EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0295-20140523

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 om statistik över företagsstrukturer (omarbetning) (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/295/2014-05-23

2008R0295 — SV — 23.05.2014 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 295/2008

av den 11 mars 2008

om statistik över företagsstrukturer

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 097, 9.4.2008, p.13)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Kommissionens förordning (EG) nr 251/2009 av den 11 mars 2009

  L 86

170

31.3.2009

►M2

Rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M3

Kommissionens förordning (EU) nr 446/2014 av den 2 maj 2014

  L 132

13

3.5.2014




▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 295/2008

av den 11 mars 2008

om statistik över företagsstrukturer

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)



EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 1 ),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget ( 2 ), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer ( 3 ) har ändrats avsevärt ett flertal gånger ( 4 ). Med anledning av att förordningen nu ska ändras igen, är det av tydlighets- och rationaliseringsskäl önskvärt att bestämmelserna i fråga omarbetas.

(2)

Genom förordning (EG, Euratom) nr 58/97 upprättades en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen inom gemenskapen.

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 2367/2002/EG av den 16 december 2002 om gemenskapens statistiska program 2003–2007 ( 5 ) antogs ett program inriktat på gemenskapens viktigaste politiska prioriteringar, nämligen den ekonomiska och monetära unionen, Europeiska unionens utvidgning, konkurrenskraft, regionalpolitik, hållbar utveckling och den sociala agendan. Statistik över företagens näringsverksamhet utgör en väsentlig del av detta program.

(4)

Syftet med denna förordning är att säkerställa ett fortsatt statistiskt stöd för beslut inom nuvarande politikområden och att tillgodose de behov som uppstår till följd av dels nya politiska initiativ inom gemenskapen, dels den fortlöpande översynen av de statistiska prioriteringarna och av den framställda statistikens relevans, för att på bästa möjliga sätt utnyttja tillgängliga resurser och minimera belastningen på uppgiftslämnarna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt hur gemenskapens energi- och miljöpolitik, t.ex. så som den kommer till uttryck i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) ( 6 ), påverkar företagen. Samarbete och utbyte av bästa tillvägagångssätt mellan nationella statistikmyndigheter bör uppmuntras för att åstadkomma ett effektivare utnyttjande av administrativa datakällor.

(5)

Det finns ett allt större behov av uppgifter om tjänster, särskilt företagstjänster. Statistik behövs för att göra ekonomiska analyser och utforma politiken inom den moderna ekonomins mest dynamiska sektor, särskilt i fråga om tillväxt- och sysselsättningspotential. Vid sitt möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000 poängterade Europeiska rådet tjänstesektorns betydelse. Att omsättningen mäts genom att fördelas på enskilda tjänsteprodukter är en absolut förutsättning för att man till fullo ska förstå tjänsternas roll i ekonomin. Vid Europeiska rådets möte i Stockholm den 23 och 24 mars 2001 konstaterades det att en av Europas främsta prioriteringar är att skapa en effektivt fungerande inre marknad för tjänster. Statistik över handeln över gränserna med olika tjänsteprodukter är nödvändig för att kunna kontrollera att den inre marknaden för tjänster fungerar som den ska, för att utvärdera tjänsternas konkurrenskraft och för att bedöma hur handelshinder påverkar tjänsterna.

(6)

Det finns behov av uppgifter om företagens demografi, i synnerhet eftersom de är ett inslag i strukturindikatorerna, för att kontrollera hur arbetet fortskrider mot de mål som ställts upp genom Lissabonstrategin. Dessutom behövs harmoniserade uppgifter om företagens demografi och deras inverkan på sysselsättningen som underlag för policyrekommendationer till stöd för företagandet.

(7)

Inom statistiken behövs även ett flexibelt verktyg som snabbt och vid rätt tidpunkt kan tillgodose de nya användarbehov som kan uppstå i en alltmer dynamisk, nyskapande och komplex kunskapsbaserad ekonomi. Att koppla denna särskilda datainsamling till den pågående insamlingen av statistik över företagsstrukturer skulle ge mervärde åt den information som samlats in genom de båda undersökningarna, och kan göra arbetet mindre betungande för uppgiftslämnarna genom att man undviker dubbelinsamling.

(8)

Det är nödvändigt att utarbeta ett förfarande för antagandet av tillämpningsåtgärder för denna förordning så att bestämmelserna om insamling och statistisk behandling av uppgifterna och om bearbetning och rapportering av resultaten kan klargöras ytterligare.

(9)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 7 ).

(10)

I synnerhet bör kommissionen ges befogenheter att uppdatera förteckningen över variabler i bilagorna, fastställa periodiciteten för sammanställningen av statistik, regler för inlämning av uppgifter som ”bidrag uteslutande till europeiska totalresultat” (Ceto, ”contributions to European totals only”), det första referensåret för sammanställningen av resultaten, fördelning av resultat, särskilt vilken klassificering som ska användas och kombinationen av storleksklasser, uppdatera tidsperioderna för överföring av data, anpassa verksamhets- och produktindelningen till ändringar eller revideringar av Nace (den statistiska näringsgrensindelningen i gemenskapen) och CPA (indelningen av produkter efter näringsgren inom gemenskapen), vidta åtgärder på grundval av utvärderingen av pilotstudierna, ändra den nedre gränsen för referenspopulationen i bilaga VIII samt ställa upp kriterier för kvalitetskontrollen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(11)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att tillhandahålla harmoniserade uppgifter om företagens struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet i gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.



Artikel 1

Syfte

Genom den här förordningen upprättas en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen inom gemenskapen.

Statistik ska sammanställas bland annat för att möjliggöra analys av

a) struktur och utveckling hos företagens verksamheter,

b) de produktionsfaktorer som har satts in och andra moment som gör det möjligt att mäta företagens verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet,

c) företagens och marknadernas utveckling på regional, nationell och internationell nivå samt på gemenskapsnivå,

d) företagens politik,

e) små och medelstora företag, och

f) särskilda variabler för företag fördelade efter verksamhetsområde.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Den här förordningen ska omfatta alla slag av verksamhet på marknaden som anges i avdelningarna B–N och P–S i den gemensamma statistiska klassificeringen av näringsgrenar i Europeiska gemenskapen såsom den har fastställts i förordning (EG) nr 1893/2006 (nedan kallad Nace Rev. 2).

2.  De statistiska enheter som definieras i avsnitt I i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen ( 8 ) och som tillhör någon av de i punkt 1 angivna verksamheterna, ska omfattas av den här förordningen. Användningen av särskilda enheter vid sammanställning av de statistiska uppgifterna anges i bilagorna till den här förordningen.

Artikel 3

Moduler

1.  Den statistik som ska sammanställas för de i artikel 1 angivna områdena ska indelas i moduler.

2.  Modulerna i den här förordningen omfattar

a) en allmän modul för årlig företagsstatistik i enlighet med bilaga I,

b) en detaljerad modul för företagsstatistik för industrisektorn i enlighet med bilaga II,

c) en detaljerad modul för företagsstatistik för handeln i enlighet med bilaga III,

d) en detaljerad modul för företagsstatistik för byggsektorn i enlighet med bilaga IV,

e) en detaljerad modul för företagsstatistik för försäkringstjänster i enlighet med bilaga V,

f) en detaljerad modul för företagsstatistik för kreditinstitut i enlighet med bilaga VI,

g) en detaljerad modul för företagsstatistik för pensionsfonder i enlighet med bilaga VII,

h) en detaljerad modul för företagsstatistik om företagstjänster i enlighet med bilaga VIII,

i) en detaljerad modul för företagsstatistik om företagens demografi i enlighet med bilaga IX,

j) en flexibel modul för genomförandet av en specifik och begränsad särskild datainsamling av företagsvariabler.

3.  Varje modul ska innehålla följande uppgifter:

a) De verksamheter för vilka statistik ska sammanställas, tagna från det tillämpningsområde som anges i artikel 2.1.

b) De slag av statistiska enheter som ska användas vid sammanställning av statistiken, enligt förteckningen över statistiska enheter i artikel 2.2.

c) Förteckningar över de variabler för vilka statistik ska sammanställas för de i artikel 1 angivna områdena samt referensperioden för dessa variabler.

d) Periodicitet för sammanställning av statistik (årlig eller flerårig). Om basen är flerårig ska sammanställningen ske åtminstone vart tionde år.

e) En tidsplan som anger de första referensåren för vilka statistiska uppgifter ska sammanställas.

f) Normer för representativitet och kvalitetskontroll.

g) Tidsfrist för överföring av resultaten efter referensperioden.

h) Den längsta övergångsperiod som får medges.

4.  Användningen av den flexibla modul som avses i punkt 2 j ska planeras i nära samarbete med medlemsstaterna. Dess tillämpningsområde, variabelförteckningarna, referensperioden och den verksamhet som ska ingå ska liksom kvalitetskraven fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2 senast tolv månader före referensperiodens början. Kommissionen ska också specificera behovet av informationen samt datainsamlingens effekter för företagens arbetsbörda och medlemsstaternas kostnader.

För att göra arbetet mindre betungande för företagen och hålla nere medlemsstaternas kostnader för datainsamlingen ska denna begränsas till högst 20 företagsvariabler eller frågor, högst 25 000 respondentföretag över hela Europa och den beräknade tidsåtgången för besvarande ska vara högst 1,5 timmar i genomsnitt. De särskilda datainsamlingarna ska omfatta ett representativt urval av medlemsstaterna. Om det endast krävs resultat på europeisk nivå, får kommissionen utforma en europeisk stickprovsmetod som garanterar lägsta möjliga arbetsbörda och lägsta kostnader.

Kommissionen får samfinansiera kostnaderna för den särskilda datainsamlingen genom etablerade förfaranden.

Artikel 4

Pilotstudier

1.  Kommissionen ska fastställa ett program för pilotstudier som medlemsstaterna ska genomföra på frivillig basis i enlighet med bilagorna. Kommissionen ska efter en ansökningsomgång bevilja stöd till nationella myndigheter i den mening som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik ( 9 ).

2.  Pilotstudierna ska genomföras för att bedöma hur relevant det är och vilka möjligheter som finns att samla in uppgifterna. Kommissionen ska utvärdera resultaten från pilotstudierna och då ta hänsyn till fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna i förhållande till kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen.

3.  Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om resultaten från pilotstudierna.

4.  Åtgärder som utformas för att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den ska, på grundval av utvärderingen av pilotstudierna, antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

Artikel 5

Införskaffande av uppgifter

1.  Medlemsstaterna ska införskaffa de uppgifter som behövs för att kunna undersöka de variabler som framgår av förteckningarna i de moduler som avses i artikel 3.

2.  Medlemsstaterna får enligt principen om administrativ förenkling införskaffa de uppgifter som behövs genom att kombinera följande olika källor:

a) Obligatoriska undersökningar. Alla rättsliga enheter, som de statistiska enheterna tillhör eller består av och som medlemsstaterna uppmanar härtill, är skyldiga att inom föreskrivna tidsfrister lämna riktiga och fullständiga uppgifter.

b) Andra källor med minst samma grad av precision och kvalitet.

c) Förfaranden för statistisk skattning om vissa variabler inte har undersökts för alla enheter.

3.  För att minska belastningen på uppgiftslämnarna ska de nationella myndigheterna och kommissionen (Eurostat) inom sina respektive ansvarsområden, inom de gränser och på de villkor som fastställts av de enskilda medlemsstaterna och av kommissionen, ha tillgång till källor som innehåller administrativa uppgifter som rör deras egna offentliga förvaltningars verksamhetsområden, i den mån dessa uppgifter är nödvändiga för att villkoren för tillförlitlighet enligt artikel 6 ska uppfyllas. När det är genomförbart ska dessutom lämpliga administrativa uppgifter användas för att uppfylla rapportkraven i denna förordning.

