EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:431:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 431, 21 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 431

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
21 december 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2153 av den 7 oktober 2020 om ändring av rådets förordning (EU) 2017/1939 vad gäller de kategorier av operativa personuppgifter och de kategorier av registrerade vars operativa personuppgifter Europeiska åklagarmyndigheten får behandla i indexet över ärendeakter

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2154 av den 14 oktober 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller krav på djurhälsa, utfärdande av intyg och anmälan vid förflyttning av produkter av animaliskt ursprung från landlevande djur inom unionen ( 1 )

5

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2155 av den 14 oktober 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU genom inrättande av ett frivilligt gemensamt system inom Europeiska unionen för betygsättning av byggnaders smarta beredskap ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2156 av den 14 oktober 2020 om närmare uppgifter om det tekniska tillvägagångssättet för en ändamålsenlig tillämpning av ett frivilligt gemensamt unionssystem för betygsättning av byggnaders smarta beredskap ( 1 )

25

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2157 av den 14 december 2020 om godkännande av unionsändringar av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning (”Montello – Colli Asolani” [SUB])

30

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2158 av den 14 december 2020 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Chabichou du Poitou” (SUB)

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159 av den 16 december 2020 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

34

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2160 av den 18 december 2020 om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 vad gäller ämnesgruppen 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad (omfattande väldefinierade ämnen och ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiskt material, polymerer och homologer) ( 1 )

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2161 av den 18 december 2020 om inledande av en undersökning beträffande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2019/915 avseende import av viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina, genom att viss aluminiumfolie avsänds från Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Thailand eller inte, och om registrering av sådan import

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2162 av den 18 december 2020 om inledande av en undersökning beträffande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2015/2384 och genomförandeförordning (EU) 2017/271 avseende import av viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina, genom att viss aluminiumfolie avsänds från Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Thailand eller inte, och om registrering av sådan import

48

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2163 av den 18 december 2020 om genomförandet i Förenade kungariket med avseende på Nordirland av de ursprungsregler som anges i unionens förmånshandelsordningar

55

 

 

BESLUT

 

*

Beslut (Gusp) 2020/2164 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 15 december 2020 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens uppdrag för kapacitetsuppbyggnad i Somalia (Eucap Somalia) (Eucap Somalia/1/2020)

59

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2165 av den 9 december 2020 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 vad gäller minimistandarder för uppgiftskvalitet och tekniska specifikationer för införande av fotografier och fingeravtrycksuppgifter i Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och återvändande (delgivet med nr C(2020) 8599)

61

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2020/2166 av den 17 december 2020 om fastställande av medlemsstaternas auktionsandelar under perioden 2021–2030 i EU:s utsläppshandelssystem [(delgivet med nr C(2020) 8945)d]  ( 1 )

66

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2167 av den 17 december 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/1918 om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease genom att förlänga dess tillämpningsperiod [delgivet med nr C(2020) 8802]  ( 1 )

70

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2168 av den 17 december 2020 om överensstämmelsen hos det gemensamma förslag som lagts fram av de berörda medlemsstaterna för utbyggnad av godskorridoren Nordsjön–Östersjön med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik [delgivet med nr C(2020) 8919]

72

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Rådets rekommendation (EU) 2020/2169 av den 17 december 2020 om ändring av rekommendation (EU) 2020/912 om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner

75

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1749 av den 7 oktober 2020 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 och upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ( EUT L 421, 14.12.2020 )

78

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top