EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:304:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 304, 24 november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 304

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
24 november 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2292 av den 6 september 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av livsmedelsproducerande djur och vissa varor avsedda att användas som livsmedel ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2293 av den 18 november 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningen över tredjeländer med en godkänd kontrollplan för användningen av farmakologiskt aktiva substanser, gränsvärden för högsta tillåtna resthalter av farmakologiskt aktiva substanser och bekämpningsmedel samt gränsvärden för främmande ämnen ( 1 )

31

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/2294 av den 23 november 2022 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över förebyggande vård och medicinsk behandling, personalresurser inom hälso- och sjukvård samt användning av hälso- och sjukvård ( 1 )

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2295 av den 23 november 2022 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen ( 1 )

53

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/2296 av den 21 november 2022 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

67

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2297 av den 19 oktober 2022 om inrättande av en europeisk forskningsinfrastruktur för koncentrerad solenergi (EU-Solaris Eric) [delgivet med nr C(2022) 7351]  ( 1 )

78

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2298 av den 23 november 2022 om senareläggande av det datum då godkännandet av propikonazol för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 löper ut i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

85

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets beslut (EU) 2022/1994 av den 17 oktober 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för geografiska beteckningar som inrättats genom det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, vad gäller antagandet av dess arbetsordning ( EUT L 273, 21.10.2022 )

87

 

*

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1439 av den 31 augusti 2022 om ändring av förordning (EU) nr 283/2013 vad gäller den information som ska lämnas in för verksamma ämnen och de särskilda uppgiftskraven för mikroorganismer ( EUT L 227, 1.9.2022 )

94

 

*

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1440 av den 31 augusti 2022 om ändring av förordning (EU) nr 284/2013 vad gäller den information som ska lämnas in för växtskyddsmedel och de särskilda uppgiftskraven för växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer ( EUT L 227, 1.9.2022 )

97

 

*

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1441 av den 31 augusti 2022 om ändring av förordning (EU) nr 546/2011 vad gäller särskilda enhetliga principer för utvärdering och produktgodkännande av växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer ( EUT L 227, 1.9.2022 )

100

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1860 av den 10 juni 2022 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering ( EUT L 262, 7.10.2022 )

102

 

*

Rättelse till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2236 av den 20 juni 2022 om ändring av bilagorna I, II, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 vad gäller tekniska krav för fordon som tillverkas i obegränsade serier, fordon som tillverkas i små serier, helautomatiserade fordon som tillverkas i små serier och fordon avsedda för särskilda ändamål samt vad gäller programvaruuppdatering ( EUT L 296, 16.11.2022 )

103

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer ( EUT L 138, 30.4.2004 )

104

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/993 av den 8 juni 2022 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (kodifiering) ( EUT L 169, 27.6.2022 )

105

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1299 av den 24 mars 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar innehållet i handelsplatsernas positionshanteringskontroller ( EUT L 197, 26.7.2022 )

106

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2059 av den 14 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de tekniska detaljerna för krav avseende utfallstest och resultatanalys enligt artikel 325bf och 325bg i förordning (EU) nr 575/2013 ( EUT L 276, 26.10.2022 )

107

 

*

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2237 av den 15 december 2021 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller krav för allvädersverksamhet och för utbildning och kontroll av flygbesättningar ( EUT L 450, 16.12.2021 )

110

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top