4.  Medlemsstaterna och kommissionen ska, inom gränserna för sina respektive behörighetsområden, främja en ökad användning av elektronisk överföring av data och automatisk databehandling.

Artikel 6

Tillförlitlighet

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överförda uppgifter avspeglar strukturen hos populationen i de statistiska enheter som anges i bilagorna.

2.  Kvalitetskontrollen ska utföras så att fördelarna med att uppgifterna finns tillgängliga jämförs med kostnaderna för att samla in dem och den belastning som detta innebär för företagen, i synnerhet små företag.

3.  Medlemsstaterna ska på kommissionens begäran till denna överlämna all information som behövs för att göra den kontroll som avses i punkt 2.

Artikel 7

Jämförbarhet

1.  Medlemsstaterna ska med utgångspunkt i insamlade och skattade uppgifter redovisa jämförbara resultat enligt den fördelning som för varje modul anges i artikel 3 och i respektive bilagor.

2.  För att möjliggöra sammanställning av gemenskapsaggregat ska medlemsstaterna redovisa de nationella resultaten enligt de Nace Rev. 2-nivåer som anges i bilagorna eller som har fastställts enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

Artikel 8

Överföring av resultat

1.  Medlemsstaterna ska överföra de resultat som avses i artikel 7 i denna förordning, inklusive insynsskyddade uppgifter, till kommissionen (Eurostat) i enlighet med de gällande gemenskapsbestämmelser som avser utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter, särskilt rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 ( 10 ). Dessa gemenskapsbestämmelser ska tillämpas på behandlingen av resultaten i den mån dessa omfattar insynsskyddade uppgifter.

2.  Resultaten ska överföras i lämpligt tekniskt format inom en tidsfrist som räknas från och med utgången av den referensperiod som ska fastställas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3 för de moduler som avses i artikel 3.2 a–h och 3.2 j och som inte får överskrida arton månader. För den modul som avses i artikel 3.2 i, får tidsfristen vara högst 30 månader eller 18 månader i enlighet med bilaga IX avdelning 9. Dessutom ska ett mindre antal skattade, preliminära resultat överföras inom en tidsfrist som räknas från och med utgången av den referensperiod som ska fastställas enligt nämnda förfarande för modulerna i artikel 3.2 a–g och inte får överstiga tio månader. När det gäller den modul som avses i artikel 3.2 i ska tidsfristen för preliminära resultat vara högst 18 månader.

3.  För att minimera arbetsbelastningen för företagen och kostnaderna för de nationella statistiska myndigheterna, får medlemsstaterna märka uppgifter för användning uteslutande som ett bidrag till europeiska totalresultat (”Cetomärkning”). Eurostat ska inte offentliggöra dessa uppgifter och medlemsstaterna ska inte förse uppgifter med Cetomärkning om de offentliggjorts i nationella sammanhang. Kriterierna för användning av Cetomärkning ska bygga på den enskilda medlemsstatens andel av det totala mervärdet i den privata ekonomin för EU enligt följande:

a) Tyskland, Frankrike, Italien och Förenade kungariket: Cetomärkta uppgifter får överföras fördelade på undergrupper i Nace Rev. 2 och delas upp efter storleksklasser på Nace Rev. 2-gruppnivå. Högst 15 % av cellerna får märkas.

b) Belgien, Danmark, Spanien, Grekland, Irland, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Finland och Sverige: Cetomärkta uppgifter får överföras fördelade på undergrupper i Nace Rev. 2 och delas upp efter storleksklasser på Nace Rev. 2-gruppnivå. Högst 25 % av cellerna får märkas. Om andelen av en Nace Rev. 2-undergrupp eller en storleksklass av Nace Rev. 2-grupp utgör mindre än 0,1 % av den privata ekonomin i någon av dessa medlemsstater, får dessutom uppgifterna för denna medlemsstat levereras Cetomärkta.

▼M2

c) Bulgarien, Tjeckien, Estland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Rumänien, Slovenien och Slovakien: Cetomärkta uppgifter får överföras för grupp- och undergruppsnivå i Nace Rev. 2 och delas upp efter storleksklasser på Nace Rev. 2 gruppnivå. Högst 25 % av cellerna på gruppnivå får märkas.

▼B

Åtgärder som är avsedda att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bl.a. genom att komplettera den, som rör översyn av reglerna för Cetomärkningen och grupperingen av medlemsstater ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3 senast den 29 april 2013 och därefter vart femte år.

Artikel 9

Information om tillämpningen

På kommissionens begäran ska medlemsstaterna översända all relevant information rörande tillämpningen av denna förordning i medlemsstaterna.

Artikel 10

Övergångsperioder

1.  Under övergångsperioderna kan undantag från bestämmelserna i bilagorna beviljas enligt det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2, om betydande anpassningar krävs i de nationella statistiksystemen.

2.  En medlemsstat kan beviljas ytterligare övergångsperioder för att sammanställa statistiken, om det är omöjligt för medlemsstaten att iaktta bestämmelserna i den här förordningen på grund av de undantag som beviljas inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli 1993 om samordning inom gemenskapen vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål ( 11 ).

Artikel 11

Tillämpningsåtgärder

1.  Följande åtgärder, som är nödvändiga för att genomföra denna förordning, ska vidtas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2:

a) Fastställande av definitioner av variabler och dessas relevans för vissa verksamheter (artikel 3 och avsnitt 4.2 i bilaga I).

b) Fastställande av definitionen av referensperioden (artikel 3).

c) Fastställande av lämplig teknisk utformning för leverans av resultat (artikel 8 och avsnitt 9.2 i bilaga I).

d) Fastställande av övergångsperioden och undantag från bestämmelserna i den här förordningen som medges under perioden (artikel 10 och avsnitt 11 i bilaga I, avsnitt 10 i bilaga II, avsnitt 9 i bilaga III, avsnitt 8 i bilaga VIII och avsnitt 13 i bilaga IX).

e) Fastställande av den förteckning över variabler som ska levereras med användning av den gemensamma statistiska klassificeringen av näringsgrenar i Europeiska gemenskapen såsom den har fastställts i rådets förordning (EEG) nr 3037/90 ( 12 ) (nedan kallad Nace Rev 1.1) för år 2008 och de närmare föreskrifterna om framställningen av resultat (avsnitt 9.2 i bilaga I).

f) Fastställande av användningen av den flexibla modul som avses i artikel 3.2 j och 3.4.

g) Fastställande av förfaranden för de särskilda datainsamlingar som avses i avsnitt 4.3 och 4.4 i bilaga II, avsnitt 3.3 i bilaga III, samt avsnitt 3.3 i bilaga IV.

2.  Följande åtgärder, som är nödvändiga för att genomföra denna förordning och avsedda att ändra icke väsentliga delar av den här förordningen, bl.a. genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3:

a) Uppdateringen av förteckningarna över variabler och preliminära resultat, i den mån en sådan uppdatering, efter en kvantitativ utvärdering, inte medför en ökning av antalet undersökta enheter eller en oproportionerligt stor belastning på enheterna i förhållande till de förväntade resultaten (artiklarna 4 och 8 samt avsnitt 6 i bilaga I, avsnitt 6 i bilaga II, avsnitt 6 i bilaga III, avsnitt 6 i bilaga IV).

b) Fastställande av periodicitet för sammanställning av statistiken (artikel 3).

c) Fastställande av reglerna för märkning av uppgifter som bidrag uteslutande till europeiska totalresultat (artikel 8.3).

d) Fastställande av det första referensåret för sammanställning av resultat (artikel 8 och avsnitt 5 i bilaga I).

e) Fastställande av fördelningen av resultat, särskilt de klassificeringar som ska användas och kombinationen av storleksklasser (artikel 7 och avsnitt 4.2 och 4.3 i bilaga VIII, avsnitt 8.2 och 8.3 i bilaga IX, och avsnitt 10 i bilaga IX).

f) Uppdateringen av tidsfrister för leverans av data (artikel 8 och avsnitt 8.1 i bilaga I och avsnitt 7 i bilaga VI).

g) Anpassningen av verksamhetsindelningen vid ändring eller revidering av Nace och av produktindelningarna vid ändring eller revidering av CPA.

h) Åtgärder som antas på grundval av utvärderingen av pilotstudier (artikel 4.4).

i) Ändringar av gränsen för referenspopulationer (avsnitt 3 i bilaga VIII).

j) Fastställande av kriterier för kvalitetskontrollen (artikel 6 och avsnitt 6 i bilaga I, avsnitt 6 i bilaga II, avsnitt 6 i bilaga III och avsnitt 6 i bilaga IV).

Artikel 12

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för Europeiska gemenskapens statistiska program, som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom ( 13 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 13

Rapport

1.  Senast den 29 april 2011 och därefter vart tredje år, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om den statistik som har sammanställts genom tillämpning av den här förordningen, särskilt såvitt avser dess kvalitet och belastning på företagen.

2.  I de rapporter som avses i punkt 1 ska kommissionen föreslå de ändringar den anser nödvändiga.

Artikel 14

Upphävande

1.  Förordning (EG, Euratom) nr 58/97 ska upphöra att gälla. Artikel 20 i förordning (EG) nr 1893/2006 ska också upphöra att gälla.

2.  Hänvisningar till den upphävda förordningen ska från och med referensåret 2008 anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XI. Bestämmelserna i förordning (EG, Euratom) nr 58/97 ska fortsätta att tillämpas på insamling, sammanställning och överföring av uppgifter för referensåren till och med 2007.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.




BILAGA I

ALLMÄN MODUL FÖR ÅRLIG FÖRETAGSSTATISTIK

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen i medlemsstaterna.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a, 1 b, 1 c och 1 e och ska särskilt avse analys av förädlingsvärdet och dess viktigaste moment.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1. Statistik ska sammanställas för de verksamheter som räknas upp i avsnitt 9.

2. Pilotstudier ska genomföras för de verksamheter som nämns i avsnitt 10.

AVSNITT 4

Variabler

1. I nedanstående förteckning över variabler anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik ska sammanställas.

2. Rubrikerna för de variabler som motsvarar de statistiska uppgifter som ska beräknas för verksamheterna i avdelning K i Nace Rev. 2 och som bäst motsvarar dem som anges i punkterna 3–5 ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 12.2.

3. Företagens demografi, årlig:



Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

11 21 0

Antal arbetsställen

4. Företagsvariabler för vilka årlig statistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorpris

12 17 0

Rörelseresultat före avskrivningar

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 12 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling

13 13 1

Kostnader för inhyrd arbetskraft

13 31 0

Arbetskraftskostnader

13 32 0

Löner

13 33 0

Kostnader för sociala avgifter

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

16 13 0

Antal anställda

16 14 0

Antal anställda helårspersoner

5. Variabler för vilka regional årsstatistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Bokföringsdata

13 32 0

Löner

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

6. Pilotstudier ska genomföras för de variabler som anges i avsnitt 10.

AVSNITT 5

Första referensåret

Det första referensår för vilket statistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. Uppgifterna ska sammanställas enligt uppdelningen i avsnitt 9. Det första referensår för vilket statistik om de näringsgrenar som ingår i grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66 i Nace Rev. 2 ska sammanställas, ska emellertid bestämmas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 6

Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13, allt under beaktande av tillämpningen av den artikeln i varje medlemsstat. Nyckelvariablerna ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 7

Redovisning av resultat

1. Resultaten ska fördelas efter de undergrupper av näringsgrenar som anges i avsnitt 9.

2. Vissa resultat ska även fördelas enligt storleksklasserna för varje grupp i de verksamheter som anges i avsnitt 9.

3. Den regionala statistiken ska fördelas enligt tvåsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (huvudgrupper) och nivå 2 i den gemensamma statistiska klassificeringen för statistiska territoriella enheter, såsom den fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 ( 14 ) (nedan kallad Nuts).

