EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D0838

Beslut nr 2/2024 av handelskommittén av den 16 januari 2024 om ändring av bilaga II till protokoll 1 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete [2024/838]

PUB/2024/199

EUT L, 2024/838, 12.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/838/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/838/oj

European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien L


2024/838

12.3.2024

BESLUT nr 2/2024 AV HANDELSKOMMITTÉN

av den 16 januari 2024

om ändring av bilaga II till protokoll 1 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete [2024/838]

HANDELSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam, särskilt artikel 36.1 i protokoll 1 och artikel 17.1.3 c, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 36.1 i protokoll 1 till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (avtalet), får tullkommittén se över bestämmelserna i protokoll 1 och lägga fram ett förslag till beslut om ändring av protokoll 1 som ska antas av handelskommittén.

(2)

Enligt artikel 17.4.1 i avtalet får handelskommittén anta bindande beslut när så föreskrivs i avtalet.

(3)

Ändringar gjordes den 1 januari 2017 och den 1 januari 2022 i förhållande till den nomenklatur som regleras av konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS). Parterna i avtalet har enats om att, i syfte att återspegla ändringarna av HS, ändra bilaga II till protokoll 1 som innehåller förteckningen över bearbetning eller behandling som ska utföras.

(4)

Det finns inget villkor i bilaga II till protokoll 1 för när trikåvaror enligt nr 6212 ska anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade. Regeln i kapitel 62 i bilaga II till protokoll 1 kan inte tillämpas på dessa produkter, eftersom den är begränsad till produkter av annan textilvara än trikå. Därför bör en särskild regel läggas till för trikåvaror enligt nr 6212.

(5)

Den bearbetning eller behandling som ska utföras för produkter som klassificeras i kapitel 41 i bilaga II till protokoll 1 ska läggas till i den relevanta kolumnen i den bilagan

(6)

Ordet ”individuella” i det tredje och det fjärde villkoret för den bearbetning eller behandling som ska utföras av produkter som klassificeras i kapitel 19 i bilaga II till protokoll 1, skulle kunna tolkas på olika sätt vad gäller innehållet i material enligt kapitel 4 och innehållet i socker. För att förtydliga regeln ska ordet ”individuella” strykas i båda fallen.

(7)

För textilprodukter som klassificeras i kapitel 62 i bilaga II till protokoll 1 bör referenser till toleranser införas i de olika alternativa reglerna i kolumnen för den bearbetning eller behandling som ska utföras.

(8)

Bilaga II till protokoll 1 till avtalet bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till protokoll 1 till avtalet ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2024.

Detta avtal är upprättat i två exemplar på de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och vietnamesiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Utfärdat i Bryssel och Hanoi den 16 januari 2024.

För handelskommittén

Medordförandena

Valdis DOMBROVSKIS

NGUYỄN Hồng Diên


BILAGA

Bilaga II till protokoll 1 ska ändras på följande sätt:

1.

I raden för nr ”0305” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt fisk, även kokt eller på annat sätt värmebehandlad före eller under rökningen”.

2.

I raden för nr ”ex 0306” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Kräftdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake; rökta kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake”.

3.

I raden för nr ”ex 0307” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Blötdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake; rökta blötdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen”.

4.

I raden för nr ”ex 0308” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, torkade, saltade eller i saltlake; rökta ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen, och”.

5.

Mellan raden för nr ”ex 0308” och raden för ”ex Kapitel 4” ska följande rad införas:

”0309

Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt”.

6.

I raden för nr ”ex Kapitel 15” ska texten i kolumnen ”Varubeskrivning” ersättas med följande:

”Animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med undantag av följande:”.

7.

I raden för nr ”1516 och 1517” ska texten i kolumnen ”Varubeskrivning” ersättas med följande:

”Animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516, och”.

8.

I raden för nr ”Kapitel 16” ska texten i kolumnen ”Varubeskrivning” ersättas med följande:

”Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur, andra ryggradslösa vattendjur eller insekter”.

9.

I raden för nr ”Kapitel 19” ska texten i kolumnen ”Bearbetning eller behandling som ska utföras” ersättas med följande:

”Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, vid vilken

vikten av använt material enligt kapitlen 2, 3 och 16 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt,

vikten av använt material enligt nummer 1006 och 1101–1108 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt,

den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt,

det använda sockrets vikt inte överstiger 40 % av slutprodukternas vikt, och

den sammanlagda vikten av använt socker och av använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 50 % av slutproduktens vikt.”

