EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(06)-20121022

Consolidated text: Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling

2002A6430 — SV — 22.10.2012 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling

(EGT L 114 30.4.2002, s. 430)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

BESLUT nr 1/2011 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET av den 21 oktober 2011

  L 97

1

3.4.2012
▼B

AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandlingEUROPEISKA GEMENSKAPEN (nedan kallad gemenskapen),

å ena sidan, och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET (nedan kallat Schweiz),

å andra sidan,

nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR PARTERNAS ansträngningar och åtaganden i syfte att avreglera sina respektive marknader för offentlig upphandling, särskilt genom avtalet om offentlig upphandling (GPA) som slöts i Marrakech den 15 april 1994 och trädde i kraft den 1 januari 1996 samt genom nationella bestämmelser om successiv avreglering av marknaderna för offentlig upphandling för att nå verkligt öppna marknader,

SOM BEAKTAR skriftväxlingen av den 25 mars och 5 maj 1994 mellan Europeiska gemenskapernas kommission och schweiziska Office fédéral des affaires économiques extérieures,

SOM BEAKTAR det avtal som ingicks den 22 juli 1972 mellan Schweiz och EG,

SOM ÖNSKAR förbättra och utöka räckvidden för sin respektive bilaga I till GPA,

SOM ÖNSKAR fortsätta sina ansträngningar att avreglera genom att ge varandra tillträde till marknaderna för upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster från teleoperatörer, järnvägsoperatörer, enheter verksamma med annan energi än elektricitet samt privata enheter som tillhandahåller tjänster åt allmänheten och som verkar på grundval av speciella eller exklusiva rättigheter beviljade av en behörig myndighet och på något av områdena dricksvatten, elektricitet, lokaltrafik, flygplatser eller hamnanläggningar,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.KAPITEL I

UTÖKAD RÄCKVIDD FÖR DET AVTAL OM OFFENTLIG UPPHANDLING SOM INGÅTTS INOM VÄRLDSHANDELSORGANISATIONENS RAM

Artikel 1

EG:s förpliktelser

1.  För att komplettera och utöka räckvidden i de åtagandengemenskapen har gentemot Schweiz enligt avtalet om offentlig upphandling (GPA), som slöts den 15 april 1994 inom Världshandelsorganisationens (WTO) ram, åtar sig att ändra sina bilagor och de allmänna anmärkningar i tillägg I till GPA enligt följande:

Hänvisningarna till ”Schweiz” i första strecksatsen i allmän anmärkning 2 skall utgå, så att schweiziska leverantörer och tjänsteleverantörer, enligt artikel XX, tillåts överklaga kontraktstilldelning av sådana gemenskapsenheter som förtecknas i bilaga 2.2.

2.  EG skall anmäla denna ändring till WTO:s sekretariat senast en månad efter det att detta avtal har trätt i kraft.

Artikel 2

Schweiz' förpliktelser

1.  För att komplettera och utöka räckvidden i de åtaganden Schweiz har gentemot gemenskapen enligt GPA, åtar sig Schweiz att ändra sina bilagor och allmänna anmärkningar i tillägg I till GPA enligt följande:

Efter punkt 2 i förteckningen över enheter i bilaga 2 skall följande punkt läggas till:

”3. Myndigheter och offentliga organ på distrikts- och kommunnivå”

2.  Schweiz skall anmäla denna ändring till WTO:s sekretariat senast en månad efter det att detta avtal har trätt i kraft.KAPITEL II

UPPHANDLING AV TELEOPERATÖRER, JÄRNVÄGSOPERATÖRER OCH VISSA FÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTER ÅT ALLMÄNHETEN

Artikel 3

Mål, definitioner och räckvidd

1.  Syftet med detta avtal är att, öppet och utan diskriminering, garantera båda parters leverantörer och tjänsteleverantörer ömsesidigt tillträde till sådan upphandling av varor och tjänster, även bygg- och anläggningsarbeten, som görs av endera partens teleoperatörer, järnvägsoperatörer, enheter verksamma med annan energi än elektricitet eller privata enheter som tillhandahåller tjänster åt allmänheten.

2.  I detta avtal avses med

a)  teleoperatör: enheter som tillhandahåller eller driver allmänt tillgängliga telenät eller tillhandahåller en eller flera allmänt tillgängliga teletjänster och som antingen är offentliga myndigheter eller företag, eller bedriver verksamhet på grundval av speciella eller exklusiva rättigheter som beviljats av en behörig myndighet hos endera parten,

b)  allmänt tillgängligt telenät: den allmänt tillgängliga infrastruktur för telekommunikation som medger överföring av signaler mellan angivna nätanslutningspunkter via tråd, mikrovåg, optiska medel eller med hjälp av andra elektromagnetiska medel,

c)  allmänt tillgängliga teletjänster: tjänster som helt eller delvis består av att överföra eller förmedla signaler via det allmänt tillgängliga telenätet med hjälp av telekommunikation, dock inte radio- och televisionssändningar,

d)  järnvägsoperatörer: enheter som antingen är offentliga myndigheter eller företag, eller bedriver verksamhet på grundval av speciella eller exklusiva rättigheter som beviljats av en behörig myndighet hos endera parten, och vars verksamhet omfattar att driva järnvägsnät avsedda för transporttjänster åt allmänheten,

e)  enheter verksamma med annan energi än elektricitet: enheter som antingen är offentliga myndigheter eller företag, eller bedriver verksamhet på grundval av speciella eller exklusiva rättigheter som beviljats av en behörig myndighet hos endera parten, och vars verksamhet omfattar något av det som sägs i punkt i och ii:

i) Tillhandahållande eller drift av fasta nät för tjänster åt allmänheten i form av produktion, transport eller distribution av gas eller värme, eller försörjning av dessa nät med gas eller värme.

ii) Exploatering av ett geografiskt område i avsikt att prospektera eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen.

f)  privata enheter som tillhandahåller tjänster åt allmänheten: enheter som inte faller under GPA utan bedriver verksamhet på grundval av speciella eller exklusiva rättigheter som beviljats av en behörig myndighet hos endera parten och vars verksamhet omfattar något av det som sägs i punkt i till v:

i) Tillhandahållande eller drift av fasta nät för tjänster åt allmänheten i form av produktion, transport eller distribution av dricksvatten, eller försörjning av dessa nät med dricksvatten.

ii) Tillhandahållande eller drift av fasta nät för tjänster åt allmänheten i form av produktion, transport eller distribution av elektricitet, eller försörjning av dessa nät med elektricitet.

iii) Tillhandahållande av luftburna transportmedel vid flygplatser eller andra transportterminaler.

iv) Tillhandahållande av vattenburna transportmedel i hamnar eller andra transportterminaler.

v) Drift av lokaltrafiknät för att tillhandahålla allmänheten transporttjänster med hjälp av tåg, förarlösa fordon, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana.

3.  Detta avtal är tillämpligt på alla lagar, andra författningar eller praxis som rör upphandling och kontraktstilldelning från endera partens teleoperatörer, järnvägsoperatörer, enheter verksamma med annan energi än elektricitet samt privata enheter som tillhandahåller tjänster åt allmänheten (nedan kallade ”inbegripna enheter”), varvid definitionerna i denna artikel och specifikationerna i bilaga I-IV gäller.

4.  Artikel 4 och 5 är tillämpliga på upphandling med ett värde exklusive moms på minst följande:

a) Upphandling från teleoperatörer

i) 600 000  EUR eller motsvarande i särskilda dragningsrätter (SDR) när det gäller varor och tjänster

ii) 5 000 000  EUR eller motsvarande i särskilda dragningsrätter (SDR) när det gäller bygg- och anläggningsarbeten

b) Upphandling från järnvägsoperatörer och enheter verksamma med annan energi än elektricitet

i) 400 000  EUR eller motsvarande i särskilda dragningsrätter (SDR) när det gäller varor och tjänster

ii) 5 000 000  EUR eller motsvarande i särskilda dragningsrätter (SDR) när det gäller bygg- och anläggningsarbeten

c) Upphandling från privata enheter som tillhandahåller tjänster åt allmänheten

i) 400 000  EUR eller motsvarande i särskilda dragningsrätter (SDR) när det gäller varor och tjänster

ii) 5 000 000  EUR eller motsvarande i särskilda dragningsrätter (SDR) när det gäller bygg- och anläggningsarbeten

Omvandlingen av euro till SDR skall ske på det sätt som anges i avtalet om upphandling (GPA).

5.  Detta kapitel är inte tillämpligt när teleoperatörer gör inköp uteslutande för att tillhandahålla teletjänster och andra enheter kan tillhandahålla likadana teletjänster i samma geografiska område på väsentligen samma villkor. Parterna skall snarast underrätta varandra om sådana upphandlingskontrakt. På samma sätt skall detta undantag även gälla upphandling från järnvägsoperatörer, enheter verksamma med annan energi än elektricitet och privata enheter som tillhandahåller tjänster åt allmänheten så snart deras verksamhetsområden avreglerats.

6.  Detta avtal är tillämpligt på sådana tjänster, även bygg- och anläggningsarbeten, som förtecknas i avtalets bilagorna VI och VII.

7.  Detta avtal är inte tillämpligt på sådana inbegripna enheter som, för gemenskapens del, uppfyller de villkor som anges i artiklarna 2.4, 2.5, 3, 6.1, 7.1, 9.1, 10, 11, 12 och 13.1 i direktiv 93/38/EG, senast ändrat genom direktiv 98/4 av den 16 februari 1998 (EGT L 101, 4.4.1998, s. 1) och, för Schweiz' del, i bilagorna VI och VIII.

Det är inte heller tillämpligt på upphandling från järnvägsoperatörer när syftet är att köpa eller hyra varor som skall användas till att refinansiera upphandlingskontrakt som slutits enligt bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 4

Upphandlingsförfaranden

1.  Parterna skall se till att de upphandlingsförfaranden och upphandlingsrutiner som deras inbegripna enheter använder är förenliga med principerna om icke-diskriminering, öppenhet och rättvisa. Dessa förfaranden och rutiner skall åtminstone uppfylla följande krav:

a) Anbudsinfordran skall göras genom ett meddelande om planerad upphandling, ett meddelande om förslag till upphandling eller ett meddelande om uttagning. Dessa meddelanden, eller en sammanfattning av huvudpunkterna i dem, skall offentliggöras på minst ett av de officiella språken i GPA på nationell nivå för Schweiz' del eller, för gemenskapens del, på gemenskapsnivå. De skall innehålla alla upplysningar som behövs i samband med den planerade upphandlingen och, om möjligt, även en upplysning om vilken typ av förfarande som kommer att användas.

b) De fastställda tidsfristerna skall ge leverantörerna och tjänsteleverantörerna tillräcklig tid att utforma och lämna in sina anbud.

c) Dokumentationen om anbudsinfordran skall innehålla alla upplysningar som behövs, särskilt kravspecifikationer samt urvals- och tilldelningskriterier, för att anbudsgivarna skall kunna lämna in anbud som kan tas i beaktande. Dokumentationen skall lämnas till leverantörer och tjänsteleverantörer på begäran.

d) Urvalskriterierna skall vara icke-diskriminerande. När inbegripna enheter använder sig av uttagsförfaranden skall dessa grundas på förutbestämda kriterier, och information om former eller krav för deltagande skall lämnas på begäran.

e) Tilldelningskriterierna kan antingen uttryckas som ekonomiskt mest fördelaktigt anbud, vilket förutsätter ett bedömningssystem för sådant som leveransdag, kostnadseffektivitet, kvalitet, bättre teknik, kundservice, olika garantiåtaganden osv., eller som lägsta pris.

2.  Parterna skall se till att de inbegripna enheterna upprättar kravspecifikationer baserade på produktens ändamål snarare än på dess utformning eller utseendemässiga kännetecken. Kravspecifikationerna skall grunda sig på internationella standarder eller, om sådana saknas, på nationella tekniska föreskrifter, vedertagna nationella standarder eller regler och normer för bygg- och anläggningsarbeten. Godtagna eller tillämpade kravspecifikationer vars syfte eller effekt är att onödigt hindra en inbegripen enhet hos den ena parten från att köpa varor eller tjänster härrörande från den andra parten och som därmed motverkar varu- eller tjänsteutbytet mellan parterna är förbjudna.

Artikel 5

Överprövningsförfaranden

1.  Parterna skall fastställa icke-diskriminerande, snabba, öppna och effektiva förfaranden som tillåter leverantörer och tjänsteleverantörer att påtala förmodade avtalsbrott i upphandlingsförfaranden där de har eller har haft intressen. De överprövningsförfaranden som fastställs i bilaga V skall tillämpas.

2.  Parterna skall se till att deras respektive inbegripna enheter bevarar handlingar om sådana upphandlingsförfaranden som avses i detta kapitel i minst tre år.

3.  Parterna skall se till att de beslut som överprövningsinstanserna fattar verkställs.KAPITEL III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 6

Icke-diskriminering

1.  Parterna skall se till att inbegripna enheter etablerade på respektive parts territorium vid upphandling på minst de värden som anges i artikel 3.4 tillämpar förfaranden och rutiner

a) som inte ger en mindre gynnsam behandling åt den andra partens produkter, tjänster, leverantörer eller tjänsteleverantörer än

i) åt inhemska produkter, tjänster, leverantörer eller tjänsteleverantörer eller

ii) åt tredje lands produkter, tjänster, leverantörer eller tjänsteleverantörer,

b) som inte ger en mindre gynnsam behandling åt en leverantör eller tjänsteleverantör etablerad i det egna landet än åt en annan leverantör eller tjänsteleverantör etablerad i det egna landet på grund av aktieinnehav eller inflytande i fysiska eller juridiska personer hos den andra parten,

c) som inte innebär diskriminering mot leverantörer eller tjänsteleverantörer etablerade i det egna landet på grund av att de saluför en produkt eller tjänst som härrör från den andra parten,

d) som inte innebär några motkrav vare sig i samband med uttagning eller val av produkter, tjänster, leverantörer och tjänsteleverantörer eller i samband med anbudsbedömning och kontraktstilldelning.

2.  Parterna åtar sig att varken ålägga behöriga myndigheter eller inbegripna enheter, på vilket sätt det vara månde, något agerande som är direkt eller indirekt diskriminerande. Exempel på områden där sådan diskriminering skulle kunna förekomma finns i bilaga X.

3.  Parterna åtar sig att stimulera sina inbegripna enheter till att, i förfaranden och rutiner vid upphandling under de värden som anges i artikel 3.4, behandla den andra partens leverantörer och tjänsteleverantörer enligt bestämmelserna i punkt 1. Parterna är överens om att, på grundval av båda parters erfarenheter av relationerna, låta göra en bedömning av hur denna bestämmelse fungerar senast fem år efter det att avtalet har trätt i kraft. För detta ändamål skall den gemensamma kommittén upprätta en förteckning över fall där innehållet i denna artikel 6 tillämpas.

