EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0471-20161223

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/471/2016-12-23

02009R0471 — SV — 23.12.2016 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 471/2009

av den 6 maj 2009

om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 152 16.6.2009, s. 23)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/1724 av den 14 september 2016

  L 266

1

30.9.2016

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/2119 av den 2 december 2016

  L 329

66

3.12.2016
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 471/2009

av den 6 maj 2009

om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning inrättas en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik över varuhandeln med icke-medlemsstater (nedan kallad statistik över utrikeshandeln).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)  varor: all lös egendom, inklusive el,

b)  gemenskapens statistiska område: gemenskapens tullområde såsom det definieras i tullkodexen med tillägg av ön Helgoland på Förbundsrepubliken Tysklands territorium,

c)  nationella statistikmyndigheter: nationella statistikkontor och andra organ som i varje medlemsstat ansvarar för framställning av statistik över utrikeshandeln,

d)  tullmyndigheter: tullmyndigheter enligt definitionen i tullkodexen,

e)  tulldeklaration: tulldeklaration enligt definitionen i tullkodexen,

f)  tullmyndigheternas beslut: varje officiell handling från tullmyndigheter som rör godtagna tulldeklarationer och som får rättslig verkan för en eller flera personer.

Artikel 3

Tillämpningsområde

▼M2

1.  Statistiken över utrikeshandeln ska registrera import och export av varor.

En export ska registreras av medlemsstaterna i de fall varor lämnar gemenskapens statistiska område

a) enligt något av följande tullförfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 ( 1 ) (nedan kallad unionens tullkodex):

 export,

 passiv förädling,

b) i enlighet med artikel 258 i unionens tullkodex,

c) i enlighet med artikel 269.3 i unionens tullkodex,

d) i enlighet med artikel 270 i unionens tullkodex för att fullgöra ett förfarande för aktiv förädling.

En import ska registreras av medlemsstaterna i de fall varor förs in i gemenskapens statistiska område enligt något av följande tullförfaranden som fastställs i unionens tullkodex:

a) övergång till fri omsättning inbegripet slutanvändning,

b) aktiv förädling.

▼M1

2.  Kommissionen ska, i syfte att beakta förändringar i tullkodexen och bestämmelser som härrör från internationella konventioner, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på anpassning av den förteckning över tullförfaranden eller godkänd tullbehandling eller tullmässig tillämpning som avses i punkt 1 andra stycket i den här artikeln.

▼B

3.  Av metodskäl kräver vissa varor eller varurörelser särskilda bestämmelser. Detta gäller industrianläggningar, fartyg och flygplan, havsprodukter, varor som levereras till fartyg och flygplan, delleveranser, militär materiel, varor till och från offshoreanläggningar, rymdfarkoster, el och gas samt avfallsprodukter (nedan kallade särskilda varor eller varurörelser).

▼M1

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på särskilda varor eller varurörelser och olika eller särskilda regler som ska gälla för dem.

▼B

4.  Av metodskäl ska vissa varor eller varurörelser undantas från utrikeshandelsstatistiken. Detta gäller monetärt guld och betalningsmedel som är lagliga betalningsmedel, varor vilkas avsedda användning är av diplomatisk eller liknande art, varurörelser mellan den importerande och den exporterande medlemsstaten och de delar av deras försvarsmakter som är stationerade utomlands samt vissa varor som förvärvas och disponeras av utländsk försvarsmakt, vissa varor som inte är föremål för en kommersiell transaktion, varurörelser som avser satellitbärraketer före uppsändning, varor för och efter reparation, varor för eller efter tillfällig användning, varor som används som bärare av särskilt avpassad information och nedladdad information och varor som deklarerats muntligen till tullmyndigheterna vilka antingen är av kommersiell art, förutsatt att deras värde inte överstiger det statistiska tröskelvärdet på 1 000 EUR eller 1 000 kilogram nettomassa, eller inte är av kommersiell art.

