EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0716-20130701

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 av den 20 juni 2007 om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/716/2013-07-01

2007R0716 — SV — 01.07.2013 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 716/2007

av den 20 juni 2007

om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 171, 29.6.2007, p.17)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 747/2008 av den 30 juli 2008

  L 202

20

31.7.2008

►M2

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013

  L 158

1

10.6.2013
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 716/2007

av den 20 juni 2007

om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet

(Text av betydelse för EES)EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande ( 1 ),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget ( 2 ), och

av följande skäl:

(1)

För att en adekvat bedömning skall kunna göras av utlandskontrollerade företags inverkan på Europeiska unionens ekonomi är det väsentligt att regelbunden gemenskapsstatistik av god kvalitet finns att tillgå över utländska dotterbolags struktur och verksamhet i hela ekonomin. Detta skulle också underlätta övervakningen av den inre marknadens effektivitet och ekonomiernas successiva integration mot bakgrund av globaliseringen. I detta sammanhang spelar multinationella företag en ledande roll, men små och medelstora företag kan också beröras av utländsk kontroll.

(2)

Genomförandet och översynen av Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) och avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS) samt de pågående och framtida förhandlingarna om ytterligare avtal innebär att statistiken i fråga behöver göras tillgänglig som underlag för förhandlingarna.

(3)

När den ekonomiska politiken, konkurrenspolitiken, näringspolitiken, forskningspolitiken, politiken för teknisk utveckling samt sysselsättningspolitiken skall utarbetas mot bakgrund av liberaliseringsprocessen behövs statistik över utländska dotterbolag för att mäta vilka direkta och indirekta effekter utländsk kontroll har på sysselsättning, löner och produktivitet i enskilda länder och sektorer.

(4)

De uppgifter som lämnas enligt gällande gemenskapslagstiftning eller som föreligger i medlemsstaterna är otillräckliga, inadekvata eller inte tillräckligt jämförbara för att kunna utgöra en tillförlitlig grund för kommissionens arbete.

(5)

I förordning (EG) nr 184/2005 ( 3 ) fastställs en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direkta investeringar. Eftersom statistiken över betalningsbalansen bara till en del täcker de uppgifter som ingår i GATS, är det väsentligt att detaljerad statistik över utländska dotterbolag framställs regelbundet.

(6)

I rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer ( 4 ) och rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen ( 5 ) fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, leverans och utvärdering av gemenskapsstatistik över struktur och verksamhet hos företagen inom gemenskapen.

(7)

Jämförbar, heltäckande och tillförlitlig företagsstatistik över utländska dotterbolag krävs för den sammanställning av nationalräkenskaperna som föreskrivs enligt rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen ( 6 ).

(8)

I Förenta nationernas Manual on Statistics of International Trade in Services, Internationella valutafondens Balance of Payments Manual (femte upplagan), och OECD:s Benchmark Definition on foreign direct investment och Handbook on Economic Globalisation Indicators fastställs de generella reglerna för sammanställning av internationellt jämförbar statistik över utländska dotterbolag.

(9)

Framställningen av specifik gemenskapsstatistik regleras av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik ( 7 ).

(10)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att skapa gemensamma statistiska standarder för framställningen av jämförbar statistik över utländska dotterbolag, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(11)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 8 ).

(12)

Kommissionen bör särskilt ges behörighet att anpassa definitionerna i bilagorna I och II och detaljnivån i bilaga III samt att göra eventuella följdändringar i bilagorna I och II, att genomföra resultaten av pilotstudierna och att fastställa korrekta gemensamma kvalitetsstandarder samt kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar eller komplettera denna förordning genom tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(13)

Kommittén för det statistiska programmet inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom ( 9 ) och kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik inrättad genom rådets beslut 2006/856/EG ( 10 ) har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande definitioner:

a)  utländskt dotterbolag: ett företag med hemvist i det land som sammanställer uppgifterna och över vilket en institutionell enhet som inte har hemvist i det landet utövar kontroll, eller ett företag i utlandet över vilket en institutionell enhet med hemvist i det land som sammanställer uppgifterna utövar kontroll.

b)  kontroll: möjligheten att bestämma den allmänna inriktningen för företaget genom att utse behörig ledning, om så erfordras. I detta sammanhang anses företag A vara kontrollerat av den institutionella enheten B om B – direkt eller indirekt – kontrollerar mer än hälften av aktieägarnas sammanlagda röstvärde eller mer än hälften av aktierna.

c)  utländsk kontroll: den kontrollerande institutionella enheten har sin hemvist i ett annat land än det land där den institutionella enhet som den utövar kontroll över har sin hemvist.

d)  filialer: lokala enheter som inte är en egen juridisk person och som är beroende av utlandskontrollerade företag. De skall behandlas som bolagsliknande företag i den mening som avses i punkt 3 f av de förklarande anmärkningarna till avsnitt III B i bilagan till förordning (EEG) nr 696/93.