4.  Det som sägs i punkt 1, särskilt i led a i och i punkt 2 och 3, saknar tillämplighet när åtgärder vidtas som krävs för gemenskapens integreringsprocess, för att befästa gemenskapens inre marknad eller för att utveckla Schweiz' inre marknad. Det som sägs i punkt 1, särskilt i led a ii, är inte heller tillämpligt på förmånsbehandling på grund av befintliga eller framtida avtal om regional ekonomisk integrering. Tillämpningen av denna bestämmelse får dock inte äventyra ekonomin i detta avtal. De åtgärder som omfattas av denna punkt finns förtecknade i bilaga IX; vardera parten får anmäla andra åtgärder som faller under denna punkt. Samråd i den gemensamma kommittén kommer att hållas på begäran av endera parten för att se till att detta avtal fungerar väl.

Artikel 7

Informationsutbyte

1.  Parterna skall, när det krävs för att kapitel II skall kunna tillämpas väl, underrätta varandra om sådana planerade ändringar i relevant lagstiftning som påverkar, eller kan påverka, detta avtals tillämpningsområde (förslag till direktiv, utkast till lagar eller andra författningar samt utkast till ändringar i Concordat intercantonal).

2.  Vardera parten skall vidare underrätta den andra om allt som rör tolkning och tillämpning av detta avtal.

3.  Parterna skall meddela varandra namn på och adresser till de ”kontaktpunkter”, även på lokal nivå, som har i uppdrag att lämna upplysningar om de rättsregler som påverkar detta avtals och GPA:s tillämpningsområde.

Artikel 8

Tillsynsmyndighet

1.  Hos varje part skall det finnas en fristående myndighet med ansvar för tillsyn över detta avtals genomförande. Denna myndighet skall ha behörighet att handlägga anmärkningar eller klagomål på hur detta avtal tillämpas. Den skall agera snabbt och effektivt.

2.  Senast två år efter det att detta avtal har trätt i kraft skall denna myndighet också ha behörighet att inleda ett förfarande eller väcka talan i administrativa eller rättsliga instanser mot inbegripna enheter vid brott mot detta avtal i samband med upphandling.

Artikel 9

Skyddsåtgärder

1.  När en part anser att den andra har åsidosatt sina förpliktelser enligt detta avtal eller att den andra tillämpar en rättsregel eller ett förfaringssätt som väsentligt inskränker eller riskerar att inskränka de fördelar den förstnämnda parten har av avtalet, och parterna inte kan enas snabbt om en lämplig ersättning eller någon annan lösning, får den drabbade parten, utan att det påverkar denna parts övriga rättigheter och skyldigheter enligt internationell rätt, upphäva tillämpningen av vissa delar av detta avtal, eller eventuellt hela detta avtal, varvid den andra parten omedelbart skall underrättas. Den drabbade parten kan också säga upp avtalet enligt artikel 18.3 nedan.

2.  Till sin räckvidd och varaktighet bör dessa åtgärder begränsas till vad som är nödvändigt för att lösa problemen och, om det behövs, återställa jämvikten mellan rättigheterna och skyldigheterna enligt detta avtal.

Artikel 10

Tvistlösning

Varje avtalsslutande part får hänvisa alla tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal till den gemensamma kommittén. Kommittén skall försöka lösa tvisten. All information som behövs för att noggrant undersöka situationen med sikte på en godtagbar lösning skall lämnas till den gemensamma kommittén. Den gemensamma kommittén skall granska alla alternativ som kan trygga detta avtals goda funktion.

Artikel 11

Gemensam kommitté

1.  En gemensam kommitté som skall ansvara för förvaltning och god tillämpning av detta avtal inrättas härmed. Den skall i detta syfte vara ett forum för utbyte av synpunkter, utbyte av information och samråd mellan parterna.

2.  Den gemensamma kommittén skall bestå av representanter för parterna och skall fatta sina beslut med enhällighet. Den skall fastställa en arbetsordning och kan bilda arbetsgrupper till sin hjälp.

3.  För att detta avtal säkert skall fungera väl skall den gemensamma kommittén sammanträda minst en gång per år eller på begäran av endera parten.

4.  Den gemensamma kommittén skall regelbundet se över bilagorna till detta avtal. På begäran av endera parten får den gemensamma kommittén ändra bilagorna.

Artikel 12

Informationsteknik

1.  Parterna skall samarbeta med sikte på att göra informationen om upphandlingar i deras databaser, särskilt meddelanden om anbudsinfordran och dokumentation om upphandling, likvärdig när det gäller kvalitet och tillgänglighet. De skall vidare samarbeta med sikte på att göra den information som utväxlas elektroniskt mellan de inblandade i samband med offentlig upphandling likvärdig när det gäller kvalitet och tillgänglighet.

2.  Parterna skall, efter att dels ha beaktat frågorna kring kompatibilitet och samkörning, dels ha funnit att den information som avses i punkt 1 är likvärdig, vidta nödvändiga åtgärder för att ge den andra partens leverantörer och tjänsteleverantörer tillgång till den information om upphandling, särskilt meddelanden om anbudsinfordringar, som finns i deras databaser. Vardera parten skall således ge den andra partens leverantörer och tjänsteleverantörer tillträde till sina elektroniska upphandlingssystem, särskilt elektroniska anbudsinfordringar. Parterna skall därutöver iaktta bestämmelserna i artikel XXIV.8 i GPA.

Artikel 13

Genomförande

1.  Parterna skall vidta alla allmänna och särskilda åtgärder som garanterar att skyldigheterna enligt detta avtal genomförs.

2.  Parterna skall avstå från att vidta någon åtgärd som kan äventyra genomförandet av detta avtal.

Artikel 14

Översyn

Tre år efter det att detta avtal har trätt i kraft skall parterna se över dess funktion och, om det behövs, göra tillämpningen bättre.

Artikel 15

Förhållande till WTO-avtal

Detta avtal påverkar inte parternas rättigheter och skyldigheter enligt de avtal som de ingått inom ramen för WTO.

Artikel 16

Tillämpning i territoriellt hänseende

Detta avtal skall tillämpas på, å ena sidan, de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget, och, å andra sidan, Schweiz' territorium.

Artikel 17

Bilagor

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av detsamma.

Artikel 18

Ikraftträdande och varaktighet

1.  Detta avtal skall ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden. Det träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter dagen före den sista anmälan om deponering av ratifierings- eller godkännandeinstrumenten för följande sju avtal:

 Avtal om vissa aspekter rörande offentlig upphandling

 Avtal om fri rörlighet för personer

 Avtal om luftfart

 Avtal om gods och persontransporter på väg och järnväg

 Avtal om handel med jordbruksprodukter

 Avtal om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse

 Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete

2.  Detta avtal är ingått för en inledande period på sju år. Avtalet skall förlängas på obestämd tid, om inte Europeiska gemenskapen eller Schweiz före utgången av den inledande sjuårsperioden till den andra avtalsslutande parten anmäler att avtalet inte skall förlängas. Om en sådan anmälan görs skall punkt 4 tillämpas.

3.  Europeiska gemenskapen eller Schweiz får säga upp avtalet genom att anmäla sitt beslut till den andra avtalsslutande parten. Om en sådan anmälan görs skall punkt 4 tillämpas.

4.  De sju avtal som nämns i punkt 1 skall upphöra att gälla sex månader efter mottagandet av en sådan anmälan om att avtalet inte skall förlängas som avses i punkt 2 eller en sådan anmälan om uppsägning som avses i punkt 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio itvå exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

BILAGA I

(avses i artikel 3.1 och 3.2 a-c samt 3.5 i avtalet)

TELEOPERATÖRER SOM OMFATTAS AV AVTALET

▼M1

Bilaga I A – Union

Teleoperatörer omfattas inte längre av avtalet.

▼B

Bilaga I B – Schweiz

Uppgift om de enheter som bedriver verksamhet på teleområdet enligt artikel 3.1 och 3.2 a-c i avtalet

Enheter som tillhandahåller allmänt tillgängliga teletjänster i enlighet med sådant tillstånd som avses i artikel 66, första stycket, i ”loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997”.

Till exempel: Swisscom.

BILAGA II

(avses i artikel 3.1 och 3.2 d samt 3.5 i avtalet)

JÄRNVÄGSOPERATÖRER SOM OMFATTAS AV AVTALET

▼M1

Bilaga II A – Union

Belgien

 SNCB Holding/NMBS Holding

 Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Infrabel

Bulgarien

 Национална компания ”Железопътна инфраструктура”

 ”Български държавни железници” ЕАД

 ”БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 ”БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД

 ”БДЖ – Товарни превози” ЕООД

 ”Българска Железопътна Компания” АД

 ”Булмаркет – ДМ” ООД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter som tillhandahåller tjänster inom järnvägssektorn enligt definition i avsnitt 4.1 led f i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse.

Exempel:

 ČD Cargo, a.s.

 České dráhy, a.s.

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danmark

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Tyskland

 Deutsche Bahn AG

 Andra företag som utför spårbundna tjänster för allmänheten i enlighet med § 2.1 i Allgemeines Eisenbahngesetz av den 27 december 1993, senast ändrad den 26 februari 2008

Estland

 Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332)

 AS Eesti Raudtee

 AS Elektriraudtee

Irland

 Iarnród Éireann [/Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

Grekland

 ”Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” (”Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), enligt lag 2671/98

 ”ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.” enligt lag 2366/95

Spanien

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 Eusko Trenbideak (Bilbao)

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Frankrike

 Société nationale des chemins de fer français och andra järnvägsnät som är öppna för allmänheten, och som avses i loi d'orientation des transports intérieurs nr 82-1153 av den 30 december 1982, avdelning II, kapitel 1

 Reseau ferré de France, statligt ägt företag som inrättats genom Loi no 97-135 av den 13 februari 1997

Italien

 Ferrovie dello Stato SpA, inbegripet Società partecipate

 Enheter, bolag och företag som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis, enligt artikel 10 i Regio Decreto nr 1447 av den 9 maj 1912, som godkänner den konsoliderade texten till lagarna om ”le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili”

 Enheter, bolag och företag som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis enligt artikel 4 i Legge nr 410 av den 4 juni 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Enheter, bolag och företag eller lokala myndigheter som tillhandahåller järnvägstjänster på koncessionsbasis enligt artikel 14 i Legge nr 1221 av den 2 augusti 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

 Enheter, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt artiklarna 8 och 9 i lag nr 422 av den 19 november 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – ändrad genom lag nr 400 av den 20 september 1999 och genom artikel 45 i lag nr 166 av den 1 augusti 2002

Cypern

Lettland

 Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas dzelzceļš” och andra företag som tillhandahåller järnvägstjänster och gör inköp i enlighet med lagen Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām

 Valsts akciju sabiedrība ”Pasažieru vilciens”

Litauen

 Akcinė bendrovė ”Lietuvos geležinkeliai”

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som tillhandahåller järnvägstjänster i enlighet med Republiken Litauens lag om järnvägstransport (Litauens officiella tidning nr 72-2489, 2004)

Luxemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Ungern

 Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster till allmänheten i enlighet med artiklarna 162-163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről och på grundval av tillstånd enligt 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Exempel:

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nederländerna

Upphandlande enheter på området järnvägstjänster. Till exempel:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Österrike

 Österreichische Bundesbahn

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

 Enheter som i enlighet med Eisenbahngesetz, BGBl. nr 60/1957, i nu gällande version, har befogenhet att tillhandahålla transporttjänster

Polen

Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster i enlighet med ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ”Polskie Koleje Państwowe” av den 8 september 2000, bl.a. följande:

 PKP Intercity Sp, z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 ”Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugal

 CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., enligt Decreto-Lei nr 109/77 av den 23 mars 1977

 REFER, E.P., enligt Decreto-Lei nr 104/97 av den 29 april 1997

 RAVE, S.A., i enlighet med Decreto-Lei nr 323-H/2000 av den 19 december 2000

 Fertagus, S.A., enligt Decreto-Lei nr 78/2005 av den 13 april 2005

 Offentliga myndigheter och statligt ägda företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei nr 10/90 av den 17 mars 1990

 Privata företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei nr 10/90 av den 17 mars 1990, när de innehar särskilda eller exklusiva rättigheter

Rumänien

 Compania Națională Căi Ferate – CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ”CFR – Marfa”

 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ”CFR – Calatori”

SlovenienMat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Slovakien

 Enheter som driver järnvägar och kabinbanor samt liknande anläggningar enligt lag nr 258/1993 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 152/1997 Coll. och nr 259/2001 Coll.

 Enheter som tillhandahåller järnvägstransporter till allmänheten enligt lag nr 164/1996 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. och nr 114/2004 Coll. samt på grundval av dekret nr 662 av den 7 juli 2004

Till exempel:

 Železnice Slovenskej republiky, a.s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finland

 VR-Yhtymä Oy/ VR-Group Ab/ VR Group Ltd.

Sverige

 Offentliga organ som tillhandahåller järnvägstjänster i enlighet med järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526)

 Regionala och lokala offentliga organ som driver regionala eller lokala järnvägskommunikationer enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

 Privata organ som tillhandahåller järnvägstjänster med tillstånd som utfärdats enligt förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, då dessa tillstånd överensstämmer med artikel 2.3 i direktiv 2004/17/EG

Förenade kungariket

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter som tilldelats av Department of Transport eller andra behöriga myndigheter

▼B

Bilaga II B – Schweiz

Uppgift om enheter som bedriver järnvägstrafik enligt artikel 3.1 och 3.2 d i avtalet

Chemins de fer fédéraux (CFF) ( 1 )

Enheter i den bemärkelse som avses i artikel 1, andra stycket, och artikel 2, första stycket, i ”loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer”, i den utsträckning de sysslar med offentlig järnvägstrafik på spår med normal och smal spårvidd (1) .

Till exempel: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

BILAGA III

(avses i artikel 3.1 och 3.2 e samt 3.5 i avtalet)

ENHETER MED VERKSAMHET PÅ ENERGIOMRÅDET

▼M1

Bilaga III A – Union

a)    Transport eller distribution av gas eller värme

Belgien

 Distrigaz

 Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter

 Fluxys

Bulgarien

Enheter med tillstånd för produktion eller transport av värme enligt artikel 39.1 i Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Брикел – ЕАД

 ”Бул Еко Енергия” ЕООД

 ”ГЕРРАД” АД

 Девен АД

 ТЕЦ ”Марица 3” – АД

 ”Топлина електроенергия газ екология” ООД

 Топлофикация Бургас – ЕАД

 Топлофикация Варна – ЕАД

 Топлофикация Велико Търново – ЕАД

 Топлофикация Враца – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Лозница – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 Топлофикация Правец – ЕАД

 Топлофикация Разград – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Топлофикация Ямбол – ЕАД

Enheter med tillstånd för transport, distribution samt leverans eller tillhandahållande till allmänheten av gas enligt artikel 39.1 i Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Бургасгаз ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз-2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter som tillhandahåller tjänster inom gas- och värmesektorerna enligt definition i avsnitt 4.1 leden a och b i lag nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse.

