

f) Förhandsutvärderingar och utvärderingar i efterhand och alla andra utvärderingar kopplade till EHFF-programmet, enligt artiklarna 115, 116 och 117 i förordning (EU) nr 508/2014 jämförd med artiklarna 55, 56 och 57 i förordning (EU) nr 1303/2013.

g) Resultatöversynen enligt artikel 21.1 i förordning (EU) nr 1303/2013.

2.  Vid tillämpningen av artiklarna 97.1 a och artiklarna 114–117 i förordning (EU) nr 508/2014, jämförda med artiklarna 21.1, 50, 55, 56 och 57 i förordning (EU) nr 1303/2013, ska förvaltningsmyndigheten använda den förteckning över gemensamma indikatorer som avses i artikel 109 i förordning (EU) nr 508/2014 för alla olika delar av det gemensamma övervaknings- och utvärderingssystemet.

Artikel 2

Förteckning över gemensamma indikatorer

Den förteckning över gemensamma indikatorer som avses i artikel 109 i förordning (EU) nr 508/2014 finns i bilagan till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

GEMENSAMMA INDIKATORER FÖR DET GEMENSAMMA ÖVERVAKNINGS- OCH UTVÄRDERINGSSYSTEMET

I.   KONTEXTINDIKATORER ( 3 )

Unionsprioritering 1 – Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske

1. Fiskeflotta

a) Antalet fartyg

b) kW

c) GT

2. Bruttoförädlingsvärde per heltidsekvivalent anställd ( 4 ) (tusen euro per heltidsekvivalent anställd)

3. Nettovinst (tusen euro)

4. Avkastning på investeringar i materiella anläggningstillgångar ( 5 ) ( %)

5. Indikatorer för bedömning av biologisk hållbarhet ( 6 )

a) Indikator för hållbart utnyttjande

b) Indikator för hotade bestånd

6. Fiskets bränsleeffektivitet (liter bränsle per ton landad fångst)

7. Ekosystemindikatorer som fastställts för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG ( 7 )

a) Den utsträckning av havsbotten som avsevärt påverkas av mänsklig verksamhet, per substrattyp ( %) ( 8 )

b) Andel oavsiktlig fångst av valar vid fiske (bifångst per enhet fiskeansträngning) ( 9 )

8. Antal anställda (heltidsekvivalenter)

a) Antal anställda (heltidsekvivalenter), män och kvinnor

b) Antal anställda (heltidsekvivalenter), kvinnor

9. Förekomsten av arbetsrelaterade skador och olyckor

a) Antal arbetsrelaterade skador och olyckor

b) Procent i förhållande till totalt antal fiskare

10. Täckning av skyddade havsområden ( 10 )

a) Täckning av Natura 2000-områden som utsetts enligt fågel- och livsmiljödirektiven (km2)

b) Täckning av andra geografiska skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG (km2)

Unionsprioritering 2 – Främjande av miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk

1. Volym vattenbruksproduktion (ton)

2. Vattenbruksproduktionens värde (tusen euro)

3. Nettovinst (tusen euro)

4. Produktionsvolym (ton) ekologiskt vattenbruk

5. Produktionsvolym (ton) recirkulerande vattenbrukssystem

6. Antal anställda (heltidsekvivalenter)

a) Antal anställda (heltidsekvivalenter), män och kvinnor

b) Antal anställda (heltidsekvivalenter), kvinnor

Unionsprioritering 3 – Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (kontroll och datainsamling)

A.    Kontrollåtgärder

1. Allvarliga överträdelser i medlemsstaterna (totalt antal under de senaste sju åren)

2. Landningar som är föremål för fysisk kontroll ( %)

3. Befintliga resurser tillgängliga för kontroll

a) Tillgängliga kontrollfartyg och -flygplan (antal)

b) Antal anställda (heltidsekvivalenter)

c) Budgetanslag (utvecklingen de senaste fem åren, tusen euro)

d) Fartyg som är utrustade med ERS och/eller VMS (antal)

B.    Åtgärder för insamling av uppgifter

Uppfyllande av datainlämning enligt DCF-metoden ( 11 ) ( %)

Unionsprioritering 4 – Ökad sysselsättning och territoriell sammanhållning

Längd på kustlinje, viktiga inre vattenvägar och större vattenområden

a) Kustlinjens längd (km)

b) De viktigaste inre vattenvägarnas längd (km)

c) De större vattenområdenas omfattning (km2)

Unionsprioritering 5 – Främjande av saluföring och förädling

1. Producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer, branschorganisationer

a) Antal producentorganisationer

b) Antal sammanslutningar av producentorganisationer

c) Antal branschorganisationer

d) Antal producenter eller aktörer per producentorganisation

e) Antal producenter eller aktörer per producentorganisationssammanslutning

f) Antal producenter eller aktörer per branschorganisation

g) Procentandel producenter eller aktörer som är medlemmar i producentorganisationen

h) Procentandel producenter eller aktörer som är medlemmar i producentorganisationssammanslutningen

i) Procentandel producenter eller aktörer som är medlemmar i branschorganisationen

