EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R1406-20130301

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1460/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1406/2013-03-01

2002R1406 — SV — 01.03.2013 — 004.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1460/2002

av den 27 juni 2002

om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 208, 5.8.2002, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1644/2003 av den 22 juli 2003

  L 245

10

29.9.2003

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 724/2004 av den 31 mars 2004

  L 129

1

29.4.2004

 M3

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2038/2006 av den 18 december 2006

  L 394

1

30.12.2006

►M4

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 100/2013 av den 15 januari 2013

  L 39

30

9.2.2013
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1460/2002

av den 27 juni 2002

om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(Text av betydelse för EES)EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 2 ),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande ( 3 ),

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget ( 4 ), och

av följande skäl:

(1)

Ett stort antal lagstiftningsåtgärder har antagits inom gemenskapen för att förbättra säkerheten och förhindra förorening i samband med sjötransporter. För att vara effektiv måste sådan lagstiftning tillämpas korrekt och enhetligt i hela gemenskapen. På så sätt säkerställs likvärdiga konkurrens- och marknadsvillkor, minskas den snedvridning av konkurrensen som följer av de ekonomiska fördelar som fartyg som inte uppfyller normerna åtnjuter och gynnas de rederier och andra som bedriver sjöfartsverksamhet på ett seriöst sätt.

(2)

Vissa av de arbetsuppgifter som nu utförs på gemenskapsnivå eller nationell nivå skulle kunna utföras av ett specialiserat expertorgan. Det behövs tekniskt och vetenskapligt stöd och en fast engagerad sakkunskap på hög nivå för att gemenskapens lagstiftning på områdena för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg skall tillämpas korrekt och för att tillämpningen av lagstiftningen skall kunna bevakas och befintliga åtgärders effektivitet utvärderas. Det finns därför ett behov av att inrätta en europeisk sjösäkerhetsbyrå (byrån) inom gemenskapens befintliga institutionsstruktur och befogenhetsfördelning.

(3)

Byrån bör allmänt sett fungera som ett tekniskt organ, som gör det möjligt för gemenskapen att agera effektivt för att förbättra bestämmelserna om den övergripande sjösäkerheten och förhindrandet av förorening från fartyg. Byrån bör bistå kommissionen i det fortgående arbetet med att uppdatera och utveckla gemenskapens lagstiftning när det gäller området för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg och tillhandahålla det stöd som behövs för att se till att lagstiftningen tillämpas enhetligt och effektivt i hela gemenskapen genom att bistå kommissionen i utförandet av de uppgifter som den tilldelats genom nuvarande och framtida gemenskapslagstiftning om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

(4)

För att målsättningarna med byråns inrättande skall uppnås bör byrån utföra ett antal andra viktiga arbetsuppgifter avsedda att höja sjösäkerheten och förhindra förorening från fartyg i de vatten som tillhör medlemsstaterna. I detta avseende bör byrån i samarbete med medlemsstaterna anordna lämplig utbildningsverksamhet beträffande frågor som gäller hamnstatskontroll och flaggstat och tillhandahålla tekniskt stöd i samband med genomförandet av gemenskapslagstiftningen. Den bör underlätta samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättandet av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG ( 5 ) genom att utveckla och sköta det informationssystem som behövs dels för att uppnå de mål som uppställs i direktivet, dels i verksamhet som gäller utredningar av allvarliga olyckor till sjöss. Den bör ge kommissionen och medlemsstaterna objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter och data om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg, så att dessa kan vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra befintliga åtgärder och utvärdera åtgärdernas effektivitet. Den bör se till att den kunskap om sjösäkerhet som finns inom gemenskapen står till förfogande för de stater som ansöker om anslutning. Dessa stater och andra tredjeländer som ingått avtal med Europeiska gemenskapen, genom vilka de antar och genomför gemenskapslagstiftningen inom området för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg, bör ha möjlighet att delta i byråns verksamhet.

(5)

Byrån bör arbeta för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och utarbeta bra metoder och sprida kunskap om dessa i gemenskapen. Detta bör i sin tur leda till att sjösäkerhetssystemet i gemenskapen blir bättre och att risken för olyckor, förorening och dödsfall till sjöss minskar.

(6)

För att byrån skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på vederbörligt sätt, bör dess tjänstemän besöka medlemsstaterna för att kontrollera att gemenskapens system för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg fungerar. Besöken bör genomföras i enlighet med en praxis som byråns styrelse fastställer, och de bör underlättas av medlemsstaternas myndigheter.

(7)

Byrån bör tillämpa den relevanta gemenskapslagstiftningen rörande allmänhetens tillgång till handlingar och skydd för enskilda vid databehandling av personuppgifter. Den bör ge allmänheten och alla berörda parter objektiv, tillförlitlig och lättbegriplig information om sin verksamhet.

(8)

När det gäller byråns avtalsrättsliga ansvar, som regleras av den lagstiftning som är tillämplig på det avtal som byrån ingått, bör domstolen vara behörig att träffa avgöranden med stöd av en skiljedomsklausul i avtalet. Domstolen skall också vara behörig i tvister som gäller byråns utomobligatoriska ersättningsansvar.

