EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:308:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 308, 29 november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 308

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
29 november 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1974 av den 17 maj 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 med ytterligare kvalitativa och kvantitativa resultatindikatorer

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1975 av den 31 oktober 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/220 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen

4

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1976 av den 25 november 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av fenylkapsaicin som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1977 av den 26 november 2019 om godkännande av fenylmetantiol, bensylmetylsulfid, sek-pentyltiofen, tridec-2-enal, 12-metyltridekanal, 2,5-dimetylfenol, hexa-2(trans),4(trans)-dienal och 2-etyl-4-hydroxi-5-metyl-3(2H)-furanon som fodertillsatser för katter och hundar ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1978 av den 26 november 2019 om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 vad gäller de avgifter som ska betalas till Gemenskapens växtsortsmyndighet

58

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1979 av den 26 november 2019 om godkännande för utsläppande på marknaden av 2′-fukosyllaktos/difukosyllaktos-blandning som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

62

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1980 av den 26 november 2019 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

69

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1981 av den 28 november 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/626 vad gäller förteckningar över tredjeländer och regioner i dessa från vilka det är tillåtet att föra in snäckor, gelatin, kollagen och insekter avsedda att användas som livsmedel till Europeiska unionen ( 1 )

72

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1982 av den 28 november 2019 om viss import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn och gjutjärn med sfäroidiserad grafit med ursprung i Folkrepubliken Kina som ska registreras efter det att undersökningen har återupptagits i syfte att genomföra domen av den 20 september 2019, i ärende T-650/17, med avseende på genomförandeförordning (EU) 2017/1146 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina, tillverkade av Jinan Meide Castings Co., Ltd

77

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1983 av den 28 november 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/39 vad gäller omfördelning av unionsstöd

82

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1984 av den 28 november 2019 om fastställande av det högsta stödbeloppet för privat lagring av olivolja inom det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2019/1882

84

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2019/1985 av den 28 november 2019 om ändring av direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG respektive artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst ska ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter och köksväxter ( 1 )

86

 

 

BESLUT

 

*

Rådets Beslut (EU) 2019/1986 av den 25 november 2019 om utnämning av fem ledamöter och en suppleant I Regionkommittén på förslag av Republiken Polen

94

 

*

Rådets Beslut (EU) 2019/1987 av den 25 november 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivrådets medlemsråd vad gäller handelsnormerna för olivoljor och olivoljor av pressrester

95

 

*

Beslut (Gusp) 2019/1988 av Kommittén för Utrikes- och Säkerhetspolitik av den 26 november 2019 om utnämning av befälhavaren för EU-styrkan för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och om upphävande av beslut (Gusp) 2019/1245 (Atalanta/4/2019)

98

 

*

Europeiska Rådets Beslut (EU) 2019/1989 av den 28 november 2019 om utnämning av Europeiska kommissionen

100

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1990 av den 28 november 2019 om delegering till direktören för Byrån för löneadministration och individuella ersättningar vid Europeiska kommissionen av vissa av utanordnarens befogenheter avseende utbetalning av ersättning och utbetalning av kostnader i samband med tjänsteresor och godkända resekostnader

103

 

*

Beslut (Gusp) 2019/1991 av Kommittén för Utrikes- och Säkerhetspolitik av den 28 november 2019 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) (Eulex Kosovo/2/2019)

105

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/1992 av den 27 november 2019 om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater genom förlängning av dess tillämpningsperiod [delgivet med nr C(2019) 8571] ( 1 )

107

 

*

Kommissionens Genomförandebeslut (EU) 2019/1993 av den 28 november 2019 om erkännande av systemet ”Trade Assurance Scheme for Combinable Crops” för att visa överensstämmelse med hållbarhetskriterierna i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

110

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1994 av den 28 november 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 8745] ( 1 )

112

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till delegerat beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 42/19/KOL av den 17 juni 2019 om att undanta offentliga busstrafiktjänster i Norge från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU [2019/…] ( EUT L 259, 10.10.2019 )

134

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1935 av den 13 maj 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för att justera basbeloppen i euro för ansvarsförsäkring och ekonomiska resurser för försäkrings- och återförsäkringsförmedlare (Europeiska unionenes officiella tidning L 301 av den 22 november 2019)

135

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top