AVSNITT 8

Överföring av resultat

▼M3

1. Resultaten ska överföras inom 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden, utom för näringsgrenarna 64.11 och 64.19 i Nace rev. 2. För näringsgrenarna 64.11 och 64.19 i Nace rev. 2 är tidsgränsen för leverans 10 månader. Tidsgränsen för leverans av resultaten för den verksamhet som omfattas av grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66 i Nace rev. 2 ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

▼B

2. Med undantag av huvudgrupperna 64 och 65 i Nace Rev. 2 ska preliminära nationella resultat eller skattningar överföras inom 10 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden för företagsstatistik som avser följande variabler:



Kod

Rubrik

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

Dessa preliminära resultat eller skattningar ska fördelas på den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupper). För huvudgrupp 66 i Nace Rev. 2 ska överföringen av preliminära resultat eller skattningar fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 9

Näringsgrensindelning

1. För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna från och med referensåret 2008 överföra de nationella resultaten fördelade enligt undergrupperna i Nace Rev. 2 för avdelningarna B–N och huvudgrupp 95.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.1 ska medlemsstaterna överföra statistik över företagsstrukturer avseende referensåret 2008 till kommissionen enligt såväl Nace Rev. 1.1 som Nace Rev. 2.

Förteckningen över de variabler som ska överföras med användning av Nace Rev. 1.1 och de närmare föreskrifterna om framställningen av resultaten ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2.

AVSNITT 10

Rapporter och pilotstudier

1. Kommissionen ska fastställa ett program för pilotstudier av verksamheterna inom avdelningarna P–R och huvudgrupperna 94 och 96 i avdelning S i Nace Rev. 2 för att utreda om det är möjligt att täcka in marknadsstyrd verksamhet inom dessa avdelningar.

2. Kommissionen ska fastställa ett program för pilotstudier med avseende på variabler för räkenskaper och immateriella investeringar, organisation av produktionssystemet, och jämförbarheten mellan statistik över företagsstrukturer och arbetsmarknadsstatistik och produktivitetsstatistik. Dessa pilotstudier ska anpassas efter respektive näringsgrens särskilda drag.

AVSNITT 11

Övergångsperiod

För sammanställning av statistik om variablerna 12 17 0, 13 13 1 och 16 14 0 ska övergångsperioden inte vara längre än två år efter det första referensår (2008) som avses i avsnitt 5.




BILAGA II

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR INDUSTRISEKTORN

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom industrisektorn.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a–e och särskilt

 en central förteckning över statistik avsedd för en detaljerad analys av struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom industrisektorn,

 en kompletterande förteckning med statistiska uppgifter för studiet av särskilda frågor.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

Statistik ska sammanställas för alla de verksamheter som avses i avdelningarna B, C, D och E i Nace Rev. 2. Dessa avdelningar omfattar verksamheter inom utvinning av mineral (B), tillverkning (C) samt el-, gas-, värme- och ventilationsförsörjning (D) samt vattenförsörjning och avlopps- sophanterings- och saneringsverksamhet (E). Företagsstatistiken ska gälla populationen i alla företag som enligt sin huvudsakliga verksamhet klassificeras som tillhörande någon av avdelningarna B, C, D eller E.

AVSNITT 4

Variabler

1. I nedanstående förteckningar över variabler och statistik anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik ska sammanställas samt om sammanställningen ska göras varje år eller med flera års mellanrum. De statistikkoder och variabler som anges med kursiv stil ingår även i förteckningarna för den allmänna modulen, som anges i bilaga I.

2. Företagens demografi, årlig:



Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

11 21 0

Antal arbetsställen

11 31 0

Antal verksamhetsenheter

3. Företagsvariabler för vilka årsstatistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

 

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

12 13 0

Handelsmarginal vid försäljning av färdiga varor

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorpris

12 17 0

Rörelseresultat före avskrivningar

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 12 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling

13 13 1

Kostnader för inhyrd personal

13 21 3

Förändringar i lager för färdigvaror av egen tillverkning och varor under tillverkning

13 31 0

Arbetskraftskostnader

13 32 0

Löner

13 33 0

Kostnader för sociala avgifter

13 41 1

Kostnader för hyra och operationell leasing

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

15 12 0

Bruttoinvesteringar i mark

15 13 0

Bruttoinvesteringar i befintliga byggnader och anläggningar

15 14 0

Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader

15 15 0

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier

15 21 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

16 13 0

Antal anställda

16 14 0

Antal anställda helårspersoner

16 15 0

Antal arbetade timmar

Omsättning fördelad på verksamhet

18 11 0

Omsättning i huvudverksamheten på tresiffrig nivå i Nace Rev. 2

Inköp av energi

20 11 0

Inköp av energi (värde)

Utom avdelningarna D och E

Miljödata

21 11 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd (främst processexterna investeringar) (1)

 

21 12 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (integrerad teknik) (1)

 

(*)   Om den totala omsättningen eller det totala antalet anställda i en huvudgrupp inom avdelningarna B–E enligt Nace Rev. 2 i en medlemsstat utgör mindre än 1 % av totalvärdet för gemenskapen, behöver uppgifter för variablerna 21 11 0 och 21 12 0 för sammanställning av de statistiska uppgifterna enligt den här förordningen inte samlas in. Om gemenskapens politik kräver det, kan kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2 begära en särskild insamling av dessa uppgifter.

4. Företagsvariabler för vilka flerårig statistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 42 0

Bruttoinvesteringar i koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

15 44 1

Investeringar i inköpt programvara

Omsättning fördelad på verksamhet

18 12 0

Omsättning från industriella verksamheter

18 15 0

Omsättning från tjänsteverksamhet

18 16 0

Omsättning från parti-, detalj- och agenturhandelsverksamhet

Miljödata

21 14 0

Totalsumman för kostnader för miljöskydd (1)

Underleverantörer

23 11 0

Kostnader för legoarbeten, underentrepenad och köpta tjänster för produktionen

(*)   Om den totala omsättningen eller det totala antalet anställda i en huvudgrupp inom avdelningarna B–E enligt Nace Rev. 2 i en medlemsstat utgör mindre än 1 % av totalvärdet för gemenskapen, behöver uppgifter för variabeln 21 14 0 för sammanställning av de statistiska uppgifterna enligt den här förordningen inte samlas in. Om gemenskapens politik kräver det, kan kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2 begära en särskild insamling av dessa uppgifter.

5. Variabler för vilka regional årsstatistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Bokföringsdata

13 32 0

Löner

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

6. Variabler hos de verksamhetsenheter för vilka årsstatistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

13 32 0

Löner

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

7. Pilotstudier ska genomföras för de variabler som anges i avsnitt 9.

AVSNITT 5

Första referensåret

1. Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. De första referensåren för vilka statistik ska sammanställas på flerårsbasis anges nedan med koderna för variablerna.



Kalenderår

Kod

2009

15 42 0 och 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 och 23 11 0

2. Flerårig statistik ska sammanställas minst vart femte år.

3. Det första referensår för vilket statistik om variabeln 21 14 0 ska sammanställas är kalenderåret 2010.

4. Statistik om variabeln 21 12 0 ska sammanställas årligen. Statistik om variabeln 21 14 0 ska sammanställas vart tredje år.

AVSNITT 6

Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13, allt under beaktande av tillämpningen av den artikeln i varje medlemsstat. Nyckelvariablerna ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 7

Redovisning av resultat

1. De statistiska resultaten ska, med undantag av variablerna 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 och 18 16 0, fördelas enligt den fyrsiffriga nivån i Nace Rev. 2 (undergrupp).

Variablerna 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 och 18 16 0 ska fördelas enligt den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupp).

2. Vissa resultat ska även fördelas på storleksklasser och sammanställas enligt tresiffrig nivå i Nace Rev. 2 (grupp).

3. Resultaten för statistik över verksamhetsenheter ska fördelas enligt den fyrsiffriga nivån i Nace Rev. 2 (undergrupp).

4. Regionalstatistiken ska fördelas både enligt tvåsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (huvudgrupp) och enligt nivå 2 i nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts).

5. Resultaten för variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0 ska fördelas enligt tvåsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (huvudgrupp).

6. Resultaten för variablerna 21 11 0, 21 12 0 och 21 14 0 ska fördelas enligt följande miljöområden: Skydd av luft och klimat, Hantering av avloppsvatten, Avfallshantering samt Övrig miljöskyddsverksamhet. Resultaten avseende miljöområden ska fördelas enligt tvåsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (huvudgrupp).

AVSNITT 8

Överföring av resultat

Resultaten ska överföras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

Preliminära nationella resultat eller skattningar som ska överföras senast 10 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden för de typer av företagsstatistik som avses i avsnitt 4.3, över följande variabler:



Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 32 0

Löner

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

Dessa preliminära resultat ska fördelas enligt den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupp).

AVSNITT 9

Rapporter och pilotstudier

Medlemsstaterna ska lämna kommissionen en rapport om tillgängligheten för de uppgifter som behövs för att beräkna följande variabler:



Kod

Rubrik

Anmärkning

Miljödata

21 11 0

Investeringar i utrustning, anläggningar och specialutrustning för miljöskydd (främst processexterna investeringar)

Särskild fördelning för överensstämmelse med Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

21 12 0

Investeringar i utrustning och anläggningar för renare teknik (”integrerad teknik”)

Särskild fördelning för överensstämmelse med Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

21 14 0

Totalsumman för kostnader för miljöskydd

Särskild fördelning för utgifter för genomförandet av EU:s miljöpolitik

Underleverantörer

23 12 0

Intäkter från underleverantörsverksamhet

 

Kommissionen ska inleda ett antal pilotstudier för dessa variabler.

AVSNITT 10

Övergångsperiod

För sammanställningen av statistik om variablerna 21 12 0 och 21 14 0 ska denna övergångsperiod avslutas med referensåret 2008.




BILAGA III

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR HANDELN

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom handelssektorn.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a–e och särskilt

 handelns struktur och utveckling,

 handelsverksamhet och försäljningsformer samt leverans- och försäljningsstruktur.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1. Statistik ska sammanställas för alla de verksamheter som avses i avdelning G i Nace Rev. 2. Denna avdelning omfattar parti- och detaljhandel och reparation av motorfordon. Företagsstatistiken ska omfatta populationen alla företag som på grundval av sin viktigaste verksamhet klassificeras såsom hörande till avdelning G.

2. Om det totala beloppet för omsättningen och antalet anställda i en huvudgrupp inom avdelning G i Nace Rev. 2 i en medlemsstat normalt representerar mindre än 1 % av totalsumman för gemenskapen behöver de uppgifter som avses i den här bilagan och som inte anges i bilaga I inte samlas in för ändamålen med denna förordning.

3. Om gemenskapens politik fordrar det, får kommissionen, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2, begära en särskild insamling av de uppgifter som anges i punkt 2.

AVSNITT 4

Variabler

1. I nedanstående förteckningar över variabler och statistik anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik ska sammanställas och om sammanställningen ska göras varje år eller med flera års mellanrum. De variabler och statistikkoder som anges med kursiv stil ingår även i förteckningarna i den gemensamma modulen som anges i bilaga I.