Exempel:

 NET4GAS, s.r.o.

 Pražská plynárenská, a.s.

 Severomoravská plynárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

 Pražská teplárenská a.s.

Danmark

 Enheter som sköter gas- och värmeförsörjning, med stöd av godkännande enligt § 4 i lov om varmeforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 347 av den 17 juli 2005

 Enheter som ombesörjer gastransport med stöd av tillstånd enligt § 10 i lov om naturgasforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 1116 av den 8 maj 2006

 Enheter som ombesörjer gastransport med stöd av tillstånd enligt bekendtgørelse nr 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter av den 25 april 2006

 Energinet Danmark eller dotterbolag som helt ägs av Energinet Danmark enligt § 2 stycke 2 och 3 i lov om Energinet Danmark, jfr lag nr 1384 av den 20 december 2004

Tyskland

Myndigheter, offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av sådana, eller statligt ägda företag som försörjer andra med energi, driver ett energileveransnät eller på grundval av äganderätt har tillgång till ett energileveransnät i enlighet med § 3.18 i Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av den 24 april 1998, senast ändrad den 9 december 2006

Estland

 Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332)

 AS Kohtla-Järve Soojus

 AS Kuressaare Soojus

 AS Võru Soojus

Irland

 Bord Gáis Éireann

 Andra enheter som kan ha tillstånd från Commission for Energy Regulation för distribution eller överföring av naturgas enligt bestämmelserna i Gas Acts 1976 to 2002

 Enheter med tillstånd enligt Electricity Regulation Act 1999 och som i egenskap av operatörer för ”Combined Heat and Power Plants” har ansvar för värmedistribution

Grekland

 ”Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) A.E.” (offentligt gasbolag), som transporterar och distribuerar gas enligt lag 2364/95, ändrad genom lagarna 2528/97, 2593/98 och 2773/99

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Spanien

 Enagas, SA

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, SA

 Gasoducto de Extremadura, SA

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, SA

 Regasificadora del Noroeste, SA

 Sociedad de Gas de Euskadi, SA

 Transportista Regional de Gas, SA

 Unión Fenosa de Gas, SA

 Bilbogas, SA

 Compañía Española de Gas, SA

 Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, SA

 Distribuidora Regional de Gas, SA

 Donostigas, SA

 Gas Alicante, SA

 Gas Andalucía, SA

 Gas Aragón, SA

 Gas Asturias, SA

 Gas Castilla – La Mancha, SA

 Gas Directo, SA

 Gas Figueres, SA

 Gas Galicia SDG, SA

 Gas Hernani, SA

 Gas Natural de Cantabria, SA

 Gas Natural de Castilla y León, SA

 Gas Natural SDG, SA

 Gas Natural de Alava, SA

 Gas Natural de La Coruña, SA

 Gas Natural de Murcia SDG, SA

 Gas Navarra, SA

 Gas Pasaia, SA

 Gas Rioja, SA

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, SA

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, SA

 Tolosa Gas, SA

Frankrike

 Gaz de France, som inrättats och bedriver verksamhet enligt den ändrade loi nr 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

 GRT Gaz, förvaltare av gastransportnätet

 Enheter med ansvar för distribution av gas i enlighet med artikel 23 i den ändrade loi nr 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz (distributionsföretag i blandekonomi, régies och liknande tjänster bestående av regionala eller lokala myndigheter) (exempel: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

 Lokala myndigheter eller sammanslutningar av lokala myndigheter med ansvar för värmedistribution

Italien

 SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. och EDISON T. e S. för transport av gas

 Enheter med ansvar för distribution av gas, som omfattas av den konsoliderade texten av testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto nr 2578 av den 15 oktober 1925, och av D.P.R. nr 902 av den 4 oktober 1986 och av artiklarna 14 och 15 i decreto legislativo nr 164 av den 23 maj 2000

 Enheter som distribuerar värme till allmänheten enligt artikel 10 i Legge nr 308 av den 29 maj 1982 – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

 Lokala myndigheter och deras konsortier som levererar värme till allmänheten

 Società di trasporto regionale, vars taxa har godkänts av Autorità per l'energia elettrica ed il gas

Cypern

Lettland

 AS ”Latvijas gāze”

 Lokala förvaltningars offentliga enheter som levererar värme till allmänheten

Litauen

 Akcinė bendrovė ”Lietuvos dujos”

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som transporterar, distribuerar eller levererar gas i enlighet med Republiken Litauens lag om naturgas (Litauens officiella tidning nr 89-2743, 2000; nr 43-1626, 2007)

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som levererar värme i enlighet med Republiken Litauens lag om värme (Litauens officiella tidning nr 51-2254, 2003; nr 130-5259, 2007)

Luxemburg

 Société de transport de gaz SOTEG SA

 Gaswierk Esch-Uelzecht SA

 Service industriel de la Ville de Dudelange

 Service industriel de la Ville de Luxembourg

 Lokala myndigheter eller sammanslutningar av lokala myndigheter med ansvar för värmedistribution

Ungern

 Enheter som transporterar eller distribuerar gas i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och på grundval av tillstånd enligt 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról

 Enheter som transporterar eller distribuerar värme i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och på grundval av ett tillstånd enligt 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederländerna

 Enheter för produktion, transport eller distribution av gas med stöd av tillstånd (vergunning) utfärdat av kommunala myndigheter i enlighet med Gemeentewet. Till exempel: NV Nederlandse Gasunie

 Kommun- eller provinsmyndigheter som transporterar eller distribuerar gas i enlighet med Gemeentewet eller Provinciewet

 Lokala myndigheter och sammanslagningar av lokala myndigheter som levererar värme till allmänheten

Österrike

 Enheter som i enlighet med Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, s. 1451–1935 respektive Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I nr 121/2000, i gällande version, har befogenhet att överföra eller distribuera gas

 Enheter som enligt Gewerbeordnung, BGBl. nr 194/1994, i gällande version, har befogenhet att överföra eller distribuera värme

Polen

Energiföretag enligt energilagen av den 10 april 1997, Prawo energetyczne, omfattande bl.a. följande:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugal

Enheter som transporterar eller distribuerar gas enligt:

 Decreto-Lei nr 30/2006, av den 15 februari 2006, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

 Decreto-Lei nr 140/2006, av den 26 juli 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Rumänien

 ”Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – SA Mediaș”

 SC Distrigaz Sud SA

 E.ON Gaz România SA

 E.ON Gaz Distribuție SA – Societăți de distribuție locală

Slovenien

Enheter som transporterar eller distribuerar gas i enlighet med Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) och enheter som transporterar eller distribuerar värme i enlighet med följande beslut som utfärdats av följande kommuner:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Piran

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Pplinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo Eenergentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovakien

 Enheter som på grundval av tillstånd tillhandahåller eller bedriver produktion, distribution, transport, lagring eller leverans av gas till allmänheten i enlighet med lag nr 656/2004 Coll.

 Enheter som på grundval av tillstånd tillhandahåller eller bedriver produktion, distribution och leverans av värme till allmänheten i enlighet med lag nr 657/2004 Coll.

Till exempel:

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finland

Offentliga organ och andra enheter med ansvar för naturgasnätets överföringssystem och överföring eller distribution av naturgas med stöd av ett tillstånd enligt maakaasumarkkinalaki/naturgasmarknadslagen (508/2000), samt kommunala enheter eller offentliga företag med ansvar för framställning, transport, distribution eller inmatning av värme

Sverige

 Enheter som transporterar eller distribuerar gas eller värme med tillstånd enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Förenade kungariket

 En offentlig gastransportör enligt avsnitt 7.1 i Gas Act 1986

 En person som utsetts till entreprenör för gasförsörjning enligt artikel 8 i Gas (Northern Ireland) Order 1996

 En lokal myndighet som tillhandahåller eller sköter ett fast nät som tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla tjänster för allmänheten i fråga om produktion, transport eller distribution av värme

 En person med tillstånd enligt avsnitt 6.1a i Electricity Act 1989, vars tillstånd omfattar bestämmelserna i avsnitt 10.3 i denna lag

b)    Prospektering och utvinning av olja och gas

Belgien

Bulgarien

Enheter som prospekterar eller utvinner olja eller gas i enlighet med Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) eller Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 ”Дайрект Петролеум България” – ЕООД, София

 ”Петреко-България” – ЕООД, София

 ”Проучване и добив на нефт и газ” – АД, София

 ”Мерлоуз Рисорсиз” – ООД, Люксембург

 ”Мерлоуз Рисорсиз САРЛ”, Люксембург

 ”ОМВ (България) Извънтериториално проучване” – ООД, Виена, Австрия

 ”Джей Кей Екс България Лимитид” – Лондон, Англия

 ”Рамко България Лимитид” – Абърдийн, Шотландия

 ”Болкан Експлорърс (България) Лимитид” – Дъблин, Ирландия

 ОАО ”Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация

 ”Винтидж Петролеум България, Инк.” – Кайманови острови

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som utnyttjar ett specifikt geografiskt områden för prospektering eller utvinning av olja eller gas (enligt avsnitt 4.1 led i i lag nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse)

Exempel:

 Moravské naftové doly, a.s.

Danmark

Enheter enligt:

 Lov om Danmarks undergrund, jfr lovbekendtgørelse nr 889 av den 4 juli 2007

 Lov om kontinentalsoklen, jfr lovbekendtgørelse nr 1101 av den 18 november 2005

Tyskland

 Företag enligt Bundesberggesetz av den 13 augusti 1980, senast ändrad den 9 december 2006

Estland

 Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332)

Irland

Enheter som beviljats tillstånd, licens eller koncession för prospektering eller utvinning av olja eller gas enligt följande rättsliga bestämmelser:

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Grekland

 ”Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”, enligt lag nr 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Spanien

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, SA

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), SA

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, SA

 Conoco limited

 Eastern España, SA

 Enagas, SA

 España Canadá resources Inc.

 Fugro – Geoteam, SA

 Galioil, SA

 Hope petróleos, SA

 Locs oil compay of Spain, SA

 Medusa oil Ltd.

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, SA

 Petroleum oil & gas España, SA

 Repsol Investigaciones petrolíferas, SA

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, SA

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, SA

 Wintersahll, AG

 YCI España, L.C.

 Övriga enheter som bedriver verksamhet enligt Ley del Sector de hidrocarburos 34/1998 av den 7 oktober 1998 och dess genomförandebestämmelser

Frankrike

 Enheter verksamma med prospektering och utvinning av olja och gas enligt code minier och dess genomförandebestämmelser, i synnerhet Décret nr 95-427 av den 19 april 1995 och Décret no 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain av den 2 juni 2006

Italien

Enheter som innehar autorizzazione, permesso, licenza eller concessione för prospektering eller utvinning av olja och gas eller för lagring under jord av naturgas genom följande rättsakter:

 Legge nr 136 av den 10 februari 1953

 Legge nr 6 av den 11 januari 1957, ändrad genom legge nr 613 av den 21 juli 1967

 Legge nr 9 av den 9 januari 1991

 Decreto legislativo nr 625 av den 25 november 1996

 Legge nr 170 av den 26 april 1974, ändrad genom decreto legislativo nr 164 av den 23 maj 2000

Cypern

Lettland

Alla företag som erhållit tillstånd och börjat prospektera och utvinna olja eller gas.

Litauen

 Det publika aktiebolaget ”Geonafta”

 Det litauisk-danska aktiebolaget ”Minijos nafta”

 Det litauisk-svenska aktiebolaget ”Genčių nafta”

 Det privata aktiebolaget ”Geobaltic”

 Det privata aktiebolaget ”Manifoldas”

 Andra enheter som är verksamma i enlighet med kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som prospekterar eller utvinner olja eller gas i enlighet med Republiken Litauens lag om geologiska resurser (Litauens officiella tidning nr 53-1582, 1995; nr 35-1164, 2001)

Luxemburg

Ungern

 Enheter som prospekterar eller utvinner olja eller gas på grundval av tillstånd eller koncessioner enligt 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

 Lagen om olja (produktion) (kap. 156) och sekundärlagstiftning till denna lag samt lagen om kontinentalsockeln (kap. 194) och sekundärlagstiftning till denna lag

Nederländerna

 Enheter enligt Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)

Österrike

 Enheter som i enlighet med Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I nr 38/1999, i gällande version, har befogenhet att prospektera eller utvinna olja eller gas

Polen

Enheter verksamma inom prospektering och utvinning av gas, olja och deras naturliga derivat, brunkol, stenkol eller andra fasta bränslen på grundval av ustawa Prawo geologiczne i górnicze av den 4 februari 1994, bl.a. följande:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

 Petrobaltic SA

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z o.o.

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugal

Enheter med tillstånd, licens eller koncession för prospektering och utvinning av olja och gas enligt

 Decreto-Lei nr 109/94 av den 26 april 1994; Declaração de rectificação no 64/94 av den 31 maj 1994 och Portaria no 790/94 av den 5 september 1994

 Despacho no 82/94 av den 24 augusti 1994 och Despacho Conjunto no A-87/94-XII av den 17 januari 1994

 Aviso, D.R. III, no 167 av den 21 juli 1994 och Aviso, DR III no 60 av den 12 mars 2002

Rumänien

 Societatea Națională ”Romgaz” S.A. Mediaș

 S.C. PETROM S.A.

Slovenien

Enheter verksamma inom prospektering och utvinning av olja i enlighet med Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovakien

 Enheter som utvinner gas på grundval av ett tillstånd enligt lag nr 656/2004 Coll.

 Enheter som bedriver geologisk prospektering eller utvinning av oljeförekomsterna på grundval av ett gruvdriftstillstånd utfärdat enligt lag nr 51/1988 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 499/1991 Coll., nr 154/1995 Coll., nr 58/1998 Coll., nr 533/2004 Coll. och nr 214/2002 Coll.