e)  statistik över utländska dotterbolag: statistik som beskriver den generella verksamheten i utländska dotterbolag.

f)  statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna: statistik som beskriver verksamheten hos utländska dotterbolag med hemvist i det land som sammanställer uppgifterna (inward).

g)  statistik över dotterbolag i utlandet: statistik som beskriver verksamheten hos dotterbolag i utlandet som kontrolleras av en institutionell enhet i det land som sammanställer uppgifterna (outward).

h)  ett utländskt dotterbolags yttersta kontrollerande institutionella enhet: den institutionella enhet i det yttersta ledet i ett utländskt dotterbolags kontrollkedja som inte kontrolleras av en annan institutionell enhet.

i)  företag, lokal enhet och institutionell enhet: skall ha samma innebörd som i förordning (EEG) nr 696/93.

Artikel 3

Leverans av uppgifter

Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) leverera uppgifter om utländska dotterbolag med avseende på de variabler, den ekonomiska verksamhet och enligt den geografiska fördelning som anges i bilagorna I, II och III.

Artikel 4

Uppgiftskällor

1.  Medlemsstaterna skall, förutsatt att de uppfyller de villkor beträffande kvalitet som avses i artikel 6, samla in de uppgifter som krävs enligt denna förordning med hjälp av alla de källor som de anser är relevanta och lämpliga.

2.  Fysiska och juridiska personer som är skyldiga att lämna uppgifter skall svara inom de tidsfrister och i överensstämmelse med de definitioner som fastställts av de nationella institutioner som ansvarar för uppgiftsinsamlingen i medlemsstaterna enligt denna förordning.

3.  Om de efterfrågade uppgifterna inte kan samlas in till en rimlig kostnad, får bästa möjliga skattningar, inklusive nollvärden, levereras.

Artikel 5

Pilotstudier

1.  Kommissionen skall lägga upp ett program för pilotstudier, som de nationella myndigheter som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 322/97 på frivillig basis skall genomföra, avseende fler variabler och mer detaljerad fördelning för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna och statistik över det landets dotterbolag i utlandet.

2.  Pilotstudierna skall genomföras i syfte att bedöma om det är relevant och genomförbart att samla in uppgifter, varvid fördelarna med att uppgifterna finns tillgängliga skall ställas mot kostnaderna för statistiksystemet och den börda detta medför för företagen.

3.  Kommissionens program för pilotstudier skall stämma överens med bilagorna I och II.

4.  På grundval av slutsatserna från pilotstudierna skall kommissionen besluta om nödvändiga genomförandeåtgärder för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna och över det landets dotterbolag i utlandet i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.

5.  Pilotstudierna skall vara genomförda senast den 19 juli 2010.

Artikel 6

Kvalitetsstandarder och -rapporter

1.  Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att kvaliteten på de uppgifter som levereras överensstämmer med gemensamma kvalitetsstandarder.

2.  Medlemsstaterna skall lägga fram en rapport för kommissionen (Eurostat) om kvaliteten på de uppgifter som levererats (kvalitetsrapporter).

3.  Kommissionen skall fastställa de gemensamma kvalitetsstandarderna samt kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.

4.  Kommissionen skall utvärdera kvaliteten på de uppgifter som levererats.

Artikel 7

Manual med rekommendationer

Kommissionen skall i nära samarbete med medlemsstaterna publicera en manual med rekommendationer innehållande relevanta definitioner och kompletterande riktlinjer för den gemenskapsstatistik som framställs i enlighet med denna förordning.

Artikel 8

Tidsplan och undantag

1.  Medlemsstaterna skall sammanställa uppgifterna enligt den tidsplan för genomförandet som anges i bilagorna I och II.

2.  Under en övergångsperiod på högst fyra år räknat från det första referensåret enligt bilagorna I och II får kommissionen, i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 10.2, medge undantag från förordningens bestämmelser för en begränsad period för medlemsstater, om större anpassningar behöver göras i deras nationella statistiksystem.

Artikel 9

Genomförandeåtgärder

1.  Följande åtgärder för genomförandet av denna förordning skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 10.2:

a) Fastställande av ändamålsenligt format och förfarande för medlemsstaternas översändande av resultat.

b) Beviljande av undantag för medlemsstater om större anpassningar behöver göras i deras nationella statistiksystem, inbegripet beviljande av ytterligare undantag från eventuella nya krav efter pilotstudierna, enligt artikel 8.2.

2.  Följande åtgärder avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, inklusive att komplettera den genom tillägg av nya icke väsentliga delar, och skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3:

a) Anpassning av definitionerna i bilagorna I och II och anpassning av den detaljeringsgrad som anges i bilaga III samt eventuella följdändringar i bilagorna I och II.

b) Genomförande av resultaten av pilotstudierna enligt artikel 5.4.

c) Fastställande av adekvata gemensamma kvalitetsstandarder och kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet enligt artikel 6.3.