▼M1

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på huruvida vissa varor eller varurörelser ska undantas från utrikeshandelsstatistiken.

▼M1

5.  När kommissionen utövar den befogenhet som delegerats genom punkterna 2, 3 och 4 ska den säkerställa att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

▼B

Artikel 4

Datakällor

1.  Den datakälla för registrering av import och export som avses i artikel 3.1 ska vara tulldeklarationen, inklusive möjliga tillägg eller ändringar av statistiska data till följd av tullens beslut om tulldeklarationen.

2.  Om en ytterligare förenkling av tullformaliteter och tullkontroller enligt artikel 116 i den moderniserade tullkodexen leder till att tullmyndigheterna inte har tillgång till uppgifter om export och import av varor, ska den ekonomiska operatör som beviljades förenklingen lämna de statistiska uppgifter som anges i artikel 5 i denna förordning.

3.  Medlemsstaterna får fortsätta att använda andra datakällor för sammanställning av sin nationella statistik till tidpunkten för införandet av den mekanism för ömsesidigt utbyte av data på elektronisk väg som avses i artikel 7.2.

4.  För särskilda varor eller varurörelser i enlighet med artikel 3.3 kan andra datakällor än tulldeklarationen användas.

▼M1

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på insamling av uppgifter som avses i punkterna 2 och 4 i den här artikeln. När kommissionen utövar denna befogenhet ska den säkerställa att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

▼B

Artikel 5

Statistiska data

1.  Medlemsstaterna ska hämta följande uppgifter ur det register över import och export som avses i artikel 3.1:

a) Handelsflöde (import, export).

b) Månatlig referensperiod.

c) Varornas statistiska värde vid den importerande eller exporterande medlemsstatens nationsgräns.

d) Kvantitet uttryckt i nettovikt och i en extra mängdenhet om det anges i tulldeklarationen.

e) Handelsidkare, dvs. importören/mottagaren vid import eller exportören/avsändaren vid export.

f) Importerande eller exporterande medlemsstat, dvs. den medlemsstat där tulldeklarationen lämnats in, och, om det anges i tulldeklarationen,

i) vid import, den medlemsstat som är destinationsland,

ii) vid export, den medlemsstat från vilken den faktiska avsändningen sker.

g) Partnerländer, dvs.

i) vid import ursprungsland och avsändningsland,

ii) vid export senast kända destinationsland.

h) Varor enligt kombinerade nomenklaturen, dvs.

i) vid import, varukoden enligt undernumret i Taric,

ii) vid export, varukoden enligt undernumret i kombinerade nomenklaturen.

i) Den kod för tullförfaranden som ska användas för att fastställa det statistiska förfarandet.

j) Transaktionstyp, om den anges i tulldeklarationen.

k) Förmånsbehandling vid import, om den har beviljats av tullmyndigheterna.

l) Fakturavaluta, om den anges i tulldeklarationen.

m) Transportsätt, med uppgifter om

i) transportsätt vid gränsen,

ii) internt transportsätt,

iii) container.

▼M1

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ytterligare specifikationer av de uppgifter som avses i punkt 1 i den här artikeln.

2a.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta åtgärder avseende de koder, och deras format, som ska användas avseende de uppgifter som avses i punkt 1 i den här artikeln.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

▼B

3.  Om inte annat anges och utan att det påverkar tillämpningen av tullagstiftningen, ska uppgifterna finnas i tulldeklarationen.

4.  För särskilda varor eller varurörelser enligt artikel 3.3 och de uppgifter som ska lämnas i enlighet med artikel 4.2 får begränsade uppgifter begäras.

▼M1

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på dessa begränsade uppgifter.

▼M1

5.  När kommissionen utövar den befogenhet som delegerats genom punkterna 2 och 4 ska den säkerställa att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

▼B

Artikel 6

Sammanställning av statistik över utrikeshandeln

1.  Medlemsstaterna ska för varje månatlig referensperiod sammanställa statistik över import och export av varor, uttryckt i värde och kvantitet, enligt

a) varukod,

b) importerande/exporterande medlemsstat,

c) partnerländer,

d) statistiskt förfarande,

e) transaktionstyp,

f) förmånsbehandling vid import,

g) transportsätt.