Finland

Sverige

Enheter som beviljats koncession för prospektering eller utvinning av olja eller gas enligt minerallagen (1991:45) eller som har beviljats tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Förenade kungariket

 En person som är verksam med stöd av tillstånd som beviljats eller har verkan som om det beviljats enligt Petroleum Act 1998

 En person med tillstånd enligt Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964

c)    Prospektering och utvinning av olja och andra fasta bränslen

Belgien

Bulgarien

Enheter som prospekterar eller utvinner kol eller fasta bränslen i enlighet med Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) eller Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 ”Балкан МК” – ЕООД

 ”Въгледобив Бобов дол” – ЕООД

 ”Въглища Перник” – ООД

 ”Геология и геотехника” – ООД

 ”Елшица-99” – АД

 ”Енемона” – АД

 ”Карбон Инвест” – ООД

 ”Каусто-голд” – АД

 ”Мес Ко ММ5” – ЕООД

 ”Мина Балкан – 2000” – АД

 ”Мина Бели брег” – АД

 ”Мина Открит въгледобив” – АД

 ”Мина Станянци” – АД

 ”Мина Черно море – Бургас” – ЕАД

 ”Мина Чукурово” – АД

 ”Мининвест” – ООД

 ”Мини Марица-изток” – ЕАД

 ”Минно дружество Белоградчик” – АД

 ”Рекоул” – АД

 ”Руен Холдинг” – АД

 ”Фундаментал” – ЕООД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som utnyttjar specifika geografiska områden för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen (enligt avsnitt 4.1 led i i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse)

Exempel på upphandlande enheter:

 Czech Coal Services a.s.

 OKD, a.s.

 Severočeské doly a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danmark

 Enheter med ansvar för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen enligt lovbekendtgørelse nr 784 av den 21 juni 2007

Tyskland

 Företag enligt Bundesberggesetz av den 13 augusti 1980, senast ändrad den 9 december 2006

Estland

 AS Eesti Põlevkivi

Irland

 Bord na Mona plc, som inrättats och är verksamt enligt Turf Development Act 1946 to 1998

Grekland

 ”Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού” (offentligt elbolag), som prospekterar efter och utvinner kol eller andra fasta bränslen enligt 1973 års lag om gruvdrift, ändrad genom lagen av den 27 april 1976

Spanien

 Alto Bierzo, SA

 Antracitas de Arlanza, SA

 Antracitas de Gillon, SA

 Antracitas de La Granja, SA

 Antracitas de Tineo, SA

 Campomanes Hermanos, SA

 Carbones de Arlanza, SA

 Carbones de Linares, SA

 Carbones de Pedraforca, SA

 Carbones del Puerto, SA

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, SA

 Carbonífera del Narcea, SA

 Compañía Minera Jove, SA

 Compañía General Minera de Teruel, SA

 Coto minero del Narcea, SA

 Coto minero del Sil, SA

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, SA

 Endesa, SA

 González y Díez, SA

 Hijos de Baldomero García, SA

 Hullas del Coto Cortés, SA

 Hullera Vasco-leonesa, SA

 Hulleras del Norte, SA

 Industrial y Comercial Minera, SA

 La Carbonífera del Ebro, SA

 Lignitos de Meirama, SA

 Malaba, SA

 Mina Adelina, SA

 Mina Escobal, SA

 Mina La Camocha, SA

 Mina La Sierra, SA

 Mina Los Compadres, SA

 Minas de Navaleo, SA

 Minas del Principado, SA

 Minas de Valdeloso, SA

 Minas Escucha, SA

 Mina Mora primera bis, SA

 Minas y explotaciones industriales, SA

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, SA

 Minera del Bajo Segre, SA

 Minera Martín Aznar, SA

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, SA

 Muñoz Sole hermanos, SA

 Promotora de Minas de carbón, SA

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

 Sociedad minera Santa Bárbara, SA

 Unión Minera del Norte, SA

 Union Minera Ebro Segre, SA

 Viloria Hermanos, SA

 Virgilio Riesco, SA

 Övriga enheter som bedriver verksamhet enligt Ley de Minas 22/1973 av den 21 juli 1973 och dess genomförandebestämmelser

Frankrike

 Enheter som prospekterar och utvinner kol och andra fasta bränslen enligt code minier och dess genomförandebestämmelser, i synnerhet Décret nr 95-427 av den 19 april 1995 och Décret nr 2006-648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain av den 2 juni 2006

Italien

 Carbosulcis SpA

Cypern

Lettland

Litauen

 Enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som prospekterar eller utvinner kol eller andra fasta bränslen i enlighet med Republiken Litauens lag om geologiska resurser (Litauens officiella tidning nr 63-1582, 1995; nr 35-1164, 2001)

Luxemburg

Ungern

 Enheter som prospekterar eller utvinner kol eller andra fasta bränslen på grundval av tillstånd eller koncessioner enligt 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

Nederländerna

 Enheter enligt Mijnbouwwet (per 1 januari 2003)

Österrike

 Enheter som i enlighet med Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I nr 38/1999, i gällande version, har befogenhet att prospektera eller utvinna kol eller andra fasta bränslen

Polen

Enheter verksamma inom prospektering och utvinning av olja och deras naturliga derivat, brunkol, stenkol eller andra fasta bränslen på grundval av ustawa Prawo geologiczne i górnicze av den 4 februari 1994, bl.a. följande:

 Kompania Węglowa S.A.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 Katowicki Holding Węglowy S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego ”Konin” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego ”Sieniawa” S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego ”Adamów” S.A. w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

 Południowy KoncernWęglowy S.A.

Portugal

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, enligt Decretos-Lei no 90/90 och no 87/90, båda av den 16 mars 1990

Rumänien

 Compania Națională a Huilei – S.A. Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia – S.A.

 Societatea Națională a Cărbunelui – S.A. Ploiești

 Societatea Comercială Minieră ”Banat-Anina” S.A.

 Compania Națională a Uraniului S.A. București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovenien

Enheter verksamma inom prospektering och utvinning av kol i enlighet med Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99):Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Slovakien

Enheter som bedriver geologisk prospektering eller utvinning av kolförekomsterna på grundval av ett gruvdriftstillstånd utfärdat enligt lag nr 51/1988 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 499/1991 Coll., nr 154/1995 Coll., nr 58/1998 Coll., nr 533/2004 Coll. och nr 214/2002 Coll.

Finland

Enheter med särskild rättighet till prospektering och utvinning av fasta bränslen enligt lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Sverige

Enheter som beviljats koncession för prospektering eller utvinning av kol eller andra fasta bränslen enligt minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter eller som har beviljats tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Förenade kungariket

 Alla operatörer med tillstånd (enligt Coal Industry Act 1994)

 Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

 En person som är verksam med stöd av prospekteringstillstånd, gruvavtal, gruvlicens eller gruvtillstånd enligt avsnitt 57.1 i Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969

▼B

Bilaga III B – Schweiz

a)   Transport eller distribution av gas eller värme

Enheter för transport eller distribution av gas med tillstånd enligt artikel 2 i ”loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux”.

Enheter för transport eller distribution av värme med tillstånd från kantonen.

Till exempel: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

b)   Prospektering och utvinning av petroleum eller gas

Enheter för prospektering och utvinning av petroleum eller gas i enlighet med ”Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie”.

Till exempel: Seag AG.

c)   Prospektering och utvinning av kol och andra fasta bränslen

Inga sådana enheter i Schweiz.

BILAGA IV

(avses i artikel 3.1 och 3.2 f samt 3.5 i avtalet)

PRIVATA ENHETER SOM TILLHANDAHÅLLER OFFENTLIGA TJÄNSTER SOM OMFATTAS AV DETTA AVTAL

▼M1

Bilaga IV A – Union

a)    Produktion, transport eller distribution av dricksvatten

Belgien

 Kommuner och interkommunala bolag, för denna del av deras verksamheter

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarien

 ”Тузлушка гора” – ЕООД, Антоново

 ”В И К – Батак” – ЕООД, Батак

 ”В и К – Белово” – ЕООД, Белово

 ”Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД, Берковица

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград

 ”В и К – Бебреш” – ЕООД, Ботевград

 ”Инфрастрой” – ЕООД, Брацигово

 ”Водоснабдяване” – ЕООД, Брезник

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Бургас

 ”Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас

 ”Бързийска вода” – ЕООД, Бързия

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Варна

 ”ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци

 ”Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново

 ”Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, Велинград

 ”ВИК” – ЕООД, Видин

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Враца

 ”В И К” – ООД, Габрово

 ”В И К” – ООД, Димитровград

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Добрич

 ”Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Исперих

 ”Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа

 ”В И К – Кресна” – ЕООД, Кресна

 ”Меден кладенец” – ЕООД, Кубрат

 ”ВИК” – ООД, Кърджали

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Ловеч

 ”В и К – Стримон” – ЕООД, Микрево

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана

 ”Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД, Панагюрище

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Перник

 ”В И К” – ЕООД, Петрич

 ”Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД, Пещера

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Плевен

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пловдив

 ”Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД, Разград

 ”ВКТВ” – ЕООД, Ракитово

 ЕТ ”Ердуван Чакър”, Раковски

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Русе

 ”Екопроект-С” ООД, Русе

 ”УВЕКС” – ЕООД, Сандански

 ”ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Свищов

 ”Бяла” – ЕООД, Севлиево

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Силистра

 ”В и К” – ООД, Сливен

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Смолян

 ”Софийска вода” – АД, София

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, София

 ”Стамболово” – ЕООД, Стамболово

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Стара Загора

 ”Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД, Стрелча

 ”Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД, Тетевен

 ”В и К – Стенето” – ЕООД, Троян

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Търговище

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Хасково

 ”Водоснабдяване и канализация” – ООД, Шумен

 ”Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Ямбол

Tjeckien

Alla upphandlande enheter som tillhandahåller tjänster inom vattenförvaltningsnäringen enligt definitionen i avsnitt 4.1 leden d och e i lagen nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt

Exempel:

 Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Danmark

 Enheter som levererar vatten enligt § 3.3 i lov om vandforsyning m.v., jfr lovbekendtgørelse nr 71 av den 17 januari 2007

Tyskland

 Enheter som i enlighet med delstaternas Eigenbetriebsverordnungen eller -gesetzen producerar eller distribuerar vatten (allmännyttiga företag)

 Enheter som i enlighet med Gesetzen über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder producerar eller distribuerar vatten

 Enheter som producerar vatten i enlighet med Gesetz über Wasser- und Bodenverbände av den 12 februari 1991, senast ändrad den 15 maj 2002

 Kommunala företag som producerar eller distribuerar vatten på grundval av Kommunalgesetze, särskilt Gemeindeverordnungen der Länder

 Företag i enlighet med Aktiengesetz av den 6 september 1965, senast ändrad den 5 januari 2007, eller enligt GmbH-Gesetz av den 20 april 1892, senast ändrad den 10 november 2006, eller med rättslig ställning som Kommanditgesellschaft, vilka på grundval av ett särskilt avtal med regionala eller lokala myndigheter producerar eller distribuerar vatten

Estland

Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332):

 AS Haapsalu Veevärk

 AS Kuressaare Veevärk

 AS Narva Vesi

 AS Paide Vesi

 AS Pärnu Vesi

 AS Tartu Veevärk

 AS Valga Vesi

 AS Võru Vesi

Irland

Enheter som producerar eller distribuerar vatten enligt Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964

Grekland

 ”Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” (”Ε.Υ.Δ.Α.Π.” eller ”Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”). Bolagets rättsliga ställning regleras genom bestämmelserna i lag nr 2190/1920 och lag nr 2414/1996, samt av kompletterande bestämmelser i lag nr 1068/80 och bestämmelser i lag 2744/1999

 ”Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (”Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”) som omfattas av bestämmelserna i lag nr 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α′) och i lag nr 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α′)

 ”Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” (”ΔΕΥΑΜΒ”), som verkar i enlighet med lag nr 890/1979

 ”Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης” (kommunala vatten- och avloppsbolag), som producerar eller distribuerar vatten enligt lag nr 1069/80 av den 23 augusti 1980

 ”Σύνδεσμοι Ύδρευσης” (sammanslutningar av lokala myndigheter) verksamma enligt presidentdekret nr 410/1995, i enlighet med Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων (lagsamling för kommuner och regioner)

 ”Σύνδεσμοι Ύδρευσης” (kommuner och regioner) verksamma enligt presidentdekret nr 410/1995, i enlighet med Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων (lagsamling för kommuner och regioner)

Spanien

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Aigües de Barcelona SA, y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Andra offentliga enheter som ingår i eller är beroende av ”Comunidades Autónomas” och ”Corporaciones locales”, och som är verksamma inom dricksvattendistribution

 Andra privata enheter som fått särskilda eller exklusiva rättigheter av ”Corporaciones locales” inom dricksvattendistribution

Frankrike

Regionala eller lokala myndigheter och lokala offentliga enheter som svarar för produktion eller distribution av dricksvatten:

 Régies des eaux (till exempel: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

 Enheter för transport, leverans och produktion av vatten (till exempel: Syndicat des eaux d'Ile de France, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin)

Italien

 Enheter som svarar för förvaltningen av vattenförsörjning i olika skeden, enligt testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, godkänd genom regio decreto nr 2578 av den 15 oktober 1925 och av D.P.R. nr 902 av den 4 oktober 1986 samt Decreto Legislativo nr 267 av den 18 augusti 2000 om den konsoliderade versionen av lagarna om strukturen hos lokala myndigheter, med särskild hänvisning till artiklarna 112 och 116

 Acquedotto Pugliese SpA (Decreto Legislativo nr 141 av den 11 maj 1999)

 Ente acquedotti siciliani upprättat genom Legge Regionale nr 2/2 av den 4 september 1979 och Legge Regionale nr 81 av den 9 augusti 1980, som avvecklades genom Legge Regionale nr 9 av den 31 maj 2004 (art. 1)

 Ente sardo acquedotti e fognature enligt Legge 9 av den 5 juli 1963, som blev ESAF SpA år 2003 – och senare slogs samman med ABBANOA SpA. ESAF avskaffades den 29 juli 2005 och försattes i likvidation genom Legge Regionale nr 7 av den 21 april 2005 (art. 5, comma 1) – Legge finanziaria 2005

Cypern

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, som distribuerar vatten inom kommuner och andra områden enligt περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350

Lettland

 Offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som producerar, transporterar och distribuerar dricksvatten, och som upphandlar i enlighet med lagen Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām

Litauen

 SIA “Rīgas ūdens” och andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten i enlighet med Republiken Litauens lag om dricksvatten (Litauens officiella tidning nr 82-3260, 2006)

Luxemburg

 Lokala myndigheter som ansvarar för distribution av vatten

 Sammanslutningar av lokala myndigheter som ansvarar för produktion eller distribution av vatten, inrättade enligt lagen av den 23 februari 2001 om inrättande av kommunala sammanslutningar, såsom den ändrats och kompletterats av lagen av den 23 december 1958 och lagen av den 29 juli 1981, samt enligt lagen av den 31 juli 1962 som syftar till att stärka dricksvattenförsörjningen i Storhertigdömet Luxemburg från reservoaren i Esch-sur-Sûre

 Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est – SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud – SES

 Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à Savelborn-Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – R

 Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre – SEC

Ungern

 Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Malta

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Nederländerna

Myndigheter för produktion eller distribution av vatten i enlighet med Waterleidingwet

Österrike

Lokala myndigheter och sammanslutningar av lokala myndigheter som producerar, överför och distribuerar dricksvatten i enlighet med Wasserversorgungsgesetz i de nio delstaterna

Polen

Vatten- och avloppsföretag enligt lagen av den 7 april 2001, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, som bedriver ekonomisk verksamhet inom vattenförsörjning för allmänheten eller tillhandahållandet av avloppstjänster för allmänheten, bl.a. följande:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugal

 Interkommunala system – företag där staten eller andra offentliga organ är delaktiga med aktiemajoritet, och privatföretag, enligt Decreto-Lei nr 379/93 av den 5 november 1993, ändrad genom Decreto-Lei nr 176/99 av den 25 oktober 1999, Decreto-Lei nr 439-A/99 av den 29 oktober 1999 och Decreto-Lei nr 103/2003 av den 23 maj 2003. Direkt statlig förvaltning är tillåten.