(9)

För att effektivt kunna se till att byrån fullgör sina uppgifter bör medlemsstaterna och kommissionen vara företrädda i en styrelse som har de befogenheter som är nödvändiga för att fastställa budgeten och kontrollera att den genomförs, anta lämpliga finansiella bestämmelser, utarbeta tydliga förfaranden för byråns beslutsfattande, godkänna dess arbetsprogram, behandla ansökningar från medlemsstater om tekniskt bistånd, fastställa riktlinjer för besök i medlemsstaterna samt utnämna den verkställande direktören. Med tanke på denna särskilda byrås synnerligen tekniska och vetenskapliga uppdrag och uppgifter bör styrelsen bestå av en företrädare för varje medlemsstat och fyra företrädare för kommissionen som är ledamöter med en hög nivå av sakkunskap. För att ytterligare säkerställa högsta möjliga nivå när det gäller sakkunskap och erfarenhet i styrelsen och för att de mest berörda branschsektorerna skall kunna delta aktivt i byråns verksamhet, bör kommissionen utnämna oberoende yrkesverksamma personer inom dessa sektorer som ledamöter i styrelsen, utan rösträtt, på grundval av personliga meriter och personlig erfarenhet inom området för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg och inte som företrädare för särskilda branschorganisationer.

(10)

För att byrån skall fungera väl måste den verkställande direktören vara utsedd på grundval av meriter och dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt kompetens och erfarenheter som är relevanta för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg och han/hon måste vid utförandet av sina arbetsuppgifter vara helt oavhängig och flexibel när det gäller byråns inre organisation. Den verkställande direktören bör därför förbereda och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att se till att byråns arbetsprogram genomförs, varje år utarbeta ett utkast till allmän rapport och lägga fram det för styrelsen, göra beräkningar av byråns intäkter och utgifter samt genomföra budgeten.

(11)

För att garantera byråns fullständiga oberoende och självständighet anses det nödvändigt att den har en egen budget, där intäkterna främst utgörs av ett bidrag från gemenskapen.

(12)

I takt med att allt fler decentraliserade organ har inrättats på senare år har budgetmyndigheten de gångna åren försökt förbättra insynen i och kontrollen av förvaltningen av gemenskapsanslagen till organen, särskilt när det gäller budgetering av avgifter, finansiell kontroll, befogenheter att bevilja ansvarsfrihet, avsättning till pensionssystemet samt det interna budgetförfarandet (uppförandekodex). På liknande sätt bör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) ( 6 ) oinskränkt tillämpas när det gäller byrån, som bör ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) ( 7 ).

(13)

Senast fem år från det att byrån inlett sin verksamhet bör styrelsen beställa en oberoende extern utvärdering för att bedöma i vilken utsträckning förordningen, byrån och dess arbetsmetoder bidragit till att etablera en hög sjösäkerhetsnivå och en hög nivå på förhindrandet av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.KAPITEL I

MÅL OCH UPPGIFTER

▼M4

Artikel 1

Mål

1.  Genom denna förordning inrättas en europeisk sjösäkerhetsbyrå (nedan kallad byrån), i syfte att skapa en hög, enhetlig och effektiv nivå på sjösäkerheten, sjöfartsskyddet, förhindrandet av och insatser vid föroreningar från fartyg samt insatser vid föroreningar av havet orsakade av olje- och gasinstallationer.

2.  För det ändamålet ska byrån samarbeta med medlemsstaterna och kommissionen och tillhandahålla tekniskt, operativt och vetenskapligt bistånd på de områden som nämns i punkt 1 i den här artikeln, inom gränserna för de primära uppgifter som anges i artikel 2 och, i förekommande fall, de tilläggsuppgifter som anges i artikel 2a, i synnerhet för att hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att tillämpa unionens relevanta rättsakter på korrekt sätt. När det gäller insatser vid föroreningar ska byrån tillhandahålla operativt bistånd endast på begäran från berörda stater.

3.  Genom att tillhandahålla det bistånd som avses i punkt 2 ska byrån, när så är lämpligt, bidra till sjöfartens och sjötransporternas övergripande effektivitet i enlighet med denna förordning, för att underlätta inrättandet av ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder.

Artikel 2

Byråns primära uppgifter

1.  För att säkerställa att de mål som anges i artikel 1 uppnås på ett lämpligt sätt ska byrån genomföra de primära uppgifter som förtecknas i denna artikel.

2.  Byrån ska bistå kommissionen

a) i det förberedande arbetet med att uppdatera och utveckla relevanta unionsrättsakter, särskilt med beaktande av den internationella lagstiftningens utveckling på området,

b) i arbetet med att effektivt genomföra relevanta bindande unionsrättsakter, särskilt genom att genomföra de besök och inspektioner som avses i artikel 3 i denna förordning och genom att ge kommissionen tekniskt bistånd för de inspektioner som kommissionen ska genomföra enligt artikel 9.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar ( 8 ). I detta avseende får den föreslå kommissionen möjliga förbättringar av dessa bindande rättsakter,

c) i analysen av pågående och avslutade forskningsprojekt med relevans för byråns mål, bland annat när det gäller att identifiera möjliga uppföljningsåtgärder med anledning av specifika forskningsprojekt,

d) i genomförandet av de övriga arbetsuppgifter som kommissionen har tilldelats i unionens lagstiftningsakter avseende byråns mål.

3.  Byrån ska i samarbete med medlemsstaterna

a) vid behov anordna relevant utbildningsverksamhet på områden som är medlemsstaternas ansvar,

b) utveckla tekniska lösningar, bland annat tillhandahålla relevanta operativa tjänster, och ge tekniskt stöd, för att bygga upp nödvändig nationell kapacitet för genomförande av relevanta unionsrättsakter,

c) på begäran av en medlemsstat, tillhandahålla lämplig information som härrör från de inspektioner som avses i artikel 3 för att stödja kontrollen av de erkända organisationer som utför certifieringsuppgifter på medlemsstaternas uppdrag, i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed ( 9 ), utan att detta påverkar flaggstatens rättigheter och skyldigheter,

d) med kompletterande medel på ett kostnadseffektivt sätt stödja insatser vid föroreningar från fartyg samt föroreningar av havet orsakade av olje- och gasinstallationer, när sådana framställningar har gjorts av den drabbade medlemsstat under vilkens ledning saneringsarbetet utförs, utan att det påverkar kuststaternas ansvar att ha lämpliga mekanismer för insatser vid föroreningar och med respekt för befintligt samarbete mellan medlemsstater på detta område. När detta är lämpligt, ska begäran om insatser vid förorening göras genom EU:s civilskyddsmekanism som inrättats genom rådets beslut 2007/779/EG, Euratom ( 10 ).