2. Företagens demografi, årlig:



Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

11 21 0

Antal arbetsställen

3. Företagsvariabler för vilka årsstatistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

12 13 0

Handelsmarginal vid försäljning av färdiga varor

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorpris

12 17 0

Rörelseresultat före avskrivningar

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 12 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling

13 13 1

Kostnader för inhyrd personal

13 21 0

Förändring i lager av varor och tjänster

13 21 1

Förändring i lager av varor och tjänster som köpts in för försäljning utan vidareförädling

13 31 0

Arbetskraftskostnader

13 32 0

Löner

13 33 0

Kostnader för sociala avgifter

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

15 12 0

Bruttoinvesteringar i mark

15 13 0

Bruttoinvesteringar i befintliga byggnader och anläggningar

15 14 0

Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader

15 15 0

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier

15 21 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

16 13 0

Antal anställda

16 14 0

Antal anställda helårspersoner

4. Företagsvariabler för vilka flerårig statistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Anmärkning

 

Uppgifter om företagets marknadsorganisation

Endast huvudgrupp 47

17 32 0

Antalet detaljhandelsbutiker

 

Omsättning fördelad på verksamhet

18 10 0

Omsättning inom jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet

 

18 15 0

Omsättning inom tjänsteverksamhet

 

18 16 0

Omsättning inom parti- och detaljhandel och agenturhandelsverksamhet

 

Omsättning fördelad på produkttyp

18 21 0

Omsättning fördelad på produkt (enligt avdelning G i CPA (1))

 

(*)   Rådets förordning (EEG) nr 3696/93 av den 29 oktober 1993 om den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT L 342, 31.12.1993, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

5. Variabler för vilka regional årsstatistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Bokföringsdata

13 32 0

Löner

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

6. Variabler för vilka regional flerårig statistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Anmärkning

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

Endast huvudgrupperna 45 och 47

Uppgifter om företagets marknadsorganisation

17 33 1

Försäljningsyta

Endast huvudgrupp 47

AVSNITT 5

Första referensåret

1. Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. De första referensåren för flerårig statistik anges nedan för var och en av de huvudgrupper i Nace Rev. 2 för vilka statistiska uppgifter ska insamlas och för regional flerårig statistik.



Kalenderår

Uppdelning

2012

Huvudgrupp 47

2008

Huvudgrupp 46

2009

Regional statistik

2010

Huvudgrupp 45

2. Den fleråriga periodiciteten är fem år.

AVSNITT 6

Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med hänsyn till tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Nyckelvariablerna ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 7

Redovisning av resultat

1. För att möjliggöra sammanställning av gemenskapsaggregat ska medlemsstaterna lägga fram nationella delresultat fördelade enligt undergrupperna i Nace Rev. 2.

2. Vissa resultat ska även fördelas enligt storleksklasser för varje grupp i Nace Rev. 2.

3. Regional statistik ska fördelas enligt de tre första siffrorna i Nace Rev. 2 (grupp) och på nivå 2 i Nuts.

4. Tillämpningsområdet för den regionala statistik som ska sammanställas på flerårig basis motsvarar populationen i alla lokala enheter vilkas huvudverksamhet klassificeras enligt avdelning G. Den kan dock begränsas till de lokala enheter som är beroende av de företag som klassificeras enligt avdelning G i Nace Rev. 2, om en sådan population omfattar mer än 95 % av det totala tillämpningsområdet. Detta förhållande ska beräknas med hjälp av den anställningsvariabel som finns i företagsregistret.

AVSNITT 8

Överföring av resultat

1. Resultaten ska överföras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

2. Preliminära nationella resultat eller skattningar ska överföras senast 10 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden för företagsstatistik som gäller de nedan angivna variablerna:



Kod

Rubrik

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

Dessa preliminära resultat ska fördelas enligt den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupp).

AVSNITT 9

Övergångsperiod

För sammanställning av statistik om variablerna 13 13 1 och 16 14 0 ska övergångsperioden inte vara längre än två år efter det första referensår (2008) som avses i avsnitt 5.




BILAGA IV

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR BYGGSEKTORN

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med den här bilagan är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom byggsektorn.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a–e och särskilt

 en central förteckning över statistik för en detaljerad analys av byggnadsindustrins struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet,

 en kompletterande förteckning med statistiska uppgifter för studiet av särskilda frågor.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1. Statistik ska sammanställas för alla de verksamheter som avses i avdelning F i Nace Rev. 2. Företagsstatistiken avser populationen av alla företag som på grundval av sin viktigaste verksamhetsform klassificeras såsom hörande till avdelning F.

2. Om det totala beloppet för omsättningen och antalet anställda i en huvudgrupp inom avdelning F i Nace Rev. 2 i en medlemsstat normalt representerar mindre än 1 % av totalsumman för Europeiska gemenskapen behöver de uppgifter som avses i den här bilagan och som inte anges i bilaga I inte samlas in för den här förordningens syften.

3. Om gemenskapens politik fordrar det, får kommissionen, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2, begära en särskild insamling av de uppgifter som anges i punkt 2.

AVSNITT 4

Variabler

1. I nedanstående förteckningar över variabler och statistik anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik ska sammanställas och om sammanställningen ska göras varje år eller med flera års mellanrum. De variabler och statistikkoder som anges med kursiv stil ingår även i förteckningarna för den gemensamma modul, som anges i bilaga I.

2. Företagens demografi, årlig:



Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

11 21 0

Antal arbetsställen

3. Företagsvariabler för vilka årsstatistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Anmärkning

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

 

12 12 0

Produktionsvärde

 

12 13 0

Handelsmarginal vid försäljning av färdiga varor

Huvudgrupperna 41 och 42 och grupperna 43.1 och 43.9 – frivillig uppgift

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorpris

 

12 17 0

Rörelseresultat före avskrivningar

 

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

 

13 12 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling

Huvudgrupperna 41 och 42 och grupperna 43.1 och 43.9 – frivillig uppgift

13 13 1

Kostnader för inhyrd personal

 

13 21 3

Förändringar i lager för färdigvaror av egen tillverkning och varor under tillverkning

 

13 31 0

Arbetskraftskostnader

 

13 32 0

Löner

 

13 33 0

Kostnader för sociala avgifter

 

13 41 1

Kostnader för hyra och operationell leasing av varor

 

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

 

15 12 0

Bruttoinvesteringar i mark

 

15 13 0

Bruttoinvesteringar i befintliga byggnader och anläggningar

 

15 14 0

Bruttoinvesteringar i ny-, till- och ombyggnader

 

15 15 0

Bruttoinvesteringar i maskiner och inventarier

 

15 21 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

 

16 13 0

Antal anställda

 

16 14 0

Antal anställda helårspersoner

 

16 15 0

Antal arbetade timmar

 

Omsättning fördelad på verksamhet

18 11 0

Omsättning från huvudverksamheten på tresiffrig nivå i Nace Rev 2

 

Inköp av energi

20 11 0

Inköp av energi (värde)

 

4. Företagsvariabler för vilka flerårig statistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 44 1

Investeringar i inköpt programvara

 

Omsättning fördelad på verksamhet

18 12 1

Omsättning i industriell verksamhet utom byggverksamhet

 

18 12 2

Omsättning i byggverksamhet

 

18 15 0

Omsättning från tjänsteverksamhet

 

18 16 0

Omsättning i parti- och detaljhandelsverksamhet samt agenturverksamhet

 

18 31 0

Omsättning från uppförande av hus och andra byggnadsverk

Endast huvudgrupperna 41 och 42 samt grupperna 43.1 och 43.9

18 32 0

Omsättning i väg- och vattenbyggnad

Endast huvudgrupperna 41 och 42 samt grupperna 43.1 och 43.9

Underleverantörer

23 11 0

Betalningar till underleverantörer

 

23 12 0

Intäkter från underentreprenader

 

5. Variabler för vilka regional årsstatistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Bokföringsdata

13 32 0

Löner

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

6. Variabler hos de verksamhetsenheter för vilka årsstatistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

13 32 0

Löner

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

AVSNITT 5

Första referensåret

1. Det första referensåret för vilket årsstatistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. De första referensåren för vilka flerårig statistik ska sammanställas anges nedan enligt sina variabelkoder:



Kalenderår

Kod

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 och 23 12 0

2. Den fleråriga statistiken ska sammanställas minst vart femte år.

AVSNITT 6

Rapport om statistikens kvalitet

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Nyckelvariablerna ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 7

Redovisning av resultat

1. De statistiska resultaten ska, med undantag av variablerna 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 och 18 32 0, fördelas enligt den fyrsiffriga nivån i Nace Rev. 2 (undergrupp).

Resultaten för variablerna 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 och 18 32 0 ska fördelas enligt den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupp).

2. Vissa resultat ska även fördelas enligt storleksklasser och sammanställas enligt tresiffrig nivå i Nace Rev. 2 (grupp).

3. De statistiska uppgifter som beräknats utifrån verksamhetsenheterna ska fördelas på fyrsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (undergrupp).

4. Den regionala statistiken ska fördelas enligt tvåsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (huvudgrupp) och nivå 2 i Nuts.

AVSNITT 8

Överföring av resultat

Resultaten ska överföras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

Preliminära nationella resultat eller skattningar ska överföras senast 10 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden såvitt avser företagsstatistik som gäller nedan angivna variabler:



Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

Bokföringsdata

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 32 0

Löner

Uppgifter om kapitaltillgångar

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

Dessa preliminära resultat ska fördelas enligt den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupp).

AVSNITT 9

Övergångsperiod

Någon övergångsperiod får inte medges.




BILAGA V

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet med avseende på försäkringstjänster. Denna modul innehåller en detaljerad förteckning över variabler för sammanställning av statistik i syfte att förbättra kunskapen om försäkringssektorns utveckling på nationsnivå, gemenskapsnivå och internationell nivå.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c, särskilt

 en detaljerad analys av försäkringsföretagens struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet,

 utvecklingen och fördelningen av total verksamhet och verksamhet per produkt, försäkringstagarnas konsumtionsvanor, internationell verksamhet, sysselsättning, investeringar, kapital och reserver samt tekniska avsättningar.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1. Statistik ska sammanställas för all verksamhet som avses i huvudgrupp 65 i Nace Rev. 2, med undantag för grupp 65.3.

2. Sammanställningen av statistik ska gälla

 försäkringsföretag som sysslar med annan försäkring än livförsäkring: alla som avses i artikel 2.1 a i direktiv 91/674/EEG ( 15 ),

 livförsäkringsföretag: alla som avses i artikel 2.1 b i direktiv 91/674/EEG,

 specialiserade återförsäkringsföretag: alla som avses i artikel 2.1 c i direktiv 91/674/EEG,

 försäkringsgivare i Lloyd’s: alla som avses i artikel 4 i direktiv 91/674/EEG,

 blandade försäkringsföretag: alla som sysslar med livförsäkringar och andra försäkringar.

3. Dessutom ska filialer till sådana försäkringsföretag som avses i avdelning III i direktiven 73/239/EEG ( 16 ) och 2002/83/EG ( 17 ) och vilkas verksamhet omfattas av en av de undergrupper i Nace Rev. 2 som avses i punkt 1, jämställas med motsvarande företag i punkt 2.

4. För den harmoniserade gemenskapsstatistiken ska medlemsstaterna ha frihet att ta hänsyn till de undantag som avses i artikel 3 i direktiv 73/239/EEG samt i artikel 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 och 3.7 i direktiv 2002/83/EG.

AVSNITT 4

Variabler

1. Variabler angivna med kursiv stil ingår även i förteckningarna i den gemensamma modul som anges i bilaga I. De variabler och den statistik som räknas upp i förteckning A, som avses i punkt 3, och i förteckning B, som avses i punkt 4, ska sammanställas i enlighet med avsnitt 5. När variabler härleds direkt ur årsbokslut ska räkenskapsår som slutar under ett referensår jämställas med detta referensår.