 Kommunala system – lokala myndigheter, sammanslutningar av lokala myndigheter, lokala myndigheters avdelningar, företag där allt kapital eller en stor del av kapitalet är offentligägt eller privatföretag enligt Lei 53-F/2006 av den 29 december 2006, och Decreto-Lei nr 379/93 av den 5 november 1993 ändrad genom Decreto-Lei nr 176/99 av den 25 oktober 1999, Decreto-Lei nr 439-A/99 av den 29 oktober 1999 och Decreto-Lei nr 103/2003 av den 23 maj 2003.

Rumänien

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (delar av lokala myndigheter och företag som producerar, transporterar och distribuerar vatten). Exempel:

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia S.A., Alba Iulia, Alba

 S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup S.A. Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

 S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenien

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten i enlighet med den koncession som utfärdats i enlighet med Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) och kommunernas beslut:Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ – ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno Ppodjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno – stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava - Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO – IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik - Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje – Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. – S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava - Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. – S.R.L.

6000

Koper - Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola - Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna Ddejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran - Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovakien

 Enheter som driver vattensystem för produktion, transport eller distribution av dricksvatten för allmänheten på grundval av en handelslicens och ett yrkescertifikat för drift av offentliga vattensystem enligt lag nr 442/2002 Coll. i dess ändrade lydelse enligt lagarna nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 Coll., nr 587/2004 Coll. och nr 230/2005 Coll.

 Enheter som driver vattenförvaltningsanläggningar i enlighet med villkoren i lag nr 364/2004 Coll. i dess ändrade lydelse enligt lagarna nr 587/2004 Coll. och nr 230/2005 Coll., på grundval av ett tillstånd utfärdat enligt lag nr 135/1994 Coll. i dess ändrade lydelse enligt lagarna nr 52/1982 Coll., nr 595/1990 Coll., nr 128/1991 Coll., nr 238/1993 Coll., nr 416/2001 Coll., nr 533/2001 Coll. och som samtidigt tillhandahåller transport eller distribution av dricksvatten till allmänheten enligt lag nr 442/2002 Coll. i dess ändrade lydelse enligt lagarna nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 Coll., nr 587/2004 Coll. och nr 230/2005 Coll.

Till exempel:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finland

 Vattentjänstverk enligt 3 § i lagen om vattentjänster (119/2001)

Sverige

Lokala myndigheter och kommunala företag som producerar, transporterar eller distribuerar dricksvatten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Förenade kungariket

 Ett företag med avtal som vattenleverantör eller som avloppsföretag enligt Water Industry Act 1991

 En vatten- och avloppsmyndighet som inrättats enligt avsnitt 62 i Local Government Act 1994 (Scotland)

 Department for Regional Development (Northern Ireland)

b)    Produktion, transport eller distribution av el

Belgien

 Lokala myndigheter och sammanslutningar av lokala myndigheter för denna del av deras verksamheter

 SPE/Elektriciteitsproductie Maatschappij

 Electrabel/Electrabel

 Elia

Bulgarien

Enheter med tillstånd för produktion, transport, distribution samt leverans eller tillhandahållande till allmänheten av el enligt artikel 39.1 i Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел – ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания Марица Изток III – АД

 Енерго-про България – АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП ”Златни пясъци” АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ – Варна ЕАД

 ТЕЦ ”Марица 3” – АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som tillhandahåller tjänster inom elsektorn enligt definition i avsnitt 4.1 c i lag nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse

Exempel:

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a. s.

 Dalkia Česká republika, a.s.

 PREdistribuce, a.s.

 Plzeňská energetika a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danmark

 Enheter som producerar el med stöd av tillstånd enligt § 10 i lov om elforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 1115 av den 8 november 2006

 Enheter som överför el med stöd av tillstånd enligt § 19 i lov om elforsyning, jfr lovbekendtgørelse nr 1115 av den 8 november 2006

 Energinet Danmark eller dotterbolag som helt ägs av Energinet Danmark enligt lov om Energinet Danmark § 2, stycke 2 och 3, jfr lovbekendtgørelse nr 1384 av den 20 december 2004

Tyskland

Lokala myndigheter, offentligrättsliga organ eller sammanslutningar av sådana, eller företag med staten som majoritetsägare som försörjer andra med energi, driver ett energileveransnät eller på grundval av äganderätt har tillgång till ett energileveransnät i enlighet med § 3.18 i Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av den 24 april 1998, senast ändrad den 9 december 2006

Estland

Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.02.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332):

 AS Eesti Energia

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

 AS Narva Elektrijaamad

 OÜ Põhivõrk

Irland

 The Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy (ESBIE – elleveranser)

 Synergen Ltd. (elproduktion)

 Viridian Energy Supply Ltd. (elleveranser)

 Huntstown Power Ltd. (elproduktion)

 Bord Gáis Éireann (elleveranser)

 Elleverantörer och elproducenter med tillstånd enligt Electricity Regulation Act 1999

 EirGrid plc

Grekland

 ”Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.” (offentligt elbolag), inrättat genom lag 1468/1950 om inrättande av ΔΕΗ och med verksamhet enligt lag nr 2773/1999 och presidentdekret nr 333/1999

Spanien

 Red Eléctrica de España, SA

 Endesa, SA

 Iberdrola, SA

 Unión Fenosa, SA

 Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

 Electra del Viesgo, SA

 Andra enheter som producerar, transporterar och distribuerar el i enlighet med ”Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico” och dess genomförandelagstiftning

Frankrike

 Électricité de France, som inrättats och bedriver verksamhet enligt den ändrade Loi nr 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

 RTE, förvaltare av eltransportnätet

 Enheter med ansvar för distribution av el i enlighet med artikel 23 i den ändrade Loi nr 46-628 av den 8 april 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz (distributionsföretag i blandekonomi, régies och liknande tjänster bestående av regionala eller lokala myndigheter) (exempel: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

Italien

 Bolag i Gruppo Enel som ansvarar för produktion, överföring och distribution av el, enligt decreto legislativo nr 79 av den 16 mars 1999 och senare ändringar och tillägg

 TERNA – Rete elettrica nazionale SpA

 Andra företag som är verksamma på grundval av tillstånd enligt decreto legislativo nr 79 av den 16 mars 1999

Cypern

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου inrättat genom περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171

 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς inrättades i enlighet med artikel 57 i Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

 Andra personer, enheter eller företag som bedriver en verksamhet som fastställs i artikel 3 i direktiv 2004/17/EG och som bedrivs på grundval av ett tillstånd som beviljats i enlighet med artikel 34 i περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}

Lettland

 AS ”Latvenergo”

 AS ”Augstsprieguma tīkls”

 AS ”Sadales tīkls” och andra företag som producerar, transporterar och distribuerar el, och som upphandlar i enlighet med ”Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

Litauen

 Kärnkraftverket Ignalina, statligt ägt företag

 Akcinė bendrovė ”Lietuvos energija”

 Akcinė bendrovė ”Lietuvos elektrinė”

 Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

 Akcinė bendrovė ”VST”

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som producerar, transporterar eller distribuerar el i enlighet med Republiken Litauens lag om el (Litauens officiella tidning nr 66-1984, 2000; nr 107-3964, 2004) och Republiken Litauens lag om kärnkraft (Litauens officiella tidning nr 119-2771, 1996)

Luxemburg

 Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL) som producerar eller distribuerar el enligt convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, godkänd genom lagen av den 4 januari 1928

 Lokala myndigheter med ansvar för transport eller distribution av el

 Société électrique de l'Our (SEO)

 Syndicat de communes SIDOR

Ungern

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar el i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl och 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederländerna

Enheter för distribution av el med stöd av ett tillstånd (vergunning) utfärdat av provinsmyndigheter i enlighet med Provinciewet.

Till exempel:

 Essent

 Nuon

Österrike

Enheter som i enlighet med Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGB1. I nr 143/1998, i gällande version, respektive i enlighet med Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetz i de nio delstaterna driver ett överförings- eller distributionsnät

Polen

Energiföretag enligt energilagen av den 10 april 1997, Prawo energetyczne, bl.a. följande:

 BOT Elektrownia ”Opole” S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów ”ELCHO” Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia ”Kozienice” S.A.

 Elektrownia ”Stalowa Wola” S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o, Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

 Zakład Elektroenergetyczny ”Elsen” Sp. z o.o., Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A.

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A.

Portugal

1.   Elproduktion

Enheter som producerar el i enlighet med:

 Decreto-Lei nr 29/2006, av den 15 februari 2006 que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade

 Decreto-Lei nr 172/2006, av den 23 augusti 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido

 Enheter som producerar el i enlighet med en särskild bestämmelse enligt Decreto-Lei nr 189/88 av den 27 maj 1988, i dess lydelse enligt Decretos-Lei nr 168/99 av den 18 maj 1999, nr 313/95 av den 24 november 1995, nr 538/99 av den 13 december 1999, nr 312/2001 och nr 313/2001, båda av den 10 december 2001, Decreto-Lei nr 339-C/2001 av den 29 december 2001, Decreto-Lei nr 68/2002 av den 25 mars 2002, Decreto-Lei nr 33-A/2005 av den 16 februari 2005, Decreto-Lei nr 225/2007 av den 31 maj 2007 och Decreto-Lei nr 363/2007 av den 2 november 2007

2.   Transport av el

Enheter som transporterar el i enlighet med:

 Decreto-Lei nr 29/2006 av den 15 februari 2006 och Decreto-lei nr 172/2006 av den 23 augusti 2006

3.   Eldistribution:

 Enheter som distribuerar el i enlighet med Decreto-Lei nr 29/2006 av den 15 februari 2006 och Decreto-Lei nr 172/2006 av den 23 augusti 2006

 Enheter som distribuerar el i enlighet med Decreto-Lei nr 184/95 av den 27 juli 1995, i dess lydelse enligt Decreto-Lei nr 56/97 av den 14 mars 1997 och do Decreto-Lei nr 344-B/82 av den 1 september 1982, i dess lydelse enligt Decreto-Lei nr 297/86 av den 19 september 1986, Decreto-Lei nr 341/90 av den 30 oktober 1990 och Decreto-Lei nr 17/92 av den 5 februari 1992

Rumänien

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-S.A. București

 Societatea Națională ”Nuclearelectrica” S.A.

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.

 S.C. Electrocentrale Deva S.A.

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 S.C. Electrocentrale Galați S.A.

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.

 S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.

 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.

 S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București

 Societatea Comercială Electrica S.A., București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 ”Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 ”Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 ”Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 ”Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A.

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 ”Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 ”Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A.

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova S.A.

 CEZ Distribuție

Slovenien

Enheter som producerar, överför eller distribuerar el i enlighet med Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Slovakien

Enheter som på grundval av ett tillstånd tillhandahåller produktion, överföring via överföringsnät, distribution och leverans av el till allmänheten i enlighet med lag nr 656/2004 Coll.

Till exempel:

 Slovenské elektrárne, a.s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 Západoslovenská energetika, a.s.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 Východoslovenská energetika, a.s.

Finland

Offentliga eller andra enheter som ombesörjer överföring eller distribution med stöd av ett tillstånd enligt elmarknadslagen (386/1995) och i enlighet med lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)

Sverige

Enheter som överför eller distribuerar el med stöd av koncession som beviljats enligt ellagen (1997:857)

Förenade kungariket

 En person med tillstånd enligt avsnitt 6 i Electricity Act 1989

 En person med tillstånd enligt artikel 10.1 i Electricity (Northern Ireland) Order 1992

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Irland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc

c)    Upphandlande enheter inom området lokaltrafiktjänster, förarlösa fordon, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana

Belgien

 Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport och dess driftbolag (TEC Liège-Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Privaträttsliga bolag med särskilda eller exklusiva rättigheter

Bulgarien

 ”Метрополитен” ЕАД, София

 ”Столичен електротранспорт” ЕАД, София

 ”Столичен автотранспорт” ЕАД, София

 ”Бургасбус” ЕООД, Бургас

 ”Градски транспорт” ЕАД, Варна

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца

 ”Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово

 ”Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник

 ”Автобусни превози” ЕАД, Плевен

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен

 ”Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив

 ”Градски транспорт” ЕООД, Русе

 ”Пътнически превози” ЕАД, Сливен

 ”Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора

 ”Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som tillhandahåller järnvägs- eller spårvägstjänster i stadsmiljö, trådbuss- och busstjänster enligt definition i avsnitt 4.1 led f i lag nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse

Exempel:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a.s.

