EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:068:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 068, 6 mars 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 68

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
6 mars 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Nordmakedonien om operativ verksamhet som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Nordmakedonien

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/461 av den 27 februari 2023 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Prosciutto di Parma” [SUB])

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/462 av den 2 mars 2023 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen ( 1 )

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/463 av den 3 mars 2023 om godkännande för utsläppande på marknaden av osteopontin av mjölk från nötkreatur som ett nytt livsmedel och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

32

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2023/464 av den 3 mars 2023 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) ( 1 )

37

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2023/465 av den 3 mars 2023 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för arsenik i vissa livsmedel ( 1 )

51

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2023/466 av den 3 mars 2023 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för isoxaben, novaluron and tetrakonazol i eller på vissa produkter ( 1 )

55

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/467 av den 3 mars 2023 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Prosciutto di San Daniele” [SUB])

94

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/468 av den 25 november 2022 om ändring av beslut 2007/116/EG vad gäller införandet av ytterligare ett reserverat nummer som börjar med 116 [delgivet med nr C(2022) 8407]

96

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/469 av den 20 februari 2023 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2023) 1290]  ( 1 )

100

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/470 av den 2 mars 2023 om att inte godkänna d-Alletrin som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 18 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

177

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/471 av den 2 mars 2023 om senareläggande av det datum då godkännandet av 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 löper ut i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

179

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) 2023/427 av den 25 februari 2023 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina ( EUT L 59 I, 25.2.2023 )

181

 

*

Rättelse till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/444 av den 16 december 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 med åtgärder för att säkerställa effektiv tillgång till alarmeringstjänster via nödkommunikation till det gemensamma europeiska nödnumret 112 ( EUT L 65, 2.3.2023 )

182

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top