EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:148:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 148, 6 juni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 148

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
6 juni 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/921 av den 3 juni 2019 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/922 av den 3 juni 2019 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/923 av den 3 juni 2019 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/924 av den 3 juni 2019 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/925 av den 3 juni 2019 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/926 av den 3 juni 2019 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/927 av den 3 juni 2019 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/928 av den 3 juni 2019 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/929 av den 5 juni 2019 om godkännande av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas (EC 3.2.1.8) framställt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som fodertillsats för slaktkycklingar och avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: Berg and Schmidt GmbH Co. KG) ( 1 )

25

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/930 av den 4 juni 2019 om godkännande av planen för utrotning av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i vissa områden i Belgien [delgivet med nr C(2019) 3967]  ( 1 )

28

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Delegerat beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 8/19/KOL av den 6 februari 2019 om ändring av förteckningen i kapitel I del 1.2 punkt 39 i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, över de gränskontrollstationer i Island och Norge som godkänts för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter från tredjeländer (nedan kallad förteckningen över gränskontrollstationer i Island och Norge) och om upphävande av Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 90/18/KOL [2019/931]

30

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 15/19/KOL av den 6 mars 2019 om förenligheten vad gäller Norges enhetsavgift för 2019 enligt artikel 17 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 66wm i bilaga XIII till EES-avtalet (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster) [2019/932]

35

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) ( EUT L 95, 7.4.2017 )

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top