EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:321:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 321, 15 december 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 321

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
15 december 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/2455 av den 8 december 2022 om ändring av förordning (EU) nr 1217/2010 om tillämpning av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av forsknings- och utvecklingsavtal ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/2456 av den 8 december 2022 om ändring av förordning (EU) nr 1218/2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av specialiseringsavtal ( 1 )

3

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2457 av den 14 december 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1993 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina, utvidgad till att omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2458 av den 14 december 2022 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2022 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1224/2009 på grund av överfiske av andra bestånd under tidigare år och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1926

10

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2022/2459 av den 8 december 2022 om tillämpning av en höjd viseringsavgift för Gambia

18

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/2460 av den 13 december 2022 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige (delgivet med nr C(2022) 9240)

22

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2461 av den 14 december 2022 om erkännande av systemet ”KZR INiG” för att visa efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen, förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/603 ( 1 )

38

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2462 av den 14 december 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/2323 om inrättande av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 ( 1 )

42

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Rådets beslut 2014/194/EU av den 11 februari 2014 om undertecknande, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island om villkoren för Republiken Islands deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor ( EUT L 106, 9.4.2014 )

71

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/978 av den 23 juni 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter ( EUT L 167, 24.6.2022 )

72

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 ( EUT L 150, 14.6.2018 )

74

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 ( EUT L 212, 22.8.2018 )

75

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2387 av den 30 augusti 2022 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/655 vad gäller anpassning av bestämmelserna om övervakning av utsläpp av gasformiga föroreningar från förbränningsmotorer i drift monterade i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg så att de omfattar motorer med en effekt på mindre än 56 kW och mer än 560 kW ( EUT L 316, 8.12.2022 )

76

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top