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danmark

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Enheter som tillhandahåller bussförbindelser (almindelige rutekørsel) med stöd av tillstånd enligt lov om buskørsel, jfr lovbekendtgørelse nr 107 av den 19 februari 2003

 Metroselskabet I/S

Tyskland

Företag som med stöd av tillstånd tillhandahåller tjänster i offentlig närtrafik för personbefordran i enlighet med Personenbeförderungsgesetz av den 21 mars 1961, senast ändrad den 31 oktober 2006

Estland

Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.02.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Autobussikoondis

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

 Narva Bussiveod AS

Irland

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann [Irish Bus]

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 Enheter som tillhandahåller allmänna transporttjänster enligt den ändrade Road Transport Act 1932

Grekland

 ”Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.” (”Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A) som inrättats och drivs i enlighet med dekret nr 768/1970 (Α'273), lag nr 588/1977 (Α'148) och lag nr 2669/1998 (Α'283)

 ”Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς” (”Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”) (Athens-Piraeus Electric Railways) som inrättats och drivs i enlighet med lag nr 352/1976 (Α' 147) lag nr 2669/1998 (Α'283)

 ”Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” (”Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”) (Athens Urban Transport Organization S.A) som inrättats och drivs i enlighet med lag nr 2175/1993 (Α'211) och lag nr 2669/1998 (Α'283)

 ”Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” (”Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”) (Company of Thermal Buses S.A.) som inrättats och drivs i enlighet med lag nr 2175/1993 (Α'211) och lag nr 2669/1998 (Α'283)

 ”Αττικό Μετρό Α.Ε.” (Attiko Metro S.A) som inrättats och drivs i enlighet med lag nr 1955/1991

 ”Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” (”Ο.Α.Σ.Θ.”) som inrättats och drivs i enlighet med dekret nr 3721/1957, lagdekret nr 716/1970, lag nr 866/79 och lag nr 2898/2001 (Α′71)

 ”Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” (”Κ.Τ.Ε.Λ.”) (förenade bussbolag), verksamma enligt lag nr 2963/2001 (Α′268)

 ”Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω” (Rhodos och Kos kommunala bussföretag), även benämnda ”ΡΟΔΑ” respektive ”ΔΕΑΣ ΚΩ”, verksamma enligt lag nr 2963/2001 (Α′268)

Spanien

Enheter som tillhandahåller allmännyttiga stadstransporttjänster enligt Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local av den 2 april 1985; Real Decreto legislativo 781/1986, av den 18 april 1986, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local och motsvarande lokala förordningar, i förekommande fall

Enheter som tillhandahåller busstjänster för allmänheten i enlighet med övergångsbestämmelse nr 3 i Ley 16/1987 av den 30 juli 1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres

Exempel:

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, SA (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport – AMB

 Eusko Trenbideak, SA

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, SA

 Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, SA

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Frankrike

 Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer enligt artikel 7-II i Loi d'orientation des transports intérieurs nr 82-1153 av den 30 december 1982

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français och andra enheter som tillhandahåller transporttjänster med stöd av tillstånd utfärdat av Syndicat des transports d'Ile-de-France enligt den ändrade ordonnance nr 59-151 av den 7 januari 1959 och dess tillämpningsregler avseende organisationen av passagerartransporterna i området Ile-de-France

 Reseau ferré de France, statligt ägt företag som inrättats genom Loi nr 97-135 av den 13 februari 1997

 Regionala eller lokala myndigheter eller grupper av regionala eller lokala myndigheter som är organisatoriska myndigheter för transportfrågor (till exempel Communauté urbaine de Lyon)

Italien

Enheter, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster på järnväg, automatiserade system, spårväg, trådbusslinje eller bussar eller som förvaltar infrastruktur för detta på nationell, regional eller lokal nivå

Till exempel:

 Enheter, företag och bolag som tillhandahåller transporter för allmänheten på grundval av tillstånd enligt Decreto del Ministro dei Trasporti nr 316 av den 1 december 2006”Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”

 Enheter, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt artikel 1.4 eller 1.15, i regio decreto nr 2578 av den 15 oktober 1925 – Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

 Enheter, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt decreto legislativo nr 422 av den 19 november 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, enligt villkoren i artikel 4.4 i legge nr 59 av den 15 mars 1997 – ändrad genom decreto legislativo nr 400 av den 20 september 1999 och artikel 45 i legge nr 166 av den 1 augusti 2002

 Enheter, bolag och företag som tillhandahåller kollektiva transporttjänster enligt artikel 113 i Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, godkänd genom legge nr 267 av den 18 augusti 2000 – ändrad genom artikel 35 i legge nr 448 av den 28 december 2001

 Enheter, bolag och företag som bedriver verksamhet på koncessionsbasis enligt artikel 242 eller 256 i regio decreto nr 1447 av den 9 maj 1912, som godkänner testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

 Enheter, bolag och företag och lokala myndigheter som bedriver verksamhet på koncessionsbasis enligt artikel 4 i legge nr 410 av den 4 juni 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Enheter, bolag och företag som bedriver verksamhet på koncessionsbasis enligt artikel 14 i legge nr 1221 av den 2 augusti 1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Cypern

Lettland

SIA ”Rīgas satiksme” och andra offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som tillhandahåller passagerartransporttjänster med buss, trådbuss och/eller spårvagn minst i följande städer: Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne och Ventspils

Litauen

 Akcinė bendrovė ”Autrolis”

 Uždaroji akcinė bendrovė ”Vilniaus autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė ”Kauno autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė ”Vilniaus troleibusai”

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) och som tillhandahåller järnvägs- eller spårvägstjänster i stadsmiljö, trådbuss- och busstjänster i enlighet med Republiken Litauens lag om vägtransport (Litauens officiella tidning nr 119-2772, 1996)

Luxemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

 Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)

 Bussbolag som är verksamma enligt règlement grand-ducal av den 27 september 2005 déterminant les conditions d'exécution des dispositions de l'article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics

Ungern

Enheter som tillhandahåller reguljära lokal- och fjärrtransporttjänster med buss enligt artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Enheter som tillhandahåller nationell passagerartrafik för allmänheten på järnväg i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Malta

 L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Nederländerna

Enheter som tillhandahåller transporttjänster för allmänheten i enlighet med kapitel II (Openbaar Vervoer) i Wet Personenvervoer. Till exempel:

 RET (Rotterdam)

 HTM (Den Haag)

 GVB (Amsterdam)

Österrike

Enheter som i enlighet med Eisenbahngesetz, BGB1. nr 60/1957 i nu gällande version eller Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I nr 203/1999 i nu gällande version har befogenhet att tillhandahålla trafiktjänster

Polen

Enheter som tillhandahåller järnvägstjänster i stadsmiljö på grundval av en koncession enligt ustawa o transporcie kolejowym av den 28 mars 2003.

Enheter som tillhandahåller stadstransporttjänster med buss för allmänheten på grundval av tillstånd i enlighet med ustawa o transporcie drogowym av den 6 september 2001, och enheter som tillhandahåller stadstransporttjänster för allmänheten, bl.a. följande:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ”SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe ”Transgór” Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 PKS Nowa Sól Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugal

 Metropolitano de Lisboa, E.P., inrättad enligt Decreto-Lei nr 439/78 av den 30 december 1978

 Lokala myndigheter, kommunala inrättningar och företag, som anges i Lei nr 58/98 av den 18 augusti 1998, som erbjuder transporter enligt Lei nr 159/99 av den 14 september 1999

 Offentliga myndigheter och offentliga företag som erbjuder järnvägstransporter enligt Lei nr 10/90 av den 17 mars 1990

 Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med artikel 98 i Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto nr 37272 av den 31 december 1948)

 Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med Lei nr 688/73 av den 21 december 1973

 Enheter som erbjuder transporter för allmänheten i enlighet med Lei nr 38144/31 av den 31 december 1950

 Metro do Porto, SA, enligt Decreto-Lei nr 394-A/98 av den 15 december 1998, ändrad genom Decreto-Lei nr 261/2001 av den 26 september 2001

 Normetro, SA, enligt Decreto-Lei nr 394-A/98 av den 15 december 1998, ändrad genom Decreto-Lei nr 261/2001, av den 26 september 2001

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, SA, enligt Decreto-Lei nr 24/95 av den 8 februari 1995

 Metro do Mondego, SA, enligt Decreto-Lei nr 10/2002 av den 24 januari 2002

 Metro Transportes do Sul, SA, enligt Decreto-Lei nr 337/99 av den 24 augusti 1999

 Kommunala myndigheter och kommunala företag som erbjuder transporter enligt Lei nr 159/99 av den 14 september 1999

Rumänien

 S.C. de Transport cu Metroul București – ”Metrorex” S.A.

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovenien

Företag som tillhandahåller stadstrafik med buss i enlighet med Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 och 65/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper – Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Slovakien

 Transportföretag som på grundval av ett tillstånd bedriver passagerartransport för allmänheten på spårvagn, trådbuss, specialbanor eller kabinbanor enligt artikel 23 i lag nr 164/1996 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. och nr 114/2004 Coll.

 Transportföretag som bedriver reguljär inrikes busstrafik för allmänheten inom Slovakiens territorium, eller på en del av en annan stats territorium, eller på en viss fastställd del av Slovakiens territorium på grundval av ett tillstånd att tillhandahålla busstrafik och på en transportlicens för en särskild sträcka, som utfärdats i enlighet med lag nr 168/1996 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 386/1996 Coll., nr 58/1997 Coll., nr 340/2000 Coll., nr 416/2001 Coll., nr 506/2002 Coll., nr 534/2003 Coll. och nr 114/2004 Coll.

Till exempel:

 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finland

Enheter som med stöd av ett tillstånd tillhandahåller transporttjänster inom linjetrafiken enligt kollektivtrafiklagen (869/2009) samt kommunala eller regionala trafikverk och offentliga företag som tillhandahåller allmänheten transporttjänster med buss, spårvagn eller tunnelbana eller som ansvarar för driften av nät för tillhandahållande av sådana transporttjänster

Sverige

Enheter som tillhandahåller järnvägs- eller spårvägstjänster i stadstrafik enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik samt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Offentliga eller privata enheter som tillhandahåller allmänna trådbuss- eller busskommunikationer enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik och yrkestrafiklagen (1998:490)

Förenade kungariket

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 Ett dotterbolag till Transport for London i enlighet med avsnitt 424.1 i Greater London Authority Act 1999

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Personer som tillhandahåller lokala transporttjänster i London enligt avsnitt 179.1 i Greater London Authority Act 1999 (busstransporter) enligt en överenskommelse som ingåtts av Transport for London i avsnitt 156.2 i denna stadga eller enligt avtal med ett dotterbolag för transporter enligt avsnitt 169 i denna stadga

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Personer som innehar tillstånd för vägtjänster enligt avsnitt 4.1 i Transport Act (Northern Ireland) 1967, som ger tillstånd att tillhandahålla reguljära tjänster enligt detta tillstånd

d)    Upphandlande enheter i fråga om flygplatsanläggningar

Belgien

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bulgarien

Главна дирекция ”Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДП ”Ръководство на въздушното движение”

Flygplatsoperatörer för offentliga civila flygplatser som fastställts av ministerrådet i enlighet med artikel 43.3 i Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972):

 ”Летище София” ЕАД

 ”Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

 ”Летище Пловдив” ЕАД

 ”Летище Русе” ЕООД

 ”Летище Горна Оряховица” ЕАД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som utnyttjar ett specifikt geografiskt område för flygplatsverksamhet (enligt avsnitt 4.1 led i i lag nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse)

Exempel:

 Letiště Karlovy Vary s.r.o.

 Letiště Ostrava, a.s.

 Správa Letiště Praha, s. p.

Danmark

 Flygplatser som bedriver verksamhet med stöd av tillstånd enligt § 55.1 i lov om luftfart, jfr lovbekendtgørelse nr 731 av den 21 juni 2007

Tyskland

 Flygplatser enligt definitionen i § 38.2 nr 1 i Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung av den 19 juni 1964, senast ändrad den 5 januari 2007

Estland

Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Lennujaam

 Tallinn Airport GH AS

Irland

 Flygplatserna i Dublin, Cork och Shannon vars verksamhet bedrivs av Aer Rianta – Irish Airports

 Flygplatser vars verksamhet bedrivs med stöd av public use licence utfärdat enligt Irish Aviation Authority Act 1993, ändrad genom Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, och där all reguljär flygtrafik genomförs av flygplan för allmän transport av passagerare, post eller frakt

Grekland

 ”Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας” (”ΥΠΑ”) (den civila luftfartstjänsten), som bedriver verksamhet enligt lagdekret 714/70, ändrat enligt lag nr 1340/83, och vars organisation fastställs genom presidentdekret 56/89 i dess senare ändrade lydelse

 Företaget ”Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” (Atens internationella flygplats) i Spata, som bedriver verksamhet enligt lag nr 2338/95 ”Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα”, inrättade av företaget ”ίδρυση της εταιρείας ”Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.”, godkännande av miljökrav och andra bestämmelser

 ”Φορείς Διαχείρισης” (förvaltningsorgan) enligt presidentdekret 158/02 ”Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ Α 137)

Spanien

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Frankrike

 Flygplatser vars verksamhet bedrivs av statligt ägda företag enligt artiklarna L.125-1, L.260-1 och L.270-1 i code de l'aviation civile

 Flygplatser vars verksamhet bedrivs enligt en koncession som beviljats av staten enligt artikel R.223-2 i code de l'aviation civile

 Flygplatser vars verksamhet bedrivs enligt arrêté préfectoral om tillstånd för tillfälligt utnyttjande

 Flygplatser som inrättats av en offentlig myndighet och omfattas av ett avtal enligt artikel L.221-1 i code de l'aviation civile

Flygplatser vars egendom överförts till regionala eller lokala myndigheter eller till en grupp av dessa enligt Loi nr 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales av den 13 augusti 2004, särskilt artikel 28:

 Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

 Aérodrome d'Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Statligt ägda civila flygplatser vars förvaltning överlåtits åt en handelskammare (chambre de commerce et d'industrie) (artikel 7 i Loi nr 2005-357 relative aux aéroports av den 21 april 2005 och Décret nr 2007-444 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat av den 23 februari 2007):

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Andra statligt ägda civila flygplatser som utesluts från överföring till regionala eller lokala myndigheter enligt Décret nr 2005-1070 av den 24 augusti 2005 i dess ändrade lydelse:

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (Loi nr 2005-357 av den 20 april 2005 och Décret nr 2005-828 av den 20 juli 2005)

Italien

 Genom decreto legislativo nr 497 relativo alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, av den 25 november 1995, förlängt flera gånger och slutligen omvandlat till lag, Legge nr 665 av den 21 december 1996, har ENAV slutligen omvandlats till ett aktiebolag (SpA) från och med den 1 januari 2001

 Förvaltningsorgan upprättade genom speciallagar

 Organ som förvaltar flygplatsanläggningar på koncessionsbasis enligt art. 694 i Codice della navigazione, regio decreto nr 327 av den 30 mars 1942

 Flygplatsenheter, inbegripet förvaltningsföretagen SEA (Milano) och ADR (Fiumicino)

Cypern

Lettland

 Valsts akciju sabiedrība ”Starptautiskā lidosta ”Rīga” ”

 SIA ”Aviasabiedrība ”Liepāja” ”

 SIA “Ventspils lidosta”

 SIA “Daugavpils lidosta”

Litauen

 Det statliga företaget Vilnius International Airport

 Det statligt ägda företaget Kaunas Airport

 Det statligt ägda företaget Palanga International Airport

 Det statligt ägda företaget Oro navigacija

 Det kommunala företaget Šiaulių oro uostas

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som driver flygplatsanläggningar i enlighet med Republiken Litauens lag om luftfart (Litauens officiella tidning nr 94-2918, 2000)

Luxemburg

 Aéroport de Luxembourg

Ungern

 Flygplatser vars verksamhet bedrivs i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér förvaltad av Budapest Airport Rt. på grundval av 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről och 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Nederländerna

Flygplatser vars verksamhet bedrivs i enlighet med artiklarna 18 ff. i Luchtvaartwet

Till exempel:

 Luchthaven Schiphol

Österrike

 Enheter som i enlighet med Luftfahrtgesetz, BGBl. nr 253/1957 i nu gällande version har befogenhet att tillhandahålla flygplatsanläggningar

Polen

 Det statligt ägda företaget Porty Lotnicze vars verksamhet bedrivs enligt ustawa o przedsiębiorstwie państwowym ”Porty Lotnicze” av den 23 oktober l987

 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Wrocław S.A.