4.  Byrån ska underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen på följande sätt:

a) Byrån ska, när det gäller övervakning av sjötrafik som omfattas av direktiv 2002/59/EG, framför allt främja samarbete mellan kuststater i de berörda sjöfartsområdena samt utveckla och driva Europeiska unionens datacentral för långdistansidentifiering och -spårning av fartyg och unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten (SafeSeaNet) som avses i artiklarna 6b och 22a i det direktivet, samt det internationella datacentrumet för långdistansidentifiering och -spårning av fartyg, i enlighet med det åtagande som gjorts i Internationella sjöfartsorganisationen (nedan kallad IMO).

b) På begäran, och utan att detta påverkar tillämpningen av nationell rätt och unionsrätten, ska byrån tillhandahålla relevanta uppgifter om fartygs position samt jordobservationsuppgifter till behöriga nationella myndigheter och relevanta unionsorgan inom ramen för deras respektive mandat, i syfte att underlätta åtgärder mot hot om sjöröveri och avsiktliga olagliga handlingar i den mening som avses i tillämplig unionsrätt, eller enligt internationellt överenskomna rättsliga instrument på sjötransportområdet, med förbehåll för tillämpliga regler om uppgiftsskydd och i enlighet med administrativa förfaranden som kommer att fastställas, i förekommande fall, av styrelsen eller styrgruppen på hög nivå som inrättats enligt direktiv 2002/59/EG. Tillhandahållandet av uppgifter avseende långdistansidentifiering och -spårning av fartyg ska medges efter samtycke från den berörda flaggstaten.

c) På området utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG av den 23 april 2009 om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn ( 11 ), ska byrån, om det begärs av berörda medlemsstater och förutsatt att ingen intressekonflikt uppstår, ge operativt stöd till dessa medlemsstater när det gäller utredning av allvarliga eller mycket allvarliga sjöolyckor och vid analys av säkerhetsutredningsrapporter, för att kunna dra relevanta lärdomar av dessa och därmed skapa mervärde på unionsnivå. På grundval av de uppgifter som tillhandahållits av medlemsstaterna ska byrån i enlighet med artikel 17 i det direktivet sammanställa en årlig översikt över olyckor och tillbud till sjöss.

d) Byrån ska tillhandahålla objektiv, tillförlitlig och jämförbar statistik och information samt objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter, så att kommissionen och medlemsstaterna kan vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra sina åtgärder och utvärdera de befintliga åtgärdernas effektivitet och kostnadseffektivitet. I uppgifterna ingår att samla in, registrera och utvärdera tekniska uppgifter, att systematiskt utnyttja och samköra befintliga databaser och att, vid behov, skapa nya databaser. Med de insamlade uppgifterna som underlag ska byrån bistå kommissionen vid offentliggörandet av information som rör fartyg i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll ( 12 ).

e) Byrån ska samla in och analysera sådana uppgifter om sjöfolk som avses och används i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk ( 13 ).

f) Byrån ska förbättra identifiering och lagföring av fartyg som gjort sig skyldiga till olagliga utsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser ( 14 ).

g) Byrån ska använda den europeiska tjänsten för satellitövervakning av oljeutsläpp (CleanSeaNet) för att bevaka omfattningen och miljöpåverkan av marina oljeföroreningar som förorsakats av olje- och gasinstallationer.

h) Byrån ska ge det tekniska bistånd som behövs för att medlemsstaterna och kommissionen ska bidra till relevant arbete i de tekniska arbetsgrupper som inrättats inom ramen för IMO, Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation, ILO) när det gäller sjöfart, det i Paris ingångna samförståndsavtalet om hamnstatskontroll (nedan kallat Paris MOU) och relevanta regionala organisationer som unionen har anslutit sig till, avseende frågor inom unionens behörighet.

i) Byrån ska bistå i fråga om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna ( 15 ), särskilt genom att underlätta elektronisk dataöverföring via SafeSeaNet och genom att stödja utvecklingen av den gemensamma kontaktpunkten (Single Window).

5.  Byrån får, på kommissionens begäran, tillhandahålla tekniskt stöd, inbegripet anordnande av relevant utbildningsverksamhet, avseende relevanta unionsrättsakter, till stater som ansöker om anslutning till unionen och, i förekommande fall, till partnerländer i den europeiska grannskapspolitiken och till länder som är parter i Paris MOU.

Byrån får också, i överensstämmelse med EU:s civilskyddsmekanism som inrättats genom beslut 2007/779/EG, Euratom, och analogt med de villkor för medlemsstater som avses i punkt 3 d i denna artikel, bistå i händelse av föroreningar från fartyg samt föroreningar av havet orsakade av olje- och gasinstallationer som påverkar de tredjeländer som delar ett regionalt havsområde med unionen. Dessa uppgifter ska samordnas med befintliga regionala arrangemang för samarbete avseende föroreningar av havet.

Artikel 2a

Byråns tilläggsuppgifter

1.  Utan att det påverkar de primära uppgifter som anges i artikel 2 ska byrån bistå kommissionen och medlemsstaterna, när så är lämpligt, i utvecklandet och genomförandet av unionens verksamhet enligt punkterna 2 och 3 i den här artikeln i relation till byråns mål, i den mån som byrån har expertis och verktyg som är etablerade och erkända. De tilläggsuppgifter som anges i den här artikeln ska

a) skapa påvisbart mervärde,

b) se till att dubblering av insatser kan undvikas,

c) ligga i unionens sjöfartspolitiks intresse,

d) inte påverka byråns primära uppgifter menligt, och

e) inte inkräkta på medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter, i synnerhet som flaggstater, hamnstater och kuststater.