2. I förteckningarna A och B anges variabler som rör livförsäkringsföretag med siffran 1, övriga försäkringsföretag med siffran 2, blandade försäkringsföretag med siffran 3, specialiserade återförsäkringsföretag med siffran 4, blandade försäkringsföretags livförsäkringsverksamhet med siffran 5 och de som rör blandade försäkringsföretags övriga försäkringsverksamhet (inbegripet godtagen återförsäkring) med siffran 6.

3. Förteckning A innehåller följande uppgifter:

a) De variabler som räknas upp i artikel 6 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsföretag, övriga försäkringsföretag, blandade försäkringsföretag och specialiserade återförsäkringsföretag: tillgångssidan av balansräkningen: posterna C I (med särskilt angivande av mark och byggnader som används av försäkringsföretaget för den egna verksamheten), C II, C II 1 + C II 3 tillsammans, C II 2 + C II 4 tillsammans, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 tillsammans, C IV, D; skuldsidan av balansräkningen: posterna A, A I, A II + A III + A IV tillsammans, B, C 1 a (separat för livförsäkring respektive övriga försäkringar för blandade företag), C 2 a (separat för livförsäkring respektive övriga försäkringar för blandade företag), C 3 a (separat för livförsäkring respektive övriga försäkringar för blandade företag), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (utan separat redovisning av konvertibla lån), G IV.

b) De variabler som räknas upp i artikel 34 I i direktiv 91/674/EEG för försäkringsföretag som sysslar med annan försäkring än livförsäkring, specialiserade återförsäkringsföretag samt den del av blandade försäkringsföretags verksamhet som inte utgörs av livförsäkring: posterna 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2, 4 a aa, 4 a bb, 4 b aa, 4 b bb, 7 (bruttobelopp), 7 d, 9, 10 (separat för bruttobelopp och nettobelopp).

c) De variabler som räknas upp i artikel 34 II i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsföretag och den del av blandade försäkringsföretags verksamhet som utgörs av livförsäkring: posterna 1 a, 1 b, 1 c (bruttobelopp och återförsäkrares andel separat), 2, 3, 5 a aa, 5 a bb, 5 b aa, 5 b bb, 6 a aa, 6 a bb, 8 (bruttobelopp), 8 d, 9, 10, 12 och 13 (bruttobelopp och nettobelopp separat).

d) De variabler som räknas upp i artikel 34 III i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsföretag, försäkringsföretag som sysslar med annan försäkring än livförsäkring, blandade försäkringsföretag samt specialiserade återförsäkringsföretag: posterna 3, 4 (endast för livförsäkringsföretag och blandade företag), 5, 6 (endast för försäkringsföretag som sysslar med annan försäkring än livförsäkring, blandade försäkringsföretag samt specialiserade återförsäkringsföretag), 7, 8, 9 + 14 + 15 tillsammans, 10 (före skatt), 13, 16.

e) De variabler som avses i artikel 63 i direktiv 91/674/EEG

 för livförsäkringsföretag och övriga försäkringsföretag samt livförsäkringsverksamhet och övrig försäkringsverksamhet hos blandade försäkringsföretag: tecknade bruttopremier för direkt försäkring, uppdelade på (under-)kategorier av CPA (femsiffriga nivån och underkategorierna 66.03.21 och 66.03.22),

 för försäkringsföretag som sysslar med annan försäkring än livförsäkring och för den del av blandade försäkringsföretags verksamhet som inte utgörs av livförsäkring: bruttoskadeersättningar för direkt försäkring, bruttodriftskostnader för direkt försäkring och återförsäkringsresultat för direkt försäkring, alla variabler uppdelade på (under-)kategorier av CPA (femsiffriga nivån och underkategorierna 66.03.21 och 66.03.22),

 för livförsäkringsföretag och blandade försäkringsföretags livförsäkringsverksamhet: tecknade bruttopremier för direkt försäkring, uppdelade enligt punkt II.1 i den artikeln.

f) De variabler som avses i artikel 64 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsföretag, övriga försäkringsföretag, blandade försäkringsföretag och specialiserade återförsäkringsföretag: provisioner för direkt försäkringsrörelse (med undantag för specialiserade återförsäkringsföretag) och det totala beloppet för provisioner.

g) Ytterligare variabler som räknas upp nedan:

▼M1



Kod

Rubrik

Berörda företag/verksamheter

 

Uppgifter om marknadsstrukturer

 

11 11 0

Antal företag

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Antal företag uppdelade efter associationsform

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Antal företag uppdelade på storleksklass efter tecknade bruttopremier

(1, 2, 3)

11 11 3

Antal företag uppdelade på storleksklass efter tekniska avsättningar (brutto)

(1)

11 11 5

Antal företag uppdelade på moderföretagets hemland

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Ort och totalt antal för filialer i andra länder

(1, 2, 3)

 

Bokföringsuppgifter/tekniska delen av resultaträkningen

 

32 11 4

Tecknade bruttopremier, uppdelade efter företagets associationsform

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Tecknade bruttopremier, direkt försäkring, uppdelade på moderföretagets hemland

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Tecknade bruttopremier, mottagen återförsäkring, uppdelad på moderföretagets hemland

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Återförsäkrarnas del av tecknade bruttopremier, uppdelade på moderföretagets hemland

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Andra poster i den tekniska redovisningen (brutto)

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Återförsäkringsresultat

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Återförsäkrarnas del av andra poster i den tekniska redovisningen (brutto)

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Bokföringsuppgifter/icke-tekniska delen av resultaträkningen

 

32 19 0

Delsaldo II (teknisk redovisning, netto)

(3)

 

Ytterligare uppgifter rörande resultaträkningen

 

32 61 4

Externa kostnader för varor och tjänster

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Arbetskraftskostnader

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Kostnader för extern och intern skadereglering

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Anskaffningskostnader

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Administrationskostnader

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Övriga tekniska kostnader (brutto)

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Kapitalförvaltningskostnader

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Intäkter från ägarintressen

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Intäkter från mark och byggnader

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Intäkter från övriga placeringar

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Återföring av värdejusteringar av placeringar

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Vinster vid avyttring av placeringar

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Kapitalförvaltningskostnader, inklusive räntor

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Värdejusteringar av placeringar

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Förluster vid avyttring av placeringar

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Uppgifter för produkter enligt CPA

 

33 12 1

Återförsäkrarnas andel av tecknade bruttopremier för direkt försäkring fördelat på produkt (enligt CPA)

(1, 2, 5, 6)

 

Uppgifter om internationalisering (geografisk uppdelning av verksamhet som bedrivits under etableringsrätt)

 

34 31 1

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, fördelat på produkt (enligt CPA) och medlemsstat

(1, 2, 5, 6)

 

Uppgifter om internationalisering (geografisk uppdelning av verksamhet som bedrivits under frihet att tillhandahålla tjänster)

 

34 32 1

Tecknade bruttopremier för direkt försäkring, fördelat på produkt (enligt CPA) och medlemsstat

(1, 2, 5, 6)

▼B

4. Förteckning B omfattar följande uppgifter:

a) De variabler som räknas upp i artikel 34 I i direktiv 91/674/EEG för försäkringsföretag som sysslar med annan försäkring än livförsäkring, specialiserade återförsäkringsföretag samt den del av blandade försäkringsföretags verksamhet som inte utgörs av livförsäkring: posterna 3, 5, 6, 8.

b) De variabler som räknas upp i artikel 34 II i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsföretag och den del av blandade försäkringsföretags verksamhet som utgörs av livförsäkring: posterna 4, 6 b, 7, 11.

c) De variabler som anges i artikel 63 i direktiv 91/674/EEG för livförsäkringsföretag och övriga försäkringsföretag samt livförsäkringsverksamhet och övrig försäkringsverksamhet hos blandade försäkringsföretag: geografisk fördelning av bruttopremier tecknade i den medlemsstat där företaget har sitt huvudkontor, i övriga medlemsstater, i övriga EES-länder, i Schweiz, Förenta staterna, Japan och i övriga tredjeländer.

d) Ytterligare variabler som räknas upp nedan:

▼M1



Kod

Rubrik

Berörda företag/verksamheter

Anmärkningar

 

Bokföringsuppgifter/tekniska delen av resultaträkningen

 
 

32 13 2

Utbetalda försäkringsersättningar (brutto) hänförliga till skador som inträffat under räkenskapsåret

(2, 4, 6)

 
 

Uppgifter om internationalisering (allmänna)

 
 

34 12 0

Geografisk uppdelning av tecknade bruttopremier, mottagen återförsäkring

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Geografisk uppdelning av återförsäkrarnas andel av tecknade bruttopremier

(1, 2, 4, 5, 6)

 
 

Uppgifter i balansräkningen (tillgångar/skulder)

 
 

36 11 2

Mark och byggnader (nuvärde)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Placeringar i anknutna företag och ägarintressen (nuvärde)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Andra finansiella placeringar (nuvärde)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Placeringar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken – mark och byggnader

(1, 3)

 

36 22 0

Placeringar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken – andra finansiella placeringar

(1, 3)

 

37 10 1

Totalt eget kapital och reserver, uppdelat på associationsform

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Avsättning för oreglerade skador (brutto), direkt försäkring, fördelat på produkt (enligt CPA)

(2, 6)

 
 

Övriga uppgifter

 
 

39 10 0

Antal kontrakt utestående vid slutet av räkenskapsåret, som hänför sig till direkt försäkring, för alla individuella livförsäkringskontrakt och för följande produkter: återbärande livförsäkring och CPA-kategorierna 65.12.1, 65.12.4 och 65.12.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Antal försäkrade personer vid slutet av räkenskapsåret, som hänför sig till direkt försäkring, för alla grupplivförsäkringskontrakt och för följande produkter: CPA 65.12.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Antal försäkrade fordon vid slutet av räkenskapsåret, som hänför sig till direkt försäkring, för följande produkter: CPA 65.12.2

(2, 6)

Frivillig uppgift

39 40 0

Försäkrad bruttosumma vid slutet av räkenskapsåret, som hänför sig till direkt försäkring, för följande produkter: återbärande livförsäkring och kapitalförsäkring

(1, 5)

Frivillig uppgift

39 50 0

Antal gjorda ersättningsanspråk under räkenskapsåret, som hänför sig till direkt försäkring, för följande produkter: CPA 65.12.2

(2, 6)

Frivillig uppgift

▼M3

AVSNITT 5

Första referensåret

Det första referensår för vilket statistik ska sammanställas för de variabler som förtecknas i avsnitt 4 är kalenderåret 2008.

▼B

AVSNITT 6

Redovisning av resultat

Resultaten ska delas upp enligt den fyrsiffriga nivån i Nace Rev 2, (undergrupp).

AVSNITT 7

Överföring av resultat

Resultaten ska överföras inom en frist om 12 månader från slutet av referensåret för de företag som avses i avsnitt 3, med undantag för specialiserade återförsäkringsföretag, för vilka resultaten ska överföras inom en frist om 18 månader från slutet av referensperioden.

AVSNITT 8

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén

Kommissionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén, som inrättades genom kommissionens beslut 2004/9/EG ( 18 ), om tillämpningsföreskrifterna för denna modul och om alla de åtgärder som avser anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen beträffande insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt behandling och överföring av resultat som kommissionen vidtar i enlighet med artikel 12.

AVSNITT 9

Övergångsperiod

Någon övergångsperiod får inte medges.