2. Årligt värde ( 12 ) av omsättningen av produktion som saluförs i EU

a) Årligt värde av omsättningen av produktion som saluförs i EU (tusen euro)

b) Procent av produktionen som släpps ut på marknaden av producentorganisationer (värde)

c) Procent av produktionen som släpps ut på marknaden av sammanslutningar av producentorganisationer (värde)

d) Procent av produktionen som släpps ut på marknaden av branschorganisationer (värde)

e) Procent av produktionen som släpps ut på marknaden av producentorganisationer (volym)

f) Procent av produktionen som släpps ut på marknaden av sammanslutningar av producentorganisationer (volym)

g) Procent av produktionen som släpps ut på marknaden av branschorganisationer (volym)

Unionsprioritering 6 – Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken

1. En gemensam miljö för informationsutbyte (Cise) för övervakningen av EU:s sjöbevakningsområde ( %)

2. Täckning av skyddade havsområden

a) Täckning av Natura 2000-områden som utsetts enligt fågel- och livsmiljödirektiven (km2)

b) Täckning av andra geografiska skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG (km2)

II.   UTFALLSINDIKATORER

▼C2

Unionsprioritering 1 – Främjande av miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske (antal insatser) (* indikatorer även relevanta för inlandsfiskeinsatser)

▼B

1. Innovation, rådgivningstjänster och partnerskap med forskare *

2. System för tilldelning av fiskemöjligheter *

3. Förädlingsvärde, bättre kvalitet, användning av oönskade fångster samt fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar *

4. Bevarandeåtgärder, minskning av fiskets miljöpåverkan och anpassning till artskydd *

5. Definitivt upphörande

6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem ( 13 ) *

7. Energieffektivitet och åtgärder för att lindra effekterna av klimatförändringarna *

8. Ersättning eller modernisering av motorer *

9. Främjande av humankapital och social dialog, diversifiering och nya inkomstkällor, nystartade företag för fiskare samt hälsa/säkerhet *

10. Tillfälligt upphörande

11. Gemensamma fonder

▼C2

Unionsprioritering 2 – Främjande av miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk (antal insatser)

▼B

1. Innovation, rådgivning

2. Produktiva investeringar i vattenbruk

3. Begränsning av vattenbrukets inverkan på miljön (miljölednings- och miljörevisionssystem, ekologiskt vattenbruk, miljötjänster)

4. Öka vattenbruksanläggningarnas potential, och åtgärder för människors och djurs hälsa

5. Främjande av humankapital i vattenbruk i allmänhet och nya vattenbrukare

6. Försäkring för vattenbruksbestånd

▼C2

Unionsprioritering 3 – Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken – kontroll och datainsamling (antal insatser)

▼B

1. Genomförande av unionens system för kontroll, inspektion och tillsyn

2. Stöd till insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter

▼C2

Unionsprioritering 4 – Ökad sysselsättning och territoriell sammanhållning (antal insatser, utom 1)

▼C1

1. Antal utvalda lokala utvecklingsstrategier

▼B

2. Förberedande stöd

3. Samarbete

▼C2

Unionsprioritering 5 – Främjande av saluföring och förädling (antal insatser, utom 1 och 4)

▼B

1. Antal producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer som får stöd för produktions- och saluföringsplaner

2. Saluföringsåtgärder och lagringsstöd

3. Förädling

4. Antal aktörer som omfattas av system för ersättning

▼C2

Unionsprioritering 6 – Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken (antal insatser)

▼B

1. Integrerad övervakning till sjöss

2. Skydd och förbättring av kunskapsbasen om havsmiljön ( 14 )

III.   RESULTATINDIKATORER

Unionsprioritering 1 – Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske

1. Förändring av produktionsvärdet (tusen euro)

2. Förändring av volymen (ton)

3. Förändring av nettovinsten (tusen euro)

4. Förändring av oönskade fångster ( 15 )

a) Förändring av oönskade fångster(ton)

b) Förändring av oönskade fångster ( %)

▼C1

5. Förändring av fiskets bränsleeffektivitet (liter bränsle per ton landad fångst)

▼B

6. Förändring i procent av obalanserade flottor ( 16 )

7. Skapad sysselsättning (heltidsekvivalenter) inom fiskerisektorn eller kompletterande verksamheter

8. Bibehållen sysselsättning (heltidsekvivalenter) inom fiskerisektorn eller kompletterande verksamheter

9. Ändring av arbetsrelaterade skador och olyckor

a) Ändring av antalet arbetsrelaterade skador och olyckor

b) Ändring i procent av arbetsrelaterade skador och olyckor i förhållande till totalt antal fiskare

10. Förändringar i täckningen av marina skyddsområden som är relevanta för unionsprioritering 1:

a) Förändring av täckning av Natura 2000-områden som utsetts enligt fågel- och livsmiljödirektiven (km2)

b) Förändring av täckning av andra geografiska skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG (km2)