2.  Byrån ska bistå kommissionen

a) inom ramen för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (ramdirektivet om en marin strategi) ( 16 ), genom att bidra till målet att uppnå god miljöstatus i marina vatten inom de områden som har med sjöfarten att göra och genom att ta tillvara resultaten av befintliga verktyg som SafeSeaNet och CleanSeaNet,

b) tillhandahålla tekniskt bistånd när det gäller utsläpp av växthusgaser från fartyg, i synnerhet uppföljning av pågående internationell utveckling,

c) när det gäller programmet för global övervakning för miljö och säkerhet (nedan kallat GMES), genom att främja användningen av programmets data och tjänster för sjöfartssyften, inom ramen för GMES-ledningen,

d) genom att utveckla en gemensam miljö för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde,

e) när det gäller flyttbara olje- och gasinstallationer till havs, genom att granska kraven från IMO och genom att samla grundläggande information om potentiella hot mot sjötransporter och den marina miljön,

f) genom att tillhandahålla relevant information om klassificeringssällskap för fartyg i inlandssjöfart i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ( 17 ). Denna information ska också ingå i de rapporter som avses i artikel 3.4 och 3.5 i den här förordningen.

3.  Byrån ska bistå medlemsstaterna och kommissionen när det gäller att

a) granska genomförbarheten och genomförandet av politik och projekt till stöd för inrättandet av ett europeiskt område för sjötransport utan hinder, som konceptet ”Blue Belt” och e-sjöfart, samt höghastighetsvattenvägar, vilket i synnerhet ska genomföras genom att man tittar på om SafeSeaNet kan ha ytterligare funktioner, utan att föregripa arbetet i styrgruppen på hög nivå som inrättats i enlighet med direktiv 2002/59/EG,

b) tillsammans med behöriga myndigheter för systemet för flodinformationstjänster, undersöka möjligheten att utbyta uppgifter mellan detta system och system för information om sjötransporter, på grundval av den rapport som föreskrivs i artikel 15 i direktiv 2010/65/EU,

c) underlätta frivilligt utbyte av bästa praxis inom sjöfartsutbildning i unionen och genom att tillhandahålla information om de av unionens utbytesprogram som är relevanta för sjöfartsutbildning och samtidigt fullt ut respektera artikel 166 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Artikel 3

Besök i medlemsstater och inspektioner

1.  För att sköta sina uppgifter och bistå kommissionen i fullgörandet av dess skyldigheter enligt EUF-fördraget, i synnerhet i arbetet med att utvärdera genomförandet av relevant unionslagstiftning, ska byrån genomföra besök i medlemsstaterna i enlighet med de metoder som fastställts av styrelsen.

2.  Byrån ska underrätta den berörda medlemsstaten i god tid i förväg om det planerade besöket, namnen på de bemyndigade tjänstemännen, vilken dag besöket ska inledas och hur länge det ska pågå. De bemyndigade tjänstemännen ska genomföra besöket efter uppvisande av ett beslut från byråns verkställande direktör, där syftet och målet med besöket anges.

3.  Byrån ska för kommissionens räkning genomföra inspektioner i enlighet med kraven i bindande unionsrättsakter när det gäller organisationer som är erkända av unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg ( 18 ) och om utbildning och certifiering av sjöfolk i tredjeländer enligt direktiv 2008/106/EG.

4.  Efter varje besök eller inspektion ska byrån upprätta en rapport och skicka den till kommissionen och den berörda medlemsstaten.

5.  Byrån ska, i förekommande fall, och i alla händelser när en besöks- eller inspektionscykel avslutas, analysera inspektionsrapporterna för att identifiera övergripande resultat och dra allmänna slutsatser om de befintliga åtgärdernas effektivitet och kostnadseffektivitet. Byrån ska lägga fram denna analys för kommissionen för vidare diskussion med medlemsstaterna så att relevanta lärdomar kan dras och de bästa sätten att arbeta på kan spridas.

▼B

Artikel 4

Öppenhet och skydd av information

▼M1

1.  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar ( 19 ) skall tillämpas på de handlingar som finns hos byrån.

▼B

2.  Byrån får på eget initiativ kommunicera på de områden som ingår i dess uppdrag. Den skall särskilt se till att allmänheten och alla berörda parter snabbt får objektiv, tillförlitlig och lättbegriplig information om dess arbete.

▼M4

3.  Styrelsen ska anta de praktiska arrangemang som behövs för att kunna genomföra punkterna 1 och 2, inklusive, när det är lämpligt, arrangemang för samråd med medlemsstaterna innan informationen offentliggörs.

4.  Den information som kommissionen och byrån samlar in och behandlar i enlighet med denna förordning, ska omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter ( 20 ), och byrån ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa säker hantering och bearbetning av konfidentiell information.

▼M1

5.  Mot de beslut som fattas av byrån i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan klagomål framföras till ombudsmannen eller talan väckas vid domstolen på de villkor som föreskrivs i artiklarna 195 och 230 i fördraget.

▼BKAPITEL II

BYRÅNS ORGANISATION OCH VERKSAMHET

Artikel 5

Rättslig status, regionala centrum

1.  Byrån skall vara ett gemenskapsorgan. Den skall vara en juridisk person.

2.  Byrån skall i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Den skall särskilt kunna förvärva och avyttra lös och fast egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

▼M4

3.  På begäran av kommissionen, med samtycke från och i samarbete med de berörda medlemsstaterna och med vederbörlig hänsyn tagen till budgetkonsekvenserna, inklusive de bidrag som berörda medlemsstater skulle kunna ge, får styrelsen besluta att inrätta de regionala centrum som byrån behöver för att kunna utföra vissa av sina arbetsuppgifter på det mest effektiva och ändamålsenliga sättet. När styrelsen fattar ett sådant beslut, ska den fastställa den exakta omfattningen av det regionala centrumets verksamhet och samtidigt undvika onödiga kostnader och förbättra samarbetet med befintliga regionala och nationella nätverk.

