Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 194, 31 juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 194

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
31 juli 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2018/1069 av den 26 juli 2018 om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

1

 

 

Protokoll om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2018/1070 av den 26 juli 2018 om ändring av förordning (EU) 2017/1970 om fastställande för 2018 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

21

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1071 av den 30 juli 2018 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2018/468

23

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1072 av den 30 juli 2018 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

27

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1073 av den 30 juli 2018 om genomförande av artikel 21.2 i förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

30

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2018/1074 av den 30 juli 2018 om genomförande av förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

32

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1075 av den 27 juli 2018 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet Ampelomyces quisqualis, stam AQ10, som verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1076 av den 30 juli 2018 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen isofluran med avseende på MRL-värden ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1077 av den 30 juli 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1078 av den 30 juli 2018 om tekniska uppgifter för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalbasmedel för rapportering med referensdatum från och med den 30 juni 2018 till och med den 29 september 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet ( 1 )

47

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1079 av den 30 juli 2018 om godkännande av ett preparat av Bacillus subtilis (DSM 28343) som fodertillsats för avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1080 av den 30 juli 2018 om godkännande av ett preparat av Bacillus subtilis (DSM 29784) som fodertillsats för mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning (innehavare av godkännandet: Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1081 av den 30 juli 2018 om godkännandet av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fodertillsats för slaktsvin (innehavare av godkännandet: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, som företräds av Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1082 av den 30 juli 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2016/610 om Europeiska unionens militära utbildningsuppdrag i Centralafrikanska republiken

140

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1083 av den 30 juli 2018 om ändring av gemensam åtgärd 2008/851/Gusp om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust

142

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1084 av den 30 juli 2018 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut (Gusp) 2018/475

144

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1085 av den 30 juli 2018 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

147

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2018/1086 av den 30 juli 2018 om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

150

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2018/1087 av den 30 juli 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

152

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2018 av AEP-kommittén som inrättats genom det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan av den 22 mars 2018 om antagande av AEP-kommitténs arbetsordning [2018/1088]

158

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top