Unionsprioritering 2 – Främjande av miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk

1. Förändring av volym vattenbruksproduktion (ton)

2. Förändring av vattenbruksproduktionens värde (tusen euro)

3. Förändring av nettovinsten (tusen euro)

4. Förändring av produktionsvolymen ekologiskt vattenbruk (ton)

5. Förändring av produktionsvolymen recirkulerande vattenbrukssystem (ton)

6. Förändringar i produktionsvolymen vattenbruk som certifierats enligt frivilliga system för hållbar utveckling (ton)

7. Vattenbruk som tillhandahåller miljötjänster (antal anläggningar)

8. Skapad sysselsättning (heltidsekvivalenter)

9. Bibehållen sysselsättning (heltidsekvivalenter)

Unionsprioritering 3 – Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (kontroll och datainsamling)

A.    Kontrollåtgärder

1. Antal upptäckta allvarliga överträdelser ( 17 )

2. Landningar som varit föremål för fysisk kontroll ( %)

B.    Åtgärder för insamling av uppgifter

Ökning av procentandelen fullgjorda datainsamlingsinbjudningar ( %) ( 18 )

Unionsprioritering 4 – Ökad sysselsättning och territoriell sammanhållning

▼C1

1. Skapad sysselsättning (heltidsekvivalenter)

2. Bibehållen sysselsättning (heltidsekvivalenter)

▼B

3. Skapade företag (antal)

Unionsprioritering 5 – Främjande av saluföring och förädling

Förändring av EU:s produktion med åtskillnad mellan producentorganisationer och övrig produktion

a) Förändring av värdet av den första försäljningen i producentorganisationer (tusen euro)

b) Förändring av volymen av den första försäljningen i producentorganisationer (ton)

c) Förändring av värdet av den första försäljningen i andra än producentorganisationer (tusen euro)

d) Förändring av volymen av den första försäljningen i andra än producentorganisationer (ton)

Unionsprioritering 6 – Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken

1. Ökning i den gemensamma miljön för informationsutbyte (Cise) för övervakningen av EU:s sjöbevakningsområde ( %)

2. Förändringar i täckningen av marina skyddsområden som är relevanta för unionsprioritering 6:

a) Förändring av täckning av Natura 2000-områden som utsetts enligt fågel- och livsmiljödirektiven (km2)

b) Förändring av täckning av andra geografiska skyddsåtgärder enligt artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG (km2)( 1 ) EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

( 3 ) Kontextindikatorer ska finnas på EU-aggregerad nivå.

( 4 ) Sysselsättning mätt i heltidsekvivalenter.

( 5 ) Enligt definition i riktlinjerna för analys av jämvikten mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter. Indikatorns värde där detta framgår av rapporten om flottan.

( 6 ) Enligt definition i riktlinjerna för analys av jämvikten mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter. Indikatorernas värde där detta framgår av rapporten om flottan.

( 7 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

( 8 ) Indikator 6.1.2 enligt kommissionens beslut 2010/477/EU av den 1 september 2010 om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten (EUT L 232, 2.9.2010, s. 14).

( 9 ) Detta kan härledas från rapporteringen enligt rådets förordning (EG) nr 812/2004 av den 26 april 2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske och om ändring av förordning (EG) nr 88/98 (EUT L 150, 30.4.2004, s. 12).

( 10 ) Uppgifter om nationellt utsedda marina skyddsområden som ingår i den gemensamma databasen för utsedda områden som förvaltas av Europeiska miljöbyrån. Deskriptiva och geografiska uppgifter för varje Natura 2000-område finns på http://natura2000.eea.europa.eu.

( 11 ) 100 % minus underlåtenhet att tillhandahålla alla de data som krävs inom en modul inom en viss datainlämningsinbjudan, i förhållande till det totala antalet datainlämningsinbjudningar i procent.

( 12 ) Referensperiod: 2009–2011.

( 13 ►C2  Inbegripet insatser enligt relevant EHFF-åtgärd som kan bidra till målen att uppnå och upprätthålla en god miljöstatus i enlighet med kraven i direktiv 2008/56/EG. ◄

( 14 ) Främjande av skyddet av havsmiljön och en hållbar användning av havs- och kustresurser.

( 15 ) Fångster som landas och som inte är avsedda som livsmedel.

( 16 ) Enligt uppskattade utgångsvärden i operativa program inom ramen för EHFF.

( 17 ) De uppgifter som behövs kommer att finnas tillgängliga för kommissionen via en webbplats som alla medlemsstater bör ha låtit installera den 1 januari 2012, i enlighet med artiklarna 93 och 116 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs.

( 18 ) 100 % minus underlåtenhet att tillhandahålla alla de data som krävs inom en modul inom en viss datainlämningsinbjudan, i förhållande till det totala antalet datainlämningsinbjudningar i procent.

Top