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

 Porty Lotnicze ”Mazury-Szczytno” Sp. z o.o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugal

 ANA – Aeroportos de Portugal, SA, inrättad enligt Decreto-Lei nr 404/98 av den 18 december 1998

 NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., inrättad genom Decreto–Lei nr 404/98 av den 18 december 1998

 ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, SA, inrättad enligt Decreto-Lei nr 453/91 av den 11 december 1991

Rumänien

 Compania Națională ”Aeroporturi București” S.A.

 Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”

 Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”-S.A.

 Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A.

 Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

 S.C. Aeroportul Arad S.A.

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovenien

Offentliga civila flygplatser som drivs i enlighet med Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovakien

Enheter som driver flygplatser på grundval av ett tillstånd från statliga myndigheter, och enheter som tillhandahåller telekommunikationstjänster via antenn i enlighet med lag nr 143/1998 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 57/2001 Coll., nr 37/2002 Coll., nr 136/2004 Coll. och nr 544/2004 Coll.

Till exempel:

 Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

 Letisko Poprad – Tatry, a.s.

 Letisko Košice, a.s.

Finland

Flygplatser vars verksamhet bedrivs av Finavia Plc, en kommun eller av ett statligt ägt företag med stöd av luftfartslagen (1194/2009) och Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (2009/877)

Sverige

 Allmänna flygplatser som drivs enligt luftfartslagen (1957:297)

 Privata flygplatser som drivs med stöd av driftstillstånd i enlighet med den lag, där detta tillstånd motsvarar kriterierna i artikel 2.3 i direktiv 2004/17/EG

Förenade kungariket

 En lokal myndighet som är verksam i ett geografiskt område med att tillhandahålla flygplatsanläggningar eller andra terminalanläggningar för lufttrafikföretag

 En flygplatsoperatör enligt Airports Act 1986 som förvaltar en flygplats enligt economic regulation i Part IV i denna Act

 Highland and Islands Airports Limited

 En flygplatsoperatör enligt Airports (Northern Ireland) Order 1994

 BAA Ltd

e)    Upphandlande enheter i fråga om hamnanläggningar eller andra terminalanläggningar

Belgien

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l'Ouest

 Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bulgarien

 ДП ”Пристанищна инфраструктура”

Enheter som på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter driver hamnar för offentlig trafik av nationell betydelse, eller delar av sådana, och som är förtecknade i bilaga nr 1 till artikel 103a i Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 ”Пристанище Варна” ЕАД

 ”Порт Балчик” АД

 ”БМ Порт” АД

 ”Пристанище Бургас” ЕАД

 ”Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД

 ”Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД

 ”Пристанище Видин” ЕООД

 ’Драгажен флот – Истър” АД

 ”Дунавски индустриален парк” АД

Enheter som på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter driver hamnar för offentlig trafik av nationell betydelse, eller delar av sådana, och som är förtecknade i bilaga nr 2 till artikel 103a Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 ”Фиш Порт” АД

 Кораборемонтен завод ”Порт – Бургас” АД

 ”Либърти металс груп” АД

 ”Трансстрой – Бургас” АД

 ”Одесос ПБМ” АД

 ”Поддържане чистотата на морските води” АД

 ”Поларис 8” ООД

 ”Лесил” АД

 ”Ромпетрол – България” АД

 ”Булмаркет – ДМ” ООД

 ”Свободна зона – Русе” ЕАД

 ”Дунавски драгажен флот” – АД

 ”Нарен” ООД

 ”ТЕЦ Свилоза” АД

 НЕК ЕАД – клон ”АЕЦ – Белене”

 ”Нафтекс Петрол” ЕООД

 ”Фериботен комплекс” АД

 ”Дунавски драгажен флот Дуним” АД

 ”ОМВ България” ЕООД

 СО МАТ АД – клон Видин

 ”Свободна зона – Видин” ЕАД

 ”Дунавски драгажен флот Видин”

 ”Дунав турс” АД

 ”Меком” ООД

 ”Дубъл Ве Ко” ЕООД

Tjeckien

Alla upphandlande enheter i de sektorer som utnyttjar ett specifikt geografiskt område för tillhandahållande och drift av hamnanläggningar eller andra terminaler för transport i luften, till havs eller på inre vattenvägar (enligt avsnitt 4.1 led i i lag nr 137/2006 Coll. om offentliga kontrakt, i dess ändrade lydelse)

Exempel:

 České přístavy, a.s.

Danmark

 Hamnar enligt definitionen i § 1 av lov nr 326, av den 28 maj 1999, om havne

Tyskland

 Hamnar som helt eller delvis är underställda lokala myndigheter (Länder, Kreise, Gemeinden)

 Inlandshamnar som är underställda Hafenordnung i enlighet med delstaternas Wassergesetze

Estland

Enheter som bedriver verksamhet i enlighet med artikel 10.3 i lagen om offentlig upphandling (RT I 21.2.2007, 15, 76) och artikel 14 i konkurrenslagen (RT I 2001, 56 332):

 AS Saarte Liinid

 AS Tallinna Sadam

Irland

 Hamnar verksamma enligt Harbours Acts 1946 to 2000

 Hamnen i Rosslare Harbour verksam enligt Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899

Grekland

 ”Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Β. Α.Ε.”), enligt lag nr 2932/01

 ”Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Ε. Α.Ε.”), enligt lag nr 2932/01

 ”Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.”), enligt lag nr 2932/01

 ”Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Η. Α.Ε.”), enligt lag nr 2932/01

 ”Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Κ. Α.Ε.”), enligt lag nr 2932/01

 ”Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”), enligt lag nr 2932/01

 ”Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”), enligt lag nr 2932/01

 ”Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Λ. Α.Ε.”), enligt lag nr 2932/01

 ”Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” (”Ο.Λ.Ρ. Α.Ε”), enligt lag nr 2932/01

 (Hamnmyndigheter)

 Andra hamnar (Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία – kommunala och regionala hamnar) som omfattas av dekret nr 649/1977, lag 2987/02, dekret 362/97 och lag 2738/99

Spanien

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería – Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Andra hamnmyndigheter i Comunidades Autónomas för Andalusien, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicien, Murcia, País Vasco y Valencia

Frankrike

 Port autonome de Paris, inrättad enligt loi nr 68-917 av den 24 oktober 1968 om Port autonome de Paris

 Port autonome de Strasbourg, inrättad enligt avtalet av den 20 maj 1923 mellan staten och staden Strasbourg om anläggandet av Rhenhamnen i Strasbourg och utvidgningen av denna hamn, godkänt genom Loi av den 26 april 1924

Självstyrande hamnar verksamma enligt artiklarna L.111-1 ff. enligt code des ports maritimes, som är juridiska personer:

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

Statligt ägda hamnar som inte är juridiska personer (décret nr 2006-330 fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales av den 20 mars 2006), vars ledning har överlåtits på de lokala handelskamrarna (chambres de commerce et d'industrie):

 Port de Fort de France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Hamnar som inte är juridiska personer, vars egendom överförts på regionala eller lokala myndigheter och vars förvaltning överlåtits åt de lokala handelskamrarna (chambres de commerce et d'industrie) (artikel 30 i Loi nr 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales av den 13 augusti 2004, ändrad genom Loi nr 2006-1771 av den 30 december 2006):

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

 Voies navigables de France, offentligt organ enligt artikel 124 i Loi nr 90-1168 av den 29 december 1990, i dess ändrade lydelse

Italien

 Statliga hamnar (Porti statali) och andra hamnar som förvaltas av Capitanerie di Porto i enlighet med Codice della navigazione, regio decreto nr 327 av den 30 mars 1942

 Autonoma hamnar (enti portuali) inrättade genom speciallagar i enlighet med artikel 19 i Codice della navigazione, regio decreto nr 327 av den 30 mars 1942

Cypern

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου upprättat genom περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Lettland

Myndigheter som kontrollerar hamnar i enlighet med lagen ”Likumu par ostām”:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

 Salacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

 Andra organ som upphandlar i enlighet med lagen ”Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” och som förvaltar hamnar i enlighet med lagen ”Likums par ostām”

Litauen

 Statligt ägda Klaipėda State Sea Port Administration som är verksamt i enlighet med Litauens lag om Klaipėda statliga kusthamnförvaltning (Litauens officiella tidning nr 53-1245, 1996)

 Statligt ägda ”Vidaus vandens kelių direkcija” som är verksamt i enlighet med Litauens lag om transport på inre vattenvägar (Litauens officiella tidning nr 105-2393, 1996)

 Andra enheter som uppfyller kraven i artikel 70.1 och 70.2 i Republiken Litauens lag om offentlig upphandling (Litauens officiella tidning nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) och som är verksamma inom området kust- och inlandshamnar eller andra terminalanläggningar i enlighet med Republiken Litauens lag om transport på inre vattenvägar

Luxemburg

 Port de Mertert, som drivs i enlighet med Loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l'administration et l'exploitation du Port de Mertert

Ungern

 Hamnar som drivs i enlighet med artiklarna 162–163 i 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről och 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről

Malta

 L-Awtorita' Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority)

Nederländerna

Upphandlande enheter på området för yttre och inre hamnar, eller andra terminalanläggningar.

Till exempel:

 Havenbedrijf Rotterdam

Österrike

 Inlandshamnar helt eller delvis ägda av Länder och/eller Gemeinden

Polen

Enheter som upprättats på grundval av ustawa o portach i przystaniach morskich av den 20 december 1996, bl.a. följande:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska.

Portugal

 APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA enligt Decreto-Lei nr 335/98 av den 3 november 1998

 APL – Administração do Porto de Lisboa, SA enligt Decreto-Lei nr 336/98 av den 3 november 1998

 APS – Administração do Porto de Sines, SA enligt Decreto-Lei nr 337/98 av den 3 november 1998

 APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA enligt Decreto-Lei nr 338/98 av den 3 november 1998

 APA – Administração do Porto de Aveiro, SA enligt Decreto-Lei nr 339/98 av den 3 november 1998

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.) enligt Decreto-Lei nr 146/2007 av den 27 april 2007

Rumänien

 Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța

 Compania Națională ”Administrația Canalelor Navigabile SA”

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale ”RADIONAV” SA

 Regia Autonomă ”Administrația Fluvială a Dunării de Jos”

 Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime”

 Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovenien

Helt eller delvis statligt ägda kusthamnar som tillhandahåller en offentlig ekonomisk tjänst i enlighet med Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99):Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o

6000

Koper

Slovakien

Enheter som driver inlandshamnar som inte är tillgängliga för allmänheten för flodtrafik utförd av transportföretag på grundval av koncessioner från den statliga myndigheten eller enheter inrättade av den statliga myndigheten för drift av allmänt tillgängliga flodhamnar i enlighet med lag nr 338/2000 Coll. i dess lydelse enligt lagarna nr 57/2001 Coll. och nr 580/2003 Coll.

Finland

 Hamnar som är verksamma i enlighet med lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) samt hamnar som har anlagts med stöd av ett tillstånd enligt 3 § lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

 Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Sverige

Hamnar och terminalanläggningar i enlighet med lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn samt förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Förenade kungariket

 En lokal myndighet verksam i ett geografiskt område som ska tillhandahålla yttre och inre hamnar eller andra terminalanläggningar för befraktare till havs eller på inre vattenvägar

 En hamnmyndighet enligt avsnitt 57 i Harbours Act 1964

 British Waterways Board

 En hamnmyndighet enligt avsnitt 38.1 i Harbours Act (Northern Ireland) 1970

▼B

Bilaga IV B – Schweiz

Uppgift om privata enheter enligt artikel 3.1 och 3.2 f i avtalet

a)   Produktion, transport eller distribution av dricksvatten

Enheter för produktion, transport och distribution av dricksvatten. Dessa enheter drivs i enlighet med lokal eller kantonal lagstiftning, eller genom individuella avtal i enlighet med lagstiftningen

Till exempel: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen

b)   Produktion, transport eller distribution av el

Enheter för transport och distribution av el till vilka expropriationsrätt kan beviljas i enlighet med ”loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant”

Elproducerande enheter i enlighet med ”loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques” och ”loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique”

Till exempel: CKW, ATEL, EGL

c)   Lokaltrafik (tåg, förarlösa fordon, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana)

Enheter som bedriver spårvägstrafik i enlighet med artikel 2, första stycket, i ”loi fédérale du 20 décembre 1959 sur les chemins de fer”

Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer i enlighet med artikel 4, första stycket, i ”loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus”

Enheter som yrkesmässigt kör passagerarturer enligt tidtabell med tillstånd i enlighet med artikel 4 i ”loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route” och när deras linjer fungerar som matarlinje i enlighet med artikel 5.3 i ”ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer”

d)   Flygplatser

Enheter som driver flygplatser med tillstånd i enlighet med artikel 37, första stycket, i ”loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne”

Till exempel: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan

BILAGA V

(avses i avtalets artikel 5 om överprövning)

1.

Överprövning skall handhas av en domstol eller ett opartiskt och oberoende tillsynsorgan som inte har något intresse i utgången av upphandlingen, och vars ledamöter står fria från yttre påverkan och vars beslut är rättsligt bindande. En eventuell tidsfrist inom vilken ett överprövningsförfarande kan inledas skall vara minst tio dagar och påbörjas då grunden för klagan blivit känd eller rimligen bör ha varit känd.

Ett tillsynsorgan som inte är en domstol skall antingen vara underkastat rättslig kontroll eller tillämpa förfaranden som tillåter att

a) deltagarna skall höras innan beslut fattas och får vara representerade och åtföljas av biträde vid alla förhandlingar och skall ha tillgång till alla förhandlingar,

b) vittnen kan höras och för förhandlingarna nödvändiga handlingar rörande den upphandling som överprövas skall föreläggas tillsynsorganet,

c) förhandlingarna skall vara offentliga och besluten skall vara skriftliga och innehålla de skäl på vilka beslutet grundas.

2.