BILAGA VI

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR KREDITINSTITUT

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom kreditinstitutssektorn. Denna modul omfattar en detaljerad förteckning över variabler för vilka statistik ska sammanställas för att förbättra kunskapen om kreditinstitutens utveckling på nationell och internationell nivå samt på gemenskapsnivå.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c, särskilt

 en detaljerad analys av kreditinstitutens struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet,

 utveckling och fördelning av total omsättning och omsättning per produkt, internationell verksamhet, sysselsättning, kapital och reserver samt övriga tillgångar och skulder.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1. Statistik ska sammanställas för de av kreditinstitutens verksamheter som avses i undergrupperna 64.19 och 64.92 i Nace Rev. 2.

2. Statistiken ska sammanställas för verksamhet vid alla kreditinstitut som avses i artikel 2.1 a och 2.2 i rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut ( 19 ), med undantag för centralbanker.

3. Filialer till sådana kreditinstitut som avses i artikel 38 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) ( 20 ) och vars verksamhet omfattas av undergrupperna 64.19 och 64.92 i Nace Rev. 2, ska jämställas med sådana kreditinstitut som avses i punkt 2.

AVSNITT 4

Variabler

De variabler som ska sammanställas förtecknas nedan. Variabler angivna med kursiv stil ingår även i förteckningarna i den gemensamma modul som anges i bilaga I. När variabler härleds direkt från årsbokslut, ska räkenskapsår som slutar under ett referensår jämställas med detta referensår.

Förteckningen omfattar följande:

a) Variabler som anges i artikel 4 i direktiv 86/635/EEG: tillgångssidan av balansräkningen: post 4; skuldsidan av balansräkningen: posterna 2 a + 2 b tillsammans, posterna 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 tillsammans.

b) Variabler som anges i artikel 27 i direktiv 86/635/EEG: post 2, posterna 3 a + 3 b + 3 c tillsammans, post 3 a, post 4, post 5, post 6, post 7, posterna 8 a + 8 b tillsammans, post 8 b, post 10, posterna 11 + 12 tillsammans, posterna 9 + 13 + 14 tillsammans, posterna 15 + 16 tillsammans, post 19, posterna 15 + 20 + 22 tillsammans, post 23.

c) Följande ytterligare variabler:



Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

 

11 11 1

Antal företag uppdelade efter associationsform

 

11 11 4

Antal företag uppdelade efter moderföretagets hemland

 

11 11 6

Antal företag uppdelade efter storleksklasser med avseende på balansomslutning

 

11 11 7

Antal företag uppdelade efter kategori av kreditinstitut

 

11 21 0

Antal arbetsställen

 

11 41 1

Totalt antal filialer fördelat på länder utanför EES

 

11 51 0

Totalt antal finansiella dotterbolag fördelat på andra länder

 

Bokföringsdata: resultaträkning

42 11 0

Ränteintäkter och liknande intäkter

 

42 11 1

Ränteintäkter och liknande intäkter med ursprung i räntebärande papper med fast ränta

 

42 12 1

Räntekostnader och liknande kostnader till följd av utställda skuldebrev

 

12 12 0

Produktionsvärde

 

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

 

13 31 0

Arbetskraftskostnader

 

12 14 0

Förädlingsvärde till baspriser

Frivillig uppgift

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

 

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

 

Bokföringsdata: balansräkning

43 30 0

Balansomslutning

 

43 31 0

Balansomslutning uppdelad efter moderföretagets hemland

 

43 32 0

Balansomslutning uppdelad efter associationsform

 

Uppgifter för produkter

44 11 0

Ränteintäkter och liknande intäkter uppdelat efter (under)kategorier i CPA

Frivillig uppgift

44 12 0

Räntekostnader och liknande kostnader uppdelat efter (under)kategorier i CPA

Frivillig uppgift

44 13 0

Provisionsintäkter, uppdelat efter (under)kategorier i CPA

Frivillig uppgift

44 14 0

Provisionskostnader, uppdelat efter (under)kategorier i CPA

Frivillig uppgift

Uppgifter om den inre marknaden och internationalisering

45 11 0

Geografisk fördelning av totalt antal filialer i EES

 

45 21 0

Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter

 

45 22 0

Geografisk fördelning av balansomslutningen

 

45 31 0

Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter i samband med friheten att tillhandahålla tjänster (i andra EES-länder)

Frivillig uppgift

45 41 0

Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter från filialverksamhet (i länder utanför EES)

Frivillig uppgift

45 42 0

Geografisk fördelning av ränteintäkter och liknande intäkter i samband med friheten att tillhandahålla tjänster (i länder utanför EES)

Frivillig uppgift

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

 

16 11 1

Antal sysselsatta uppdelat efter kategorier av kreditinstitut

 

16 11 2

Antal sysselsatta kvinnor

 

16 13 0

Antal anställda

 

16 13 6

Antal kvinnliga anställda

 

16 14 0

Antal anställda helårspersoner

 

Övriga uppgifter

47 11 0

Antal konton uppdelat efter (under)kategori i CPA

Frivillig uppgift

47 12 0

Antal lån och förskott till kunder uppdelat efter (under)kategori i CPA

Frivillig uppgift

47 13 0

Antal uttagsautomater ägda av kreditinstitut

 

d) Variabler för vilka ►M3  flerårig ◄ regional statistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om företagsstruktur

11 21 0

Antal arbetsställen

 

Bokföringsdata

13 32 0

Löner

Frivillig uppgift

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

 

▼M3

AVSNITT 5

Första referensåret

Det första referensår för vilket statistik ska sammanställas för de variabler som förtecknas i avsnitt 4 är kalenderåret 2008.

▼B

AVSNITT 6

Redovisning av resultat

1. Resultaten ska fördelas enligt följande separata undergrupper i Nace Rev. 2: 64.19 och 64.92.

2. Den regionala statistiken ska fördelas enligt fyrsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (undergrupp) och nivå 1 i Nuts.

AVSNITT 7

Överföring av resultat

Tidsgränsen för överföring av resultaten ska fastställas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3 och den får inte överstiga tio månader från referensårets slut.

AVSNITT 8

Kommittén för monetär statistik, finansiell statistik samt betalningsbalansstatistik

Kommissionen ska informera kommittén för monetär statistik, finansiell statistik samt betalningsbalansstatistik som inrättades genom rådets beslut 2006/856/EG ( 21 ) om genomförandet av den här modulen och om alla åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen som rör insamling och statistisk behandling av uppgifter samt behandling och överföring av resultat.

AVSNITT 9

Pilotstudier

1. För verksamhet som omfattas av den här bilagan ska kommissionen fastställa ett program för följande pilotstudier som medlemsstaterna ska genomföra:

a) Information om derivat och poster som inte redovisas i balansräkningen.

b) Information om distributionsnäten.

c) Information som behövs för uppdelning av kreditinstitutens transaktioner i priser och volymer.

2. Pilotstudierna ska genomföras för att bedöma hur relevant och genomförbart det är att samla in uppgifterna, varvid fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna ska ställas i relation till kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen.

AVSNITT 10

Övergångsperiod

Någon övergångsperiod får inte medges.




BILAGA VII

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK FÖR PENSIONSFONDER

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom sektorn för pensionsfonder. Denna modul omfattar en detaljerad förteckning över variabler för vilka statistik ska sammanställas för att förbättra kunskapen om pensionsfondernas utveckling på nationell och internationell nivå samt på gemenskapsnivå.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c, särskilt

 en detaljerad analys av pensionsfondernas struktur, verksamhet, effektivitet och konkurrenskraft,

 utveckling och fördelning av total verksamhet, pensionsfondernas medlemsstruktur, internationell verksamhet, sysselsättning, investeringar och skulder.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1. Statistik ska sammanställas för all verksamhet som avses i Nace Rev. 2, grupp 65.3. Denna grupp omfattar verksamhet vid fristående pensionsfonder.

2. Viss statistik ska sammanställas för företag som har icke fristående pensionsfonder som bedrivs som biverksamhet.

AVSNITT 4

Variabler

1. I nedanstående förteckning över variabler anges i förekommande fall de slag av statistiska enheter för vilka statistik ska sammanställas. Variabler angivna med kursiv stil ingår även i förteckningarna i den gemensamma modul som anges i bilaga I. När variabler härleds direkt från årsbokslut, ska räkenskapsår som slutar under ett referensår jämställas med detta referensår.

2. Demografi- och företagsvariabler för vilka ►M3  flerårig ◄ statistik ska sammanställas (endast för företag med fristående pensionsfonder):



Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

 

11 11 8

Antal företag uppdelat efter investeringarnas storlek

 

11 11 9

Antal företag uppdelat efter storleksklass med avseende på medlemsantal

 

11 61 0

Antal pensionssystem

Frivillig uppgift

Bokföringsdata: resultaträkning (inkomster och utgifter)

12 11 0

Omsättning

 

48 00 1

Premieinbetalningar från medlemmar

 

48 00 2

Premieinbetalningar från arbetsgivare

 

48 00 3

Ersättningar från andra försäkringsföretag

 

48 00 4

Övriga pensionsinbetalningar

 

48 00 5

Premieinbetalningar till förmånsbestämda pensionssystem

 

48 00 6

Premieinbetalningar till avgiftsbestämda pensionssystem

 

48 00 7

Premieinbetalningar till kombinerade system

 

48 01 0

Inkomster från investeringar (PF)

 

48 01 1

Realisationsvinster och realisationsförluster

 

48 02 1

Försäkringsersättningar

 

48 02 2

Övriga inkomster (PF)

 

12 12 0

Produktionsvärde

 

12 14 0

Förädlingsvärde till baspriser

Frivillig uppgift

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorpris

 

48 03 0

Totala utgifter för pensioner

 

48 03 1

Regelbundna utbetalningar av pensioner

 

48 03 2

Pensionsutbetalningar som engångsbelopp

 

48 03 3

Ersättningar till andra försäkringsföretag

 

48 04 0

Nettoförändring i tekniska avsättningar (reserver)

 

48 05 0

Upplupna försäkringspremier

 

48 06 0

Totala driftskostnader

 

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

 

13 31 0

Arbetskraftskostnader

 

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

 

48 07 0

Alla skatter

 

Balansräkningsuppgifter: tillgångar

48 11 0

Mark och byggnader (PF)

 

48 12 0

Investeringar i anknutna företag och ägarintressen (PF)

 

48 13 0

Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning

 

48 13 1

Aktier som handlas på börs eller auktoriserad marknadsplats

 

48 13 2

Aktier som handlas på börs eller auktoriserad marknadsplats som är specialiserad på små och medelstora företag

 

48 13 3

Aktier som ej handlas på börs eller auktoriserad marknadsplats

 

48 13 4

Andra värdepapper med rörlig avkastning

 

48 14 0

Andelar i värdepappersfonder

 

48 15 0

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

 

48 15 1

Skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning som utställts av offentliga förvaltningar

Frivillig uppgift

48 15 2

Andra skuldebrev och andra värdepapper med fast avkastning

Frivillig uppgift

48 16 0

Andelar i investeringspooler (PF)

 

48 17 0

Lån med inteckning som säkerhet och övriga lån som inte klassificeras på annat håll

 

48 18 0

Andra investeringar

 

48 10 0

Totala investeringar av pensionsfonder

 

48 10 1

Totala investeringar placerade i det företag som avsatt medel

 

48 10 4

Totala investeringar till marknadsvärde

 

48 20 0

Andra tillgångar

 

Balansräkningsuppgifter: skulder

48 30 0

Eget kapital

 

48 40 0

Tekniska avsättningar, netto (PF)

 

48 50 0

Övriga skulder

 

Uppgifter om den inre marknaden och internationalisering

48 61 0

Omsättning, geografiskt uppdelad

 

48 62 0

Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning, uppdelade efter ort

Frivillig uppgift

48 63 0

Totala investeringar uppdelade efter ort

Frivillig uppgift

48 64 0

Totala investeringar uppdelade i eurokomponenter och icke-eurokomponenter

 

Uppgifter om arbetskraft

16 11 0

Antal sysselsatta

 

Övriga uppgifter

48 70 0

Antal medlemmar

 

48 70 1

Antal medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

 

48 70 2

Antal medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem

 

48 70 3

Antal medlemmar i kombinerade system

 

48 70 4

Antal aktiva medlemmar

 

48 70 5

Antal medlemmar med uppskjuten pension

 

48 70 6

Antal pensionerade

 

3. Företagsvariabler för ►M3  flerårig ◄ årlig statistik ska sammanställas (endast för företag med icke fristående pensionsfonder):



Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om företagsstruktur

11 15 0

Antal företag med icke fristående pensionsfonder

 

Bokföringsdata: resultaträkning (inkomster och utgifter)

48 08 0

Omsättning i icke fristående pensionsfonder

Frivillig uppgift

▼M3

AVSNITT 5

Första referensåret

Det första referensår för vilket statistik ska sammanställas för de variabler som förtecknas i avsnitt 4 är kalenderåret 2008.