3.  Särskild hänsyn skall tas till principen att nyttan med sådana åtgärder måste överstiga kostnaden och principen att ytterligare ekonomiska bördor som läggs på medlemsstater eller företag skall hållas inom rimliga gränser.

Artikel 10

Kommitté

1.  Kommissionen skall biträdas av kommittén för det statistiska programmet (kommittén).

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tidsfrist som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.  När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.  Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna får delta som observatörer vid kommitténs sammanträden.

Artikel 11

Samarbete med kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik

Vid genomförandet av denna förordning skall kommissionen inhämta ett yttrande från kommittén för valuta-, finans-, och betalningsbalansstatistik i alla frågor som omfattas av den kommitténs behörighetsområde, och i synnerhet om alla åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen när det gäller insamlingen och den statistiska bearbetningen av uppgifter samt behandlingen och översändandet av resultat.

Artikel 12

Rapport om genomförandet

Kommissionen skall senast den 19 juli 2012 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om förordningens genomförande. Rapporten skall särskilt innehålla

a) en bedömning av kvaliteten på den statistik som framställts,

b) en bedömning av vilka fördelar den framställda statistiken medför för gemenskapen, medlemsstaterna, leverantörerna och användarna av statistiken i förhållande till kostnaderna,

c) en bedömning av hur långt pilotstudierna har framskridit och hur de genomförts,

och

d) en kartläggning av områden som kan förbättras och ändringar som anses nödvändiga med hänsyn till de resultat som uppnåtts och därmed sammanhängande kostnader.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

GEMENSAM MODUL FÖR STATISTIK ÖVER UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG I DET LAND SOM SAMMANSTÄLLER UPPGIFTERNA (INWARD)

AVSNITT 1

Statistisk enhet

Statistiska enheter är de företag och alla filialer som står under utländsk kontroll enligt definitionerna i artikel 2.

▼M1

AVSNITT 2

Variabler

Följande variabler enligt definitionerna i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2700/98 av den 17 december 1998 om definitioner av uppgifter för statistik över företagsstrukturer ( 11 ) ska sammanställas:Kod

Rubrik

11 11 0

Antal företag

12 11 0

Omsättning

12 12 0

Produktionsvärde

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

13 11 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster

13 12 0

Totala kostnader för inköp av varor och tjänster för försäljning utan vidareförädling

13 31 0

Arbetskraftskostnader

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar

16 11 0

Antal sysselsatta

Medlemsstaterna ska även sammanställa nedanstående variabler för referensår 2009 och efterföljande år:Kod

Rubrik och definition

22 11 0

Totala kostnader för intern FoU (1)

Forskning och utveckling omfattar kreativt arbete som utförs systematiskt för att öka kunskaperna, inbegripet kunskaperna om människan, kulturen och samhället, och användningen av dessa kunskaper för att utforma nya tillämpningar.

Interna kostnader är alla kostnader för FoU (forskning och utveckling) som bedrivs inom enheten oavsett hur de finansieras.

FoU måste hållas åtskilt från ett brett spektrum av liknande verksamheter. Följande verksamheter ingår inte i kostnader för FoU:

— Kostnader för utbildning och fortbildning.

— Kostnader för annan vetenskaplig och teknisk verksamhet (t.ex. informationstjänster, provning och standardisering, genomförbarhetsstudier).

— Kostnader för andra industriella verksamheter (t.ex. industriell innovation som inte redovisas någon annanstans).

— Kostnader för rent finansiell verksamhet (övrig administration och andra indirekt stödjande verksamheter ingår).

Kostnader för forskning och utveckling kan, beroende på den nationella lagstiftningen, redovisas under tre olika rubriker: förändringar i immateriella anläggningstillgångar, förändringar av materiella anläggningstillgångar eller rörelsekostnader.

Om den nationella lagstiftningen tillåter det, kan kostnaderna helt eller delvis bokföras som Anläggningstillgångar – immateriella anläggningstillgångar – forsknings- och utvecklingskostnader.

Om den nationella lagstiftningen inte tillåter att kostnaderna helt eller delvis redovisas som tillgångar, är de löpande kostnaderna en del av Råvaror och förnödenheter, övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader medan kapitalkostnaderna redovisas som förändringar av fasta anläggningstillgångar under rubriken Fasta anläggningstillgångar – materiella anläggningstillgångar.

22 12 0

Totalt antal anställda inom FoU (1)

Forskning och utveckling omfattar kreativt arbete som utförs systematiskt för att öka kunskaperna, inbegripet kunskaperna om människan, kulturen och samhället, och användningen av dessa kunskaper för att utforma nya tillämpningar.

Här ingår alla personer som är direkt anställda för forskning och utveckling (FoU), samt de som direkt tillhandahåller tjänster såsom FoU-chefer, FoU-administratörer och FoU-sekretariat. De som indirekt tillhandahåller tjänster, till exempel bespisnings- och säkerhetspersonal, ingår inte, även om deras löner räknas som indirekta kostnader.

