EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:106:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 106, 26 mars 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 106

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
26 mars 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/524 av den 22 mars 2021 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Pakistan enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/525 av den 19 oktober 2020 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/526 av den 23 oktober 2020 om rättelse av den tjeckiska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) ( 1 )

29

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/527 av den 15 december 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/565 vad gäller tröskelvärdena för veckovis positionsrapportering ( 1 )

30

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/528 av den 16 december 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 med avseende på vilken information som minst ska ingå i de dokument som ska offentliggöras vid undantag från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt i samband med ett offentligt uppköpserbjudande genom ett erbjudande om utbyte av värdepapper, en fusion eller en delning ( 1 )

32

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/529 av den 18 december 2020 om fastställande av tekniska tillsynsstandarder om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/583 vad gäller justering av likviditetströsklar och av handelspercentiler som används för att fastställa storlek som är specifik för instrumentet, för tillämpning på vissa icke-aktierelaterade instrument ( 1 )

47

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/530 av den 22 mars 2021 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

49

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/531 av den 22 mars 2021 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

52

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/532 av den 22 mars 2021 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

55

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/533 av den 24 mars 2021 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

58

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2021/534 av den 24 mars 2021 om fastställande enligt artikel 39.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av huruvida en åtgärd som har vidtagits av Tyskland för att förbjuda utsläppande på marknaden av en viss hissmodell tillverkad av Orona är berättigad eller inte [delgivet med nr C(2021) 1863]  ( 1 )

60

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/453 av den 15 mars 2021 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller särskilda rapporteringskrav för marknadsrisk ( EUT L 89, 16.3.2021 )

71

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top