EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0522-20171112

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 522/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller detaljerade regler om principerna för urvalet och förvaltningen av de innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling som ska stödjas av Europeiska regionala utvecklingsfonden

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/522/2017-11-12

02014R0522 — SV — 12.11.2017 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 522/2014

av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller detaljerade regler om principerna för urvalet och förvaltningen av de innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling som ska stödjas av Europeiska regionala utvecklingsfonden

(EGT L 148 20.5.2014, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/2056 av den 22 augusti 2017

  L 294

26

11.11.2017
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 522/2014

av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller detaljerade regler om principerna för urvalet och förvaltningen av de innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling som ska stödjas av Europeiska regionala utvecklingsfondenArtikel 1

Förvaltning av innovativa åtgärder

1.  Kommissionen ska utse en eller flera enheter eller organ åt vilka budgetgenomförandeuppgifter har anförtrotts för innovativa åtgärder på unionsnivå i enlighet med artikel 58.1 c i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (nedan kallad budgetgenomförandeenhet).

Utöver de krav som fastställs i artikel 60.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska budgetgenomförandeenheten kunna visa på erfarenheter av förvaltning av unionens fonder i flera medlemsstater.

2.  Kommissionen ska ingå en delegeringsöverenskommelse med budgetgenomförandeenheten i enlighet med artikel 61.3 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, och delegeringsöverenskommelsen ska utöver de krav som anges i artikel 40 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 ( 1 ) innehålla bestämmelser om följande:

a) Vägledning för sökande och stödmottagare.

b) Ett årligt arbetsprogram som ska godkännas av kommissionen.

c) Anordnandet av ansökningsomgångar för att välja ut innovativa åtgärder.

d) Bedömningen av de sökandes behörighet.

e) Upprättandet av en expertpanel, i överenskommelse med kommissionen, för att bedöma och rangordna förslagen.

f) Urval av innovativa åtgärder på grundval av expertpanelens rekommendationer, i överenskommelse med kommissionen.

g) Kravet att stödmottagaren får ett dokument med stödvillkoren, enligt kommissionens anvisningar.

h) Granskning av rapporter från stödmottagarna och utbetalningar till stödmottagarna.

i) Övervakning av enskilda innovativa åtgärder.

j) Anordnandet av informationsevenemang.

k) Spridning av resultaten, i överenskommelse med kommissionen.

l) Revision av enskilda innovativa åtgärder, för att säkerställa att de genomför bidraget i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning.

m) Ett ekonomiskt stöd till budgetgenomförandeenhetens förvaltningsuppgifter, som betalas ut i form av en schablonersättning för dess driftskostnader och som fastställs på grundval av de stödbelopp från unionen som enheten anförtros.

3.  Budgetgenomförandeenheten ska förse kommissionen med de dokument som föreskrivs i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och med alla uppgifter som krävs för att genomförandet av de innovativa åtgärderna ska kunna bedömas.

Artikel 2

Urval av innovativa åtgärder

1.  Budgetgenomförandeenheten ska välja ut innovativa åtgärder på grundval av ansökningsomgångar, med hänsyn till de teman som varje år fastställs av kommissionen.

2.  Följande myndigheter får ansöka om stöd för innovativa åtgärder:

a) En stadsmyndighet för en lokal administrativ enhet, som enligt graden av urbanisering kan definieras som stad eller förort och som har minst 50 000 invånare.

b) En sammanslutning eller gruppering av stadsmyndigheter för lokala administrativa enheter, som enligt graden av urbanisering kan definieras som stad eller förort och som har minst 50 000 invånare; det kan röra sig om en gränsöverskridande sammanslutning eller gruppering och om sammanslutningar eller grupperingar i olika regioner och/eller medlemsstater.

3.  Den expertpanel som avses i artikel 1.2 e ska ge rekommendationer om de innovativa åtgärder som ska väljas ut. Expertpanelen ska ha en geografiskt balanserad sammansättning och en företrädare för kommissionen som ordförande. När expertpanelen ger rekommendationer ska den särskilt beakta följande kriterier:

a) Hur pass innovativt förslaget är och dess möjligheter att hitta eller pröva nya lösningar.

b) Förslagets kvalitet.

c) Berörda parters deltagande i utarbetandet av förslaget.

d) Förmågan att visa mätbara resultat.

e) De föreslagna lösningarnas överförbarhet.

Expertpanelen ska säkerställa att den geografiska mångfalden hos unionens stadsområden beaktas vid rekommendationerna.

4.  Budgetgenomförandeenheten ska välja ut innovativa åtgärder på grundval av expertpanelens rekommendationer, i överenskommelse med kommissionen.

5.  Det belopp som anslås till varje innovativ åtgärd ska inte överstiga 5 000 000 euro.

▼M1

6.  Varje innovativ åtgärd ska genomföras under en period om högst fyra år.

▼B

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

Top