Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:289:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 289, 8 november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 289

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
8 november 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1864 av den 24 oktober 2019 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet inom ramen för förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1865 av den 6 juni 2019 om rättelse av den rumänska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1866 av den 3 juli 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/653 för att anpassa övergångsbestämmelserna för Priip-produktutvecklare som erbjuder de fondandelar som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 som underliggande investeringsalternativ med förlängd undantagsperiod enligt samma artikel ( 1 )

4

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1867 av den 28 augusti 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller fastställandet av finansiering till schablonsats

6

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1868 av den 28 augusti 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 för att anpassa auktioneringen av utsläppsrätter till reglerna för EU:s utsläppshandelssystem för perioden 2021–2030 och till klassificeringen av utsläppsrätter som finansiella instrument i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/1869 av den 7 november 2019 om ändring och rättelse av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för vissa främmande ämnen i foder ( 1 )

32

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/1870 av den 7 november 2019 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för erukasyra och vätecyanid i vissa livsmedel ( 1 )

37

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/1871 av den 7 november 2019 om referensvärden för åtgärder med avseende på otillåtna farmakologiskt aktiva substanser i livsmedel av animaliskt ursprung och om upphävande av beslut 2005/34/EG ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1872 av den 7 november 2019 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller posten för Japan i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen ( 1 )

47

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1873 av den 7 november 2019 om förfarandena vid gränskontrollstationer för de behöriga myndigheternas samordnade utförande av förstärkt offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och sammansatta produkter ( 1 )

50

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1874 av den 6 november 2019 om uppfyllande av tillräckliga krav enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG beträffande Folkrepubliken Kinas behöriga myndigheter [delgivet med nr C(2019) 7854]  ( 1 )

55

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/934 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller vinodlingsområden där alkoholhalten får höjas, tillåtna oenologiska metoder och restriktioner som är tillämpliga på framställning och bevarande av vinprodukter, lägsta alkoholhalt för biprodukter och bortskaffande av dessa samt offentliggörande av OIV-akter ( EUT L 149, 7.6.2019 )

59

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1706 av den 10 oktober 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/325 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 ( EUT L 260, 10.11.2019 )

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top