FoU-personal måste hållas åtskilt från ett brett spektrum av liknande verksamheter. Följande verksamheter ingår inte i kostnader för FoU-personal:

— Personal som sysslar med utbildning och fortbildning.

— Personal som sysslar med annan vetenskaplig och teknisk verksamhet (t.ex. informationstjänster, provning och standardisering, genomförbarhetsstudier).

— Personal som sysslar med andra industriella verksamheter (t.ex. industriell innovation som inte redovisas någon annanstans).

— Personal som sysslar med administration och andra indirekt stödjande verksamheter.

Kopplingar till bolagets bokföringDet totala antalet anställda för forskning och utveckling anges inte separat i bolagets bokföring. Det är en del av antalet sysselsatta, vilket redovisas i noterna till bolagets bokföring (artikel 43.8).Kopplingar till andra variablerDel av Antal sysselsatta (16110).

(1)   Variablerna 22 11 0 och 22 12 0 ska inrapporteras vartannat år. Om den totala omsättningen eller det totala antalet sysselsatta i en huvudgrupp inom avdelningarna B–F i Nace rev. 2 i en medlemsstat utgör mindre än 1 % av totalvärdet för gemenskapen, behöver uppgifter för variablerna 22 11 0 och 22 12 0 inte samlas in för sammanställningen av statistiken enligt den här förordningen.

Om uppgifter om antalet sysselsatta inte är tillgängliga ska antalet anställda (kod 16 13 0) användas i stället.

Variablerna Totala kostnader för intern FoU (kod 22 11 0) och Totalt antal anställda inom FoU (kod 22 12 0) behöver endast sammanställas för verksamhet inom avdelningarna B, C, D, E och F i Nace. Fram till och med referensår 2009 ska medlemsstaterna sammanställa dessa variabler enligt definitionerna i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2700/98 av den 17 december 1998.

För avdelning K i Nace ska endast variablerna Antal företag, Omsättning ( 12 ) och Antal sysselsatta (alternativt Antal anställda) sammanställas.

▼B

AVSNITT 3

Detaljeringsgrad

Uppgifterna skall lämnas i enlighet med begreppet ”yttersta kontrollerande institutionell enhet” med en geografisk fördelning på nivå 2-IN kombinerat med en fördelning efter verksamhet på nivå 3 i enlighet med bilaga III och med en geografisk fördelning på nivå 3 kombinerat med näringsverksamhet.

AVSNITT 4

Första referensåret och periodicitet

1. Det första referensåret som årlig statistik skall sammanställas för är det kalenderår då denna förordning träder i kraft.

2. Medlemsstaterna skall lämna uppgifter för varje därpå följande kalenderår.

3. Det första referensår för vilket variablerna avseende totala kostnader för intern FoU (kod 22 11 0) och totalt antal anställda inom FoU (kod 22 12 0) skall sammanställas är 2007.

AVSNITT 5

Översändande av resultat

Resultaten skall översändas senast 20 månader efter referensårets slut.

AVSNITT 6

Rapporter och pilotstudier

1. Medlemsstaterna skall lägga fram en rapport för kommissionen om definition, struktur och tillgänglighet när det gäller de statistiska uppgifter som skall sammanställas för denna gemensamma modul.

2. Kommissionen kommer för detaljeringsgraden enligt denna bilaga att i enlighet med artikel 5 i den här förordningen ta initiativ till pilotstudier, som skall genomföras av nationella myndigheter i den mening som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 322/97.

3. Pilotstudierna skall genomföras för att bedöma om det är genomförbart att samla in uppgifterna, varvid fördelarna med att ha tillgång till sådana uppgifter skall ställas i relation till kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen.

4. Pilotstudier skall genomföras för följande variabler:Kod

Rubrik

 

Export av varor och tjänster

 

Import av varor och tjänster

 

Internexport av varor och tjänster

 

Internimport av varor och tjänster

Export, import, internexport (export inom koncernen) och internimport (import inom koncernen) skall delas upp i varor och tjänster.

5. Pilotstudier skall också genomföras för att undersöka om det är genomförbart att sammanställa uppgifter för verksamhet i avdelningarna M, N och O i NACE och variablerna avseende totala kostnader för intern FoU (kod 22 11 0) och totalt antal anställda inom FoU (kod 22 12 0) för verksamhet i avdelningarna G, H, I, K, M, N och O. Pilotstudier skall också genomföras för att bedöma hur relevant och genomförbart det är samt vilka kostnader som uppstår för att fördela de uppgifter som anges i avsnitt 2 i storleksklasser mätt som antal sysselsatta.
BILAGA II

GEMENSAM MODUL FÖR STATISTIK ÖVER DOTTERBOLAG I UTLANDET (OUTWARD)

AVSNITT 1

Statistisk enhet

Statistiska enheter är de företag och alla filialer i utlandet som kontrolleras av en institutionell enhet med hemvist i det land som sammanställer uppgifterna, enligt definitionerna i artikel 2.

