Help Print this page 

Document L:2017:295:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 295, 14 november 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 295

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
14 november 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/2060 av den 6 november 2017 om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/2061 av den 13 november 2017 om ändring av förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism

3

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/2062 av den 13 november 2017 om ändring av förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

4

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/2063 av den 13 november 2017 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela

21

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/2064 av den 13 november 2017 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/1420

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2065 av den 13 november 2017 om bekräftelse av villkoren för godkännande av det verksamma ämnet 8-hydroxikinolin i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/408 vad gäller upptagande av det verksamma ämnet 8-hydroxikinolin i förteckningen över kandidatämnen för substitution ( 1 )

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2066 av den 13 november 2017 om godkännande av senapsfröpulver som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

43

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2067 av den 13 november 2017 om att inte godkänna paprikaoleoresin (kapsantin, kapsorubin, E 160 c) som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ( 1 )

47

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2068 av den 13 november 2017 om att inte godkänna kaliumsorbat som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ( 1 )

49

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2069 av den 13 november 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena flonikamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam och prokinazid ( 1 )

51

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/2070 av den 6 november 2017 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén på förslag av Republiken Finland

54

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/2071 av den 13 november 2017 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien

55

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/2072 av den 13 november 2017 om uppdatering och ändring av den förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om ändring av beslut (Gusp) 2017/1426

57

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/2073 av den 13 november 2017 om ändring av gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

59

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/2074 av den 13 november 2017 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela

60

 

*

Kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/2075 av den 4 september 2017 om ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ( 1 )

69

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/2076 av den 7 november 2017 om ändring av beslut 2009/607/EG vad gäller giltighetstiden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket för hårda beläggningar [delgivet med nr C(2017) 7247]  ( 1 )

74

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2077 av den 10 november 2017 om ändring av beslut 2005/50/EG om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen [delgivet med nr C(2017) 7374]  ( 1 )

75

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2078 av den 10 november 2017 om tillstånd för utvidgning av användningen av beta-glukaner från jäst som en ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr C(2017) 7391]

77

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2079 av den 10 november 2017 om tillstånd för utsläppande på marknaden av taxifolinrikt extrakt som en ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr C(2017) 7418]

81

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/2080 av den 22 september 2017 om ändring av beslut ECB/2010/9 om tillgång till och användning av vissa Target2-uppgifter (ECB/2017/29)

86

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/2081 av den 10 oktober 2017 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för Target2-ECB (ECB/2017/30)

89

 

 

RIKTLINJER

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/2082 av den 22 september 2017 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (ECB/2017/28)

97

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top