EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:119:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 119, 21 april 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 119

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
21 april 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/648 av den 15 februari 2022 om ändring av bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 vad gäller beloppet för unionens stöd till interventionstyper för landsbygdsutveckling under räkenskapsåret 2023

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/649 av den 20 april 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/650 av den 20 april 2022 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för natriumdiacetat (E 262 (ii)) ( 1 )

65

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/651 av den 20 april 2022 om inledande av en översyn av genomförandeförordning (EU) 2017/1993 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina, utvidgad till att omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte, i syfte att fastställa om det är möjligt att bevilja en indisk exporterande tillverkare befrielse från dessa åtgärder, upphäva antidumpningstullen avseende import från den exporterande tillverkaren och låta import från den exporterande tillverkaren omfattas av registrering

68

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/652 av den 20 april 2022 om godkännande av pomeransextrakt som fodertillsats för vissa djurarter ( 1 )

74

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/653 av den 20 april 2022 om godkännande av ett preparat av bladextrakt från Melissa officinalis L. som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

79

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/654 av den 20 april 2022 om godkännande av butylhydroxianisol som fodertillsats för katter ( 1 )

84

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/655 av den 11 april 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det partnerskapsråd som inrättats genom det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, vad gäller antagandet av arbetsordningarna för partnerskapsrådet, partnerskapskommittén och underkommittéer och andra organ som inrättas av partnerskapsrådet, samt om upprättande av förteckningen över underkommittéer, för tillämpningen av det avtalet

89

 

*

Rådets beslut (EU) 2022/656 av den 11 april 2022 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i de tekniska kommittéer för tullvärdeberäkning och för ursprungsregler som inrättats under överinseende av Världstullorganisationen med avseende på antagandet av rådgivande yttranden, kommentarer, förklarande anmärkningar, fallstudier, studier och liknande handlingar om värdering av importerade varor för tulländamål enligt avtalet om tillämpning av artikel VII i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 samt på antagandet av rådgivande yttranden, information och råd, samt liknande akter, om fastställandet av varors ursprung enligt avtalet om ursprungsregler

103

 

*

Beslut (Gusp) 2022/657 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 12 april 2022 om utseende av EU-uppdragets styrkechef för Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali) och om upphävande av beslut (Gusp) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)

108

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2022/182 av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 ( EUT L 45, 24.2.2022 )

110

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) 2022/394 av den 9 mars 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina ( EUT L 81, 9.3.2022 )

114

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/373 av den 1 mars 2017 om gemensamma krav för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och övriga nätverksfunktioner för flygledningstjänst, om tillsyn över dessa leverantörer samt om upphävande av förordning (EG) nr 482/2008, genomförandeförordningarna (EU) nr 1034/2011, (EU) nr 1035/2011 och (EU) 2016/1377 och ändring av förordning (EU) nr 677/2011 ( EUT L 62, 8.3.2017 )

115

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top