AVSNITT 2

Variabler

Följande variabler enligt definitionerna i bilagan till förordning (EG) nr 2700/98 skall sammanställas:Kod

Rubrik

12 11 0

Omsättning

16 11 0

Antal sysselsatta

11 11 0

Antal företag

Om uppgifter om antalet sysselsatta inte är tillgängliga skall antalet anställda (kod 16 13 0) användas i stället.

AVSNITT 3

Detaljeringsgrad

Uppgifterna skall lämnas fördelade efter det land där det utländska dotterbolaget är beläget och efter företagets verksamhet i det landet i enlighet med bilaga III. Detaljeringsgraden när det gäller land och verksamhet skall kombineras enligt följande:

 Nivå 1 för den geografiska fördelningen kombinerat med nivå 2 för fördelningen efter verksamhet.

 Nivå 2-OUT för den geografiska fördelningen kombinerat med nivå 1 för fördelningen efter verksamhet.

 Nivå 3 för den geografiska fördelningen endast kombinerat med uppgifter om verksamhet totalt.

AVSNITT 4

Första referensåret och periodicitet

1. Det första referensåret för vilket årlig statistik skall sammanställas är det kalenderår då denna förordning träder i kraft.

2. Medlemsstaterna skall lämna uppgifter för varje därpå följande kalenderår.

AVSNITT 5

Översändande av resultat

Resultaten skall översändas senast 20 månader efter referensårets slut.

AVSNITT 6

Rapporter och pilotstudier

1. Medlemsstaterna skall lägga fram en rapport för kommissionen om definition, struktur och tillgänglighet när det gäller de statistiska uppgifter som skall sammanställas för denna gemensamma modul.

2. Kommissionen kommer för detaljeringsgraden enligt denna bilaga att i enlighet med artikel 5 i den här förordningen ta initiativ till pilotstudier, som skall genomföras av nationella myndigheter i den mening som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 322/97.

3. Pilotstudierna skall genomföras för att bedöma om det är relevant och genomförbart att samla in uppgifterna, varvid fördelarna med att ha tillgång till sådana uppgifter skall ställas i relation till kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen.

4. Pilotstudier skall genomföras för följande variabler:Kod

Rubrik

13 31 0

Arbetskraftskostnader

 

Export av varor och tjänster

 

Import av varor och tjänster

 

Internexport av varor och tjänster

 

Internimport av varor och tjänster

12 15 0

Förädlingsvärde till faktorkostnad

15 11 0

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
BILAGA III

NIVÅER FÖR GEOGRAFISK FÖRDELNING OCH FÖRDELNING EFTER VERKSAMHETNivåer för geografisk fördelning

Nivå 1

 

Nivå 2-OUT

(Nivå 1 + 24 länder)

V2

Extra-EU 27

V2

Extra-EU 27

 
 

IS

Island

 
 

LI

Liechtenstein

 
 

NO

Norge

CH

Schweiz

CH

Schweiz

▼M2 —————

▼B

RU

Ryssland

RU

Ryssland

 
 

TR

Turkiet

 
 

EG

Egypten

 
 

MA

Marocko

 
 

NG

Nigeria

 
 

ZA

Sydafrika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Förenta staterna

US

Förenta staterna

 
 

MX

Mexiko

 
 

AR

Argentina

BR

Brasilien

BR

Brasilien

 
 

CL

Chile

 
 

UY

Uruguay

 
 

VE

Venezuela

 
 

IL

Israel

CN

Kina

CN

Kina

HK

Hongkong

HK

Hongkong

IN

Indien

IN

Indien

 
 

ID

Indonesien

JP

Japan

JP

Japan

 
 

KR

Korea

 
 

MY

Malaysia

 
 

PH

Filippinerna

 
 

SG

Singapore

 
 

TW

Taiwan

 
 

TH

Thailand

 
 

AU

Australien

 
 

NZ

Nya Zeeland

Z8

Extra-EU 27, ej fördelat

Z8

Extra-EU 27, ej fördelat

C4

Finansiella centrum i utlandet (skattefria zoner)

C4

Finansiella centrum i utlandet (skattefria zoner)

Z7

Lika delad kontroll av yttersta kontrollerande institutionella enheter (1) i mer än en medlemsstat

Z7

Lika delad kontroll av yttersta kontrollerande institutionella enheter (1) i mer än en medlemsstat

(1)   Ett utländskt dotterbolags yttersta kontrollerande institutionella enhet.Nivå 2-IN

A1

Världen totalt (alla enheter, inklusive det land som sammanställer uppgifterna)

Z9

Resten av världen (exklusive det land som sammanställer uppgifterna)

