EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991R3924-20090420

Consolidated text: Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3924/2009-04-20

1991R3924 — SV — 20.04.2009 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3924/91

av den 19 december 1991

om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen

(EGT L 374, 31.12.1991, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006

  L 393

1

30.12.2006

►M3

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 219/2009 av den 11 mars 2009

  L 87

109

31.3.2009




▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3924/91

av den 19 december 1991

om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen



EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

För att kunna fullgöra sina uppgifter enligt fördragen, särskilt de som gäller den inre marknaden enligt artikel 8a i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, måste kommissionen ha fullständig, aktuell och tillförlitlig information om industriproduktionen i gemenskapen.

Företagen behöver sådan information för att få kunskap om sina marknader. Dessa marknaders internationella dimension talar för en samordning mellan produktionsstatistik och statistik om den yttre handeln.

Om produktionsstatistiken skall bli till nytta och en sådan samordning skall kunna genomföras, måste statistiken göras på en detaljeringsnivå som ansluter till de första sex siffrorna i den kombinerade nomenklatur som motsvarar kodningen i det harmoniserade systemet HS.

Den kombinerade nomenklaturen är en produktklassifikation som företagen redan är förtrogna med. Det ligger i deras intresse att man knyter an till denna snarare än att skapa en speciell klassifikation för produktionen.

Standardiserad statistik med den tillförlitlighet, aktualitet, smidighet och detaljeringsnivå som behövs för den inre marknaden kan inte skapas annat än om medlemsstaterna använder statistiska klassifikationssystem som utgår från samma produktförteckningar.

För att tillgodose nationella krav bör medlemsstaterna ha rätt att i sina nationella klassifikationer behålla eller införa ytterligare rubriker som inte ingår i gemenskapens produktförteckning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.



Artikel 1

Allmänt

Medlemsstaterna skall genomföra en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen.

Artikel 2

Näringsgrenar och egenskaper som skall undersökas

▼M2

1.  Den undersökning som avses i artikel 1 skall omfatta näringsgrenarna i avdelningarna B och C i Europeiska gemenskapens näringsgrensindelning Nace rev. 2.

▼B

2.  Produktionen inom dessa näringsgrenar skall definieras genom en produktförteckning, ”Prodcom-förteckningen”, vars rubriker i princip utgörs av artiklar eller artikelgrupper i den kombinerade nomenklaturen och är kopplade till andra produktklassifikationer som används inom gemenskapen.

3.  Den statistiska undersökningen skall för varje rubrik omfatta följande uppgifter:

a) Fysiska volymen av den produktion som sålts under undersökningsperioden.

b) Värdet av den produktion som sålts under undersökningsperioden.

4.  I vissa fall skall i stället endera av följande uppgifter samlas in:

a) Den fysiska volymen av den faktiska produktionen under undersökningsperioden, inklusive produktionen av varor som använts till framställning av andra varor i samma företag.

b) Värdet och/eller den fysiska volymen av vad som under perioden faktiskt producerats för avsättning.

5.  I varje medlemsstat skall undersökningen avse bara det som faktiskt producerades inom medlemsstatens territorium. Undersökningen skall inte omfatta produktion som försiggår utanför territoriet för något av medlemsstatens företags räkning.

▼M3

6.  Prodcom-förteckningen och de uppgifter som faktiskt ska samlas in om varje rubrik ska uppdateras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.

▼B

Artikel 3

Representativitet

1.  Produktionen vid alla företag i gemenskapen måste registreras med tillräcklig noggrannhet för varje undergrupp i ►M2  Nace rev. 2 ◄ .

2.  Medlemsstaterna skall välja undersökningsmetoder med sikte på att samla in uppgifter från företag som representerar minst 90 procent av den nationella produktionen i varje undergrupp i ►M2  Nace rev. 2 ◄ . En annan tröskel får dock väljas i vissa undantagsfall ►M3  i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 10.2 ◄ .

3.  För att ge ett mått på produktionen skall hänsyn tas till alla företag som sysselsätter minst 20 personer. Denna tröskel skall anpassas till de krav på representativitet som avses i punkt 2.

4.  När produktionen i en medlemsstats företag i en undergrupp i ►M2  Nace rev. 2 ◄ utgör mindre än 1 procent av hela gemenskapens produktion i den undergruppen behöver uppgifter om rubrikerna i den undergruppen inte insamlas.

▼M3

5.  Kommissionen ska vid behov anta närmare bestämmelser om tillämpningen av punkt 3, inklusive åtgärder för anpassning till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.

Artikel 4

Undersökningsperioder

Undersökningsperioden ska vara ett kalenderår.

För vissa rubriker i Prodcom-förteckningen kan dock kommissionen fatta beslut om att månadsundersökningar eller kvartalsundersökningar ska göras. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.

▼B

Artikel 5

Insamling av uppgifter

▼M3

1.  De behövliga uppgifterna ska insamlas av medlemsstaterna med hjälp av frågeformulär vilkas innehåll ska följa regler enligt det förfarande som anges av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.

▼B

2.  De företag som medlemsstaterna begär in uppgifter från är skyldiga att lämna riktiga och fullständiga uppgifter inom de föreskrivna fristerna.

3.  Undersökningen behöver inte utföras i fall då medlemsstaterna redan har uppgifter ur andra källor som är minst likvärdiga vad beträffar noggrannhet och kvalitet.

4.  Medlemsstaterna skall lämna Europeiska gemenskapernas statistikkontor alla uppgifter bl. a. om metodik, som det begär och som är nödvändiga för att genomföra denna förordning.

▼M3

Artikel 6

Bearbetning

Medlemsstaterna ska bearbeta de ifyllda frågeformulär som avses i artikel 5.1 eller de uppgifter ur andra källor som avses i artikel 5.3 enligt de närmare regler som kommissionen beslutar om. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.

▼B

Artikel 7

Rapportering

1.  Inom sex månader efter undersökningsårets utgång skall medlemsstaterna redovisa resultaten av den årliga undersökningen till Europeiska gemenskapernas statistikkontor. Redovisningen skall omfatta också sådana uppgifter som enligt nationell lag är skyddade mot obehörig insyn, varvid det klart skall anges att de är skyddade.

2.  Resultat för rubriker med kortare undersökningsperiod än ett år skall redovisas enligt regler som beslutas ►M3  i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 10.2 ◄ .

3.  De resultat som redovisas till Europeiska gemenskapernas statistikkontor har det skydd mot insyn som föreskrivs i förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 ( 1 ).

4.  Den första undersökningen skall omfatta år 1993. Tillsammans med uppgifterna för 1993 skall medlemsstaterna redovisa uppgifter för år 1992 på grundval av den befintliga nationella statistik som så nära som möjligt motsvarar Prodcom-förteckningen.

Artikel 8

Övergångsperiod

Artikel 1 — 7 skall genomföras med sikte på undersökningar år 1993 och 1994.

▼M3 —————

▼M3

Artikel 10

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom ( 2 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.  När det hänvisas till denna punkt, ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

▼B

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den dag då den publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är bindande till alla delar och direkt tillämplig i alla medlemsstater.



( 1 ) EGT nr L 151, 15.6.1990, s. 1.

( 2 ) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

Top