EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:093:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 093, 31 mars 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 93

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
31 mars 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2023/706 av den 30 mars 2023 om ändring av förordning (EU) 2022/1369 vad gäller förlängning av efterfrågeminskningsperioden för åtgärder för att minska efterfrågan på gas samt förstärkning av rapporteringen om och övervakningen av deras genomförande

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/707 av den 19 december 2022 om ändring av förordning (EG) nr 1272/2008 vad gäller faroklasser och kriterier för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ( 1 )

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/708 av den 20 mars 2023 om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen HYPO-CHLOR Product Family i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/709 av den 29 mars 2023 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

54

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2023/710 av den 30 mars 2023 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazakvin och tralkoxidim i eller på vissa produkter ( 1 )

57

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/711 av den 30 mars 2023 om godtagande av en ansökan om status som ny exporterande tillverkare med avseende på de slutgiltiga antidumpningsåtgärder som införts på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1198

84

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/712 av den 30 mars 2023 om inledande av en översyn avseende ny exportör av genomförandeförordning (EU) 2017/2230 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av triklorisocyanursyra med ursprung i Folkrepubliken Kina, avseende en exporterande kinesisk tillverkare, samt om upphävande av tullen på import från den exporterande tillverkaren och om registrering av denna import

88

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/713 av den 28 mars 2023 om utnämning av en ledamot och två suppleanter i Regionkommittén på förslag av Konungariket Nederländerna

94

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/714 av den 28 mars 2023 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

96

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/715 av den 28 mars 2023 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Danmark

98

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/716 av den 28 mars 2023 om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Republiken Portugal

100

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/717 av den 28 mars 2023 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Malta

102

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/718 av den 28 mars 2023 om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan vad gäller antagandet av ett beslut om inrättande av en underkommitté för maritimt samarbete och antagandet av dess kommittédirektiv

103

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/719 av den 24 mars 2023 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (delgivet med nr C(2023) 2189)  ( 1 )

108

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top