▼B

4.  Byrån skall företrädas av den verkställande direktören.

Artikel 6

Personal

1.  Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapernas institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren skall gälla för byråns personal. Styrelsen skall i samförstånd med kommissionen utfärda nödvändiga tillämpningsföreskrifter.

2.  Om inte annat föreskrivs i artikel 16, skall byrån, när det gäller dess egen personal, utöva de befogenheter som enligt tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda tillkommer tillsättningsmyndigheten.

3.  Byråns personal skall bestå av tjänstemän som utsetts eller avdelats temporärt av kommissionen eller medlemsstaterna och av andra anställda som vid behov skall anställas av byrån för att fullgöra dess uppgifter.

Artikel 7

Privilegier och immunitet

Byrån och dess personal skall omfattas av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.

Artikel 8

Ansvar

1.  Byråns avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga.

2.  Domstolen skall vara behörig att träffa avgöranden på grundval av skiljedomsklausuler i de avtal som ingåtts av byrån.

3.  Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar skall byrån, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar, ersätta skada som orsakats av dess enheter eller av dess anställda under tjänsteutövning.

4.  Domstolen skall vara behörig att avgöra tvister om sådant skadestånd som avses i punkt 3.

5.  De anställdas personliga ansvar gentemot byrån skall regleras av bestämmelserna i de tjänsteföreskrifter eller de anställningsvillkor som gäller för dem.

Artikel 9

Språk

1.  Bestämmelserna i förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen ( 21 ) skall gälla för byrån.

2.  De översättningar som krävs för byråns arbete skall utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

Artikel 10

Styrelsens inrättande och dess befogenheter

1.  En styrelse inrättas härmed för byrån.

2.  Styrelsen skall

a) utnämna den verkställande direktören i enlighet med artikel 16,

▼M4

b) anta årsrapporten om byråns verksamhet och senast den 15 juni varje år överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och medlemsstaterna;

byrån ska varje år till budgetmyndigheten överlämna all information om utvärderingsresultaten,

c) inom ramen för utarbetandet av arbetsprogrammet, behandla och godkänna ansökningar om bistånd till kommissionen som avses i artikel 2.2 d, ansökningar från medlemsstater om tekniskt bistånd som avses i artikel 2.3, och ansökningar om tekniskt bistånd som avses i artikel 2.5, liksom ansökningar om bistånd som avses i artikel 2a,

ca) behandla och anta en flerårig strategi för byrån för en period på fem år, med beaktande av kommissionens skriftliga yttrande,

cb) behandla och anta byråns fleråriga personalpolitiska plan,

cc) ta ställning till utkast till administrativa arrangemang som avses i artikel 15.2 ba,

▼M2

d) senast den 30 november varje år, efter att ha beaktat kommissionens yttrande, anta byråns arbetsprogram för det kommande året och skicka det till medlemsstaterna, Europaparlamentet, rådet och kommissionen; detta arbetsprogram skall antas utan att det påverkar gemenskapens årliga budgetförfarande; om kommissionen inom 15 dagar från den tidpunkt då arbetsprogrammet antagits meddelar att den inte samtycker till det antagna arbetsprogrammet, skall styrelsen behandla det igen och inom två månader, vid den andra behandlingen, anta det eventuellt ändrade arbetsprogrammet, antingen med två tredjedels majoritet, inbegripet kommissionens företrädare, eller med enhällighet bland medlemsstaternas företrädare,

▼B

e) anta byråns slutliga budget innan räkenskapsåret börjar och vid behov anpassa den till gemenskapens bidrag och byråns övriga intäkter,

f) utarbeta förfaranden för de beslut som skall fattas av den verkställande direktören,

▼M4

g) fastställa metoden för de besök som ska genomföras enligt artikel 3; om kommissionen inom 15 dagar från den tidpunkt då metoden antagits meddelar att den inte samtycker till den, ska styrelsen behandla den igen och vid den andra behandlingen anta den, eventuellt i ändrad form, antingen med två tredjedels majoritet, inbegripet kommissionens företrädare, eller med enhällighet bland medlemsstaternas företrädare,

h) genomföra de av sina åligganden som hör samman med byråns budget enligt artiklarna 18, 19 och 21 samt övervaka och i tillräcklig utsträckning följa upp resultaten och rekommendationerna från olika interna och externa granskningsrapporter och utvärderingar,

i) ha disciplinär bestämmanderätt över den verkställande direktören och de avdelningschefer som avses i artikel 16,

▼B

j) fastställa sin arbetsordning,

▼M2

k) i enlighet med de förfaranden som fastställs i led d, anta en detaljerad plan för byråns beredskap för och insatser vid förorening, som syftar till optimal användning av byråns finansiella medel,

▼M4

l) se över de finansiella aspekterna av genomförandet av den detaljerade plan som avses i led k i den här punkten och de budgetåtaganden som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2038/2006 av den 18 december 2006 om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i samband med insatser vid förorening från fartyg ( 22 ),

▼M4

m) utse en observatör bland sina medlemmar som ska följa kommissionens urvalsförfarande för utnämningen av den verkställande direktören.

▼B

Artikel 11

Styrelsens sammansättning

1.  Styrelsen skall bestå av en företrädare för varje medlemsstat och fyra företrädare för kommissionen samt av fyra yrkesverksamma personer som kommissionen utsett inom de mest berörda sektorerna, vilka personer inte skall ha rösträtt.