10.

I raden för nummer ”ex Kapitel 24” ska texten i kolumnen ”Varubeskrivning” ersättas med följande:

”Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; produkter avsedda för inhalering utan förbränning, även innehållande nikotin; andra nikotinprodukter avsedda för intag av nikotin in i människokroppen; med undantag av följande:”.

11.

I raden för nummer ”2401” ska texten i kolumnen ”Varubeskrivning” ersättas med följande:

”råtobak; tobaksavfall”

12.

Mellan raden för nr ”ex 2402” och raden för nr ”ex Kapitel 25” ska följande rader införas:

”2404 12

Produkter avsedda för inhalering utan förbränning, inte innehållande tobak eller rekonstituerad tobak, och innehållande nikotin

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, eller

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.

ex 2404 19

Patroner och påfyllningsbehållare, fyllda, för elektroniska cigaretter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, eller

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.

2404 91

Andra produkter än produkter avsedda för inhalering utan förbränning, för oral användning, och

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, vid vilken

den individuella vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt,

det använda sockrets individuella vikt inte överstiger 40 % av slutprodukternas vikt, och

den sammanlagda vikten av socker och använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 50 % av slutproduktens vikt.

2404 92 ,

2404 99

Andra produkter än produkter avsedda för inhalering utan förbränning, för användning på huden och för annan än oral användning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, eller

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik”.

13.

Mellan raden för nr ”ex kapitel 38” och raden för nummer ”3824 60” ska följande rader införas:

”ex 3816

Stampmassa av dolomit

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, eller

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik.

ex 3822

Testkit för malariadiagnostik

Immunologiska produkter, oblandade, som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Immunologiska produkter, blandade, som inte föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Immunologiska produkter som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Blodgrupperingsreagens

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst.”.

14.

I raden för nr ”ex Kapitel 41” i kolumnen ”Bearbetning eller behandling som ska utföras” ska följande text införas:

”Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten”.

15.

I raden för nr ”ex Kapitel 62” ska texten i kolumnen ”Bearbetning eller behandling som ska utföras” ersättas med följande:

”Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)(3), (5), eller

konfektion föregången av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (3), (5).”

16.

Mellan raden för numren ”ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 och ex 6211” och raden för numren ”ex 6210 och ex 6216” ska följande rader införas:

”ex 6212

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå

 

 

Framställda genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Stickning och konfektion (inklusive skärning). (3) (5)

 

Andra

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform)

eller

Färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform). (10)”.

17.

I raden för nr ”6306” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Presenningar och markiser; tält (inbegripet trädgårdspaviljonger och liknande artiklar); segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar”.

18.

I raden för nr ”7019” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn, roving och vävnader)”

19.

I raden för nr ”8539” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inbegripet s.k. sealed beam lamp units, samt lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor; lysdiodljuskällor (LED)”.

20.

I raden för nr ”8547” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 8546) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial”.

(21).

I raden för nr ”8548” ska texten i kolumnen ”Varuslag” ersättas med följande:

”Elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel, och”.

22.

Mellan raden för nr ”8548” och raden för ”Kapitel 86” ska följande rad införas:

”8549

Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, eller tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.”

23.

Mellan raden för nummer ”9002” och raden för nummer ”Kapitel 91” ska följande rad införas:

”ex 9021

Material för ortopediska artiklar eller artiklar för behandling av frakturer och för tandprotesartiklar:

Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, märlor (andra än sådana enligt nr 8305 ) och liknande artiklar, av järn eller stål, även med huvud av annat material, dock inte sådana med huvud av koppar

Gängade artiklar och icke gängade artiklar av järn eller stål, med undantag av franska träskruvar, andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, fjäderbrickor och andra låsbrickor, nitar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten.

 

Titan och varor av titan, inbegripet avfall och skrot

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst.”.

och

24.

I raden för nr ”Kapitel 94” ska texten i kolumnen ”Varubeskrivning” ersättas med följande:

”Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader”.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/838/oj

ISSN 1977-0820 (electronic edition)


Top