EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004D0512-20190611

Consolidated text: Rådets beslut av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) (2004/512/EG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/2019-06-11

02004D0512 — SV — 11.06.2019 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS BESLUT

av den 8 juni 2004

om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS)

(2004/512/EG)

(EGT L 213 15.6.2004, s. 5)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019

  L 135

27

22.5.2019
▼B

RÅDETS BESLUT

av den 8 juni 2004

om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS)

(2004/512/EG)Artikel 1

1.  Härigenom inrättas ett system för utbyte av uppgifter om viseringar mellan medlemsstaterna, nedan kallat Informationssystemet för viseringar (VIS), som skall göra det möjligt för behöriga nationella myndigheter att föra in och uppdatera viseringsuppgifter och ha tillgång till dessa uppgifter på elektronisk väg.

▼M1

2.  Informationssystemet för viseringar ska vara baserat på en centraliserad struktur och bestå av

a) den centrala infrastrukturen för den gemensamma databas för identitetsuppgifter som avses i artikel 17.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 ( 1 ),

b) ett centralt informationssystem, nedan kallat Centrala informationssystemet för viseringar (CS-VIS),

c) ett gränssnitt i varje medlemsstat, nedan kallat Nationella gränssnittet (NI-VIS), som ska utgöra en förbindelse med den berörda centrala nationella myndigheten i respektive medlemsstat,

d) en infrastruktur för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten,

e) en säker kommunikationskanal mellan in- och utresesystemets centrala system och CS-VIS,

f) en säker kommunikationsinfrastruktur mellan centrala VIS och de centrala infrastrukturerna för den europeiska sökportal som inrättas genom artikel 6.1 i förordning (EU) 2019/817 och den gemensamma databas för identitetsuppgifter som inrättas genom artikel 17.1 i förordning (EU) 2019/817.

▼B

Artikel 2

1.  Centrala informationssystemet för viseringar, Nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten skall utvecklas av kommissionen.

2.  De nationella infrastrukturerna skall anpassas och/eller utvecklas av medlemsstaterna.

Artikel 3

De åtgärder som krävs för att utveckla Centrala informationssystemet för viseringar, Nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten skall i andra frågor än de som anges i artikel 4 antas i enlighet med förfarandet i artikel 5.2.

Artikel 4

De åtgärder som krävs för att utveckla Centrala informationssystemet för viseringar, Nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 när det gäller följande frågor:

a) Utformningen av systemets fysiska struktur, inklusive dess nätverk för kommunikation.

b) Tekniska aspekter som påverkar skyddet av personuppgifter.

c) Tekniska aspekter som har allvarliga finansiella följder för medlemsstaternas budgetar eller allvarliga tekniska konsekvenser för medlemsstaternas nationella system.

d) Framtagandet av säkerhetskrav, inklusive biometriska aspekter.

Artikel 5

1.  Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 2424/2001 av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) ( 2 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

4.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

Kommissionen skall lägga fram en årlig lägesrapport för Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av Centrala informationssystemet för viseringar, Nationella gränssnittet i varje medlemsstat och infrastrukturen för kommunikation mellan Centrala informationssystemet för viseringar och de nationella gränssnitten, den första av dessa senast i slutet av det år som avtalet om utveckling av Informationssystemet för viseringar undertecknades.

Artikel 7

Detta beslut skall tillämpas från och med den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 och (EU) 2018/1861 samt rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF (EUT L 135, 22.5.2019, s. 27).

( 2 ) EGT L 328, 13.12.2001, s. 4.

Top