Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:311:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 311, 7 december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 311

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
7 december 2018


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2018/1909 av den 4 december 2018 om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller utbyte av information i syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av arrangemang för avropslager

1

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv (EU) 2018/1910 av den 4 december 2018 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet för beskattning av handel mellan medlemsstaterna

3

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2018/1911 av den 26 november 2018 om ändring av förordning (EU) 2015/1588 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd ( 1 )

8

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1912 av den 4 december 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller vissa undantag från skatteplikt för gemenskapsinterna transaktioner

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1913 av den 6 december 2018 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet tribenuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1914 av den 6 december 2018 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet kinoxifen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1915 av den 6 december 2018 om godkännande av det verksamma ämnet Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1916 av den 6 december 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioden för det verksamma ämnet bispyribak ( 1 )

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1917 av den 6 december 2018 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet flurtamon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

27

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/1918 av den 4 december 2018 om bemyndigande för Förenade kungariket att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna 16 och 168 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

30

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/1919 av den 4 december 2018 om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

32

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/1920 av den 4 december 2018 om ändring av genomförandebeslut 2010/99/EU om bemyndigande för Republiken Litauen att förlänga tillämpningen av en åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

34

 

*

Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/1921 av den 4 december 2018 om ändring av genomförandebeslut 2013/191/EU om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

36

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG ( EUT L 315, 14.11.2012 )

38

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top