▼B

AVSNITT 6

Redovisning av resultat

1. Resultat avseende variablerna i avsnitt 4.2 ska fördelas enligt fyrsiffrig nivå i Nace Rev. 2 (undergrupp).

2. Resultat avseende variablerna i avsnitt 4.3 ska fördelas enligt avdelningsnivå i Nace Rev. 2.

AVSNITT 7

Överföring av resultat

Resultaten ska överföras senast tolv månader efter referensårets slut.

AVSNITT 8

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén

Kommissionen ska informera Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén om genomförandet av den här modulen och om alla sådana åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen som rör insamling och statistisk behandling av uppgifter samt behandling och överföring av resultat.

AVSNITT 9

Pilotstudier

För verksamhet som omfattas av den här bilagan ska kommissionen fastställa ett program för följande pilotstudier som medlemsstaterna ska genomföra:

1. Mer ingående information om pensionsfondernas gränsöverskridande verksamhet:



Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 71 0

Antal företag med medlemmar i andra EES-länder

11 72 0

Antal företag med aktiva medlemmar i andra EES-länder

Uppgifter om den inre marknaden och internationalisering

48 65 0

Geografisk fördelning av antalet medlemmar efter kön

48 65 1

Geografisk fördelning av antalet medlemmar i förmånsbestämda pensionssystem

48 65 2

Geografisk fördelning av antalet medlemmar i avgiftsbestämda pensionssystem

48 65 3

Geografisk fördelning av antalet medlemmar i kombinerade system

48 65 4

Geografisk fördelning av antalet aktiva medlemmar

48 65 5

Geografisk fördelning av antalet medlemmar med uppskjuten pension

48 65 6

Geografisk fördelning av antalet pensionerade

48 65 7

Geografisk fördelning av antalet personer som tar emot efterlevandepension

Övriga uppgifter

48 70 7

Antal kvinnliga medlemmar

2. Ytterligare information om icke fristående pensionsfonder:



Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 15 1

Antal företag med icke fristående pensionsfonder, uppdelat efter storleksklass för antal medlemmar

Balansräkningsuppgifter: skulder

48 40 1

Tekniska avsättningar, netto, för icke fristående pensionsfonder

Övriga uppgifter

48 72 0

Antal medlemmar i icke fristående pensionsfonder

Uppgifter om den inre marknaden och internationalisering

48 66 1

Geografisk fördelning av antalet aktiva medlemmar i icke fristående pensionsfonder

48 66 2

Geografisk fördelning av antalet aktiva medlemmar med uppskjuten pension för icke fristående pensionsfonder

48 66 3

Geografisk fördelning av antalet pensionerade som tar emot pension från en icke fristående pensionsfond

48 66 4

Geografisk fördelning av antalet personer som tar emot efterlevandepension från icke fristående pensionsfonder

Bokföringsdata: resultaträkning (inkomster och utgifter)

48 09 0

Pensionsutbetalningar från icke fristående pensionsfonder

3. Information om derivat och poster som inte redovisas i balansräkningen.

Pilotstudierna ska genomföras för att bedöma hur relevant och genomförbart det är att samla in uppgifterna, varvid fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna ska ställas i relation till kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen.

AVSNITT 10

Övergångsperiod

Någon övergångsperiod får inte medges.




BILAGA VIII

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK OM FÖRETAGSTJÄNSTER

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med den här bilagan är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet inom sektorn för företagstjänster.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a–d och 1 f och särskilt en förteckning över statistik för en detaljerad analys av företagstjänsternas struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

Statistik ska sammanställas för all verksamhet som avses i huvudgrupperna 62, 69, 71, 73 och 78 och grupperna 58.2, 63.1 och 70.2 i Nace Rev. 2. Sektorer som omfattas är en del av Förlagsverksamhet, IT-tjänster, en del av Informationstjänster och Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster. Statistiken i denna modul gäller populationen samtliga företag med tjugo anställda eller fler, vars huvudverksamhet hör hemma inom ovannämnda huvudgrupper och grupper. Tidigast 2011 får kommissionen inleda en undersökning om behovet av och möjligheten till att ändra den undre gränsen för referenspopulationen. På grundval av denna undersökning ska åtgärder för att ändra icke väsentliga delar av denna förordning i fråga om en ändring av den undre gränsen antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

AVSNITT 4

Variabler

1. I nedanstående förteckning över variabler och statistik anges vilken slags statistik som ska sammanställas varje år eller vartannat år. Den statistik och de variabler som är skrivna i kursiv ingår även i förteckningarna i den gemensamma modul som anges i bilaga I.

2. Variabler för vilka årsstatistik ska sammanställas för företag i huvudgrupperna 62 och 78 och grupperna 58.2, 63.1, 73.1 i Nace Rev. 2.



Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

 

Omsättning fördelad på produkttyp

12 11 0

Omsättning fördelad på produkt (enligt CPA)

Produktindelningen ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3

Upplysningar om kundens hemvist

12 11 0

Omsättning fördelad på kundens hemvist, bl.a.

inhemska kunder

— kunder i annat EU-land

— kunder i land utanför EU

 

3. Variabler för vilka statistik ska sammanställas vartannat år för företag i grupperna 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 och 73.2 i Nace Rev. 2.



Kod

Rubrik

Anmärkning

Uppgifter om företagsstruktur

11 11 0

Antal företag

 

Omsättning fördelad på produkttyp

12 11 0

Omsättning fördelad på produkt (enligt CPA)

Produktindelningen ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3

Upplysningar om kundens hemvist

12 11 0

Omsättning fördelad på kundens hemvist, bl.a.

inhemska kunder

— kunder i annat EU-land

— kunder i land utanför EU

 

AVSNITT 5

Första referensåret

Det första referensår för vilket årsstatistik om den verksamhet som omfattas av huvudgrupperna 62 och 78 och grupperna 58.2, 63.1 och 73.1 i Nace Rev. 2 ska sammanställas, och för vilket statistik om grupperna 69.1, 69.2 och 70.2 i Nace Rev. 2 ska sammanställas vartannat år, är 2008. Det första referensår för vilket statistik om den verksamhet som omfattas av grupperna 71.1, 71.2 och 73.2 i Nace Rev. 2 ska sammanställas vartannat år, är 2009.

AVSNITT 6

Redovisning av resultat

1. För att möjliggöra sammanställning av gemenskapsstatistik ska medlemsstaterna redovisa de nationella resultaten fördelade enligt Nace Rev. 2, huvudgrupperna 62 och 78 och grupperna 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 och 73.2.

2. Uppgifter om omsättningen ska också redovisas fördelade på produkt och på kundens hemvist för huvudgrupp 62 och 78 undergrupperna 58.2, 63.1 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 och 73.2 i Nace Rev. 2.

AVSNITT 7

Överföring av resultat

Resultaten ska överföras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

AVSNITT 8

Övergångsperiod

För denna detaljerade modul ska övergångsperioden inte vara längre än tre år efter de första referensåren som anges i avsnitt 5 för sammanställning av statistik av det slag som avses i avsnitt 4.




BILAGA IX

DETALJERAD MODUL FÖR FÖRETAGSSTATISTIK OM FÖRETAGENS DEMOGRAFI

AVSNITT 1

Syfte

Syftet med denna bilaga är att upprätta en gemensam ram för insamling, sammanställning, överföring och utvärdering av gemenskapsstatistik över företagens demografi.

AVSNITT 2

Områden

Den statistik som ska sammanställas ska avse de områden som anges i artikel 1 a–f och särskilt en variabelförteckning för en detaljerad analys av populationen aktiva företag, nyetableringar, nedläggningar och nystartade företags överlevnad samt hur detta påverkar företagspopulationens struktur, verksamhet och utveckling.

AVSNITT 3

Tillämpningsområde

1. Statistik ska sammanställas för de verksamheter som räknas upp i avsnitt 10.

2. Pilotstudier ska göras för de statistiska enheter, verksamheter och demografiska händelser som anges i avsnitt 12.

AVSNITT 4

Definitioner

I denna bilaga avses med

  referensperiod: det år under vilket populationerna aktiva företag, nystartade företag, nedlagda företag och överlevande företag studeras. Den betecknas ”t” i avsnitt 5.

AVSNITT 5

Variabler

1. Demografisk årsstatistik med företaget som statistisk enhet ska sammanställas för följande variabler:



Kod

Rubrik

Uppgifter om företagsstruktur

11 91 0

Aktiva företag under t

11 92 0

Antal nyetableringar under t

11 93 0

Antal företagsnedläggningar under t

11 94 1

Antal nystartade företag under t-1 som överlevt till t

11 94 2

Antal nystartade företag under t-2 som överlevt till t

11 94 3

Antal nystartade företag under t-3 som överlevt till t

11 94 4

Antal nystartade företag under t-4 som överlevt till t

11 94 5

Antal nystartade företag under t-5 som överlevt till t

▼M3

11 01 0

Aktiva företag med minst en anställd under t

11 02 0

Antal aktiva företag som fick sin första anställd under t

11 03 0

Antal företag som fr.o.m. någon gång under t inte längre har några anställda

11 04 1

Antal företag som fick sin första anställd någon gång under t – 1 och som även hade minst en anställd någon gång under t

11 04 2

Antal företag som fick sin första anställd någon gång under t – 2 och som även hade minst en anställd någon gång under t

11 04 3

Antal företag som fick sin första anställd någon gång under t – 3 och som även hade minst en anställd någon gång under t

11 04 4

Antal företag som fick sin första anställd någon gång under t – 4 och som även hade minst en anställd någon gång under t

11 04 5

Antal företag som fick sin första anställd någon gång under t – 5 och som även hade minst en anställd någon gång under t

11 96 0

Antal snabbväxande företag mätt i sysselsättning under t

▼B

2. Företagsvariabler för populationerna aktiva företag, nystartade företag, nedlagda företag och överlevande företag för vilka årsstatistik ska sammanställas:



Kod

Rubrik

Uppgifter om arbetskraft

16 91 0

Antal sysselsatta i populationen aktiva företag under t

16 91 1

Antal anställda i populationen aktiva företag under t

16 92 0

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t

16 92 1

Antal anställda i populationen nystartade företag under t

16 93 0

Antal sysselsatta i populationen nedlagda företag under t

16 93 1

Antal anställda i populationen nedlagda företag under t

16 94 1

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-1 som överlevt till t

16 94 2

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-2 som överlevt till t

16 94 3

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-3 som överlevt till t

16 94 4

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-4 som överlevt till t

16 94 5

Antal sysselsatta i populationen nystartade företag under t-5 som överlevt till t

