EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:187:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 187, 12 juli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 187

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
12 juli 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1187 av den 6 juni 2019 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

1

 

 

Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, av rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1188 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 genom fastställande av prestandaklasser med avseende på vindlastmotstånd för utvändiga solskydd och markiser ( 1 )

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1189 av den 8 juli 2019 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1190 av den 11 juli 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 vad gäller avdrag från fiskekvoter som tilldelats Spanien för 2019

30

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1191 av den 8 juli 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Budgetpost 04 03 01 03 – Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare, inklusive från tredjeländer) ( 1 )

33

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1192 av den 8 juli 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Budgetpost 02 03 01 – Verksamhet och utveckling avseende den inre marknaden för varor och tjänster och Budgetpost 02 03 04 – Verktyg för förvaltning av den inre marknaden) ( 1 )

36

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/1193 av den 8 juli 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (Budgetpost 33 02 03 01 – Bolagsrätt) ( 1 )

39

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1194 av den 5 juli 2019 om identifiering av 4-tert-butylfenol (PTBP) som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i enlighet med artikel 57 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 [delgivet med nr C(2019) 4987]  ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1195 av den 10 juli 2019 om ändring av besluten 2008/730/EG, 2008/837/EG, 2009/184/EG, 2011/354/EU, genomförandebesluten 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 och (EU) 2017/2451 vad gäller innehavaren av godkännandet och företrädaren för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad sojaböna, bomull, raps och majs [delgivet med nr C(2019) 5093]  ( 1 )

43

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2019/1196 av den 11 juli 2019 om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands deltagande i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

50

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG ( EUT L 158, 27.5.2014 )

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top