A2

Kontrolleras från det land som sammanställer uppgifterna

V1

EU-27 (Intra-EU 27), exklusive det land som sammanställer uppgifterna

BE

Belgien

BG

Bulgarien

CZ

Tjeckien

DK

Danmark

DE

Tyskland

EE

Estland

IE

Irland

GR

Grekland

ES

Spanien

FR

Frankrike

▼M2

HR

Kroatien

▼B

IT

Italien

CY

Cypern

LV

Lettland

LT

Litauen

LU

Luxemburg

HU

Ungern

MT

Malta

NL

Nederländerna

AT

Österrike

PL

Polen

PT

Portugal

RO

Rumänien

SI

Slovenien

SK

Slovakien

FI

Finland

SE

Sverige

UK

Storbritannien

Z7

Lika delad kontroll av yttersta kontrollerande institutionella enheter (1) i mer än en medlemsstat

V2

Extra-EU 27

AU

Australien

CA

Kanada

CH

Schweiz

CN

Kina

HK

Hongkong

IL

Israel

IS

Island

JP

Japan

LI

Liechtenstein

NO

Norge

NZ

Nya Zeeland

RU

Ryssland

TR

Turkiet

US

Förenta staterna

C4

Finansiella centrum i utlandet (skattefria zoner)

Z8

Extra-EU 27, ej fördelat

(1)   Ett utländskt dotterbolags yttersta kontrollerande institutionella enhet.Nivå 3

AD

Andorra

EE

Estland (1)

KZ

Kazakstan

QA

Qatar

AE

Förenade Arabemiraten

EG

Egypten

LA

Laos

RO

Rumänien (1)

AF

Afghanistan

ER

Eritrea

LB

Libanon

RS

Serbien

AG

Antigua och Barbuda

ES

Spanien (1)

LC

Saint Lucia

RU

Ryssland

AI

Anguilla

ET

Etiopien

LI

Liechtenstein

RW

Rwanda

AL

Albanien

FI

Finland (1)

LK

Sri Lanka

SA

Saudiarabien

AM

Armenien

FJ

Fiji

LR

Liberia

SB

Salomonöarna

AN

Nederländska Antillerna

FK

Falklandsöarna

LS

Lesotho

SC

Seychellerna

AO

Angola

FM

Mikronesien

LT

Litauen (1)

SD

Sudan

AQ

Antarktis

FO

Färöarna

LU

Luxemburg (1)

SE

Sverige (1)

AR

Argentina

FR

Frankrike (1)

LV

Lettland (1)

SG

Singapore

AS

Amerikanska Samoa

GA

Gabon

LY

Libyen

SH

S:t Helena

AT

Österrike (1)

GD

Grenada

MA

Marocko

SI

Slovenien (1)

AU

Australien

GE

Georgien

MD

Moldavien

SK

Slovakien (1)

AW

Aruba

GG

Guernsey

MO

Montenegro

SL

Sierra Leone

AZ

Azerbajdzjan

GH

Ghana

MG

Madagaskar

SM

San Marino

BA

Bosnien och Hercegovina

GI

Gibraltar

MH

Marshallöarna

SN

Senegal

BB

Barbados

GL

Grönland

MK (3)

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

SO

Somalia

BD

Bangladesh

GM

Gambia

ML

Mali

SR

Surinam

BE

Belgien (1)

GN

Guinea

MM

Myanmar

ST

São Tomé och Príncipe

BF

Burkina Faso

GQ

Ekvatorialguinea

MN

Mongoliet

SV

El Salvador

BG

Bulgarien (1)

GR

Grekland (1)

MO

Macau

SY

Syrien

BH

Bahrain

GS

Sydgeorgien och Södra Sandwichöarna

MP

Norra Marianaöarna

SZ

Swaziland

BI

Burundi

GT

Guatemala

MR

Mauretanien

TC

Turks- och Caicosöarna

BJ

Benin

GU

Guam

MS

Montserrat

TD

Tchad

BM

Bermuda

GW

Guinea-Bissau

MT

Malta (1)

TF

Franska sydterritorierna

BN

Brunei

GY

Guyana

MU

Mauritius

TG

Togo

BO

Bolivia

HK

Hongkong

MV

Maldiverna

TH

Thailand

BR

Brasilien

HM

Heardön och McDonaldöarna

MW

Malawi

TJ

Tadzjikistan

BS

Bahamas

HN

Honduras

MX

Mexiko

TK

Tokelau

BT

Bhutan

HR

Kroatien ►M2   (1)  ◄

MY

Malaysia

TM

Turkmenistan

BV

Bouvetön

HT

Haiti

MZ

Mocambique

TN

Tunisien

BW

Botswana

HU

Ungern (1)

NA

Namibia

TO

Tonga

BY

Vitryssland

ID

Indonesien

NC

Nya Kaledonien

TP

Östtimor

BZ

Belize

IE

Irland (1)

NE

Niger

TR

Turkiet

CA

Kanada

IL

Israel

NF

Norfolkön

TT

Trinidad och Tobago

CC

Kokosöarna (eller Keelingöarna)

IM

Isle of Man

NG

Nigeria

TV

Tuvalu

CD

Demokratiska republiken Kongo

IN

Indien

NI

Nicaragua

TW

Taiwan

CF

Centralafrikanska republiken

IO

Brittiska territoriet i Indiska oceanen

NL

Nederländerna (1)