Tillämpningsbestämmelser för sammanställning av statistiken får fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.

2.  Medlemsstaterna ska sammanställa årlig handelsstatistik utifrån affärsverksamhetens särdrag, dvs. företagets näringsgren enligt avdelning eller tvåsiffrig nivå i den gemensamma statistiska näringsgrensindelningen i Europeiska gemenskapen (Nace) samt storleksklass med avseende på antal anställda.

Statistiken ska sammanställas genom att man sammanlänkar de uppgifter om affärsverksamhetens särdrag som har registrerats enligt förordning (EG) nr 177/2008 med de uppgifter om import och export som registrerats enligt artikel 5.1 i den här förordningen. De nationella tullmyndigheterna ska därför lämna de berörda näringsidkarnas identitetsnummer till de nationella statistikmyndigheterna.

▼M1

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta åtgärder avseende sammanlänkningen av uppgifterna och den statistik som ska sammanställas.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

3.  Vartannat år ska medlemsstaterna sammanställa årsbaserad handelsstatistik utifrån fakturavaluta.

Medlemsstaterna ska sammanställa statistiken genom ett representativt urval av registrerade uppgifter om import och export ur de tulldeklarationer som innehåller uppgifter om fakturavaluta. Om fakturavalutan för export inte har uppgetts i tulldeklarationen, ska en undersökning genomföras för att samla in de uppgifter som behövs.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på aggregeringsnivån för partnerländer, varor och valutor. När kommissionen utövar denna befogenhet ska den säkerställa att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

▼B

4.  Medlemsstaternas sammanställning av ytterligare statistik för nationella ändamål får bestämmas när uppgifterna finns tillgängliga i tulldeklarationen.

5.  Medlemsstaterna ska inte vara skyldiga att sammanställa och överföra statistik över utrikeshandeln till kommissionen (Eurostat), om det rör sig om statistiska data som i enlighet med tullkodexen eller nationella anvisningar ännu inte har registrerats eller enkelt kan härledas ur andra uppgifter i den tulldeklaration som lämnats in till deras tullmyndigheter. Medlemsstaterna får därför själva välja om följande uppgifter ska överföras:

a) Vid import, den medlemsstat som är destination.

b) Vid export, den medlemsstat från vilken den faktiska avsändningen sker.

c) Transaktionstyp.

Artikel 7

Datautbyte

1.  De nationella statistikmyndigheterna ska utan dröjsmål och senast månaden efter det att tulldeklarationerna togs emot eller blev föremål för tullbeslut från tullmyndigheterna erhålla uppgifter om import och export grundade på de tulldeklarationer som har lämnats in till dessa myndigheter.

Uppgifterna ska innehålla minst de statistiska data som förtecknas i artikel 5 och som, i enlighet med tullkodexen eller nationella anvisningar, återfinns i tulldeklarationen.

2.  Med verkan från och med tidpunkten för inrättandet av mekanismen för ömsesidigt utbyte av data på elektronisk väg ska tullmyndigheterna se till att uppgifter om import och export överlämnas till den nationella statistikmyndigheten i den medlemsstat som har registrerats som,

a) vid import, den medlemsstat som är destination,

b) vid export, den medlemsstat från vilken den faktiska avsändningen sker.

Mekanismen för ömsesidigt utbyte av data på elektronisk väg ska tillämpas senast när avdelning I kapitel 2 avsnitt 1 i den moderniserade tullkodexen ska tillämpas.

3.  Tillämpningsföreskrifter för överföringen som anges i punkt 2 i denna artikel får fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 8

Överföring av utrikeshandelsstatistik till kommissionen (Eurostat)

▼M1

1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra den statistik som avses i artikel 6.1 senast 40 dagar efter det att varje månatlig referensperiod har löpt ut. Medlemsstaterna ska säkerställa att statistiken innehåller uppgifter om all import och export under referensperioden i fråga och att det görs justeringar i de fall uppgifter inte finns att tillgå.