16 95 1

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-1 som överlevt till t

16 95 2

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-2 som överlevt till t

16 95 3

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-3 som överlevt till t

16 95 4

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-4 som överlevt till t

16 95 5

Antal sysselsatta under etableringsåret i populationen nystartade företag under t-5 som överlevt till t

▼M3

16 01 0

Antal sysselsatta under t i populationen aktiva företag med minst en anställd någon gång under t

16 01 1

Antal anställda under t i populationen aktiva företag med minst en anställd någon gång under t

16 02 0

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd under t

16 02 1

Antal anställda under t i populationen företag som fick sin första anställd under t

16 03 0

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fr.o.m. någon gång under t inte längre har några anställda

16 03 1

Antal anställda under t i populationen företag som fr.o.m. någon gång under t inte längre har några anställda

16 04 1

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 1 och som även hade minst en anställd någon gång under t

16 04 2

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 2 och som även hade minst en anställd någon gång under t

16 04 3

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 3 och som även hade minst en anställd någon gång under t

16 04 4

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 4 och som även hade minst en anställd någon gång under t

16 04 5

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 5 och som även hade minst en anställd någon gång under t

16 05 1

Antal sysselsatta under t – 1 i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 1 och som även hade minst en anställd någon gång under t

16 05 2

Antal sysselsatta under t – 2 i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 2 och som även hade minst en anställd någon gång under t

16 05 3

Antal sysselsatta under t – 3 i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 3 och som även hade minst en anställd någon gång under t

16 05 4

Antal sysselsatta under t – 4 i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 4 och som även hade minst en anställd någon gång under t

16 05 5

Antal sysselsatta under t – 5 i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 5 och som även hade minst en anställd någon gång under t

16 96 1

Antal anställda i snabbväxande företag mätt i sysselsättning under t

▼B

AVSNITT 6

Första referensåret

Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas är följande:



Kalenderår

Kod

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 och 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 och 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 och 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 och 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 och 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 och 16 95 5

AVSNITT 7

Rapport om statistikens kvalitet

Medlemsstaterna ska utarbeta kvalitetsrapporter som anger i vilken utsträckning variablerna 11 91 0 och 16 91 0 är jämförbara med variablerna 11 11 0 och 16 11 0 i bilaga I och, om nödvändigt, om de inrapporterade uppgifterna överensstämmer med de gemensamma metoderna i den handbok som avses i avsnitt 11.

AVSNITT 8

Redovisning av resultat

1. Resultaten ska fördelas enligt näringsgrensindelningen i avsnitt 10.

2. Vissa resultat, vilka ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3, ska även fördelas efter storleksklasser enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för avdelningarna L, M och N i Nace Rev. 2 där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.

3. Vissa resultat, som ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3, ska även fördelas efter associationsform enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för avdelningarna L, M och N, i Nace Rev. 2, där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.

▼M3

AVSNITT 9

Preliminära resultat för variabler som avser företagsnedläggningar (11 93 0, 16 93 0 och 16 93 1) ska överföras inom 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden. Reviderade resultat för dessa variabler ska överföras inom 30 månader efter utgången av samma referensperiod, sedan nedläggningen bekräftats genom att verksamheten varit nedlagd i två år.

Preliminära resultat för variablerna 11 03 0, 16 03 0 och 16 03 1 ska överföras inom 20 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden. Reviderade resultat för dessa variabler ska överföras inom 32 månader efter utgången av samma referensperiod, sedan status bekräftats efter två år.

Alla övriga resultat för årsstatistiken över företagens demografi för företag med minst en anställd ska överföras inom 20 månader efter utgången av referensperioden.

Preliminära resultat för variabler som avser snabbväxande företag mätt i sysselsättning ska överföras inom 12 månader efter utgången av referensperioden.

Alla övriga resultat ska överföras senast 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden.

▼B

AVSNITT 10

Näringsgrensindelning

1. Uppgifter som avser referensåren 2004 t.o.m. 2007 ska redovisas enligt följande indelning enligt klassificeringen Nace Rev. 1.1:

Avdelning C

Utvinning av mineral

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på avdelningsnivå i Nace Rev. 1.1.

Avdelning D

Tillverkning

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på underavdelningar i Nace Rev. 1.1.

Avdelningar E och F

El-, gas-, värme- och vattenförsörjning samt byggverksamhet

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på avdelningsnivå i Nace Rev. 1.1.

Avdelning G

Parti- och detaljhandel, reparation av motorfordon, hushållsartiklar och artiklar för personligt bruk

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på koderna G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 och 52.7 i Nace Rev. 1.1.

Avdelning H

Hotell- och restaurangverksamhet

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på koderna 55, 55.1 + 55.2 och 55.3 + 55.4 + 55.5 i Nace Rev. 1.1.

Avdelning I

Transport, magasinering och kommunikation

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på koderna I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 och 64.2 i Nace Rev. 1.1.

Avdelning J

Finansiell verksamhet

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på huvudgrupper i Nace Rev. 1.1.

Avdelning K

Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster

Undergrupp 74.15 i Nace Rev. 1.1 omfattas inte av denna bilaga. För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på undergrupper i Nace Rev. 1.1.

2. Uppgifterna för referensåret 2008 och framåt ska tillhandahållas med hjälp av följande näringsgrensindelning som följer klassificeringen Nace Rev.2.

Avdelning B

Utvinning av mineral

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på avdelningsnivå i Nace Rev. 2.

Avdelning C

Tillverkning

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på koderna C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 och 33 i Nace Rev. 2.

Avdelningarna D, E och F

Försörjning av el, gas, värme och kyla; vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering; byggverksamhet

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på avdelningsnivå i Nace Rev. 2.

Avdelning G

Handel, reparation av motorfordon

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på koderna G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 och 48.8 + 48.9 i Nace Rev.2.

Avdelningarna H och I

Transport och magasinering; hotell- och restaurangverksamhet

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på huvudgrupper i Nace Rev. 2.

Avdelning J

Information och kommunikationsverksamhet

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på huvudgrupper i Nace Rev. 2 och, när det gäller huvudgrupp 62, ytterligare fördelade på undergrupper i Nace Rev. 2.

Avdelning K

Finans- och försäkringsverksamhet

Grupp 64.2 i Nace Rev. 2 omfattas inte av denna bilaga. För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på huvudgrupper i Nace Rev. 2.

Avdelningarna L, M och N

Fastighetsverksamhet; verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

För att göra det möjligt att sammanställa statistik på gemenskapsnivå ska medlemsstaterna överföra de nationella resultaten fördelade på undergrupper i Nace Rev. 2.

Särskilda aggregat

För att göra det möjligt att sammanställa gemenskapsstatistik över företagens demografi inom IT- och telekomsektorn ska ett antal särskilda aggregat från Nace Rev. 2 överföras. Dessa aggregat ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

3. Uppgifter om nystartade företag under 2004, 2005, 2006 och 2007 ska också lämnas enligt uppdelningen i Nace Rev. 2, i enlighet med punkt 2 i detta avsnitt. Detta inbegriper variablerna 11 92 0, 16 92 0 och 16 92 1 för ovanstående referensår. Resultaten ska lämnas tillsammans med uppgifter för referensåret 2008.

AVSNITT 11

Handbok

Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsstaterna utarbeta en handbok med rekommendationer, som ska innehålla kompletterande anvisningar om sammanställningen av gemenskapsstatistik enligt denna bilaga. Handboken ska publiceras när denna förordning träder i kraft.

AVSNITT 12

Pilotstudier

För verksamhet som omfattas av den här bilagan ska kommissionen fastställa ett program för följande pilotstudier som medlemsstaterna ska genomföra:

 Framställning av statistik där den lokala verksamhetsenheten är statistisk enhet.

 Framställning av statistik över andra demografiska händelser än nystartade, överlevande och nedlagda företag.

 Framställning av statistik över avdelningarna P, Q, R och S i Nace Rev. 2.

Om kommissionen på grundval av utvärderingen av pilotstudierna om de icke marknadsstyrda tjänsterna i avdelningarna M–O i Nace Rev. 1.1 anser att det är nödvändigt att utvidga denna förordnings tillämpningsområde, ska den lägga fram ett förslag i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

AVSNITT 13

Övergångsperiod

För denna detaljerade modul ska övergångsperioden inte vara längre än fyra år efter de första referensåren för sammanställning av statistik av det slag som avses i avsnitt 6.




BILAGA X

UPPHÄVDA FÖRORDNINGAR OCH SENARE ÄNDRINGAR

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 (EGT L 14, 17.1.1997, s. 1).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 410/98 (EGT L 52, 21.2.1998, s. 1)

Artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1614/2002 (EGT L 244, 12.9.2002, s. 7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2056/2002 (EGT L 317, 21.11.2002, s. 1)

Punkt 69 i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1)

Artiklarna 11 och 20 i och bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).




BILAGA XI

JÄMFÖRELSETABELL



Rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Den här förordningen

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4.1

Artikel 3.1

Artikel 4.2

Artikel 3.3

Artikel 5

Artikel 3.2

Artikel 3.4

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8.1 och 8.2

Artikel 8.3

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12 i–x

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14

Artikel 13

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

Artikel 15

Bilaga 1 avsnitt 1–9

Bilaga I avsnitt 1–9

Bilaga 1 avsnitt 10.1 och 10.2

Bilaga I avsnitt 10.1 och 10.2, med borttagen text

Bilaga 1 avsnitt 10.3 och 10.4

Bilaga 1 avsnitt 11

Bilaga I avsnitt 11

Bilaga 2

Bilaga II

Bilaga 3 avsnitt 1–8

Bilaga III avsnitt 1–8

Bilaga 3 avsnitt 9

Bilaga 3 avsnitt 10

Bilaga III avsnitt 9

Bilaga 4 avsnitt 1–8

Bilaga IV avsnitt 1–8

Bilaga 4 avsnitt 9

Bilaga 4 avsnitt 10

Bilaga IV avsnitt 9

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga VII

Bilaga VIII

Bilaga IX

Bilaga X

Bilaga XI



( 1 ) EUT C 318, 23.12.2006, s. 78.

( 2 ) Europaparlamentets yttrande avgivet den 29 mars 2007 (EUT C 27 E, 31.1.2008, s. 139) och rådets beslut av den 14 februari 2008.

( 3 ) EGT L 14, 17.1.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

( 4 ) Se bilaga X.

( 5 ) EGT L 358, 31.12.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 787/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 12).

( 6 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3). Förordningen ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1354/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 1).

( 7 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

( 8 ) EGT L 76, 30.3.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 9 ) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

( 10 ) EGT L 151, 15.6.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

( 11 ) EGT L 196, 5.8.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

( 12 ) EGT L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1893/2006.

( 13 ) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 14 ) EUT L 154, 21.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 105/2007 (EUT L 39, 10.2.2007, s. 1).

( 15 ) Rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag (EGT L 374, 31.12.1991, s. 7). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1).

( 16 ) Rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (EGT L 228, 16.8.1973, s. 3). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG (EUT L 323, 9.12.2005, s. 1).

( 17 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (EGT L 345, 19.12.2002, s. 1). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 1).

( 18 ) EUT L 3, 7.1.2004, s. 34.

( 19 ) EGT L 372, 31.12.1986, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/46/EG.

( 20 ) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2007/44/EG.

( 21 ) EUT L 332, 30.11.2006, s. 21.

Top