▼M4

Styrelseledamöterna ska utses på grundval av relevant erfarenhet och sakkunskap inom de områden som avses i artikel 1. Medlemsstaterna och kommissionen ska sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

▼B

2.  Varje medlemsstat och kommissionen skall utse sina företrädare i styrelsen samt en suppleant, som skall företräda ledamoten i dennes frånvaro.

▼M4

3.  Mandatperioden ska vara fyra år. Mandatet kan förnyas.

▼B

4.  I förekommande fall skall deltagande av företrädare för tredje land och villkoren för detta fastställas genom de förfaranden som avses i artikel 17.2.

Artikel 12

Styrelsens ordförande

1.  Styrelsen skall utse en ordförande och en vice ordförande bland sina ledamöter. Vice ordföranden skall automatiskt ersätta ordföranden om denne är förhindrad att fullgöra sina åligganden.

2.  Mandatperioden för ordföranden och vice ordföranden skall vara tre år och skall upphöra om uppdraget som styrelseledamot upphör. Mandatet skall kunna förnyas en gång.

Artikel 13

Sammanträden

1.  Styrelsens ordförande skall sammankalla till styrelsens sammanträden.

2.  Byråns verkställande direktör skall delta i överläggningarna.

3.  Styrelsen skall hålla två ordinarie sammanträden per år. Den skall dessutom sammanträda på initiativ av ordföranden eller på begäran av kommissionen eller en tredjedel av medlemsstaterna.

▼M4

4.  Styrelsen får, om det är fråga om konfidentiella uppgifter eller intressekonflikter, besluta att ta upp särskilda frågor på sin dagordning utan närvaro av de berörda ledamöterna. Närmare regler för tillämpningen av denna bestämmelse ska fastställas i arbetsordningen.

▼B

5.  Styrelsen får bjuda in alla personer vars åsikter kan vara av intresse att delta som observatörer vid sammanträdena.

6.  Styrelseledamöterna får, med förbehåll för bestämmelserna i arbetsordningen, biträdas av rådgivare eller experter.

7.  Styrelsens sekretariat skall tillhandahållas av byrån.

Artikel 14

Röstning

1.  Styrelsen skall fatta sina beslut med två tredjedelars majoritet av alla ledamöter som har rösträtt.

2.  Varje ledamot skall ha en röst. Den verkställande direktören får inte rösta.

I en ledamots frånvaro skall suppleanten ha rätt att utöva dennes rösträtt.

3.  Röstningsförfarandena skall fastställas utförligare i arbetsordningen, särskilt villkoren för en ledamot att agera på en annan ledamots vägnar.

Artikel 15

Den verkställande direktörens arbetsuppgifter och befogenheter

1.  Byrån skall ledas av den verkställande direktören, som skall vara fullständigt oavhängig i sin tjänsteutövning, utan att det påverkar kommissionens och styrelsens respektive befogenheter.

2.  Den verkställande direktören skall ha följande arbetsuppgifter och befogenheter:

▼M4

a) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga strategi och överlämna den till styrelsen efter samråd med kommissionen minst åtta veckor före styrelsemötet i fråga, med hänsyn tagen till de åsikter och förslag som medlemmarna i styrelsen har framfört.

aa) Han/hon ska utarbeta byråns fleråriga personalpolitiska plan och överlämna den till styrelsen efter samråd med kommissionen, minst fyra veckor före styrelsemötet i fråga.

ab) Han/hon ska utarbeta det årliga arbetsprogrammet, med angivelse av de mänskliga och finansiella resurser som förväntas tilldelas varje del av verksamheten, och den detaljerade planen för byråns beredskap för och insatser vid föroreningar samt lägga fram dessa för styrelsen efter samråd med kommissionen minst åtta veckor före styrelsemötet i fråga, med hänsyn tagen till de åsikter och förslag som medlemmarna i styrelsen har framfört. Han/hon ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dem. Han/hon ska besvara alla ansökningar om bistånd från en medlemsstat i enlighet med artikel 10.2 c.

b) Han/hon ska efter samråd med kommissionen besluta om genomförandet av sådana besök och inspektioner som avses i artikel 3, i enlighet med den metod som fastställts av styrelsen i enlighet med artikel 10.2 g.

ba) Han/hon får ingå administrativa arrangemang med andra organ som arbetar på samma område som byrån, under förutsättning att utkastet till arrangemang har underställts styrelsen för samråd och under förutsättning att styrelsen inte har kommit med några invändningar inom fyra veckor.

▼B

c) Han/hon skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att byrån fungerar i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, bl.a. genom att anta anvisningar för den interna administrationen och offentliggöra meddelanden.

▼M4

d) Han/hon ska organisera ett effektivt övervakningssystem för att kunna jämföra byråns resultat med de mål och arbetsuppgifter som anges i denna förordning. För detta ändamål ska han/hon i överenskommelse med kommissionen och styrelsen fastställa skräddarsydda indikatorer för byråns arbete för att möjliggöra en effektiv bedömning av de resultat som uppnåtts. Han/hon ska inom ramen för befintliga finansiella resurser och personalresurser se till att byråns organisationsstruktur regelbundet anpassas i takt med att behoven förändras. På grundval därav ska den verkställande direktören varje år utarbeta ett utkast till allmän rapport och lägga fram det för styrelsen. Rapporten ska innehålla ett särskilt avsnitt om de finansiella aspekterna av genomförandet av den detaljerade planen för byråns beredskap för och insatser vid föroreningar samt informera om det aktuella läget i fråga om samtliga åtgärder som finansieras inom ramen för den planen. Han/hon skall fastställa förfaranden för regelbunden utvärdering baserade på erkända branschnormer.