Parterna skall säkerställa att åtgärder rörande överprövningsförfaranden minst omfattar befogenheter att

antingen

a) så snart som möjligt vidta interimistiska åtgärder i syfte att korrigera den påstådda överträdelsen eller att förhindra ytterligare skada för de berörda intressena, inbegripet åtgärder för att tillfälligt avbryta eller låta avbryta förfarandet för upphandlingen eller genomförandet av alla beslut som fattas av de inbegripna enheterna, och

b) upphäva eller säkerställa att man upphäver lagstridiga beslut, vilket inbegriper borttagandet av diskriminerande tekniska eller ekonomiska krav i meddelanden om anbudsinfordran, i anbudshandlingar eller i andra handlingar i samband med upphandlingen i fråga. Det organ som svarar för överprövningsförfarandet kan dock ha befogenheter som är begränsade till att utdöma skadeersättning till dem som lidit skada på grund av överträdelser, om avtal ingåtts av de inbegripna enheterna

eller befogenheter att utöva indirekta påtryckningar på de inbegripna enheterna i syfte att få dem att åtgärda överträdelser eller att hindra dem från att göra sig skyldiga till överträdelser och förhindra att skador uppstår.

3.

I överprövningsförfarandena skall även föreskrivas möjligheten till skadeersättning till personer som lidit skada till följd av överträdelsen. I de fall ersättning begärs på grundval av att ett beslut är lagstridigt får varje part föreskriva att det överklagade beslutet först måste upphävas eller ogiltigförklaras.

BILAGA VI

(avses i artikel 3.6 och 3.7 i avtalet)

TJÄNSTER

Följande tjänster, som finns upptagna i den sektoriella klassificeringen av tjänster i dokument MTN.GNS/W/120, omfattas av detta avtal:Tjänst

CPC-nummer (Central Product Classification)

Underhålls- och reparationstjänster

6112, 6122, 633, 886

Landtransporttjänster (1), inbegripet tjänster för pansarfordon och posttjänster, utom transport av post

712 (utom 71235) 7512, 87304

Lufttransporttjänster: transport av passagerare och gods, utom transport av post

73 (utom 7321)

Landtransport (utom järnvägstransport) och lufttransport av post

71235, 7321

Teletjänster

752 (2) (utom 7524, 7525, 7526)

Finansiella tjänster:

a)  försäkringstjänster

ur 81 812, 814

b)  bank- och investeringstjänster (3)

 

Databehandlingstjänster och relaterade tjänster

84

Redovisning och bokföring, revision

862

Marknads- och opinionsundersökningar

864

Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m.

865, 866 (4)

Arkitekttjänster; tekniska konsulttjänster; stadsplanering och landskapsarkitektur; projektledning i samband med bygg- och anläggningsarbeten; vetenskapliga och tekniska tjänster.

867

Reklamtjänster

871

Rengöring och sotning, fastighetsförvaltning

874, 82201-82206

Förlags- och tryckeritjänster mot ersättning eller på avtalsbasis

88442

Avloppsrening, avfallshantering, renhållning och dylikt

94

(1)   Med undantag av järnvägstransporttjänster.

(2)   Med undantag av rösttelefoni, telex, mobiltelefoni, personsökning och satellitkommunikation.

(3)   Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, inköp, försäljning och överlåtelse av värdepapper och andra finansiella tjänster, samt tjänster som tillhandahålls av centralbanker.

(4)   Med undantag av medlings- och förlikningstjänster.

De åtaganden som parterna gjort inom tjänsteområdet, inbegripet bygg- och anläggningsarbeten, enligt detta avtal är begränsade till de särskilda inledande åtaganden som anges i gemenskapens och Schweiz' slutliga anbud, vilka framlagts inom ramen för Allmänna tjänstehandelsavtalet.

Detta avtal är inte tillämpligt

1) på tjänsteupphandling utförd av en enhet som själv är en upphandlande myndighet i den bemärkelse som avses i detta avtal och i bilagorna 1, 2 och 3 till GPA på grundval av ensamrätt som denna enhet åtnjuter enligt lagar och andra författningar,

2) på tjänsteupphandling utförd av en upphandlande enhet via ett anknutet företag eller utförd för ett gemensamt projekt i syfte att bedriva sådan verksamhet som avses i artikel 3 i detta avtal, via en av dessa upphandlande enheter eller ett till dessa upphandlande enheter anknutet företag, förutsatt att minst 80 % av detta företags genomsnittliga omsättning med avseende på tjänster under de senaste tre åren härrört från tillhandahållande av tjänster till de företag det är anknutet till. När samma eller liknande tjänster tillhandahålls av mer än ett till den upphandlande enheten anknutet företag, skall dessa företags totala omsättning från dessa tjänster beaktas.

3) på tjänsteupphandling som syftar till förvärv eller hyra, oavsett finansiering, av tomter, befintliga byggnader eller andra fastigheter, eller upphandling som rör rätt till fastigheter,

4) på upphandling av arbetskraft,

5) på upphandlingar som syftar till inköp, utveckling eller samproduktion av programelement av etermedieorganisationer, eller på upphandling som rör sändningstid.

BILAGA VII

(avses i artikel 3.6 i avtalet)

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Uppgift om de bygg- och anläggningsarbeten som omfattas av avtalet:

1.   Definition

Ett avtal om bygg- och anläggningsarbeten är ett avtal vars föremål är att på något sätt utföra bygg- och annläggningsarbeten i den bemärkelse som avses i division 51 i Central Product Classification (CPC).

2.   Förteckning över berörda arbeten i division 51 i CPCRöjning och iordningställande av byggplatser

511

Byggande av hus

512

Anläggningsarbeten

513

Montering och uppförande av prefabricerade byggnader

514

Arbeten utförda av specialiserade byggföretag

515

Bygginstallationer

516

Slutbehandling av byggnader

517

Övriga tjänster

518

De åtaganden som parterna gjort inom tjänsteområdet, inbegripet bygg- och anläggningsarbeten, enligt detta avtal är begränsade till de särskilda inledande åtaganden som anges i gemenskapens och Schweiz' slutliga anbud, vilka framlagts inom ramen för Allmänna tjänstehandelsavtalet.

BILAGA VIII

(avses i artikel 3.7 i avtalet)

Schweiz

Detta avtal är i Schweiz inte tillämpligt

a) på upphandling som de upphandlande enheterna utför i andra syften än att bedriva sin verksamhet i enlighet med artikel 3.2 och bilagorna I-IV i detta avtal, eller för att bedriva verksamhet utanför Schweiz,

b) på upphandling som syftar till återförsäljning eller uthyrning till tredje man, när den upphandlande enheten inte åtnjuter någon särskild rätt eller ensamrätt att sälja eller uthyra föremålet för upphandlingen och när andra enheter fritt kan sälja eller uthyra föremålet enligt samma villkor som den upphandlande enheten,

c) på upphandling av vatten,

d) på upphandling som utförs av andra upphandlande enheter än offentliga myndigheter, vilka enheter står för försörjning med dricksvatten eller el till offentliga nät, när den berörda enhetens produktion av dricksvatten eller el är nödvändig för annan verksamhet än sådan som avses i artikel 3.2 f i och ii, och när det offentliga nätets försörjning inte är beroende av enhetens egenförbrukning och inte överskrider 30 % av enhetens totala produktion av dricksvatten eller el, med beaktande av medelproduktionen de tre senaste åren, inbegripet innevarande år,

e) på upphandling som utförs av andra upphandlande enheter än offentliga myndigheter, vilka enheter står för försörjning med gas eller värme till offentliga nät, när den berörda enhetens produktion av gas eller värme är en ofrånkomlig följd av annan verksamhet än sådan som avses i artikel 3.2 e i, och när leveranserna till det offentliga nätet enbart syftar till att ekonomiskt utnyttja denna produktion och inte överskrider 20 % av enhetens totala omsättning, med beaktande av medelproduktionen de tre senaste åren, inbegripet innevarande år,

f) på upphandling av energi eller bränslen avsedda för energiproduktion,

g) på upphandling utförd av sådana upphandlande enheter som tillhandahåller offentlig busstrafik, när andra enheter kan fritt tillhandahålla sådana tjänster, i allmänhet eller inom ett begränsat geografiskt område, enligt samma villkor som den upphandlande enheten,

h) på upphandling utförd av upphandlande enheter som bedriver sådan verksamhet som avses i artikel 3.2 d, förutsatt att upphandlingen rör försäljning eller leasing av produkter för refinansiering av upphandling av förnödenheter som utförts i enlighet med detta avtal,

i) på upphandling utförd i enlighet med internationella överenskommelser och som rör parternas gemensamma förverkligande eller drift av ett verk,

j) på upphandling utförd i enlighet med internationella organisationers särskilda bestämmelser,

k) på upphandling som förklarats hemlig av parterna eller när upphandlingen bör genomföras med särskilda säkerhetsåtgärder i enlighet med lagar och andra författningar i de avtalsslutande staterna eller när skyddet av dessa staters viktiga säkerhetsintressen så kräver.

BILAGA IX

(avses i artikel 6.4 i avtalet)

Bilaga IX A – Åtgärder som anmälts av gemenskapen:

Bilaga IX B – Åtgärder som anmälts av Schweiz:

De rättsmedel enligt artikel 6.4 i detta avtal som införts i kantoner och kommuner för upphandling under tröskelvärdet i enlighet med ”loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995”.

BILAGA X

(avses i artikel 6.2 i avtalet)

Exempel på områden där sådan diskriminering kan förekomma:

Alla rättsliga bestämmelser, förfaranden eller rutiner, såsom avgifter, förmånspriser, lokala villkor för innehåll, lokala villkor för investering eller produktion, villkor för beviljande av licenser eller tillstånd, villkor för finansiering eller anbud som medför diskriminering eller tvingar en av avtalet inbegripen enhet hos den ena parten att diskriminera varor, tjänster eller leverantörer från den andra parten i samband med offentlig upphandling.

SLUTAKTDe befullmäktigade ombuden för

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

har vid ett möte den tjugoförsta juni år nittonhundranittionio i Luxemburg för att underteckna avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling antagit de gemensamma förklaringar som anges nedan och som bifogas denna slutakt:Gemensam förklaring av de atalsslutande parterna om upphandlingsförfaranden och överprövningsförfaranden.

Gemensam förklaring av de atalsslutande parterna om tillsynsmyndigheter.

Gemensam förklaring av de atalsslutande parterna om uppdatering av bilagorna.

Gemensam förklaring om ytterligare framtida förhandlingar.

Vidare har de beaktat följande förklaringar som bifogas denna slutakt:

Förklaring av Schweiz om reciprocitetsprincipen när det gäller öppning av marknaderna på regional och kommunal nivå för leverantörer av produkter och tillhandahållare av tjänster från EG. Förklaring om Schweiz' deltagande i kommittéer.

Som gjordes i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäuisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

GEMENSAM FÖRKLARING AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

om upphandlingsförfaranden och överprövningsförfaranden

Parterna är överens om att de uppfyller sina skyldigheter enligt artiklarna 4 och 5 i avtalet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling i och med att de kräver, å ena sidan, att de schweiziska inbegripna enheterna respekterar reglerna i WTO-avtalet om offentlig upphandling och, å andra sidan, att de inbegripna enheterna i gemenskapen och dess medlemsstater respekterar direktiv 93/38/EEG, senast ändrat genom direktiv 98/4/EG av den 16 februari 1998 (EGT L 101, 1.4.1998, s. 1), och direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 (EGT L 76, 23.3.1992, s. 14).

GEMENSAM FÖRKLARING AV DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA

om tillsynsmyndigheter

För gemenskapens del kan den tillsynsmyndighet som avses i artikel 8 i detta avtal vara EG-kommissionen eller en fristående nationell myndighet i en medlemsstat, utan att någon av dem är ensam behörig att vidta åtgärder enligt detta avtal. Enligt artikel 211 i EG-fördraget har EG-kommissionen redan den behörighet som avses i artikel 8.2.

För Schweiz' del kan tillsynsmyndigheten vara en federal myndighet för hela territoriet eller en kantonal myndighet för de områden som ligger under dennas behörighet.

GEMENSAM FÖRKLARING AV DE AVTALSSLUTANDEN PARTERNA

om uppdatering av bilagorna

De avtalsslutande parterna förbinder sig att uppdatera bilagorna till avtalet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling senast en månad efter avtalets ikraftträdande.

GEMENSAM FÖRKLARING

om ytterligare framtida förhandlingar

Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet förklarar sin avsikt vara att inleda förhandlingar i syfte att ingå avtal på områden av gemensamt intresse, såsom uppdatering av protokoll 2 till frihandelsavtalet från 1972 och Schweiz' deltagande i vissa gemenskapsprogram för utbildning, ungdomsfrågor, medier, statistik och miljö. Dessa förhandlingar bör förberedas snarast efter det att de aktuella bilaterala förhandlingarna slutförts.

FÖRKLARING AV SCHWEIZ

om reciprocitetsprincipen när det gäller öppning av marknaderna på regional och kommunal nivå för leverantörer av produkter och tillhandahållare av tjänster från eg

Enligt reciprocitetsprincipen och i syfte att begränsa tillträdet för leverantörer av produkter och tillhandahållare av tjänster från EG till de kontrakt som tilldelas i Schweiz på regional och kommunal nivå kommer Schweiz att efter första stycket i allmän anmärkning 1 i sina bilagor till WTO-avtalet om offentlig upphandling införa följande nya stycke:

”vad gäller kontrakt som av de enheter som nämns i punkt 3 i bilaga 2 tilldelas leverantörer av produkter och tillhandahållare av tjänster från Kanada, Israel, Japan, Sydkorea, Norge, Förenta staterna, Hongkong (Kina), Singapore och Aruba”.

FÖRKLARING

om Schweiz deltagande i kommittéer

Rådet godtar att företrädare för Schweiz deltar som observatörer i följande kommittéers och expertgruppers möten när frågor som berör Schweiz behandlas:

 Kommittéer rörande forskningsprogram, inbegripet Kommittén för vetenskaplig och teknisk forskning (CREST).

 Administrativa kommittén för social trygghet för migrerande arbetare.

 Samordningsgruppen för ömsesidigt erkännande av examensbevis avseende högre utbildning.

 De rådgivande kommittéerna rörande flyglinjer och konkurrensreglernas tillämpning på lufttransportområdet.

Omrösningarna i kommittéerna kommer att äga rum utan de schweiziska företrädarnas närvaro.

Vad gäller övriga kommittéer för områden som omfattas av dessa avtal och på vilka Schweiz antingen har införlivat gemenskapens regelverk eller tillämpar likvärdiga bestämmelser, kommer kommissionen att samråda med experter från Schweiz enligt förfarandet i artikel 100 i EES-avtalet.( 1 ) Med undantag av delägande och företag som inte verkar direkt på transportområdet.

Top