TZ

Tanzania

CG

Kongo

IQ

Irak

NO

Norge

UA

Ukraina

CH

Schweiz

IR

Iran

NP

Nepal

UG

Uganda

CI

Elfenbenskusten

IS

Island

NR

Nauru

UK

Förenade kungariket (1)

CK

Cooköarna

IT

Italien (1)

NU

Niue

UM

Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien

CL

Chile

JE

Jersey

NZ

Nya Zeeland

US

Förenta staterna

CM

Kamerun

JM

Jamaica

OM

Oman

UY

Uruguay

CN

Kina

JO

Jordanien

PA

Panama

UZ

Uzbekistan

CO

Colombia

JP

Japan

PE

Peru

VA

Heliga stolen (Vatikanstaten)

CR

Costa Rica

KE

Kenya

PF

Franska Polynesien

VC

Saint Vincent och Grenadinerna

CU

Kuba

KG

Kirgizistan

PG

Papua Nya Guinea

VE

Venezuela

CV

Kap Verde

KH

Kambodja

PH

Filippinerna

VG

Brittiska Jungfruöarna

CX

Julön

KI

Kiribati

PK

Pakistan

VI

Amerikanska Jungfruöarna

CY

Cypern (1)

KM

Komorerna

PL

Polen (1)

VN

Vietnam

CZ

Tjeckien (1)

KN

Saint Christopher och Nevis

PN

Pitcairn

VU

Vanuatu

DE

Tyskland (1)

KP

Nordkorea

PS

Det ockuperade palestinska territoriet

WF

Wallis- och Futunaöarna

DJ

Djibouti

KR

Sydkorea

PT

Portugal (1)

WS

Samoa

DK

Danmark (1)

KW

Kuwait

PW

Palau

YE

Jemen

DM

Dominica

KY

Caymanöarna

PY

Paraguay

 
 

DO

Dominikanska republiken

 
 
 
 

ZA

Sydafrika

DZ

Algeriet

 
 
 
 

ZM

Zambia

EC

Ecuador

Z8

Extra-EU27, ej fördelat

 
 

ZW

Zimbabwe

A2

Kontrolleras från det land som sammanställer uppgifterna

Z7

Lika delad kontroll av yttersta kontrollerande institutionella enheter (2) i mer än en medlemsstat

 
 
 
 

(1)   Endast för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna.

(2)   Ett utländskt dotterbolags yttersta kontrollerande institutionella enhet.

(3)   Provisorisk kod som inte påverkar den slutgiltiga landsbeteckning som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta nationerna slutförts.

▼M1Fördelning efter verksamhet på nivåerna 1 och 2 för statistik över dotterbolag i utlandet

Nivå 1

Nivå 2

NACE rev. 2

VERKSAMHET TOTALT

VERKSAMHET TOTALT

Avdelning B–S (utom O)

UTVINNING AV MINERAL

UTVINNING AV MINERAL

Avdelning B

Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service till utvinning

Huvudgrupp 06, 09

TILLVERKNING

TILLVERKNING

Avdelning C

Livsmedel, drycker och tobaksvaror

Huvudgrupp 10, 11, 12

Textil- och trävaruverksamhet, TOTALT

Huvudgrupp 13, 14, 16, 17, 18

Textilvaror och kläder

Huvudgrupp 13, 14

Trä, papper, grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

Huvudgrupp 16, 17, 18

Petroleum, kemiska produkter, farmaceutiska produkter, gummi- och plastvaror

Petroleum, kemiska produkter, farmaceutiska produkter, gummi- och plastvaror, TOTALT