▼B

e) Han/hon skall utöva de befogenheter i förhållande till personalen som anges i artikel 6.2.

f) Han/hon skall göra beräkningar av byråns intäkter och utgifter i enlighet med artikel 18 och genomföra budgeten i enlighet med artikel 19.

▼M4 —————

▼M4

3.  Den verkställande direktören ska i lämpliga fall avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet om hur han/hon har fullgjort sina uppgifter.

Han/hon ska särskilt redogöra för läget vad gäller utarbetandet av den fleråriga strategin och det årliga arbetsprogrammet.

Artikel 16

Utnämning och avsättande av verkställande direktör och avdelningschefer

1.  Byråns verkställande direktör ska utses och avsättas av styrelsen. Utnämningen ska gälla för en period om fem år, på grundval av meriter och dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap, liksom dokumenterad erfarenhet på de områden som avses i artikel 1, och efter att ha hört yttrandet från den observatör som avses i artikel 10. Den verkställande direktören ska utses av styrelsen från en lista med minst tre kandidater som föreslås av kommissionen på grundval av ett öppet uttagningsförfarande, efter offentliggörande av tjänsten i Europeiska unionens officiella tidning samt av uppmaning till intresseanmälan i annan press. Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Styrelsen ska överlägga om avsättande på begäran av kommissionen eller en tredjedel av styrelsens medlemmar. Styrelsen ska fatta sina beslut om utnämning eller avsättande med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt.

2.  Styrelsen får, på förslag av kommissionen och med hänsyn till utvärderingsrapporten, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fyra år. Styrelsen ska fatta sitt beslut med fyra femtedels majoritet av alla ledamöter som har rösträtt. Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod. Den verkställande direktören kan, under den månad som föregår förlängningen av mandatperioden, uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. Om mandatperioden inte förlängs, ska den verkställande direktören sitta kvar till dess att en efterträdare har utsetts.

3.  Den verkställande direktören får biträdas av en eller flera avdelningschefer. Om den verkställande direktören är frånvarande eller har förhinder, ska han/hon ersättas av någon av avdelningscheferna.

4.  Avdelningscheferna ska utses på grundval av meriter, dokumenterad skicklighet i förvaltning och ledarskap samt yrkesmässig kompetens och erfarenhet på de områden som anges i artikel 1. Avdelningscheferna ska utses eller avsättas av den verkställande direktören efter att ha erhållit styrelsens positiva yttrande.

▼B

Artikel 17

Tredje lands deltagande

▼M2

1.  Tredjeländer får delta i byråns arbete, om de genom avtal med Europeiska gemenskapen har antagit och tillämpar gemenskapslagstiftningen inom området för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och förhindrande av föroreningar från fartyg samt insatser vid sådana föroreningar.

▼B

2.  Inom ramen för dessa avtal skall förfaranden utarbetas genom vilka bl.a. skall fastställas karaktären och omfattningen av de detaljerade bestämmelserna för dessa länders deltagande i byråns arbete, inbegripet bestämmelser om ekonomiska bidrag och personal.KAPITEL III

FINANSIELLA KRAV

Artikel 18

Budget

1.  Byråns intäkter skall bestå av

a) bidrag från gemenskapen,

b) eventuella bidrag från de tredjeländer som deltar i byråns arbete i enlighet med artikel 17,

▼M4

c) arvoden och avgifter för publikationer, utbildning och/eller andra tjänster som byrån tillhandahåller.

▼B

2.  Byråns utgifter skall omfatta kostnader för personal, administration, infrastruktur och drift.

▼M4

3.  Den verkställande direktören ska, med utgångspunkt i en verksamhetsbaserad budgetering, upprätta ett utkast till beräkning av byråns inkomster och utgifter för nästkommande budgetår och överlämna det till styrelsen tillsammans med ett utkast till tjänsteförteckning.

▼M1

4.  Det skall råda balans mellan inkomsterna och utgifterna.

5.  Varje år skall styrelsen, på grundval av ett utkast till beräkning av inkomster och utgifter, upprätta en beräkning av byråns inkomster och utgifter för nästkommande budgetår.

6.  Beräkningen, som också skall innehålla ett utkast till tjänsteförteckning tillsammans med det preliminära arbetsprogrammet, skall av styrelsen senast den 31 mars överlämnas till kommissionen och de medlemsstater med vilka gemenskapen slutit avtal i enlighet med artikel 17.

▼M4

7.  Beräkningen ska överlämnas av kommissionen till Europaparlamentet och rådet (nedan kallade budgetmyndigheten) tillsammans med förslaget till Europeiska unionens allmänna budget.

8.  På grundval av beräkningen ska kommissionen i förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som ska belasta den allmänna budgeten, och som den ska förelägga budgetmyndigheten i enlighet med artikel 314 i EUF-fördraget, tillsammans med en beskrivning av och skälen till eventuella skillnader mellan byråns beräkning och det bidragsbelopp som ska belasta den allmänna budgeten.

▼M1

9.  Budgetmyndigheten skall bevilja de anslag som utgör bidrag till byrån.

Budgetmyndigheten skall fastställa byråns tjänsteförteckning.

▼M4

10.  Styrelsen ska fastställa budgeten. Den blir definitiv när Europeiska unionens allmänna budget slutligen antas. Den ska i tillämpliga fall anpassas i enlighet därmed, tillsammans med det årliga arbetsprogrammet.

▼M1

11.  Styrelsen skall i god tid underrätta budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra eventuella projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt fastighetsprojekt, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter. Den skall informera kommissionen om detta.

Om en enhet inom budgetmyndigheten har meddelat att den har för avsikt att avge ett yttrande skall den tillställa styrelsen detta yttrande inom sex veckor från och med dagen för underrättelse om projektet.