Om den överförda statistiken revideras ska medlemsstaterna överföra de reviderade resultaten senast sista dagen i månaden efter den dag då de reviderade uppgifterna blev tillgängliga.

De resultat som överförs till kommissionen (Eurostat) ska även innehålla sådana statistiska uppgifter som är insynsskyddade.

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta åtgärder avseende enhetliga tekniska specifikationer för den överförda statistikens innehåll och omfattning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

2.  Den handelsstatistik utifrån affärsverksamhetens särdrag som avses i artikel 6.2 ska överföras till kommissionen (Eurostat) inom 18 månader efter utgången av referensåret.

Den handelsstatistik utifrån fakturavaluta som avses i artikel 6.3 ska överföras till kommissionen (Eurostat) inom tre månader efter utgången av referensåret.

▼B

3.  Medlemsstaterna ska överföra statistiken på elektronisk väg i enlighet med en utbytesstandard. De praktiska formerna för överförandet av resultaten får fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 9

Kvalitetsbedömning

1.  Vid tillämpning av denna förordning ska den statistik som överförs omfattas av följande kvalitetskriterier:

a)  relevans: i hur hög grad statistiken uppfyller användarnas nuvarande och potentiella behov,

b)  tillförlitlighet: i hur hög grad uppskattningarna överensstämmer med de okända sanna värdena,

c)  aktualitet: tiden mellan uppgifternas tillgänglighet och den företeelse eller situation som de beskriver,

d)  punktlighet: tiden mellan den dag som uppgifterna görs tillgängliga och den planerade dag då de skulle ha levererats,

e)  tillgänglighet och tydlighet: under vilka villkor och former användare kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter,

f)  jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp och mätverktyg eller mätmetoder som använts, när man jämför statistiken från olika geografiska områden eller sektorsområden eller från olika tidsperioder,

g)  samstämmighet: i hur hög grad uppgifternas tillförlitlighet kan kombineras på olika sätt och för olika ändamål.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överlämna en rapport om kvaliteten hos de uppgifter som överförs varje år.

3.  Vid tillämpning av kvalitetskriterierna i punkt 1 i denna artikel på statistik som omfattas av denna förordning, ska bestämmelser och struktur för kvalitetsrapporterna fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.

Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de överförda uppgifternas kvalitet.

Artikel 10

Spridning av statistik över utrikeshandeln

1.  Den statistik över utrikeshandeln som har sammanställts enligt artikel 6.1 och överförs av medlemsstaterna ska på gemenskapsnivå spridas av kommissionen (Eurostat) uppdelad efter minst undernumret i kombinerade nomenklaturen.

Endast om en importör eller exportör begär det, ska de nationella myndigheterna i en viss medlemsstat besluta om huruvida utrikeshandelsstatistik från den medlemsstaten som kan göra det möjligt att identifiera importören eller exportören ska spridas eller ändras på ett sådant sätt att dess spridning inte strider mot statistiksekretessen.

2.  Utan att spridning av data på nationell nivå påverkas, ska kommissionen (Eurostat) inte sprida detaljerad statistik fördelad på undernummer enligt Taric och preferenser, om skyddet av allmänintresset vad gäller gemenskapens närings- och jordbrukspolitik därigenom skulle hotas.

▼M1

Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 3.4, 4.5, 5.2, 5.4 och 6.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 20 oktober 2016. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 3.4, 4.5, 5.2, 5.4 och 6.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ( 2 ).

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 3.3, 3.4, 4.5, 5.2, 5.4 och 6.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

▼M1

Artikel 11

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 ( 3 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

▼B

Artikel 12

Upphävande

Förordning (EG) nr 1172/95 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2010.

Den ska fortsätta att tillämpas för data som rör referensperioderna före den 1 januari 2010.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

( 2 ) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 3 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Top