Huvudgrupp 19, 20, 21, 22

Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

Huvudgrupp 19

Kemikalier och kemiska produkter

Huvudgrupp 20

Gummi- och plastvaror

Huvudgrupp 22

Metallprodukter och maskiner, TOTALT

Huvudgrupp 24, 25, 26, 28

Stål- och metallframställning samt metallvaror

Huvudgrupp 24, 25

Datorer, elektronikvaror och optik

Datorer, elektronikvaror och optik

Huvudgrupp 26

Övriga maskiner

Huvudgrupp 28

Motorfordon, andra transportmedel

Motorfordon och andra transportmedel, TOTALT

Huvudgrupp 29, 30

Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

Huvudgrupp 29

Andra transportmedel

Huvudgrupp 30

Övrig tillverkning, TOTALT

Huvudgrupp 15, 23, 27, 31, 32, 33

FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA

FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA

Avdelning D

VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING

VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING

Avdelning E

Vattenförsörjning

Huvudgrupp 36

Avloppsrening, avfallshantering och sanering

Huvudgrupp 37, 38, 39

BYGGVERKSAMHET

BYGGVERKSAMHET

Avdelning F

TJÄNSTER, TOTALT

TJÄNSTER, TOTALT

Avdelning G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR

HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR

Avdelning G

Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

Huvudgrupp 45

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

Huvudgrupp 46

Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

Huvudgrupp 47

TRANSPORT OCH MAGASINERING

TRANSPORT OCH MAGASINERING

Avdelning H

Transport och magasinering, TOTALT

Huvudgrupp 49, 50, 51, 52

Landtransport; transport i rörsystem

Huvudgrupp 49

Sjötransport

Huvudgrupp 50

Lufttransport

Huvudgrupp 51

Magasinering och stödtjänster till transport

Huvudgrupp 52

Post- och kurirverksamhet

Huvudgrupp 53

HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET

HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET

Avdelning I

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

Avdelning J

Film-, video- och tv-programverksamhet, annan nöjesverksamhet

Huvudgrupp 59, 60

Telekommunikation

Huvudgrupp 61

Övrig informations- och kommunikationsverksamhet

Huvudgrupp 58, 62, 63

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

Avdelning K

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Huvudgrupp 64

—  Holdingverksamhet

Grupp 64.2

Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring

Huvudgrupp 65

Övrig finansiell verksamhet

Huvudgrupp 66

FASTIGHETSVERKSAMHET

Avdelning L

VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK

VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK

Avdelning M

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

Huvudgrupp 69

—  Juridisk verksamhet

Grupp 69.1

—  Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning

Grupp 69.2

Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag

Huvudgrupp 70

—  Verksamheter som utövas av huvudkontor

Grupp 70.1

—  Konsulttjänster till företag

Grupp 70.2

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys

Huvudgrupp 71

Vetenskaplig forskning och utveckling

Vetenskaplig forskning och utveckling

Huvudgrupp 72

Reklam och marknadsundersökning

Huvudgrupp 73

—  Reklamverksamhet

Grupp 73.1

—  Marknads- och opinionsundersökning

Grupp 73.2

Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; veterinärverksamhet

Huvudgrupp 74, 75

UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER

Avdelning N

Uthyrning och leasing

Huvudgrupp 77

Övrig uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

Huvudgrupp 78, 79, 80, 81, 82

UTBILDNING

Avdelning P

VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER

Avdelning Q

KULTUR, NÖJE OCH FRITID

KULTUR, NÖJE OCH FRITID

Avdelning R

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet

Huvudgrupp 90

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.

Huvudgrupp 91

Sportverksamhet och annan rekreationsverksamhet; spel- och vadhållningsverksamhet

Huvudgrupp 92, 93

ANNAN SERVICEVERKSAMHET

Avdelning S

Intressebevakning; religiös verksamhet

Huvudgrupp 94

Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar; andra konsumenttjänster

Huvudgrupp 95, 96

Ej fördelat

 Fördelning efter verksamhet på nivå 3 för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna

Nivå 3 (Nace rev. 2)

Rubrik

Begärd grad av noggrannhet

Näringsverksamhet

Avdelning B–N utom K

UTVINNING AV MINERAL

Avdelning B

TILLVERKNING

Avdelning C

Alla huvudgrupper 10–33

FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA

Avdelning D

Huvudgrupp 35

VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING

Avdelning E

Alla huvudgrupper 36–39

BYGGVERKSAMHET

Avdelning F

Alla huvudgrupper 41–43

Alla grupper 41.1 och 41.2, 42.1–42.9, 43.1–43.9

HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR

Avdelning G

Alla huvudgrupper 45–47

Alla grupper 45.1–45.2, 46.1–46.9, 47.1–47.9

TRANSPORT OCH MAGASINERING

Avdelning H

Alla huvudgrupper 49–53

Grupperna 49.1–49.5

HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET

Avdelning I

Alla huvudgrupper 55–56

Alla grupper 55.1–55.9, 56.1–56.3

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

Avdelning J

Alla huvudgrupper 58–63

Grupperna 58.1, 58.2, 63.1, 63.9

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

Avdelning K

Alla huvudgrupper 64–66

FASTIGHETSVERKSAMHET

Avdelning L

Huvudgrupp 68

VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK

Avdelning M

Alla huvudgrupper 69–75

UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER

Avdelning N

Alla huvudgrupper 77–82

Grupperna 77.1–77.4( 1 ) EUT C 144, 14.6.2005, s. 14.

( 2 ) Europaparlamentets yttrande av den 12 december 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 25 maj 2007.

( 3 ) EUT L 35, 8.2.2005, s. 23. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 602/2006 (EUT L 106, 19.4.2006, s. 10).

( 4 ) EGT L 14, 17.1.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

( 5 ) EGT L 76, 30.3.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 6 ) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EUT L 180, 18.7.2003, s. 1).

( 7 ) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

( 8 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

( 9 ) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 10 ) EUT L 332, 30.11.2006, s. 21.

( 11 ) EGT L 344, 18.12.1998, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1670/2003 (EUT L 244, 29.9.2003, s. 74).

( 12 ) För huvudgrupp 64 i Nace rev. 2 kommer omsättning att ersättas med produktionsvärde.

Top