▼M1

Artikel 19

Genomförande och kontroll av budgeten

1.  Den verkställande direktören skall genomföra byråns budget.

2.  Senast den 1 mars som följer på utgången av budgetåret skall byråns räkenskapsförare förse kommissionens räkenskapsförare med de preliminära räkenskaperna och en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare skall konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 128 i den allmänna budgetförordningen.

3.  Senast den 31 mars som följer på utgången av budgetåret skall kommissionens räkenskapsförare förse revisionsrätten med de preliminära räkenskaperna och rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret skall även överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

4.  Efter det att revisionsrättens synpunkter på byråns preliminära räkenskaper enligt bestämmelserna i artikel 129 i den allmänna budgetförordningen inkommit, skall den verkställande direktören upprätta byråns slutliga räkenskaper på eget ansvar och överlämna dem till styrelsen för ett yttrande.

5.  Styrelsen skall avge ett yttrande om byråns slutliga räkenskaper.

6.  Senast den 1 juli som följer på utgången av budgetåret skall den verkställande direktören överlämna de slutliga räkenskaperna tillsammans med styrelsens yttrande till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

7.  De slutliga räkenskaperna skall offentliggöras.

8.  Senast den 30 september skall den verkställande direktören förse revisionsrätten med svar på dess synpunkter. Han skall även översända dessa svar till styrelsen.

9.  Den verkställande direktören skall på Europaparlamentets begäran, i enlighet med artikel 146.3 i den allmänna budgetförordningen, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som behövs för att utföra arbetet med beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret.

10.  Europaparlamentet skall före den 30 april år n+ 2, på rekommendation av rådet som skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja byråns verkställande direktör ansvarsfrihet för budgetens genomförande under budgetår n.

▼B

Artikel 20

Bekämpning av bedrägeri

1.  För bekämpning av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet skall bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 tillämpas utan begränsning när det gäller byrån.

2.  Byrån skall ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om interna utredningar som utförs av OLAF och skall utan dröjsmål utfärda lämpliga föreskrifter, som skall gälla all dess personal.

3.  I beslut om finansiering samt i de avtal om och instrument för genomförande som ingåtts till följd av dessa beslut skall det uttryckligen föreskrivas att revisionsrätten och OLAF vid behov skall få utföra kontroller på plats hos dem som mottagit anslag från byrån och hos de ombud som fördelat dessa anslag.

▼M1

Artikel 21

Finansiella bestämmelser

Styrelsen skall anta byråns finansiella regler efter samråd med kommissionen. Styrelsen får avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget ( 23 ) endast om byråns särskilda förvaltningsbehov kräver detta, och efter att kommissionen gett sitt godkännande.

▼BKAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

▼M4

Artikel 22

Utvärdering

1.  Med jämna mellanrum och minst en gång vart femte år ska styrelsen beställa en oberoende extern utvärdering av förordningens tillämpning. Kommissionen ska då tillhandahålla byrån all den information som denna anser sig behöva för att kunna genomföra denna utvärdering.

2.  I utvärderingen ska en bedömning göras av vilken verkan denna förordning har haft, liksom byråns nytta, relevans, uppnådda mervärde och effektivitet samt dess arbetsmetoder. Synpunkter från berörda parter på europeisk och nationell nivå ska beaktas vid utvärderingen. Den ska i synnerhet ta ställning till frågan om det finns behov av att modifiera byråns uppgifter. Styrelsen ska utarbeta särskilda riktlinjer i samförstånd med kommissionen och efter samråd med de berörda parterna.

3.  Styrelsen ska ta emot utvärderingen och utfärda rekommendationer till kommissionen om hur förordningen, byrån och dess arbetsmetoder eventuellt bör ändras. Både utvärderingsresultatet och rekommendationerna ska överlämnas av kommissionen till Europaparlamentet och rådet samt offentliggöras. En åtgärdsplan med tidsschema ska bifogas vid behov.

▼M4

Artikel 22a

Lägesrapport

Senast den 2 mars 2018 och med beaktande av den utvärderingsrapport som avses i artikel 22, ska kommissionen inför Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om hur byrån har fullgjort de ytterligare uppgifter som den tilldelas enligt denna förordning, i syfte att fastställa ytterligare effektivitetsvinster och, om så krävs, behov av att modifiera dess mål och arbetsuppgifter.

▼M4 —————

▼B

Artikel 24

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) EGT C 120 E, 24.4.2001, s. 83 och

EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 184.

( 2 ) EGT C 221, 7.8.2001, s. 64.

( 3 ) EGT C 357, 14.12.2001, s. 1.

( 4 ) Europaparlamentets yttrande av den 14 juni 2001 (EGT C 53 E, 28.2.2002, s. 312), rådets gemensamma ståndpunkt av den 7 mars 2002 (EGT C 119 E, 22.5.2002, s. 27) och Europaparlamentets beslut av den 12 juni 2002. Rådets beslut av den 25 juni 2002.

( 5 ) Se sidan 10 i detta nummer av EGT.

( 6 ) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

( 7 ) EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

( 8 ) EUT L 129, 29.4.2004, s. 6.

( 9 ) EUT L 131, 28.5.2009, s. 47.

( 10 ) EUT L 314, 1.12.2007, s. 9.

( 11 ) EUT L 131, 28.5.2009, s. 114.

( 12 ) EUT L 131, 28.5.2009, s. 57.

( 13 ) EUT L 323, 3.12.2008, s. 33.

( 14 ) EUT L 255, 30.9.2005, s. 11.

( 15 ) EUT L 283, 29.10.2010, s. 1.

( 16 ) EUT L 164, 25.6.2008, s. 19.

( 17 ) EUT L 389, 30.12.2006, s. 1.

( 18 ) EUT L 131, 28.5.2009, s. 11.

( 19 ) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 20 ) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 21 ) EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58. Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

( 22 ) EUT L 394, 30.12.2006, s. 1.

( 23 ) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72 (med rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.

Top